48. ALDIZKARIA - 2012ko martxoaren 8a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

EZKABARTE

Ezkabarteko Udal Planean Azozko 10. poligonoko 176. lurzatiari dagokionez Pablo Garde Razquinek sustatu duen aldaketaren testu arauemailea

Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak abenduaren 30ean eman 36E/2011 Foru Aginduaren bidez, behin betikoz onetsi da Ezkabarteko Udal Planean Azozko 10. poligonoko 176. lurzatiari dagokionez aldaketa egiteko espedientea, Pablo Garde Razquinek sustatua. 2012ko 24. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, otsailaren 3an.

Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko abenduaren 20ko 35/2002 Foru Legearen 81.1 artikuluan eta Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 70.2 artikuluan ezarritakoari jarraituz, argitara ematen da haren testu arau-emailea.

Ezkabarten, 2012ko otsailaren 6an.-Alkatea, Pedro María Lezaun Esparza.

HIRIGINTZA ARAUAK

Hirigintzako antolamenduaren egiturazko determinazioak
(Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen 49. artikulua)

-Lurzoruaren sailkapena: hiri lurzorua.

-Lurzoruaren kategorizazioa: Finkatu gabea, antolamendu xehakatua duena.

-Sistema orokorrak: ez da sistema orokorrik atxikirik.

-Erabilera orokorra: bizitegitarako.

-Gehieneko aprobetxamendua: 360,00 AU.

-Banaz bertzeko aprobetxamendua: 0,40 AU/m².

-Ondarean sar daitekeen aprobetxamendua: %90.

-Homogeneizazio koefizienteak: Udal Planean definitu direnak, hau da:

 • Familia bakarreko etxebizitza bakarturako azalera eraikigarria: 1,00 AU/m².
 • Espazio libre pribatua familia bakarreko etxebizitzan: 0,10 AU/m².

-Babes publikoko araudiari atxikitako etxebizitzak: ez da halakorik ezarri, handitzen den etxebizitza kopurua 1 delakoz; beraz, ez dira betetzen ahal Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen 52. artikuluaren etxebizitzaren gaineko determinazioak, ezartzen baitu bizitegitarako ahalmen berriaren %50 babes ofizialeko etxebizitzak egiteko izanen dela.

Antolamenduaren ondoriozko lurzatien determinazio xehakatuak

1.-Datu orokorrak.

-Azalera osoa:

 • Jarduketa eremua: 899,37 m².

-Azalera xehakatuak:

 • Familia bakarreko bizitegitarako lurzati pribatua: 600,00 m².
 • Espazio libre publikoa: 299,37 m².
 • Bidea, espaloia eta aparkalekua: 158,26 m².
 • Berdeguneak: 141,11 m².

-Aprobetxamendua, guztira: 360,00 AU.

-Gehieneko eraikigarritasuna: 250,00 m² eraikiak.

2.-Antolamenduaren baldintzak.

-Lurzatiaren baldintzak:

Lurzati eraikigarritzat hartzen da, lerrokadura eta sestra ofizialei loturik, betetzen dituena exekuzio unitate honetarako azalera, fatxada edo forma aldetik adierazten diren gutieneko baldintzak.

Horren ondorioz, lurzatiketa edo banantze guztiak ukatuko dira, baldin eta sortzen badira gutienekotzat hartzen diren baino modulu tikiagoak erabilirik.

Gutieneko lurzati eraikigarria izanen da borondatezko birzatiketaren ondoriozkoa, Ezkabarteko Udal Planaren barnean hirigintzako fitxa partikularrean Azozko hiriguneko 2. eremurako ezartzen dena beterik.

-Hirigintzako parametroak:

 • Erabilera xehakatuak:
 • Familia bakarreko bizitegia.
 • Espazio libre pribatua.
 • Erabileren egokitasuna:

Jarraituko zaio Ezkabarteko Udal Planaren barnean hirigintzako fitxa partikularrean Azozko hiriguneko 2. eremurako ezartzen denari.

 • Eraikuntza-tipologia:

Familia bakarreko etxebizitza bakartua, Ezkabarteko Udal Planaren barnean hirigintzako fitxa partikularrean Azozko hiriguneko 2. eremurako ezartzen denarekin bat.

 • Kanpoko lerrokadurak:

Lurzatiaren kanpo lerrokadurak dokumentu honen dokumentazio grafikoan ezartzen dira.

 • Barne lerrokadurak:

Eraikinaren barne lerrokadurak, edo gehieneko okupaziokoak, dokumentu honen dokumentazio grafikoan ezartzen dira.

Eraikinaren lerrokadurak, eraikina antolatzeko proposamenaren planoan grafiatzen direnak, orientagarriak dira, eta ez lotesleak, exekuzio proiektua garatzeko tenorean.

 • Eraikuntzaren garaiera:

BS+1+Atikoa. (H < 8,00 metro teilatu-hegalera), Ezkabarteko Udal Planaren barnean hirigintzako fitxa partikularrean Azozko hiriguneko 2. eremurako ezartzen denarekin bat.

Garaiera neurtzeko irizpidea: Indarra duen Udal Planeko hirigintzari buruzko araudian horren gainean ezartzen denari jarraituko zaio.

 • Sestrak:

Dokumentu honi erantsitako dokumentazio grafikoak ezartzen dituenak.

 • Lurzati bakoitzaren azalera, eraikigarritasuna eta aprobetxamendu xehakatua:
 • Lurzatia: P1.
 • Azalera: 600,00 m².
 • Erabilera: familia bakarrekoa.
 • Eraikigarritasuna: 300,00 m².
 • Aprobetxamendua: 360,00 AU.
 • Gehieneko eraikigarritasuna: 0,50 m²lurzati garbiko m² bakoitzean): 300,00 m² eraikiak.
 • Aprobetxamendua, guztira:
 • Lurzatia.
 • Gehieneko azalera eraikigarria (koef. = 1,00AU/m²): 300 m² 300,00 AU.
 • Espazio libre pribatuan (koef. = 0,10 AU/m²): 600 m² 60,00 AU.
 • Guztira: 360,00 AU.
 • Etxebizitza kopurua, gehienez: 1.
 • Gehieneko okupazioa:

Jarraituko zaio Ezkabarteko Udal Planaren barnean hirigintzako fitxa partikularrean Azozko hiriguneko 2. eremurako ezartzen denari.

 • Eraikinak bete beharreko baldintzak:

Jarraituko zaio Ezkabarteko Udal Planaren barnean hirigintzako fitxa partikularrean Azozko hiriguneko 2. eremurako ezartzen denari.

 • Eraikuntzaren atzeraemanguneak:

Lurzatien mugen aldera, eraikinaren gutieneko atzeraemangunea, dokumentu honen dokumentazio grafikoan grafiatuaren arabera.

 • Aparkatzeko tokiak:

Lurzatiaren barnean aparkatzeko bi toki paratu beharko dira nahitaez; horiek lurzatiaren espazio libreetan edo eraikinaren barnean kokatzen ahalko dira. Nolanahi ere, bai aparkatzeko tokiek bai ibilgailuen sarbideek zuzen zolaturik egon beharko dute.

 • Lurzatietako itxiturak.

Udal Planeko Eraikuntzaren ordenantza orokorrean ezartzen denaren arabera.

Iragarkiaren kodea: L1202290