220. ALDIZKARIA - 2019ko azaroaren 7a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

268/2019 FORU DEKRETUA, urriaren 30ekoa, Eskubide Sozialetako Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duena.

11/2019 Foru Legeak, martxoaren 11koak, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzkoak, ezartzen du departamentu bakoitzean izanen direla zuzendaritza nagusi bat edo gehiago, eta idazkaritza tekniko nagusi bat; horiek departamentuko titularraren menpe daude zuzenean. Horrekin batera, Nafarroako Gobernuari esleitzen dio zuzendaritza nagusiak sortzea, aldatzea, metatzea edo ezabatzea, bai eta erabakitzea ere zein den bakoitzaren eskumeneko arloa edo arloak, eta zerbitzuak, zerbitzu maila duten unitate teknikoak eta atalak sortzea, aldatzea edo ezabatzea.

Nafarroako Foru Komunitateko Lehendakariak abuztuaren 6an emandako 22/2019 Foru Dekretuaren bidez, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren departamentuen egitura eta departamentu bakoitzaren eskumen-esparrua finkatu ziren.

Era berean, abuztuaren 14ko 92/2019 Foru Dekretuaren bidez, Eskubide Sozialetako Departamentuaren oinarrizko egitura ezarri zen.

Egokia da, orain, behar bezala garatzea Foru Komunitateko Administrazioaren departamentu bakoitzaren egitura.

Foru dekretu honen xedea da Eskubide Sozialetako Departamentuaren egitura organiko berria garatzea.

Horrenbestez, Eskubide Sozialetako kontseilariak proposaturik, eta Nafarroako Gobernuak bi mila eta hemeretziko urriaren hogeita hamarrean egindako bilkuran harturiko Erabakiarekin bat,

I. KAPITULUA

Xedapen orokorrak

1. artikulua. Eskubide Sozialetako Departamentuaren eskumenen esparrua.

Eskubide Sozialetako Departamentuak beteko ditu Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak honako arlo hauetan eskuratuak dituen eskumenak: gizarte zerbitzuak; familiak; haur eta nerabeen arreta; pertsonen autonomiaren sustapena, eguneroko jarduera eta erabakietan eta familiako edo komunitateko lehen mailako harremanetan duten autonomia osatzeko edo hobetzeko beharrezkoak diren zainketak eta laguntzak emateko; beren beharretarako laguntza ematea adineko pertsonei; desgaitasunak dituztenei; gaixotasun mental larriak dituztenei; gizarte inklusiorako eta diru-sarreren bermerako eskubidea; garapenerako nazioarteko lankidetza eta ekintza humanitarioa; enplegua sortzeko politika aktiboak sustatzea eta enplegua lortzeko informazioa, orientazioa, prestakuntza eta laguntza; bitartekaritza lana lan eskaintzaren eta lan eskariaren artean; egoera sozialaren, aldaketa prozesuen eta problema sozialen azterketa; eta indarra duten xedapenetan emandako gainerako eskudantziak.

2. artikulua. Eskubide Sozialetako Kontseilaria.

1. Eskubide Sozialetako kontseilariak, departamentuko titularra baita, eta foru dekretu honen 1. artikuluan definitutako eskumen esparruari loturik, Nafarroako Gobernuari eta Lehendakariari buruzko abenduaren 3ko 14/2004 Foru Legearen 41. artikuluan ezarritako eskudantziak izanen ditu.

Bereziki, Eskubide Sozialetako Departamentuaren aurrekontuen kargura emanen diren dirulaguntzen deialdiak onestea dagokio, eta gizarte zerbitzuen arloko baimen, homologazio eta erregistro prozedurak ebaztea.

2. Halaber, Eskubide Sozialetako kontseilariaren zeregina da, departamentuko titularra den aldetik, kide anitzeko organo hauetako buru izatea:

a) Nafarroako Gizarte Ongizatearen Kontseilua.

b) Nafarroako Adinekoen Kontseilua.

c) Nafarroako Desgaitasunaren Kontseilua.

d) Gizarte Zerbitzuen Administrazioen arteko Kontseilua.

e) Nafarroako Garapenerako Lankidetzaren Kontseilua.

f) Nafarroako Adingabearen Kontseilua.

3. Eskubide Sozialetako kontseilariari laguntza politiko eta teknikoa emateko unitate gisa, departamentuan Kontseilariaren Kabinetea dago; kabinete hori lotu behar zaio Nafarroako Gobernuari eta Lehendakariari buruzko abenduaren 3ko 14/2004 Foru Legearen 19. artikuluan ezarritakoari eta zuzenean kontseilariaren menpean dago.

4. Atal Soziosanitarioa zuzenean kontseilariaren menpean egonen da eta eginkizun hauek izanen ditu:

a) Arlo soziosanitarioko txostenak idaztea, lanak gauzatzea, proposamenak egitea, sustapena eta koordinazioa.

b) Beharrezkoa den lankidetza sustatzea arlo soziosanitarioan eskumena duten administrazio publiko eta departamentuen artean.

c) Osasun Sistema eta Gizarte Zerbitzuen Sistema egokitzeko eta berrantolatzeko jarduketak sustatzea, hartara herritarren eskaera eta behar soziosanitarioei erantzuna emateko.

d) Laguntza soziosanitarioko sare bat garatzera bideratuak dauden baliabide sanitario eta sozialak sortzeko, ordenatzeko eta koordinatzeko irizpide orokorrak adieraztea.

e) Eremu geografiko guztietan bultzatzea pertsonei arreta integratua ematea, gizarte eta osasun zerbitzuen elkarlanaren bidez eta gaia zeharka lantzen duten bestelako arloen parte hartzearekin, batez ere hezkuntzarenarekin.

f) Koordinazio Soziosanitarioko Taldeen jarduera laguntzea eta gainbegiratzea, eta programa komunitarioen garapena bultzatzea.

g) Profesionalen arteko koordinazio soziosanitarioaren gaineko prestakuntza eta ebaluazio estrategiak garatzea.

h) Beharrezko jotzen diren eta kontseilariak agindutako gainerako ikerketa eta proposamen eginkizunak, garapenari, jarraipenari eta ebaluazioari buruzkoak, gizarte-hezkuntza arloarekin eta/edo gizarteratze-laneratze arloarekin lotutakoak barne.

i) Parte hartzea arreta soziosanitario integratuaren esparruan sortutako batzorde eta lantalde teknikoetan: zuzendaritza batzordea, iraunkorra eta batzorde teknikoak.

j) Bere jarduketen gaineko urteko memoria egitea.

3. artikulua. Eskubide Sozialetako Departamentuaren antolaketa orokorra.

1. Eskubide Sozialetako Departamentuak, bere titularraren goi zuzendaritzapean, honako organo hauek izanen ditu bere oinarrizko egituran:

a) Babes Sozialaren eta Garapenerako Lankidetzaren Zuzendaritza Nagusia.

b) Errealitate Sozialaren Behatokiaren eta Gizarte Politiken Plangintzaren eta Ebaluazioaren Zuzendaritza Nagusia.

c) Idazkaritza Tekniko Nagusia.

d) Atal Soziosanitarioa.

2. Eskubide Sozialetako Departamentuari atxikirik geldituko dira erakunde autonomo hauek:

a) Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzua.

b) Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia.

4. artikulua. Babes Sozialaren eta Garapenerako Lankidetzaren Zuzendaritza Nagusiaren eskumenen esparru materiala eta eskudantziak.

1. Babes Sozialaren eta Garapenerako Lankidetzaren Zuzendaritza Nagusiak foru dekretu honetan aurreikusten diren eskudantziak erabiliko ditu arlo hauetan:

a) Gizarte inklusioa eta gutxiengoei arreta ematea.

b) Diru-sarreren bermea.

c) Gizarte zerbitzuen oinarrizko laguntza.

d) Garapenerako lankidetza eta ekintza humanitarioa.

e) Garapen jasangarrirako 2030 Agenda Nafarroan inplementatzeko sustapena eta lankidetza.

2. Foru dekretu honen 2. artikuluan ezarritakoa galarazi gabe, Babes Sozialaren eta Garapenerako Lankidetzaren Zuzendaritza Nagusiak izanen ditu, kontseilariaren goi zuzendaritzapean eta aurreko atalean adierazitako esparru materialean, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 32. artikuluan eta azken xedapenetako lehenbizikoan ezarritako eskudantziak, bai eta Gizain fundazioak behar dituenak ere, eta, horiez gainera, indarra duten xedapenek esleitzen dioten edo Eskubide Sozialetako Departamentuko kontseilariak agintzen dion beste edozein, eta horretarako behar diren ebazpenak emanen ditu.

5. artikulua. Errealitate Sozialaren Behatokiaren eta Gizarte Politiken Plangintzaren eta Ebaluazioaren Zuzendaritza Nagusiaren eskumenen eta eskudantzien esparru materiala.

1. Errealitate Sozialaren Behatokiaren eta Gizarte Politiken Plangintzaren eta Ebaluazioaren Zuzendaritza Nagusiak foru dekretu honetan arlo hauen gainean aurreikusten diren eskudantziak erabiliko ditu:

a) Plangintza.

b) Ebaluazioa.

c) Kalitatea.

d) Errealitate sozialaren azterketa eta ikerketa, eta aldaketa prozesuen eta arazo sozialen analisia.

e) Gizarte berrikuntza.

f) Zabalkundea.

g) Sustapen digitala eta modernizazioa.

Zuzendaritza nagusi horrek bere gain hartzen ditu, orobat, enpleguaren eta politika sozialen arloko azterketaren, plangintzaren eta ebaluazioaren gaineko eskumenak.

Halaber, departamentuaren eskumenen esparruaren barrenean dauden fundazioen babesle lanak eginen ditu, baita indarra duten xedapenek Eskubide Sozialetako Departamentuari zuzendaritza nagusiaren esparruan esleitzen dizkioten beste eginkizunak ere.

2. Foru dekretu honen 2. artikuluan ezarritakoa galarazi gabe, Errealitate Sozialaren Behatokiaren eta Gizarte Politiken Plangintzaren eta Ebaluazioaren Zuzendaritza Nagusiak, kontseilariaren goi zuzendaritzapean eta aurreko atalean adierazitako esparru materialean, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 32. artikuluan eta azken xedapenetako lehenbizikoan ezarritako eskudantziak izanen ditu, eta, horiez gainera, indarra duten xedapenek esleitzen dioten edo Eskubide Sozialetako Departamentuko kontseilariak agintzen dion beste edozein, eta horretarako behar diren ebazpenak emanen ditu.

6. artikulua. Idazkaritza Tekniko Nagusiaren eskudantziak.

1. Eskubide Sozialetako Departamentuko Idazkaritza Tekniko Nagusiak izanen ditu, foru dekretu honen 1. artikuluan zehaztu diren eskumenen esparruan, eta Eskubide Sozialetako kontseilariaren goi zuzendaritzapean –berari atxikita baitago zuzenean–, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 33. artikuluan aurreikusitako eskudantziak eta idazkaritza tekniko nagusiak arautzen dituen erregelamenduan ezarritakoak, baita departamentu honen eskumenen arloko ikuskapenari dagozkionak ere, eta indarra duten xedapenek emandakoak edota Eskubide Sozialetako kontseilariak agintzen dizkion guztiak, eta horretarako behar diren ebazpenak emanen ditu.

2. Horrez gain, aipatu araudiari jarraituz bere dituen eskudantzia juridikoak, tekniko-administratiboak eta aurrekontuaren kudeaketari buruzkoak, departamentuan dauden erakunde autonomoei dagokienez, bakoitzaren estatutuetan ezarritakoa ezertan ukatu gabe.

3. Langileen arloan, dagozkion eginkizunak beteko ditu, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako organoen arloan eskudantziak zehazten dituen araudiari jarraikiz, Babes Sozialaren eta Garapenerako Lankidetzaren Zuzendaritza Nagusiari, Errealitate Sozialaren Behatokiaren eta Gizarte Politiken Plangintzaren eta Ebaluazioaren Zuzendaritza Nagusiari eta Idazkaritza Tekniko Nagusiari atxikitako langileei dagokienez.

4. Idazkaritza Tekniko Nagusiak ezarriko ditu Eskubide Sozialetako Departamentuko erregistro eta artxibo administratiboak antolatzeko eta koordinatzeko irizpideak, bai eta herritarrei informazioa eta zuzeneko arreta ematearen gainekoak ere, gai horietan eskumena duten gainerako unitate organikoekin elkarlanean.

5. Idazkaritza Tekniko nagusiaren ardura izanen da genero ikuspegiaren zeharkakotasuna aplikatzea Eskubide Sozialetako Departamentuaren politikak planifikatu, kudeatu eta ebaluatzean, bat etorrita Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunari buruzko apirilaren 4ko 17/2019 Foru Legearekin.

6. Idazkaritza Tekniko Nagusiak laguntza emanen die departamentuko gainerako organoei, beren erabakiak egokitu ditzaten Irisgarritasun Unibertsalari buruzko ekainaren 14ko 12/2018 Foru Legera.

7. Idazkaritza Tekniko Nagusiak laguntza emanen die departamentuko gainerako organoei, pertsona fisikoen datuak babesteari buruzko araudiaren aplikaziorako.

7. artikulua. Zerbitzuen eskudantziak.

Zerbitzuek, departamentuko goreneko organoen zuzendaritzapean eta foru dekretu honetan bakoitzari esleitutako esparru materialean edo funtzionalean, eginkizun hauek izanen dituzte: beren menpeko atalak edo unitate organikoak planifikatu, koordinatu, zuzendu eta kontrolatzea; prozedurak arindu, arrazionalizatu eta errazteko printzipioak bultzatu eta sustatzea; indarra duten xedapenek berariaz esleitzen dizkietenak eta departamentuko organo eskudunek banatzen edo eskuordetzen dizkietenak.

8. artikulua. Atalen eskudantziak.

Atalek jarraian adierazten diren eginkizunak izanen dituzte, departamentuko goragoko organoen zuzendaritzapean eta atal bakoitzari foru dekretu honetan ezartzen zaion esparru material edo funtzionalean: hierarkian bere gainetik dagoenari proposamenak eta txostenak egitea bere esparru materialeko gaien gainean, eta haiek burutzea; bere menpeko bulegoen jarduerak koordinatzea, zuzentzea eta kontrolatzea; eta departamentuko organo eskudunek agintzen dizkieten eginkizun guztiak.

II. KAPITULUA

Babes Sozialaren eta Garapenerako
Lankidetzaren Zuzendaritza Nagusia

1. ATALA

Babes Sozialaren eta Garapenerako Lankidetzaren
Zuzendaritza Nagusiaren egitura

9. artikulua. Babes Sozialaren eta Garapenerako Lankidetzaren Zuzendaritza Nagusiaren egitura.

Babes Sozialaren eta Garapenerako Lankidetzaren Zuzendaritza Nagusiak zerbitzu hauek ditu bere egituran:

a) Oinarrizko Laguntzaren eta Gizarte Inklusioaren Zerbitzua.

b) Diru-sarreren Bermearen eta Garapenerako Lankidetzaren Zerbitzua.

2. ATALA

Oinarrizko Laguntzaren eta Gizarte Inklusioaren Zerbitzua

10. artikulua. Oinarrizko Laguntzaren eta Gizarte Inklusioaren Zerbitzuaren eskumenen esparru material eta funtzionala, eta haren egitura.

1. Oinarrizko Laguntzaren eta Gizarte Inklusioaren Zerbitzuak, gizarte gaien esparru materialetan, eginkizun hauek izanen ditu: gizarte zerbitzuen oinarrizko laguntza, gizarte inklusiorako programak, gutxiengo etnikoei eta bestelako talde minoritarioei arreta emateko politiken koordinazioa, eta foru dekretu honetan aurreikusten diren eskudantziak erabiliko ditu.

2. Oinarrizko Laguntzaren eta Gizarte Inklusioaren Zerbitzuak atal hauek ditu bere egituran:

a) Oinarrizko Laguntzaren eta Laguntza Komunitarioaren Atala.

b) b) Gizarte Inklusiorako eta Gutxiengoei Arreta Emateko Atala.

11. artikulua. Oinarrizko Laguntzaren eta Laguntza Komunitarioaren Atalaren eskumenen esparru material eta funtzionala.

Oinarrizko Laguntzaren eta Laguntza Komunitarioaren Atalak, gizarte gaien esparruan, foru dekretu honetan ezarritako eskudantziak izanen ditu, eta, bereziki, honako hauek:

a) Oinarrizko laguntzaren sarean garatu beharreko programak eta prestazioak diseinatzen laguntzea.

b) Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak kudeatzeko ardura duten toki entitateekin eta arlo horretan eskumena duten unitateekin koordinatzea eta elkarlanean aritzea.

c) Nafarroako Gizarte Zerbitzuei buruzko Foru Legean aurreikusitako oinarrizko lau programak garatzea eta ezartzea modu erreal eta eraginkorrean.

d) Oinarrizko laguntzaren sarean garatu beharreko oinarrizko programak diseinatzen laguntzea.

e) Gizarte zerbitzuen zentroak ezartzea eta kudeatzea, baita haietan integratzen diren lanbidearteko lantaldeak kudeatzea ere.

f) Oinarrizko gizarte zerbitzuen finantzazioari buruzko espedienteak kudeatu eta tramitatzea.

g) Oinarrizko gizarte zerbitzuei eta haiek sartuak dauden toki entitateei aholku teknikoa ematea.

h) Oinarrizko gizarte zerbitzuetako langileentzako prestakuntza.

i) Oinarrizko laguntzaren arloan, departamentuen edo erakundeen arteko lantalde teknikoetan parte hartzea.

j) Komunitatean jarduten duten ekimen sozialeko entitateekin koordinatzea eta lankidetzan aritzea.

k) Bere eskumeneko arloan boluntario-lana sustatzea.

l) Bere eskumenen esparruko espedienteak kudeatu eta artxibatzea.

12. artikulua. Gizarte Inklusiorako eta Gutxiengoei Arreta Emateko Atalaren esparru material eta funtzionala.

Gizarte Inklusiorako eta Gutxiengoei Arreta Emateko Atalak, gizarte gaien esparru materialean, foru dekretu honetan ezarritako eskudantziak izanen ditu. Bereziki, honako hauek:

a) Departamentuan gizarte inklusioaren arloan ezarritako programak kudeatu, tramitatu, jarraipena egin eta kontrolatzea.

b) Diru-sarrerak bermatzeko programei lotuta dauden inklusiora bideratutako jarduketak kudeatu, tramitatu, jarraipena egin eta kontrolatzea.

c) Pertsona kalteberenen inklusioa hobetzeko programa berriak diseinatu, planifikatu eta abian jartzea, beste administrazio publiko eta/edo entitate batzuekin lankidetzan.

d) Gizartean eta lan munduan sartzeko ekipoak kudeatu eta koordinatzea.

e) Gizarte inklusioaren arloan dauden koordinazio eta ebaluazio baliabideekin elkarlanean aritzea, batez ere gizartean eta lan munduan sartzeko ekipoekin.

f) Migrazio Politiketako eta Justiziako Departamentuarekin elkarlanean aritzea, batetik migrazioaren fenomenoari eta bestetik gutxiengo etnikoei eta bestelako talde minoritarioei arreta emateari dagokionez, Eskubide Sozialetako Departamentuaren eskumenei eragiten dien neurrian.

g) Errespetuari eta tolerantziari lotutako balio eta jarrerak eta tratu-berdintasuna sustatzeko, eta mota guztietako bazterketen aurka egiteko politika publikoen, planen eta programen koordinazio orokorra bultzatzea eta lankidetzan aritzea.

h) Enplegu zerbitzuekin koordinatzea pertsona kalteberenak lan munduan sartzen laguntzeko.

i) Etxebizitza zerbitzuekin koordinatzea pertsona kalteberenek etxebizitza bat lor dezaten laguntzeko.

j) Gizarte inklusioaren arloan, departamentuen edo erakundeen arteko lantalde teknikoetan parte hartzea.

k) Bere eskumenen esparruko espedienteak kudeatu eta artxibatzea.

3. ATALA

Diru-sarreren Bermearen eta Garapenerako Lankidetzaren Zerbitzua

13. artikulua. Diru-sarreren Bermearen eta Garapenerako Lankidetzaren Zerbitzuaren eskumenen esparru material eta funtzionala, eta haren egitura.

1. Diru-sarreren Bermearen eta Garapenerako Lankidetzaren Zerbitzuak gai hauen gainean foru dekretu honetan aurreikusten diren eginkizunak erabiliko ditu: pertsonentzako prestazio ekonomikoak kudeatzea haiei diru-sarrera egoki batzuk bermatzeko; garapenerako lankidetza eta ekintza humanitarioa; eta bere esparru materialean, esleitzen zaizkion bestelako eginkizunak.

2. Diru-sarreren Bermearen eta Garapenerako Lankidetzaren Zerbitzuak atal hauek izanen ditu:

a) Diru-sarreren Bermearen Atala.

b) Garapenerako Lankidetzaren eta Ekintza Humanitarioaren Atala.

14. artikulua. Diru-sarreren Bermearen Atalaren eskumenen esparru material eta funtzionala.

Diru-sarreren Bermearen Atalak foru dekretu honetan aurreikusitako eginkizunak izanen ditu prestazio ekonomikoen kudeaketaren bidez diru-sarrerak bermatzearen arloan, eta, zehazki, honako hauek:

a) Errenta Bermatuaren Programa kudeatu, tramitatu, horren jarraipena egin, kontrolatu eta ebaluatzea.

b) Departamentuan babes sozialerako ezarritako bestelako programa eta prestazioak kudeatu, tramitatu, haien jarraipena egin, kontrolatu eta ebaluatzea.

c) Babes sozialerako bestelako prestazioak aztertu, diseinatu eta ezartzea.

d) Kotizazio gabeko pentsio eta laguntzen espedienteak tramitatu, haien jarraipena egin eta kontrolatzea.

e) Alargun-pentsioak eta kotizazio gabeko erretiro pentsioak jasotzeagatik pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan kenkaria aldez aurretik ordaintzeko espedienteak tramitatu, haiei jarraipena egin eta kontrolatzea.

f) Diru-sarrera txikiak dituzten biztanleen tratamendu fiskalari eta prestazioei begira, Ogasun Departamentuarekin koordinatzea.

g) Bere eskumenen esparruko espedienteak kudeatu eta artxibatzea.

15. artikulua. Garapenerako Lankidetzaren eta Ekintza Humanitarioaren Atalaren esparru material eta funtzionala.

Garapenerako Lankidetzaren eta Ekintza Humanitarioaren Atalak, garapenerako nazioarteko lankidetzaren eta nazioarteko ekintza humanitarioaren esparru materialean, foru dekretu honetan aurreikusitako eskudantziak izanen ditu, eta, bereziki, honako hauek:

a) Garapenerako nazioarteko lankidetzaren eta nazioarteko ekintza humanitarioaren arloan jarduteko planak eta programak prestatzea, departamentuak finkatzen dituen helburu eta jarduketa-ildoetatik abiatuta.

b) Garapen bidean diren herrialdeentzat Nafarroako Gobernuak ematen duen Garapenerako Laguntza Ofiziala kudeatzea.

c) Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak garapenerako nazioarteko lankidetzaren arloan finantzatzen dituen proiektuak ebaluatu eta haien jarraipena egiteko programak prestatu eta gauzatzea.

d) Departamentua beste departamentu eta administrazio publiko batzuekin koordinatzeko eta haiekin lankidetzan aritzeko neurriak har daitezen proposatzea, garapenerako nazioarteko lankidetzaren arloan dauden baliabideak optimizatzeko.

e) Garapenerako nazioarteko lankidetzaren eta nazioarteko ekintza humanitarioaren arloan jarduten duten gobernuz kanpoko erakundeekin koordinatzea eta haiekin lankidetzan aritzea.

f) Garapenerako nazioarteko lankidetzaren eta ekintza humanitarioaren arloan Nafarroako Aurrekontu Orokorren kargura finantzatzen diren proiektu eta ekintzak kontrolatzea eta haien jarraipena egitea.

g) Bere eskumenen esparruko espedienteak kudeatu eta artxibatzea.

III KAPITULUA

Errealitate Sozialaren Behatokiaren eta Gizarte Politiken
Plangintzaren eta Ebaluazioaren Zuzendaritza Nagusia

1. ATALA

Errealitate Sozialaren Behatokiaren eta Gizarte Politiken Plangintzaren
eta Ebaluazioaren Zuzendaritza Nagusiaren egitura

16. artikulua. Errealitate Sozialaren Behatokiaren eta Gizarte Politiken Plangintzaren eta Ebaluazioaren Zuzendaritza Nagusiaren egitura.

Errealitate Sozialaren Behatokiaren eta Gizarte Politiken Plangintzaren eta Ebaluazioaren Zuzendaritza Nagusiak zerbitzu hauek ditu bere egituran:

a) Errealitate Sozialaren Behatokiaren Zerbitzua.

b) Sustapen eta Eraldaketa Digitalaren Zerbitzua.

2. ATALA

Errealitate Sozialaren Behatokiaren Zerbitzua

17. artikulua. Errealitate Sozialaren Behatokiaren Zerbitzuaren eskumenen esparru material eta funtzionala, eta haren egitura.

1. Errealitate Sozialaren Behatokiaren Zerbitzuak, ikerkuntza aplikatuaren esparru materialean, eginkizun hauek izanen ditu: gizarte zerbitzuen eta enpleguaren arloetako politika publikoen ebaluazioa eta plangintza; gizarte eraldaketa prozesuen eta gizarte arazoen analisia; gizarte zerbitzuetan ikaskuntza komunitateak eratzea eta bultzatzea; eta foru dekretu honetan aurreikusten diren eskudantziak erabiliko ditu.

2. Errealitate Sozialaren Behatokiaren Zerbitzuak atal hauek ditu bere egituran:

a) Plangintza, Ebaluazio eta Kalitate Atala.

b) Gizarte Berrikuntzaren, Prestakuntzaren eta Europako Proiektuen Atala.

18. artikulua. Plangintza, Ebaluazio eta Kalitate Atalaren eskumenen esparru material eta funtzionala.

Plangintza, Ebaluazio eta Kalitate Atalak foru dekretu honetan gizarte zerbitzuen eta enpleguaren esparru materialean aurreikusitako eskudantziak izanen ditu, eta, bereziki, honako hauek:

a) Nafarroako gizartean gertatzen ari diren eraldaketa prozesuak eta aldaketa joerak aztertzea eta analizatzea.

b) Unean-unean identifikatzen diren arazo sozialak aztertzea eta analizatzea.

c) Gizarte zerbitzuen eta enpleguaren arloetan dagoen eskariaren gaineko azterlanak eta ikerketak egitea.

d) Gizarte zerbitzuen sistemako prestazioen eskaria, eraginkortasuna eta eragimena aztertu eta ebaluatzea.

e) Beharren, egoeraren eta baliabideen azterketak egitea, jarduketa plan eta programetarako jarraibideak eman ahal izateko.

f) Gizarte adierazleak prestatzea eta horien jarraipena eta balorazioa egitea, eta NASTATekin lankidetzan aritzea adierazle horiek Nafarroako Estatistika Planean sartzeko.

g) Ikerketa jarduerak sustatzea gizarte zerbitzuen eta enpleguaren arloetan.

h) Ikerketa proposamenak egitea eta Nafarroako Foru Komunitatean egiten diren ikerketei laguntzea.

i) Gizarte zerbitzuen eta enpleguaren arloetarako programak diseinatzea eta haien jarraipena eta ebaluazioa egitea, kasuan kasuko unitate teknikoekin batera.

j) Gizarte zerbitzuen eta enpleguaren arloetarako plan estrategikoak, plan sektorialak eta gizarte zerbitzu orokorren zorroa diseinatzea eta haien jarraipena eta ebaluazioa egitea.

k) Planak eta programak gauzatzeko baliabide-beharrak baloratzea eta haien kostu ekonomikoa ebaluatzea.

l) Lege-arauak eta erregelamenduak egiteko laguntza teknikoa ematea.

m) Gizarte prestazioen ereduen definizioak proposatzea unitate teknikoei.

n) Gizarte zerbitzuen eta enpleguaren arloetako plangintzari buruzko azterlan eta dokumentuak prestatu, hedatu eta argitaratzea.

ñ) Gizarte zerbitzuen eta enpleguaren arloen kudeaketa, koordinazioa, antolamendua eta arreta hobetzeko proposamenak prestatzea.

o) Departamentuetan planei buruzko informazio bilketa errazteko baliabideak koordinatzea eta haien jarraipena egitea.

p) Bere esparru materialei buruz Europako, Espainiako, autonomia erkidegoko eta tokiko iturrietan eskuratzen ahal den informazioa bildu eta aztertzea.

q) Mendekotasunak, desgaitasunak, lanerako ezintasunak eta ezintasun zibilak duten bilakaeraren datu-bilketa, analisia, trazabilitatea eta jarraipena departamentuen artean.

r) Kalitate Plana prestatu, aztertu eta ebaluatzea, eta nola gauzatzen den jarraipena egitea, bereziki adierazleen ebaluazioari dagokionez.

s) Bere eskumenen esparruko espedienteak kudeatu eta artxibatzea.

19. artikulua. Gizarte Berrikuntzaren, Prestakuntzaren eta Europako Proiektuen Atalaren eskumenen esparru materiala eta funtzionala.

Gizarte Berrikuntzaren, Prestakuntzaren eta Europako Proiektuen Atalak, Errealitate Sozialaren Behatokiaren eta Gizarte Politiken Plangintzaren eta Ebaluazioaren Zuzendaritza Nagusiaren eskumen materialaren esparruan, foru dekretu honetan aurreikusitako eskudantziak izanen ditu, eta, bereziki, honako hauek:

a) Gizarte berrikuntza proiektuen sustapena.

b) Pertsonen bizi kalitatea hobetzera bideratutako gizarte berrikuntza proiektuak garatzea.

c) Gizarteko erronkei erantzuna ematera bideratutako gizarte berrikuntza proiektuak garatzea.

d) Gizarte berrikuntza eta lankidetza eremuak bultzatzen dituzten plataforma irekiak sustatzea.

e) Nafarroan ere egin daitezkeen gizarte berrikuntzako jardunbideen eta esperientzien zabalkundea.

f) Prestakuntza beharrak identifikatu eta aztertzea, eta gizarte zerbitzuetako langileak birkualifikatzeko lankidetzako prestakuntza eskaintza osatzea.

g) Sistematizazioko, ikuskapeneko eta parte hartzeko foro profesionalak indartzea, zabaltzea eta lotzea.

h) Ikaskuntza komunitateen garapena sustatzea, batetik, zerbitzuen barrurantz hartara profesionalen gaitasunak handitzeko, eta, bestetik, kanporantz, ikusgarri egiteko beste tokietan garatutako esperientziak.

i) Erakundeen ikuskapena sustatzea, bai kasuei arreta ematean, bai zerbitzuen antolaketan.

j) Topaketak, biltzarrak, jardunaldiak eta bestelako ekitaldi profesional eta/edo zientifikoak antolatzea eta haiek egiteko laguntza ematea.

k) Gizarte berrikuntzaren arloko Europar Batasuneko proiektuak sustatzea.

l) Sozialki berritzaileak diren praktikak sustatzea eta trukatzea Europako programen esparruan.

m) Garapen jasangarrirako 2030 Agenda koordinatzea eta sustatzea departamentuan.

3. ATALA

Sustapen eta Eraldaketa Digitalaren Zerbitzua

20. artikulua. Sustapen eta Eraldaketa Digitalaren Zerbitzuaren eskumenen esparru material eta funtzionala eta haren egitura.

Sustapen eta Eraldaketa Digitalaren Zerbitzuak foru dekretu honetan aurreikusitako eginkizunak izanen ditu gizarte zerbitzuen sistema publikoaren digitalizazioaren eta lotutako beste sistemekiko elkarreragingarritasunaren arloan.

21. artikulua. Sustapen eta Eraldaketa Digitalaren Zerbitzuak atal hauek izanen ditu:

a) Modernizazio eta Dibulgazio Atala.

b) Sistemen Kudeaketarako Atala.

22. artikulua. Modernizazio eta Dibulgazio Atalaren eskumenen esparru material eta funtzionala.

Modernizazio eta Dibulgazio Atalak, gizarte zerbitzuen eta enpleguaren arloetako informazioa kudeatzeko eskumen materialaren esparruari dagokionez, foru dekretu honetan aurreikusitako eskudantziak izanen ditu, eta, bereziki, honako hauek:

a) Herritarrei Eskubide Sozialetako Departamentuaren jarduerez informazio orokorra emateko modua koordinatu eta bultzatzea, ikuspegi korporatibo batetik, gaur egun dauden eta geroan izan daitezkeen baliabideen bitartez, Gobernu Irekiaren eta Teknologia Berrien arloan eskumena duten zuzendaritzekin elkarlanean eta horiek ematen dituzten jarraibideen arabera.

b) Eskubide Sozialetako Departamentuko informazio sistema garatu eta mantentzea, ezertan galarazi gabe horren gainean Idazkaritza Tekniko Nagusiari esleitzen zaizkion eskumenak, eta, estatutuetan, departamentuaren menpeko erakunde bakoitzari esleitzen zaizkionak.

c) Eskubide Sozialetako Departamentuaren argibideak eta agiriak kudeatu eta koordinatzea, ezertan galarazi gabe horren gainean Idazkaritza Tekniko Nagusiari esleitzen zaizkion eskumenak, eta, estatutuetan, departamentuaren menpeko erakunde bakoitzari esleitzen zaizkionak.

d) Eskubide Sozialetako Departamentuaren programa informatikoak koordinatzea.

e) Aginte-koadroa prestatu eta eguneratzea.

f) Eskubide Sozialetako Departamentuaren urteko memoria egitea.

g) Urteko kudeaketa plan integratu bat ezarri eta haren jarraipena egitea, emaitzei eta planaren beraren ebaluazioari begira.

h) Departamentuaren web orria prestatzea, mantentzea eta eguneratzea, bere mendeko erakunde autonomoekin eta Gobernu Irekiaren eta Teknologia Berrien arloan eskumena duten zuzendaritzekin elkarlanean.

i) Departamentuko zuzendaritza nagusiei eta gainerako erakunde eta unitateei laguntzea bere eskumeneko gaietan.

j) Bere eskumenen esparruko espedienteak kudeatu eta artxibatzea.

k) Errealitate Sozialaren Behatokiaren eta Gizarte Politiken Plangintzaren eta Ebaluazioaren Zuzendaritza Nagusiak bere eskumenen esparruan agintzen dion beste edozein.

23. artikulua. Sistemen Kudeaketarako Atalaren eskumenen esparru material eta funtzionala.

Sistemen Kudeaketarako Atalak foru dekretu honetan aurreikusitako eskudantziak izanen ditu, eta, bereziki, honako hauek:

a) Telekomunikazio eta informazio sistemen inguruan diren premiak identifikatzea, eta departamentuko unitate administratiboek gai horren gainean egiten dituzten eskaerak bideratzea.

b) Erabiltzaileen errekerimenduak eta asetzeko xedeak bildu, definitu eta lehenestea, hori guztia Gobernu Irekiaren eta Teknologia Berrien gaietan eskumenak dituzten zuzendaritzekin elkarlanean, informazio sistemak eta aplikazio informatikoak eratu eta ezartzeko, auditoretzarako eta kontrolerako, informazioaren segurtasunari dagokionez, departamentuetakoak edo korporatiboak izan.

c) Enpresa kontratatuek egindako lanen kontrola eta plangintza, bere jarduketa esparrukoak direnean.

d) Ekipoak eta aplikazioak behar bezala erabiltzeko prestakuntza programak antolatzen eta garatzen parte hartzea.

e) Departamentuaren multimedia tresneriaren kontrola egitea.

f) Bere eskumenen esparruko espedienteak kudeatu eta artxibatzea.

g) Zuzendari nagusiak bere eskumenen esparruan agintzen dion beste edozein.

IV. KAPITULUA

Idazkaritza Tekniko Nagusia

24. artikulua. Idazkaritza Tekniko Nagusiaren egitura.

Idazkaritza Tekniko Nagusiak atal hauek ditu:

a) Ekonomia eta Aurrekontuak Kudeatzeko Atala.

b) Mendekotasunaren Arretaren Araubide Juridikoaren Atala.

c) Inklusioaren, Babes Sozialaren eta Familiaren Araubide Juridikoaren Atala.

d) Ikuskapen Atala.

25. artikulua. Ekonomia eta Aurrekontuak Kudeatzeko Atalaren eskumenen esparru material eta funtzionala.

Ekonomia eta Aurrekontuak Kudeatzeko Atalak foru dekretu honetan aurreikusitako eskudantziak izanen ditu, eta, bereziki, honako hauek:

a) Aholkua ematea Babes Sozialaren eta Garapenerako Lankidetzaren Zuzendaritza Nagusiari, Errealitate Sozialaren Behatokiaren eta Gizarte Politiken Plangintzaren eta Ebaluazioaren Zuzendaritza Nagusiari, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziari eta departamentuaren gainerako erakunde autonomoei departamentuaren aurrekontuen aurreproiektua eta epe ertaineko plan ekonomikoa prestatzeko.

b) Departamentuko aurrekontuen aurreproiektua koordinatu eta tramitatzea.

c) Departamentuaren ildo estrategikoei esleitutako aurrekontuaren jarraipena egiteko koordinazioa eta lankidetza.

d) Departamentuko aurrekontuen kudeaketari buruzko informazioa beti eguneraturik edukitzea.

e) Babes Sozialaren eta Garapenerako Lankidetzaren Zuzendaritza Nagusiaren, Errealitate Sozialaren Behatokiaren eta Gizarte Politiken Plangintzaren eta Ebaluazioaren Zuzendaritza Nagusiaren eta Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziaren ordaintzeko aginduak, justifikatu beharrekoak, kudeatzea, horien jarraipena egitea eta justifikatzea, eta kutxako aurrerakinen kontuak kudeatu eta kontrolatzea.

f) Babes Sozialaren eta Garapenerako Lankidetzaren Zuzendaritza Nagusiaren, Errealitate Sozialaren Behatokiaren eta Gizarte Politiken Plangintzaren eta Ebaluazioaren Zuzendaritza Nagusiaren eta Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziaren jarduera ekonomikoen kontabilitate orokorra eta aurrekontuena.

g) Babes Sozialaren eta Garapenerako Lankidetzaren Zuzendaritza Nagusiari, Errealitate Sozialaren Behatokiaren eta Gizarte Politiken Plangintzaren eta Ebaluazioaren Zuzendaritza Nagusiari eta Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziari dagozkien diru-sarreren eta gastuen espedienteen kontabilizazioa.

h) Azterlan ekonomikoak egitea.

i) Bere eskumenen esparruko espedienteak kudeatu eta artxibatzea.

j) Idazkari tekniko nagusiak bere eskumenen esparruan agintzen dion beste edozein.

26. artikulua. Mendekotasunaren Arretaren Araubide Juridikoaren Atalaren eskumenen esparru material eta funtzionala.

Mendekotasunaren Arretaren Araubide Juridikoaren Atalak honako eginkizun hauek izanen ditu pertsonen autonomia sustatzeko esparru materialei eta hirugarren adinekoen eta desgaitasunen bat dutenen beharretarako arretari dagokienez:

a) Kontseilariak Nafarroako Gobernuari igortzen dizkion espedienteak, departamentuaren eta haren erakunde autonomoen aferei buruzkoak, koordinatu eta gainbegiratzea.

b) Kontseilariak ebatzi behar dituen departamentuaren eskumeneko espedienteak koordinatu eta gainbegiratzea, onetsiak izan daitezen.

c) Departamentuko organoei aholkua eta laguntza juridikoa ematea.

d) Nahitaezko txosten juridikoak eta departamentuko organoek eskatzen dizkioten txostenak egitea.

e) Txosten juridikoak prestatzea departamentuak ematen dituen egintzen aurka jartzen diren errekurtso administratiboei buruz.

f) Eskubide Sozialetako kontseilariak, bide jurisdikzional zibil eta sozialera jo aurretik, ebatzi behar dituen erreklamazioetan behar diren txosten juridikoak prestatzea.

g) Arauak bildu eta eguneratzea eta, orobat, interes juridikoa duen jurisprudentzia, doktrina eta informazioa bildu, hedatu eta haien jarraipena egitea.

h) Ondare-erantzukizunaren prozedurak tramitatzea.

i) Erabiltzaileek zerbitzu publikoen gainean aurkezten dituzten kexa eta aholkuak kudeatu eta tramitatzea.

j) Departamentuko gainerako organoei laguntza ematearekin lotutakoak, pertsona fisikoen datuak babesteari buruzko araudiaren aplikaziorako.

k) Departamentuko gainerako organoei laguntza ematearekin lotutakoak, beren erabakiak egokitu ditzaten Irisgarritasun Unibertsalari buruzko ekainaren 14ko 12/2018 Foru Legera.

l) Bere eskumenen esparruko espedienteak kudeatu eta artxibatzea.

m) Idazkari tekniko nagusiak bere eskumenen esparruan agintzen dion beste edozein.

27. artikulua. Inklusioaren, Babes Sozialaren eta Familiaren Araubide Juridikoaren Atalaren eskumenen esparru material eta funtzionala.

Inklusioaren, Babes Sozialaren eta Familiaren Araubide Juridikoaren Atalak honako eginkizun hauek izanen ditu gizarte inklusioaren, oinarrizko laguntzaren, plangintzaren, kalitatearen, ikuskapenaren, familien, adin txikikoen babesaren, eta garapenerako nazioarteko lankidetzaren esparru materialei dagokienez:

a) Kontseilariak Nafarroako Gobernuari igortzen dizkion espedienteak, departamentuaren eta haren erakunde autonomoen aferei buruzkoak, koordinatu eta gainbegiratzea.

b) Kontseilariak ebatzi behar dituen departamentuaren eskumeneko espedienteak koordinatu eta gainbegiratzea, onetsiak izan daitezen.

c) Departamentuko organoei aholkua eta laguntza juridikoa ematea.

d) Nahitaezko txosten juridikoak eta departamentuko organoek eskatzen dizkioten txostenak egitea.

e) Txosten juridikoak prestatzea departamentuak ematen dituen egintzen aurka jartzen diren errekurtso administratiboei buruz.

f) Arauak bildu eta eguneratzea eta, orobat, interes juridikoa duen jurisprudentzia, doktrina eta informazioa bildu, hedatu eta haien jarraipena egitea.

g) Ondare-erantzukizunaren prozedurak tramitatzea.

h) Bere eskumenen esparruko espedienteak kudeatu eta artxibatzea.

i) Genero ikuspegiaren zeharkakotasuna aplikatzeari lotutako eginkizunak gauzatzea Eskubide Sozialetako Departamentuaren politikak planifikatu, kudeatu eta ebaluatzean, bat eginik Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunari buruzko apirilaren 4ko 17/2019 Foru Legearekin.

j) Idazkari tekniko nagusiak bere eskumenen esparruan agintzen dion beste edozein.

28. artikulua. Ikuskapen Atalaren eskumenen esparru material eta funtzionala.

Ikuskapen Atalak, gizarte gaien, familien eta adingabeen babesaren esparru materialean, foru dekretu honetan aurreikusitako eskudantziak izanen ditu, eta, bereziki, honako hauek:

a) Gizarte zerbitzuen eta arretaren sistemako zerbitzuak ematen dituztenek eta haien hartzaileek gizarte zerbitzuak erregulatzen dituzten arauetan eta hitzarmenetan xedatutakoa betetzen ote duten kontrolatu eta ikuskatzea, departamentuko gainerako unitate organikoekin elkarlanean.

b) Ikuskapen planak prestatzea, gizarte zerbitzuen sistemako zerbitzuetarako eta ikuskapen jarduera kontrolatu eta koordinatzeko.

c) Gizarte zerbitzuen sistemako zerbitzuen baimen administratiboak kudeatu eta tramitatzea.

d) Bere eskumenen esparruko espedienteak kudeatu eta artxibatzea.

e) Gizarte Zerbitzuen Erregistroa kudeatzea.

f) Homologazio administratiboak kudeatu eta tramitatzea.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

Lehen xedapen gehigarria.–Eskumenak deskontzentratzeko baldintza orokorrak.

1. Indarra duten arauek organo bati ematen dizkioten eskumenak hierarkian menpeko diren beste organo batzuen artean banatzen ahal dira, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko den xedapen orokor baten bitartez, eskumenak esleitzeko arauetan finkatutako baldintzak bete beharra galarazi gabe.

2. Eskubide Sozialetako kontseilariak indarrik gabe uzten ahalko du xedapen gehigarri honetan aipatzen den eskumen banaketa, foru agindu baten bidez. Foru agindu hori Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu beharko da.

Bigarren xedapen gehigarria.–Unitateak bere horretan uztea.

Foru dekretu hau garatzeko neurriak hartu bitartean, atalarena baino maila txikiagokoak diren unitate organikoek berdin segituko dute eta oraingo izenari eta eginkizunei eutsiko diete. Behin-behinekoz egitura berriko organoei atxikiko zaizkie, orain arte betetzen zituzten eginkizunen arabera.

Hirugarren xedapen gehigarria.–Izendapenak berrestea.

Honako izendapen hauek berresten dira, egin ziren baldintza berberetan:

–Kalitate eta Ikuskapen Zerbitzuko zuzendaria Sustapen eta Eraldaketa Digitalaren Zerbitzuko buru gisa.

–Plangintza eta Ebaluazio Ataleko burua Plangintza, Ebaluazio eta Kalitate Ataleko buru gisa.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Xedapen indargabetzaile bakarra.–Arauak indargabetzea.

Indarrik gabe gelditzen dira Eskubide Sozialetako Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen abuztuaren 28ko 128/2015 Foru Dekretua eta foru dekretu honetan xedatutakoaren aurkakoak diren maila bereko edo apalagoko xedapen guztiak.

AZKEN XEDAPENAK

Azken xedapenetako lehena.–Aldatzea 92/2019 Foru Dekretua, abuztuaren 14koa, Eskubide Sozialetako Departamentuaren oinarrizko egitura ezartzen duena.

Aldatzen da Eskubide Sozialetako Departamentuaren oinarrizko egitura ezartzen duen abuztuaren 14ko 92/2019 Foru Dekretuaren artikulu bakarraren 4. apartatua. Honela idatzita geldituko da:

“4. Errealitate Sozialaren Behatokiaren eta Gizarte Politiken Plangintzaren eta Ebaluazioaren Zuzendaritza Nagusiak bere gain hartzen ditu plangintza, ebaluazio, berrikuntza, sustapen digital eta kalitatearen arloko eskumenak, bai eta honako arlo hauetako eskumen orokorrak ere: errealitate sozialaren azterketa eta ikerketa, eta aldaketa prozesuen eta gizarte arazoen analisia. Zuzendaritza nagusi honek bere gain hartzen ditu, orobat, enpleguaren eta politika sozialen arloko azterketaren, plangintzaren eta ebaluazioaren gaineko eskumenak.”

Azken xedapenetako bigarrena.–Aurrekontu aldaketak.

Ahalmena ematen zaio Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariari foru dekretu honetan ezarritakoa betetzeko beharrezkoak diren aurrekontu aldaketak egin ditzan.

Azken xedapenetako hirugarrena.–Garatzeko ahalmenak.

Ahalmena ematen zaio Eskubide Sozialetako kontseilariari foru dekretu honetan ezarritakoa garatzeko behar diren xedapenak eman ditzan.

Azken xedapenetako laugarrena.–Indarra hartzea.

Foru dekretu honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean sortuko du indarra.

Iruñean, 2019ko urriaren 30ean.–Nafarroako Gobernuko lehendakaria, María Chivite Navascués.–Eskubide Sozialetako kontseilaria, María Carmen Maeztu Villafranca.

Iragarkiaren kodea: F1913763