114. ALDIZKARIA - 2009ko irailaren 16a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

1175/2009 EBAZPENA, abuztuaren 11koa, Arriskuen Prebentziorako eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, "Navser, S.L." enpresaren lan hitzarmen kolektiboa aldatzeko akordioa erregistratu, gorde eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena (espediente zenbakia: 72/2008).

2009ko abuztuaren 11n departamentu honetan sartu zen "Navser, S.L." enpresaren lan hitzarmen kolektiboa zati batean aldatzeko akordioa, negoziazio batzordeak sinatua. Hitzarmena 2008ko 124. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, urriaren 10ean (espediente zenbakia: 72/2008).

Estatuaren lan arloko eginkizunak Nafarroako Foru Komunitateari eskualdatzeko apirilaren 11ko 937/1986 Errege Dekretuan ezarritakoari jarraikiz, Berrikuntza, Enpresa eta Enplegu Departamentuak du lan hitzarmen kolektiboak erregistratu, gorde eta argitaratzeko eskumena. Eginkizun horiek martxoaren 24ko 1/1995 Legegintzako Errege Dekretuaren 90. artikuluan ezarrita daude. Horiek horrela, kontuan hartu da Lan hitzarmen kolektiboen erregistro eta gordailuei buruzko maiatzaren 22ko 1040/1981 Errege Dekretuan ezarritakoa.

Horrenbestez, Berrikuntza, Enpresa eta Enplegu Departamentuko zuzendari nagusien eta idazkari tekniko nagusiaren aldi baterako ordezkoak izendatzeko Berrikuntza, Enpresa eta Enpleguko kontseilariak irailaren 27an emandako 285/2007 Foru Aginduarekin bat, eta organoko titularra ez dagoenez,

EBATZI DUT:

1. Azagrako "Navser, S.L." enpresaren (kode zenbakia: 3108432) lan hitzarmen kolektiboa hein batean aldatzeko 2009ko uztailaren 23an hartutako akordioa erregistratzea Lan Hitzarmen eta Akordio Kolektiboak Erregistratu eta Gordetzeko Bulegoan horretarako bereziki prestaturik dagoen liburuan, eta bertako administrazio unitatean testua eta dokumentazioa gordetzea.

2. Ebazpen hau negoziazio batzordeari jakinaraztea, eta adieraztea ebazpenak ez duela administrazio bidea amaitzen eta haren aurka gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahal dela, Berrikuntza, Enpresa eta Enpleguko kontseilariari zuzendua, jakinarazi eta biharamunetik hilabeteko epean.

3. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea, orok jakin dezan.

Iruñean, 2009ko abuztuaren 11n.-Lan Zerbitzuko zuzendaria, Arriskuen Prebentziorako eta Lanaren zuzendari nagusiaren ordezkoa baita, José M.ª Andueza Azcona.

Azagran (Nafarroa), 2009ko uztailaren 23an.

Bildurik:

Batetik, NAVSER S.L.ren izenean, José M.ª Arregui Zamorano jauna.

Bestetik, langileen izenean, Teodoro Jiménez Arnedo, Félix Gómez Castellano eta Guillermo Rodríguez Cerdán jaunak. David Martínez Guillén (UGT) jaunak eta Daniel Pérez de Gálvez (UGT) jaunak lagundurik.

Bi alderdiek agiri hau izenpetzeko gaitasuna aitortzen diote elkarri eta

ADIERAZTEN DUTE:

2008ko uztailaren 30ean Azagrako (Nafarroa) Navser, S.L. enpresaren 2008. urtetik 2011. urtera bitarteko hitzarmen kolektiboaren testu artikuluduna onetsi zutela (bi urte horiek barne direla). Hitzarmena 2008ko 124. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, urriaren 10ean.

Bi alderdiek uste dute egokia dela hitzarmen kolektiboa osatzea. Hortaz,

ERABAKI DUTE:

1. Navser, S.L. enpresaren 2008. urtetik 2011. urtera bitarteko (bi urte horiek barne) hitzarmen kolektiboan beste eranskin bat sartzea, VIII. eranskina hain zuzen, testu hau duena:

VIII. ERANSKINA

Erretiroa

Erretiroa 64 urte betetzean. Enpresaren eta langilearen arteko akordioa baldin badago, 64 urte betetzean erretiro berezia hartzen ahalko da, 1985eko uztailaren 17ko 1194/1985 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera ("Estatuko Aldizkari Ofiziala" 1985/07/20).

Erretiro partziala. Enpresak erretiro partziala hartzeko erraztasunak emanen dizkie plantillako langile finkoei, hori galarazten duen inguruabar larririk ez badago, eta hori urriaren 31ko 1131/2002 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera (azaroaren 27ko "Estatuko Aldizkari Ofiziala"). Erretiroarekin batera errelebo kontratua adostu behar baldin bada, langabetu bat edo enpresarekin aldi baterako kontratua duen langile bat hartuko da horretarako. Ezin izanen zaio enpresari eskatu errelebo kontratua aldizkako langile finko bati egitea, Auzitegi Gorenak finkatutako jurisprudentziak edo arau batek berariaz onartzen ez badu.

2. José M.ª Arregui Zamorano jaunari ahalmena ematea eranskin hau behar den bulego publikoan erregistratzeko eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzeko behar diren kudeaketak egin ditzan.

Eta adostasunaren frogagarri, adierazitako tokian eta egunean sinatu dute.

Iragarkiaren kodea: F0921641