136. ALDIZKARIA - 2015eko uztailaren 15a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

66/2015 FORU AGINDUA, ekainaren 25ekoa, Sustapeneko kontseilariak emana, “Nafarroako Ubidearen lehen fasea handitzeko proiektuak” ukituriko ondasun eta eskubideak jendaurrean egoteko aldia ebatzi, ondasun eta eskubide horien zerrenda behin betiko onetsi eta haien titularrei okupatu aurreko aktak egiteko dei egiten diena.

Sustapeneko kontseilariaren otsailaren 24ko 20/2015 Foru Aginduaren bidez, Nafarroako Ubidearen lehen fasea handitzeko proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideen desjabetze prozeduraren tramitazioa hasi, hark ukitutako ondasunen zerrenda jendaurrean jarri eta Canal de Navarra SA enpresa desjabetzearen onuradun deklaratu zen. Foru agindu hori 2015eko 45. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, martxoaren 6an.

Jendaurreko aldian honako alegazio hauek aurkeztu dira:

1. alegazioa.–Artaxoako Udalak zenbait alegazio eta ohar aurkeztu ditu. Ondoan laburbiltzen dira:

1. Eskatzen du linea elektrikoen euskarriak finken mugetara lekualdatzeko, ureztaketa sistema eta nekazaritzako jardunbide egokiak errespetatuz.

2. Eskatzen du ureztaketa instalatu berri duten zenbait lurzatitan zortasuna erabiltzeko, desjabetze prozeduraren ordez.

3. Azpiegitura honen aurka dago aurreko faseen eraikuntzan eragindako kalteak konpondu arte.

4. Proposatzen da udala obraren zuinketa aktan parte-hartzaile gisa sartzeko, obra berri honetan baldintzak ezarri ahal izateko.

5. Eskatzen du obren esleipenaren berri izateko.

6. Trazaduraren aldaketa proposatzen du, dagoen erreten batera egokituz, aurreikusitako bidea herrilurretako finken sarbidea izateko eta erreten hori garbitu eta kontserbatzeko lanak egin ahal izateko.

Erantzuna:

1.–2. almenara hornitzeko linearen trazadura aldatu da, lurrak ahalik eta ukipen gutxien izateko. Nolanahi ere, proiektatutako euskarriak lekualdatuko dira, ahal den neurrian, finken mugetara eta landaketa lan, sarbide edo ura banatzeko sistemei eragozpen gutxien egiten zaien tokietara.

2.–Proiektuak eragindako ukipenak aldatu dira, teknikoki posible izan den finketan; halakoetan, ubide zortasuna eta aldi baterako okupazioa erabili dira jabari osoko okupazioaren ordez. Nolanahi ere, ukitutako ondasun eta eskubideen behin betiko zerrendari jarraituko zaio, ukipen berriak agertzen baitira.

3.–Aurreko faseetan sortutako kalteek ez dute inolako zerikusirik oraingo proiektuarekin.

4.–Zuinketa akta obra hasieraren kontratu agiria da, eta sustatzailea eta kontratista ager daitezke, beste inor ez; horregatik, uko egiten zaio eskaera horri.

5.–Canal de Navarra SAk, obren esleipen egilea den aldetik, behar diren bideak erabiliko ditu esleipenaren berri emateko.

6.–Planteatutako trazadura aldaketari dagokionez, trazadura UPSean aurreikusitakoa da. Nafarroako Gobernuak 2013ko irailaren 25ean hartutako Erabakiaren bidez onetsi zen UPS hori. Orain ezin da halako aldaketa egin, eta, horrenbestez, ezesten da eskaera.

2. alegazioa.–Rufino Larrea Ganuza jauna eta Esperanza Zabaleta Oficialdegui andrea.

1. Eskatzen dute 12. eta 14. euskarriak lurzatiaren mugetara lekualdatzeko, lurzatian ukipenak murrizteko.

2. Eskatzen dute aukera izatea gero proiektatutako lineara konektatzeko, etorkizuneko aprobetxamenduetarako.

Erantzuna:

1.–2. almenara hornitzeko linearen trazadura aldatu da. Alegazio egileen finkari dagokionez, trazadura berria ekialdeko mugaren ondoan iragaten da, eta hor bertan kokatu da euskarri bat, dagoen bidetik ahal den hurbilen.

2.–Ez da departamentu honen eskumena, ezta onuradunarena ere, baimena ematea linea elektrikora konektatzeko. Entitate hornitzaileak, behar den unean, baimen hori emateko ardura izanen du.

3. alegazioa.–Pedro J. Echeverría Guembe jauna, Jerusalén Guembe Jurío andrea eta Eugenio Echeverría Guembe jauna.

Eskatzen dute AP-03 euskarria lekualdatzeko, ondoko ureztaketa lurzatian sartu ahal izateko.

Erantzuna:

Linearen trazadura berriak ukipenak aldatu ditu, eta ukitutako ondasun eta eskubideen behin betiko zerrendan agertzen dira. Ahal den neurrian, euskarriak ukipen gutxien dagoen tokietan kokatuko dira lurzatietan.

4. alegazioa.–Juan Luis Yabar Jimeno jauna.

Ez dago ados linea elektrikoaren euskarria 702. lurzatian kokatzearekin, ura banatzeko sistemaren funtzionamendua eragotziko bailuke, ranger pibota izateagatik.

Erantzuna:

Onartzen da alegatutakoa; linea honen trazadura berria finkaren hegoaldeko mugatik igarotzen da, ura banatzeko sistema ukitu gabe.

5. alegazioa.–Juan Carlos Jimeno Berástegui jauna.

Artaxoako 8. poligonoko 707. finkaren maizterra eta administratzailea dela dio; eskatzen du linea elektrikoaren trazadura aldatzeko, euskarriak laborantzarako ez diren eremuetan kokatzeko.

Erantzuna:

Alde batetik, ez da frogatu finkaren maizterra eta administratzailea dela; beraz, horren frogagiria aurkeztu beharko du.

Bestetik, 2. almenara hornitzeko linearen trazadura aldatu da, lurrak ahalik eta ukipen gutxien izateko. Alegazioaren xedeko finkaren gaineko ukipen berriak ukitutako ondasun eta eskubideen behin betiko zerrendan agertzen dira, eta eskatutako aldaketarekin bat egiten dute neurri handi batean.

6. alegazioa.–Ignacio Berástegui Zabalegui jauna.

Eskatzen du euskarriak Artaxoako 6. poligonoko 1.556. lurzatiaren mugetara lekualdatzeko, ahalik eta ukipen gutxien izateko.

Erantzuna:

Hornidura linea aldatu da, ahalik eta ukipen gutxien izateko.

7. alegazioa.–Emilio Bañales Jurío jauna.

Eskatzen du bere lurzatian (Artaxoako 6. poligonoko 1.448. lurzatia) proiektatzen den linearen euskarria lekualdatzeko, ureztaketa sistema errespetatzeko.

Erantzuna:

Linearen trazadura berriak ez du ukitzen Artaxoako 6. poligonoko 1.448. finka.

8. alegazioa.–Ángel Recarte Ganuza jauna.

Eskatzen du bere finketan (AR-19, 20, 23 eta AR-30, 31, 32 finkak) ubide zortasuna erabiltzeko, jabari osoko okupazioaren ordez.

Erantzuna:

Proiektuak eragindako ukipenak aldatu dira, teknikoki posible izan den eremuetan; halakoetan, ubide zortasuna erabili da jabari osoko okupazioaren ordez.

AR-19, 20, 23 finkari dagokienez, behin betiko okupazioa nabarmenki murriztu da, eta aldi baterako okupazioa erabili da haren ordez; AR-30, 31, 32 finkari dagokionez, onartzen da alegatutakoa, eta ubide zortasuna eta aldi baterako okupazioa erabiliko dira jabari osoko okupazioaren ordez.

9. alegazioa.–Luis Javier Recarte Goldaracena jauna.

Eskatzen du bere finkan (AR-21, 22 finka) ubide zortasuna erabiltzeko, aurreikusten den jabari osoko okupazioaren ordez.

Erantzuna:

Kasu honetan, jabari osoko okupazioaren ukipen zati bat murriztu da, eta aldi baterako okupazioa erabili da haren ordez.

10. alegazioa.–Benedicto Zubicoa Mendívil jauna.

Eskatzen du bere finketan (AR-25, 26, 28 eta AR-27, 29 finkak) ubide zortasuna erabiltzeko, jabari osoko okupazioaren ordez.

Erantzuna:

Onartzen da alegatutakoa; ukitutako bi finketan ubide zortasuna eta aldi baterako okupazioa erabili dira jabari osoko ukipenaren ordez.

11. alegazioa.–Ángel María Yárnoz Arroiz jauna.

Eskatzen du bere finkan (AR-39 finka) ubide zortasuna erabiltzeko, aurreikusten den jabari osoko okupazioaren ordez.

Erantzuna:

Onartzen da alegatutakoa. Finka honetan, jabari osoko okupazioaren ukipen zati bat murriztu da, eta aldi baterako okupazioa erabili da haren ordez.

12. alegazioa.–María Paz Pérez de Ciriza Ororbia andrea.

Eskatzen du bere finkan (AR-33 finka) ubide zortasuna erabiltzeko, aurreikusten den jabari osoko okupazioaren ordez.

Erantzuna:

Onartzen da alegatutakoa; ubide zortasuna eta aldi baterako okupazioa erabili dira jabari osoko ukipenaren ordez.

13. alegazioa.–Fernando Villanueva Iturralde jauna.

Eskatzen du bere finkan (AR-70 finka) ubide zortasuna erabiltzeko, aurreikusten den jabari osoko okupazioaren ordez.

Erantzuna:

Onartzen da alegatutakoa; ubide zortasuna eta aldi baterako okupazioa erabili dira hasieran aurreikusitako jabari osoko ukipenaren ordez.

14. alegazioa.–Juan Manuel Yárnoz Berástegui jauna.

Artaxoako 10. poligonoko 783. katastro-lurzatiaren maizterra dela dio; eskatzen du bere finkan ubide zortasuna erabiltzeko, aurreikusten den jabari osoko okupazioaren ordez..

Erantzuna:

Alde batetik, ez da frogatu finkaren maizterra dela; beraz, horren frogagiria aurkeztu beharko du.

Hala eta guztiz ere, proiektuak eragindako ukipenak aldatu dira, teknikoki posible izan den finketan. Kasu honetan, jabari osoko okupazioaren ukipen zati bat murriztu da soilik, eta aldi baterako okupazioa erabili da haren ordez.

15. alegazioa.–María Teresa Elizalde Sánchez de Muniain andrea.

Ohar batzuk egiten ditu. Ondoan laburbiltzen dira:

1. Eskatzen du hodiaren zortasun zerrendan laboratu ahal izatea, bestela uzta zati nabarmen bat galduko baita.

2. Eskatzen du bentosak, hustubideak, erregulazio balbulak eta beste elementu batzuk finkaren mugetara lekualdatzeko, kalteak ahalik eta gutxien murrizteko.

3. Eskatzen du finketan sortzen den kaltea kontuan hartzeko, haiek zeharkatzen baitu eta ureztaketa instalazioen ezarpena zailtzen baitu.

Erantzuna:

1.–Alegatutakoa hein batean onartzen da. Proiektuak eragindako ukipenak aldatu dira, teknikoki posible izan den finketan; halakoetan, nekazaritzako laborantza ahalbidetzen duen ubide zortasuna erabili da jabari osoko okupazioaren ordez.

2.–Hodiaren elementu osagarriak finkaren mugetara lekualdatzeari dagokionez, ahal den neurrian lekualdatuko dira, teknikoki bideragarri bada, alferrikako kalteak saihesteko.

3.–Ukipenek eragiten dituzten kalteak behar bezala baloratuko dira balio justuaren fasean.

16. alegazioa.–José Luis Hermoso de Mendoza Mendiry jauna.

Larragako 6. poligonoko 298., 299., 300., 301. eta 303. lurzatien jabea dela dio; erreferentziako proiektuaren ondorioz, finken osotasuna bitan zatitzen da, azalera irregularreko bi zati ezberdinetan, eta horren ondorioz txikiagotzen eta erabilgaitz bihurtzen da.

Erantzuna:

Proiektuak finkak zatitzen ditu, laborantza unitate bakartzat hartuta; ezaugarri hori kontuan hartuko da, bai desjabetze prozedurari dagokion fasean bai ukipen horren balorazioan.

Nolanahi ere, ukipenen aldaketarekin haiek nabarmenki murriztu dira, eta zati batean aldi baterako okupazioa erabili da jabari osoko okupazioaren ordez.

17. alegazioa.–Francisco J. Rolán Celaya jauna, Trinidad Rolán Mancho andrea ordezkatuz.

Ordezkatua Corraliza de los Pilares alderdian larreen aprobetxamendurako eskubideen titularra dela dio; eskatzen du Leringo 10. poligonoko 528B azpilurzatiko lurraren izaera aldatzeko: larre izatetik alor izatera.

Erantzuna:

Alde batetik, proiektuak eragindako ukipenak nabarmenki aldatu dira Corraliza de los Pilares eremuan. Okupatu aurreko aktan ukitutako ondasun eta eskubideen titulartasuna behar bezala frogatu beharko du, bai eta bazkaleku horren azalera mugatu eta zehaztu ere.

Bestetik, ukitutako ondasunen izaerari dagokionez, ukitutako ondasun eta eskubideen zerrendaren prestaketan indarreko katastroan dagoen figura hartzen da kontuan, baina okupatu aurreko aktaren deskribapenean une horretan dagoena hartuko da kontuan.

18. alegazioa.–Martín José Celaya García, Sustrai Eraikuntza Fundazioa ordezkatuz.

Haren arabera, proiektua onetsi zuen Uraren zuzendari nagusiaren ebazpena argitaratu behar zen, baina ez dago horren arrastorik ez Estatuko Aldizkari Ofizialean, ez Nafarroakoan. Ebazpen horrek eraginkortasuna izan ez duela iritzita, eskatzen du foru agindua baliogabetzeko, ulertzen baitu Uraren zuzendari nagusiaren ebazpenaren ondorio zuzena dela.

Erantzuna:

Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeak, alegazio egileak aipatzen duenak, ondokoa ezartzen du 60.1 artikuluan: “Administrazioaren egintzak argitaratu egin behar dira, prozedura bakoitzaren arauetan ezarrita badago, edo, eskumena duen organoaren iritziz, interes publikoak hala eskatzen badu”. Alegazio egileak proiektu hori onesten duen ebazpena argitaratzeko beharra ezartzen duen araua aipatu ez duenez, ulertzen du interes publikoak agintzen duela hura argitaratzeko, eta eskumena duen organoak interes publikoa hauteman behar zuela proiektua onesten duen egintza administratiboa hartzeko; izan ere, organo horri esleitu zaio interes publiko horiek haztatzea, 30/1992 Legearen 4.1.b) artikuluaren arabera.

Ildo horretan, proiektua onesteko eskumena duen organoa Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumeneko Ministerioa da, Nafarroako Ubidearen 1. fasea handitzeko obrak Estatuaren interes orokorrekoak direla deklaratu baitzen, Estatuko 2013ko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 27ko 17/2012 Legearen laurogeita zortzigarren xedapen gehigarrian agertzen den bezala (2013ko abenduaren 28ko Estatuko Aldizkari Ofiziala). Interes orokorreko obrak direla deklaratzeak ondoko deklarazio hauek ere badakar berarekin:

a) Onura publikoarena, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko 1954ko abenduaren 16ko Legearen 9., 10. eta 11. artikuluetan aurreikusitako ondorioetarako.

b) Presakoarena, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 52. artikuluak aipatzen dituen ukitutako ondasunen okupazioaren ondorioetarako.

2013ko uztailaren 31n 05/13 proiektua (Nafarroako Ubidearen lehen fasea handitzea, Artaxoa, Larraga eta Leringo udal mugapeetan) jendaurrean jarri zen, 2013ko 21. Estatuko Aldizkari Ofizialean (abuztuaren 22koa) argitaratu zen iragarkian agertzen den bezala. Halaber, 2013ko 169. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, irailaren 3an. Erreferentziako proiektuarekin batera, Ingurumen eraginaren azterlana eta ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean jarri ziren, ingurumen eta desjabetze arloak, hurrenez hurren, arautzen dituzten xedapenen arabera. Horrez gain, Ebroko Ur Konfederazioaren eta Artaxoako Udalaren bulegoetan jendaurrean egon zen proiektua, hogeita hamar egunez, ukituek eta interesdunek kontsultatu ahal izateko. Azkenik, ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda ere jendaurrean jarri zen aipatu bulegoetan eta Larragako, Leringo eta Tafallako udaletxeetan. Orain proiektua baliogabetzeko eskatzen duena ez zen agertu orduan, eta ez zuen inolako alegaziorik egin. Hala ere, espedientean agertu ziren beste batzuek alegazioak egin zituzten, eta banan-banan eta frogagiriaren bidez jakinarazi zitzaizkien alegazioei emandako erantzunak eta organo eskudunak onetsitako proiektua.

Gero, 2014ko apirilaren 14an, Ingurumenaren Estatuko Idazkaritzak ebazpen bat onetsi zuen, Nafarroako Ubidearen 1. fasea (Arga-Egako adarra) eta haren eremu ureztagarria handitzeko proiektuaren Ingurumen baimen integratua ematen zuena (2014ko maiatzaren 3ko Estatuko Aldizkari Ofiziala). Ebazpen horren arabera, jaso ziren erantzun edo alegazio gehienak proiektua egitearen alde zeuden.

Obrak egiteko proiektua onesteko tramitazio eremutik kanpo (Estatuko Administrazio Orokorrari dagokio hori), baina horri estu lotutako beste eskumen eremu batean, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak ondokoak argitaratu zituen:

2013ko 96. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuta, maiatzaren 22an, Nafarroako Gobernuaren 2013ko maiatzaren 8ko Erabakia, Nafarroako Ubidearen 1. fasea eta haren eremu ureztagarria handitzeko proiektua Udalez gaindiko Proiektu Sektoriala dela deklaratzen duena (sustatzailea Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko Departamentuko Landa Garapeneko Zuzendaritza Nagusia da), espedientea jendaurrean eduki zen hogeita hamar egunean, ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazioaren prozeduraren ondorioetarako. Jendaurrean paratutako agirien artean honako hauek zeuden: Nafarroako Ubidearen 1. fasea handitzeko eremu ureztagarriaren eraikuntzako aurreproiektua (oinarrizko proiektua), eta haren ingurumen eraginaren azterlana, biak 2013ko maiatzekoak, eta Nafarroako Ubidearen 1. fasea handitzeko proiektua (Arga-Egako adarra), 2012ko azarokoa. Jendaurreko epe horretan 56 alegazio jaso ziren. Gehienek (46) eskatu zuten eremu ureztagarria handitzeko, hau da, jarduketa egitearen alde daude. Orain proiektua baliogabetzeko eskatzen duena ez zen agertu orduan, eta ez zuen inolako alegaziorik egin. Gainerako alegazioak jaso ziren, eta txosten bat egin zen haien gainean. Haien azterketa eta erantzuna Ingurumenaren eta Uraren zuzendari nagusiaren abuztuaren 19ko 330E/2013 Ebazpenean egin ziren (2013ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala, irailaren 24koa); ebazpen horretan Nafarroako Ubidearen 1. fasea (Arga-Ega adarra) eta eremu ureztagarria handitzeko proiektuaren Ingurumen eraginaren adierazpena egin zen. Landa Garapeneko Zuzendaritza Nagusiak sustatu zuen proiektu hori. Horrez gain, ebazpena banan-banan jakinarazi zitzaien tramitazio horretako alegazio egileei.

Horregatik guztiagatik, alegazioa ezesten da.

Proiektuan egindako egokitzapenen ondorioz ukitutako ondasun eta eskubideen zerrendan izan diren aldaketak direla-eta, behin betiko zerrenda ematen da argitara.

Horiek horrela, Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuak txostenean adierazi eta proposatu duenarekin bat, departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen martxoaren 20ko 21/2013 Foru Dekretuaren 2.2 artikuluaren bidez eskuratu ditudan eskudantziak erabiliz, eta Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 52. artikuluan xedatutakoari jarraikiz,

AGINDU DUT:

1. Nafarroako Ubidearen lehen fasea handitzeko proiektuaren jendaurreko epea ebaztea, ondasun eta eskubideen ondorioetarako, azalpen zatian azaldu bezala.

2. Ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda behin betiko onestea. Eranskinean agertzen da.

3. Ukitutako ondasun eta eskubideen titular direnei dei egitea, 2015eko uztailaren 27an, 28an, 29an, 30ean eta 31n eta abuztuaren 3an, 4an eta 5ean Artaxoa, Larraga, Lerin eta Tafallako udaletxeetan ager daitezen, okupatu aurreko aktak eta, beharko balitz, okupaziokoak egiteko.

4. Foru agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta departamentuaren web orrian argitaratzea, eta dagokion iragarkia Nafarroako Foru Komunitatean gehien zabaltzen diren egunkarietako batera bidaltzea.

5. Foru agindu hau jakinaraztea Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuari, Desjabetze Atalari, alegazio egileei, Canal de Navarra SAri eta Artaxoa, Larraga, Lerin eta Tafallako udalei, eta haiek premiatzea nork bere udaletxeko iragarki oholean argitara dezan.

6. Adieraztea foru agindu honek ez duela administrazio bidea amaitzen, eta partikularrek gora jotzeko errekurtsoa aurkezten ahal dutela haren aurka, Nafarroako Gobernuari zuzenduta, hilabeteko epean, foru agindua jakinarazi edo Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aitzina.

Aurreko lerroaldean xedatutakoa deusetan ukatu gabe, foru agindu honek amaitzen du administrazio publikoentzako administrazio bidea. Dena dela, administrazio publikoek administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakete, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, hura jakinarazi edo argitaratu eta biharamunetik bi hilabeteko epean. Horrek ez du galarazten Nafarroako Gobernuan aldez aurreko errekerimendua egin ahal izatea, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 44. artikuluan ezarritako moduan eta epean.

Iruñean, 2015eko ekainaren 25ean.–Sustapeneko kontseilaria, Luis Zarraluqui Ortigosa.

ERANSKINA

“NAFARROAKO UBIDEAREN 1. FASEA HANDITZEA”

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehaztua

FINKA ZK.

TITULARRA

DESJ.

ALDI BAT. OKUP.

ZORT.

KATASTROA

POL.

LURZ.

AZP.

LABORANTZA MOTA

ARTAXOAKO UDAL MUGAPEA

AR-01

Artaxoako Udalaren herrilurrak

2.742,18

3.285,83

8

743

F

Lehorreko alorra

AR-02

Artaxoako Udalaren herrilurrak

62,70

83,45

8

743

I

Larreak

AR-03

Artaxoako Udalaren herrilurrak

311,01

91,69

8

743

J

Larreak

AR-04

Artaxoako Udalaren herrilurrak

6.132,82

6.721,72

8

774

A

Lehorreko alorra

AR-05

Artaxoako Udalaren herrilurrak

7,05

8

774

K

Larreak

AR-06

Artaxoako Udalaren herrilurrak

356,50

384,73

8

774

S

Pinudia

AR-07

Artaxoako Udalaren herrilurrak

2.724,17

3.153,32

8

774

B

Lehorreko alorra

AR-08

Artaxoako Udalaren herrilurrak

114,33

8

774

T

Larreak

AR-09

Artaxoako Udalaren herrilurrak

1.015,57

500,59

8

774

I

Larreak

AR-10

Artaxoako Udalaren herrilurrak

396,86

441,98

8

634

A

Larreak

AR-11

Artaxoako Udalaren herrilurrak

3.027,55

4.140,33

8

637

A

Lehorreko alorra

AR-12

Artaxoako Udalaren herrilurrak

390,19

157,34

8

637

D

Larreak

AR-13

Artaxoako Udalaren herrilurrak

231,34

332,95

8.

637

B

Larreak

AR-14

Artaxoako Udalaren herrilurrak

2.218,42

3.165,20

9

583

A

Lehorreko alorra

AR-15

Artaxoako Udalaren herrilurrak

228,43

132,31

9

583

B

Larreak

AR-16

Artaxoako Udalaren herrilurrak

3.674,75

5.810,34

9

580

A

Larreak

AR-17

Artaxoako Udalaren herrilurrak

2.771,09

3.846,21

9

584

A

Lehorreko alorra

AR-18

Artaxoako Udalaren herrilurrak

1.706,90

1.634,70

9

621

A

Lehorreko alorra

AR-19

María Paz Pérez de Ciriza Ororbia

Angel María Recarte Ganuza

3.458,83

4.420,45

9

769

A

Urezt. alorra

AR-20

María Paz Pérez de Ciriza Ororbia

Angel María Recarte Ganuza

71,4

166,94

9

769

C

Lehorreko alorra

AR-21

Adoración Jerusalén Lasterra Mendióroz

Luis Javier Recarte Goldaracena

3.703,19

4.987,01

9

755

A

Urezt. alorra

AR-22

Adoración Jerusalén Lasterra Mendióroz

Luis Javier Recarte Goldaracena

362,64

205,71

9

755

B

Larreak

AR-23

María Paz Pérez de Ciriza Ororbia

Angel María Recarte Ganuza

217,11

9

769

B

Lehorreko alorra

AR-24

Artaxoako Udalaren herrilurrak

456,02

12,98

9

754

Larreak

AR-25

Petra María Bañales Galarza

Benedicto Zubicoa Mendívil

36,00

2.121,39

933,94

9

753

A

Urezt. alorra

AR-26

Petra María Bañales Galarza

Benedicto Zubicoa Mendívil

848,43

267,55

9

753

C

Larreak

AR-27

Benedicto Zubicoa Mendívil

32,94

9

752

B

Larreak

AR-28

Petra María Bañales Galarza

Benedicto Zubicoa Mendívil

875,09

183,10

9

753

B

Urezt. alorra

AR-29

Benedicto Zubicoa Mendívil

2.521,65

862,87

9

752

A

Urezt. alorra

AR-30

María Paz Pérez de Ciriza Ororbia

Angel María Recarte Ganuza

158,35

10,76

9

763

C

Larreak

AR-31

María Paz Pérez de Ciriza Ororbia

Angel María Recarte Ganuza

85,33

27,95

9

763

H

Larreak

AR-32

María Paz Pérez de Ciriza Ororbia

Angel María Recarte Ganuza

6.552,62

2.217,75

9

763

A

Urezt. alorra

AR-33

María Paz Pérez de Ciriza Ororbia

Angel María Recarte Ganuza

4.269,73

1.423,24

9

750

A

Urezt. alorra

AR-34

Artaxoako Udalaren herrilurrak

2.162,54

2.757,81

10

782

A

Larreak

AR-35

Artaxoako Udalaren herrilurrak

1.110,20

1.780,76

10

782

D

Urezt. alorra

AR-36

Artaxoako Udalaren herrilurrak

1.037,37

1.131,04

10

782

H

Lehorreko alorra

AR-37

Artaxoako Udalaren herrilurrak

270,95

306,93

10

782

E

Urezt. alorra

AR-38

Artaxoako Udalaren herrilurrak

602,46

456,46

10

782

G

Lehorreko alorra

AR-39

Ángel María Yárnoz Arroiz

3.577,06

3.529,53

10

740

A

Urezt. alorra

AR-40

Artaxoako Udalaren herrilurrak

9,38

0,00

10

734

Larreak

AR-41

Artaxoako Udalaren herrilurrak

3.699,52

4.877,12

10

781

A

Urezt. alorra

AR-42

Artaxoako Udalaren herrilurrak

920,66

528,51

10

781

F

Larreak

AR-43

Artaxoako Udalaren herrilurrak

760,00

441,19

10

781

M

Larreak

AR-44

Artaxoako Udalaren herrilurrak

893,65

1.470,99

10

780

J

Lehorreko alorra

AR-45

Artaxoako Udalaren herrilurrak

167,99

10

780

D

Larreak

AR-46

Artaxoako Udalaren herrilurrak

943,76

10

780

A

Larreak

AR-47

Artaxoako Udalaren herrilurrak

3.853,84

3.850,02

10

780

I

Urezt. alorra

AR-48

Artaxoako Udalaren herrilurrak

87,90

286,26

10

780

Q

Larreak

AR-49

Artaxoako Udalaren herrilurrak

127,86

134,76

10

780

M

Lehorreko alorra

AR-50

Artaxoako Udalaren herrilurrak

1.611,91

2.092,10

10

780

E

Larreak

AR-51

Artaxoako Udalaren herrilurrak

726,20

1.055,89

10

565

B

Larreak

AR-52

Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona

45,42

196,39

10

783

AL

Lehorreko alorra

AR-53

Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona

1.416,17

2.404,59

10

783

L

Urezt. alorra

AR-54

Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona

517,78

709,49

10

783

J

Larreak

AR-55

Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona

53,19

722,13

10

783

D

Larreak

AR-56

Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona

2.751,82

2.485,19

10

783

M

Urezt. alorra

AR-57

Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona

1.610,81

2.291,04

10

783

Q

Lehorreko alorra

AR-58

Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona

567,54

355,93

10

783

C

Larreak

AR-59

Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona

288,73

203,90

10

783

B

Larreak

AR-60

Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona

6.778,96

5.638,73

10

783

A

Larreak

AR-61

Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona

722,78

1.203,60

10

783

P

Lehorreko alorra

AR-62

Nafarroako Foru Komunitatea (altxonbideak)

2.872,24

890,42

182,56

10

724

Altxonbidea

AR-63

Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona

1.998,27

262,04

10

784

V

Larreak

AR-64

Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona

36,00

13.278,98

3.892,54

10

775

A

Larreak

AR-65

Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona

7.728,89

2.448,22

10

775

H

Lehorreko alorra

AR-66

Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona

1.106,40

692,73

10

775

B

Larreak

AR-67

Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona

580,40

114,00

10

775

E

Larreak

AR-68

Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona

13,64

10

775

D

Larreak

AR-69

Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona

460,06

156,81

10

796

Larreak

AR-70

María Rosario Echarte Mearin

Fernando Villanueva Iturralde

3.039,46

1.014,04

10

785

A

Urezt. alorra

AR-71

Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona

36,00

5.755,08

1.842,33

10

784

Q

Larreak

AR-72

Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona

279,99

4.676,64

1.536,69

10

784

AE

Lehorreko alorra

AR-73

Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona

591,21

140,43

10

784

AD

Lehorreko alorra

AR-74

Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona

38,84

10

784

AI

Urezt. alorra

AR-75

Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona

44,12

10

784

O

Larreak

AR-76

Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona

1.480,32

1.824,16

10

784

A

Larreak

AR-77

Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona

52,95

568,12

10

784

AF

Lehorreko alorra

AR-78

Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona

967,63

2.315,77

10

784

AG

Lehorreko alorra

AR-79

Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona

1.511,16

843,93

10

784

B

Larreak

AR-80

María Jesús Urra Arbizu

830,08

1.766,94

10

793

A

Lehorreko alorra

AR-81

Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona

2.145,49

2.706,04

10

784

E

Larreak

AR-82

Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona

2.681,38

3.202,75

10

784

AH

Lehorreko alorra

AR-83

Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona

536,53

1.057,25

10

784

F

Larreak

LARRAGAKO UDAL MUGAPEA

LA-001

Larragako Udalaren herrilurrak

172,18

793,00

13

501

O

Larreak

LA-002

Larragako Udalaren herrilurrak

1.979,62

2.737,18

13

501

B

Lehorreko alorra

LA-003

Larragako Udalaren herrilurrak

0,00

27,14

13

501

A

Lehorreko alorra

LA-004

Larragako Udalaren herrilurrak

115,94

352,75

13

501

F

Larreak

LA-005

Larragako Udalaren herrilurrak

0,00

5,12

13

501

K

Larreak eta zuhaitzak

LA-006

Nafarroako Foru Komunitatea (altxonbideak)

2.914,99

3.053,25

13

6

Altxonbidea

LA-007

Larragako Udalaren herrilurrak

3.410,01

5.492,51

1.643,47

13

500

A

Larreak eta zuhaitzak

LA-008

Larragako Udalaren herrilurrak

1.362,82

13

500

G

Lehorreko alorra

LA-009

Larragako Udalaren herrilurrak

2,51

13

500

F

Lehorreko alorra

LA-010

Larragako Udalaren herrilurrak

0,00

6.892,44

2.475,14

13

500

D

Lehorreko alorra

LA-011

Larragako Udalaren herrilurrak

0,00

231,88

13

500

L

Larreak

LA-012

Larragako Udalaren herrilurrak

0,00

4.464,39

1.550,15

13

500

C

Lehorreko alorra

LA-013

Nafarroako Foru Komunitatea (Errepideak)

0,00

913,37

280,42

13

406

Errepideak

LA-014

Larragako Udalaren herrilurrak

364,62

1.942,51

486,87

2

1956

G

Askotariko zuhaitzak

LA-015

Larragako Udalaren herrilurrak

2.982,05

3.000,67

1.339,77

2

1956

D

Lehorreko alorra

LA-016

Larragako Udalaren herrilurrak

250,20

134,27

2

1956

H

Larreak

LA-017

Larragako Udalaren herrilurrak

0,00

308,20

36,21

2

1956

E

Lehorreko alorra

LA-018

Nafarroako Foru Komunitatea (Errepideak)

0,00

741,81

266,12

12

980

Errepideak

LA-019

Larragako Udala

0,00

251,38

0,58

12

939

A

Lehorreko alorra

LA-020

Larragako Udala

0,00

380,66

232,92

12

939

B

Larreak

LA-021

Larragako Udalaren herrilurrak

0,00

25,02

12

940

Lehorreko alorra

LA-022

Larragako Udalaren herrilurrak

0,00

228,79

12

945

A

Larreak eta zuhaitzak

LA-023

Larragako Udalaren herrilurrak

0,00

59,86

26,63

12

945

B

Lehorreko alorra

LA-024

María Jesús Fernández Asenjo

36,00

935,50

396,47

12

946

A

Urezt. alorra

LA-025

María Jesús Fernández Asenjo

0,00

133,10

48,53

12

946

B

Larreak eta zuhaitzak

LA-026

Larragako Udalaren herrilurrak

0,00

594,64

12

972

A

Askotariko zuhaitzak

LA-027

Larragako Udalaren herrilurrak

3.325,55

3.544,25

12

975

A

Ureztalurreko mahastia

LA-028

Larragako Udalaren herrilurrak

1.450,20

1.291,34

12

975

C

Urezt. alorra

LA-029

Larragako Udalaren herrilurrak

742,27

840,02

12

974

H

Urezt. alorra

LA-030

Larragako Udalaren herrilurrak

519,22

333,06

12

974

D

Urezt. alorra

LA-031

Larragako Udalaren herrilurrak

508,14

591,04

12

974

N

Urezt. alorra

LA-032

Milagrosa López Imas

19,13

12

366

Urezt. alorra

LA-033

Lorenzo Macaya Nieto

1.070,32

12

367

A

Urezt. alorra

LA-034

Íñigo Redín Urbieta

Mikel Redín Urbieta

1.447,28

12

369

Urezt. alorra

LA-035

Lorenzo Macaya Nieto

200,87

12

367

B

Frutarbolak ureztalurrean

LA-036

José Antonio Urman Núñez

22,14

12

359

Urezt. alorra

LA-037

Jesús María Molinero Ibáñez

318,37

12

358

Urezt. alorra

LA-038

Francisco J. Moreno Sanchez

1.701,78

12

368

Urezt. alorra

LA-039

Iñaki García Férnandez

298,39

12

527

Elkorra

LA-040

Viveros Villanueva Vides S.L.

790,85

12

528

Urezt. alorra

LA-041

Alfredo Vidarte Morales

189,82

12

529

A

Urezt. alorra

LA-042

Carlos Lezaun Elizalde

2.951,89

12

525

Urezt. alorra

LA-043

Ángel María Redín Suescun

2.622,89

12

513

Urezt. alorra

LA-044

Jobita Suescun Sagredo

104,55

12

522

Urezt. alorra

LA-045

Fernando Colomo Macaya

Elvira Vazquez Vazquez

36,49

12

514

Urezt. alorra

LA-046

Jobita Suescun Sagredo

458,47

12

519

Urezt. alorra

LA-047

Ángel Bonifacio Pernaute García

312,74

12

516

Urezt. alorra

LA-048

Jesús Andión López

716,41

12

517

Urezt. alorra

LA-049

María Pilar Andión Fernández

311,07

12

518

A

Urezt. alorra

LA-050

María Pilar Andión Fernández

1.009,26

12

518

B

Urezt. alorra

LA-051

Ciriaca García Imas

3.146,67

12

587

Urezt. alorra

LA-052

Emperatriz Macaya Rodríguez

523,79

12

588

Urezt. alorra

LA-053

José Luis San Martín Hermoso de Mendoza

2.198,19

12

589

Urezt. alorra

LA-054

Milagrosa Fernández Pérez

246,24

12

590

Urezt. alorra

LA-055

Fernando Ibáñez Zufia

1.573,17

12

591

Urezt. alorra

LA-056

Santiago Redín Sanz

326,77

12

592

Urezt. alorra

LA-057

Consuelo Fernández Asenjo

2.074,10

3

461

A

Urezt. alorra

LA-058

Consuelo Fernández Asenjo

162,23

3

461

B

Larreak

LA-059

Larragako Udalaren herrilurrak

1.539,80

3

1024

D

Larreak

LA-060

Larragako Udalaren herrilurrak

407,67

3

1024

H

Lehorreko alorra

LA-061

Félix Losarcos Mañeru

566,36

3

1025

A

Olibadia

LA-062

Félix Losarcos Mañeru

2.195,49

3

1025

B

Lehorreko alorra

LA-063

María Rosario Florencia Corera Martínez de Morentin

1.680,58

3

1026

A

Olibadia

LA-064

María Rosario Florencia Corera Martínez de Morentin

1.080,30

3

1026

B

Lehorreko alorra

LA-065

Larragako Udalaren herrilurrak

3.414,03

3

1021

C

Lehorreko alorra

LA-066

Larragako Udalaren herrilurrak

1.359,66

3

1021

E

Larreak

LA-067

Larragako Udalaren herrilurrak

122,42

3

1021

D

Larreak

LA-068

Larragako Udalaren herrilurrak

46,48

3

982

A

Lehorreko alorra

LA-069

Dativa Sanz de Miguel

695,02

3

970

Lehorreko alorra

LA-070

Larragako Udalaren herrilurrak

1.631,89

3

969

Lehorreko alorra

LA-071

Larragako Udalaren herrilurrak

1.102,10

3

968

A

Lehorreko alorra

LA-072

María Soledad Martínez García

1.379,98

3

967

A

Olibadia

LA-073

Larragako Udalaren herrilurrak

3.463,10

3

982

B

Lehorreko alorra

LA-074

Larragako Udalaren herrilurrak

1.236,00

3

1070

Larreak

LA-075

Ignacio Fernández de Esteban

102,13

3

1010

Lehorreko alorra

LA-076

Lorenzo Macaya Nieto

9.412,12

3

1009

Lehorreko alorra

LA-077

Larragako Udalaren herrilurrak

3.034,67

3

1069

A

Lehorreko alorra

LA-078

Larragako Udalaren herrilurrak

1.960,29

3

1008

AC

Larreak

LA-079

Larragako Udalaren herrilurrak

7,92

3

1008

AB

Askotariko zuhaitzak

LA-080

Larragako Udalaren herrilurrak

1.527,48

3

1008

C

Lehorreko alorra

LA-081

Larragako Udalaren herrilurrak

266,61

3

1008

AF

Larreak

LA-082

Victorino García Saenz

M.ª Mercedes García Saenz

Juan José García Saenz

Jesús María García Saenz

8.411,38

3

1007

A

Lehorreko alorra

LA-083

Ángel Corera Salinas

3

1000

B

Lehorreko alorra

LA-084

Larragako Udalaren herrilurrak

3

1006

A

Lehorreko alorra

LA-085

Juan García Macaya

1.103,09

3

1005

A

Olibadia

LA-086

Juan García Macaya

3.417,81

3

1005

B

Lehorreko alorra

LA-087

Juan García Macaya

28,27

3

1005

C

Larreak

LA-088

Larragako Udalaren herrilurrak

1.276,65

3

1008

AE

Larreak

LA-089

Larragako Udalaren herrilurrak

55,62

3

1008

A

Lehorreko alorra

LA-090

Larragako Udalaren herrilurrak

2.524,13

3

1008

B

Lehorreko alorra

LA-091

Larragako Udalaren herrilurrak

1.842,69

3

1008

N

Larreak

LA-092

María Jesús Martínez de Morentin Lucea

36,00

474,96

85,28

4

477

A

Lehorreko alorra

LA-093

María Jesús Martínez de Morentin Lucea

0,00

181,86

152,44

4

477

C

Larreak

LA-094

Larragako Udalaren herrilurrak

0,00

909,80

25,02

4

505

A

Lehorreko alorra

LA-095

Jesús Ignacio Julio Zabalza Alvillos

M.ª Begoña Zabalza Alvillos

M.ª Rosario Zabalza Alvillos

M.ª Pilar Zabalza Alvillos

M.ª Carmen Zabalza Alvillos

M.ª Isabel Zabalza Alvillos

M.ª Begoña Zabalza Alvillos

J. Enrique Zabalza Alvillos

108,00

15.633,79

5.586,01

4

478

A

Lehorreko alorra

LA-096

Larragako Udalaren herrilurrak

575,14

494,82

4

500

B

Pinudia

LA-097

Larragako Udalaren herrilurrak

5.762,10

5.850,66

4

500

A

Lehorreko alorra

LA-098

Larragako Udalaren herrilurrak

177,77

365,31

4

500

L

Larreak

LA-099

Larragako Udalaren herrilurrak

1.181,70

942,17

4

489

E

Larreak

LA-100

Larragako Udalaren herrilurrak

23,18

45,26

4

499

E

Larreak

LA-101

Larragako Udalaren herrilurrak

2.118,77

2.224,86

4

499

A

Lehorreko alorra

LA-102

Larragako Udalaren herrilurrak

2.396,03

2.174,15

4

499

C

Larreak

LA-103

Pedro Sanchez de Muniain Corera

Carmela Dominguez de Vidaurreta Dominguez de Vidaurreta

5.862,09

6.311,27

4

522

A

Lehorreko alorra

LA-104

Larragako Udalaren herrilurrak

503,99

140,12

4

521

Larreak

LA-105

Emiliano García García

1.564,66

1.443,41

4

551

B

Lehorreko alorra

LA-106

Emiliano García García

108,68

91,08

4

551

C

Larreak

LA107

Larragako Udalaren herrilurrak

603,24

743,58

4

549

C

Larreak

LA-108

Emiliano García García

0,00

74,73

4

551

D

Larreak

LA-109

Larragako Udalaren herrilurrak

5.766,00

4.311,72

4

549

A

Lehorreko alorra

LA-110

Larragako Udalaren herrilurrak

88,25

1.123,66

4

549

B

Askotariko zuhaitzak

LA-111

Jesús María Ibáñez Martínez de Morentin

903,36

1.696,11

4

548

B

Larreak

LA-112

Jesús María Ibáñez Martínez de Morentin

5.925,65

2.002,91

4

548

A

Lehorreko alorra

LA-113

María Teresa Elizalde Sánchez de Muniain

7.443,38

7.213,68

6

311

A

Lehorreko alorra

LA-114

María Teresa Elizalde Sánchez de Muniain

12,72

8,84

6

311

F

Larreak

LA-115

María Teresa Elizalde Sánchez de Muniain

338,20

561,01

6

311

C

Larreak

LA-116

María Teresa Elizalde Sánchez de Muniain

135,72

94,69

6

311

I

Larreak

LA-117

M.ª Luz Elduayen García

2.126,42

2.219,65

6

313

A

Lehorreko alorra

LA-118

M.ª Luz Elduayen García

0,00

31,54

6

313

B

Larreak

LA-119

María Teresa Elizalde Sánchez de Muniain

0,52

93,18

6

311

B

Larreak

LA-120

Francisco Martínez de Morentin Corera

1.251,02

946,97

6

312

Lehorreko alorra

LA-121

Francisco Jesús Jiménez Corera

264,87

821,71

6

310

Lehorreko alorra

LA-122

María Teresa Elizalde Sánchez de Muniain

2.034,77

2.479,41

875,42

6

319

Lehorreko alorra

LA-123

María Teresa Elizalde Sánchez de Muniain

4.746,52

4.901,27

6

320

A

Lehorreko alorra

LA-124

María Teresa Elizalde Sánchez de Muniain

0,00

33,82

6

320

B

Larreak

LA-125

José Ramón Sánchez de Muniain Corera

1.756,20

1.579,66

6

321

A

Lehorreko alorra

LA-126

José Ramón Sánchez de Muniain Corera

301,08

414,19

6

321

B

Almendrondoak

LA-127

Sociedad de Corralizas San Gil

8.275,57

8.072,50

6

322

A

Lehorreko alorra

LA-128

Sociedad de Corralizas San Gil

102,60

138,79

6

322

R

Larreak

LA-129

Sociedad de Corralizas San Gil

57,69

17,88

6

322

O

Larreak

LA-130

Sociedad de Corralizas San Gil

159,81

52,32

6

322

C

Larreak

LA-131

Sociedad de Corralizas San Gil

0,33

329,69

6

322

B

Larreak

LA-132

Sociedad de Corralizas San Gil

2.235,90

2.096,07

6

322

D

Larreak

LA-133

Miguel Martínez de Morentin Lucea

1.818,57

1.095,59

6

296

A

Lehorreko alorra

LA-134

Sociedad de Corralizas San Gil

2,05

10,08

6

297

B

Larreak

LA-135

Jose Luis Hermoso de Mendoza Mendiry

519,80

925,02

6

300

Lehorreko alorra

LA-136

Jose Luis Hermoso de Mendoza Mendiry

1.037,34

1.000,13

6

301

Lehorreko alorra

LA-137

Jose Luis Hermoso de Mendoza Mendiry

976,28

407,09

6

303

Lehorreko alorra

LA-138

Sociedad de Corralizas San Gil

4.836,76

3.370,67

6

309

A

Askotariko zuhaitzak

LA-139

José Luis Lucea Nieto

1.961,96

1.536,47

6

305

Lehorreko alorra

LA-140

Elías García Arellano

3.364,43

4.117,48

6

306

A

Lehorreko alorra

LA-141

Elías García Arellano

11,77

62,18.

6

306

D

Larreak

LA-142

Ángel María García López

405,69

393,99

6

307

Lehorreko alorra

LA-143

Sociedad de Corralizas San Gil

1.992,54

892,94

6

309

L

Lehorreko alorra

LA-144

Sociedad de Corralizas San Gil

4.514,15

4.361,62

6

309

I

Lehorreko alorra

LERINGO UDAL MUGAPEA

LE-01

Leringo Udalaren herrilurrak

325,59

405,93

9

389

Lehorreko alorra

LE-02

Francisco Javier Cruz Sáenz

306,78

306,46

9

390

Larreak

LE-03

Nafarroako Foru Komunitatea (altxonbideak)

646,87

636,91

9

192

Altxonbidea

LE-04

Francisco Javier Cruz Sáenz

3.450,57

3.824,24

9

198

A

Lehorreko alorra

LE-05

Francisco Javier Cruz Sáenz

253,98

126,39

9

196

A

Lehorreko alorra

LE-06

Francisco Javier Cruz Sáenz

325,54

71,92

9

197

Lehorreko alorra

LE-07

Francisco Javier Cruz Sáenz

310,85

157,90

9

396

A

Larreak

LE-08

Francisco Javier Cruz Sáenz

22,56

46,73

9

396

J

Lehorreko alorra

LE-09

Francisco Javier Cruz Sáenz

134,71

59,14

9

396

K

Lehorreko alorra

LE-10

Francisco Javier Cruz Sáenz

546,43

98,28

9

185

Lehorreko alorra

LE-11

Aurelio Corcuera Larrea

7.431,32

8.026,73

9

184

A

Lehorreko alorra

LE-12

Francisco Javier Cruz Sáenz

4.570,18

4.764,77

9

34

A

Lehorreko alorra

LE-13

Francisco Javier Cruz Sáenz

46,78

9

34

D

Larreak

LE-14

Francisco Javier Cruz Sáenz

43,98

12,63

9

34

F

Larreak

LE-15

Trinidad Rolán Mancho

304,65

320,50

9

35

Larreak

LE-16

Leringo Udalaren herrilurrak

253,91

77,80

9

28

A

Lehorreko alorra

LE-17

Francisco Javier Cruz Sáenz

36,39

9

36

Larreak

LE-18

Trinidad Rolán Mancho

95,38

327,98

9

9

K

Larreak

LE-19

Trinidad Rolán Mancho

2.356,61

2.103,27

9

9

J

Lehorreko alorra

LE-20

Trinidad Rolán Mancho

571,18

700,92

9

9

I

Larreak

LE-21

Leringo Udalaren herrilurrak

1.279,84

925,57

9

348

Lehorreko alorra

LE-22

Trinidad Rolán Mancho

706,79

297,24

9

9

F

Lehorreko alorra

LE-23

Trinidad Rolán Mancho

1,83

3,10

9

9

A

Larreak

LE-24

Angel Yerro Martínez

888,87

9

425

A

Lehorreko alorra

LE-25

Leringo Udalaren herrilurrak

3.121,12

1.169,16

9

23

Lehorreko alorra

LE-26

Angel Yerro Martínez

206,41

9

425

B

Larreak

LE-27

Jesús Angel Larrauri Yerro

M.ª Angeles Larrauri Yerro

50,19

615,30

9

424

D

Larreak

LE-28

Jesús Angel Larrauri Yerro

M.ª Angeles Larrauri Yerro

3,34

796,97

9

424

A

Lehorreko alorra

LE-29

Jesús Angel Larrauri Yerro

M.ª Angeles Larrauri Yerro

120,28

9

424

E

Larreak

LE-30

Leringo Udalaren herrilurrak

1.253,76

1.264,04

9

17

A

Lehorreko alorra

LE-31

Leringo Udalaren herrilurrak

8,54

9

17

C

Larreak

LE-32

Trinidad Rolán Mancho

752,86

158,22

9

9

E

Lehorreko alorra

LE-33

Leringo Udalaren herrilurrak

347,39

407,25

9

16

D

Larreak

LE-34

Leringo Udalaren herrilurrak

1.224,34

643,43

9

16

A

Lehorreko alorra

LE-35

Leringo Udalaren herrilurrak

180,77

136,79

9

18

A

Lehorreko alorra

LE-36

Leringo Udalaren herrilurrak

64,80

9

18

B

Larreak

LE-37

Leringo Udalaren herrilurrak

36,00

1.191,51

294,64

10

524

A

Larreak

LE-38

Leringo Udalaren herrilurrak

618,64

133,06

10

524

C

Lehorreko alorra

LE-39

Trinidad Rolán Mancho

2.205,60

802,59

10

525

Lehorreko alorra

LE-40

Trinidad Rolán Mancho

189,59

26,16

10

526

D

Larreak

LE-41

Trinidad Rolán Mancho

36,00

4.233,77

1.796,12

10

526

A

Lehorreko alorra

LE-42

Trinidad Rolán Mancho

493,08

98,16

10

527

Lehorreko alorra

LE-43

Trinidad Rolán Mancho

36,00

477,86

340,95

10

528

A

Lehorreko alorra

LE-44

Trinidad Rolán Mancho

442,65

116,45

10

528

B

Larreak

LE-45

Trinidad Rolán Mancho

327,80

10

529

Larreak

LE-46

Leringo Udalaren herrilurrak

71,16

10

545

I

Lehorreko alorra

LE-47

Leringo Udalaren herrilurrak

472,12

113,14

10

545

L

Larreak

LE-48

Leringo Udalaren herrilurrak

1.238,70

521,12

10

531

Lehorreko alorra

LE-49

Bernardo Cruz Olaiz

5.199,50

1.910,22

10

533

A

Lehorreko alorra

LE-50

Leringo Udalaren herrilurrak

702,92

53,97

10

537

A

Larreak

LE-51

Leringo Udalaren herrilurrak

206,69

379,01

10

537

B

Lehorreko alorra

LE-52

Irene Lucea Moreno

72,00

4.330,78

1.365,50

10

536

A

Lehorreko alorra

LE-53

Francisco Javier Moreno Moreno

1.991,04

744,35

10

541

Lehorreko alorra

LE-54

Leringo Udalaren herrilurrak

2.178,87

790,66

10

543

Lehorreko alorra

LE-55

Nafarroako Foru Komunitatea (altxonbideak)

248,57

90,81

10

546

Altxonbidea

LE-56

Leringo Udalaren herrilurrak

730,02

662,15

10

676

Lehorreko alorra

LE-57

Jesús María Moreno Martínez

1.353,95

871,25

10

608

A

Lehorreko alorra

TENTSIO ERTAINEKO LINEA, HORNIDURA, 2. ALMENARA ETA 3. HARGUNEA

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehaztua

FINKA ZK.

TITULARRA

ZORT.

EUSKARRIA

ALDI BAT. OKUP.

KATASTROA

ZK.

POL.

LURZ.

AZP.

LABORANTZA MOTA

ARTAXOAKO UDAL MUGAPEA

AR-01

Jesús Guembe Arroiz

539,12

2

8

539,12

8

736

A

Urezt. alorra

AR-02

Juan Luis Yábar Jimeno

301,9

1

4

301,9

8

702

Urezt. alorra

AR-03

Artaxoako Udalaren herrilurra

215,23

1

4

215,23

8

734

A

Urezt. alorra

AR-04

Artaxoako Udalaren herrilurra

189,51

189,51

8

734

B

Larreak

AR-05

María Ángeles Amatriain Ciriza

José Angel Perez de Ciriza Ororbia

426,45

1

4

426,45

8

708

Urezt. alorra

AR-06

María Ángeles Amatriain Ciriza

27,59

1

4

27,59

8

707

C

Larreak

AR-07

María Ángeles Amatriain Ciriza

621,68

621,68

8

707

A

Urezt. alorra

AR-08

Pedro Jesús Echeverria Guembe

Eugenio Echeverria Guembe

54,51

54,51

8

705

D

Larreak

AR-09

María Ángeles Amatriain Ciriza

148,25

148,25

8

707

B

Larreak

AR-10

Pedro Jesús Echeverria Guembe

Eugenio Echeverria Guembe

646,76

1

4

646,76

8

705

A

Ureztaketako mahastia

AR-11

Javier Echarte Mendiri

Isabel Luquin Izura

19,83

19,83

6

1512

B

Lehorreko alorra

AR-12

Javier Echarte Mendiri

Isabel Luquin Izura

894,09

1

4

894,09

6

1512

A

Urezt. alorra

AR-13

Artaxoako Udalaren herrilurrak

91,52

91,52

6

1511

A

Lehorreko alorra

AR-14

Artaxoako Udalaren herrilurrak

261,79

1

4

261,79

6

1511

B

Larreak

AR-15

María Dolores Jimeno Alduán

320,65

320,65

6

1508

Urezt. alorra

AR-16

José Ignacio Berástegui Zabalegui

1208,8

2

8

1208,8

6

1556

Urezt. alorra

AR-17

María Teresa Mendioroz Zabalegui

45,11

1

4

45,11

6

1489

A

Urezt. alorra

AR-18

María Teresa Mendioroz Zabalegui

179,08

179,08

6

1487

Urezt. alorra

AR-19

Francisco Zuñiga Erviti

Delia Zuñiga Erviti

861,41

1

4

861,41

6

1490

A

Lehorreko alorra

AR-20

Fernando Zuñiga Armendariz

Jerusalen Zuñiga Armendariz

Jesus Zuñiga Armendariz

María Josefa Zuñiga Armendariz

María Carmen Zuñiga Armendariz

399,66

1

4

399,66

6

1486

Lehorreko alorra

AR-21

Rufino Larrea Ganuza

Esperanza Zabaleta Oficialdegui

118,99

118,99

6

1485

D

Larreak

AR-22

Rufino Larrea Ganuza

Esperanza Zabaleta Oficialdegui

1094,3

1

4

1094,25

6

1485

A

Lehorreko alorra

AR-23

Artaxoako Udalaren herrilurra

536,81

1

4

536,81

6

1484

A

Lehorreko alorra

AR-24

Josefina Catalán Recarte

802,33

2

8

802,33

6

1483

B

Larreak eta zuhaitzak

AR-25

Josefina Catalán Recarte

15,51

15,51

6

1483

A

Lehorreko alorra

AR-26

Josefina Catalán Recarte

29,2

29,2

6

1180

Lehorreko alorra

AR-27

Nafarroako Foru Komunitatea (Nafarroako Ubidea)

219,83

1

4

219,83

6

1335

Elkorra

TENTSIO ERTAINEKO LINEA, HORNIDURA, 4. ALMENARA, 4. HARGUNEA ETA 19B IRAGAZKETA

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehaztua

FINKA ZK.

TITULARRA

ZORT.

EUSKARRIA

ALDI BAT. OKUP.

KATASTROA

ZK.

POL.

LURZ.

AZP.

LABORANTZA MOTA

TAFALLAKO UDAL MUGAPEA

TA-01

Juan José Olcoz Lerga

30,18

30,18

21

373

B

Elkorra

TENTSIO ERTAINEKO LINEA, HORNIDURA, 22., 23. ETA 24. HARGUNEAK

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehaztua

FINKA ZK.

TITULARRA

ZORT.

EUSKARRIA

ALDI BAT. OKUP.

KATASTROA

ZK.

POL.

LURZ.

AZP.

LABORANTZA MOTA

LARRAGAKO UDAL MUGAPEA

LA-01

Ignacio Nieto Andía

15,24

15,24

3

1022

A

Lehorreko alorra

LA-02

María Corera Martínez de Morentin

132,14

132,14

3

1026

A

Olibadia

TENTSIO ERTAINEKO LINEA, HORNIDURA, 25. ETA 26. HARGUNEAK

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehaztua

FINKA ZK.

TITULARRA

ZORT.

EUSKARRIA

ALDI BAT. OKUP.

KATASTROA

ZK.

POL.

LURZ.

AZP.

LABORANTZA MOTA

LERINGO UDAL MUGAPEA

LE-01

Jesús María Moreno Martínez

210,46

1

4

210,46

10

608

A

Lehorreko alorra

LE-02

Trinidad Rolán Mancho

136,16

1

4

136,16

10

550

Lehorreko alorra

LE-03

Francisco Javier Ramírez Velasco

79,23

79,23

10

549

A

Lehorreko alorra

LE-04

Francisco Javier Ramírez Velasco

57,14

57,14

10

549

B

Olibadia

LE-05

José Luis Goldáraz Velasco

347,64

1

4

347,64

10

551

Fruta-arbolak eta olibadia

LE-06

Leringo Udalaren herrilurrak

17,97

17,97

10

552

Larreak

LE-07

José Vicente Garnica Moreno

Ana María Núñez Aróstegui

362,03

2

8

362,03

10

565

Lehorreko alorra

LE-08

Leringo Udalaren herrilurrak

31,48

31,48

10

1420

Larreak

LE-09

Ana María Cabezón Alonso

852,61

3

12

852,61

10

1421

Lehorreko alorra

LE-10

Fausto Moreno Andía,

Felisa Yanguas Arizala

15,37

15,37

10

576

Larreak

F1509689

Iragarkiaren kodea: F1509689