46. ALDIZKARIA - 2009ko apirilaren 17a

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.3. BESTELAKO XEDAPENAK

1.3.3. Nahitaezko desjabetzeak

28/2009 FORU AGINDUA, martxoaren 25ekoa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazioko kontseilariak emana, "NA-134 errepidean (Ebroko ardatza) Mendabiako saihesbidea egiteko proiektua" jendaurrean egoteko epea bukatutzat eman eta proiektu hori behin betiko onesten duena.

Herri Lan, Garraio eta Komunikazioko kontseilariak abenduaren 19an emandako 152/2007 Foru Aginduaren bidez, "NA-134 errepidean (Ebroko Ardatza) Mendabiako saihesbidea egiteko proiektua" behin-behinekoz onetsi zen, ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean jarri zen eta ukitutako toki entitateei entzunaldia eman zitzaien.

Proiektu, Trenbide eta Lan Hidraulikoen Zerbitzuak aditzera eman du jendaurreko aldian honako alegazio hauek aurkeztu direla:

1. alegazioa.-Miguel Ángel de Carlos Zúñiga Mendabiako Udaleko alkateak, Mendabiako Udala ordezkatuz.

1. Alegatzen du katastroko 3. poligonoko 2047. lurzatiko finka, Yolanda Aramendía Rupérez andrearen jabetzako gisa ageri dena, Mendabiako Udalarena dela 2007ko abuztutik.

2. Alegatzen du katastroko 3. poligonoko 2028. lurzatiko finka Mendabiako Udalarena dela, nahiz Mateo Gracia Sagasti jaunak ustiatu.

3. Alegatzen du saihesbideak ez duela eraginik 12. poligonoko 1141. lurzatian (José Ángel Sancho Martínez jauna du titularra), horrekin muga egiten duen bidean baizik, titularra Mendabiako Udala izanik.

4. a) Alegatzen du katastroko 2. poligonoko 586. lurzatiko finka, luzerna landatzeko erabiltzen dena, Mendabiako Udalarena dela eta, luzernaren zikloa bukatutakoan, Udalak legarra ateratzeko erabili gogo duela. Lurzati hori mailegu gisa okupatuko da aldi batez, Mendabiako saihesbidearen proiektua egin arte.

b) Alegatzen du Mendabiako 4. poligono 1845 eta 1846. finkak, gai geldoak botatzeko erabilitzen direla gaur egun, eta Mendabiako saihesbidea eraikitzeko proiektuaren arabera, aldi baterako okupatuko direla hondakindegi gisa.

Horrenbestez, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/92 Legearen 4.1 artikuluaren arabera, "...Udalaren interesak ez ukitzen saiatzeko eskatzen du, eta, beharrezkoa baldin bada, behar bezala baloratu eta kalte-ordain egokia emateko".

5. Alegatzen du proiektuak saihesbidearen eta NA-6310 errepide berrituaren sekzioa zehazten duela (7 metroko galtzada eta 1,50 metroko bazterbideak) eta sekzio hori emateko eskatzen du NA-6310 errepideko bi tarteri (saihesbideko lotunearen eta Mendabiako herriaren artean -800 m inguru- eta lotune horren eta A-12 autobidearen artean).

6. Alegatzen du gaur egungo industrialdea handitu gogo dela proiektuko sahiesbidearen, egungo industrialdearen, NA-6310 errepidearen eta Vianako bidearen artean; hortaz, lotune bat proiektatu beharko litzatekeela handituko den industrialdearen eta NA-6310 errepidearen hegoaldeko lotuneko biribilgunearen artean (saihesbidean aurreikusia).

7. a) Herriaren iparraldean, Lizarrako etorbidean (saihesbideko 3+999 k.p.) lotune bat aurreikusteko eskatzen du, saihesbidetik Las Eras deitutako eremura sartu ahal izateko, herritar franko bertan bizi delako.

b) Saihesbidearekin paraleloan doan bidea hegoaldetik doa, saihesbideran gaineko pasabidetik -2+785 k.p.an- Planahermosako bideraino. Egokiagotzat jotzen du nekazaritzako trafikoarentzat bide hori iparraldetik joatea; bestela, 2+785 k.p.ko gaineko pasabidea Planahermosako bidera eramatea, 3+300 k.p.ra.

c) Saihesbidearekin paraleloan diren bideak asfaltatzeko eskatzen du.

Erantzuna:

1. Alegazioa onartu da. Jendaurrean agertu diren datuak Udalaren gaur egungo katastrotik atera dira, eta hor Yolanda Aramendía Rupérez andrea ageri da 3. poligonoko 2047. lurzatiaren titular gisa. Aurkeztutako informazioa ikusita, Mendabiako Udala izanen da lurzati horren titularra ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda berrian.

2. Alegazioa onartu da. Mateo Gracia Sagasti jauna sartu da desjabetze prozeduran; hark, okupatu aurreko akta egiten denean, ustiatzeko eskubideen titulartasuna frogatzen duten agiriak aurkeztu beharko ditu.

3. Ezetsi egin da alegatutakoa. 12. poligonoko 1141. lurzatian, José Ángel Sancho Martínez jauna baitu katastroko titularra, 8 m² lurzoru eta 7 m² biltegi zeuden ukituta hasieran; behin betiko onespen honetan, ezabatu egin dira okupazio horiek.

4. a eta b.-Okupatu aurreko aktan zehaztuko da luzerna alorra azkar okupatzearen ondoriozko galeren kalte-ordaina; aldiz, balio justuaren fasean, mailegu eta hondakindegiek ukitutako lurzatien aldi baterako okupazioaren ondoriozkoak.

5. Ezetsi egin da alegatutakoa. Ez da proiektu honen helburua NA-6310 errepidea zabaldu eta hobetzea.

6. Ezetsi egin da alegatutakoa. Sustatzaileek eginen dituzte handituko den industrialdearen zatirako sarbideak, gaur egun zati hori tramitazioan izanik, Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko abenduaren 20ko 35/2002 Foru Legearen 100. artikuluan oinarrituta: "sustatzaileak ordaindu eta, egin ere, egin beharko ditu jarduketaz kanpoko sistema orokorrei lotzeko azpiegiturak; orobat, sistema horiek handitu edo indartzeko behar diren obrak, jarduketaren tamainak eta dentsitateak eta sortzen duen erabilerak eskatzen dutenez".

7. a) Ezetsi egin da alegatutakoa. 3+999 k.p.-ko gaineko pasabidea lotune bihurtuko balitz, abiadura mugatuko beste tarte bat izanen litzateke eta saihesbidearen funtzionalitateak behera eginen luke.

b) Alegazioa onartu da. Bide tarte hori berriz ezarriko da, iparraldetik.

c) Ezetsi egin da alegatutakoa. Bideei gaineko pasabideetan bakarrik emanen zaie asfaltoa.

2. alegazioa.-Justo Alcalde Arróniz jauna.

1. Adierazten du hasierako trazaduran, Mendabiako 3. poligonoko 1710. lurzatia, berea baita, ez zuela informazio azterlanaren trazadurak ukitzen, eta eraikuntza proiektuaren trazadura doitzean kalte larria egiten zaiola aipatu lurzatiari. Hainbat arrazoi ematen ditu eta trazadura aldatzeko eskatzen du bere ondasunean eraginik izan ez dezan.

2. Alegatzen du aipatu finkan frutarbolak landatuta daudela, eta aldaketak kalte ekonomikoa ekar dezakeela, baita ingurumenean ere.

Erantzuna:

1. Ezetsi egin da alegatutakoa. Eraikuntza proiektuan, NA-134 errepidearen eta saihesbide hasieraren arteko gurutzagunea aztertu da, xehetasun-proiektu gisa aztertu ere, eta proposatutakoa da soluzio tekniko egokiena.

2. Alegazioa onartu da. Halere, balio justuaren fasean ebaluatuko da dagokion kalte-ordaina, okupatu aurreko akta egiteko unean ondasuna deskribatutakoan.

3. alegazioa.-Luis Sagredo Samanes jaunak bere izenean eta María Josefa, José Javier eta María Asunción Sagredo Samanes jaun-andreak ordezkatuz.

1. Mendabiako 4. poligonoko 1692. lurzatia berea dela dio, eta bere senideena. Lurzati horren azalera 36.441,50 m² da, eta ukipenen zerrendako akatsa zuzentzeko eskatzen du, 34.441,50 m²-ko azalera baitakar.

2. Bestetik, adierazten du lurzati hori Mendabiako saihesbidearen proiektuaren eraginpean dela, aldi baterako okupatua maileguetarako. Alegatzaileak gaur egun harria ateratzeko ustiatzen ari diren beste lurzati batzuen jabeak dira. Jarduera horretan aritzen direla kontuan hartzeko eskatzen dute, desjabetzeetarako eta kalte-ordainetarako.

3. Lurzati hori gaur egun ureztalurreko alorra dela diote eta, beraz, laborantzako baldintza egokietan itzuli beharko da, landare-lurrarekin, zelaitua, uraz hornitua eta oraingo azalera berarekin.

4. Inguruan, helburu bera bete dezaketen herrilurrak daudela dio eta haietan ukipena txikiagoa litzatekeela; horrenbestez, hobeki beteko lukete eginkizun soziala, zama guztien artean jasanen litzatekeelako. Gero, mailegu gisa erabiltzen ahal diren herrilurretako lurzatien zerrenda aurkezten du.

5. Bukatzeko, bere lurzatia aldi baterako okupatzeko arrazoirik ez dagoela dio, bere diru-sarrerek behera eginen dutelako, ezin izanen baitu laborantzan erabili, ezta legarra eta hartxintxarra ateratzeko ustiatu ere.

Erantzuna:

1., 2., 3., 4. eta 5.a. Alegazioa onartu da. Mendabiako 4. poligonoko 1692. lurzatia desafektatu eginen da mailegutarako aldi baterako okupaziotik.

4. alegazioa.-Juan José Aramendia Alvero jauna.

1. Mendabiako 3. poligonoko 1939 eta 2048. finkak Juan Tirso Aramendia Rupérez jaunaren izenean direla dio, eta Juan José Aramendia Alvero jaunaren izenean behar dutela, aurkezten dituen erregistroko ohar soilek erakusten dutenez.

2. Mendabiako 3. poligonoko 1939. finka, berea baita, bitan banatzen dela dio, eta horregatik pasabide bat eskatzen du kanalaren gainean proiektatutako zubiaren azpitik, finkaren alde batetik bestera joateko.

3. Labore ilarak mozteko, zutoin berriak jartzeko eta ureztatze sistemaren gastuak ordaintzeko eskatzen du.

Erantzuna:

1. Alegazioa onartu da. Jendaurrean erakutsi diren datuak gaur egungoak dira, Udalaren katastrotik ateratakoak; bertan, Juan Tirso Aramendia Rupérez jauna ageri da 3. poligonoko 2048. lurzatiaren titular gisa. Dena dela, Juan José Aramendia Alvero jauna sartu da ukitutako ondasun eta eskubideen zerrendan. Okupatu aurreko aktak egiten direnean, jabetzaren titulua edo titulartasuna frogatzen duten dokumentuak aurkeztu beharko ditu.

2. Ezetsi egin da alegatutakoa. Gaur egun bezala sartuko da finkan sortzen diren bi zatietan. Mendebaldekora, saihesbidearekin paraleloan eginen den bide berritik sartuko da, lurzati horren lotunetik.

3. Alegazioa onartu da. Ureztatzea berriro jartzea jasotzen du proiektuak; bestetik, balio justuaren fasean baloratuko dira izan litezkeen balio-galtzeen kalte-ordainak.

5. alegazioa.-José Luis Sagredo Elvira jauna, María del Carmen Sagredo Elvira andrea eta Carlos T. Sagredo Sainz jauna.

1. Mendabiako katastroko 3. poligonoko 1976, 1966, 1965 eta 1964. lurzatiek nekazaritzako lurzati bakar bat osatzen dutela dio, ureztalurra dela eta bertako produktibitatea hobetu dela lurra garraiatuz. Errioxa jatorrizko deiturako mahats parralak daude, ureztatze sistema independente batez hornituta, hau da, putzua eta lur azpiko hoditeria. Horrenbestez, eskatzen du:

a) kontuan hartzeko ukitutako lurzatiaren ezaugarriak (ondasun eta eskubideak).

b) ME-045 finka (Mendabiako 3. poligonoko 1966. lurzatia) ureztalurreko alorra dela ukitutako ondasun eta eskubideen zerrendan, baina ureztalurreko mahastia dela, EVENAren erregistroaren arabera.

2. Mendabiako saihesbiderako informazio azterlanean landu ziren bost alternatibetatik 1b proposatu zela dio. Alternatiba hori bera onetsi zen UPSn eta IEAn. Alegatzaileek, partikular gisa eta Rubio Arriako ureztatzaileen elkarteko kide gisa, 3. alternatiba eskatu zuten.

Bestetik, Nafarroako Errepideei buruzko martxoaren 23ko 5/2997 Foru Legearen 20.1 artikuluan ezarritakoari jarraituz, informazio azterlana Udalez Gaindiko Plan Sektorial deklaratzean informazio azterlan hori onesten da, trazadurarako hartu den aukerarekin batera, eta tramitazioan ezarritako lurralde eta ingurumen determinazioak eransten dira".

Beraz, informazio azterlanak, UPS gisa behin betikoz onetsita direla, ezin dira aldatu trazaduran eragin nabarmena badute.

Hala ere, UPSn onetsitako alternatibak eragina zuen bere lurzatian saihesbidearen zati nagusia dela medio, eta lotunearen parte bat Mendabiako sarbide; lotune horren tipologia aldatuta, lurzatiaren gaineko eragina franko handiagoa da.

Saihesbidearen interes orokorra ezin da zalantzan jarri, baina trazadura bat aukeratzeko orduan kalte gutxien egin eta lurzoruaren ahalik eta aprobetxamendu handiena bermatzen duena behar da hautatu.

Horrenbestez, uste du ez direla behar adina kontuan hartu ondorio sozioekonomikoak eta ahalik eta eragin txikiena bilatzeko eskatzen du, UPSn eta IEAn onetsitako 1b alternatibaren trazadura errespetatzeko.

Erantzuna:

1. Alegazioa onartu da. Katastroko gaur egungo datuak erakutsi dira jendaurrean, baina izan ureztalurreko mahastia da eta horrela agertuko da ezaugarriak eta ukipenak deskribatuko dituen aktan.

2. Jendaurrean erakutsitako eraikuntza proiektua UPSn aukeratutako alternatibaren barrenean garatu da, eta horren gainean egin zen IEA. NA-6310 errepidearekiko lotunea eraikuntza proiektuan garatu da UPSn eta IEAn onetsitako determinazioei jarraituz, baita baldintza tekniko eta orografikoei ere.

Bestetik, Nafarroako Errepideei buruzko martxoaren 23ko 5/2007 Foru Legearen 20.3 artikuluan honako hau esaten da: "Eraikuntza proiektua behin-behinekoz onetsita, hilabetean egonen da jendaurrean, bai proiektuaren eduki teknikoari dagokionez bai lurrak okupatu beharrari dagokionez, desjabetzeko ondorioetarako.

Aldi berean, entzunaldia eman behar zaie ukitutako toki entitateei, beren eskumenen esparruan adieraz dezaten proiektua bat datorren onetsita dagoen udalez gaindiko proiektu sektorialak ezarritako determinazioekin"

Aurrekoa betez, Mendabiako saihesbidea eraikitzeko proiektua jendaurrean egon zen eta entzunaldia eman zitzaien ukitutako toki entitateei, hilabetez, 2008ko 8. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuta, urtarrilaren 18an.

Azkenik, modu orokorrean baloratu da eragin sozioekonomikoa, Udalak oro har izan ditzakeen ondorioak kontuan hartuta.

6. alegazioa.-Alejandro Sáinz Díaz de Cerio jauna.

1. Saihesbide hasierako ezaugarri geometrikoak eta trazadurarenak justifikatu gabe aldatzen direla alegatzen du. Informazio azterlanean landutako alternatiba guztiak bihurgune leun batez hasten ziren eta malda txikiagoa zuten. Ez da justifikatzen trazadura aldaketa ekonomiako irizpideetan edo lurraren okupazio txikiagoan oinarrituta (irizpide hori ez da betetzen lotunearen tamaina handiarekin).

Erantzuna:

1. Ezetsi egin da alegatutakoa. Eraikuntza proiektuan, NA-134 errepidearen eta saihesbide hasieraren arteko gurutzagunea aztertu da, xehetasun-proiektu gisa aztertu ere, eta proposatutakoa da soluzio tekniko egokiena.

7. alegazioa.-Alejandro Sáinz Díaz de Cerio jauna.

1. Dioenez, NA-6310 errepideak berebiziko garrantzia du Mendabiarako, zuzenean A12-ri lotzen baitu, bai Elizagorrirako, Mendabiarekin lotzen baitu; izan ere, horren mende dago edozein zerbitzutarako. Proiektatu den lotunean bi biribilgune eginen dira. Lotune horrek ez du Mendabiatik Logroñorako trafikoa bereganatuko; egungo trazadura erabiltzen jarraituko du hiru biribilgune ez pasatzeagatik.

Horregatik proposatzen du beste maila bateko lotunea aztertzea, biribilgune bakar batekoa saihesbidearen gainean. Gainera, behar diren azpiegiturak hurbil izategatik, komenigarri litzateke lotune horretako argiteria publikoa ere kontuan hartzea.

2. Saihesbide hasierari dagokionez, proiektatutako alternatiba ez dela informazio azterlanean jaso direnetako bat eta NA-134 errepidearen eta saihesbidearen arteko gurutzagunearen ezaugarriak askoz txarragoak direla dio. Gai horri heldu beharko litzaioke, bide segurtasuna indartzeko irizpidea hartuta, saihesbide bukaeran diseinatu den moduan.

3. Saihesbidearen lehen tartean bi bide oso erabiliak daudela dio, eta NA-6310 errepidearekiko lotunearen biribilguneen bidez berrituko direla. Bide horietarako gaineko pasabideak egiteko eskatzen du, Mendabia-Elizagorria errepidean trafiko mantso alferrikakorik izan ez dadin.

4. Saihesbidearen 4. k.p.an lotune berri bat eraikitzeko eskatzen du, Lodosara edo Logroñora joateko gaur egungo zeharbidearen zati handi batean ibili behar ez izateko.

Erantzuna:

1. Ezetsi egin da alegatutakoa. Lotunetik, industrialdea dagoelako eta handitutakoan Mendabiako udalerriarekin muga eginen duelako, NA-6310 errepidearen tarteak hiri bide baten ezaugarriak izanen ditu; hortaz, bi biribilgune izateak ez du nabarmen aldatuko zirkulazioaren egoera.

Mayor ibaiaren sakana hurbil izateak baldintzatu du proposatutako lotunea: biribilgune bakar bat eginez gero, mendebaldetik eraiki beharko lirateke bertara sartzeko adarrak. Adar banaketa horrek ez lituzke beteko Sustapen Ministerioaren gomendioak biribilguneak diseinatzeko bide segurtasuneko arrazoiengatik, eta ez luke lurren okupazioa nabarmen gutxituko.

Bestetik, NA-6310 errepidearen bidez eginen dira handitutako industrialdean sartzeko bideak, aldez aurretik eskatu eta Herri Lan, Garraio eta Komuniazio Departamentuak baimenduta. Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko abenduaren 20ko 35/2002 Foru Legearen 100. artikuluan oinarrituta: "sustatzaileak ordaindu eta, egin ere, egin beharko ditu jarduketaz kanpoko sistema orokorrei lotzeko azpiegiturak; orobat, sistema horiek handitu edo indartzeko behar diren obrak, jarduketaren tamainak eta dentsitateak eta sortzen duen erabilerak eskatzen dutenez".

2. Ezetsi egin da alegatutakoa. Eraikuntza proiektuan, NA-134 errepidearen eta saihesbide hasieraren arteko gurutzagunea aztertu da, xehetasun-proiektu gisa aztertu ere, eta proposatutakoa da soluzio tekniko egokiena.

3. Ezetsi egin da alegatutakoa. Bideak lotuneko biribilguneen bidez berritzeaz gain, saihesbidea gurutzatzea baimenduko da Vianako bidean.

4. Ezetsi egin da alegatutakoa. 3+999 k.p.-ko gaineko pasabidea lotune bihurtuko balitz, abiadura mugatuko beste tarte bat izanen litzateke eta saihesbidearen funtzionalitateak behera eginen luke. Saihesbidearen xedea Mendabiako udal mugapetik pasatzen den trafikoa kentzea da; Lodosara edo Logroñora joateko, egungo zeharbidea erabiliko da, kale bihurtuta, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuak Udalari laga ondoren.

8. alegazioa.-José Antonio Romero González jauna.

1. 2023, 2024, 2025a eta 2025b lurzatien jabea dela alegatzen du eta saihesbidea bere mahastiaren erditik igarotzen dela, diagonalean, hura bi zati triangeluarretan banatuta. Uste du desjabetzeagatik esleitzen zaion zenbatekoa mahasti hori garatzea kostako litzaiokeena baino franko txikiagoa dela eta, urtetan, ez liokeela diru-sarrerarik emanen.

2. Bere garaian planteatu ziren beste aukera batzuk aztertzeko eskatzen du, eragin gutxiago baitzuten ingurumenarentzat eta nekazarientzat, ekonomikoagoak izateaz gain.

3. Proposamen hori behin betikoa balitz, errepidearen orientazioa aztertzeko eskatzen du.

4. Saihesbideak mozten duen bideetako batean gaineko pasabide bat eraikitzeko eskatzen du, lurzatiaren bi puskak beren artean lotzeko.

Erantzuna:

1. Lurzorua baloratzeko irizpide orokorrak Lurzoruari buruzko maiatzaren 28ko 8/2007 Legean ezarrita daude, eta mahastia desjabetu eta zatitzeagatik dagozkion kalte-ordainak eta balio-galtzeak balio justuaren fasean ebaluatuko dira, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legean xedatutakoari jarraituz.

2. Ezetsi egin da alegatutakoa. Proiektatutako alternatiba bat dator informazio azterlanean proposatu eta UPSn eta IEAn onetsitakoarekin, UPSn eta IEAn ezarritako determinazioak betetzeko behar diren aldaketekin. Saihesbidearen aurrekontua igo bada, ez da trazadura doitu delako, baizik eta ingurumenari lotutako arrazoiengatik sartu behar izan diren elementuengatik.

3. Ezetsi egin da alegatutakoa; izan ere, trazaduraren puntu batean lerrokadurak aldatzeak eragina du gainontzekoan. Trazadurak horren gaineko araudia betetzen du erradioei eta maldei dagokienez.

4. Ezetsi egin da alegatutakoa. Pasabidea saihesbidearen gainetik egitea ez dago justifikatua, zati bietako batean nekazaritzako erabilera desagertuko baita industrialdea handitzean.

9. alegazioa.-María Luz Merino Sesma andrea.

Alegatzen duenez, berea duen 3. poligonoko 1944. lurzatia NA-6310 errepidearekiko lotunearen tipologia berriaren eraginpean dago. Proposatutako lotuneak beste alternatiba batzuek baino kostu handiagoa duela dio, eta nekazaritzako balio handiko lurrak okupatzen direla. Bestetik, NA-6310 errepidearen bestaldeko lurrak nekazaritzarako balio gabeko herrilurrak direla adierazten du. Azkenik, okupatutako lurraz gain, beste ukipen batzuk izanen direla lurzatian, hura nekazaritzan baliatzea ezinezkoa egin dutenak eta, hortaz, lurzati osoa desjabetzen dela. Horrenbestez, lehendik lotunerako aurreikusitako soluzioa hartzeko eskatzen du.

Erantzuna:

Ezetsi egin da alegatutakoa. UPS onesteko informazio azterlanean tipologiak proposatzen dira, gaineko gurutzaguneak diren edo lotuneak. NA-6310 errepidearekiko lotunea eraikuntza proiektuan garatu da, UPSn eta IEAren onespenean ezarritako baldintzei jarraituz, baita baldintza tekniko eta orografikoei ere.

Lotunea ezin da NA-6310 errepidearen bestaldean kokatu, Mayor ibaitik hurbil legokeelako.

10. alegazioa.-Javier Merino Sesma jauna.

Alegatzen du NA-6310 errepiderako diseinatutako lotune berriak lur gehiago hartzen duela berea duen Mendabiako 3. poligonoko 1943. lurzatian; orobat, adierazten du lotune horrek beste alternatiba batzuek baino kostu handiagoa duela eta nekazaritzarako balio handiko lurrak okupatzen direla. Bestetik, NA-6310 errepidearen bestaldeko lurrak nekazaritzarako balio gabeko herrilurrak direla adierazten du. Azkenik, okupatutako lurraz gain, beste ukipen batzuk izanen direla lurzatian, hura nekazaritzan baliatzea ezinezkoa egin dutenak eta, hortaz, lurzati osoa desjabetzen dela. Horrenbestez, lehendik lotunerako aurreikusitako soluzioa hartzeko eskatzen du.

Erantzuna:

Ezetsi egin da alegatutakoa. UPS onesteko informazio azterlanean tipologiak proposatzen dira, gaineko gurutzaguneak diren edo lotuneak. NA-6310 errepidearekiko lotunea eraikuntza proiektuan garatu da, UPSen eta IEAren onespenean ezarritako baldintzei jarraituz, baita baldintza tekniko eta orografikoei ere.

Aurkeztutako alegazioak ebatzi eta aipatutako birzatiketa kontuan hartuz, ukituko diren ondasun eta eskubideen zerrendan aldaketak izan dira eta, beraz, eranskinean azaltzen den moduan gelditu da.

Abenduaren 28ko 93/2006 Foru Dekretuaren 31.1. artikuluan zehaztutakoarekin bat, aurreikusitako lanak hirilurrean daudenez, ez da beharrezkoa Ingurumeneko ukipenetarako baimena. Dekretu horrek Ingurumena Babesteko Esku-hartzeari buruzko martxoaren 22ko 4/2005 Foru Legea garatzen duen Erregelamendua onesten du.

Horiek horrela, Proiektu, Trenbide eta Lan Hidraulikoen Zerbitzuak jakinarazi eta proposatu duenarekin bat, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen otsailaren 24ko 47/2005 Foru Dekretuaren 2.2 artikuluaren bidez nireganatu ditudan eskudantziak erabiliz, eta Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 52. artikuluan xedatutakoari jarraikiz,

AGINDU DUT:

1. NA-134 errepidean (Ebroko Ardatza) Mendabiako saihesbidea egiteko proiektua" jendaurrean jartzeko eta ukitutako toki entitateei entzunaldia emateko fasea ebaztea, azalpen zatian agertzen den moduan.

2. Behin betikoz onestea "NA-134 errepidean (Ebroko Ardatza) Mendabiako saihesbidea egiteko proiektua" eta honekin batera doan ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda; proiektuaren hasierako aurrekontua 13.211.294,66 eurokoa da, BEZa barne.

3. Foru agindu hau argitara ematea Nafarroako Aldizkari Ofizialean, Foru Komunitatean editatzen diren egunkari hedatuenetako batean eta Mendabiako Udaletxean. Halaber, ohartarazten da argitalpen hau Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legearen 59.5 artikuluan xedatzen diren ondorioetarako ere egiten dela.

4. Foru agindu hau Proiektu, Trenbide eta Lan Hidraulikoen Zerbitzuari, Desjabetze Atalari, Mendabiako Udalari eta alegatzaileei jakinaraztea, behar diren ondorioak izan ditzan.

5. Foru agindu honek ez dio administrazio bideari bukaera ematen, eta interesdunek gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahal dute haren aurka, Nafarroako Gobernuari zuzenduta, hilabeteko epean, foru agindua jakinarazi edo :bon.ean argitaratu eta biharamunetik aitzina.

Aurreko lerroaldean xedatutakoa deusetan ukatu gabe, foru agindu honek bukaera ematen dio administrazio publikoentzako administrazio bideari. Dena dela, administrazio publikoek administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jartzen ahalko dute, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, hura jakinarazi edo argitaratu eta biharamunetik bi hilabeteko epean. Horrek ez du alde batera uzten Nafarroako Gobernuan aldez aurreko errekerimendua egin ahal izatea, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 44. artikuluan ezarritako moduan eta epean.

Iruñean, 2009ko martxoaren 25ean.-Herri Lan, Garraio eta Komunikazioko kontseilaria, Laura Alba Cuadrado.

ERANSKINA

"NA-134 errepidean (Ebroko ardatza) Mendabiako saihesbidea egiteko proiektua". Ukituriko ondasun eta eskubideen
bana-banako zerrenda zehatza

FINKA

ZK.

JABEA ETA HELBIDEA

DESJAB.

AZALERA m2

KATASTROA

LUR MOTA

POL.

LURZ.

MENDABIAKO UDAL MUGAPEA

ME-001

ROMEO ELVIRA, ANTONIO

14

4

1677

a

Urezt. mahastia

Caralahorza auzoberria, zk.g. (31587 MENDABIA)

ME-002

CIORDIA ROMERO, ALEJANDRO

22

4

1676

Urezt. alorra

Santa Ana kantoia, 11 (01000 GASTEIZ)

ME-003

SUBERVIOLA SUBERVIOLA, JACINTO

64

4

1675

a

Urezt. alorra

San Bartolomé, 91 (31587 MENDABIA)

ME-004

SAGASTI UZQUEDA, LUIS

78

4

1674

Urezt. mahastia

Mayor, 6 (31587 MENDABIA)

SAGASTI ZUÑIGA, ROSARIO

Mayor, 19-2.º C (31587 MENDABIA)

ME-005

ELVIRA ARAMENDIA, MARIA PILAR

1.852

4

1673

Urezt. alorra

Mayor, 6 (31587 MENDABIA)

ME-006

ZALDUENDO SUBERVIOLA, JOSE

532

4

1672

Urezt. mahastia

San Sebastián, 5 (31587 MENDABIA)

ME-007

RUIZ ELVIRA, AURELIO

179

4

1671

Urezt. olibadia

Estella, 1 (31587 MENDABIA)

ME-008

MARQUINEZ SANTAMARIA, ISMAEL

109

4

1668

Urezt. olibadia

Jazmines, 24 (31587 MENDABIA)

MARQUINEZ SANTAMARIA, JESUS

Augusto Echevarría, 4 (31587 MENDABIA)

MARQUINEZ SANTAMARIA, M.ª CARMEN

Augusto Echevarría, 4 (31587 MENDABIA)

MARQUINEZ SANTAMARIA, ROSARIO

Augusto Echevarría, 4 (31587 MENDABIA)

MARQUINEZ SANTAMARIA, SANTIAGO

Augusto Echevarría, 4 (31587 MENDABIA)

ME-009

MARQUINEZ SANTAMARIA, JESUS

226

4

1669

Urezt. olibadia

Augusto Echevarría, 4 (31587 MENDABIA)

MARQUINEZ SANTAMARIA, M.ª CARMEN

Augusto Echevarría, 4 (31587 MENDABIA)

MARQUINEZ SANTAMARIA, ROSARIO

Augusto Echevarría, 4 (31587 MENDABIA)

MARQUINEZ SANTAMARIA, SANTIAGO

Augusto Echevarría, 4 (31587 MENDABIA)

ME-010

VALERIO CASPE, ANA MARIA

166

4

1670

Urezt. alorra

Ximénez Palacios, 72 (31587 MENDABIA)

ME-011

SAGASTI VERANO, JAVIER

1.699

3

1685

a

Urezt. mahastia

Calvario, 28 (31587 MENDABIA)

ME-012

SAGASTI VERANO, JAVIER

99

3

1685

d

Larrea

Calvario, 28 (31587 MENDABIA)

ME-013

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

735

3

1700

Altxonbidea

Armadaren etorbidea, 2 (31002 IRUÑA)

ME-014

ALCALDE ARRONIZ, JUSTO

6.164

3

1710

a

Urezt. frutarbolak

San Bartolomé, 21 (31587 MENDABIA)

ME-015

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA

681

3

1933

Larrea

Pz/ Ayuntamiento, 1 (31587 MENDABIA)

ME-016

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA

544

3

1934

a

Larrea

Pz/ Ayuntamiento, 1 (31587 MENDABIA)

ME-017

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA

407

3

1934

g

Urezt. mahastia

Pz/ Ayuntamiento, 1 (31587 MENDABIA)

ME-018

ARAMENDIA ALBERO, JUAN JOSÉ

22

3

1939

c

Larrea

Virgen de Legarda, 42, (MENDABIA)

RUPEREZ URSUA, MARIA CECILIA

Virgen de Legarda, 42, (MENDABIA)

ME-019

ARAMENDIA ALBERO, JUAN JOSÉ

6.872

3

1939

a

Urezt. mahastia

Virgen de Legarda, 42, (MENDABIA)

RUPEREZ URSUA, MARIA CECILIA

Virgen de Legarda, 42, (MENDABIA)

ME-020

GARCIA VERANO, MARIA LEGARDA

484

3

2033

Urezt. olibadia

Veraza, 8 (31587 MENDABIA)

ME-021

RUIZ ORDOÑEZ, ENRIQUE

621

3

2035

a

Urezt. mahastia

San Sebastián, 3 (31587 MENDABIA)

ME-022

SUBERVIOLA RUIZ, MARIA PILAR

2.910

3

2034

Urezt. olibadia

Virgen de Legarda, 14 (MENDABIA)

ME-023

RUIZ ORDOÑEZ, ENRIQUE

724

3

2035

b

Urezt. mahastia

San Sebastián, 3 (31587 MENDABIA)

ME-025

ROMERO GONZALEZ, JOSE ANTONIO

1.390

3

2025

a

Urezt. mahastia

Caralogroño, 88 (31587 MENDABIA)

ME-026

MAIZA ESTELLA, MANUEL

1.107

3

2022

Urezt. mahastia

Calvario, 24 (31587 MENDABIA)

ME-027

ROMERO GONZALEZ, JOSE ANTONIO

527

3

2025

c

Urezt. mahastia

Caralogroño, 88 (31587 MENDABIA)

ME-028

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA (jabea)

107

3

2028

b

Urezt. mahastia

Pz/ Ayuntamiento, 1 (31587 MENDABIA)

GRACIA SAGASTI, MATEO (esleipen-hartzailea)

*

Caralogroño, 1-3.º izd. (MENDABIA)

ME-030

ROMERO GONZALEZ, JOSE ANTONIO

96

3

2023

Urezt. mahastia

Caralogroño, 88 (31587 MENDABIA)

ME-031

ROMERO GONZALEZ, AURORA

621

3

2024

Urezt. mahastia

Ximénez Palacios, 12 (31587 MENDABIA)

ROMERO GONZALEZ, JOSE ANTONIO

Caralogroño, 88 (31587 MENDABIA)

ME-032

ROMERO GONZALEZ, JOSE ANTONIO

2.726

3

2025

b

Urezt. mahastia

Caralogroño, 88 (31587 MENDABIA)

ME-033

SUBERVIOLA LECEA, MIGUEL

2.740

3

2026

Urezt. mahastia

Nueva, 17 (31587 MENDABIA)

ME-034

MARQUINEZ ELVIRA, JOSE RAUL

3.334

3

1971

Urezt. alorra

Río Linares, 12 (31587 MENDABIA)

ME-035

OCARIZ ARRONIZ, BONIFACIA

1.358

3

1972

Urezt. alorra

Ximénez Palacios, 3 (31587 MENDABIA)

ME-036

MIRANDA RAMIREZ, ANTONIO

490

3

1973

Urezt. olibadia

Venancio Benito, 3 (31587 MENDABIA)

ME-037

MIRANDA DIEZ, JOSE LUIS

547

3

1974

Mahastia-frutarbolak

Puente Grande, 8 (31587 MENDABIA)

ME-038

OCHOA RUIZ, DAMASO ANGEL

288

3

1975

Urezt. mahastia

Ximénez Palacios, 3 (31587 MENDABIA)

ME-039

ALBERO VERANO, JAVIER

22

3

1967

Urezt. alorra

Jazmines, 4 (31587 MENDABIA)

ALBERO VERANO, LAURA

Jazmines, 4 (31587 MENDABIA)

ME-040

OLIVAN ARAMENDIA, RAMON

3.505

3

1970

Urezt. alorra

Ezezaguna

OLIVAN RIPA, ANA MARIA

Geltokiko kalea, 7 (31012 IRUÑA)

OLIVAN RIPA, JOSE LUIS

Cr/ Logroño, 3 (31230 VIANA)

OLIVAN RIPA, JOSEFINA

Ezezaguna

OLIVAN RIPA, MARIA

Ezezaguna

ME-041

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA

2.092

3

1969

Urezt. alorra

Pz/ Ayuntamiento, 1 (31587 MENDABIA)

ME-042

RUIZ MARTINEZ, EMILIO

1.533

3

1968

Urezt. mahastia

Higuerillas, 2 (31587 MENDABIA)

ME-043

SAGREDO ELVIRA, JOSE LUIS

25.826

3

1976

a

Urezt. mahastia

Augusto Echevarría, 14 (MENDABIA)

SAGREDO ELVIRA, MARIA CARMEN

Augusto Echevarría, 11 (MENDABIA)

ME-044

SAGREDO SAINZ, CARLOS TEOFILO

2.150

3

1965

Urezt. mahastia

Augusto Echevarría, 14-2.º (MENDABIA)

ME-045

SAGREDO SAINZ, CARLOS TEOFILO

1.599

3

1966

Urezt. mahastia

Augusto Echevarría, 14-2.º (MENDABIA)

ME-046

SAGREDO ELVIRA, JOSE LUIS

1.659

3

1976

b

Urezt. mahastia

Augusto Echevarría, 14 (MENDABIA)

SAGREDO ELVIRA, MARIA CARMEN

Augusto Echevarría, 11 (MENDABIA)

ME-047

MERINO SESMA, MARIA LUZ

8.402

3

1944

Urezt. mahastia

Estación, 2 (31587 MENDABIA)

ME-048

MERINO SESMA, JAVIER

4.373

3

1943

Urezt. alorra

Bélgica, 1-2.º (46000 VALENTZIA)

ME-049

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA

96

3

1979

a

Larrea

Pz/ Ayuntamiento, 1 (31587 MENDABIA)

ME-050

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA

111

3

1979

b

Larrea

Pz/ Ayuntamiento, 1 (31587 MENDABIA)

ME-051

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA

75

3

936

Larrea eta zuhaiztia

Pz/ Ayuntamiento, 1 (31587 MENDABIA)

ME-052

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA

42

3

2139

Larrea

Pz/ Ayuntamiento, 1 (31587 MENDABIA)

ME-053

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA

93

14

4

a

Larrea

Pz/ Ayuntamiento, 1 (31587 MENDABIA)

ME-054

MENDABIAKO UDALA

106

776-1

1

Nekazaritzako biltegia

Pz/ Ayuntamiento, 1 (31587 MENDABIA)

MENDABIAKO UDALA

142

3

776 -1

2

Nekazaritzako biltegia

Pz/ Ayuntamiento, 1 (31587 MENDABIA)

ME-055

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA

132

13

263

Elkorra

Pz/ Ayuntamiento, 1 (31587 MENDABIA)

ME-056

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA

4.192

3

1977

c

Urezt. alorra

Pz/ Ayuntamiento, 1 (31587 MENDABIA)

ME-057

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA

233

3

2047

Urezt. alorra

Pz/ Ayuntamiento, 1 (31587 MENDABIA)

ME-059

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA

4.241

3

1977

a

Urezt. alorra

Pz/ Ayuntamiento, 1 (31587 MENDABIA)

ME-060

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA

1.029

3

1977

b

Larrea

Pz/ Ayuntamiento, 1 (31587 MENDABIA)

ME-061

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA

1.697

13

262

Elkorra

Pz/ Ayuntamiento, 1 (31587 MENDABIA)

ME-062

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA

471

13

1722

b

Elkorra

Pz/ Ayuntamiento, 1 (31587 MENDABIA)

ME-063

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA

676

13

1722

a

Larrea

Pz/ Ayuntamiento, 1 (31587 MENDABIA)

ME-064

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA

3.355

13

157

Larrea

Pz/ Ayuntamiento, 1 (31587 MENDABIA)

ME-065

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA

37

13

279

a

Larrea

Pz/ Ayuntamiento, 1 (31587 MENDABIA)

ME-066

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA

73

13

265

b

Larrea

Pz/ Ayuntamiento, 1 (31587 MENDABIA)

MARQUINEZ SUBERVIOLA HNOS. (esl.-hart.)

San Sebastián, 13 (31587 MENDABIA)

ME-067

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA

353

13

264

Larrea

Pz/ Ayuntamiento, 1 (31587 MENDABIA)

ME-068

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA

384

13

260

a

Larrea

Pz/ Ayuntamiento, 1 (31587 MENDABIA)

ME-069

MARTINEZ SAINZ, TOMAS

81

13

259

b

Larrea

Virgen de Legarda, 81 (MENDABIA)

ME-070

MARTINEZ SAINZ, TOMAS

63

13

259

a

Mahastia

Virgen de Legarda, 81 (MENDABIA)

ME-071

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA

2.685

13

265

a

Lehorreko alorra

Pz/ Ayuntamiento, 1 (31587 MENDABIA)

ME-072

GONZALEZ MARTINEZ, MIGUEL

106

13

257

b

Larrea

Estación, 24 (31587 MENDABIA)

ME-073

GONZALEZ MARTINEZ, MIGUEL

1.988

13

257

a

Mahastia

Estación, 24 (31587 MENDABIA)

ME-074

MERINO LACALLE, JESUS

349

13

256

Lehorreko lurra

Estación, 90 (31587 MENDABIA)

ME-075

MERINO LACALLE, JESUS

1.762

13

404

Mahastia

Estación, s/n (31587 MENDABIA)

MERINO LACALLE, MARIA PILAR

Primicia, 4 (31587 MENDABIA)

MERINO LACALLE, MIGUEL

Cr/ Lodosa, 49 (31587 MENDABIA)

ME-076

MTNEZ. DE ESPRONCEDA GIL, AURORA

1.523

13

242

Mahastia

Estación, 87 (31587 MENDABIA)

ME-077

SAGREDO RUIZ, ADORACION

1.563

13

236

Lehorreko lurra

Estación, 63 (31587 MENDABIA)

SAGREDO RUIZ, JOSE

Estación, 82 (31587 MENDABIA)

SAGREDO RUIZ, MARIA PILAR

Estación, 59 (31587 MENDABIA)

ME-078

SAGREDO RUIZ, ADORACION

130

13

235

Lehorreko lurra

Estación, 59 (31587 MENDABIA)

SAGREDO RUIZ, JOSE

Estación, 59 (31587 MENDABIA)

SAGREDO RUIZ, MARIA PILAR

Estación, 54 (31587 MENDABIA)

ME-079

SANZ DIAZ, ANA CARMEN

44

13

243

Lehorreko lurra

Caralahorza, 51, (31587 MENDABIA)

SANZ DIAZ, EMERITO

SANZ DIAZ, MARÍA ANGELES

SANZ DIAZ, MONSERRAT

SANZ DIAZ, MILAGROS

SANZ DIAZ, ROSA MARIA

Jazmines s/n (31587 MENDABIA)

ME-080

SAGREDO GONZALEZ, LUIS

1.689

13

233

Mahastia

Estación, 54 (31587 MENDABIA)

ME-081

SAGREDO RUIZ, ADORACION

3.625

13

186

Lehorreko lurra

Estación, 17 (31587 MENDABIA)

SAGREDO RUIZ, JOSE

Estación, 17 (31587 MENDABIA)

SAGREDO RUIZ, MARIA PILAR

Estación, 17 (31587 MENDABIA)

ME-082

SADABA ELVIRA, ANTONIO

411

13

226

Lehorreko lurra

Estella, 46 (31587 MENDABIA)

ME-083

ELVIRA ORDOÑEZ, ARACELI

431

13

225

Lehorreko lurra

Zurradero, 8-4.a (20000 BERGARA)

ME-084

MARTINEZ DE ESPRONCEDA MARQUINEZ, CARMEN

617

13

224

Lehorreko lurra

Nueva, 35 (31587 MENDABIA)

ME-085

MTNEZ. DE ESPRONCEDA GIL, AURORA

598

13

223

Mahastia

Estación, 51 (31587 MENDABIA)

ME-086

LACALLE ECHEVERRIA, JESUS MIGUEL

20

13

189

b

Mahastia

Zizurrertea, 7-10. C (ZIZUR NAGUSIA)

ME-087

LACALLE ECHEVERRIA, JESUS MIGUEL

150

13

189

c

Mahastia

Zizurrertea, 7-10. C (ZIZUR NAGUSIA)

ME-088

SAGREDO GONZALEZ, LUIS

790

13

191

Mahastia

Estación, 17 (31587 MENDABIA)

ME-089

GARCIA MANGADO, VICTORIA

1.348

13

193

Lehorreko lurra

Pz/ Los Fueros, 5 (31587 MENDABIA)

ME-090

LACALLE ECHEVERRIA, JESUS MIGUEL

1.426

13

189

a

Lehorreko lurra

Zizurrertea, 7-10. C (ZIZUR NAGUSIA)

ME-091

GARCIA MARTINEZ, ESPERANZA

98

13

218

Lehorreko lurra

Río Arga, 1 (31587 MENDABIA)

IRIGARAY ARANEGA, FELIX

Río Arga, 1 (31587 MENDABIA)

ME-092

SUBERVIOLA UZQUEDA, MARIA JESUS

98

13

217

Lehorreko lurra

Navas de Tolosa, 13 (31587 MENDABIA)

ME-093

GARCIA MARTINEZ, ESPERANZA

108

13

216

Mahastia

Río Arga, 1 (31587 MENDABIA)

IRIGARAY ARANEGA, FELIX

Río Arga, 1 (31587 MENDABIA)

ME-094

ELVIRA ARAMENDIA, VICTOR ANGEL

77

13

215

Lehorreko lurra

Miguel Pérez, 11 (31587 MENDABIA)

ME-095

SAGREDO RUIZ, ADORACION

3.666

13

194

Lehorreko lurra

Estación, 47 (31587 MENDABIA)

SAGREDO RUIZ, JOSE

Estación, 51 (31587 MENDABIA)

SAGREDO RUIZ, MARIA PILAR

Estación, 24 (31587 MENDABIA)

ME-096

MANSO LOPEZ, ANGEL

4.856

13

202

Mahastia

Virgen de Legarda, 64-3.º dch (MENDABIA)

ME-097

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA (jabea)

4.107

13

402

Lehorreko lurra

Pz/ Ayuntamiento, 1 (31587 MENDABIA)

LURI ELVIRA, JULIAN (esleipen-hartzailea)

Cr/ Lodosa, 32 (31587 MENDABIA)

ME-098

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA (esleipen-hartz.)

527

13

401

Lehorreko lurra

Pz/ Ayuntamiento, 1 (31587 MENDABIA)

SANCHO ELVIRA, EPIFANIA (esleipen-hartzailea)

Veraza, 124 (31587 MENDABIA)

ME-099

ALBERO HERRERA, JOSE ANTONIO

478

13

208

Lehorreko lurra

Prado, 32 (31587 MENDABIA)

ME-100

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA

6.944

13

403

Lehorreko lurra

Pz/ Ayuntamiento, 1 (31587 MENDABIA)

NIETO SUBERVIOLA, JOSE MARIA

Ximénez Palacios, 91 (31587 MENDABIA)

ME-101

SAINZ JALON, ANTONIO

1.651

13

201

a

Lehorreko lurra

César Borgia, 4 (31587 MENDABIA)

ME-102

SAINZ JALON, ANTONIO

109

13

201

b

Bidea

César Borgia, 4 (31587 MENDABIA)

ME-103

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA

51

13

200

b

Lehorreko lurra

Pz/ Ayuntamiento, 1 (31587 MENDABIA)

ME-104

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA

112

13

200

a

Larrea

Pz/ Ayuntamiento, 1 (31587 MENDABIA)

ME-106

MARTIN CORDOVIN, VICTORINA

2.705

13

112

Lehorreko lurra

Estella, 46 (31587 MENDABIA)

ME-107

MAINEGRA SA

1.803

13

113

Mahastia

Primicia, 2 (31587 MENDABIA)

ME-108

GONZALEZ RUIZ, TERESA

70

13

96

Mahastia

Estación, 17 (31587 MENDABIA)

ME-111

MARQUINEZ ORDOÑEZ, M.ª HUMILDAD (usufruktuduna)

318

13

95

Hainbat frutarbola

San Isidro, 23 (31587 MENDABIA)

MARTINEZ DE ESPRONCEDA MARQUINEZ, JESUS (jabe soila)

Adoberia, 19 (31587 MENDABIA)

MARTINEZ-ESPRONCEDA MARQUINES, ANA CRISTINA (jabe soila)

San Isidro, 23 (31587 MENDABIA)

MARTINEZ-ESPRONCEDA MARQUINEZ, JOSE JAVIER (jabe soila)

Chile, 18-7.º izd. (26000 LOGROÑO)

MARTINEZ-ESPRONCEDA MARQUINEZ, MARIA LOURDES (jabe soila)

Montée de la Velette, 33 (CREPIEUX LA PAPE-LYON)

ME-112

MARTINEZ DE ESPRONCEDA SAINZ, PURIFICACION

616

13

94

Lehorreko lurra

Estación, 17 (31587 MENDABIA)

ME-113

ALBERO HERRERA, JOSE ANTONIO

403

13

93

Mahastia

Prado, 32 (31587 MENDABIA)

ME-114

ALBERO HERRERA, JOSE ANTONIO

4.061

13

92

a

Mahastia

Prado, 32 (31587 MENDABIA)

ME-115

CONSERVAS HUERTA DEL EBRO S.L.

868

13

91

Lehorreko lurra

Arenal, 55 (31587 MENDABIA)

ME-116

MERINO SESMA, MARIA CARMEN

58

13

88

b

Lehorreko lurra

El Ayuntamiento, 3 (31587 MENDABIA)

ME-119

MANSO VERANO, MARIA MAGDALENA

152

12

74

Lehorreko lurra

Augusto Echevarría, 29 (MENDABIA)

ROMERO LOPEZ, ANGELA

Egaibar, 1-3. esk. (31200 LIZARRA)

SAGASTI ELVIRA, JOSE MIGUEL

Doctor Múgica, 14-4.º D (LOGROÑO)

ME-120

MERINO LACALLE, JESUS

3.197

12

71

Lehorreko lurra

Estación, 17 (31587 MENDABIA)

ME-121

RIPA BAQUEDANO, RAFAEL

2.934

12

65

Lehorreko lurra

Pilar Cavero, 9-3.º A (28000 MADRIL)

ME-122

GARCIA RIPA, MARIA CARMEN (usufruktuduna eta jabe soila)

1.989

12

64

Mahastia

Estación, 17 (31587 MENDABIA)

SAGREDO GARCIA, ESTHER (jabe soila)

Estación, 15 (31587 MENDABIA)

ME-123

MERINO SESMA, M.ª Carmen

856

12

18

b

Mahastia

El Ayuntamiento, 3, (31587 MENDABIA)

ME-124

MERINO SESMA, MARIA CARMEN

1.716

12

17

Mahastia

El Ayuntamiento, 3 (31587 MENDABIA)

ME-125

RUIZ LOPEZ, SANTIAGO AGUSTIN

750

12

16

Mahastia

San Sebastián, 13 (31587 MENDABIA)

ME-126

ZALDUENDO SUBERVIOLA, VICTOR

845

12

15

Mahastia

Doña Blanca de Navarra, 24 (MENDABIA)

ME-127

MARTINEZ DE ESPRONCEDA SAINZ, JOSE MIGUEL

6.235

12

12

Mahastia

Primicia, 2-1.º (31587 MENDABIA)

ME-128

MARTINEZ MARTINEZ, JOSE SANTOS

849

12

14

Lehorreko lurra

Río Cascajo, 24 (31587 MENDABIA)

ME-129

SADABA MIRANDA, MIGUEL

640

12

11

Mahastia

Estella, 40 (31587 MENDABIA)

SAINZ ELVIRA, MARIA PILAR

Estella, 24 (31587 MENDABIA)

ME-130

RIPA BAQUEDANO, RAFAEL

370

12

8

b

Lehorreko lurra

*

Pilar Cavero, 9 - 3.º A (MENDABIA)

ME-132

MTNEZ MATNEZ. DE NARVAJAS, NIEVES

6

12

627

Mahastia

Miguel Pérez, 24, (31587 MENDABIA)

ME-134

BUJANDA FDEZ. DE PIEROLA, JAVIER (esleipen-hartzailea)

3.519

12

489

Lehorreko lurra

Foru Aldundia, 14 (01000 MOREDA ARABA)

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA (jabea)

Pz/ Ayuntamiento, 1 (31587 MENDABIA)

ME-135

MARTINEZ DE ESPRONCEDA GONZALEZ, MARIA ROSA

3.099

12

13

Mahastia

Ondarroa, 2-5. A (48000 BILBO)

ME-136

MARTINEZ DE ESPRONCEDA GONZALEZ, MARIA ROSA

1.573

12

22

Mahastia

Ondarroa, 2-5. A (48000 BILBO)

ME-137

MARTINEZ GONZALEZ, CARMEN

1.593

12

23

Mahastia

Laureano Gómez, 5 (31587 MENDABIA)

ME-138

NIETO SAINZ, JOAQUIN

63

12

34

Mahastia

Estación, 15 (31587 MENDABIA)

NIETO SAINZ, MARIA ANTONIA

Caralogroño, 50 (31587 MENDABIA)

ME-139

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA

26

12

612

Mahastia

Pz/ Ayuntamiento, 1 (31587 MENDABIA)

ME-140

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA

14

12

613

b

Mahastia

Pz/ Ayuntamiento, 1 (31587 MENDABIA)

ME-141

VERANO SAGASTI, ANGEL

6

12

614

d

Larrea eta olibadia

Cr/ Lodosa, 2-1.º A (31587 MENDABIA)

VERANO SAGASTI, CARMEN

Ximénez Palacios, 89 (31587 MENDABIA)

VERANO SAGASTI, CRUZ

Calvario, 14 (31587 MENDABIA)

VERANO SAGASTI, LUCIO

Hoyo, 5 (31587 MENDABIA)

VERANO SAGASTI, MARINA

Aralar, 4 (31587 MENDABIA)

VERANO SAGASTI, PILAR

Cr/ Lodosa, 6 (31587 MENDABIA)

ME-142

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA

49

12

613

a

Olibadia

Pz/ Ayuntamiento, 1 (31587 MENDABIA)

ME-143

FDEZ. DE PIEROLA URBIOLA, ELENA

482

12

160

Lehorreko lurra

Muro de la Mata, 8-2.º (26001 LOGROÑO)

FDEZ. DE PIEROLA URBIOLA, M.ª PILAR

Av/ del Mar, 25-4.º izd. (15406 EL FERROL)

ME-144

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA

583

12

615

Lehorreko lurra

Pz/ Ayuntamiento, 1 (31587 MENDABIA)

ME-145

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA

704

12

181

Lehorreko lurra

Pz/ Ayuntamiento, 1 (31587 MENDABIA)

ME-146

ARAMENDIA GONZALEZ, ENRIQUE

112

12

371

Lehorreko lurra

Laureano Gómez, 9-Bajo (MENDABIA)

ME-147

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA

1.681

12

261

Lehorreko lurra

Pz/ Ayuntamiento, 1 (31587 MENDABIA)

ME-148

MARTINEZ DE ESPRONCEDA GONZALEZ, PEDRO RAMON

1.361

9

365

Lehorreko lurra

Irigoyen, 3 (31587 MENDABIA)

ME-149

ROMERO RUPEREZ, MARIA JESUS

102

9

367

Lehorreko lurra

Virgen de Legarda, 40 (MENDABIA)

ME-150

MARTINEZ DE ESPRONCEDA GONZALEZ, PEDRO RAMON

3.643

9

366

Lehorreko lurra

Irigoyen, 3 (31587 MENDABIA)

ME-151

RUIZ GONZALEZ, ASUNCION

1.203

9

364

Lehorreko lurra

Herrerías, 2 (31587 MENDABIA)

ME-152

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA

61

9

363

Lehorreko lurra

Pz/ Ayuntamiento, 1 (31587 MENDABIA)

ME-153

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA

105

9

384

Mahastia

Pz/ Ayuntamiento, 1 (31587 MENDABIA)

ME-154

MTNEZ. GAMBRA, JOAQUIN FCO.

2.182

9

383

Mahastia

Río Ega, 13 (31587 MENDABIA)

ME-155

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA

41

9

390

Lehorreko lurra

Pz/ Ayuntamiento, 1 (31587 MENDABIA)

ME-156

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA

104

9

385

Lehorreko lurra

Pz/ Ayuntamiento, 1 (31587 MENDABIA)

ME-157

ROMERO JALON, ADORACION

303

9

389

Lehorreko lurra

Arenal, 7 (31587 MENDABIA)

ME-158

SAINZ OCARIZ, JESUS

2.222

9

386

Lehorreko lurra

Estación, 2 (31587 MENDABIA)

ME-159

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA

51

9

387

Lehorreko lurra

Pz/ Ayuntamiento, 1 (31587 MENDABIA)

ME-160

MARTINEZ MARTINEZ, JOSE SANTOS

860

9

382

Lehorreko lurra

Río Cascajo, 24 (31587 MENDABIA)

ME-161

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA

710

9

904

d

Larrea eta zuhaiztia

Pz/ Ayuntamiento, 1 (31587 MENDABIA)

ME-162

GONZALEZ RUIZ, TERESA

483

9

410

Mahastia

Estación, 15 (31587 MENDABIA)

ME-163

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA

172

9

412

Larrea

Pz/ Ayuntamiento, 1 (31587 MENDABIA)

ME-164

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA

100

9

414

Lehorreko lurra

Pz/ Ayuntamiento, 1 (31587 MENDABIA)

ME-165

CAMPOS GARCIA, JOSE

37

9

413

c

Bidea

Arenal, 9 (31587 MENDABIA)

ME-166

CAMPOS GARCIA, JOSE

391

9

413

a

Lehorreko lurra

Arenal, 9 (31587 MENDABIA)

ME-167

CAMPOS GARCIA, JOSE

42

9

413

d

Larrea

Arenal, 9 (31587 MENDABIA)

ME-168

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA

6

9

1603

d

Bidea

Pz/ Ayuntamiento, 1 (31587 MENDABIA)

ME-169

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA

798

9

1603

c

Larrea eta zuhaiztia

Pz/ Ayuntamiento, 1 (31587 MENDABIA)

ME-170

FDEZ. DE PIEROLA URBIOLA, ELENA

1.809

9

284

b

Almendrondoak

Muro de la Mata, 8-2.º (26001 LOGROÑO)

FDEZ. DE PIEROLA URBIOLA, M.ª PILAR

Av/ del Mar, 25-4.º izd. (15406 EL FERROL)

ME-171

FDEZ. DE PIEROLA URBIOLA, ELENA

5.516

9

284

a

Mahastia

Muro de la Mata, 8-2.º (26001 LOGROÑO)

FDEZ. DE PIEROLA URBIOLA, M.ª PILAR

Av/ del Mar, 25-4.º izd. (15406 EL FERROL)

ME-172

FDEZ. DE PIEROLA URBIOLA, ELENA

48

9

284

c

Mahastia

Muro de la Mata, 8-2.º (26001 LOGROÑO)

FDEZ. DE PIEROLA URBIOLA, M.ª PILAR

Av/ del Mar, 25-4.º izd. (15406 EL FERROL)

ME-173

FDEZ. DE PIEROLA URBIOLA, ELENA

34

9

284

f

Larrea

Muro de la Mata, 8-2.º (26001 LOGROÑO)

FDEZ. DE PIEROLA URBIOLA, M.ª PILAR

Av/ del Mar, 25-4.º izd. (15406 EL FERROL)

ME-175

CONSERVAS HUERTA DEL EBRO S.L.

4.292

9

436

Lehorreko lurra

Arenal, 55 (31587 MENDABIA)

ME-176

ELVIRA MATEO, JOSE JAVIER

5.042

9

445

Mahastia

Estella, 24 (31587 MENDABIA)

ME-177

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA

329

9

444

Lehorreko lurra

Pz/ Ayuntamiento, 1 (31587 MENDABIA)

ME-178

SUBERVIOLA JUBERA, ANTONIO

10

9

438

a

Mahastia

Primicia, 1 (31587 MENDABIA)

ME-179

GARCIA PISON, CELIA

98

9

309

b

Mahastia

Sicilia, 364-366-1.º 4 (BARTZELONA)

GARCIA PISON, JOSEFINA

Pio XII.aren etorb., 18-8. D (31008 IRUÑA)

GARCIA PISON, MARINA

Milicias, 4-4.º E (26000 LOGROÑO)

ME-180

GARCIA PISON, CELIA

175

9

309

a

Almendrondoak

Sicilia, 364-366-1.º 4 (BARTZELONA)

GARCIA PISON, JOSEFINA

Pio XII.aren etorb., 18-8. D (31008 IRUÑA)

GARCIA PISON, MARINA

Milicias, 4-4.º E (26000 LOGROÑO)

ME-181

MERINO LACALLE, JESUS

765

9

450

Mahastia

MERINO LACALLE, MIGUEL

Estación, 59 (31587 MENDABIA)

ME-182

RIPA ROMERO, MARIA LEGARDA

2.044

9

452

Mahastia

Río Odrón, 2 (31587 MENDABIA)

ME-184

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA

150

9

460

Mahastia

Pz/ Ayuntamiento, 1 (31587 MENDABIA)

ME-186

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA

1.356

9

1608

a

Larrea

Pz/ Ayuntamiento, 1 (31587 MENDABIA)

ME-187

OCHOA SAINZ, JOSE

2.615

9

455

Lehorreko lurra

Estación, 15 (31587 MENDABIA)

ME-188

RUIZ FLAÑO, FAUSTINO

7

9

507

a

Larrea

Ximénez Palacios, 60 (31587 MENDABIA)

ME-189

RUIZ FLAÑO, FAUSTINO

104

9

1609

a

Larrea

Ximénez Palacios, 72 (31587 MENDABIA)

ME-190

RUIZ FLAÑO, FAUSTINO

366

9

1609

b

Bidea

Ximénez Palacios, 72 (31587 MENDABIA)

ME-191

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA

245

9

443

Mahastia

Pz/ Ayuntamiento, 1 (31587 MENDABIA)

ME-192

SUBERVIOLA JUBERA, ANTONIO

1.505

9

946

a

Lehorreko lurra

Primicia, 2 (31587 MENDABIA)

ME-193

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA

139

9

947

Lehorreko lurra

Pz/ Ayuntamiento, 1 (31587 MENDABIA)

ME-195

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA

828

9

453

Mahastia

Pz/ Ayuntamiento, 1 (31587 MENDABIA)

ME-196

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA

446

9

897

Larrea

Pz/ Ayuntamiento, 1 (31587 MENDABIA)

ME-197

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA

3.743

9

1608

b

Larrea

Pz/ Ayuntamiento, 1 (31587 MENDABIA)

ME-198

VERANO BARCO, RAQUEL

5.076

6

1973

Urezt. alorra

Estella, 5 (31587 MENDABIA)

VERANO ELVIRA, JOSE ANDRES

Estella, 7 (31587 MENDABIA)

ME-199

MATEO ELVIRA, CARMEN

1.446

6

1974

Urezt. alorra

Augusto Echevarría, 30 (MENDABIA)

ME-200

MATEO ELVIRA, CARMEN

62

6

1975

Urezt. alorra

Augusto Echevarría, 30 (MENDABIA)

RIPA MATEO. LUCIA

Augusto Echeverría, 30 (MENDABIA)

ME-208

URSUA MANSO, MARIA SOLEDAD

19

3

2027

Urezt. mahastia

Augusto Echeverría, 2-2 (MENDABIA)

Maileguz ukitutako lurzatiak
Ukitutako ondasun eta eskubideen bana-banako zerrenda zehatza

FINKA

ZK.

JABEA ETA HELBIDEA

DESJAB.

AZAL. m2

ALDI BATERAKO

OKUPAZIOA

m2

KATASTROA

LUR MOTA

POL.

LURZ.

MENDABIAKO UDAL MUGAPEA

ME-201

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA (jabea)

31.047

2

665

Urezt. alorra

Pz/ Ayuntamiento, 1 (31587 MENDABIA)

ESPARZA IZAL, EMILIANO, (esl.-hart.)

San Sebastián 27, (31587 MENDABIA)

MARTÍNEZ CASADO, JESUS (esl.-hartz.)

Molino, 37 (31587 MENDABIA)

ME-202

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA

25.319

2

586

Urezt. alorra

Pz/ Ayuntamiento, 1 (31587 MENDABIA)

Hondakindegiz ukitutako lurzatiak
Ukitutako ondasun eta eskubideen bana-banako zerrenda zehatza

FINKA

ZK.

JABEA ETA HELBIDEA

DESJAB.

AZAL. m2

ALDI BATERAKO

OKUPAZIOA

m2

KATASTROA

LUR MOTA

POL.

LURZ.

MENDABIAKO UDAL MUGAPEA

ME-203

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA

15.098

4

1845

Harrobia

Pz/ Ayuntamiento, 1 (31587 MENDABIA)

ME-204

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA

15.306

4

1846

Harrobia

Pz/ Ayuntamiento, 1 (31587 MENDABIA)

Ukitutako zerbitzuengatiko zortasuna
Ukitutako ondasun eta eskubideen bana-banako zerrenda zehatza

FINKA

ZK.

TITULARRA ETA HELBIDEA

EZARRITAKO ZORTASUNA

OKUPAZIOA m2

ALDI BATERAKO.

OKUPAZOA.

m2

ZERBITZU

MOTA

KATASTROA

ml

m2

EUSK.-KUTX.

POL.

LURZ.

LUR MOTA

MENDABIAKO UDAL MUGAPEA

ME-011

SAGASTI VERANO, JAVIER

103

309

1

309

Aireko linea elektrikoa

3

1685a

Urezt. mahastia

Calvario, 28 (31587 MENDABIA)

ME-014

ALCALDE ARRONIZ, JUSTO

102

306

1

306

Aireko linea elektrikoa

3

1710a

Urezt. frutarbolak

San Bartolomé, 21 (MENDABIA)

ME-021

RUIZ ORDOÑEZ, ENRIQUE

15

22

4

238

Gasbidea

3

2035a

Urezt. mahastia

San Sebastián, 3 (MENDABIA)

ME-022

SUBERVIOLA RUIZ, MARIA PILAR

38

54

4

583

Gasbidea

3

2034

Urezt. olibadia

Virgen de Legarda, 14 (MENDABIA)

ME-023

RUIZ ORDOÑEZ, ENRIQUE

12

18

181

Gasbidea

3

2035b

Urezt. mahastia

San Sebastián, 3 (MENDABIA)

ME-024

HERMOSO DE MENDOZA FDEZ-PIEROLA, PEDRO

1

1

74

Gasbidea

3

2014

Urezt. mahastia

Primicia, 4, (MENDABIA)

ME-025

ROMERO GONZALEZ, JOSE ANT.

41

61

612

Gasbidea

3

2025a

Urezt. mahastia

Caralogroño, 88 (MENDABIA)

ME-026

MAIZA ESTELLA, MANUEL

102

145

1.438

Gasbidea

3

2022

Urezt. mahastia

Calvario, 24 (31587 MENDABIA)

ME-027

ROMERO GONZALEZ, JOSE ANT.

33

50

504

Gasbidea

3

2025c

Urezt. mahastia

Caralogroño, 88 (31587 MENDABIA)

ME-028

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA (jabea)

26

39

357

Gasbidea

3

2028b

Urezt. mahastia

Pz/ Ayuntamiento, 1 (MENDABIA)

GRACIA SAGASTI, MATEO (esleipen-hartzailea)

Caralogroño, 1-3.º izd. (MENDABIA)

ME-029

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA (jabea)

13

19

223

Gasbidea

3

2028a

Larrea

Pz/ Ayuntamiento, 1 (MENDABIA)

GRACIA SAGASTI, MATEO (esleipen-hartzailea)

Caralogroño, 1-3.º izd. (MENDABIA)

ME-030

ROMERO GONZALEZ, JOSE ANT.

27

39

4

661

Gasbidea

3

2023

Urezt. mahastia

Caralogroño, 88 (MENDABIA)

ME-031

ROMERO GONZALEZ, AURORA

23

Gasbidea

3

2024

Urezt. mahastia

Ximénez Palacios, 12 (MENDABIA)

ROMERO GONZALEZ, JOSE ANT.

Caralogroño, 88 (MENDABIA)

ME-032

ROMERO GONZALEZ, JOSE ANT.

6

9

120

Gasbidea

3

2025b

Urezt. mahastia

Caralogroño, 88 (MENDABIA)

ME-033

SUBERVIOLA LECEA, MIGUEL

39

59

4

585

Gasbidea

3

2026

Urezt. mahastia

Nueva, 17 (31587 MENDABIA)

ME-096

MANSO LOPEZ, ANGEL

4

Gasbidea

13

202

Urezt. mahastia

Virgen de Legarda, 64-3.º dch (31587 MENDABIA)

ME-100

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA

59

83

4

881

Gasbidea

13

403

Lehorreko lurra

Pz/ Ayuntamiento, 1 (MENDABIA)

NIETO SUBERVIOLA, JOSE MARIA

Ximénez Palacios, 91 (MENDABIA)

ME-106

MARTIN CORDOVIN, VICTORINA

81

110

8

1.319

Gasbidea

13

112

Lehorreko lurra

Estella, 46 (31587 MENDABIA)

ME-134

BUJANDA FERNANDEZ DE PIEROLA, JAVIER

37

140

9

140

Aireko linea elektrikoa

12

489

Lehorreko lurra

Foru Aldundia, 14 (01000 MOREDA ARABA)

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA

Pz/ Ayuntamiento, 1 (MENDABIA)

ME-148

MARTINEZ DE ESPRONCEDA GLEZ, PEDRO R.

55

209

209

Aireko linea elektrikoa

9

365

Lehorreko lurra

Irigoyen, 3 (31587 MENDABIA)

ME-148.1

ROMERO ROMERO, MARGARITA

53

210

210

Aireko linea elektrikoa

9

360

Lehorreko alorra

Estación, 6 (MENDABIA)

ME-148.2

RIPA ROMERO, FRANCISCO JAVIER

14

56

9

56

Aireko linea elektrikoa

9

359

Olibadia

Primicia, 18, (31587 MENDABIA)

ME-182

RIPA ROMERO, MARIA LEGARDA

8

9

452

Mahastia

Río Odrón, 2 (31587 MENDABIA)

ME-183

SAINZ RUIZ, JOSE

62

93

931

Gasbidea

9

458

Molino, 24 (MENDABIA)

ME-185

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA

7

11

103

Gasbidea

9

459

Pz/ Ayuntamiento, 1 (MENDABIA)

ME-186

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA

63

92

4

883

Gasbidea

9

1608a

Larrea

Pz/ Ayuntamiento, 1 (MENDABIA)

ME-187

OCHOA SAINZ, JOSE

15

Gasbidea

9

455

Lehorreko lurra

Estación, 15 (31587 MENDABIA)

ME-191

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA

3

3

63

Gasbidea

9

443

Mahastia

Pz/ Ayuntamiento, 1 (MENDABIA)

ME-192

SUBERVIOLA JUBERA, ANTONIO

47

69

663

Gasbidea

9

946a

Lehorreko lurra

Primicia, 2 (31587 MENDABIA)

ME-193

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA

10

15

4

154

9

947

Lehorreko lurra

Pz/ Ayuntamiento, 1 (MENDABIA)

ME-194

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA

10

15

172

Gasbidea

9

1608e

Hainbat frutarbola

Pz/ Ayuntamiento, 1 (MENDABIA)

ME-195

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA

11

16

136

Gasbidea

9

453

Mahastia

Pz/ Ayuntamiento, 1 (MENDABIA)

ME-196

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA

53

79

774

Gasbidea

9

897

Larrea

Pz/ Ayuntamiento, 1 (MENDABIA)

ME-197

MENDABIAKO UDALAREN HERRILURRA

180

893

18

893

Lur azpiko telef.

9

1608b

Larrea

Pz/ Ayuntamiento, 1 (MENDABIA)

2

4

4

129

Gasbidea

9

1608b

Larrea

ME-206

RIPA SAGREDO, RAFAEL

24

35

253

Gasbidea

9

461

Mahastia

Augusto Echevarría, 28 (MENDABIA)

ME-207

SAGREDO ELVIRA, JOSE LUIS

0

1

110

Gasbidea

9

462

Lehor.

Augusto Echevarría, 14 (MENDABIA)

Alorra

SAGREDO ELVIRA, M.ª CARMEN

Augusto Echevarría, 11 (MENDABIA)

F0912618

Iragarkiaren kodea: F0912618