51. ALDIZKARIA - 2019ko martxoaren 14a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA

2019ko aurrekontua. Behin betiko onespena

Jurramendiko Mankomunitateak, 2018ko azaroaren 23an egin batzar orokor arruntean, besteak beste, erabaki zuen hasiera batean onestea entitatearen 2019ko aurrekontu orokor eta bakarra.

Aipatu erabaki hori 2019ko 12. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, abenduaren 18an, eta entitatearen iragarki-taulan hamabost egun baliodunean egon zen, interesdunek hura aztertu eta egokiak iruditzen zitzaizkien erreklamazioak egin zitzaten.

Toki Ogasunei buruzko Foru Legearen 202.1 artikuluari jarraikiz, epe hori iraganik eta inork ez alegaziorik ez erreklamaziorik aurkeztu ez duenez, behin betiko onetsirik gelditu da, eta bidezko da laburturik argitaratzea Nafarroako Aldizkari Ofizialean (Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 272. artikulua, urriaren 29ko 11/2004 Foru Legearen bidez aldatua).

MONTEJURRA SA-REN ZERBITZUAK

2019. URTEKO AURREKONTUA

2018. URTEKO AURREKONTUA

ALDAKETA 2019KO EKITALDIAN

NEGOZIOEN ZENBATEKO GARBIA

9.896.941

9.392.233

504.708

Salgaien salmentak

86.000

131.500

-45.500

Zerbitzuak ematea

9.810.941

9.260.733

550.208

HORNIDURAK

-1.913.980

-1.877.784

-36.196

Salgaien kontsumoa

-392.664

-418.797

-26.133

Beste enpresa batzuek egindako lanak

-1.521.316

-1.458.987

-62.329

USTIAPENAREN BESTE DIRU-SARRERA BATZUK

680.099

625.404

54.695

Diru-sarrera osagarriak eta beste batzuk

657.099

610.404

46.695

Ustiapenerako dirulaguntzak

23.000

15.000

8.000

LANGILERIA GASTUAK

-5.352.874

-5.054.865

-298.009

USTIAPENAREN BESTE GASTU BATZUK

-2.698.411

-2.599.582

-98.829

Kanpoko zerbitzuak

-2.676.311

-2.583.482

-92.829

Tasak eta bestelako zergak

-1.100

-1.100

0

Horniduren aldaketak

0

0

0

Kudeaketa arrunteko beste gastu batzuk

-21.000

-15.000

-6.000

IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA

-722.889

-465.012

-257.877

IBILGETUKO DIRULAGUNTZAK EGOZTEA

172.634

44.966

127.668

USTIAPENAREN EMAITZA

61.520

65.360

-3.840

FINANTZA DIRU-SARRERAK

0

0

0

FINANTZA-GASTUAK

-61.520

-65.360

3.840

FINANTZA EMAITZA

-61.520

-65.360

3.840

2019ko EKITALDIKO EMAITZA

0

0

0

SERTECMA SL

2019. URTEKO AURREKONTUA

2019. URTEKO AURREKONTUA

ALDAKETA 2019KO EKITALDIAN

Negozioen zenbateko garbia

352.706,00

310.507,00

42.199,00

Ustiapenaren beste diru-sarrera batzuk

206.000,00

220.247,00

-14.247,00

Langileria gastuak

-518.013,00

-495.807,00

-22.206,00

Ustiapenaren beste gastu batzuk

-38.067,00

-32.985,00

-5.082,00

Ibilgetuaren amortizazioa

-2.626,00

-1.962,00

-664,00

Ustiapenaren emaitza

0,00

0,00

0,00

Finantza diru-sarrerak

0,00

0,00

0,00

Finantza-gastuak

0,00

0,00

0,00

Finantza emaitza

0,00

0,00

0,00

2019ko ekitaldiko emaitza

0,00

0,00

0,00

JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA

PARTIDA

J.M.REN AURREKONTUA 2019. URTEA

J.M.REN AURREKONTUA 2018. URTEA

ALDAKETA 2019KO EKITALDIAN

GASTUAK

Gobernu organoak

9120

3.700

3.680

20

Administrazio orokorra

9200

592.212

649.692

-57.480

Ur hornidura

1612

5.970.909,00

7.487.691,00

-1.516.782,00

Hondakin uren arazketa

1602

1.518.176,00

2.005.640,00

-487.464,00

Hiri hondakinen bilketa

1621

1.505.846,00

2.242.762,00

-736.916,00

Hiri hondakinen tratamendua

1623

240.621

80.725

159.896

Kaleen zoladura

1532

3.173.015

680.000

2.493.015

2019ko ekitaldiko gastuak, guztira

13.004.479,00

13.150.190,00

-145.711,00

DIRU-SARRERAK

Ur zerbitzua

8.084.997,00

10.146.703,00

-2.061.706,00

Hiri hondakinetako zerbitzuak

1.746.467

2.323.487

-577.020

Zoladura zerbitzua

3.173.015,00

680.000,00

2.493.015,0

2019ko ekitaldiko diru-sarrerak, guztira

13.004.479,00

13.150.190,00

-145.711,00

Lizarran, 2019ko otsailaren 9an.–Mankomunitateko burua, M.ª Victoria Sevilla Marzo.

Iragarkiaren kodea: L1901993