114. ALDIZKARIA - 2009ko irailaren 16a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

DEIALDIA, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko zuzendari kudeatzailearen irailaren 2ko 151/2009 Ebazpenaren bidez onetsia, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko koordinazioko operadore laguntzaile izateko lanpostuak oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Lanpostuak Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiaren urtarrilaren 26ko 189/2009 Ebazpenaren bidez deitutako lekualdatze lehiaketaren bidez betetzen ez direnak izanen dira, tramitatzen ari baita.

Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko zuzendari kudeatzailearen irailaren 2ko 151/2009 Ebazpenaren bidez, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko koordinazioko operadore laguntzaile izateko lanpostuak oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia onetsi da. Lanpostuak Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiaren urtarrilaren 26ko 189/2009 Ebazpenaren bidez deitutako lekualdatze lehiaketaren bidez betetzen ez direnak izanen dira, tramitatzen ari baita. Lekualdatze lehiaketa 29 lanpostu huts betetzeko da.

Hautapen prozesua honako hauetan xedatutakoari jarraikiz eginen da: Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren Testu Bategina, abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuaren bidez onetsi zena; aipatu estatutua garatu eta gauzatzeko sarrera erregelamendua; gainerako aplikazio arauak; eta deialdi honen oinarriak.

1.-Deialdiaren xedea.

1.1. Deialdi honen xedea da koordinazioko operadore laguntzaile izateko lanpostuak (funtzionario eta/edo lan araubidekoak, D maila edo taldekoak), Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak urtarrilaren 26ko 189/2009 Ebazpenaren bidez deitutako lekualdatze lehiaketan betetzen ez direnak, oposizio-lehiaketa bidez betetzea. Ebazpen hori gaur egun tramitatzen ari da.

Lanpostuak txanda irekiaren eta igoera txandaren artean banatuko dira, abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuaren bidez onetsitako Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren Testu Bateginaren 15. artikuluko 3. idatz zatian ezarritako formulari jarraikiz. Hona hemen:

-Lehenbiziko lanpostua txanda irekikoa izanen da.

-Bigarrena, igoera txandakoa.

-Hirugarrenetik aurrera, bakoitiak igoera txandakoak eta bikoitiak txanda irekikoak.

Deitutako lanpostuetatik bat %33ko edo hortik gorako ezgaitasunak dituzten pertsonentzako gordeko da.

1.2. Sarrerako hautapen prozesuan onartu eta baztertutako izangaien behin betiko zerrenda onesteko ebazpenari eranskin bat gehituko zaio. Bertan, deitutako lanpostuak aipatu, eta horien araubide juridikoa, plantilla organikoko zenbakia, atxikipen eremua, destinoa eta txanda banaketa adieraziko dira.

1.3. Igoera txandako lanpostuak hutsik geldituz gero, izangaiek hautaprobak gainditzeko behar den gutxieneko puntuazioa atera ez dutelako, txanda irekikoei gehituko zaizkie.

Ezgaitasunak dituztenentzako txandako lanpostuak, txanda horretako izangaiek hautaprobak gainditzeko behar den gutxieneko puntuazioa atera ez dutelako bete gabe geldituz gero, beste txandetakoei gehituko zaizkie, Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren 15.3 artikuluan ezarritako ordenaren arabera.

Orobat, igoera txandan edota ezgaitasunak dituztenentzako txandan eskaintzen diren lanpostuak baino izangai gehiagok gainditzen badute, txanda horietan lanpostua eskuratzen ez dutenek aukera izanen dute txanda irekiko lanpostu hutsak eskuratzeko, txanda horretako izangaiekin lehia garbian eta eskuratutako azken puntuazioaren arabera.

Era berean, txanda irekiko lanpostuak eskuratzeko aukera izanen dute, aurreko lerroaldean adierazitako moduan, 6.4.3 oinarrian agiriak aurkezteko ezartzen den epea bukatzen denean deialdiaren 2.1.2 oinarriko eskakizun berariazkoak betetzen ez dituzten igoera txandako izangaiek.

1.3. Lanpostuak uztailaren 4ko 158/1984 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Ordainsariei buruzko behin-behineko Erregelamenduan eta "Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioa eta haren erakunde autonomoak" izeneko enpresako hitzarmen kolektiboan izaera orokorraz D maila edo talderako ezarritako ordainsariez hornituko dira.

1.4. Halaber, aldi baterako kontratatuak izateko zerrenda bat osatzea du xede deialdi honek, sarrerako hautapen prozesuan lanpostua eskuratzen ez duten izangaiekin, deialdiaren 9. oinarrian xedatutakoari jarraituz.

2.-Betebeharrak.

2.1. Oposizio-lehiaketan onartuak izateko, izangaiek, eskaerak aurkezteko epea amaitzen den egunean eta agiriak aurkezteko epearen barrenean (deialdiaren 6.4.3 atalean adierazia), eta lanpostuaren jabetza hartu arte, eskakizun hauek bete beharko dituzte:

2.1.1. Txanda irekiko izangaiek bete beharreko eskakizunak:

a) Espainiarra izatea, edo Europar Batasuneko beste estatu batekoa, edo Europar Batasunak sinatu eta Espainiak berretsitako nazioarteko itunak direla medio, langileen zirkulazio librea aplikatzen den eremuko estatu batekoa.

Orobat, espainiarren eta Europar Batasuneko beste estatuetako edo aipatu nazioarteko itunek ukitutako estatuetako herritarren ezkontideek parte hartzen ahal dute, zuzenbidez bereizita ez badaude; halaber, haien ondorengoek eta ezkontidearen ondorengoek, zuzenbidez bereizita ez badaude, 21 urtetik beherakoak badira, edo, gorakoak izanda, haien kontura biziz gero.

b) Hamasei urtetik gorakoa izatea eta nahitaezko erretiroko gehieneko adina ez izatea.

c) Eskola graduatua, lehen mailako lanbide heziketa edo titulu baliokidea izatea, edo eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunean titulu hori eskuratzeko moduan egotea.

Atzerrian lortutako tituluak badira, homologazioaren egiaztagiria eduki beharko da.

d) Bete behar dituen eginkizunetan aritzeko adinako gaitasun fisikoa eta psikikoa izatea.

e) Eginkizun publikoetan aritzeko ezgaitu edo gabetua ez egotea eta administrazio publikoren baten zerbitzutik bereizia ez izatea.

Espainiako nazionalitatea ez duten izangaiek frogatu beharko dute beren estatuko funtzio publikoan sartzea eragozten dien diziplina zehapenik edo zigor penalik ez dutela.

2.1.2. Igoera txandako izangaiek bete beharreko baldintzak:

Igoera txandako izangaiek eskakizun hauek bete beharko dituzte:

a) Nafarroako edozein administrazio publikotako langile finkoa izatea, edo Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari transferitutako Justizia Administrazioko zerbitzuei atxikitako langile finkoa, eta jatorrizko lanpostuan borondatezko edo nahitaezko eszedentzian ez egotea.

b) Deialdiko lanpostu hutsen maila berekoa edo apalagokoa izatea.

c) Eskola graduatua, lehen mailako lanbide heziketa edo horien baliokidea den tituluaren jabe izatea, edo eskaerak aurkezteko epea amaitzen denean eskuratzeko moduan egotea, eta Nafarroako administrazio publikoetan egiazko zerbitzuetan bost urteko antzinatasuna duela frogatzea; edo, bestela, titulurik ezean, administrazio horietan zortzi urteko antzinatasuna frogatzea.

Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren zortzigarren xedapen gehigarrian ezarri dena aplikatuz, igoera txandan esku hartzeko betebeharrak betetzen dituzten Nafarroako Parlamentuko funtzionarioek ere txanda horretan parte hartzen ahalko dute.

2.1.3. Ezgaitasunak dituzten pertsonentzako txandako izangaiek bete beharreko berariazko baldintza.

Ezgaitasunak dituzten pertsonen erreserbako txandako izangaiek, 2.1.1 atalean aipatzen diren betebeharrez gain, 100eko 33ko edo hortik goitiko ezgaitasun bat izan beharko dute, ofizialki onartua.

2.2. Deialdiaren 3.2 oinarriko B eta C letretan aipatzen diren salbuespenak salbuespen, izendatuak izateko proposatzen diren izangaiek frogatu beharko dituzte betebehar horiek, deialdiaren 6.4.3 eta 7.3 oinarrietan ezarritako epean eta moduan.

3.-Eskaerak.

3.1. Deialdian parte hartzeko eskaerak Nafarroako Gobernuko Nafarroako Larrialdietako Agentziaren Erregistroan (Agoitz kalea, 35 bis, 31004 Iruña) aurkeztu beharko dira, edo Nafarroako Gobernuaren gainerako erregistro bulegoetako edozeinetan (zerrenda 2008ko 14. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, urtarrilaren 30ean), edo, bestela, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan adierazitako bideetakoren bat erabiliz, deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hogeita hamar egun naturaleko epean.

Eskaera posta bulego batean aurkeztuz gero, gutun azal irekian eginen da, postako langileek, ziurtatu aurretik, data eta zigilua jar ditzaten.

Eskabideak deialdi honen eranskineko ereduari lotu behar zaizkio eta, haietan, izangaiek adierazi beharko dute eskatutako baldintza guztiak betetzen dituztela. Eskabide eredua Nafarroako Gobernuko Erregistro Orokorrean dago eskuragarri. Interneten bidez ere lortzen ahal da, www.navarra.es helbidean, bai argitaratzen deneko aldizkari ofizialetik abiatuta bai Zerbitzuen Katalogoko Enplegu Publikoan dagoen deialdiaren aiputik abiatuta.

3.2. Eskabideari, behar bezala bete ondoren, agiri hauek erantsiko zaizkio:

A) Izangai guztiek aurkeztu beharreko agiriak:

Bat.-Nortasun agiri nazionalaren fotokopia, edo izangaiaren nortasuna egiaztatzen dituen beste agiri baliokideren batena.

Bi.-Espedientea formalizatzeko eta azterketa eskubideetarako 15 euro ordaindu izanaren jatorrizko ziurtagiria. Azterketa eskubideen tasa ordaintzen ez bada, izangaia baztertu eginen da.

Sistema hauetako bat erabiliz ordaintzen ahalko da tasa hori:

-Behar den bezala betetako ordainketa gutunaren bidez, Nafarroako Foru Komunitateko banku entitateetan ordaintzeko. Interneten, deialdiaren iragarkian, arestian aipatutako helbidean ordainketa gutunaren eredua dago.

-Banestoko (Banco Español de Crédito) 0030 8124 87 0870002271 kontuan eskudirutan edo bankuko transferentzia bidez ordainduz; horrelakoetan, ordainagirian datu hauek jarri beharko dira nahitaez:

-Izangaiaren izen-deiturak.

-NANa/IFZ.

-Ordainketa zein kontutan egiten den, haren zenbakia.

-Kontzeptua: oposizioak.

-Deialdiaren xede den lanpostua.

Honako hauek ez dute tasarik ordaindu beharko:

a) %33ko edo hortik gorako ezgaitasun aitortua duten pertsonek, oinarri honen C atalean ezarri bezala frogatuz gero.

b) Hautaproben deialdia egin aurretik hilabete batez edo luzaroago lan eskatzaile gisa inskribaturik egon diren pertsonek. Salbuespen hori aplikatzeko baldintza izanen da inskribaturik egon diren bitartean eskainitako inolako lan egokiri uko egin ez izana eta lanbide sustapen, prestakuntza edo aldaketarako ekintzetan parte hartzeari uko egin ez izana, justifikatutako kasuetan izan ezik, eta, horrez gainera, lanbide arteko gutxieneko soldatatik gorakoa den diru sarrerarik ez izatea hilabetero.

Lan eskatzailea dela frogatzeko, enplegu bulegoak emandako agiria aurkeztu beharko du. Bertan, lan eskatzaile gisa inskribatu zeneko data agertuko da eta, orobat, adieraziko da inskribaturik egon den bitartean ez diola uko egin handik eskainitako inolako lan egokiri, ez eta lanbide sustapen, prestakuntza edo moldaketarako ekintzetan parte hartzeari ere, justifikatutako kasuetan izan ezik.

Interesdunaren adierazpenaren bidez frogatuko da ez duela hilabetero lanbide arteko gutxieneko soldatatik gorako diru sarrerarik. Adierazpen eredua Nafarroako Gobernuko Informazio Bulegoan eskuratzen ahalko da edo, bestela, Interneten bidez, arestian emandako helbidean.

B) Igoera txandako izangaiek aurkeztu beharreko agiri berariazkoak:

A atalean aipatzen diren agiriez gain, igoera txandako izangaiek honako hauek aurkeztu beharko dituzte:

Bat.-Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioa ez beste Nafarroako administrazio publiko bateko langile finkoek edo Nafarroako Foru Komunitatera transferitutako Justizia Administrazioko zerbitzuei atxikitako langile finkoek:

-Deialdi honen 2.1.2 atalean aipatzen diren betebeharrak frogatzen dituzten agiriak.

Bi.-Nafarroako Foru Komunitatearen Administrazioko langile finkoek:

-Eskola graduatuaren edo lehen mailako lanbide heziketako tituluaren, edo baliokidearen, kopia konpultsatua, zortzi urteko antzinatasun aitortua ez badaukate.

C) Ezgaitasunak dituzten izangaiek.

Ezgaitasunak dituzten pertsonentzako erreserba txandan onartzeko, bai eta 3.2 oinarriaren (tasekiko salbuespena) A) atalean xedatutakoari dagokionez eta denborak eta baliabideak egokitzeko eskatzeko, %33ko edo hortik gorako ezgaitasuna duten izangaiek hori frogatu beharko dute, agiri hauetariko baten jatorrizkoaren edo kopia konpultsatuaren bidez:

-IMSERSOk edo autonomia erkidegoan eskumena duen organoak luzatutako ziurtagiria.

-Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalaren ebazpena, ezintasun iraunkor osoa, ezintasun iraunkor absolutua edo baliaezintasun handia izateagatik prestazio bat jasotzeko eskubidea onartzen diona.

Ariketak egin ahal izateko denbora edo baliabideetan egokitzapenak eskatzeko, eskabidean eskatu beharko dute, eta hartarako, aparteko orri batean adierazi, nolako ezgaitasuna duten eta zer egokitzapen eskatzen duten. Interesdunek Interneteko helbide honetan eskura dezakete eskabide eredua: www.navarra.es, "Zerbitzuak", "Enplegu publikoa".

3.3. Eskaerak aurkezteko epea ezin izanen da luzatu.

3.4. Eskaeran atzematen diren akats materialak edo egitezkoak ofizioz edo interesdunak eskaturik zuzentzen ahalko dira, noiznahi ere.

4.-Izangaien onarpena eta erreklamazioak.

4.1. Eskaerak aurkezteko epea bukatuta, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko Sarrerarako Hautapenaren Zerbitzuko zuzendariak, zuzendari kudeatzaileak eskuordetuta, ebazpena emanen du, izangai onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda onesteko, eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara dadila aginduko.

4.2. Izangai baztertuek hamar egun balioduneko epea izanen dute, behin-behineko zerrenda Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik, erreklamazioak aurkezteko eta, akatsik egin badute, zuzentzeko.

4.3. Erreklamazioak aurkezteko epea bukaturik eta horien gainean ebatzi ondoren, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko Sarrerarako Hautapenaren Zerbitzuko zuzendariak, zuzendari kudeatzaileak eskuordetuta, ebazpena emanen du, izangai onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda onesteko, eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara dadila aginduko.

4.4. Izangaiei egotzitako arrazoiengatik baztertzen diren izangaiei ez zaizkie azterketa egiteko eskubideak itzuliko.

5.-Epaimahaia.

5.1. Epaimahaia kide hauek osatuko dute:

-Mahaiburua: David Sáinz Jiménez jauna, Nafarroako Larrialdietako Agentziaren zuzendari kudeatzailea.

-Ordezkoa: Alberto Otamendi Saldise jauna, Nafarroako Larrialdietako Agentziako Babes Zibileko zuzendaria.

-Mahaikidea: José Miguel Olaiz Zoroquiáin jauna, Nafarroako Larrialdietako Agentziako SOS Nafarroaren Arloko burua.

-Ordezkoa: Eusebio Medina Ureña jauna, Nafarroako Larrialdietako Agentziako Azpiegitura Teknikoaren Unitateko burua.

-Mahaikidea: Javier Vergara Falces jauna, Nafarroako Larrialdietako Agentziako Larrialdien Zuzendaritza eta Koordinaziorako Arloko burua.

-Ordezkoa: Juan José Minondo Sanz jauna, Nafarroako Larrialdietako Agentziako Plangintza Arloko burua.

-Mahaikidea: langileen ordezkari bat, Nafarroako Larrialdietako Agentziako Langileen Batzordeak proposatua.

-Ordezkoa: langileen ordezkari bat, Nafarroako Larrialdietako Agentziako Langileen Batzordeak proposatua.

-Mahaikide idazkaria: Begoña Martínez Barrado andrea, Nafarroako Larrialdietako Agentziako Plangintza Arloko burua.

-Ordezkoa: Yolanda Núñez Rosón andrea, Nafarroako Larrialdietako Agentziako Langileriaren Kudeaketarako Unitateko burua.

Hautaprobak hasi baino lehen eratuko da epaimahaia.

5.2. Epaimahaia ezin izanen da eratu, ezta jardun ere, kideen gehiengo osoa bildu gabe.

Kide anitzeko organoaren eraketak eta jardunak balio izateko, mahaiburuak eta mahaikide idazkariak edo haien ordezkoek egon beharko dute bertan.

5.3. Epaimahaiko kideek ez dute parte hartuko, eta organo dei egileari horren berri emanen diote, baldin eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legean parte ez hartzeko aipatzen diren egoeretakoren batean badaude.

Izangaiek, halaber, zilegi dute mahaikideak errefusatzea, egoera horietako bat gertatzen denean.

5.4. Epaimahaiak gehiengoz ebatziko ditu deialdiaren oinarriak interpretatu eta aplikatzeko moduari buruz sor daitezkeen gorabehera guztiak.

5.5. Epaimahaiak aholkulari adituen laguntza izan dezake proba batzuetan nahiz guztietan. Aholkulari horiek beren espezialitate teknikoetan baizik ez dira ariko eta haietan bakarrik emanen diote laguntza epaimahaiari.

6.-Oposizio-lehiaketa nola eginen den.

6.1. Oposizio-lehiaketa bi alditan eginen da, lehiaketaldia lehenbizi eta oposizioaldia gero, oinarri hauetan zehazten den gisara.

6.2. Oposizioaldia 2009ko azaroan hasiko da. Izangai onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda onesten duen ebazpen berean zehaztuko dira probak hasteko lekua, eguna eta ordua.

Ondoren, epaimahaiak gainerako probak egiteko iragarkiak argitaratuko ditu, arauz egin behar den moduan.

6.3. Merezimendu lehiaketa.

6.3.1. Epaimahaiak lehiatzaileek alegatutako eta egiaztatutako merezimenduak baloratuko ditu, deialdiaren II. eranskineko baremoari jarraikiz.

6.3.2. Alegatutako merezimendu guztiak agirien bidez frogatu beharko dira izangaiek oposizio-lehiaketa honetan parte hartzeko eskabidea aurkezten duten unean. Agiriak jatorrizkoak zein behar bezala konpultsatuak izanen dira, bestela ez aurkeztutzat joko dira.

6.3.3. Baremoaren aplikaziorako beharrezkoa den informazio guztia jaso beharko dute agiri horiek. Justifikatu gabeko merezimenduak ez dira baloratuko.

Izangaiek alegatutako merezimenduen gaineko argibideak eta datu osagarriak eskatzen ahalko ditu epaimahaiak.

6.3.4. Lehiaketaldia ez da baztertzailea izanen, eta 24,38 puntuko balorazioa izanen du, gehienez ere. Deialdiaren II. eranskinari jarraikiz banatuko dira puntuak, honela:

-Egindako zerbitzuak: 20 puntu bitarte.

-Hizkuntzak jakitea: 4,38 puntu bitarte.

6.3.5. Epaimahaiak baremoaren atal bakoitzean izangaien merezimenduak baloratuko ditu. Epaimahaiak ez du inoiz aintzat hartuko izangaiak alegatu gabeko edo agiri bidez egiaztatu gabeko merezimendurik, eta ezin izanen du atal bakoitzerako ezarritako puntuazioa baino handiagorik eman.

6.3.6. Lehiaketaldia amaitzen denean, epaimahaiak Nafarroako Gobernuaren iragarki oholean jarriko du izangai bakoitzak lortutako puntuazioa.

Lehiaketaldiko puntuazioa oposizioaldikoari gehituko zaio, eta emaitza oposizio-lehiaketako puntuazio osoa izanen da.

6.4. Oposizioa.

Oposizioa baztertzailea izanen da eta bi alditan gauzatuko da: lehena hautapenaldia izanen da eta zenbait ariketak osatuko dute, eta bigarrena trebakuntzaldia izanen da eta, pasatzeko, prestakuntza oinarrizkoko eta praktikoko ikastaroa gainditu beharko da, maiatzaren 4ko 150/1998 Foru Dekretuan (Operazioak Koordinatzeko Zentroa arautzen du), irailaren 12ko 113/2005 Foru Dekretuan (Nafarroako Segurtasun Eskolaren antolamendu eta funtzionamendurako Erregelamendua onesten du) eta aplikatzekoak diren gainerako arauetan xedatutakoari jarraikiz. Lehenengo foru dekretua 1998ko 65. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, ekainaren 1ean, eta, bigarrena, 2005eko 117 Nafarroako Aldizkari Ofizialean, irailaren 30ean.

6.4.1. Hautapenaldia.

Lehenengo ariketa.-Bi proba egin beharko dira, nahitaez.

-Lehena: aukera anitzeko galdera sorta bati erantzun beharko zaio -erantzun zuzena bakarra izanen da-, hizkuntz gaitasuna eta zenbaki, bulego antolaketa eta ortografiarako gaitasuna neurtzeko. Erantzun okerrengatik puntuak kenduko dira.

-Bigarrena: proba honetan ere aukera anitzeko galdera sorta bati erantzun beharko zaio; erantzun zuzena bakarra izanen da. Gaiak deialdiaren III. eranskineko I. zatian ageri direnak izanen dira. Erantzun okerrengatik puntuak kenduko dira.

Bi probak egun berean eginen dira, bata bestearen ondoren. Epaimahaiak, probak hasi baino lehen, bi proba horietako bakoitzaren gehieneko iraupena finkatuko du.

Proba horiek egiteko ez da inongo testurik erabiltzen ahalko, ez eta hiztegirik, kalkulagailurik edo bestelako materialik ere, mutur lodiko bolaluma beltza ez bada.

Bigarren ariketa: lehenengo ariketa gainditu dutenentzako bakarrik. Bi proba egin beharko dira, nahitaez.

Lehena.-Proba honetan ere aukera anitzeko galdera sorta bati erantzun beharko zaio; erantzun zuzena bakarra izanen da. Gaiak deialdiaren III. eranskineko II. zatian ageri direnak izanen dira. Erantzun okerrengatik puntuak kenduko dira.

Bigarrena.-Proba honetan ere aukera anitzeko galdera sorta bati erantzun beharko zaio; erantzun zuzena bakarra izanen da. Gaiak deialdiaren III. eranskineko III. zatian ageri direnak izanen dira. Erantzun okerrengatik puntuak kenduko dira.

Bi probak egun berean eginen dira, bata bestearen ondoren. Epaimahaiak, probak hasi baino lehen, bi proba horietako bakoitzaren gehieneko iraupena finkatuko du.

Proba horiek egiteko ez da inongo testurik erabiltzen ahalko, ez eta bestelako materialik ere, mutur lodiko bolaluma beltza ez bada.

Hirugarren ariketa: lehenengo eta bigarren ariketetan lortutako puntuak batuta 400 kalifikaziorik hoberenak lortzen dituzten izangaientzako bakarrik. 400. postuan kalifikazio bera duten izangai bat baino gehiago badaude, guztiek egiten ahalko dute ariketa.

Ariketan proba teoriko bat eginen da; epaimahaiak proposatutako testu bat transkribatu beharko da, baloratu ahal izateko ordenagailuko teklatuarekin dituen abiadura eta eraginkortasuna, ordenagailu pertsonal batean testu editore sinple bat erabiltzean. Joaldi kopurua, zuzentasuna eta epaimahaiak proposatutako testuarekiko fideltasuna baloratuko dira. Akats mekanografikoak, omisioak eta ariketa egiteko arauen ez betetzeak zehatuko dira.

Oposiziogileek gehienez ere 10 minutu izanen dituzte proba egiteko. Izangaiei proba egiteko beharrezko bitarteko teknikoak emanen zaizkie.

Epaimahaiak proba egiteko tokia, eguna eta ordua adieraziko ditu. Taldeka edo batera egiten ahalko da, antolaketa dela-eta komeni denaren arabera. Ariketa egiteko ordutegi bat baino gehiago deitu behar izanez gero, epaimahaiak antzeko zailtasuna duten testu ezberdinak prestatuko ditu, izangaiek ordu txanda bakoitzean proba testu ezberdin banarekin egiteko moduan; ausaz aukeratuko da.

Epaimahaiak proba egiteko beharrezko deritzon laguntza teknikoa eskatzen ahalko du.

Laugarren ariketa.-Izangaiek proba psikoteknikoak eta buruz buruko eta/edo taldekako elkarrizketak egin beharko dituzte, lanpostuaren lanbide profilaren eskakizunetara zein neurritan egokitzen diren zehazteko; Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak onetsiko du, Nafarroako Larrialdietako Agentziako zuzendari kudeatzaileak proposatuta. Proba Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko kasuan kasuko zerbitzuak eginen du, eta haren emaitza loteslea izanen da epaimahaiarentzat.

6.4.1.1. Hautapenaldiko ariketen balorazioa:

-Lehenengo ariketa:

Lehenengo proba: 0tik 50 puntura bitarte kalifikatuko da. Bazterturik geldituko dira gutxienez 25 puntu lortzen ez dituzten izangaiak.

Bigarren proba: 0tik 30 puntura bitarte kalifikatuko da. Bazterturik geldituko dira gutxienez 15 puntu lortzen ez dituzten izangaiak.

-Bigarren ariketa:

Lehenengo proba: 0tik 30 puntura bitarte kalifikatuko da. Bazterturik geldituko dira gutxienez 15 puntu lortzen ez dituzten izangaiak.

Bigarren proba: 0tik 30 puntura bitarte kalifikatuko da. Bazterturik geldituko dira gutxienez 15 puntu lortzen ez dituzten izangaiak.

-Hirugarren ariketa: 0tik 20 puntura bitarte kalifikatuko da. Gutxienez ere 10 puntu lortzen ez dituzten izangaiak eta hirurogei akats mekanografiko edo gehiago egiten dituztenak baztertuko dira.

Proba irizpide hauek kontuan hartuz baloratuko dira:

Akats mekanografikoengatik puntuak kendu ondoren, 10 puntu emanen dira lehenbiziko 1.800 joaldiengatik. Horietatik aurrera, beste puntu bat emanen da 120 joaldi zuzeneko, edo proportzioan bidezkoa den puntuazioa. Bi puntuazioen baturak probari esleitu zaion gehieneko puntuazioa izanen du muga, 20 puntu, alegia.

Joaldiak zenbatzerakoan, normalez gain, emanen dira:

Joaldi bat lerroaldea aldatzen den bakoitzean.

Joaldi bat letra larri bakoitzarengatik edo letra larrien tekla sakatu beharra duen zeinu bakoitzarengatik.

Joaldi bat azentu ortografiko edo tileta bakoitzarengatik.

Joaldi zuzenetatik bost joaldi kenduko dira akats mekanografiko bakoitzarengatik. Hauek dira akatsak:

-Honako hauek sartzea:

Alfazenbakizko karaktereak, zuriuneak, edo puntuazio zeinuak, transkribatu beharreko testuan ez daudenak. 5 joaldi kenduko dira.

-Honako hauek ez egitea:

Alfazenbakizko karaktereak (letrak ez idaztea, azentudunak izan ala ez), puntuazio zeinuak (horietan sartzen dira puntu eta bereiz guztiak edo lerroalde arteko bereizketak), edo hitzen arteko bereizketak. Halako kasu bakoitzeko 5 joaldi kenduko dira.

-Nahasteak:

Alfazenbakizko karaktereen, puntuazio zeinuen edo elkarren segidako bi karaktereen okerreko transkripzioa, horrek alfazenbakizko karaktere bat beste batez ordeztea ekartzen duenean. Halako kasu bakoitzeko 5 joaldi kenduko dira.

Programa automatiko baten bidez eginen da zuzenketa, eta epaimahaiak emandako testuaz baliatuta izangaiak transkibatzen duen testua karakterez karaktere aztertuko da.

Laugarren ariketa: 0tik 50 puntura bitarte kalifikatuko da. Bazterturik geldituko dira gutxienez 25 puntu lortzen ez dituzten izangaiak.

6.4.1.2. Hautapenaldiko ariketa bakoitza amaitutakoan, epaimahaiak jendaurrean jarriko du, ariketa egin den lekuan eta Nafarroako Gobernuaren iragarki oholean, probak gainditu dituzten izangaien zerrenda, bakoitzaren kalifikazioekin. Horrez gainera, hurrengo proba non, zein egunetan eta zer ordutan eginen den adierazten duen oharra argitaratuko du, gutxienez hura hasi baino 48 ordu lehenago.

6.4.1.3. Ariketa bakoitzerako dei bakarra eginen da, hau da, deitutako izangaiek epaimahaiak adierazitako egunean eta orduan aurkeztu beharko dute; deialdira azaltzen ez direnak oposiziotik kanpo geratuko dira. Taldekako ariketetan, egun bakoitzerako deitutako izangaiek bertan egon beharko dute epaimahaiak jarduketak hasteko ezarritako orduan.

Izangaiek nortasun agiri nazionala, pasaportea, gidabaimena edo epaimahaiak nahikotzat jotzen duen beste agiriren bat aldean dutela agertu beharko dute. Azterketara agertzen ez direnak edo arestian aipatutako agirietako baten bidez beren nortasuna egiaztatzen ez dutenak prozeduratik baztertuko dira.

6.4.1.4. Hautaprobak egiteko, ezgaitasun aitorturen bat dutenentzat bidezkoak diren denbora eta baliabide egokitzapenak eginen dira, eskabidean azaldutakoaren arabera.

6.4.2. Trebakuntzaldia edo prestakuntza oinarrizkoko eta praktikoko ikastaroa.

Hautapenaldiko probak amaituta, epaimahaiak jendaurrean jarriko du, Nafarroako Gobernuaren iragarki oholean, hura gainditu duten izangaien zerrenda, haietako bakoitzak lehiaketaldian eta hautapenaldiko ariketetan lortutako kalifikazioak batuta ateratzen den puntuazio osoaren arabera ordenatuta. Halaber, deitutako lanpostu kopuruan sartzen diren izangaien zerrenda argitaratuko du, kasuan kasuko txandetan lortutako puntuazio hurrenkerari jarraikiz, prestakuntza oinarrizkoko eta praktikoko ikastaroa egiteko hautatze aldera.

Berdinketarik egonez gero, hautapenaldiko lehenengo ariketan punturik gehien lortzen dutenen alde eginen da. Berdinketak badirau, bigarren eta hirugarren ariketetan lortutako puntuazioak hartuko dira kontuan, hurrenkera horretan.

6.4.3. Aipatu zerrenda iragarki oholean argitaratu eta hurrengo 15 egun naturaleko epean, proposatutako izangaiek agiri hauek aurkeztu beharko dizkiote epaimahaiko idazkariari:

a) Nortasun agiri nazionalaren bi fotokopia konpultsatu, edo izangaiaren nazionalitatea eta nortasuna frogatzen dituen beste agiri baliokideren batenak.

b) Deialdiaren 2. oinarrian eskatzen den tituluaren fotokopia konpultsatua, edo hura eskuratzeko eskubideak ordaindu izanaren gordekinarena, edo, hala badagokio, titulu hori eskaerak aurkezteko epean eskuratzeko maneran dagoela ziurtatzen duen agiria, salbu eta, deialdiaren 3.2 oinarriko B letran xedatutakoari jarraikiz, lehenago egin badu, edo deialdian igoera txandaren bidez parte hartzen badu, zortzi urteko antzinatasun aitortua dela-eta.

Deialdi hau egin ez duen Nafarroako beste administrazio publikoren bateko langile finko edo Nafarroako Foru Komunitateari eskualdatutako Justizia Administrazioko zerbitzuei atxikitako langile finko diren izangaiek, gainera, aurreko administrazioko espediente pertsonalean ageri diren inguruabar eta aurrekari guztiak frogatzen dituen ziurtagiria aurkeztu beharko dute, hots, sarrerari, antzinatasunari, mailari, egoera administratiboari eta abarrei buruzkoa.

6.4.4. Inork agiri horiek goian adierazitako epean aurkezten ez baditu, behar bezala arrazoitutako ezinbesteko kasuetan izan ezik, ezin izanen du prestakuntza oinarrizkoko eta praktikoko ikastaroa egin, ezin izanen dute izendatu edo kontratatu eta haren jarduketa guztiak deuseztatu eginen dira. Hori, dena dela, ez da eragozpen izanen eskabidean gezurra esateagatik izan lezakeen erantzukizuna eskatzeko.

Aurreko lerroaldean aipatutako kasuan, dagokion txandako izangai gaindituek beteko dituzte sortzen diren bajak, lehiaketan eta hautapenaldian lortutako puntuazioari jarraikiz; halakoetan, aurreko ataletan aipatutako prozedurari jarraitu beharko zaio.

6.4.5. Aurreko ataletan aipatu izapideak eginda eta, hala badagokio, sortutako bajak beteta, epaimahaiak prestakuntza oinarrizkoko eta praktikoko ikastaroan onartutako izangaien zerrenda argitaratuko du, eta hura zein egunetan hasiko den adieraziko.

6.4.6. Ikastaro hori egin eta gainditu dutela Nafarroako Segurtasun Eskolak luzatutako kasuan kasuko ziurtagiriaren bidez egiaztatzen duten izangaiek ez dute prestakuntza ikastaro hori egin beharrik izanen.

6.4.7. Nafarroako Segurtasun Eskolak emanen du prestakuntza oinarrizkoko eta praktikoko ikastaroa; baztertzailea izanen da eta 190 bat ordu iraunen du.

Ikastaroa amaitzean, ikasleek 600 euroko beka jasoko dute, betiere irakastorduen %90era gutxienez azaldu direla egiaztatzen badute. Dena dela, beka hori ez da emanen bestelako ordainsaririk edo sorospenik jasoz gero. Ikastaroan baja hartzen dutenek oposizio-lehiaketatik kanpo geratuko dira eta ez dute bekarik jasoko. Baja hartu bezain pronto, Nafarroako Segurtasun Eskolak horren berri emanen die epaimahaiari eta organo dei egileari.

6.4.8. Prestakuntza oinarrizkoko eta praktikoko ikastaroa amaituta eta azken puntuazioak gaindituta badute, Segurtasun Eskolako zuzendariak izangaien zerrenda igorriko dio epaimahaiari; bertan, gai kalifikazioa azalduko da, baldin eta ikasleak ikastaroko arlo guzti-guztiak gainditu baditu, eta, ez gai, gainditu ez baditu.

Kalifikazio hori loteslea izanen da epaimahaiarentzat. Ez gai kalifikazioa lortu duten ikasleak oposizio-lehiaketatik kanpo geratuko dira.

7.-Probak gainditu dituztenen zerrenda, izendapen proposamena eta agiri osagarrien aurkezpena.

7.1. Prestakuntza oinarrizkoko eta praktikoko ikastaroa amaituta, epaimahaiak Nafarroako Gobernuaren iragarki oholean argitaratuko du izangai gaindituen zerrenda, lehiaketaldian eta oposizioaldian lortutako kalifikazioak batuta ateratzen den puntuazioaren arabera ordenatuta, eta Nafarroako Administrazio Publikoko Institutuari igorriko dio, espediente osoarekin eta izendapen proposamenarekin batera. Proposamen hori Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.

7.2. Izendapen proposamena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu ondoko 30 egun naturaleko epean, proposatutako izangaiek inprimaki berariazko batzuk jaso eta honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko Sarrerarako Hautapenaren Zerbitzuan:

7.2.1. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko langile finko ez diren izangaiak:

a) Laneko Arriskuei Aurrea Hartzeko Atalak emandako txostena, interesdunak karguan aritzea eragozten dion eritasun edo akats fisiko edo psikikorik ez duela frogatzeko.

Ezgaitasunen bat alegatu duten izangaiek, gainera, ezgaitasuna deialdiko lanpostuarekin bateragarria dela dioen frogagiria aurkeztu beharko dute, balorazio eta orientazio talde eskudunek emana.

b) Eginkizun publikoetarako ezgaitua edo gabetua ez izatearen eta inongo administrazio publikoren zerbitzutik bereizia ez izanaren zinpeko aitorpena.

Izangaiek Espainiako nazionalitatea ez badute, zinpeko aitorpen bat aurkeztu beharko dute, adierazteko ez dutela beren estatuko funtzio publikoan sartzea eragozten dien diziplina zehapenik edo zigor penalik.

c) Zin egin edo hitz ematea Nafarroako Foru Araubidea errespetatuko duela, Konstituzioari eta legeei men eginen diela eta karguari dagozkion eginkizunak zuzen beteko dituela.

d) Funtzio Publikoaren Zuzendaritza Nagusiak eskatzen dituen gainerako agiriak.

7.2.2. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren edo haren erakunde autonomoen zerbitzuko langile finkoak diren izangaiak:

a) Funtzio Publikoaren Zuzendaritza Nagusiak eskatzen dizkion agiriak.

7.2.3. Ezgaitasunen bat alegatu duten izangaiak.

a) Ezgaitasuna deialdiko lanpostuarekin bateragarria dela dioen egiaztagiria, balorazio eta orientazio talde eskudunek luzatua.

7.3. Agiri horiek adierazitako epearen barruan aurkezten ez dituzten izangaiak, eta aski justifikatutako ezinbesteko kasuetan izan ezik, ezin izanen dituzte izendatu edo kontratatu, eta haien jarduketa guztiak bertan behera geratuko dira.

Halakoetan, sortzen diren bajak betetzeko, izendapen proposamenean sartuko dira dagokion txandako hurrengo izangaiak, oposizioko lehiaketan eta hautapenaldian lortutako puntuazioari jarraikiz, betiere prestakuntza oinarrizkoko eta praktikoko ikastaroa gaindituta, eta deialdiaren 7.2 oinarrian aipatu agiriak aurkeztuko dira.

Ez dute ikastaroa egin beharrik izanen dagoeneko egina dutenek, betiere deialdiaren 6.4.6 oinarriak adierazi bezala egiaztatzen badute.

8.-Izendapena, lanpostuen esleipena eta jabetza hartzea.

8.1. Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak, ebazpen bidez, aurreko oinarrietan ezarritakoa betetzen duten izangaiak Nafarroako Foru Komunitatearen Administrazioko funtzionario izendatuko ditu eta lanpostuak esleituko dizkie, edo haien lan kontratazioa baimendu, koordinazioko operadore laguntzaile izateko lanetan aritzeko.

8.2. Izendatuak, izendapena egin eta lanpostuaz jabetzen direnetik aurrera, nomina eta plantillako funtzionario bilakatuko dira eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko funtzionarioentzat indarra duten xedapenetan ezarrita dauden eskubide eta betebehar guztiak izanen dituzte.

Kontratuek dagokien araubide juridikoaren ondoriozko eskubide eta eginbehar guztiak izanen dituzte.

Izendatzen diren izangaiak Gizarte Segurantzako Araubide Orokorrean afiliatuko dira, araubide horretan aurreikusten den babesaren pean.

Aurrekoa gorabehera, Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutua onetsi zuen abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuaren bederatzigarren xedapen gehigarriaren 3. puntuan xedatutakoa aplikatzearen ondorioz, Nafarroako administrazio publikoen edozein mutualitatetako eskubide pasiboen araubidekoak direnen kasuan, bi aukera izanen dituzte: Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko mutualitatean segitzea, martxoaren 5eko 10/2003 Foru Legearen bidezko eskubide pasiboen araubideak babesturik, edo Gizarte Segurantzaren Araubide Orokorrean sartzea.

8.3. Izendatzen edo kontratatzen diren izangaiek destinoko herrian bizi beharra dute eta, horretarako, udalerri horretan finkatuko dute bizilekua. Administrazio organo eskudunek destinoa aldatzen ahalko dute, aplikatzekoa den araudian ezarritakoarekin bat.

8.4. Lanaldia zerbitzuaren beharretara egokituko da eta noiznahi aldatzen ahalko dute administrazio organo eskudunek, aplikatzekoa den araudian ezarritakoarekin bat.

8.5. Izendapena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da. Izangai izendatuek hilabeteko epean jabetu beharko dute lanpostuez, izendapenaren jakinarazpenetik kontatzen hasita.

Aipatu epean eta ezinbesteko kasuetan izan ezik, betiere behar bezala frogatuta, izangairen bat lanpostuaz jabetzen ez bada, Foru Komunitateko Administrazioaren funtzionario izateko eskubide guztiak galduko ditu.

Halaber, kontratua izenpetzen ez duten izangaiek eskubide guztiak galduko dituzte lan araubideko langile finko bihurtzeko.

Bi kasuetan, deialdiaren 7.3 atalean ezarritakoari jarraikiko zaio.

8.6. Izangai bat funtzionario bihurtu eta lanpostuan batere aritu gabe, zuzenean eta berak eskatuta, borondatezko eszedentzia ematen bazaio jabetza hartzearen egunetik bertatik, data horretan beste administrazio publiko batean ari delako, dagokion lanpostu hutsa ere deialdiaren 7.3 oinarriak agintzen duen moduan beteko da.

8.7. Aurreko bi ataletan aipatutako kasuetan, izendapenaren aurreko lanpostu esleipena ez da aldatuko. Beraz, funtzionario berriei, zuzenean, egoera horien ondoriozko lanpostuak esleituko zaizkie.

9.-Aldi baterako kontratuetarako izangaien zerrenda.

9.1. 6.4.1 oinarrian aipatzen den hautapenaldiaren ondotik, Nafarroako Administrazio Publikoetan sartzeko Erregelamenduaren 42. artikuluan ezarritakoarekin eta oinarri honetan ezarritako prozedurarekin bat, aldi baterako kontratazioetarako izangaien zerrenda bat osatuko da, hautapenaldiko lau ariketak gainditu dituzten izangaiekin, Nafarroako Larrialdietako Agentziak kontratatze aldera.

9.2. Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko Sarrerarako Hautapenaren Zerbitzuak espedientea igorri ondoren, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiaren ebazpen bidez onetsiko da zerrenda; Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta Nafarroako Gobernuaren iragarki oholean (Karlos III.aren etorbidea, 2, atalondoa, Iruña) argitaratuko da.

9.3. Hautapenaldian ateratako puntuazio handienaren arabera erabakiko da zerrendaren ordena. Berdinketa dagoenean, nor nagusitzen den erabakitzeko, deialdi honetan kasu horietarako ezarritako irizpideak hartuko dira kontuan.

9.4. Aldi baterako kontratazioetarako izangaien zerrendetan agertzeak ez du esan nahi interesdunei onartzen zaienik 2. oinarrian ezarritako betebeharrak betetzen dituztela; izan ere, hori hurrengo atalean adierazten den bezala frogatu beharko dute.

9.5. Izangaiei deitu eta, kasua bada, haiek kontratatzeko orduan, honako hauetan xedatutakoari jarraikiz jokatuko da: Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren Testu Bategina onesten duen abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuaren 88.b) artikulua eta hurrengoak; lanpostuak aldi baterako betetzeko arauak ezartzeko Lehendakaritza, Justizia eta Barneko kontseilariak 2005eko azaroaren 14an eman zuen 146/2005 Foru Agindua (2005eko 144. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratua, abenduaren 2an); eta aplikatzekoak diren gainerako arauak.

Dei hori egiteko kontuan hartuko da Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren Testu Bateginaren zazpigarren xedapen gehigarriaren 4. atalean ezarritakoa, 2009ko Nafarroako Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 24ko 21/2008 Foru Legeak onetsitako idazketaren arabera.

Kontratua formalizatzen denean, kontratatuak izateko deia jasotzen duten izangaiek baizik ez dituzte aurkeztu beharko deialdiaren 2. oinarrian adierazten diren betebeharrak betetzen direla frogatzeko agiriak; jatorrizko agiriak edo behar bezala konpultsatutako kopiak izanen dira.

Eskatzen diren agiriak aipatu epean aurkezten ez dituzten izangaiek, aski justifikatutako ezinbesteko kasuetan izan ezik, eta eskatutako baldintzak betetzen ez dituztenek deialdian parte hartzetik eratorritako eskubide guztiak galduko dituzte, betiere parte hartzeko eskabidea faltsutzeagatik legokiekeen erantzukizuna deusetan ukatu gabe.

Sarrera prozedurako eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunerako bete beharko dira baldintzak, eta hautaprobek eta kontratazioaldiak iraun bitarte bete beharko dira.

9.6. Nafarroako Larrialdietako Agentziak eta Segurtasun Eskolak ezarriko dituzte, hala badagokio, prestakuntza oinarrizkoko eta praktikoko ikastaroaren hurrengo edizioetako datak, toki kopuruaren eta aldi baterako kontratazio premien arabera, puntuazio ordena zorrotzari jarraikiz deitu ahal izateko aipatu zerrendan ageri diren izangaiei, baldintza hori betea izan dezaten aldi baterako kontratazio eskaintzarik denean; ikastaro bakoitzean gehienez ere 25 ikaslek hartzen ahalko dute parte.

10.-Errekurtsoak.

Epaimahaiak ematen dituen egintza eta ebazpenen kontra gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahalko da, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko zuzendari kudeatzaileari zuzendua, errekurtsoaren xede den egintza argitaratu edo jakinarazi eta biharamunetik hilabeteko epean.

Deialdiaren, oinarrien eta horiek aplikatzeko egintzen kontra, epaimahaiak hartutakoen kontra izan ezik, zilegi izanen da gora jotzeko errekurtsoa jartzea, Lehendakaritza, Justizia eta Barneko kontseilariari zuzendua, errekurritu nahi den egintza argitaratu edo jakinarazi eta biharamunetik hasita hilabeteko epean.

Hori guztia Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari buruzko abenduaren 3ko 15/2004 Foru Legearen 57. artikuluan eta urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatutako Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 114. eta 115. artikuluetan xedatutakoari jarraikiz.

Iruñean, 2009ko irailaren 2an.-Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko (NAPI) idazkari nagusia Tomás Rodríguez Garraza, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko (NAPI) zuzendari nagusiaren postua hutsik dagoelako (135/2007 Ebazpena, abenduaren 11koa).

I. ERANSKINA

Eskaera

Nafarroako Gobernua. Lehendakaritza, Justizia eta Barne Departamentua - Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutua

.....................jauna/andrea adinez nagusia,

nortasun agiri nazionalaren zenbakia (edo horren baliokidea den nortasun agiriarena): ..........., jaioteguna: ..........., jaioterria: ............. (................), nazionalitatea: ................, gaurko helbidea: ..............(....................), kalea: .................., posta kodea: ................., telefonoa: ..............................., laneko telefonoa: .......................

ADIERAZTEN DU:

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko .............. izateko lanpostuak .................... bidez betetzeko deialdian parte hartzeko onar dezatela eskatzen duela, txanda honetan (deialdia ......(e)ko ...... Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, .........(e)an):

Txanda irekia ?

Igoera txanda* ?

Ezgaitasunen bat dutenentzako txanda* ?

Hautapen probak gainditzen ez baditu, lanpostuak behin-behinekoz betetzeko aukeraz baliatu nahi duela, esparru hauetakoren batean (deialdiaren 1. oinarrian ezarritakoarekin bat):

Administrazio Erroa* ?

Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua * ?

Nafarroako Mendekotasun Agentzia* ?

Ez duela karguan aritzea galarazten dion eritasunik edo akats fisikorik nahiz psikikorik.

Indarra duten xedapenetan ezarritako ezintasunik ez duela.

Ez dela diziplinako espediente bidez ezein administrazio publikoren zerbitzutik bereizia izan eta ez dagoela desgaitua eginkizun publikoak betetzeko.

Deialdian eskatzen den tituluaren jabe dela.

Azterketa eskubideak ordaindu dituela, deialdian ezarritako moduan, eta horren gordekina erantsi duela, edo erantsitako agirien bidez frogatzen duela tasa ordaintzetik salbuetsita dagoela.

Eskaerak aurkezteko epearen azken egunean beharkizun guztiak betetzen dituela.

? Ezgaitasuna duela eta, horrenbestez, orri bereizi batean adierazten dituen denbora eta baliabide egokitzapenak eskatzen dituela.

? Ezgaitasuna frogatzen duen agiria aurkezten duela, erakunde eskudun batek emana.

? Euskararen gaitasun agiria edo ofizialki baliokidea den beste titulu bat aurkezten duela.*

? Euskara maila neurtzeko proba egitea eskatzen duela.*

? Frantses eta ingeles maila neurtzeko probak egitea eskatzen duela.*

Horrenbestez,

Eskaera hau ontzat har dezatela eta aipatu deialdian onar dezatela eskatzen du.

Iruñean, 20...(e)ko ................ (a)ren .... (e)an.

(Sinadura)

*Bidezkoa bada bakarrik.

II. ERANSKINA

Merezimenduen baremoa

1.-Egindako zerbitzuak.

Deialdiko lanpostuan edo antzeko batean admininistrazio publikoetako zentroetan egindako zerbitzuak: puntu 1 lanean egindako urte bakoitzeko.

Urteen kopurua osoa ez bada, zerbitzuan egindako aldiari proportzioan dagokion puntuazioa emanen zaie izangaiei.

Atal honetan 20 puntu lortzen ahal dira gehienez ere.

2.-Hizkuntzak jakitea.

-Frantsesa, ingelesa edo alemana jakiteagatik, Europar Batasuneko lan hizkuntzak diren aldetik, hizkuntza horietako bakoitzeko puntu 1 gehienez.

-Euskara jakiteagatik, euskara jakitea merezimendu duten eremu mistoko lanpostuak baitira, 1,38 puntu gehienez.

Ondorio horietarako, hizkuntza eskola ofizial batek emandako gaitasun agiria edo ofizialki baliokidea den titulua edukiz gero, aurreko ataletan adierazi den gehieneko puntuazioa emanen da.

Titulurik eduki ezik, hizkuntza eskola ofizial batean gainditutako maila bakoitzagatik gehieneko puntuazioaren 1/5 emanen da eta, euskararen kasuan, Nafarroako Gobernuak antolatutako ikastaroetan gainditutako urrats bakoitzeko 1/12 emanen da.

Lau hizkuntza horietako bakoitzean izangaiak zer dakien baloratzeko, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuak espresuki antolatutako azterketak egiten ahal dira; bost zailtasun maila izanen dira, eta hizkuntza bakoitzari ematen ahal zaion gehieneko balorazioaren 1/5 emanen zaio maila bakoitzari.

III. ERANSKINA

I. zatia.-Informatika.

1.-Funtsezko kontzeptuak oinarrizko informatikaz: hardwarea, softwarea eta sistema eragileak. Funtsezko kontzeptuak Internetez eta posta elektronikoaz.

2.-Funtsezko kontzeptuak Windows XPz. Mahaigaina eta bere elementuak; programen administratzailea; Windows esploradorea; kontrol-panela, inprimagailuak; "hasi" botoia; "hasi" karpeta; tresna-barra; "exekutatu" komandoa; laguntza; sarean lan egitea; erabiltzaile kontuak.

3.-Testu-prozesadoreak: oinarrizko kontzeptuak. Microsoft 2003: lan esparrua; idatzi eta idaztea; testu formatua; orrialdea diseinatu eta konposatzea; estiloak; xantiloiak; tresnak; taulak; artxiboak administratzea; korrespondentzia konbinatzea; eremuekin lan egitea; inprimatzea.

4.-Kalkulu orriak: oinarrizko kontzeptuak. Microsoft Excel 2003: funtsezko kontzeptuak; laneko liburuak; orriak; gelatxoak; gelatxoak eta komandoak hautatzea; datuak sartzea; formulak eta loturak sortzea; funtzioak erabiltzea; kalkulu-orri bat editatzea; formatuak; grafikoak; inprimatzea.

5.-Datu baseak: oinarrizko kontzeptuak. Microsoft Access 2003: oinarriak; taulak; kontsultak; inprimakiak; txostenak; inprimakiak.

II. zatia.-Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko oinarrizko araudia.

1.-Espainiako 1978ko Konstituzioa: Estatuko aginteak. Koroa. Gorte Nagusiak. Gobernua eta Administrazioa. Botere judiziala Konstituzioan.

2.-Zuzenbide Publikoaren iturburuak: legeak eta lege motak. Lege dekretuak. Legegintzako foru dekretua. Nazioarteko itunak.

3.-Zuzenbide Administratiboaren iturburuak: erregelamendua eta erregelamendu ahalmena. Erregelamendu motak. Erregelamendu ahalmenaren mugak eta haren kontrola.

4.-Administrazio egintza (I): kontzeptua, motak eta osagaiak.

5.-Administrazio egintza (II): administrazio egintzen baldintzak, eraginkortasuna, deuseztasuna eta deuseztagarritasuna.

6.-Administrazio prozedura erkidea (I): kontzeptua eta izaera. Hasiera, antolamendua, instrukzioa eta bukaera.

7.-Administrazio prozedura erkidea (II): administrazio errekurtsoak: printzipio orokorrak eta motak.

8.-Nafarroako Parlamentua edo Gorteak: osaera, antolaketa eta eginkizunak.

9.-Nafarroako Gobernuari eta Lehendakariari buruzko Foru Legea.

10.-Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari buruzko Foru Legea.

11.-Nafarroako Foru Komunitateko arartekoa. Comptos Ganbera. Nafarroako Kontseilua.

12.-Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutua (I): langile motak. Funtzionario publikoak hautatzea. Funtzionario bilakatu eta funtzionario izatetik gelditzea.

13.-Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutua (II): administrazioko karrera. Egoera administratiboak. Lanpostuak betetzea. Ordainsariak.

14.-8/2005 Foru Legea, uztailaren 1ekoa, Nafarroako Babes Zibilari eta Larrialdien Kudeaketari buruzkoa.

15.-12/2009 Foru Dekretua, otsailaren 16koa, Nafarroako Mendekotasun Agentzia arautu eta haren estatutuak onesten dituena.

16.-Maiatzaren 4ko 150/1998 Foru Dekretua, Ekintza Koordinaziorako Zentroa arautzen duena.

III. zatia.-Nafarroako geografia.

1.-Nafarroako geomorfologia: morfoegitura unitate nagusiak: Ebroren arroa eta Pirinioak.

2.-Nafarroako orografia: ezaugarri nagusiak eta Iparraldeko eta Hegoaldeko Pirinioen adarrak.

3.-Nafarroako klimatologia: Nafarroan kliman eragiten duten faktoreak. Klima motak Nafarroan. Landaredia: motak eta banaketa.

4.-Nafarroako hidrologia: Nafarroako ibaien ezaugarriak. Isurialdeak eta arroak: azterketa eta deskribapena. Unitate hidrogeologikoak.

5.-Nafarroako nekazaritza: eskualdeak eta motak. Nafarroako abeltzaintza: espezieak, eskualdeak, produkzioa eta kokapena. Nafarroako meatzaritza.

6.-Nafarroako industria: bilakaera, kokapena, arazoak Nafarroan. Nafarroako turismoa: kanpinak, hotelak, landetxeak, Done Jakue bidea.

7.-Komunikazioak, merkataritza. Nafarroako errepideen sarea. Mendateak.

8.-Nafarroako biztanleak: ezaugarriak, bilakaera, banaketa, eremuak, migrazio mugimenduak. Nafarroako habitata. Biztanleen lanbide eta gizarte egitura.

9.-Ipar-mendebaldeko eta Pirinioetako Nafarroa hezea.

10.-Pirinioetako arroa.

11.-Nafarroako Eki-Erdialdea eta Mendebal-Erdialdea.

12.-Erriberako Eki-Erdialdea eta Mendebal-Erdialdea.

Geografia aplikatua:

1--Nafarroako Larrialdietako Agentzia: Su-itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuaren baliabideak, antolaketa eta zonifikazioa. Babes Zibilerako Zerbitzuaren baliabideak, aireko bitartekoak, boluntarioak eta antolaketa.

2.-Foruzaingoa: Foruzaingoaren baliabideak, antolaketa, zoinifikazioa eta zehaztapena.

3.-Osasuna: Ospitalez kanpoko Larrialdietarako Zerbitzuaren baliabideak, antolaketa eta zonifikazioa. LGSSren antolaketa, zonifikazioa eta larrialdi sarearen baliabideak.

Oharra: gai guztiak deialdi hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunean indarra duen legeriaren arabera jorratu beharko dira.

Iragarkiaren kodea: F0921840