48. ALDIZKARIA - 2012ko martxoaren 8a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

144/2012 EBAZPENA, otsailaren 3koa, Ingurumenaren eta Uraren zuzendari nagusiak emana, Zangozako udal mugapeko zerri ustiategi baterako (umetarako zerramak hasierako gizendegiarekin) Ingurumen baimen integratua aldatzen duena, eskatutako aldaketaren ondoren instalazioak izanen duen eraketa berrira egokitzeko; titularra Explotación Agropecuaria La Sarda, S.A. da.

Espediente mota: Ingurumen baimen integratua (aldaketa nabarmena).

Espedientearen kodea: 1120/06.

Aplikatu beharreko araua: Ingurumena Babesteko Esku-hartzeari buruzko 4/2005 Foru Legea.

Eranskina eta epigrafea: 2B eranskina, 9.1 d) epigrafea.

Instalazioa: zerri ustiategia (umetarako zerramak hasierako gizendegiarekin).

Titularra/k: Explotación Agropecuaria la Sarda, S.A.

Zentroaren zenbakia: 3121601835.

Tokia: Zangozako 4. poligonoko 974. eta 950. lurzatiak.

UTM koordenatuak (Huso 30N, Datum ED50): X=639.563; Y=4.709.933 y X=640.088; Y=4.709.260.

Udalerria: Zangoza.

Proiektua: nabe eta bulego biltegia eraberritzea, zaindariarentzako etxebizitza gaitzeko.

Eskaeraren data: 2011ko ekainaren 9a.

Instalazio hori Ingurumena Babesteko Esku-hartzeari buruzko martxoaren 22ko 4/2005 Foru Legea garatzeko Erregelamenduaren (abenduaren 28ko 93/2006 Foru Dekretuaren bidez onetsiaren) 2B eranskineko 9.1 d) epigrafean dago jasota, "Oilategiko hegaztien edo zerri aziendaren hazkuntza intentsiborako instalazioak, umetarako zerramentzat 750 toki baino gehiago dituztenak" izenekoan. Horren ondorioz, Ingurumen baimen integratuaren araubidearen menpe dago eta nahitaezkoa du Ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazioa.

Ingurumenaren eta Uraren zuzendari nagusiaren apirilaren 30eko 869/2008 Ebazpenaren bidez, Ingurumen baimen integratua eman zitzaion eta, abenduaren 28ko 93/2006 Foru Dekretuaren lehen xedapen iragankorrean ezarritakoa aplikatuz, ez zen tramitatu Ingurumen eraginaren adierazpena formulatzeko prozedura.

Gero, Ingurumenaren eta Uraren zuzendari nagusiaren abuztuaren 5eko 1217/2011 Ebazpenaren bidez, Ingurumen baimen integratu horren azken aldaketa egin zen.

2011ko ekainaren 9an, titularrak aldaketa hau eskatu zuen: biltegi eta bulego nabe bat eraberritzea zaindariarentzako etxebizitza bat gaitzeko. Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuak aldaketa hori ez-funtsezkotzat jo zuen, Ingurumena Babesteko Esku-hartzeari buruzko martxoaren 22ko 4/2005 Legea garatzeko asmoz abenduaren 28an emandako 93/2006 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Erregelamenduaren 25. artikuluan ezarritako irizpideei jarraikiz. Hortaz, ez da beharrezkoa beste Ingurumen baimen integratu bat ematea.

Hala ere, aldaketa nabarmena da, instalazioaren funtzionamenduan aldaketa garrantzitsuak gertatzen direlako, eta horiek oraingo Ingurumen baimen integratuan agertu behar dute; hortaz, baimena aldatu behar da.

Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 105. eta 106. artikuluek ezartzen dutenez, administrazio publikoek beren egintzak alda ditzakete, betiere aldaketa antolamendu juridikoaren kontrakoa ez bada, kasu honetan gertatzen den bezala, zeinetan, gainera, aldaketa Ingurumen baimen integratuaren titularrak eskatuta egin baita.

Espedientea Ingurumena Babesteko Esku-hartzeari buruzko martxoaren 22ko 4/2005 Legea garatzeko Erregelamenduaren 29. artikuluan ezarritako prozedura erraztuari jarraikiz tramitatu da.

Aipatu den agindu juridikoa ikusirik eta ingurumen arloko eskumenak Ingurumenaren eta Uraren zuzendari nagusiaren, Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuko zuzendariaren eta Biodibertsitatea Zaintzeko Zerbitzuko zuzendariaren esku utzi dituen urriaren 10eko 426/2007 Foru Aginduaren bidez eskuratu ditudan ahalmenak erabiliz,

EBATZI DUT:

1. Zangozako udal mugapeko zerri ustiategi baterako (umetarako zerramak hasierako gizendegiarekin) Ingurumen baimen integratua aldatzea, titularrak 2011ko ekainaren 9an eskatutako aldaketaren ondoren instalazioak izanen duen eraketa berrira egokitzeko; titularra Explotación Agropecuaria La Sarda, S.A. da. Baimena Ingurumenaren eta Uraren zuzendari nagusiaren apirilaren 30eko 869/2008 Ebazpenaren bidez eman zen.

2. Baimena aldatzearen ondorioz, instalazioari Ingurumen baimen integratua emateko ebazpenaren eranskinetan aldaketa batzuk sartu behar dira; horrenbestez, eranskin haien ordez ebazpen honen eranskinek izanen dute indarra, non ezarri baitira industria jardueraren funtzionamenduan bete beharko diren baldintzak.

3. Aldaketak ez du eraginik hasiera batean emandako Ingurumen baimen integratuaren indarraldian, 2016ko apirilaren 30ean bukatuko baita. Indarraldia amaitu baino hamar hilabete lehenago, gutxienez, titularrak berriztapena eskatu beharko du, martxoaren 22ko 4/2005 Legea garatzeko Erregelamenduaren 30. artikuluan ezarritako prozedurari jarraikiz.

4. Proiektatutako aldaketa funtzionamenduan hasteko, ez da eskuratu beharko aldatutako instalazioa irekitzeko beste baimen bat.

5. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

6. Ebazpen honek ez du administrazio bidea amaitzen, eta espedientean interesa dutenek, administrazio publikoek izan ezik, haren kontra gora jotzeko errekurtsoa jar dezakete, Nafarroako Gobernuari zuzendua, hilabeteko epean. Administrazio publikoek zilegi dute administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jartzea, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, bi hilabeteko epean. Horrek ez du galarazten Nafarroako Gobernuan aldez aurreko errekerimendua egin ahal izatea, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 44. artikuluan ezarritako moduan eta epean. Ebazpen honen jakinarazpena egin edo, bestela, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera hasiko dira kontatzen epe horiek.

7. Ebazpen hau jakinaraztea Explotación Agropecuaria La Sarda S.A.ri, Zangozako Udalari, Lurraldearen Antolamendu eta Hirigintza Zerbitzuari, Abeltzaintza Zerbitzuari, Ingurumena Zaintzeko Atalari eta Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuari, behar diren ondorioak izan ditzan.

Iruñean, 2012ko otsailaren 3an.-Ingurumenaren eta Uraren zuzendari nagusia, Andrés Eciolaza Carballo.

Oharra: ebazpen honetan aipatzen diren eranskinak interesdunen eskura daude Ingurumenaren eta Uraren Zuzendaritza Nagusiaren bulegoetan (González Tablas, 9-behea; Iruña), Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuan, eta Nafarroako Gobernuaren web atarian, hain zuzen ere Landa Garapen, Industria, Enplegu eta Ingurumen Departamentuaren sailean, "Ingurumen baimenak" kontsulten atalean.

Iragarkiaren kodea: F1202035