152. ALDIZKARIA - 2018ko abuztuaren 7a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

241E/2018 EBAZPENA, ekainaren 25ekoa, Ekonomia Zirkularraren eta Uraren Zerbitzuko zuzendariak emana. Honen bidez baimendu egiten da Cal Industrial SLko kaltzio oxidoa eta kaltzio hidroxidoa ekoizteko instalazioetan, Maerz 1 eta 2 labeetan, mahats patsa erregai gisa erabiltzeko eskaera.

Espediente mota

Ingurumen baimen integratuaren ofiziozko aldaketa

Espedientearen kodea

0003-0110-2018-000035

Hasiera eguna

2018/05/07

Sailkapena

4/2005 Foru Legea, martxoaren 22koa

2B-3.1

1/2016 LED, abenduaren 16koa

3.1.b)

2010/75/EB Zuzentaraua, azaroaren 24koa

3.1

Instalazioa

Kaltzio oxidoaren eta kaltzio hidroxidoaren ekoizpena

Titularra

Cal Industrial SL

Zentroaren zenbakia

3120100255

Kokapena

1. poligonoa, 170. lurzatia

Koordenatuak

UTM-ETRS89, 30N ardatza, X: 611.311 eta Y: 4.727.022

Udalerria

Tebas-Muru Artederreta

Proba

Mahats patsa erregai gisa erabiltzea Maerz 1 eta 2 labeetan.

Instalazio horrek badu ingurumen baimen integratua, Ingurumenaren eta Uraren zuzendari nagusiaren azaroaren 12ko 1757/2010 Ebazpenaren bidez emana, gero Ingurumenaren eta Uraren zuzendari nagusiaren urriaren 14ko 470E/2014 Ebazpenaren bidez eguneratua, eta geroago Ekonomia Zirkularraren eta Uraren zuzendari nagusiaren uztailaren 5eko 184E/2017 Ebazpenaren bidez aldatua.

2018ko martxoaren 21ean, titularrak eskatu zuen Tebas-Muru Artederretako bere instalazio industrialeko Maerz 1 eta 2 labeetan mahats patsa lehorra erregai modura probatzen uzteko.

Hondakinak erregai modura erabiltzea jasota dago Batzordearen 2013ko martxoaren 26ko 2013/163/EB Betearazpen Erabakian. Horren bidez, zementua, karea eta magnesio oxidoa fabrikatzeko eskura dauden teknikarik onenei (hemendik aurrera, ETO) buruzko ondorioak ezarri ziren, industrien emisioei buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2010/75/EB Zuzentarauaren arabera.

Zehazki, ETO 33 b-ren oinarria da energia termikoaren kontsumoan eragin positiboa duten ezaugarriak dituzten erregaiak erabiltzea, kontsumo hori murrizteko edo txikitzeko.

Mahats-patsa biomasa da, urriaren 18ko 815/2013 Errege Dekretuak onartzen duen Poluzioaren prebentzioari eta kontrol integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002ko Legea garatzen duen Emisio Industrialaren Erregelamenduko 2.2 b) artikuluko definizioaren arabera. Beraz, Erregelamendu horretako 26.1 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, mahats patsari ez dio eragiten errege dekretu horren IV. kapituluak.

Maerz 1 eta 2 labeek isuritako gasak 2. isurketa fokutik ateratzen dira. Isurketa foku horrek mahuka iragazki bat du kutsatzaileen isurketa maila jaisteko neurri zuzentzaile gisa; eta uste da neurri hori egokia dela mahats patsa lehorra eta gas naturalaren arteko nahaste bat erabiliz gero, nahaste horren partikulen isurketa tratatzeko.

Proban 380 t mahats patsa lehor erabiliko dira, eta hura dosifikatzeko, gas naturalarekin nahastuko da, 20-80 (biomasa-gas naturala) proportzioan. Probak bi hilabete iraunen ditu.

Ekonomia Zirkularraren eta Uraren Zerbitzuak aurkeztutako eskaera aztertu du, eta ondorioztatu du proba egiteko instalazioa, ezarritako neurri zuzentzaileak eta baldintzak egokiak direla proba hori aurrera eramateko.

Adierazitakoarekin bat, eta Ingurumeneko eta Lurraldearen Antolamenduko zuzendari nagusiak emandako urriaren 4ko 760/2016 Ebazpenaren bidez eskuordetuak ditudan eskumenak erabiliz,

EBATZI DUT:

Lehenengoa.–Baimena ematea Cal Industrial SLko kaltzio oxidoa eta kaltzio hidroxidoa ekoizteko instalazioko Maerz 1 eta 2 labeetan patsa erregai gisa erabiltzeko proba egiteko, Tebas-Muru Artederreta udalerrian. Proba hori ebazpen honen eranskinean ezarritako baldintzapean eginen da, eta 2018ko abuztuaren 1a baino lehenago amaituko da.

Bigarrena.–Ebazpen honetan jasotzen diren baldintzak ez betetzeak berekin dakar ingurumeneko diziplina neurriak hartzea, hain zuzen ere, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko Legearen testu bateginaren (abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsia) IV. tituluan jasotakoak, ezertan galarazi gabe sektoreko legerian ezarritakoa, aplikagarri izaten segituko baitu, eta horren osagarri, Ingurumena Babesteko Esku-hartzeari buruzko martxoaren 22ko 4/2005 Foru Legearen VI. tituluan ezarritako zehapen araubidean jasotakoak.

Hirugarrena.–Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

Laugarrena.–Ebazpen honek ez du administrazio bidea amaitzen, eta interesa dutenek, administrazio publikoek izan ezik, gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahalko dute, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean. Administrazio publikoek administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jartzen ahalko dute, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, bi hilabeteko epean. Horrek ez du galarazten Nafarroako Gobernuari aurretiazko errekerimendua egin ahal izatea, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 44. artikuluan ezarritako moduan eta epean. Epeak ebazpen hau jakinarazi eta biharamunetik hasita kontatuko dira.

Bosgarrena.–Ebazpen hau Cal Industrial SLri eta Tebas-Muru Artederretako Udalari igortzea, behar diren ondorioak izan ditzan.

Iruñean, 2018ko ekainaren 25ean.–Ekonomia Zirkularraren eta Uraren Zerbitzuko zuzendaria, César Pérez Martín.

Oharra: ebazpen honetan aipatzen diren eranskinak interesdunen eskura egonen dira Ingurumeneko eta Lurraldearen Antolamenduko Zuzendaritza Nagusiaren bulegoetan (González Tablas kalea 9, beheko solairua, Iruña), Ingurumen Kalitatearen eta Klima Aldaketaren Zerbitzuan eta Nafarroako Gobernuaren webgunean: http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Evaluacion+ambiental/Autorizaciones+ambientales/.

Iragarkiaren kodea: F1808407