168. ALDIZKARIA - 2020ko uztailaren 30a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

180/2018 EBAZPENA, ekainaren 16koa, Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko udal eta kontzejuei dirulaguntzak ematea onesten duena, Haur Hezkuntzako 2. zikloko eta Lehen Hezkuntzako (Lehen Hezkuntza-DBH) ikastetxe publikoak hobetzeko eta birmoldatzeko obra proiektuak egiteko. Unibertsitateen eta Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiak abenduaren 5ean emandako 225/2018 Ebazpenaren bidez onetsi zen deialdia.

Ikusirik deialdirako osatutako Ebaluazio Batzordearen akta.

Hezkuntzako Azpiegituren Zerbitzuak txostena egin du, eta bertan proposatu da Nafarroako udal eta kontzejuei xede horretarako dirulaguntzak ematea onets dadila.

COVID-19ak Espainia osoan eragin duen osasun publikoko larrialdi egoeraren ondorioz, martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretua eman zen, COVID-19aren ondoriozko osasun krisia kudeatzeko xedez alarma-egoera deklaratzen duena (geroago martxoaren 17ko 465/2020 Errege Dekretuak aldatuta), zeren, hitzaurrean adierazten baita: “Gertaerak hain agudo bilakatzeak, bai Espainian eta baita nazioartean ere, eskatzen du neurri eraginkorrak berehala hartzea, egoerari aurre eginen bazaio.”

Martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriak xedatu du sektore publikoko prozedurak tramitatzeko epeak etetea eta mugaegunak bertan behera uztea.

Ondoren, maiatzaren 22ko 537/2020 Errege Dekretuak (martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuak ezartzen duen alarma egoera luzatzen duena) 9. artikuluan ezartzen du “2020ko ekainaren 1etik aitzinako ondorioekin, berriro ere aurrera eginen du etendako epeen kontaketak, edo berriz hasiko da, horrela aurreikusi badu lege-mailako arau batek, alarma-egoeran eta haren luzapenetan onetsitako batek.”

Hezkuntza Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 30eko 267/2020 Foru Dekretuaren bidez esleitutako ahalmenak erabiliz,

EBAZTEN DUT:

1. Onestea III. eranskinean agertzen diren Nafarroako udal eta kontzejuei behin-behineko dirulaguntzak ematea. Banatu beharreko diru-zenbatekoa, guztira, 1.000.000,00 eurokoa da, eta 2020ko aurrekontuko “Obrak udal jabetzako ikastetxeetan” izeneko 410001 41810 7609 325100 partidaren kargura ordainduko da. DDBN identifikazioa: 485804 (40000082 kontabilitate esp.).

2. Honekin batera atxiki den II. eranskinean bildutako eskaeren hurrenkera onestea.

3. Uharteko Udalak eta Berriozarko Udalak aurkeztutako eskaerak ez onartzea, epez kanpo aurkeztu direlako.

4. Mendabiako Udalari DBHI Joaquin Romeraen jarduketa bat egiteko (“Zurajea aldatzea-irakasleen etxea-2019 (PB)”) dirulaguntza ez ematea, jarduera hori ez delako diruz lagungarria, oinarri arautzaileen 3. apartatuaren arabera.

5. Honekin batera atxiki den I. eranskina onestea. Eranskin horretan, Nafarroako udal eta kontzejuei onartutako, ez onartutako eta ukatutako dirulaguntza eskaerak biltzen dira.

6. Emandako dirulaguntzen ordainketa hurrengo baldintza hauen mende egongo dela ezartzea:

a) Dirulaguntzaren xedeko obrak 2020ko uztailaren 30a baino lehen hasiko dira; era berean, zuinketa-akta aurkeztu beharko da, obrak hasi direla justifikatzeko; bestela obren hasiera atzeratzeko eskaria aurkeztu beharko da, eta hori organo eskudunak onetsi beharko du. Data horietako batean (2020ko uztailaren 30a edo baimendutako atzerapenaren data) obren hasieraren berririk ez badago, ulertuko da eskaeran atzera egin dela, eta halaxe jakinaraziko zaie behar diren ondorioetarako.

b) Dirulaguntzen xedeko obrak 2020ko urriaren 1erako bukatuko dira, eta frogagiriak 2020ko urriaren 20a baino lehen aurkeztuko dira.

c) Dirulaguntzak unean uneko balio erantsiaren zerga kanpoan uzten du.

7. Deialdiaren 10. oinarriarekin bat, uko egiten bazaie dirulaguntza ebatzi eta jakinarazi ondoren eman diren laguntzei, soberakina azken onuradunaren onartutako eskaerari erantzuteko erabiliko da, baldin eta laguntza txikiagoa esleitu bazaio behar adinako kreditua izanez gero legokiokeena baino.

Bigarrenik, lehentasunen hurrenkeran, onetsita egon arren aurrekontuan diru nahikorik ez egoteagatik diruz lagundu ezin izan diren eskarietarako, betiere obrak 2020ko urriaren 1a baino lehen bukatu badira eta dagokien gastua 2020ko urriaren 20a baino lehen justifikatu bada.

8. Dirulaguntza horien ordainketa, gehienez ere 1.000.000,00 euro, 2020ko gastuen aurrekontuko “Obrak udal jabetzako ikastetxeetan” izeneko 410001 41810 7609 325100 partidaren kargura eginen dela zehaztea. (DDBN identifikazioa: 485804, (40000082 kontabilitate esp.), modu hauetako batean:

–Ordainketa bakarra obrak bukatzen direnean.

–Ordainketa partzialak, eskema honen arabera:

  • %25, kontratistari ordaindu zaizkion obra ziurtagiriek aurreikusitako aurrekontuaren %25 gainditu dutenean.
  • %50, kontratistari ordaindu zaizkion obra ziurtagiriek aurreikusitako aurrekontuaren %75 gainditu dutenean.
  • Gainerako %25a, obrak bukatutakoan, justifikatu ondoren.

9. Ebazpen hau eta eranskinak Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara daitezela agintzea.

10. Ebazpen hau eta bere eranskinak udal eta kontzeju interesdunei jakinaraztea, eta ohartaraztea ebazpen honen kontra administrazio publiko interesdunak administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jartzen ahalko duela, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, argitaratu eta biharamunetik hasita bi hilabeteko epean, alde batera utzi gabe aldez aurreko errekerimendua egin ahal izatea Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen ekainaren 13ko 29/1998 Legearen 44. artikuluan ezarritako moduan eta epeetan.

11. Ebazpen hau eta I., II. eta III. eranskinak igortzea Kudeaketa Ekonomikoaren Bulegora, Hezkuntza Departamentuko kontu-hartzaile delegatura, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzura, Obren Atalera eta Hezkuntzako Azpiegituren Zerbitzuko Zuzendaritzara, behar diren ondorioak izan ditzaten.

Iruñean, 2020ko ekainaren 16an.–Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusia, Begoña Unzué Vela.

I. ERANSKINA

Onartu ez diren, onartu diren eta ukatu diren eskaerak, 2020

Eskaera ez onartuak (epetik kanpo aurkeztua, azken eguna 2020/02/25).

ESKAERA

TOKI ENTITATEA

IKASTETXEA

DIRULAGUNTZAREN XEDEKO OBRA

AURREKONTUA (BEZik gabe)

ERREGISTRO ZENBAKIA

AURKEZPEN
EGUNA

1

170441

2020/2/26

BERRIOZAR

Mendialdea HLHIP

2019ko egiturazko konponketa

17.469,65

2

171724

2020/2/26

UHARTE

Virgen Blanca HLHIP

Energia aurrezteko jarduketak

33.262,36

Onarturiko eskaerak.

ESKAERA

TOKI ENTITATEA

IKASTETXEA

DIRULAGUNTZAREN XEDEKO OBRA

AURREKONTUA (BEZik gabe)

ERREGISTRO ZENBAKIA

AURKEZPEN
EGUNA

1

74498

2020/1/30

AGOITZ

San Miguel HLHIP / Agoitz DBHI

Komunak berritzea

68.524,67

2

74511

2020/1/30

AGOITZ

San Miguel HLHIP / Agoitz DBHI

Berogailuko hoditeria kendu eta berria jartzea

21.372,10

3

74518

2020/1/30

AGOITZ

San Miguel HLHIP / Agoitz DBHI

Kanpoko zurajea aldatzea

35.531,82

4

118736

2020/2/11

LEKUNBERRI

Ibarberri HLHIP / DBH

Instalazioetako eta biltegietako gela iragazgaiztea

102.357,85

5

119197

2020/2/11

FALTZES

Doña Álvara Álvarez HLHIP / DBH

Estalkiko erretenak aldatzea

7.308,00

6

131550

2020/2/14

FALTZES

Doña Álvara Álvarez HLHIP / DBH

Bainugela irisgarri bat egitea

17.619,21

7

131582

2020/2/14

FALTZES

Doña Álvara Álvarez HLHIP / DBH

Efizientzia energetikoa hobetzea. Argiteria

39.928,00

8

119989

2020/2/11

CORTES

Cerro de la Cruz DBHI / Bardenas Reales DBHI

Kanpoko zurajea aldatzea eta konpontzea

74.671,98

9

120154

2020/2/11

IRURTZUN

Atakondoa HLHIP / DBH

Behe-tentsioko instalazio elektrikoa eraberritzea

35.255,00

10

123445

2020/2/12

FUNES

Elías Teres HLHIP

Bainugelak birmoldatzea

39.976,04

11

130909

2020/2/14

MENDIGORRIA

Julian Maria Espinal Olcoz HLHIP

Kanpoko zurajea berritzea

4.246,23

12

131660

2020/2/14

IRUÑA

Sanduzelai HLHIP

Beheko solairuko komunak eraberritzea

49.968,06

13

131660

2020/2/14

IRUÑA

Sanduzelai HLHIP

Bigarren solairuko zurajea aldatzea

54.450,93

14

140635

2020/2/18

TUTERA

Elvira España HLHIP

Kanpoko zurajea aldatzea

32.877,15

15

140635

2020/2/18

TUTERA

Elvira España HLHIP

Instalazio elektrikoa berritzea, 2. fasea

74.703,69

16

140635

2020/2/18

TUTERA

Griseras HLHIP

Kanpoko zurajea aldatzea

32.196,63

17

140635

2020/2/18

TUTERA

Monte San Julián HLHIP

Lehen eta bigarren solairuetako komunak berritzea

42.135,86

18

140635

2020/02/18

AZKOIEN

Juan Bautista Irurzun HLHIP

Lehen Hezkuntzako eraikineko barruko patioko metal arotzeria aldatzea

49.939,83

19

142382

2020/02/18

GARES

Garesko HLHIP

Ekialdeko kanpoko zurajea aldatzea

8.264,63

20

144499

2020/2/19

LARRAGA

San Miguel HLHIP

Beheko solairuko komuna egokitzea

39.991,94

21

144499

2020/2/19

LARRAGA

San Miguel HLHIP

Lehen solairuko kanpoko zurajea aldatzea

39.998,39

22

144738

2020/2/19

CORELLA

José Luis Arrese HLHIP

Iturgintza eta komun ontziak berritzea bi komunetan

7.927,20

23

146016

2020/2/19

VIANA

Ricardo Campano HLHIP / Bideko DBHI

Biltegia eta aldagela egokitzea (PND)

15.526,60

24

146016

2020/2/19

VIANA

Ricardo Campano HLHIP / Bideko DBHI

DBH aldeko eskaileraren segurtasun baldintzak hobetzea

5.745,00

25

146016

2020/2/19

VIANA

Ricardo Campano HLHIP / Bideko DBHI

DBH aldeko lehen solairuko komunak berritzea

16.458,75

26

146016

2020/2/19

VIANA

Ricardo Campano HLHIP / Bideko DBHI

DBH aldeko barneko argiteria berritzea

45.063,59

27

147175

2020/2/20

TAFALLA

Marqués de la Real Defensa HLHIP

Kanpoko zurajea aldatzea

9.580,36

28

147175

2020/2/20

TAFALLA

Marqués de la Real Defensa HLHIP

Jantoki aldeko eta sarrera nagusiko estalkia berritzea

33.046,89

29

147347

2020/2/20

CÁRCAR

Virgen de Gracia HLHIP

Kanpoko zurajea aldatzea

13.661,92

30

147347

2020/2/20

CÁRCAR

Virgen de Gracia HLHIP

Argiteria berritzea

2.476,80

31

147835

2020/2/20

ORKOIEN

San Miguel HLHIP

Kanpoko ateetako zurajea aldatzea

21.137,78

32

147835

2020/2/20

ORKOIEN

San Miguel HLHIP

Sabai akustikoa jartzea

20.645,79

33

149792

2020/2/20

VILLATUERTA

San Veremundo HLHIP

Beheko solairuko zoladura aldatzea

44.862,62

34

149865

2020/2/20

ETXALAR

Etxalarko HLHIP

Kanpoko itxitura konpontzea

4.087,00

35

149865

2020/2/20

ETXALAR

Etxalarko HLHIP

Luminariak aldatzea

1.293,70

36

149873

2020/2/20

LODOSA

Ángel Martínez Baigorri HLHIP

Kanpoko argiteriaren instalazioa berritzea

13.699,09

37

152030

2020/2/21

ARANGUREN

San Pedro HLHIP

Luminariak aldatzea (LED). 2. fasea.

14.700,00

38

152851

2020/2/21

MONTEAGUDO

Honorio Galilea HLHIP

Gas galdara aldatzea

16.195,59

39

153260

2020/2/21

SAN ADRIÁN

Alfonso X el Sabio HLHIP

Sistema elektrikoa/argiteria berritzea

32.853,59

40

153260

2020/2/21

SAN ADRIÁN

Alfonso X el Sabio HLHIP

Jantokiko sukaldea berritzea

14.357,65

41

153548

2020/2/21

BAZTAN

Iruritako HLHIP

Kanpoko zurajea aldatzea

31.167,55

42

153607

2020/2/21

ALTSASU

Altsasuko Zelandi HLHIP

Modulu erantsiaren estalkia konpontzea

65.809,50

43

153803

2020/2/21

MURCHANTE

Mardones y Magaña HLHIP

Komuna berritzea (hiru urtekoen gela)

7.785,38

44

153803

2020/2/21

MURCHANTE

Mardones y Magaña HLHIP

Kanpoko zurajea irekitzeko sistemaren aldaketa

426,80

45

154223

2020/2/21

NOAIN

Elortzibar DBHI

Kanpoko zurajea aldatzea

121.896,39

46

154294

2020/2/21

ARTAXOA

Urraca Reina HLHIP

Inguratzaile termikoa hobetzea. Fatxaden isolamendua

39.150,70

47

154294

2020/2/21

ARTAXOA

Urraca Reina HLHIP

Inguratzaile termikoa hobetzea. Zurajeak

34.372,35

48

154294

2020/2/21

ARTAXOA

Urraca Reina HLHIP

Inguratzaile termikoa hobetzea. Forjatuaren isolamendua

17.527,81

49

154294

2020/2/21

ARTAXOA

Urraca Reina HLHIP

Instalazio termikoen gela hobetzea

4.370,40

50

154309

2020/2/21

LOS ARCOS

Santa María HLHIP / DBH

Patioa berritzea. Segurtasuna eta efizientzia

65.486,76

51

154309

2020/2/21

LOS ARCOS

Santa María HLHIP / DBH

Lurraren kontrako fatxada iragazgaiztea

26.618,84

52

155263

2020/2/21

GOIZUETA

Andrés Narbarte Xalto HLHIP / DBH

Fatxaden kanpoko isolamendua konpontzea

124.301,94

53

155263

2020/2/21

GOIZUETA

Andrés Narbarte Xalto HLHIP / DBH

Bainugeletako hornidura instalazioa hobetzea

34.167,60

54

155263

2020/2/21

GOIZUETA

Andrés Narbarte Xalto HLHIP / DBH

Bainugelen irisgarritasuna hobetzea

21.224,83

55

156991

2020/2/23

BERBINTZANA

Río Arga HLHIP

Kanpoko zurajea aldatzea

30.188,36

56

156991

2020/2/23

BERBINTZANA

Río Arga HLHIP

Argiteria berritzea

4.016,80

57

156991

2020/2/23

BERBINTZANA

Río Arga HLHIP

Galdara gela egokitzea

18.775,00

58

157163

2020/2/24

MÉLIDA

Santa Ana HLHIP

Psikomotrizitate gela egitea

116.289,53

59

161198

2020/2/24

MÉLIDA

Santa Ana HLHIP

Gasolio galdara kendu eta gas galdara jartzea

18.709,00

60

157433

2020/2/24

SARTAGUDA

Nuestra Señora del Rosario HLHIP

Kautxozko baldosak kendu eta EPDMzko baldosak jartzea

4.270,00

61

157864

2020/2/24

BERIAIN

Beriaingo HLHIP

Haur Hezkuntzako eraikineko zurajearen hobekuntza energetikoa

24.332,67

62

157942

2020/2/24

GARRALDA

Orreagako Ama HLHIP / Garralda DBHI

Arrapala estaltzea

14.731,37

63

157942

2020/2/24

GARRALDA

Orreagako Ama HLHIP / DBHI

Koadro elektriko orokorra ordezkatzea

1.985,53

64

157942

2020/2/24

GARRALDA

Orreagako Ama HLHIP / DBHI

Larrialdietako luminariak eta seinalizazioa aldatzea

3.127,20

65

157942

2020/02/24

GARRALDA

Orreagako Ama HLHIP / DBHI

Erreka kanalizatzea

2.606,00

66

158064

2020/02/24

ARRADAKO KONTZEJUA

Ximénez de Rada HLHIP

A eraikineko galdara aldatzea

5.031,22

67

158064

2020/02/24

ARRADAKO KONTZEJUA

Ximénez de Rada HLHIP

B eraikineko gasolio gordailua aldatzea

7.908,48

68

158064

2020/02/24

ARRADAKO KONTZEJUA

Ximénez de Rada HLHIP

Instalazio elektrikoa, sabai faltsuak eta isolamenduak aldatzea (B eraikina)

16.903,64

69

158064

2020/02/24

ARRADAKO KONTZEJUA

Ximénez de Rada HLHIP

B eta C eraikinak iragazgaiztea

19.864,99

70

158064

2020/02/24

ARRADAKO KONTZEJUA

Ximénez de Rada HLHIP

Arrapalak eta ibilbide irisgarriak eraikitzea

48.422,24

71

158064

2020/02/24

ARRADAKO KONTZEJUA

Ximénez de Rada HLHIP

A erakineko iragazgaiztea hobetzea

15.394,28

72

158483

2020/02/24

ARROITZ

Arroitz HLHIP

Irisgarritasuna hobetzea

19.687,68

73

158483

2020/02/24

ARROITZ

Arroitz HLHIP

Haur Hezkuntzako bainugela egokitzea

2.937,07

74

158483

2020/02/24

ARROITZ

Arroitz HLHIP

SI/SU araudia betetzea

3.027,43

75

158687

2020/02/24

LIZARRA

Remontival HLHIP

Haur Hezkuntzako bainugelak egokitzea

10.466,00

76

158687

2020/02/24

LIZARRA

Remontival HLHIP

Ega gimnasioko zoladura berritzea

26.369,60

77

158687

2020/02/24

LIZARRA

Remontival HLHIP

Siesta gelako hezetasunak konpontzea

3.042,00

78

158687

2020/02/24

LIZARRA

Remontival HLHIP

Terraza birgaitzea ur-hustuketarako

2.636,00

79

158900

2020/02/24

MENDABIA

Joaquín Romera DBHI

Zurajea aldatzea-irakasleen etxea (1. eta 2. solairuak)

17.849,54

81

159534

2020/02/24

ULTZAMA

Larraintzar HLHIP / DBHI

Barneko ateak aldatzeko obrak

7.371,13

82

159565

2020/02/24

ULTZAMA

Larraintzar HLHIP / DBHI

Kanpoko leihoak egokitzeko obrak

10.118,00

83

159909

2020/02/24

LERIN

Doña Blanca de Navarra HLHIP

Haur Hezkuntzako bainugelak eta irakasleen bainugela berritzea

33.056,79

84

159909

2020/02/24

LERIN

Doña Blanca de Navarra HLHIP

Sabai-leihoko eta fatxadako hezetasunak konpontzea

8.262,94

85

159927

2020/02/24

ARESO

Nazabal HLHIP

Inguratzaile termikoa-kanpoko zurajea hobetzea

56.131,53

86

159941

2020/02/24

AZAGRA

Francisco Arbeloa HLHIP

Estalkia aldatzea

33.907,95

87

160123

2020/02/24

ETXARRI ARANATZ

San Donato HLHIP

Galdara-gela berria

101.659,05

88

160127

2020/02/24

ERRIBERRI

Príncipe de Viana HLHIP / DBHI

Kanpoko argiteriako instalazioa

15.956,32

89

160127

2020/02/24

ERRIBERRI

Príncipe de Viana HLHIP / DBHI

Estalkien birgaitze energetikoa

17.382,63

90

160235

2020/02/24

ZANGOZA

Luis Gil HLHIP

Kanpoko zurajearen berritze partziala

12.700,00

91

160324

2020/02/24

ATARRABIA

Atargi HLHIP

Irakasleen komunak irisgarritasun araudira egokitzea

54.779,38

92

167296

2020/2/25

ATARRABIA

Lorenzo Goicoa HLHIP

Kanpoko zurajea zati batean aldatzea (Ipar ekialdea)

63.627,31

93

167296

2020/2/25

ATARRABIA

Lorenzo Goicoa HLHIP

Erregulazio sistema instalatzea

13.612,61

94

160745

2020/02/24

LUZAIDE

Luzaideko HLHIP

Kanpoko patioaren zoladura aldatzea

12.313,61

95

160745

2020/02/24

LUZAIDE

Luzaideko HLHIP

Kanpoko patioa ixtea

2.217,00

96

160809

2020/02/24

ESTERIBAR

Gloria Larrainzar HLHIP

Kanpoko zurajea aldatzea

76.078,50

97

160809

2020/02/24

ESTERIBAR

Gloria Larrainzar HLHIP

Estalkiaren estaldura aldatzea

51.855,00

98

165043

2020/2/25

ARGUEDAS

Sancho Ramírez HLHIP

Komunak eta aldagelak berritzea

78.200,00

99

166996

2020/2/25

CINTRUÉNIGO

Otero de Navascués II HLHIP

Lehen Hezkuntzako ikastetxeko dutxak aldatzea

2.585,00

100

166956

2020/2/25

CINTRUÉNIGO

Otero de Navascués HLHIP

Haur Hezkuntzako ikastetxeko txorrotak aldatzea

1.040,00

101

167130

2020/2/25

OTSAGABIA

Otsagabiko HLHIP

Kiroldegiko pista moldatzea.

15.185,00

102

167130

2020/2/25

OTSAGABIA

Otsagabiko HLHIP

Kanpoko zurajea aldatzea (eskailerak eta 1. solairua)

30.571,30

103

167130

2020/2/25

OTSAGABIA

Otsagabiko HLHIP

Frontoiko estalkia-gimnasioko aldagelak aldatzea

4.500,00

104

167553

2020/2/25

LAKUNTZA

Lakuntzako HLHIP

Fatxada birgaitzea

193.223,21

105

167905

2020/2/25

ABLITAS

San Babil HLHIP

Igogailua eta sartzeko arrapala jartzea

39.579,36

106

158000

2020/02/24

LEGASAKO KONTZEJUA

Legasako HLHIP

Argiztapena hobetzea

10.289,17

107

158000

2020/02/24

LEGASAKO KONTZEJUA

Legasako HLHIP

Komunak berritzea eta ikuztegia egitea

16.494,21

108

168017

2020/2/25

LEGASAKO KONTZEJUA

Legasako HLHIP

Larrialdiak atzemateko instalazioa, luminariak eta seinalizazioa jartzea

2.674,79

109

168094

2020/2/25

ELO

Santa Bárbara HLHIP

Berokuntza instalazioa berritzea

25.624,94

110

168094

2020/2/25

ELO

Santa Bárbara HLHIP

Larrialdietako eskailera egitea

45.794,53

111

168094

2020/2/25

ELO

Santa Bárbara HLHIP

Argiteriaren instalazioa berritzea

4.961,72

112

168128

2020/2/25

LESAKA

Irain HLHIP

Ibilbide irisgarri berria

29.477,21

113

168160

2020/2/25

VALTIERRA

Félix Zapatero HLHIP

Kanpoko zurajea aldatzea (1. solairua)

39.873,06

114

168181

2020/2/25

OLAZTI

Domingo Bados HLHIP

Erradiadoreen kontrolerako sistema jartzea

15.498,05

115

168146

2020/2/25

OLAZTI

Domingo Bados HLHIP

Argiteria hobetzea

39.995,89

116

168104

2020/2/25

OLAZTI

Domingo Bados HLHIP

Patioko harmaila egonkortu eta berreraikitzea

70.337,02

117

168231

2020/2/25

ERROKO KONTZEJUA

San Esteban HLHIP

Efizientzia energetikoa hobetzea

18.615,38

118

168231

2020/02/25

ERROKO KONTZEJUA

San Esteban HLHIP

Segurtasun arazoak

25.494,50

119

168272

2020/02/25

DONEZTEBE

San Miguel HLHIP / Mendaur DBHI

Gimnasioko larrialdietarako irteera berritzea

9.764,62

120

168327

2020/02/25

ALESBES

El Castellar HLHIP

Segurtasun araudira egokitzea (suteak eta segurtasun erabilera)

17.752,00

121

168327

2020/02/25

ALESBES

El Castellar HLHIP

Barrutian sartzeko oinezkoentzako atea jartzeko obrak

4.081,76

122

168327

2020/02/25

ALESBES

El Castellar HLHIP

Erretena konpontzea, iragazgaiztea eta paramentoak

11.017,64

123

168327

2020/02/25

ALESBES

El Castellar HLHIP

Lore-askak iragazgaizteko obrak

5.055,00

124

168327

2020/02/25

ALESBES

El Castellar HLHIP

Erradiadoreetako giltza termostatikoak jartzea

3.503,64

125

168327

2020/02/25

ALESBES

El Castellar HLHIP

Berogailuaren ihesa konpontzea

2.945,31

126

168327

2020/02/25

ALESBES

El Castellar HLHIP

Patioko oztopo arkitektonikoak kentzea

24.595,21

127

168616

2020/02/25

NARBARTEKO KONTZEJUA

Arotzenea HLHIP

Barnea hobetzeko eta birmoldatzeko obrak

15.022,98

128

168878

2020/02/25

SALDIAS

Saldiasko HLHIP

Galdara gela eta kanpoko biltegia birgaitzea

10.772,35

129

168880

2020/02/25

BARAÑAIN

Alaitz HLHIP

Haur Hezkuntzako patioaren estaldura aldatzea

64.340,99

130

168887

2020/02/25

BARAÑAIN

Eulza HLHIP

Erdiko eskailerako sabai-leihoa aldatzea

20.927,16

Ukatutako eskaerak

ESKAERA

TOKI ENTITATEA

IKASTETXEA

DIRULAGUNTZAREN XEDEKO OBRA

AURREKONTUA (BEZik gabe)

ERREGISTRO ZENBAKIA

AURKEZPEN
EGUNA

80

159001

2020/2/24

MENDABIA

Joaquín Romera DBHI

Zurajea aldatzea-irakasleen etxea-2019 (PB)

8.633,35

(*) Uko egindakoak, deialdiaren xedearekin bat ez etortzeagatik.

(*) Uharteko Udalak eta Berriozarko Udalak aurkeztutako eskaerak ez dira onartu, epez kanpo aurkeztu direlako.

(*) Mendabiako Udalaren eskaerari (Zurajea aldatzea-irakasleen etxea-2019 (PB) uko egin zaio, deialdiaren 3. oinarria betetzen ez duelako, proposatzen diren obrak 2019ko ekitaldian egin baitziren, eta deialdian esaten den moduan, Udalak ez baitzuen formalki presakoak zirela deklaratu, eta Departamentuari 2019ko abenduaren 31 baino lehen komunikatu ez ziolako. Halaber, aipatu behar da proposatzen den esku-hartzea ez dela presazkotzat eta derrigor bete beharrekotzat hartzen.

(*) San Adriango Udalak Alfonso X el Sabio HLHIP ikastetxeko “Jantokiko sukalderako erreforma” egiteko obretarako eskatu duen aurrekontutik kendu dira sukaldea ekipatzeko partidak, horrelako gasturik ez delako sartzen deialdi honen xedean. Halaber, Los Arcosko Udalak Santa María HLHIP / DBH ikastetxeko “Patioko erreforma. Segurtasuna eta efizientzia” egiteko obretarako eskatu duen aurrekontutik kendu dira haur parkea ekipatzeko partidak.

II. ERANSKINA

Lehentasun ordena (diruz lagundutako jarduketak)

TOKI ENTITATEA

IKASTETXEA

DIRU-LAGUNTZAREN XEDE DEN OBRA

ESK. AURR. BEZik G.

%

DIRULAG.

30 PUNTU

URTEA

5
PUNTU

5
PUNTU

40

BERBINTZANA

Río Arga HLHIP

Galdara gela egokitzea

18.775,00

%65

12.203,75

28,0

1960

2,94

5,00

35,94

MÉLIDA

Santa Ana HLHIP

Gasolio galdara kendu eta gas galdara jartzea

18.709,00

%65

12.160,85

28,0

1960

2,94

5,00

35,94

LERIN

Doña Blanca de Navarra HLHIP

Sabai-leihoko eta fatxadako hezetasunak konpontzea

8.262,94

%65

5.370,91

29,0

1928

4,59

0,00

33,59

OLAZTI

Domingo Bados HLHIP

Patioko harmaila egonkortu eta berreraikitzea

70.337,02

%65

45.719,06

29,0

1940

3,97

0,00

32,97

LEGASAKO KONTZEJUA

Legasako HLHIP

Komunak berritzea eta ikuztegia egitea

16.494,21

%65

10.721,24

27,0

1900

5,00

0,00

32,00

ARRADAKO KONTZEJUA

Ximénez de Rada HLHIP

B eta C eraikinak iragazgaiztea

19.864,99

%65

12.912,24

29,0

1962

2,84

0,00

31,84

LARRAGA

San Miguel HLHIP

Beheko solairuko komuna egokitzea

39.991,94

%65

25.994,76

25,0

1982

1,80

5,00

31,80

ALESBES

El Castellar HLHIP

Erretena konpontzea, iragazgaiztea eta paramentoak

11.017,64

%65

7.161,46

29,0

1965

2,68

0,00

31,68

LIZARRA

Remontival HLHIP

Siesta gelako hezetasunak konpontzea

3.042,00

%65

1.977,30

29,0

1974

2,22

0,00

31,22

FALTZES

Doña Álvara Álvarez HLHIP / DBH

Estalkiko erretenak aldatzea

7.308,00

%80

5.846,40

29,0

1975

2,16

0,00

31,16

TAFALLA

Marqués de la Real Defensa HLHIP

Jantoki aldeko eta sarrera nagusiko estalkia berritzea

33.046,89

%65

21.480,48

29,0

1976

2,11

0,00

31,11

ALTSASU

Altsasuko Zelandi HLHIP

Modulu erantsiaren estalkia konpontzea

65.809,50

%65

42.776,18

29,0

1977

2,06

0,00

31,06

CÁRCAR

Virgen de Gracia HLHIP

Argiteria berritzea

2.476,80

%65

1.609,92

23,0

1960

2,94

5,00

30,94

MONTEAGUDO

Honorio Galilea HLHIP

Gas galdara aldatzea

16.195,59

%65

10.527,13

28,0

1960

2,94

0,00

30,94

ARRADAKO KONTZEJUA

Ximénez de Rada HLHIP

A eraikineko galdara aldatzea

5.031,22

%65

3.270,30

28,0

1962

2,84

0,00

30,84

ARRADAKO KONTZEJUA

Ximénez de Rada HLHIP

A erakineko iragazgaiztea hobetzea

15.394,28

%65

10.006,28

28,0

1962

2,84

0,00

30,84

ALESBES

El Castellar HLHIP

Berogailuaren ihesa konpontzea

2.945,31

%65

1.914,45

28,0

1965

2,68

0,00

30,68

LERIN

Doña Blanca de Navarra HLHIP

Haur Hezkuntzako bainugelak eta irakasleen bainugela berritzea

33.056,79

%65

21.486,91

26,0

1928

4,59

0,00

30,59

CÁRCAR

Virgen de Gracia HLHIP

Kanpoko zurajea aldatzea

13.661,92

%65

8.880,25

22,0

1960

2,94

5,00

29,94

BERBINTZANA

Río Arga HLHIP

Kanpoko zurajea aldatzea

30.188,36

%65

19.622,44

22,0

1960

2,94

5,00

29,94

BERBINTZANA

Río Arga HLHIP

Argiteria berritzea

4.016,80

%65

2.610,92

22,0

1960

2,94

5,00

29,94

ABLITAS

San Babil HLHIP

Igogailua eta sartzeko arrapala jartzea

39.579,36

%65

25.726,58

27,0

1960

2,94

0,00

29,94

AGOITZ

San Miguel HLHIP / Agoitz DBHI

Berogailuko hoditeria kendu eta berria jartzea

21.372,10

%95

20.303,50

28,0

1980

1,91

0,00

29,91

ARRADAKO KONTZEJUA

Ximénez de Rada HLHIP

B eraikineko gasolio gordailua aldatzea

7.908,48

%65

5.140,51

27,0

1962

2,84

0,00

29,84

ARRADAKO KONTZEJUA

Ximénez de Rada HLHIP

Arrapalak eta ibilbide irisgarriak eraikitzea

48.422,24

%65

28.670,67

27,0

1962

2,84

0,00

29,84

AZAGRA

Francisco Arbeloa HLHIP

Estalkia aldatzea

33.907,95

%65

22.040,17

27,0

1965

2,68

0,00

29,68

ALESBES

El Castellar HLHIP

Lore-askak iragazgaizteko obrak

5.055,00

%65

3.285,75

27,0

1965

2,68

0,00

29,68

ARROITZ

Arroitz HLHIP

Irisgarritasuna hobetzea

19.687,68

%65

12.796,99

27,0

1967

2,58

0,00

29,58

LEKUNBERRI

Ibarberri HLHIP / DBH

Instalazioetako eta biltegietako gela iragazgaiztea

102.357,85

%80

60.000,00

29,0

2007

0,52

0,00

29,52

LAKUNTZA

Lakuntzako HLHIP

Fatxada birgaitzea

193.223,21

%65

60.000,00

26,0

1950

3,45

0,00

29,45

LIZARRA

Remontival HLHIP

Terraza birgaitzea ur-hustuketarako

2.636,00

%65

1.713,40

27,0

1974

2,22

0,00

29,22

LESAKA

Irain HLHIP

Ibilbide irisgarri berria

29.477,21

%65

19.160,19

27,0

1977

2,06

0,00

29,06

ATARRABIA

Atargi HLHIP

Irakasleen komunak irisgarritasun araudira egokitzea

54.779,38

%65

35.606,60

27,0

1978

2,01

0,00

29,01

LEGASAKO KONTZEJUA

Legasako HLHIP

Larrialdiak atzemateko instalazioa, luminariak eta seinalizazioa jartzea

2.674,79

%65

1.738,61

24,0

1900

5,00

0,00

29,00

OTSAGABIA

Otsagabiko HLHIP

Frontoiko estalkia-gimnasioko aldagelak aldatzea

4.500,00

%95

4.275,00

27,0

1980

1,91

0,00

28,91

CORELLA

José Luis Arrese HLHIP

Iturgintza eta komun ontziak berritzea bi komunetan

7.927,20

%65

5.152,68

27,0

1980

1,91

0,00

28,91

LARRAGA

San Miguel HLHIP

Lehen solairuko kanpoko zurajea aldatzea

39.998,39

%65

25.998,95

22,0

1982

1,80

5,00

28,80

GOIZUETA

Andrés Narbarte Xalto HLHIP / DBH

Bainugelen irisgarritasuna hobetzea

21.224,83

%80

16.979,86

27,0

1984

1,70

0,00

28,70

LODOSA

Ángel Martínez Baigorri HLHIP

Kanpoko argiteriaren instalazioa berritzea

13.699,09

%65

8.904,41

22,0

1985

1,65

5,00

28,65

BARAÑAIN

Eulza HLHIP

Erdiko eskailerako sabai-leihoa aldatzea

20.927,16

%65

13.602,65

27,0

1988

1,49

0,00

28,49

TUTERA

Elvira España HLHIP

Instalazio elektrikoa berritzea, 2. fasea

74.703,69

%65

48.557,40

26,0

1970

2,42

0,00

28,42

DONEZTEBE

San Miguel HLHIP / Mendaur DBHI

Gimnasioko larrialdietarako irteera berritzea

9.764,62

%80

7.811,70

26,0

1973

2,27

0,00

28,27

LIZARRA

Remontival HLHIP

Ega gimnasioko zoladura berritzea

26.369,60

%65

17.140,24

26,0

1974

2,22

0,00

28,22

FALTZES

Doña Álvara Álvarez HLHIP / DBH

Bainugela irisgarri bat egitea

17.619,21

%80

14.095,37

26,0

1975

2,16

0,00

28,16

IRURTZUN

Atakondoa HLHIP / DBH

Behe-tentsioko instalazio elektrikoa eraberritzea

35.255,00

%80

28.204,00

26,0

1975

2,16

0,00

28,16

GARRALDA

Orreagako Ama HLHIP / DBHI

Koadro elektriko orokorra ordezkatzea

1.985,53

%95

1.886,25

26,0

1975

2,16

0,00

28,16

VIANA

Ricardo Campano HLHIP / Bideko DBHI

DBH aldeko eskaileraren segurtasun baldintzak hobetzea

5.745,00

%100

5.745,00

26,0

1975

2,16

0,00

28,16

LEGASAKO KONTZEJUA

Legasako HLHIP

Argiztapena hobetzea

10.289,17

%65

6.687,96

23,0

1900

5,00

0,00

28,00

ERRIBERRI

Príncipe de Viana HLHIP / DBHI

Kanpoko argiteriako instalazioa

15.956,32

%80

12.765,06

26,0

1979

1,96

0,00

27,96

MÉLIDA

Santa Ana HLHIP

Psikomotrizitate gela egitea

116.289,53

%65

47.839,15

20,0

1960

2,94

5,00

27,94

AGOITZ

San Miguel HLHIP / Agoitz DBHI

Komunak berritzea

68.524,67

%95

39.696,50

26,0

1980

1,91

0,00

27,91

TUTERA

Monte San Julián HLHIP

Lehen eta bigarren solairuetako komunak berritzea

42.135,86

%65

27.388,31

26,0

1981

1,86

0,00

27,86

GOIZUETA

Andrés Narbarte Xalto HLHIP / DBH

Fatxaden kanpoko isolamendua konpontzea

124.301,94

%80

43.020,14

26,0

1984

1,70

0,00

27,70

FUNES

Elías Teres HLHIP

Bainugelak birmoldatzea

39.976,04

%65

25.984,43

26,0

1986

1,60

0,00

27,60

IRUÑA

Sanduzelai HLHIP

Beheko solairuko komunak eraberritzea

49.968,06

%65

17.828,74

26,0

1991

1,34

0,00

27,34

1.000.000

II. ERANSKINA

Lehentasun ordena (dirulaguntzarik gabeko jarduketak)

TOKI ENTITATEA

IKASTETXEA

DIRULAGUNTZAREN XEDEKO OBRA

ESK. AURR. BEZik G.

%

DIRULAGUNTZA.

30
PUNTU

URTEA

5
PUNTU

5
PUNTU

40

IRUÑA

Sanduzelai HLHIP

Beheko solairuko komunak eraberritzea

49.968,06

%65

14.650,50

26,0

1991

1,34

0,00

27,34

LUZAIDE

Luzaideko HLHIP

Kanpoko patioa ixtea

2.217,00

%95

2.106,15

26,0

1991

1,34

0,00

27,34

VIANA

Ricardo Campano HLHIP / Bideko DBHI

DBH aldeko lehen solairuko komunak berritzea

16.458,75

%100

16.458,75

25,0

1975

2,16

0,00

27,16

ERROKO KONTZEJUA

San Esteban HLHIP

Segurtasun arazoak

25.494,50

%95

24.219,78

24,0

1959

2,99

0,00

26,99

CINTRUÉNIGO

Otero de Navascués II HLHIP

Lehen Hezkuntzako ikastetxeko dutxak aldatzea

2.585,00

%65

1.680,25

25,0

1979

1,96

0,00

26,96

ARESO

Nazabal HLHIP

Inguratzaile termikoa-kanpoko zurajea hobetzea

56.131,53

%65

36.485,49

22,0

1921

4,95

0,00

26,95

OTSAGABIA

Otsagabiko HLHIP

Kiroldegiko pista moldatzea.

15.185,00

%95

14.425,75

25,0

1980

1,91

0,00

26,91

LOS ARCOS

Santa María HLHIP / DBH

Patioa berritzea. Segurtasuna eta efizientzia

52.723,66

%80

42.178,93

25,0

1983

1,75

0,00

26,75

LOS ARCOS

Santa María HLHIP / DBH

Lurraren kontrako fatxada iragazgaiztea

26.618,84

%80

17.821,07

25,0

1983

1,75

0,00

26,75

GOIZUETA

Andrés Narbarte Xalto HLHIP / DBH

Bainugeletako hornidura instalazioa hobetzea

34.167,60

%80

0,00

25,0

1984

1,70

0,00

26,70

ALESBES

El Castellar HLHIP

Patioko oztopo arkitektonikoak kentzea

24.595,21

%65

15.986,89

24,0

1965

2,68

0,00

26,68

ALESBES

El Castellar HLHIP

Segurtasun araudira egokitzea (suteak eta segurtasun erabilera)

17.752,00

%65

11.538,80

24,0

1965

2,68

0,00

26,68

ULTZAMA

Larraintzar HLHIP / DBHI

Barneko ateak aldatzeko obrak

7.371,13

%80

5.896,90

24,0

1966

2,63

0,00

26,63

ARGUEDAS

Sancho Ramírez HLHIP

Komunak eta aldagelak berritzea

78.200,00

%65

50.830,00

25,0

1986

1,60

0,00

26,60

ARROITZ

Arroitz HLHIP

Haur Hezkuntzako bainugela egokitzea

2.937,07

%65

1.909,09

24,0

1967

2,58

0,00

26,58

ARROITZ

Arroitz HLHIP

SI/SU araudia betetzea

3.027,43

%65

1.967,83

24,0

1967

2,58

0,00

26,58

LUZAIDE

Luzaideko HLHIP

Kanpoko patioaren zoladura aldatzea

12.313,61

%95

11.697,93

25,0

1991

1,34

0,00

26,34

LIZARRA

Remontival HLHIP

Haur Hezkuntzako bainugelak egokitzea

10.466,00

%65

6.802,90

24,0

1974

2,22

0,00

26,22

GARRALDA

Orreagako Ama HLHIP / DBHI

Arrapala estaltzea

14.731,37

%95

13.994,80

24,0

1975

2,16

0,00

26,16

GARRALDA

Orreagako Ama HLHIP / DBHI

Erreka kanalizatzea

2.606,00

%95

2.475,70

24,0

1975

2,16

0,00

26,16

GARRALDA

Orreagako Ama HLHIP / DBHI

Larrialdietako luminariak eta seinalizazioa aldatzea

3.127,20

%95

2.970,84

24,0

1975

2,16

0,00

26,16

SAN ADRIÁN

Alfonso X el Sabio HLHIP

Jantokiko sukaldea berritzea

6.297,28

%65

4.093,23

24,0

1976

2,11

0,00

26,11

OLAZTI

Domingo Bados HLHIP

Erradiadoreen kontrolerako sistema jartzea

15.498,05

%65

14.280,94

22,0

1940

3,97

0,00

25,97

OLAZTI

Domingo Bados HLHIP

Argiteria hobetzea

39.995,89

%65

0,00

22,0

1940

3,97

0,00

25,97

ELO

Santa Bárbara HLHIP

Larrialdietako eskailera egitea

45.794,53

%65

29.766,44

24,0

1981

1,86

0,00

25,86

ARRADAKO KONTZEJUA

Ximénez de Rada HLHIP

Instalazio elektrikoa, sabai faltsuak eta isolamenduak aldatzea (B eraikina)

16.903,64

%65

0,00

23,0

1962

2,84

0,00

25,84

SALDIAS

Saldiasko HLHIP

Galdara gela eta kanpoko biltegia birgaitzea

10.772,35

%65

7.002,03

24,0

1984

1,70

0,00

25,70

ETXALAR

Etxalarko HLHIP

Kanpoko itxitura konpontzea

4.087,00

%65

2.656,55

24,0

1989

1,44

0,00

25,44

CINTRUÉNIGO

Otero de Navascués I HLHIP

Haur Hezkuntzako ikastetxeko txorrotak aldatzea

1.040,00

%65

676,00

25,0

2009

0,41

0,00

25,41

VILLATUERTA

San Veremundo HLHIP

Beheko solairuko zoladura aldatzea

44.862,62

%65

29.160,70

24,0

1990

1,39

0,00

25,39

MENDABIA

Joaquín Romera DBHI

Zurajea aldatzea-irakasleen etxea (1. eta 2. solairuak)

17.849,54

%100

17.849,54

22,0

1958

3,04

0,00

25,04

BAZTAN

Iruritako HLHIP

Kanpoko zurajea aldatzea

31.167,55

%65

20.258,91

20,0

1900

5,00

0,00

25,00

ERROKO KONTZEJUA

San Esteban HLHIP

Efizientzia energetikoa hobetzea

18.615,38

%95

17.684,61

22,0

1959

2,99

0,00

24,99

ORKOIEN

San Miguel HLHIP

Kanpoko ateetako zurajea aldatzea

21.137,78

%65

13.739,55

23,0

1980

1,91

0,00

24,91

ORKOIEN

San Miguel HLHIP

Sabai akustikoa jartzea

20.645,79

%65

13.419,77

23,0

1980

1,91

0,00

24,91

OTSAGABIA

Otsagabiko HLHIP

Kanpoko zurajea aldatzea (eskailerak eta 1. solairua)

30.571,30

%95

29.042,74

23,0

1980

1,91

0,00

24,91

ELO

Santa Bárbara HLHIP

Argiteriaren instalazioa berritzea

4.961,72

%65

3.225,12

23,0

1981

1,86

0,00

24,86

CORTES

Cerro de la Cruz DBHI / Bardenas Reales DBHI

Kanpoko zurajea aldatzea eta konpontzea

74.671,98

%80

59.737,59

22,0

1964

2,73

0,00

24,73

ALESBES

El Castellar HLHIP

Erradiadoreetako giltza termostatikoak jartzea

3.503,64

%65

2.277,37

22,0

1965

2,68

0,00

24,68

SARTAGUDA

Nuestra Señora del Rosario HLHIP

Kautxozko baldosak kendu eta EPDMzko baldosak jartzea

4.270,00

%65

2.775,50

20,0

1927

4,64

0,00

24,64

ULTZAMA

Larraintzar HLHIP / DBHI

Kanpoko leihoak egokitzeko obrak

10.118,00

%80

8.094,40

22,0

1966

2,63

0,00

24,63

TUTERA

Elvira España HLHIP

Kanpoko zurajea aldatzea

32.877,15

%65

11.442,60

22,0

1970

2,42

0,00

24,42

IRUÑA

Sanduzelai HLHIP

Bigarren solairuko zurajea aldatzea

71.541,84

%65

27.520,76

23,0

1991

1,34

0,00

24,34

FALTZES

Doña Álvara Álvarez HLHIP / DBH

Efizientzia energetikoa hobetzea. Argiteria

39.928,00

%80

31.942,40

22,0

1975

2,16

0,00

24,16

VIANA

Ricardo Campano HLHIP / Bideko DBHI

Biltegia eta aldagela egokitzea (PND)

15.526,60

%80

12.421,28

22,0

1975

2,16

0,00

24,16

VIANA

Ricardo Campano HLHIP / Bideko DBHI

DBH aldeko barneko argiteria berritzea

45.063,59

%100

25.374,97

22,0

1975

2,16

0,00

24,16

TAFALLA

Marqués de la Real Defensa HLHIP

Kanpoko zurajea aldatzea

9.580,36

%65

6.227,24

22,0

1976

2,11

0,00

24,11

SAN ADRIÁN

Alfonso X el Sabio HLHIP

Sistema elektrikoa/argiteria berritzea

32.853,59

%65

21.354,83

22,0

1976

2,11

0,00

24,11

GARES

Garesko HLHIP

Ekialdeko kanpoko zurajea aldatzea

8.264,63

%65

5.372,01

22,0

1977

2,06

0,00

24,06

BERIAIN

Beriaingo HLHIP

Haur Hezkuntzako eraikineko zurajearen hobekuntza energetikoa

24.332,67

%65

15.816,24

22,0

1978

2,01

0,00

24,01

AZKOIEN

Juan Bautista Irurzun HLHIP

Lehen Hezkuntzako eraikineko barruko patioko metal arotzeria aldatzea

49.939,83

%65

32.460,89

22,0

1979

1,96

0,00

23,96

ARANGUREN

San Pedro HLHIP

Luminariak aldatzea (LED). 2. fasea.

14.700,00

%65

9.555,00

22,0

1979

1,96

0,00

23,96

NOAIN

Elortzibar DBHI

Kanpoko zurajea aldatzea

121.896,39

%100

60.000,00

22,0

1979

1,96

0,00

23,96

ARTAXOA

Urraca Reina HLHIP

Inguratzaile termikoa hobetzea. Fatxaden isolamendua

39.150,70

%65

25.447,96

22,0

1979

1,96

0,00

23,96

ARTAXOA

Urraca Reina HLHIP

Inguratzaile termikoa hobetzea. Zurajeak

34.372,35

%65

22.342,03

22,0

1979

1,96

0,00

23,96

ARTAXOA

Urraca Reina HLHIP

Inguratzaile termikoa hobetzea. Forjatuaren isolamendua

17.527,81

%65

11.393,08

22,0

1979

1,96

0,00

23,96

ARTAXOA

Urraca Reina HLHIP

Instalazio termikoen gela hobetzea

4.370,40

%65

2.840,76

22,0

1979

1,96

0,00

23,96

ERRIBERRI

Príncipe de Viana HLHIP / DBHI

Estalkien birgaitze energetikoa

17.382,63

%80

13.906,10

22,0

1979

1,96

0,00

23,96

ZANGOZA

Luis Gil HLHIP

Kanpoko zurajearen berritze partziala

12.700,00

%65

8.255,00

22,0

1979

1,96

0,00

23,96

AGOITZ

San Miguel HLHIP / Agoitz DBHI

Kanpoko zurajea aldatzea

35.531,82

%95

0,00

22,0

1980

1,91

0,00

23,91

MURCHANTE

Mardones y Magaña HLHIP

Kanpoko zurajea irekitzeko sistemaren aldaketa

426,80

%65

277,42

22,0

1980

1,91

0,00

23,91

ELO

Santa Bárbara HLHIP

Berokuntza instalazioa berritzea

25.624,94

%65

16.656,21

22,0

1981

1,86

0,00

23,86

ETXARRI ARANATZ

San Donato HLHIP

Galdara-gela berria

101.659,05

%65

60.000,00

22,0

1982

1,80

0,00

23,80

ESTERIBAR

Gloria Larrainzar HLHIP

Kanpoko zurajea aldatzea

76.078,50

%65

26.294,25

22,0

1984

1,70

0,00

23,70

ESTERIBAR

Gloria Larrainzar HLHIP

Estalkiaren estaldura aldatzea

51.855,00

%65

33.705,75

22,0

1984

1,70

0,00

23,70

MENDIGORRIA

Julian Maria Espinal Olcoz HLHIP

Kanpoko zurajea berritzea

4.246,23

%65

2.760,05

22,0

1986

1,60

0,00

23,60

TUTERA

Griseras HLHIP

Kanpoko zurajea aldatzea

32.196,63

%65

20.927,81

22,0

1986

1,60

0,00

23,60

VALTIERRA

Félix Zapatero HLHIP

Kanpoko zurajea aldatzea (1. solairua)

39.873,06

%65

25.917,49

22,0

1987

1,55

0,00

23,55

ETXALAR

Etxalarko HLHIP

Luminariak aldatzea

1.293,70

%65

840,91

22,0

1989

1,44

0,00

23,44

ATARRABIA

Lorenzo Goicoa HLHIP

Kanpoko zurajea zati batean aldatzea (Ipar ekialdea)

63.627,31

%65

41.357,75

22,0

1990

1,39

0,00

23,39

ATARRABIA

Lorenzo Goicoa HLHIP

Erregulazio sistema instalatzea

13.612,61

%65

8.848,20

22,0

1990

1,39

0,00

23,39

NARBARTEKO KONTZEJUA

Arotzenea HLHIP

Barnea hobetzeko eta birmoldatzeko obrak

15.022,98

%65

9.764,94

20,0

1962

2,84

0,00

22,84

ALESBES

El Castellar HLHIP

Barrutian sartzeko oinezkoentzako atea jartzeko obrak

4.081,76

%65

2.653,15

20,0

1965

2,68

0,00

22,68

MURCHANTE

Mardones y Magaña HLHIP

Komuna berritzea (hiru urtekoen gela)

7.785,38

%65

5.060,50

20,0

1980

1,91

0,00

21,91

BARAÑAIN

Alaitz HLHIP

Haur Hezkuntzako patioaren estaldura aldatzea

64.340,99

%65

41.821,64

20,0

1980

1,91

0,00

21,91

(*) Ikastetxe bakoitzeko ematen ahal den dirulaguntzaren gehieneko kopurua (60.000 euro) lortu den kasuetan, ez da zenbateko guztia jarri, ez eta, kopurua 60.000 euro baino txikiagoa denean, zenbateko hori lortu denean lehentasun ordenan lehen zeuden eta ikastetxe berberari dagozkion jarduketa guztien kopurua batuz gero 60.000 eurotara iritsi denean ere.

III. ERANSKINA

Laguntza emateko proposamena

TOKI ENTITATEA

IFZ

ZENTROA

DIRULAGUNTZAREN XEDEKO OBRA

AURREK.
DIRULAGUNTZA.

%

DIRULAGUNTZA

BERBINTZANA

P3105300B

Río Arga HLHIP

Galdara gela egokitzea

18.775,00

%65

12.203,75

MÉLIDA

P3116300I

Santa Ana HLHIP

Gasolio galdara kendu eta gas galdara jartzea

18.709,00

%65

12.160,85

LERIN

P3115100D

Doña Blanca de Navarra HLHIP

Sabai-leihoko eta fatxadako hezetasunak konpontzea

8.262,94

%65

5.370,91

OLAZTI

P3118900D

Domingo Bados HLHIP

Patioko harmaila egonkortu eta berreraikitzea

70.337,02

%65

45.719,06

LEGASAKO KONTZEJUA

P3128600H

Legasako HLHIP

Komunak berritzea eta ikuztegia egitea

16.494,21

%65

10.721,24

ARRADAKO KONTZEJUA

P3177900B

Ximénez de Rada HLHIP

B eta C eraikinak iragazgaiztea

19.864,99

%65

12.912,24

LARRAGA

P3114100E

San Miguel HLHIP

Beheko solairuko komuna egokitzea

39.991,94

%65

25.994,76

ALESBES

P3125400F

El Castellar HLHIP

Erretena konpontzea, iragazgaiztea eta paramentoak

11.017,64

%65

7.161,46

LIZARRA

P3109600A

Remontival HLHIP

Siesta gelako hezetasunak konpontzea

3.042,00

%65

1.977,30

FALTZES

P3110300E

Doña Álvara Álvarez HLHIP / DBH

Estalkiko erretenak aldatzea

7.308,00

%80

5.846,40

TAFALLA

P3122700B

Marqués de la Real Defensa HLHIP

Jantoki aldeko eta sarrera nagusiko estalkia berritzea

33.046,89

%65

21.480,48

ALTSASU

P3101000B

Altsasuko Zelandi HLHIP

Modulu erantsiaren estalkia konpontzea

65.809,50

%65

42.776,18

CÁRCAR

P3106500F

Virgen de Gracia HLHIP

Argiteria berritzea

2.476,80

%65

1.609,92

MONTEAGUDO

P3117300H

Honorio Galilea HLHIP

Gas galdara aldatzea

16.195,59

%65

10.527,13

ARRADAKO KONTZEJUA

P3177900B

Ximénez de Rada HLHIP

A eraikineko galdara aldatzea

5.031,22

%65

3.270,30

ARRADAKO KONTZEJUA

P3177900B

Ximénez de Rada HLHIP

A erakineko iragazgaiztea hobetzea

15.394,28

%65

10.006,28

ALESBES

P3125400F

El Castellar HLHIP

Berogailuaren ihesa konpontzea

2.945,31

%65

1.914,45

LERIN

P3115100D

Doña Blanca de Navarra HLHIP

Haur Hezkuntzako bainugelak eta irakasleen bainugela berritzea

33.056,79

%65

21.486,91

CÁRCAR

P3106500F

Virgen de Gracia HLHIP

Kanpoko zurajea aldatzea

13.661,92

%65

8.880,25

BERBINTZANA

P3105300B

Río Arga HLHIP

Kanpoko zurajea aldatzea

30.188,36

%65

19.622,44

BERBINTZANA

P3105300B

Río Arga HLHIP

Argiteria berritzea

4.016,80

%65

2.610,92

ABLITAS

P3100600J

San Babil HLHIP

Igogailua eta sartzeko arrapala jartzea

39.579,36

%65

25.726,58

AGOITZ

P3101900C

San Miguel HLHIP / Agoitz DBHI

Berogailuko hoditeria kendu eta berria jartzea

21.372,10

%95

20.303,50

ARRADAKO KONTZEJUA

P3177900B

Ximénez de Rada HLHIP

B eraikineko gasolio gordailua aldatzea

7.908,48

%65

5.140,51

ARRADAKO KONTZEJUA

P3177900B

Ximénez de Rada HLHIP

Arrapalak eta ibilbide irisgarriak eraikitzea

48.422,24

%65

28.670,67

AZAGRA

P3104200E

Francisco Arbeloa HLHIP

Estalkia aldatzea

33.907,95

%65

22.040,17

ALESBES

P3125400F

El Castellar HLHIP

Lore-askak iragazgaizteko obrak

5.055,00

%65

3.285,75

ARROITZ

P3103600G

Arroitz HLHIP

Irisgarritasuna hobetzea

19.687,68

%65

12.796,99

LEKUNBERRI

P3155300A

Ibarberri HLHIP / DBH

Instalazioetako eta biltegietako gela iragazgaiztea

102.357,85

%80

60.000,00

LAKUNTZA

P3113700C

Lakuntzako HLHIP

Fatxada birgaitzea

193.223,21

%65

60.000,00

LIZARRA

P3109600A

Remontival HLHIP

Terraza birgaitzea ur-hustuketarako

2.636,00

%65

1.713,40

LESAKA

P3115200B

Irain HLHIP

Ibilbide irisgarri berria

29.477,21

%65

19.160,19

ATARRABIA

P3125800G

Atargi HLHIP

Irakasleen komunak irisgarritasun araudira egokitzea

54.779,38

%65

35.606,60

LEGASAKO KONTZEJUA

P3128600H

Legasako HLHIP

Larrialdiak atzemateko instalazioa, luminariak eta seinalizazioa jartzea

2.674,79

%65

1.738,61

OTSAGABIA

P3118500B

Otsagabiko HLHIP

Frontoiko estalkia-gimnasioko aldagelak aldatzea

4.500,00

%95

4.275,00

CORELLA

P3107600C

José Luis Arrese HLHIP

Iturgintza eta komun ontziak berritzea bi komunetan

7.927,20

%65

5.152,68

LARRAGA

P3114100E

San Miguel HLHIP

Lehen solairuko kanpoko zurajea aldatzea

39.998,39

%65

25.998,95

GOIZUETA

P3111600G

Andrés Narbarte Xalto HLHIP / DBH

Bainugelen irisgarritasuna hobetzea

21.224,83

%80

16.979,86

LODOSA

P3115600C

Ángel Martínez Baigorri HLHIP

Kanpoko argiteriaren instalazioa berritzea

13.699,09

%65

8.904,41

BARAÑAIN

P3138600F

Eulza HLHIP

Erdiko eskailerako sabai-leihoa aldatzea

20.927,16

%65

13.602,65

TUTERA

P3123200B

Elvira España HLHIP

Instalazio elektrikoa berritzea, 2. fasea

74.703,69

%65

48.557,40

DONEZTEBE

P3122100E

San Miguel HLHIP / Mendaur DBHI

Gimnasioko larrialdietarako irteera berritzea

9.764,62

%80

7.811,70

LIZARRA

P3109600A

Remontival HLHIP

Ega gimnasioko zoladura berritzea

26.369,60

%65

17.140,24

FALTZES

P3110300E

Doña Álvara Álvarez HLHIP / DBH

Bainugela irisgarri bat egitea

17.619,21

%80

14.095,37

IRURTZUN

P3190400F

Atakondoa HLHIP / DBH

Behe-tentsioko instalazio elektrikoa eraberritzea

35.255,00

%80

28.204,00

GARRALDA

P3111400B

Orreagako Ama HLHIP / DBHI

Koadro elektriko orokorra ordezkatzea

1.985,53

%95

1.886,25

VIANA

P3125100B

Ricardo Campano HLHIP / Bideko DBHI

DBH aldeko eskaileraren segurtasun baldintzak hobetzea

5.745,00

%100

5.745,00

LEGASAKO KONTZEJUA

P3128600H

Legasako HLHIP

Argiztapena hobetzea

10.289,17

%65

6.687,96

ERRIBERRI

P3119100J

Príncipe de Viana HLHIP / DBHI

Kanpoko argiteriako instalazioa

15.956,32

%80

12.765,06

MÉLIDA

P3116300I

Santa Ana HLHIP

Psikomotrizitate gela egitea

116.289,53

%65

47.839,15

AGOITZ

P3101900C

San Miguel HLHIP / Agoitz DBHI

Komunak berritzea

68.524,67

%95

39.696,50

TUTERA

P3123200B

Monte San Julián HLHIP

Lehen eta bigarren solairuetako komunak berritzea

42.135,86

%65

27.388,31

GOIZUETA

P3111600G

Andrés Narbarte Xalto HLHIP / DBH

Fatxaden kanpoko isolamendua konpontzea

124.301,94

%80

43.020,14

FUNES

P3110600H

Elías Teres HLHIP

Bainugelak birmoldatzea

39.976,04

%65

25.984,43

IRUÑA

P3120100G

Sanduzelai HLHIP

Beheko solairuko komunak eraberritzea

49.968,06

%65

17.828,74

1.000.000,00

(*) Ondoren aipatzen diren jarduketetan ez da zenbateko guztia jarri, ikastetxeko ematen ahal den dirulaguntzaren gehieneko kopurua (60.000 euro) lortu delako, lehentasun ordenan lehen zeuden eta ikastetxe berberari dagozkion jarduketa guztien kopurua batuz gero:

–Arradako Kontzejuak “Arrapalak eta ibilbide irisgarriak eraikitzeko” obrak egiteko aurkeztu duen eskaera, bosgarrena baita puntuazioaren gehiagotik gutxiagorako ordenan.

–Agoitzeko Udalak San Miguel HLHIP / DBHI ikastetxean “Komunak berritzeko” obrak egiteko aurkeztu duen eskaera, bigarrena baita puntuazioaren gehiagotik gutxiagorako ordenan.

–Melidako Udalak Santa Ana HLHIP. ikastetxean “Psikomotrizitate gela egitea” obrak egiteko aurkeztu duen eskaera, bigarrena baita puntuazioaren gehiagotik gutxiagorako ordenan.

–Goizuetako Udalak Andrés Narbarte Xalto HLHIP / DBH ikastetxean “Fatxaden kanpoko isolamendua konpontzeko” obrak egiteko aurkeztu duen eskaera, bigarrena baita puntuazioaren gehiagotik gutxiagorako ordenan.

(*) Bi eskaera hauen zenbatekoa 60.000 eurora doitu da: Lekunberriko Udalak Ibarberri HLHIP / DBH ikastetxean “Instalazioetako eta biltegietako gela iragazgaizteko” obrak egiteko zenbatekoa, eta Lakuntzako Udalak Lakuntzako HLHIP ikastetxean “Fatxada birgaitzeko” obrak egiteko zenbatekoa. Bien kasuan, ikastetxeko 60.000 euroko gehieneko kopurua gainditzen zutelako.

(**) BI eskaera hauen artean berdinketa gertatu da: Iruñeko Udalak egindako eskaera, Sanduzelai HLHIP ikastetxean “Beheko solairuko komunak berritzeko” obrak egiteko, eta Luzaideko Udalak Luzaideko HLHIP ikastetxean “Kanpoko patioa ixteko” obrak egiteko. Sanduzelai HLHIP ikastetxearen eskaera lehenetsi da, 2019-2020 ikasturtean matrikula gehiago dituelako, deialdiaren 8. oinarriak ezartzen duenarekin bat.

(***) Azken onuradunari (Iruñeko Udala), diruz lagundutako lehen aipatutako proiektuaren zenbatekoaren %65eko laguntza dagokio. 49.968,06 eurokoa da eskatutako jarduketa, baina 17.828,74 eurora murriztu da emandako zenbatekoa, ez baitago behar adina kreditu. Norbaitek uko eginez gero edo justifikatutako gastua txikiagoa izanez gero, gelditzen den soberakina azken onuradunarentzat (Noaingo Udala) erabiliko da lehentasunez, gehienez ere 32.479,24 eurora bitarteko dirulaguntza batekin.

Iragarkiaren kodea: F2007153