51. ALDIZKARIA - 2019ko martxoaren 14a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.1. Foru legeak eta legegintzako foru dekretuak

9/2019 FORU LEGEA, martxoaren 4koa, Nafarroako Gobernuari eta Lehendakariari buruzko abenduaren 3ko 14/2004 Foru Legea aldatzen duena.

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEKO LEHENDAKARIA NAIZEN HONEK.

Aditzera ematen dut Nafarroako Parlamentuak onetsi duela honako:

FORU LEGEA, NAFARROAKO GOBERNUARI ETA LEHENDAKARIARI BURUZKO ABENDUAREN 3KO 14/2004 FORU LEGEA ALDATZEN DUENA.

HITZAURREA

Abenduaren 3ko 14/2004 Foru Legearen xedea da foru erakundeetako bi arautzea, nola baitira Nafarroako Gobernua eta haren Lehendakaria, eta halaber arautzea legegintza-ekimena eta araugintza-ahala, horretarako aintzat harturik abuztuaren 10eko 13/1982 Lege Organikoak, Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzkoak, ezarritakoa.

Bestalde, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legeko VI. tituluak legegintza-ekimena eta araugintza-ahala arautzen ditu. Arautze horrek ez dauka oinarrizko izaerarik autonomia erkidegoen legegintza-ekimenen kasuan, Konstituzio Auzitegiaren 2018ko maiatzaren 24ko epaiaren arabera.

Estatu-mailako legegileak deritzo araugintzari dagokiona jaso beharra dagoela administrazio prozedura eraentzen duen arauan; horrenbestez, aipatu urriaren 1eko 39/2015 Legeak barne hartu du. Ikuskera horrekin bat etorrita, komenigarritzat jo da Nafarroako Gobernuaren legegintza-ekimenaren izapideei eta araugintza-ahalmenari buruzko xedapenak berrantolatzea, haiek kokatuz administrazio prozedurak Nafarroako Foru Komunitatearen esparruan dituen berezitasunak ezartzen dituen foru arauan.

Gainera, urriaren 27ko 7/2010 Lege Organikoaren bidez, 21.bis artikulua gehitu zitzaion Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzko abuztuaren 10eko 13/1982 Lege Organikoari, eta artikulu berri horrek ezartzen du ezen, kasu berezi eta oso presakoetan, Nafarroako Gobernuak behin-behineko legezko xedapenak eman ahal izanen dituela, foru lege-dekretu forma hartuko dutenak. Hala ere, aukera hori, gure ordenamenduan abenduaren 3ko 14/2004 Foru Legea onetsi ondoren sartua, legegintza bidez garatu gabe zegoen oraindik.

Zirkunstantzia horiek guztiak direla-eta, komeni da abenduaren 3ko 14/2004 Foru Legearen IV. titulua aldatzea, foru lege-dekretuen onespena eraenduko duen esparru juridikoa garatzearren eta foru lege horren edukia halako moldez murriztearren non xedetzat izanen baitu erregelamendu-ahalmena Nafarroako Gobernuari, lehendakariari eta kontseilariei esleitzea besterik ez.

Azkenik, bigarren artikuluaren bidez, hizkera ez-inklusiboa zuzentzen da Nafarroako Gobernuari eta Lehendakariari buruzko abenduaren 3ko 14/2004 Foru Legearen izenburuan eta artikuluetan.

Lehen artikulua.–Nafarroako Gobernuari eta Lehendakariari buruzko abenduaren 3ko 14/2004 Foru Legearen IV. tituluko agindu hauek aldatu, eta honela idatzita geldituko dira:

“IV. TITULUA

Nafarroako Gobernuaren legegintza-ekimena eta araugintza-ahalmena

51. artikulua. Legegintza-ekimena.

1. Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzko abuztuaren 10eko 13/1982 Lege Organikoaren 19. artikuluan aurreikusitako legegintza-ekimena honela garatzen du Nafarroako Gobernuak: foru lege proiektuak prestatuz, onetsiz eta, gero, Nafarroako Parlamentuari igorriz.

2. Nafarroako Gobernuari dagokio foru lege proiektuak onestea, kontseilari eskudunak edo eskudunek proposaturik.

3. Foru lege proiektua behin onetsita, Nafarroako Gobernuak Nafarroako Parlamentura bidaliko du erantsitako dokumentazioarekin eta hari buruzko erabakia hartzeko beharrezkoak diren aurrekariekin batera, zeinak Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari buruzko Foru Legean eta Foru-sektore Publiko Instituzionalari buruzkoan ezarritakoari egokituko baitzaizkio.

52. artikulua. Legegintzako foru dekretuak.

1. Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzko abuztuaren 10eko 13/1982 Lege Organikoaren 21. artikuluan aurreikusitako kasuan, Nafarroako Gobernuak foru lege mailako arauak eman ditzake, “legegintzako foru dekretu” izena hartuko dutenak.

2. Legegintzako foru dekretuak onestea Nafarroako Gobernuari dagokio, kontseilari eskudunak edo eskudunek proposaturik.

3. Legegintzarako eskuordetzaz baliatu bezain laster, Nafarroako Gobernuak Nafarroako Parlamentuari behar den jakinarazpena bidaliko dio, zeinean jasoko baita eskuordetzaren xede den testu artikuludun edo bategina.

53. artikulua. Tributu-harmonizaziorako legegintzako foru dekretuak.

1. Nafarroako Gobernuak, Nafarroako Parlamentuak egiten dion eskuordetzaz, beharrezkoak diren foru lege mailako arauak eman ditzake tributuei buruzko foru legeak aldatzeko, baldin eta tributu-araubide erkidearen aldaketa batek behartzen badu, Hitzarmen Ekonomikoan ezarritakoarekin bat, Estatuan indarra duten arau funtsezko eta formazko berberak aplika daitezen Foru Komunitatean.

Ulertzen da foru lege honen bidez emana dela legegintzarako eskuordetza, Estatuaren horrelako tributu-aldaketak argitaratuz gero.

2. Nafarroako Gobernuaren xedapenei, aipatu legegintza-eskuordetzaren ondorio direnean, “tributu-harmonizaziorako legegintzako foru dekretu” izena emanen zaie.

3. Xedapen horiek Estatuko tributu-aldaketa argitaratu eta bi hilabeteko epean eman eta argitaratu beharko dira.

4. Tributu-harmonizaziorako legegintzako foru dekretuek atzerako eragina izan dezakete, haien indar-hartzea bat etor dadin harmonizatu beharreko araubide erkideko arauenarekin.

5. Tributu-harmonizaziorako legegintzako foru dekretuak Nafarroako Parlamentuari igorriko zaizkio onetsi eta hamar eguneko epean, behar den kontrol parlamentarioa izan dezaten. Hori ez da eragozpen izanen, hala ere, foru dekretu horiek ofizialki argitaratu eta indarra hartzeko.

54. artikulua. Foru lege-dekretuak.

1. Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzko abuztuaren 10eko 13/1982 Lege Organikoaren 21. bis artikuluan aurreikusitako kasuan, Nafarroako Gobernuak foru lege mailako arauak eman ditzake, “foru lege-dekretu” izena hartuko dutenak.

2. Nafarroako Gobernuari dagokio foru lege-dekretuak onestea, kontseilari eskudunak edo eskudunek proposaturik, eta horiek onetsi ondoren Nafarroako Parlamentuari igorriko zaizkio, baliozkotzeko.

3. Foru lege-dekretuak indarrik gabe geldituko dira baldin eta horiek aldarrikatu ondoko 30 eguneko epe luzaezinean Nafarroako Parlamentuak ez baditu espresuki baliozkotu, eztabaida baten eta osoko bozketa baten ondoren. Apartatu honetan ezarritako epean, Parlamentuak erabaki ahalko du foru lege-dekretuak foru lege proiektu gisa izapidetzea, presako prozeduraren bidez.

55. artikulua. Erregelamendu-ahalmena.

1. Gobernua, lehendakaria eta Nafarroako Gobernuko kontseilariak dira erregelamendu-ahalmenaren titularrak.

2. Nafarroako Gobernuaren izaera orokorreko xedapen edo erregelamenduek foru dekretuaren forma hartuko dute; lehendakariarenek lehendakariaren foru dekretuarena; eta kontseilarienek, foru aginduarena.

3. Nafarroako Gobernua edo haren departamentu bakoitzeko titular den pertsona foru lege bidez gaitu ahalko da erregelamenduzko garapena egiteko.

56. artikulua. Arau-hierarkia eta lege-erreserba.

1. Erregelamenduzko xedapenak hierarkia honen araberakoak dira:

a) Nafarroako Gobernuak edo lehendakariak onetsitako foru dekretuak.

b) Kontseilarien foru aginduak.

2. Erregelamenduzko xedapenek ezin diete kontra egin Espainiako Konstituzioari, Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzko abuztuaren 10eko 13/1982 Lege Organikoari, gainerako legeei edo maila altuagoko xedapen orokorrei.

3. Erregelamenduzko xedapenek ezin dituzte arautu hierarkian goragokoak diren beste arau batzuentzat erreserbatuak diren gaiak.

4. Artikulu honetako aurreko apartatuetan ezarritakoa urratzen duten erregelamenduzko xedapenak deusezak izanen dira.

57. artikulua. Arauen publizitatea.

Foru lege mailako arauak eta erregelamenduak Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu beharko dira indarra har dezaten eta efektu juridikoak izan ditzaten”.

58. artikulutik 63. artikulura artekoak edukirik gabe geldituko dira.

Bigarren artikulua.–Hizkera ez-inklusiboaren erabilera zuzentzearren, Nafarroako Gobernuari eta Lehendakariari buruzko abenduaren 3ko 14/2004 Foru Legean aipatutako karguei buruzko hitzak eta adierazpenak aldatu egiten dira, izenburukoak, hitzaurrekoak, artikuluen testukoak eta xedapenetakoak, salbu eta hitzaurre horretan Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzko abuztuaren 10eko 13/1982 Lege Organikoaren 30. artikuluko 1. eta 2. apartatuek ezarritakoari dagokionez egiten den aipamena. Legearen euskarazko bertsioaren testuak ez du genero gramatikalari buruzko auziengatiko gatazkarik sortzen; horrenbestez, aldaketak gaztelaniazko bertsioaren testuaren gainekoak soilik izanen dira, jarraian adierazten den ildoan:

Gaztelaniaz honako hauek aipatzen diren tokian, ondoan adierazitakoak esan beharko dira: “Decretos Forales del Presidente” esamoldearen ordez, “Decretos Forales de la Presidenta” edo “Decretos Forales del Presidente”; “su Presidente” esamoldearen ordez, “su Presidenta o Presidente”; “El Presidente” esamoldearen ordez, “La Presidenta o Presidente”; “el Presidente electo” esamoldearen ordez, “la Presidenta electa o el Presidente electo”; “el Presidente” esamoldearen ordez, “la Presidenta o Presidente”; “del Presidente” esamoldearen ordez, “de la Presidenta o Presidente”; “al Presidente” esamoldearen ordez, “a la Presidenta o Presidente”; “del nuevo Presidente” esamoldearen ordez, “de la nueva Presidenta o Presidente”; “los Presidentes” esamoldearen ordez, “las Presidentas o Presidentes”; “Del Presidente” esamoldearen ordez, “De la Presidenta o Presidente”; “Los Presidentes” esamoldearen ordez, “Las Presidentas o Presidentes”.

“Uno o varios Vicepresidentes” esamoldearen ordez, “una o uno, o varias Vicepresidentas o Vicepresidentes”; “uno o varios vicepresidentes” esamoldearen ordez, “una o uno, o varias vicepresidentas o vicepresidentes”; “de entre ellos al Vicepresidente o Vicepresidentes” esamoldearen ordez, “de entre ellas o ellos a la Vicepresidenta o Vicepresidente, o Vicepresidentas o Vicepresidentes”; “al Vicepresidente o Vicepresidentes” esamoldearen ordez, “a la Vicepresidenta o Vicepresidente, o Vicepresidentas o Vicepresidentes”; “los Vicepresidentes” esamoldearen ordez, “las Vicepresidentas o Vicepresidentes”; “el Vicepresidente o los Vicepresidentes” esamoldearen ordez, “la Vicepresidenta o Vicepresidente, o las Vicepresidentas o Vicepresidentes”; “el Vicepresidente o Vicepresidentes” esamoldearen ordez, “la Vicepresidenta o el Vicepresidente, o Vicepresidentas o Vicepresidentes”; “como Vicepresidente o Vicepresidentes” esamoldearen ordez, “como Vicepresidenta o Vicepresidente, o Vicepresidentas o Vicepresidentes”; “del Vicepresidente o Vicepresidentes” esamoldearen ordez, “de la Vicepresidenta o Vicepresidente, o Vicepresidentas o Vicepresidentes”; “El Vicepresidente o los Vicepresidentes” esamoldearen ordez, “La Vicepresidenta o Vicepresidente, o las Vicepresidentas o Vicepresidentes”; “De los Vicepresidentes y Consejeros” esamoldearen ordez, “De las Vicepresidentas o Vicepresidentes y Consejeras y Consejeros”.

“Denominada Oficina del Portavoz del Gobierno de Navarra” esamoldearen ordez, “denominada Oficina de la Portavoz del Gobierno de Navarra u Oficina del Portavoz del Gobierno de Navarra”; “del Portavoz” esamoldearen ordez, “de la Portavoz o el Portavoz”; “el Portavoz” esamoldearen ordez, “la Portavoz o el Portavoz”; “al Portavoz” esamoldearen ordez, “a la Portavoz o al Portavoz”; “un Portavoz” esamoldearen ordez, “una o un Portavoz”; “El portavoz del Gobierno” esamoldearen ordez, “La Portavoz o el Portavoz del Gobierno”.

“El Consejero Secretario” esamoldearen ordez, “la Consejera Secretaria o el Consejero Secretario”; “del Consejero Secretario” esamoldearen ordez, “de la Consejera Secretaria o Consejero Secretario”; “Será Consejero Secretario” esamoldearen ordez, “Será Consejera Secretaria o Consejero Secretario”; “El Consejero Secretario” esamoldearen ordez, “La Consejera Secretaria o el Consejero Secretario”.

“A uno o varios de los Consejeros” esamoldearen ordez, “a una o a uno, o a varias o varios de las Consejeras o Consejeros”; “todos los Consejeros interesados” esamoldearen ordez, “todas las Consejeras y Consejeros interesadas o interesados”; “un Consejero” esamoldearen ordez, “una Consejera o Consejero”; “Los Consejeros” esamoldearen ordez, “Las Consejeras o Consejeros”; “los Consejeros” esamoldearen ordez, “las Consejeras o Consejeros”; “sobre Consejeros” esamoldearen ordez, “sobre Consejeras o Consejeros”; “como Consejeros” esamoldearen ordez, “como Consejeras o Consejeros”; “el Consejero” esamoldearen ordez, “la Consejera o Consejero”; “al Consejero” esamoldearen ordez, “a la Consejera o Consejero”; “de Consejeros” esamoldearen ordez, “de Consejeras y Consejeros”; “ser Consejero” esamoldearen ordez, “ser Consejera o Consejero”; “de Consejero” esamoldearen ordez, “de Consejera o Consejero”; “del Consejero” esamoldearen ordez, “de la Consejera o Consejero”; “otros Consejeros” esamoldearen ordez, “otras Consejeras o Consejeros”; “otro Consejero” esamoldearen ordez, “otra Consejera o Consejero”; “un nuevo Consejero” esamoldearen ordez, “una nueva Consejera o Consejero”; “de Consejero” esamoldearen ordez, “de Consejera o Consejero”.

Honako esamolde hauekin berdin jokatuko da: “de Director General” esamoldearen ordez, “de Directora General o Director General”; “Directores Generales” esamoldearen ordez, “Directoras Generales o Directores Generales”; “los Secretarios Generales Técnicos” esamoldearen ordez, “las personas titulares de las Secretarías Generales Técnicas”; eta “que sea Secretario” esamoldearen ordez, “que sea Secretaria o Secretario”.

“Los miembros” esamoldearen ordez, “las y los miembros”; “Los miembros” esamoldearen ordez, “Las y los miembros”; “le sustituya” esamoldearen ordez, “la o le sustituya”; “todos sus miembros” esamoldearen ordez, “todas y todos sus miembros”; “tanto ellos” esamoldearen ordez, “tanto ellas y ellos”; “del titular” esamoldearen ordez, “de la o del titular”; “aquél será sustituido” esamoldearen ordez, “dicha persona será sustituida”; “de este último” esamoldearen ordez, “de esta o este último”; “el de más edad” esamoldearen ordez, “la o el de más edad”; “el de menor edad” esamoldearen ordez, “la o el de menor edad”; “estará sujeto” esamoldearen ordez, “estará sujeta o sujeto”; “serán nombrados y cesados” esamoldearen ordez, “se nombrarán y cesarán”; “éste será suplido por uno” esamoldearen ordez, “se suplirá por una o uno”; “por el más antiguo” esamoldearen ordez, “por la o el más antiguo”; “lo imposibilite” esamoldearen ordez, “la o lo imposibilite”; “firmados por el mismo” esamoldearen ordez, “firmados por la misma o el mismo”; “suplirán a aquel” esamoldearen ordez, “suplirán a aquella o a aquél”; “los titulares” esamoldearen ordez, “las y los titulares”; “por él propuestos” esamoldearen ordez, “por ella o por él propuestos”; “ser suplidos” esamoldearen ordez, “ser suplidas o suplidos”; “alto” esamoldearen ordez, “alta o alto”; “la designación de los mismos” esamoldearen ordez, “su designación”; “será nombrado” esamoldearen ordez, “será nombrada o nombrado”; “el cual podrá autorizar” esamoldearen ordez, “quien podrá autorizar”; “serán nombrados y cesados” esamoldearen ordez, “se nombrarán y cesarán”; “más antiguo” esamoldearen ordez, “de mayor antigüedad”; “Parlamentario” esamoldearen ordez, “Parlamentaria o Parlamentario”.

Xedapen gehigarri bakarra.–Gehiengo osoko foru legea.

Foru lege hau gehiengo osokoa da, Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzko abuztuaren 10eko 13/1982 Lege Organikoaren 20.2 artikuluan eta Nafarroako Parlamentuko Erregelamenduaren testu bateginaren 152. eta 153. artikuluetan ezarritakoarekin bat.

Azken xedapen bakarra.–Indarra hartzea.

Foru lege honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean hartuko du indarra.

Nik, Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzko Lege Organikoaren 22. artikuluan xedatutakoa bete dadin, foru lege hau B.M. Erregearen izenean aldarrikatzen dut, Nafarroako Aldizkari Ofizialean berehala argitara eta “Estatuko Aldizkari Ofizialera” igor dadila agintzen dut eta herritar eta agintariei bete eta betearaz dezatela manatzen diet.

Iruñean, 2019ko martxoaren 4an.–Nafarroako Foru Komunitateko lehendakaria, Uxue Barkos Berruezo.

Iragarkiaren kodea: F1903639