13. ALDIZKARIA - 2009ko urtarrilaren 30a

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.3. BESTELAKO XEDAPENAK

1.3.3. Nahitaezko desjabetzeak

1/2009 FORU AGINDUA, urtarrilaren 14koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazioko kontseilariak emana, "Asterain-Irurtzun NA-7010 errepidea eraikitzea. Tartea: Irurtzungo saihesbidea" proiektua behin-behinekoz onetsi, jendaurrean paratu eta ukituriko toki entitateei entzunaldia ematen diena.

Proiektu, Trenbide eta Lan Hidraulikoen Zerbitzuak aditzera eman duenez Nafarroako Errepideen 2002-2009rako II. Plan Zuzentzaileak proiektu hau egitea aurreikusten du.

Gobernuak, 2008ko apirilaren 21eko Erabakiaren bidez, "Asterain-Irurtzun NA 7010 errepidearen Arakilgo tartea: Irurtzun-Izurdiaga saihesbidea" izeneko Udalez gaindiko Plan Sektoriala onetsi zuen. 2008ko 60. Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu zen, maiatzaren 14an. Horren arabera, Zaragoza-Altsasu burdinbidean pasagunea kendu eta Irurtzungo Saihesbidea eraikiko da, Nafarroako Errepideen 2002-2009rako II. Plan Zuzentzailean 126. jarduketa gisa ageri dena.

Ingurumenaren eta Uraren zuzendari nagusiak, martxoaren 14ko 560/2008 Ebazpenaren bidez, "Asterain-Irurtzun NA 7010 errepidearen Arakilgo tartea: Irurtzun-Izurdiaga saihesbidea" eraikuntza proiektuari buruzko azterlan informatiboaren Ingurumen eraginaren adierazpena egin zuen eta 2008ko 55. Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu zen, maiatzaren 2an.

Proiektuaren funtsa Irurtzunez mendebaletik beste trazadura bat eta biribilgune bat burutzea da. Saihesbidearen ardatz nagusia NA-7010 errepidearekin bat etorriko da, AP-15 autobidearen beheko pasagunetik abiatuko da, Izurdiagako geltokiko auzoan, Arakilgo udal mugapean, NA-7010 errepideari lotuz, hegotik iparrera, Irurtzungo hiribarrenerantz. 440 bat metroko tarte baten ondoren, trazadura berria gaurkotik desbideratzen da mendebalerantz eta 450 bat metroz Irurtzunen indarra duen hiri planeamenduan bideetarako erreserbaturiko lurretatik doa. Eraiki beharreko biribilgune batean bukatuko da, gaurko bidegurutzea dagoen toki berean, Aralar kalean.

Egin nahi den bidearen eredu-sekzioa bat etorriko da NA-7010 errepidearekin: 7 m-ko galtzada, 3,5 m-ko bi errei (bana bi noranzkoetan), 0,5 m-ko bazterbideak eta, trazadura berriko tartean, 7 m-ko galtzada, 0,5 m-ko bazterbidea mendebalean eta 2 m-ko espaloia ekialdean edo hiribarrenen ondoko aldean. Biribilguneak 8 m zabal den eraztun itxurako galtzada bat izanen du, 1,0 m-ko bazterbideak eta 3 m zabal den espaloia kanpoko aldean.

Gainera, biribilgunea oraingo bideekin lotzeko behar diren adarrak gauzatu nahi dira, baita biribilgunean bukatuko den bide bat ere, Irurtzungo hiri planeamenduan erreserbaturik dagoena. Aurreikusitako hirigintza garapenen bidez burutu ondoren, errepide berriak eta N-240A errepideak bat egiteko loturatako balioko du, Irurtzungo hiribarrena ekialdetik saihestuz.

Saihesbidearen enborrerako eta biribilguneetarako erabiliko den lurzorua 16 cm-ko betunezko nahasketa beroz eta 40 cm-ko zahor artifizialaz osatuko da. Beste bideetan zoladura 10 cm-ko betunezko nahasketa beroz eta 30 cm-ko zahor artifizialaz osatuko da.

Ukitzen diren zerbitzu guztiak berriz jarriko dira.

Errepideak ingurunearekin bat egiteko, Ingurumen eraginaren azterlanean orotariko eragina gutxitu eta zuzentzen duten aurreneurriez gain, Ingurumen eraginaren adierazpeneko gainerako baldintzak ere beteko dira eta neurri zuzentzaile zehatz batzuk sartu dira, hala nola: lurbeltzaren kudeaketa, landareztatzea, biribilguneak apaintzea, lurrak botatzeko eremuen aurreikuspena, ingurumenaren kontrola eta jarraipena.

Proiektuan ukitutako zerbitzuak berriro ezarriko dira.

Orobat, lizitazioa egin aurretik, beharrezkoa da obrek ukituriko ondasun eta eskubideak kudeatu eta horiek desjabetzeko espedienteari lehenbailehen ekitea.

Nafarroako errepideei buruzko martxoaren 23ko 5/2007 Foru Legearen 20. artikuluko 2. eta 3. idatz-zatietan xedaturikoarekin bat, bidezko da eraikuntza proiektua behin-behinekoz onetsi eta jendaurrean paratzea, bai proiektuaren eduki teknikoari bai desjabetu ahal izateko lurrak okupatu beharrari dagokienez. Aldi berean, entzunaldia eman behar zaie ukitutako toki entitateei, beren eskumenen esparruan adieraz dezaten proiektua bat datorren onetsita dagoen udalez gaindiko proiektu sektorialak ezarritako zehaztapenekin.

Horrenbestez, Proiektu, Trenbide eta Lan Hidraulikoen Zerbitzuak jakinarazi eta proposatu duenarekin bat eta Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen otsailaren 24ko 47/2005 Foru Dekretuaren 2. artikuluko 2. idatz-zatiaren bidez eskuratu ditudan eskudantziak erabiliz,

AGINDU DUT:

1. "Asterain-Irurtzun NA-7010 errepidea eraikitzea. Tartea: Irurtzungo saihesbidea" proiektua behin-behinekoz onestea.

2. Proiektuak ukituriko ondasun eta eskubideen desjabetze espedienteari hasiera ematea. Zerrenda eranskinean dago.

3. Proiektua jendaurrean jartzea eta ukitutako toki entitateei entzunaldia ematea, hilabetez. Epe horretan interesdunek egokitzat jotzen dituzten oharrak edo alegazioak aurkez ditzakete, eta ondasun eta eskubideen zerrendako okerrak zuzentzeko behar diren datuak idatzita eman. Interesdunek eskura izanen dute proiektua Nafarroako Gobernuko Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuko Proiektu, Trenbide eta Lan Hidraulikoen Zerbitzuko bulegoetan eta Irurtzungo eta Arakilgo herriko etxeetan.

4. Foru agindu hau Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean eta Nafarroan gehien zabaltzen diren egunkarietako batean argitaratzea.

5. Foru agindu hau Proiektu, Trenbide eta Lan Hidraulikoen Zerbitzuari, Desjabetze Atalari eta Irurtzungo eta Arakilgo udalei jakinaraztea, behar diren ondorioak izan ditzan.

Iruñean, 2008ko urtarrilaren 14an.-Herri Lan, Garraio eta Komunikazioko kontseilaria, Laura Alba Cuadrado.

ERANSKINA

"Asterain-Irurtzun NA-7010 errepidea eraikitzea. Tartea: Irurtzungo saihesbidea" proiektua. Ukituriko ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

IRURTZUNGO UDAL MUGAPEA

IR-01 IRURTZUNGO UDALA 15 2 553 Lurzorua

FORUEN PLAZA, 1 31860 IRURTZUN (NAFARROA)

IR-02 IRURTZUNGO UDALA 13 2 555 Lurzorua

FORUEN PLAZA, 1 31860 IRURTZUN (NAFARROA)

IR-03 PLAZAOLA HOTEL S.L. 14 2 635 Zoladura

ARALAR, S-P BEHEA 31860 IRURTZUN (NAFARROA)

IR-04 HYDRO ALUMINIUM INASA S.A. 3.701 2 547 Lurzorua

, 9 31860 IRURTZUN (NAFARROA) 60 Eraikina

IR-05 MANUFACTURAS IRULAR S.A. 48 2 189 Lurzorua

LIZARRA, 42 31860 IRURTZUN (NAFARROA)

IR-06 LOPETEGUI LARRAYOZ, AGUSTIN 174 2 219 Lurzorua

LOPETEGUI LARRAYOZ, JOSE JULIO

AMAIA, 5 31860 IRURTZUN (NAFARROA)

LOPETEGUI LARRAYOZ, JUAN JOSE

ANTSO AZKARRA, 57 31007 IRUÑA (NAFARROA)

IR-07 MANUFACTURAS IRULAR S.A. 9 2 188 Lurzorua

LIZARRA, 42 31860 IRURTZUN (NAFARROA)

IR-09 COMERCIAL Y BOBINADOS MANUFACTURA 574 2 220 Etxebizitza

LIZARRA, 42 31860 IRURTZUN (NAFARROA)

IR-11 HERRILURRAK-IRURTZUN-ETXEBERRIKO FAZERIA FORUEN PLAZA, 1 212 2 359N Zuhaitzak

31860 IRURTZUN (NAFARROA)

IR-13 HERRILURRAK-IRURTZUN-ETXEBERRIKO FAZERIA FORUEN PLAZA, 1 172 2 359C Larreak

31860 IRURTZUN (NAFARROA)

IR-16 IRURTZUNGO UDALA 12 2 656 Lurzorua

FORUEN PLAZA, 1 31860 IRURTZUN (NAFARROA)

IR-18 PROMOCIONES ITXASPERRI S.L. 45 2 643 Lurzorua

GARTZARON BENTA, 31866 GARTZARON (NAFARROA)

IR-20 IRURTZUNGO UDALA 15 2 644 Lurzorua

FORUEN PLAZA, 1 31860 IRURTZUN (NAFARROA)

IR-22 BELLO GASCO, FRANCISCA 63 2 645 Lurzorua

MAESTRE MARTINEZ, JOSE ANTONIO

SAN MARTIN, 15 02 31860 IRURTZUN (NAFARROA)

IR-24 IRURTZUNGO UDALA 164 2 654 Lurzorua

FORUEN PLAZA, 1 31860 IRURTZUN (NAFARROA)

IR-26 IRURTZUNGO UDALA 128 2 238 Lurzorua

FORUEN PLAZA, 1 31860 IRURTZUN (NAFARROA)

IR-28 DORRONSORO EXPOSITO, BIBIANO 183 2 239 Lurzorua

AMAIA, 15 31860 IRURTZUN (NAFARROA)

IR-30 LOPETEGUI LARRAYOZ, AGUSTIN 94 2 240 Lurzorua

LOPETEGUI LARRAYOZ, JOSE JULIO

AMAIA, 5 31860 IRURTZUN (NAFARROA)

LOPETEGUI LARRAYOZ, JUAN JOSE

ANTSO AZKARRA, 57 31007 IRUÑA (NAFARROA)

IR-32 IRURTZUNGO UDALA 360 2 241 Lurzorua

FORUEN PLAZA, 1 31860 IRURTZUN (NAFARROA)

IR-34 IRURTZUNGO UDALA 94 2 662 Lurzorua

FORUEN PLAZA, 1 31860 IRURTZUN (NAFARROA)

IR-36 IRURTZUNGO UDALA 1.748 2 620 Lurzorua

FORUEN PLAZA, 1 31860 IRURTZUN (NAFARROA)

IR-38 DORRONSORO EXPOSITO, BIBIANO 126 2 243A Lurzorua

AMAIA, 15 31860 IRURTZUN (NAFARROA)

IR-42 IRURTZUNGO UDALA 565 2 487 Lurzorua

FORUEN PLAZA, 1 31860 IRURTZUN (NAFARROA)

IR-44 IRURTZUNGO UDALA 91 2 619 Lurzorua

FORUEN PLAZA, 1 31860 IRURTZUN (NAFARROA)

IR-46 UTE CONGUAR SL Y JUAN VILLANUEVA OROZCO 5 2 646 Lurzorua

Arga ibaia, 24, IRUÑA

IR-47 MANUFACTURAS IRULAR S.A. 61 2 629 Lurzorua

Lizarra, 42

31860 IRURTZUN (NAFARROA)

ARAKILGO UDAL MUGAPEA

AR-15 BERAMENDI BERAMENDI, FERMIN 369 5 89A Leh. alorra

AMAIA, 13-31860 IRURTZUN (NAFARROA)

BERAMENDI BERAMENDI, MARIA ISABEL

CAMPAMENTO MENDIA, 7, 2.a D IRUÑA

AR-17 ZARRANZ APESTEGUIA, ANTONIO 187 5 88 Lurzorua

ANDIA, 2 31860 IRURTZUN (NAFARROA)

AR-19 S.A. DE PREFORMADOS METALICOS 68 5 296 Lurzorua

GELTOKIKO AUZOA, 2 BJ

AR-21 LARUMBE IRURITA, LUCIA 296 5 87a Lurzorua

EMILIO ARRIETA, 7 31002 IRUÑA (NAFARROA)

LARUMBE IRURITA, MARTIN MIGUEL

OTALDE, 3 31810 URDIAIN (NAFARROA)

AR-23 LARUMBE ASTIBIA, M.ª ROSARIO 3 5 85 Lurzorua

RECALDE MARILELARENA, ISIDRO

GELTOKIKO AUZOA, 4 31868 IZURDIAGA (NAFARROA)

AR-25 LARUMBE IRURITA, LUCIA 37 5 84 Lurzorua

EMILIO ARRIETA, 7 31002 IRUÑA (NAFARROA)

LARUMBE IRURITA, MARTIN MIGUEL

OTALDE, 3 31810 URDIAIN (NAFARROA)

AR-27 RECALDE LARUMBE, JOSE ANGEL 2 5 385 Lurzorua

GELTOKIKO AUZOA, 6 31868 IZURDIAGA (NAFARROA)

AR-29 VILCHES CORRAL, JOSE ANDRES 3 5 297 Lurzorua

SAN MIGEL KOLONIA, 4 31868 IZURDIAGA (NAFARROA)

AR-31 BARAIBAR MONENTE, M.ª TERESA 2 5 384 Lurzorua

ECHARTE SAGARDIA, PEDRO

BI AHIZPAK, 12 31860 IRURTZUN (NAFARROA)

AR-33 ARRASATE GONZALVO, JOSE RAMON 90 5 299a Lurzorua

IRAGUI ZIGANDA, MARIA CAMINO

GELTOKIKO AUZOA, 7 31868 IZURDIAGA (NAFARROA)

AR-35 OROZ BERAZA, ANA MARIA 64 5 298 Larrea

ANTSO AZKARRA, 27 05 D 31011 IRUÑA (NAFARROA)

AR-37 AUTOPISTAS DE NAVARRA S.A. 27 5 294 Elkorra

RODEZNOKO KODEAREN PLAZA, 8, 7.a IRUÑA

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (AUTOBIDEAK)

SAN IGNAZIO ETORBIDEA, 3, IRUÑA

AR-39 OROZ BERAZA, ANA MARIA 212 5 303 Larrea

ANTSO AZKARRA, 27 05 D 31011 IRUÑA (NAFARROA)

ZERBITZUEK UKITURIKO LURZATIAK

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehaztua

IRURTZUNGO UDAL MUGAPEA

IR-01 IRURTZUNGO UDALA 16 18 Lur azpiko linea 2 553 Lurzorua

FORUEN PLAZA, 1-31860 IRURTZUN (NAFARROA) telefonikoa

IR-02 IRURTZUNGO UDALA 33 36 Lur azpiko linea 2 555 Lurzorua

FORUEN PLAZA, 1-31860 IRURTZUN (NAFARROA) telefonikoa

IR-03 PLAZAOLA HOTEL S.L. 55 172 Lur azpiko linea 2 635 Zoladura

ARALAR, S-P BJ-31860 IRURTZUN (NAFARROA) telefonikoa

IR-06 LOPETEGUI LARRAYOZ, AGUSTIN 48 121 Saneamendua 2 219 Lurzorua

LOPETEGUI LARRAYOZ, JOSE JULIO

AMAIA, 5-31860 IRURTZUN (NAFARROA)

LOPETEGUI LARRAYOZ, JUAN JOSE

ANTSO AZKARRA, 57-31007

IRUÑA (NAFARROA)

IR-08 RUIZ DE ERENCHUN DEL CASTILLO, PABLO 12 53 Saneamendua 2 218 Lurzorua

SAN FERMIN, 6-31002 IRUÑA (NAFARROA)

IR-10 URRA MARIÑELARENA, FELIX 2 2 Saneamendua 2 217 Lurzorua

URRA MARIÑELARENA, IOSU

URRA MARIÑELARENA, JOSE IGNACIO

URRA MARIÑELARENA, JUANA MARY

URRA MARIÑELARENA, MARIA JOSE

URRA MARIÑELARENA, MARIA ROSARIO

LIZARRA, 34-31860 IRURTZUN (NAFARROA)

IR-11 HERRILURRAK-IRURTZUN-ETXEBERRIKO FAZERIA 19 57 220 Gasa 2 585N Zuhaitzak

FORUEN PLAZA, 1-31860 IRURTZUN (NAFARROA)

IR-12 IRURTZUNGO UDALA 98 Saneamendua 2 222 Lurzorua

FORUEN PLAZA, 1-31860 IRURTZUN (NAFARROA)

IR-13 HERRILURRAK-IRURTZUN-ETXEBERRIKO FAZERIA 4 13 56 Gasa 2 585C Larrea

FORUEN PLAZA, 1-31860 IRURTZUN (NAFARROA)

IR-14 BUKA-BERA S.L. 33 Saneamendua 2 640 Lurzorua

ERLETOKIETA, 1 EN 2-3-31007 IRUÑA (NAFARROA) 103 Lur azpiko linea el.

IR-16 IRURTZUNGO UDALA 164 Lur azpiko linea el. 2 656 Lurzorua

FORUEN PLAZA, 1-31860 IRURTZUN (NAFARROA) 9 12 35 Lur azpiko linea tel.

IR-18 PROMOCIONES ITXASPERRI S.L. 97 Lur azpiko linea 2 643 Lurzorua

GARTZARON BENTA,-31866 GARTZARON (NAFARROA) elektrikoa

IR-20 IRURTZUNGO UDALA 23 Lur azpiko linea 2 644 Lurzorua

FORUEN PLAZA, 1-31860 IRURTZUN (NAFARROA) linea el.

IR-22 BELLO GASCO, FRANCISCA 22 Lur azpiko linea 2 645 Lurzorua

MAESTRE MARTINEZ, JOSE ANTONIO elektrikoa

SAN MARTIN, 15 02-31860 IRURTZUN (NAFARROA)

IR-24 IRURTZUNGO UDALA 8 25 98 Gasa 2 654 Lurzorua

FORUEN PLAZA, 1-31860 IRURTZUN (NAFARROA)

IR-34 IRURTZUNGO UDALA 2 7 39 Gasa 2 662 Lurzorua

FORUEN PLAZA, 1-31860 IRURTZUN (NAFARROA)

IR-36 IRURTZUNGO UDALA 11 32 4 120 Gasa 2 620 Lurzorua

FORUEN PLAZA, 1-31860 IRURTZUN (NAFARROA)

IR-38 DORRONSORO EXPOSITO, BIBIANO 92 Gasa 2 243 Lurzorua

AMAIA, 15-31860 IRURTZUN (NAFARROA)

IR-40 DORRONSORO EXPOSITO, BIBIANO 33 99 288 Gasa 5 243B Leh. alorra

AMAIA, 15-31860 IRURTZUN (NAFARROA)

IR-41 IRURTZUNGO UDALA 70 196 8 969 Gasa 2 652 Lurzorua

FORUEN PLAZA, 1-31860 IRURTZUN (NAFARROA)

IR-42 IRURTZUNGO UDALA 66 199 627 Gasa 2 487 Lurzorua

FORUEN PLAZA, 1-31860 IRURTZUN (NAFARROA)

IR-43 IRURTZUNGO UDALA 6 Gasa 2 467A Larrea

FORUEN PLAZA, 1-31860 IRURTZUN (NAFARROA)

IR-45 IRURTZUNGO UDALA 137 Gasa 2 467D Elkorra

FORUEN PLAZA, 1-31860 IRURTZUN (NAFARROA)

IR-48 IRURTZUNGO UDALA 10 31 124 Gasa 2 653 Lurzorua

FORUEN PLAZA, 1-31860 IRURTZUN (NAFARROA)

ARAKILGO UDAL MUGAPEA

AR-31 BARAIBAR MONENTE, M.ª TERESA 4 9 32 Lur azpiko linea 5 384 Lurzorua

ECHARTE SAGARDIA, PEDRO telefonikoa

BI AHIZPAK, 12-31860 IRURTZUN (NAFARROA)

AR-35 OROZ BERAZA, ANA MARIA 16 25 56 Lur azpiko linea 5 298 Larrea

ANTSO AZKARRA, 27 05 D-31011 telefonikoa

IRUÑA (NAFARROA)

AR-37 AUTOPISTAS DE NAVARRA SA 9 20 63 Lur azpiko linea 5 294 Elkorra

RODEZNOKO KODEAREN PLAZA, 8, 7.a IRUÑA telefonikoa

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (AUTOBIDEAK)

SAN IGNAZIO ETORBIDEA, 3, IRUÑA

AR-39 OROZ BERAZA, ANA MARIA 11.715 Instalazio 5 303 Larrea

ANTSO AZKARRA, 27 05 D-31011 IRUÑA (NAFARROA) lagungarriak

Iragarkiaren kodea: F0900599