46. ALDIZKARIA - 2008koapirilaren11

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.3. BESTELAKO XEDAPENAK

1.3.3. Nahitaezko desjabetzeak

24/2008 FORU AGINDUA, martxoaren 17koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, "NA-134 errepidean (Ebroko Ardatza) Andosillako saihesbidea egiteko proiektua" jendaurrean jarri eta ukitutako toki entitateei entzunaldia emateko epea bukatutzat eman eta proiektu hori behin betiko onesten duena.

Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak eman abenduaren 19an emandako 151/2007 Foru Aginduaren bidez, "NA-134 errepidean (Ebroko Ardatza) Andosillako saihesbidea egiteko proiektua" behin-behinekoz onetsi, ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean jarri eta ukitutako toki entitateei entzunaldia eman zitzaien.

Proiektu, Trenbide eta Lan Hidraulikoen Zerbitzuak aditzera eman du jendaurreko aldian honako alegazio hauek aurkeztu direla:

1. alegazioa.-Germán Agreda Suescun jaunak egina, Carcarko Udala ordezkatuz.

Eskatu du zenbait alderdi kontuan har daitezela erabiltzaileen erosotasun eta segurtasuna, Carcarkoena zehazki, hobetzeko.

1. Errepidearen pareko bideak breazkoak izan daitezela.

2. Carcarko baratze batasunerako sarbideak hobetzea. Breaz hobetzen ahal dira.

3. Jendea Conservas Cárcar, S.A.ko biribilgunean gutxiago sar dadin, bertan dagoen bidea konpon dadila eta oinezkoentzat egitekoa den zubirako sarbidea egin dezatela.

4. Azkenik, ikasleek autobusa hartzen duten tokian, Ventan, markesina bat jar dadila.

Erantzuna:

1. Ezetsi egin da alegatutakoa. Proiektuan ageri da ukitutako bideak bertan daudenen gisan berrezarriko direla.

2. Onartu egin da alegatutakoa. Herrigunetik hurbil dagoenez, sarbide hori asfaltatu eginen da biribilgunetik hasita.

3. Onartu egin da alegatutakoa. Bidea igarobidetik hasita berrezarriko da.

4. Ezetsi egin da alegatutakoa. Garraio Zuzendaritza Nagusian eskatu behar da markesina jartzeko, ez baitagokio proiektu honi.

2. alegazioa.-Jesús María Sarasa Murugarren jaunak egina.

Andosillako 5. poligonoko 1071. eta 1072. lurzatien jabe dela alegatu du. Proiektuan finka horiek mahasti gisa ageri dira, baina ureztaketa mahastiak dira. Errepideak bereizi egiten ditu lurzati horiek, eta ez dute loturarik lanak bietan batera egiteko. Halaber, 5. poligonoko 1076. lurzatia mahastia da eta lehorreko alor gisa ageri da foru aginduan. Lurzati horretan laborantzarako 1.100 m² gelditzen dira eta ez du zentzurik mahasti moduan ustiatzen jarraitzeak.

Erantzuna:

Alegazioa hein batean onartu da. Jendaurreko aldian azaldu diren datuak udal katastroan lortu diren egungo datuak dira, eta horien arabera 1071. eta 1072. lurzatiak mahastiak dira eta 1076. lurzatia lehorreko alorra. Hala ere, lehenengo biak ureztaketa mahasti dira orain eta hirugarrena mahastia, eta horixe adieraziko da aktan.

1076. lurzatiaren gainerakoa mahasti moduan ustiatzen jarraitzea bideraezina izateari dagokionez, lurzati horren parte bat desjabetzearen ondoriozko balio galtzea ebaluatuko da balioespenaren fasean.

3. alegazioa.-Angel Méndez Gimeno jaunak egina.

Andosillako 1. poligonoko 1136. lurzatiaren jabe dela alegatu du. Proiektuan finka hori lehorreko alor gisa ageri da, baina lehorreko mahastia da.

Erantzuna:

Onartu egin da alegatutakoa. Jendaurreko aldian azaldu diren datuak udal katastroan lortu diren egungo datuak dira, eta horien arabera lehorreko alorra da lurzatia. Hala ere, orain mahastia da eta horixe adieraziko da aktan.

4. alegazioa.-María Clara Solano Alegría andreak egina.

Carcarko 1. poligonoko 643. lurzatiaren jabe dela alegatu du (CA-023). Eskatu du jabari publikoko eremua ken dadila bere lurzatian zehar, hirigunean baitago eta bere etxebizitza eta biltegirako sarrera deuseztatzen baita.

Erantzuna:

Onartu egin da alegatutakoa. Jabari publikoak ukitzen duen eremua kenduko da CA-023 lurzatian.

5. alegazioa.-Francisco Javier Benito Mateo jaunak egina.

Alegatu du Carcarko 1. poligonoko 853. lurzatiaren jabe dela, eta saihesbidearen trazadurak lurzati hori ukitzen duela. Ez du errepidea bere lurretatik pasatzea nahi.

Erantzuna:

Ezetsi egin da alegatutakoa. Hartu den soluzioa aztertutako beste hainbaten arteko hobekuntza irizpideetan oinarritu da, eta Carcarko 1. poligonoko 853. lurzatiaren parte bat hartzen du.

6. alegazioa.-Jesús Javier Pardo Lorente jaunak egina.

1. Andosillako 5. poligonoko 858. eta 73. lurzatien eskritura aurkeztu du. Proiektuan Angel Esteban Fernández jaunaren izenean ageri dira finka horiek.

2. Andosillako 5. poligonoko 877. lurzatian 124 m² desjabetu zaizkio, oso eremu txikian. Eremu guztia desjabetzeko eskatu du.

3. Andosillako 5. poligonoko 873. lurzatian, mahastiaz gainera 88 pinu daude lurzatiaren mugan, agertzen ez badira ere.

4. 5. poligonoko 873., 869., 872., 871., 871A., 870. eta 877. lurzatiak, guztiak, ureztaketakoak dira.

5. Bere finken barnean zubi bat dagoela adierazi du. Bere ustez zubi horrek Santa Cruz ermitara doan bidean egon behar du.

6. Ez dago ados bere mahasti osoan barrena pasatuko den bidearekin, 6.624 m² hartuko baitizkio, eta aldemeneko jabeari, berriz, 1.905 m² bakarrik. Gainera, dagoeneko eginda dagoen bide paralelo bat dago. Alferrikako gastu eta kaltea sortzen duela iruditzen zaio.

Erantzuna:

1. Onartu egin da alegatutakoa, eta Jesús J. Pardo Lorente jauna sartu da katastroko titular moduan ukitutako ondasun eta eskubideen zerrendan; aurretiko aktak egiten direnean jabetza titulua edo bere titulartasuna frogatzen duten agiriak eraman beharko ditu.

2. Ezetsi egin da alegatutakoa. 5. poligonoko 877. lurzatian 124 m² desjabetu dira alde batean, 1.248,64 m²-ko multzotik kenduta eta, hortaz, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 46. artikuluan ezarritakoa aplikatuz, balioespenaren unean, haren barruan sartuko da lurzatiaren zati bat desjabetzeak sortzen dituen kalteen ordaina.

3. Onartu egin da alegatutakoa. Okupazioaren aurreko aktan agertuko da pinuei egindako kaltea.

4. Onartu egin da alegatutakoa. Jendaurreko aldian azaldu diren datuak udal katastroan lortu diren egungo datuak dira. Hala ere, orain ureztaketa mahastiak dira guztiak eta horixe adieraziko da aktan.

5. Ezetsi egin da alegatutakoa. 3+220 k.p.ko azpiko pasabideak jarraipena ematen die, saihesbidearen azpitik, Santa Cruzera eta Ilagarrera doazen bideei, eta toki egokian jarri da, Santa Cruzerako bideak malda handia izan ez dezan.

6. Ezetsi egin da alegatutakoa. Santa Cruzera eta Ilagarrera doazen bideak berrezartzea ezinbestekoa da horiei jarraipena emateko saihesbidea gurutzatu eta gero.

7. alegazioa.-Carmelo López Rubio jaunak egina.

Eskatu du CA-051ko (1. poligonoko 159. lurzatia) laborearen datua alda dadila eta gainerakoa, landu ezina, desjabe dadila.

Erantzuna:

Onartu egin da alegatutakoa. Jendaurreko aldian azaldu diren datuak udal katastroan lortu diren egungo datuak dira, eta horien arabera ureztaketa alorra da lurzatia. Hala ere, orain olibadia da eta horixe adieraziko da aktan. Lurzatiaren gainerakoa desjabetzeko eskaerari dagokionez, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 23. artikuluarekin bat, osorik desjabetuko da.

8. alegazioa.-Jesús María Resano Resano jaunak egina.

2. poligonoko 1105. lurzatiaren jabe dela azaldu du, eta jendaurreko aldian lehorreko alor gisa agertu dela, orain ureztaketa mahastia bada ere. Bere bizilekuaren helbidea ere azaldu du.

Erantzuna:

Onartu egin da alegatutakoa. Katastroko egungo datuetan mahastia dela azaltzen da. Hala ere, orain ureztaketa mahastia da eta horixe adieraziko da aktan; bere helbide berria sartu da espedientean.

9. alegazioa.-Luis Suescun Sádaba jaunak egina.

Andosillako Udalaren ziurtagiria aurkeztu du, "Alto Canales" eta "Lomborno" korralizen jabe dela eta lurren, uren eta belarren gaineko eskubideak dituela frogatzeko; proiektuak ukitzen dituela alegatu du.

Erantzuna:

Onartu egin da alegatutakoa. Eginbideak eginen dira Luis Suescun Sádaba jaunarekin, eta desjabetzapen prozeduran sartuko da. Dena dela, proiektu honek ukitzen dituen katastroko lurzatien gaineko eskubide horien titulartasuna frogatzeko agiriak aurkeztu beharko ditu.

10. alegazioa.-Jacinto Ramírez Gómez jaunak egina.

Katastroko CA-078 finkaren jabe dela eta finka sarbiderik gabe geldituko dela alegatu du.

Erantzuna:

Onartu egin da alegatutakoa. Carcarko 2. poligonoko 679. lurzatirako sarbidea eginen da.

11. alegazioa.-Joaquín Pérez Mateo jaunak egina.

Bere finkan (Carcarko 1. poligonoko 10. lurzatian) egiten diren ukipenak azaldu eta beste soluzio bat bila dadila proposatu du.

Erantzuna:

Alegazioa hein batean onartu da. Okupazioaren aurreko aktan deskribatuko dira bai desjabetzekoa den finka bai balioespenaren fasean baloratzekoak diren ondasun eta eskubide ukituak. Hartu den soluzioa aztertutako beste hainbaten arteko hobekuntza irizpideetan oinarritu da.

12. alegazioa.-Hilario Pérez Chalezquer jaunak egina.

CA-062 finkan, Carcarko 1. poligonoko 44. lurzatian, egiten diren ukipenak azaldu eta beste soluzio bat bila dadila proposatu du.

Erantzuna:

Alegazioa hein batean onartu da. Okuazioaren aurreko aktan deskribatuko dira bai desjabetzekoa den finka bai balioespenaren fasean baloratzekoak diren ondasun eta eskubide ukituak.

Hartu den soluzioa aztertutako beste hainbaten arteko hobekuntza irizpideetan oinarritu da.

13. alegazioa.-Julián Palomar Crespo jaunak egina.

CA-011 lurzati osoa desjabetzeko eskatu du.

Erantzuna:

Ezetsi egin da alegatutakoa. Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 46. artikuluan ezarritakoa aplikatuz, balioespenaren unean, haren barruan sartuko da 1. poligonoko 311. lurzatiaren parte bat desjabetzeak sortzen dituen kalteen ordaina.

14. alegazioa.-Julián Palomar Crespo jaunak egina.

CA-015 finka hirigunean dagoela alegatu du, eta jabari publikoko eremu kentzeko eskatu du.

Erantzuna:

Onartu egin da alegatutakoa. Jabari publikoak ukitzen duen eremua kenduko da 1. poligonoko 303. lurzatian.

15. alegazioa.-Joaquín Gil Tres jaunak egina.

Azaldu du AN-178 eta AN-152 finken jabe dela, lehenengoa ureztaketa alorra dela eta bigarrena ureztaketa mahastia, eta ez "Estatuko Aldizkari Ofizialean" agertzen dena.

Erantzuna:

Onartu egin da alegatutakoa. Jendaurreko aldian azaldu diren datuak udal katastroan lortu diren egungo datuak dira. Hala ere, finkek orain zer egoera duten azaldu du jabeak, eta horixe adieraziko da aktan.

16. alegazioa.-Rafael López Insausti jaunak egina, Conservas Cárcar ordezkatuz.

1. Fabrikako aurrealdea, hirigunean, desjabetzapenetik kanpo uzteko eskatu du.

2. 2007ko martxoaren 13an, 2007/180 espedientean, linea elektrikoaren bariantea egiteko emandako baimenari eusteko eskatu du.

Erantzuna:

1. Onartu egin da alegatutakoa. Jabari publikoak ukitzen duen eremua kenduko da CA-057 lurzatian.

2. Zainketa Zerbitzuari 2007ko martxoaren 29an eskatutako bariante elektrikoa egiteko baimenak indarra izaten segituko du, baldin eta proiektatutako errepidearen lur-berdinketaren kanpoaldean mantentzen bada kanalizazioa.

17. alegazioa.-Jesús Benito Sádaba jaunak egina.

Carcarko 1. poligonoko 313. lurzatia osorik desjabetzeko eskatu du.

Erantzuna:

Onartu egin da alegatutakoa. Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 23. artikuluarekin bat, CA-09 finka osorik desjabetuko da.

18. alegazioa.-Jesús María Amatriain García jauna.

Eskatu du azalera osoa eta desjabetuko dena kontuan har daitezela AN-180 finkan eta AN-11 finkako olibondoak birlanda daitezela, eta AN-110 eta AN-112 finkak ureztaketa mahastikoak direla adierazi du.

Erantzuna:

Alegazioa hein batean onartu da. Balioespenaren fasean sartuko da bai AN-180 lurzatiaren parte bat desjabetzeak sortzen dituen kalteen ordaina, bai AN-111 finkako olibadi osoa desjabetzearen ondoriozkoena. Era berean, okupazioaren aurreko aktan adieraziko da AN-110 eta AN-112 finkak ureztaketa mahastiak direla.

19. alegazioa.-Ricardo Lorente González jaunak egina, Bodega San Sebastián S. Coop. ordezkatuz.

Adierazi du Andosillako 1. poligonoko 1400 A eta 1400 B lurzatien jabe dela, lehenengoa larre moduan agertu dela jendaurreko informazioan, eta elkor moduan bigarrena, baina gaur egun lehorreko alorra dela.

Erantzuna:

Onartu egin da alegatutakoa. Jendaurreko aldian azaldu diren datuak udal katastroan lortu diren egungo datuak dira eta, horien arabera, aipatu diren erabilerak dituzte lurzatiak. Hala ere, oraingo egoera alegaziogileak esandakoa bada, horixe adieraziko da aktan.

20. alegazioa.-Saturnino Abascal Gómez jaunak, Mateo Abascal Peralen oinordekoak, egina.

Carcarko 1. poligonoko 226. lurzatiaren jabe dela alegatu eta lurzati osoa desjabetzeko eskatu du.

Erantzuna:

Ezetsi egin da alegatutakoa. Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 46. artikuluan ezarritakoa aplikatuz, balioespenaren unean, haren barruan sartuko da lurzatiaren parte bat desjabetzeak sortzen dituen kalteen ordaina.

21. alegazioa.-Saturnino Abascal Gómez jaunak egina.

1. Carcarko 5. poligonoko 1049. lurzatiaren jabe dela eta lurzati horren behealdean frutarbolak daudela.

2. Lurzatiaren alde batean erretena egiteko eskatu du, dena alde batean gera dadin. Orain lurzatiaren erdialdetik pasatzen da.

Erantzuna:

1. Onartu egin da alegatutakoa. Okupazioaren aurreko aktan frutarbolen berri emanen da.

2. Ezetsi egin da alegatutakoa. Saihesbideak lurzatia ukituko duen arren, ez hala bertan dagoen erretena.

22. alegazioa.-Apolonia Marín Sanz andreak eta Eusebio Sarasa Marín jaunak egina.

Andosillako 5. poligonoko 883. eta 1050. lurzatien jabe baitira, honako hau alegatu dute:

1. Andosillako 5. poligonoko 883. lurzatia Eusebio Esteban Sarasa Marín jaunarena da gaur egun. Eskrituraren fotokopia aurkeztu du.

2. Andosillako 5. poligonoko 1050. lurzatia Apolonia Marín Sanz andrearena da gaur egun. Eskrituraren fotokopia aurkeztu du.

3. Bi lurzatiak ureztaketadunak dira eta, zehazki, Andosillako 5. poligonoko 1050. lurzatia ureztaketa alorra eta bestea ureztaketa mahastia.

4. Bi finkak "Comunidad de Regantes de Ilagar y Roturas" elkartekoak dira.

5. 5. poligonoko 883. lurzatia mahastia da eta parrak daude bertan. Parrak saihesbidearen perpendikularrean daudenez, kaltea erabatekoa da. Lurzatia txikia baita, mahastia oraingo moduan berregitea ezinezkoa da eta, beraz, konponezinezko kaltea sortzen da. Lurzatia osorik desjabetzeko eskatu du (desjabetzea baloratzeko irizpideak eman ditu).

Erantzuna:

1.tik 4.era. Onartu egin da alegatutakoa. Jendaurreko aldian azaldu diren datuak udal katastroan lortu diren egungo datuak dira. Aurkeztutako agiriak ikusirik, eginbideak eginen dira alegaziogileekin, eta desjabetze prozeduran sartuko dira. Dena dela, okupazioaren aurreko aktak egiten diren unean lurzatien titulartasuna frogatzeko agiriak aurkeztu beharko dituzte, akta horretan adieraziko baita finken gaur egungo egoera.

5. Ezetsi egin da alegatutakoa, eta, hortaz, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 46. artikuluan ezarritakoa aplikatuz, balioespenaren unean, haren barruan sartuko da lurzatiaren parte bat desjabetzeak sortzen dituen kalteen ordaina.

23. alegazioa.-Alberto Amatriain Lorente jaunak egina.

Adierazi du Andosillako 5. poligonoko 923. lurzatiaren jabe dela eta jendaurreko aldian agertu ez den eraikin bat dagoela lurzati horretan.

Erantzuna:

Onartu egin da alegatutakoa. Aurretiko aktan finka eta desjabetzeak ukitzen dituen ondasun eta eskubideak deskribatuko dira finkan.

24. alegazioa.-Ildefonso Amatriain Lorente jaunak egina, "Roturas e Ilagar" ureztatzaileen komunitatea ordezkatuz.

"Roturas e Ilagar" ureztatzaileen komunitatearen buru den aldetik eskatu du kontuan har daitezela lurzati bakoitzean egin behar diren aldaketak, denetan tantakako ureztapenerako instalazioak baitaude.

Erantzuna:

Onartu egin da alegatutakoa. Saihesbideak ukitzen dituen lurzatietan berrezarri eginen da orain duten ureztaketa sistema.

25. alegazioa.-Amado Boleas Azcona jaunaj egina.

Andosillako 5. poligonoko 1045. lurzatiaren eta 1. poligonoko 1138. lurzatiaren errentaria dela adierazi du. Eginen diren jarduketetan kontuan hartzeko eskatu du. Nafarroako landa errentamenduen erregistro bereziko espedientea 99/1414-00 dela adierazi du.

Erantzuna:

Onartu egin da alegatutakoa, eta Amado Boleas Azcona jauna lurzati horien errentamenduaren titular gisa sartu da desjabetze espedientean. Titulartasun hori frogatzeko agiriak aurkeztu beharko ditu aurretiko aktak egiten diren unean.

26. alegazioa.-Francisco Jiménez Cobos jaunak egina.

Andosillako 2. poligonoko 1112. lurzatiaren jabe dela alegatu du. Proiektuan finka hori lehorreko alor gisa ageri da, baina lehorreko almendrondoak dira. Lursailaren izena aldatzeko eskatu du.

Erantzuna:

Onartu egin da alegatutakoa. Jendaurreko aldian azaldu diren datuak udal katastroan lortu diren egungo datuak dira, eta horien arabera lehorreko alorra da lurzatia. Hala ere, orain almendrondoak daude eta horixe adieraziko da aktan.

27. alegazioa.-Victorina Ordóñez Gurpequi andreak egina.

Adierazi du Andosillako 1. poligonoko 1139. lurzatiaren jabe dela eta lurzati hori bi zatitan banatuta geratuko dela. Horregatik, zati horietako bat desjabetzeko eskatu du, sarbiderik ez duelako eta sarbidea egiteko metro gehiago kendu beharko liratekeelako.

Erantzuna:

Alegazioa hein batean onartu da. 151. finkari sarbidea eginen zaio. Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 46. artikuluan ezarritakoa aplikatuz, balioespenaren unean, haren barruan sartuko da lurzatiaren parte bat desjabetzeak sortzen dituen kalteen ordaina.

28. alegazioa.-Jesús Mendoza Ruiz jaunak egina.

1. Andosillako 1. poligoko 68. lurzatian ez dago larrerik baizik eta 4 urteko olibondoak, 2004ko azaroan birlandatuak.

2. Andosillako 1. poligonoko 67B lurzatia ez da berea.

Erantzuna:

1. Onartu egin da alegatutakoa. Jendaurreko aldian azaldu diren datuak udal katastroan lortu diren egungo datuak dira eta, horien arabera, larre eta olibadi gisa agertzen da lurzatia. Hala ere, orain olibadi gaztea da eta horixe adieraziko da aktan.

2. Onartu egin da alegatutakoa. Carcarko CA-087 finkaren jabea (1. poligonoko 67B lurzatia) Mateo Cecilio Pardo Díaz de Rada da katastroaren arabera eta, beraz, desjabetze espedientean sartu da.

29. alegazioa.-Victorina Ordóñez Gurpequi andreak egina.

1. Andosillako 1. poligonoko 1436. lurzatiaren jabe dela adierazi du, eta ukituen zerrendan larre lurra dela agertzen bada ere olibondoak daudela.

2. Lurzati osoa desjabetzeko eskatu du.

Erantzuna:

1. Onartu egin da alegatutakoa. Jendaurreko aldian azaldu diren datuak udal katastroan lortu diren egungo datuak dira eta, horien arabera, larre gisa agertzen da lurzatia. Hala ere, orain olibadia da eta horixe adieraziko da aktan.

2. Onartu egin da alegatutakoa. Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 23. artikuluarekin bat, AN-149 finka (Andosillako 1. poligonoko 1436. lurzatia) osorik desjabetuko da.

30. alegazioa.-Jesús M.ª Sarasa Murugarren jaunak egina.

1. Lurpeko pasabidea 3+220 k.p.tik 3+100 k.p.ra eramateko eskatu du, Santa Cruzeko bideari lotuta geratuko baita.

2. Adierazi du gasbidea 4+350 k.p.an barna eramanez berrezartzen bada ureztaketa mahastia duten bi lurzati ukituko direla. 1074. lurzatitik eramanez berrezartzeko eskatu du, lehorreko alorra baita.

3. Bidea 4+560 eta 4+160 k.p.en artean ez berrezartzeko eskatu du, jabe guztiek badutelako sarbidea oraingo bideak erabiliz.

4. Bide berriak egitea, 4+700 k.p.aren eta bukaerako biribilgunearen artean bi aldeetan, ezkerraldekoa 4+560 k.p.tik.

5. Bukaerako biribilgunearen tokia aldatzea, San Adriango 1. poligonoko 307. edo 305. lurzatira eramanez, horrela malda leuntzeko eta San Adrianen eginen litzatekeen saihesbidearekin lotzeko.

Erantzuna:

1. Ezetsi egin da alegatutakoa. 3+220 k.p.ko azpiko pasabideak jarraipena ematen die, saihesbidearen azpitik, Santa Cruzera eta Ilagarrera doazen bideei, eta toki egokian jarri da, Santa Cruzerako bideak malda handia izan ez dezan.

2. Ezetsi egin da alegatutakoa. Gasbidea tokirik egokienean berrezarriko da, guratzatze kota txikiagoa baita errepidearen azpian.

3. Ezetsi egin da alegatutakoa. Aurreikusi den bideak sarbidea ematen dio zenbait lurzatiri, oraingo bideek ez baitute arazo hori konpontzen.

4. Alegatutakoa hein batean onartu da; bide bat berrezarriko da saihesbidearen eskuinaldean, 4+700 k.p.aren eta bukaerako biribilgunearen artean.

5. Ezetsi egin da alegatutakoa. Bukaerako biribilgunearen tokia egokiena da, inguru horretako baldintzak ikusita. Sestra Errepideen Instrukzio araudiarekin bateragarria da.

31. alegazioa.-José María Martínez García jauna.

Andosillako 1. poligonoko 1135. lurzatiaren jabe dela alegatu du. Proiektuaren arabera finka horretan almendrondoak daude, baina olibondoak daude egun.

Erantzuna:

Onartu egin da alegatutakoa. Jendaurreko aldian azaldu diren datuak udal katastroan lortu diren egungo datuak dira eta, horien arabera, Andosillako 1. poligonoko 1135B lurzatian almendrondoak daude. Horixe adieraziko da aurretiko aktan.

32. alegazioa.-Daniel David Medrano Munilla eta Robustiano Medrano Munilla jaunek egina.

1. Adierazi dute Andosillako 3-A poligonoko 1558. lurzatiaren jabe direla eta lur horretan mahastia dagoela.

2. Azaldu dute ureztaketarako hodi bat dagoela, San Adriango ureztaketaren sorburu ibaitik beren finkaraino igotzen dena, oraingo NA-134 zeharkatuz, eta saihesbidearen obrek ukituko dutela.

3. Adierazi dute proiektuak zuzenean ukitzen ez baditu ere ureztaketarako hodiaren berri ematen dutela, eta eskatu dute proiektuaren aurrerapenen eta hodiaren gaineko jarduketen emaitzen berri eman diezaietela.

Erantzuna:

1.a, 2.a eta 3.a. Onartu egin da alegatutakoa, eta desjabetze espedientean sartu dira San Adriango ureztaketaren sorburu ibaitik beren finkaraino igotzen den hodiaren erabiltzaile gisa. Adierazten zaie hodiaren legezkotasuna frogatzen duten agiriak eta NA-134 errepidea gurutzatzeko baimena aurkeztu beharko dituztela aurretiko aktan egiten dituztenean.

Aurkeztutako alegazioak ebatzi eta aipatutako birzatiketa kontuan hartuz, ukituko diren ondasun eta eskubideen zerrendan aldaketak izan dira eta, beraz, eranskinean azaltzen den moduan gelditu da.

Horiek horrela, Proiektu, Trenbide eta Lan Hidraulikoen Zerbitzuak jakinarazi eta proposatu duenarekin bat, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen otsailaren 24ko 47/2005 Foru Dekretuko 2.2 artikuluaren bidez eskuratu ditudan eskurantzak erabiliz, eta Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 52. artikuluan xedatutakoari jarraikiz,

AGINDU DUT:

1. "NA-134 errepidean (Ebroko Ardatza) Andosillako saihesbidea egiteko proiektua" jendaurrean jarri eta ukitutako toki entitateei entzunaldia emateko epea bukatutzat ematea, azalpen zatian azaltzen den moduan.

2. Behin betikoz onestea "NA-134 errepidean (Ebroko Ardatza) Andosillako saihesbidea egiteko proiektua". Hasierako aurrekontua 7.833.198 eurokoa da.

3. Foru agindu hau argitara ematea Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean, Foru Komunitatean gehien zabaltzen diren egunkarietako bitan eta Carcar, Andosilla eta San Adriango udaletxeetako iragarki oholetan. Halaber, ohartaraztea Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legearen 59.5 artikuluan xedatzen diren ondorioetarako ere argitaratu dela honako hau.

4. Foru agindu hau Proiektu, Trenbide eta Lan Hidraulikoen Zerbitzuari, Desjabetze Atalari, Carcar, Andosilla eta San Adriango udalei eta alegazigileei jakinaraztea, behar diren ondorioak izan ditzan.

5. Foru agindu honek ez du administrazio bidea amaitzen eta haren aurka interesatuek gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahalko dute, Nafarroako Gobernuari zuzendua, hilabeteko epean, jakinarazi edo Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu eta biharamunetik aitzina.

Aurreko lerroaldean xedatutakoa deusetan ukatu gabe, foru agindu honek Administrazio Publikoendako administrazio bidea amaitzen du. Dena den, Administrazioek foru agindu honen kontra administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jartzen ahalko dute Nafarroako Auzitegi Nagusiko arlo bereko Salari zuzendua, jakinarazi edo Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu eta biharamunetik bi hilabeteko epean. Aukeran, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu baino lehen errekerimendua egin dezakete, Nafarroako Gobernuari igorria, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 44. artikuluan ezarritako moduan eta epean.

Iruñean, 2008ko martxoaren 17an.-Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilaria, Laura Alba Cuadrado.

ERANSKINA

NA-134 ERREPIDEAN (EBROKO ARDATZA) ANDOSILLAKO SAIHESBIDEA EGITEKO PROIEKTUA

Ukituriko ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

CARCARKO UDAL MUGAPEA

CA-001 ALCOYA LOPEZ, JUAN 14 1 431 BIDEA

MAGDALENA AULINA, 8 - 31570 SAN ADRIAN (NAFARROA)

CA-002 YOLDI PEREZ, JESUS 19 1 432 UREZT. ALORRA

ONTANILLA, 29 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-003 IZAL YOLDI, PURIFICACION 19 1 433 UREZT. FRUTARB.

DOROTEA, ZK.G. - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-004 LOPEZ PEREZ, ANGEL MARIA 10 1 434 UREZT. ALORRA

MAYOR, 52 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-007 ALCOYA LOPEZ, JUAN 30 1 318 UREZT. ALORRA

MAGDALENA AULINA, 8 - 31570 SAN ADRIAN (NAFARROA)

CA-008 YOLDI PEREZ, JESUS 121 1 317 UREZT. FRUTARB.

ONTANILLA, 29 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-009 BENITO SADABA, JESUS 471 1 313 UREZT. FRUTARB.

MONTE, 30 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-010 RUIZ PELLEJERO, CARMEN 1859 1 312 UREZT. ALORRA

EUNATEKO MONASTERIOA, 2 1 G - 31011 IRUÑA (NAFARROA)

CA-011 SANZ MARTINEZ-UBAGO, MARIA PILAR 2.403 1 311 UREZT. ALORRA

DOCTOR ESQUERDO, 6 - 28000 MADRIL (MADRIL)

SANZ MARTINEZ-UBAGO, JOSE MARIA

DOCTOR ESQUERDO, 6 - 28000 MADRIL (MADRIL)

CA-012 SOLA SADABA, VICENTE 18 1 442 UREZT. ALORRA

PLAZUELA, 15 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-015 PALOMAR CRESPO, JULIAN 22 1 303 ZOLADURA

PR LA VENTA, 11 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-016 BERBEL PEREZ, ANTONIO 106 1 648 UREZT. ALORRA

GETARIA, 2 1 EZK. - 20000 DONOSTIA (GIPUZKOA)

AYESTARAN DORRONSORO, MARIA BEGOÑA

GETARIA, 2 1 EZK. - 20000 DONOSTIA (GIPUZKOA)

CA-017 IZAL CHOCARRO, ANTONIO 902 1 310 UREZT. ALORRA

MONTE, 5 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-018 BERBEL PEREZ, ANTONIO 32 1 308 ZOLADURA

GETARIA, 2 1 EZK. - 20000 DONOSTIA (GIPUZKOA)

AYESTARAN DORRONSORO, MARIA BEGOÑA 1

GETARIA, 2 1 EZK. - 20000 DONOSTIA (GIPUZKOA)

CA-019 SOLANO ALEGRIA, MARIA CLARA 854 1 309 UREZT. ALORRA

PR LA VENTA, 12 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-020 IPARRAGUIRRE ARTEAGA, MONICA 6 1 644 LURZORUA

SAN MIGUEL, 3 - 31271 ARANARATXE (NAFARROA)

CA-021 TURUMBAY YOLDI, TERESA 842 1 229 UREZT. ALORRA

ONTANILLA, 10 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-024 PEREZ HERNANDEZ, NAZARIO 51 1 230 UREZT. ALORRA

MONTE - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-025 ABASCAL PERAL, MATEO 2.138 1 226 UREZT. ALORRA

SAN CERNI, 7 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-026 ABASCAL PERAL, MATEO 1.863 5 1049A UREZT. ALORRA

SAN CERNI, 7 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-027 PEREZ DIAZ DE RADA, VICTOR 12 1 173B NEK. BILTEGIA

MAYOR, 9 - 31579 CARCAR (NAFARROA) 10 1 173B LURZORUA

CA-028 CARCARKO UDALAREN HERRILURRA 70 5 1051 LARREAK

PLAZA LOS FUEROS, 2 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-028-1 RUIZ URMENDIA, FRANCISCO 34 5 1052 UREZT. ALORRA

BASIANO PINTOREA, 2 4 EZK. - 31008 IRUÑA (NAFARROA)

CA-029 GULLEN SADABA, FRANCISCO 22 1 173A UREZT. FRUTARB.

JARDIN, 42 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-030 PARDO IZAL, MARIA LUCIA 646 5 1050 UREZT. ALORRA

PR. LA VENTA, 10 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-031 MATEO CHOCARRO, MARIA CRUZ 316 1 225A UREZT. FRUTARB.

DOROTEA, 10 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-032 RUIZ CARRICAS, JUAN CARLOS 455 5 1053 UREZT. ALORRA

EGA IBAIA, 19 3 D - 31005 IRUÑA (NAFARROA)

CA-033 MATEO CHOCARRO, MARIA CRUZ 55 1 225B UREZT. ALORRA

DOROTEA, 10 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-034 RAMIREZ GUTIERREZ, ADELA 1.308 5 1056A UREZT. ALORRA

BAIONA ZEHARKALEA, 3 6.A F - 31011 IRUÑA (NAFARROA)

CA-035 MORENO MARTINEZ-MORENTIN, FRANCISCO JAVIER 1.524 1 172 UREZT. ALORRA

ARRABAL PLAZUELA, 9 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-036 PARDO OJER, JAIME 18 5 1058A UREZT. ALORRA

REVERENDO PADRE JESUS PAR, 26 2 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-037 RAMIREZ GOMEZ, JACINTO 321 1 170B LURZORUA

MONTE, 12 - 31579 CARCAR (NAFARROA) 265 1 170B BILTEGIA

CA-038 AGREDA DIAZ-RADA, ULPIANO 610 5 1057 UREZT. ALORRA

ONTANILLA, 1 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-039 PARDO IZAL, MARIA LUCIA 708 1 170A UREZT. ALORRA

PR. LA VENTA 10 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-040 SOLA SADABA, JOSE 514 5 1093 UREZT. ALORRA

PORTAL, 22 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-041 IZAL RUIZ, FRUCTUOSO 355 1 169 UREZT. ALORRA

TAXOARE, 3 - 31192 MUTILOABEITI (NAFARROA)

CA-042 SUESCUN MENDOZA, FELIX 580 5 1094A UREZT. OLIBADIA

ONTANILLA, 3 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-043 SOLA SADABA, JOSE 652 1 168 UREZT. ALORRA

PORTAL, 22 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-044 IZAL RUIZ, JUAN MARTIN 402 5 1114 UREZT. ALORRA

VISTA ALEGRE, 3 2 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-045 AGREDA SUESCUN, GERMAN 356 1 166A UREZT. ALORRA

JARDIN, 8 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-046 PELLEJERO GARRIDO, JOSE 715 5 1115 UREZT. ALORRA

MONTE, 15 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-047 AGREDA SUESCUN, GERMAN 56 1 166B BILTEGIA

JARDIN, 8 - 31579 CARCAR (NAFARROA) 56 1 166B LURZORUA

CA-048 ARRONIZ PEREZ, SOCORRO 885 5 1116 UREZT. ALORRA

MAYOR, 93 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-049 CARCARKO UDALAREN HERRILURRA 110 1 167 LARREAK

LOS FUEROS, 2 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-050 IZAL AMATRIAIN, AMPARO 445 5 1157 UREZT. ALORRA

AVENIDA PORTUGAL, 169 1 A - 28000 MADRIL (MADRIL)

CA-051 LOPEZ RUBIO, CARMELO 1.968 1 159 UREZT. ALORRA

MAYOR, 47 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-052 CARCARKO UDALAREN HERRILURRA 7 5 443 LARREAK

LOS FUEROS, 2 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-053 AGREDA RUIZ, MAXIMO 96 1 160 UREZT. FRUTARB.

SAN CERNI, 15 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-054 CARCARKO UDALAREN HERRILURRA 81 5 437 LURZORUA

LOS FUEROS, 2 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-055 TURUMBAY SOLA, ESTEBAN 576 1 158 UREZT. ALORRA

JARDIN, 35 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-056 IRADI UNANUE, MANUEL MARIA 3 5 427 GARAJEA, BILTEGIA

SERAPIO MUGICA, 29 03 A - 20000 DONOSTIA (GIPUZKOA)

CA-058 SANJURJO PEREZ, MARCIAL 3 5 468 ZOLADURA

SAN CERNI, 39 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-059 CONSERVAS CARCAR S.A. 404 1 10B UREZT. ALORRA

SAN CERNI, 53 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-060 CARCARKO UDALAREN HERRILURRA 779 1 639D LARREAK

LOS FUEROS, 2 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-061 PEREZ MATEO, JOAQUIN 40 1 109 BEROTEGIA

DOROTEA, 2 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

PEREZ MATEO, BENIGNO

DOROTEA, 2 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-062 PEREZ CHALEZQUER, HILARIO 2.475 1 44 BEROTEGIA

DOROTEA, 2 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-063 SADABA PEREZ, DOMINGO 2.930 1 846 LEHORREKO ALORRA

SAN CERNI - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-063.1 MARZO INSAUSTI, MARIA 4 1 45 LARREAK

31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-064 YOLDI PEREZ, FELIX 3.258 1 40 LEHORREKO ALORRA

HOSPITAL, 70 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-065 RUBIO GUTIERREZ, EUSEBIA 403 1 849 MAHASTIA

AVENIDA CARRILET, 230 5.º A - 08000 HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARTZELONA)

CA-066 GURPEGUI PASCUAL, JESUS 3.748 1 49A UREZT. MAHASTIA

SANTA CRUZ, 28 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

CA-067 INSAUSTI GUTIERREZ, EZEQUIEL 1.185 1 854A LEHORREKO ALORRA

SAN CERNI, 25 - 31579 CARCAR (NAFARROA) 1068 1 854B FRUTARBOLAK

73 1 854D ZAINZURIAK

CA-068 GURPEGUI PASCUAL, JESUS 467 1 57 UREZT. MAHASTIA

SANTA CRUZ, 28 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

CA-069 CARCARKO UDALAREN HERRILURRA 491 2 873F LARREAK

LOS FUEROS, 2 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-070 SANZ ARRONIZ, EDUARDO 645 2 860 LEHORREKO ALORRA

MAYOR, 22 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-071 OTEIZA ESPARZA, JOSE MARIA 722 2 856A ZAINZURIAK

PORVENIR, 52 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

CA-072 CIORDIA PEREZ, ELENA 1.027 2 857 LEHORREKO ALORRA

EZKABABIDE, 2 6 EZK. - 31600 BURLATA (NAFARROA)

CA-073 MUNARRIZ ASENSIO, MARIA ESTHER 679 2 858 LEHORREKO ALORRA

FUENTE DEL HIERRO, 25 5 B - 31007 IRUÑA (NAFARROA)

CA-074 MONGERO LEZAUN, JOSE RAMON 1.395 2 859 LEHORREKO ALORRA

LOS ALMENDROS, 18 - 50000 ZARAGOZA ZARAGOZA

CA-075 SADABA MONTALVO, PATRICIO JOSE 714 1 850 OLIBADIA

SALVADOR ORDOÑEZ, 48 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-076 GURPEGUI PASCUAL, JESUS 1.956 1 49B UREZT. MAHASTIA

SANTA CRUZ, 28 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

CA-077 RUIZ CALVO, ROSALIA 1.382 1 851B ALMENDRONDOAK

CINCA, 32 3.º IZDA. - 50000 ZARAGOZA (ZARAGOZA)

CA-078 RAMIREZ GOMEZ, JACINTO 279 1 61B UREZT. FRUTARB.

MONTE, 12 - 31579 CARCAR (NAFARROA) 189 1 61E UREZT. OLIBADIA

CA-079 RUIZ CALVO, ROSALIA 210 1 851A FRUTARBOLAK

CINCA, 32, 3.º IZDA. - 50000 ZARAGOZA (ZARAGOZA)

CA-080 INSAUSTI GUTIERREZ, EZEQUIEL 1.523 1 854C OLIBADIA

SAN CERNI, 25 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-081 PEREZ LOPEZ, ENRIQUE 146 1 852A OLIBADIA

SAN CERNI, 32 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-082 GARCIA CARCAR, MARIA 3.435 1 62 UREZT. MAHASTIA

LA PAZ, 6 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

CA-083 BENITO MATEO, FRANCISCO JAVIER 4.192 1 853 MAHASTIA

LA PAZ, 14 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-084 PARDO DIAZ-RADA, MATEO CECILIO 698 1 67A OLIBADIA

ONTANILLA, 3 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-085 LINACERO AMATRIAIN, CARLOS GABRIEL 3.534 1 69A UREZT. ALORRA

RAMON Y CAJAL, 107 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

CA-086 GURPEGUI ARCE, JON ANDER 19 1 88F LARREAK

RAMON Y CAJAL, 10 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

SERRANO ARRIEZU, JOSE RAMON

RAMON Y CAJAL, 83 1 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

CA-087 PARDO DIAZ DE RADA, MATEO CECILIO 194 1 67B LARREAK ETA OLIBADIA

ONTANILLA, 3 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-088 MENDOZA RUIZ, JESUS 1.632 1 68 LARREAK

PANUEVA, 6 4 C - 31300 TAFALLA (NAFARROA)

CA-089 CARCARKO UDALAREN HERRILURRA 1.041 1 70 LARREAK

LOS FUEROS, 2 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-090 SOLANO ALEGRIA, JOSE LUIS 956 1 71B LARREAK

PR. LA VENTA, 12 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-091 LINACERO AMATRIAIN, CARLOS GABRIEL 2.154 1 69C UREZT. FRUTARB.

RAMON Y CAJAL, 107 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

CA-092 SOLANO ALEGRIA, JOSE LUIS 3.710 1 71A UREZT. ALORRA

PR LA VENTA, 12 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-093 LINACERO AMATRIAIN, CARLOS GABRIEL 1.467 1 69D LARREAK

RAMON Y CAJAL, 107 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

CA-095 LINACERO AMATRIAIN, CARLOS GABRIEL 5.042 1 69B UREZT. ALORRA

RAMON Y CAJAL, 107 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

ANDOSILLAKO UDAL MUGAPEA

AN-094 GAMBARTE RESANO, FRANCISCO 1.961 2 1113 MAHASTIA

EL CAMPO 3, 1 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-096 RESANO GURPEGUI, CONCEPCION 6.736 2 1108 MAHASTIA

PORVENIR, 35-37 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-097 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (ERREPIDEAK) 123 1 1177 ELKORRA

SAN IGNAZIO, 3 - 31002 IRUÑA (NAFARROA)

AN-098 RESANO RESANO, JESUS MARIA 749 2 1105B LEHORREKO ALORRA

VALLE DE BAZTAN, 15 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-099 SARASA MURUGARREN, JESUS MARIA 219 1 1380B LARREAK

TRAVESIA PORVENIR, 15 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-100 SUESCUN SADABA, LUIS 1.087 2 1104 LARREAK

RAMON Y CAJAL, 63 2 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-101 LINACERO AMATRIAIN, CARLOS GABRIEL 6.214 2 1111 LEHORREKO ALORRA

RAMON Y CAJAL, 107 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-102 SADABA MENDEZ, YOLANDA 516 2 1103 MAHASTIA

BARTOLOME DE CARRANZA, 26 - 31008 IRUÑA (NAFARROA)

AN-103 GURPEGUI SUESCUN, DOMINGO 6.267 2 1110 MAHASTIA

RONCESVALLES, 29 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-104 GURPEGUI AMATRIAIN, JOSE MIGUEL 126 2 1102 OLIBADIA

RAMON Y CAJAL, 137 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-105 JIMENEZ COBOS, FRANCISCO 5.046 2 1112 LEHORREKO ALORRA

TRAVESIA HILARION ESLAVA, 3 2 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-106 ESCARAY PASCUAL, JOAQUIN 3.011 2 1109A OLIBADIA

KALE BERRIA 24, 1 CTR. - 31001 IRUÑA (NAFARROA)

AN-107 ESCARAY PASCUAL, JOAQUIN 1.640 2 1109B LARREAK

KALE BERRIA 24, 1 CTR. - 31001 IRUÑA (NAFARROA)

AN-108 AYUCAR MARIN, ANTONIO 348 1 1386B ZAINZURIAK

RAIMUNDO LANAS, 24 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-109 AYUCAR MARIN, ANTONIO 1.010 1 1386A LEHORREKO ALORRA

RAIMUNDO LANAS, 24 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-110 AMATRIAIN GARCIA, JESUS MARIA 898 1 1387A MAHASTIA

VIRGEN DE LA CERCA, 13 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-111 AMATRIAIN GARCIA, JESUS MARIA 248 1 1387B OLIBADIA

VIRGEN DE LA CERCA, 13 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA) 359 1 1387C OLIBADIA

AN-112 RUIZ SARASA, MARIA LUISA 2.352 1 1390 MAHASTIA

VIRGEN DE LA CERCA, 13 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-113 SANZ AMATRIAIN, JULIO 1.733 1 1388B OLIBADIA

RIO EGA, 10 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-114 SANZ AMATRIAIN, JULIO 181 1 1388C LARREAK ETA OLIBADIA

RIO EGA, 10 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-115 SADABA MENDEZ, JESUS VICENTE 1.482 1 1391 MAHASTIA

SOTILLO 1, 1 C - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-116 ARCOS MARIN, OTILIA 122 1 1392E LEHORREKO ALORRA

VALLE RONCAL, 7 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-117 ARCOS MARIN, OTILIA 249 1 1392C OLIBADIA

VALLE RONCAL, 7 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-118 ARCOS MARIN, OTILIA 1.004 1 1392A LEHORREKO ALORRA

VALLE RONCAL, 7 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-119 GURPEGUI AMATRIAIN, JOSE MIGUEL 1.101 1 1393 MAHASTIA

RAMON Y CAJAL, 137 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-120 ALDASORO SUESCUN, FELIX 1.636 1 1394 LEHORREKO ALORRA

BLAS DE OTERO POETA, 48 3 B - 48000 BILBO (BIZKAIA)

ALDASORO SUESCUN, MARIA BELEN

NAFARROA, 33, 7 ESK. - 48000 BARAKALDO (BIZKAIA)

AN-121 BODEGA SAN SEBASTIAN SOC. COOPERATIVA 2.412 1 1400B ELKORRA

JULIAN GAYARRE, 1 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-122 SUESCUN BASARTE, ANA ISABEL 2.233 1 1399 MAHASTIA

RAMON Y CAJAL, 58 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-122.1 SUESCUN SADABA, LUIS 379 1 1396 LARREAK

RAMON Y CAJAL, 63 2 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-123 BODEGA SAN SEBASTIAN SOC. COOPERATIVA 1.173 1 1400A LARREAK

JULIAN GAYARRE, 1 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-124 ESCARAY ALCALDE, MERCEDES 6.771 1 1403 LEHORREKO ALORRA

RAMON Y CAJAL, 141 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-125 LESACA MENDEZ, JESUS MARIA 1.229 1 1407D LARREAK

ITURRAMA, 32 5 D - 31007 IRUÑA (NAFARROA)

LESACA MENDEZ, DIONISIO

LUIS MORONDO URRA - 31006 IRUÑA (NAFARROA)

AN-126 LESACA MENDEZ, JESUS MARIA 377 1 1407E OLIBADIA

ITURRAMA, 32 5 D - 31007 IRUÑA (NAFARROA)

LESACA MENDEZ, DIONISIO

LUIS MORONDO URRA - 31006 IRUÑA (NAFARROA)

AN-127 LESACA MENDEZ, JESUS MARIA 536 1 1407C LEHORREKO ALORRA

ITURRAMA, 32 5 D - 31007 IRUÑA (NAFARROA)

LESACA MENDEZ, DIONISIO

LUIS MORONDO URRA - 31006 IRUÑA (NAFARROA)

AN-128 SADABA SARASA, VICTORIA 141 1 1406 LEHORREKO ALORRA

VALLE SALAZAR, 22 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-129 GORRICHO OSES, JOSE ANTONIO 22 1 1408B OLIBADIA

RAIMUNDO LANAS, 27 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-130 GORRICHO OSES, JOSE ANTONIO 1226 1 1408A LEHORREKO ALORRA

RAIMUNDO LANAS, 27 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-131 TRES MURO, MARIA ANTONIA 456 1 1409A ALMENDRONDOAK

RAIMUNDO LANAS, 14 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-132 TRES MURO, MARIA ANTONIA 181 1 1408C OLIBADIA

RAIMUNDO LANAS, 14 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-133 LOSANTOS OYON, FELIX 1.388 1 1410A LEHORREKO ALORRA

SAN JUAN BOSCO, 16 7 D - 31007 IRUÑA (NAFARROA)

AN-134 TRES MURO, MARIA ANTONIA 332 1 1409B LEHORREKO ALORRA

RAIMUNDO LANAS, 14 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-135 RESANO MURO, FRANCISCO 1.280 1 1429D OLIBADIA

JULIAN GAYARRE, 14 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-136 LOSANTOS OYON, FELIX 407 1 1410B ALMENDRONDOAK

SAN JUAN BOSCO, 16 7 D - 31007 IRUÑA (NAFARROA)

AN-137 SUESCUN SADABA, LUIS 541 1 1428D OLIBADIA

RAMON Y CAJAL, 63 2 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-138 RESANO MURO, FRANCISCO 1 1429A LARREAK

JULIAN GAYARRE, 14 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA) 366

AN-139 SARASA DE SANTIAGO, LINA 74 1 1430B LEHORREKO ALORRA

PORVENIR, 61 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-140 SARASA DE SANTIAGO, LINA 1.628 1 1430A LEHORREKO ALORRA

PORVENIR, 61 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-141 SUESCUN SADABA, LUIS 4.903 1 1428A LARREAK

RAMON Y CAJAL, 63 2 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-142 GURPEGUI MENDEZ, LUIS FERMIN 351 1 1431 MAHASTIA

PORVENIR, 105 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-143 SARASA DE SANTIAGO, LINA 574 1 1430E OLIBADIA

PORVENIR, 61 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-144 ITARTE MARIN, MARIA GLORIA 1.741 1 1432A MAHASTIA

VALLE RONCAL, 13 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-145 ESPARZA LORENTE, JESUS MARIA 29 1 1506 LARREAK

RAMON Y CAJAL, 62 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-146 ITARTE MARIN, MARIA GLORIA 93 1 1432C LARREAK

VALLE RONCAL, 13 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-147 ORDOÑEZ GURPEGUI, VICTORINA 2179 1 1436 LARREAK

RAMON Y CAJAL, 60 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-148 GARCIA EZQUERRO, MIGUEL ANGEL 12 1 1434 LARREAK

HILARION ESLAVA, 3 1 I - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-149 ANDOSILLAKO EZEZAGUNAK 634 1 1129 ALMENDRONDOAK

31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-150 ANDOSILLAKO UDALAREN HERRILURRA 469 1 1433 LARREAK

S. COSME Y S. DAMIAN, 1 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-151 ORDOÑEZ GURPEGUI, VICTORINA 902 1 1131 ALMENDRONDOAK

RAMON Y CAJAL, 60 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-152 GIL TRES, JOAQUIN 357 1 1128 MAHASTIA

RAMON Y CAJAL, 28 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-153 SANMARTIN ORDOÑEZ, ANTONIO 886 1 1132 ALMENDRONDOAK

PORVENIR, 33 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-154 PARDO RUIZ, JESUS MANUEL 1.117 1 1134 UREZT. ALORRA

SOTILLO, 4 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-155 MARTINEZ GARCIA, JOSE MARIA 804 1 1135B ALMENDRONDOAK

MAYOR, 5 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-156 MENDEZ JIMENO, ANGEL 1.726 1 1136 LEHORREKO ALORRA

RAMON Y CAJAL, 24 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-157 GURPEGUI RESANO, JESUS MARIA 884 1 1150 ALMENDRONDOAK

PIO XII, 18 8 D - 31002 IRUÑA (NAFARROA)

GURPEGUI RESANO, MARIA ASUNCION

PABLO ALCOVER, 83 7-1 - 08000 BARTZELONA

GURPEGUI RESANO, PEDRO MARIA

PESO REAL 4, 2 - 31580 LODOSA (NAFARROA)

AN-158 RUIZ SANZ, FRUCTUOSA 1.835 1 1138 MAHASTIA

PLAZA VIEJA, 6 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-159 CARCAR AMATRIAIN, BASILISA 630 1 1151 MAHASTIA

LA PAZ, 4 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-160 ESPARZA ALCALDE, DOMINGO 2.082 1 1149 UREZT. MAHASTIA

MONTEJURRA, 12 1 D - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-161 SERRANO ALCALDE, CARMEN 809 1 1152A MAHASTIA

PORTAL, 24 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-162 CHAVARRI BURGUETE, INES 414 1 1153B ALMENDRONDOAK

ABEJERAS, 18 2.A - 31007 IRUÑA (NAFARROA)

CHAVARRI AZCONA, MARIA NIEVES

SAN JUAN BOSCO, 15 - 31007 IRUÑA (NAFARROA)

CHAVARRI AZCONA, JOSE JAVIER

ANTSO AZKARRA, 21 7 B - 31007 IRUÑA (NAFARROA)

CHAVARRI AZCONA, MARIA SAGRARIO

ANTSO AZKARRA, 35 3 C - 31007 IRUÑA (NAFARROA)

CHAVARRI AZCONA, MARIA ROSARIO

CENTRAL, 5 - 28000 COLLADO VILLABA (MADRIL)

CHAVARRI AZCONA, MARIA PILAR

AITA BARACE, 1 6 C - 31007 IRUÑA (NAFARROA)

CHAVARRI AZCONA, MARIA VICTORIA

LUIS S CARMONA, 10 2 B - 24000 LEON (LEON)

CHAVARRI AZCONA, MARIA PILAR

AITA BARACE, 1 6 C - 31007 IRUÑA (NAFARROA)

CHAVARRI AZCONA, MARIA VICTORIA

LUIS S CARMONA, 10 2 B - 24000 LEON (LEON)

AN-163 CHAVARRI BURGUETE, INES 735 1 1153A OLIBADIA

ABEJERAS 18, 2.A - 31007 IRUÑA (NAFARROA)

CHAVARRI AZCONA, MARIA NIEVES

SAN JUAN BOSCO, 15 - 31007 IRUÑA (NAFARROA)

CHAVARRI AZCONA, JOSE JAVIER

ANTSO AZKARRA, 21 7 B - 31007 IRUÑA (NAFARROA)

CHAVARRI AZCONA, MARIA SAGRARIO

ANTSO AZKARRA, 35 3 C - 31007 IRUÑA (NAFARROA)

CHAVARRI AZCONA, MARIA ROSARIO

CENTRAL, 5 - 28000 COLLADO VILLABA (MADRIL)

CHAVARRI AZCONA, MARIA PILAR

AITA BARACE, 1 6 C - 31007 IRUÑA (NAFARROA)

CHAVARRI AZCONA, MARIA VICTORIA

LUIS S. CARMONA, 10 2 B - 24000 LEON (LEON)

CHAVARRI AZCONA, MARIA PILAR

PADRE BARACE, 1 6 C - 31007 IRUÑA (NAFARROA)

CHAVARRI AZCONA, MARIA VICTORIA

LUIS S CARMONA, 10 2 B - 24000 LEON (LEON)

AN-164 PEREZ SAN MARTIN, ROSARIO 639 1 1154 UREZT. MAHASTIA

RONCESVALLES, 25 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-165 SALVATIERRA SANMIGUEL, EMILIA 1.498 1 1155 UREZT. MAHASTIA

MAESTRO TURRILLAS, 3 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-166 AÑORBE DIAZ-RADA, JESUS 1.918 5 874 UREZT. MAHASTIA

PORVENIR, 38 1 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-167 PARDO LORENTE, JESUS JAVIER 3.418 5 873 MAHASTIA

RAMON Y CAJAL, 4 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-168 PARDO LORENTE, JESUS JAVIER 1.720 5 872 MAHASTIA

RAMON Y CAJAL, 4 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-169 ANDOSILLAKO UDALA 178 5 416 LARREAK

S. COSME Y S. DAMIAN, 1 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-170 PARDO LORENTE, JESUS JAVIER 858 5 871B MAHASTIA

RAMON Y CAJAL, 4 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-171 SANZ GONZALEZ, BALDOMERO 14 5 876B OLIBADIA

EL SOTO, 8 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-172 PARDO LORENTE, JESUS JAVIER 73 5 871A OLIBADIA

RAMON Y CAJAL, 4 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-173 SANZ GONZALEZ, BALDOMERO 38 5 876A LARREAK ETA OLIBADIA

EL SOTO, 8 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-174 PARDO LORENTE, JESUS JAVIER 421 5 870 MAHASTIA

RAMON Y CAJAL, 4 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-175 PARDO LORENTE, JESUS JAVIER 124 5 877 OLIBADIA

RAMON Y CAJAL, 4 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-176 ALCALDE OSES, CONCEPCION 1.759 5 884 MAHASTIA

RAMON Y CAJAL, 52 2 B - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-177 ESPARZA GARCIA, ANUNCIACION 2 5 878A UREZT. OLIBADIA

RAMON Y CAJAL, 52 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-178 GIL TRES, JOAQUIN 1.383 5 885 LEHORREKO ALORRA

RAMON Y CAJAL, 28 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-179 ESPARZA GARCIA, ANUNCIACION 28 5 878B LARREAK ETA OLIBADIA

RAMON Y CAJAL, 52 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-180 AMATRIAIN GARCIA, JESUS MARIA 1.370 5 886 UREZT. MAHASTIA

VIRGEN DE LA CERCA, 13 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-181 ESPARZA GARCIA, ANUNCIACION 2 5 879A LEHORREKO ALORRA

RAMON Y CAJAL, 52 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-182 RUIZ DE GORDEJUELA PARDO, MARIA NIEVES 1.131 5 887 LEHORREKO ALORRA

ERRENIEGA PARKEA, 65 4 ESK. - 31180 ZIZUR NAGUSIA (NAFARROA)

AN-183 ESCARAY ALCALDE, MERCEDES 56 5 880 FRUTARBOLAK

RAMON Y CAJAL, 141 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-184 MONASTERIO IÑIGO, JULIAN 751 5 888 OLIBADIA

RAMON Y CAJAL, 30 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-185 BOLEAS AZCONA, AMADO 315 5 882 UREZT. ALORRA

TRAVESIA RAMON Y CAJAL, 3 1 I - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-186 ORDOÑEZ SANZ, EUGENIA 283 5 889 ALMENDRONDOAK

JESUS OLIVARES, 18 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-188 FERNANDEZ CLAVER, JULIA 295 5 890 ALMENDRONDOAK

MARTIN AZPILCUETA, 15 7 B - 31011 IRUÑA (NAFARROA)

AN-189 MARIN SUESCUN, JOSE 1.346 5 883 MAHASTIA

RAMON Y CAJAL, 3 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-190 MURUGARREN PASCUAL, PILAR 728 5 891 ALMENDRONDOAK

RAMON Y CAJAL, 77 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-192 GURPEGUI GIL, SANTIAGO 701 5 918A UREZT. MAHASTIA

PORVENIR, 59 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-193 RESANO JIMENO, JESUS FELIX 338 5 892B LARREAK

PORVENIR, 57 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-194 ALONSO SARASA, ANGEL JOSE 1.792 5 917 UREZT. MAHASTIA

BARRANCO, 7 1.A - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-195 RESANO JIMENO, JESUS FELIX 276 5 892A UREZT. MAHASTIA

PORVENIR, 57 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-196 AMATRIAIN LORENTE, ALBERTO JOSE 984 5 922 UREZT. MAHASTIA

SAN BARTOLOME, 18 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-197 JIMENO SADABA, MARIA 296 5 893 UREZT. MAHASTIA

PORVENIR, 57 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-198 PARDO SADABA, LUCIA 289 5 923 UREZT. MAHASTIA

PORVENIR, 59 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-199 ALONSO SARASA, ANGEL JOSE 34 5 916 UREZT. MAHASTIA

BARRANCO, 7 1.A - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-200 AZCONA ORDOÑEZ, M.ª PRESENTACION 8 5 929B LARREAK

MAYOR, 12 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-201 MENDEZ EZQUERRO, TOMAS 136 5 914 UREZT. MAHASTIA

PORVENIR, 93 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-202 PEREZ SAN MARTIN, ROSARIO 3.167 5 1053 UREZT. MAHASTIA

RONCESVALLES, 25 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-203 PEREZ SAN MARTIN, ISABEL 684 5 913 UREZT. MAHASTIA

RONCESVALLES, 23 1 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-204 RUIZ SANZ, LUIS 651 5 1052 UREZT. MAHASTIA

VIRGEN DE LA CERCA, 10 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-205 ORDOÑEZ CARCAR, JOSE LUIS 1.312 5 1055A UREZT. MAHASTIA

EL SOL, 7 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-206 PASCUAL AMATRIAIN, JESUS 2.352 5 1051 UREZT. MAHASTIA

SANTA CRUZ, 2 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-207 RESANO RESANO, PEDRO MARIA 178 5 1060 UREZT. MAHASTIA

VALLE RONCAL 13 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

ITARTE MARIN, MARIA GLORIA

VALLE RONCAL, 13 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-208 MARIN SUESCUN, JOSE 1.716 5 1050 LEHORREKO ALORRA

RAMON Y CAJAL, 3 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-209 RESANO RESANO, PEDRO MARIA 1.167 5 1061A UREZT. MAHASTIA

VALLE RONCAL, 13 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

ITARTE MARIN, MARIA GLORIA

VALLE RONCAL, 13 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-210 RUIZ SANZ, FRUCTUOSA 2.916 5 1045 MAHASTIA

PLAZA VIEJA, 6 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-211 RESANO RESANO, MARIA VICTORIA 1.523 5 1069A MAHASTIA

AVENIDA NAVARRA, 34 - 31570 SAN ADRIAN (NAFARROA)

RESANO RESANO, JOSE ANTONIO

PLAZA NUEVA, 10 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-212 MILIAN GRAO, MAGDALENA 1.471 5 1044 UREZT. MAHASTIA

LA RIBERA, 3 - 31570 SAN ADRIAN (NAFARROA)

SANZ PARDO, JOSE LUIS

LA RIBERA, 3 - 31570 SAN ADRIAN (NAFARROA)

AN-214 AMATRIAIN AMATRIAIN, MARIA LUISA 89 5 1040 OLIBADIA

CARMELO TORRE, 13 2.A - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-215 RESANO RESANO, MARIA VICTORIA 3.549 5 1069B MAHASTIA

AVENIDA NAVARRA, 34 - 31570 SAN ADRIAN (NAFARROA)

RESANO RESANO, JOSE ANTONIO

PLAZA NUEVA, 10 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-216 ESCARAY AMATRIAIN, EMILIA 1.478 5 1070 UREZT. ALORRA

RAMON Y CAJAL, 136 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-217 RESANO SARASA, MARIA JOSEFA 190 5 1068B UREZT. MAHASTIA

PORVENIR, 14 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-218 SARASA MURUGARREN, JESUS MARIA 1.189 5 1071A MAHASTIA

TRAVESIA PORVENIR, 15 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-219 SARASA MURUGARREN, JESUS MARIA 1.589 5 1072A MAHASTIA

TRAVESIA PORVENIR, 15 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-220 SARASA MURUGARREN, JESUS MARIA 69 5 1071B MAHASTIA

TRAVESIA PORVENIR, 15 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-221 SARASA MURUGARREN, JESUS MARIA 896 5 1072B MAHASTIA

TRAVESIA PORVENIR, 15 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-222 VICUÑA RESANO, JOSE LUIS 993 5 264B ALMENDRONDOAK

RAMON Y CAJAL, ZK.G. - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-223 SANZ PASCUAL, JOSE JOAQUIN 3.905 5 1074A UREZT. ALORRA

BARRANCO, 17 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-224 VICUÑA RESANO, JOSE LUIS 529 5 264A ALMENDRONDOAK

RAMON Y CAJAL, ZK.G. - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-225 SARASA MURUGARREN, JESUS MARIA 1.591 5 1076 LEHORREKO ALORRA

TRAVESIA PORVENIR, 15 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-226 SARASA GURPEGUI, FRANCISCO JAVIER 2.202 5 263 LEHORREKO ALORRA

PORVENIR, 13 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-227 VICUÑA RESANO, JOSE LUIS 1.329 5 264C LARREAK

RAMON Y CAJAL, ZK.G. - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-228 SARASA GURPEGUI, FRANCISCO JAVIER 177 5 698 LURZORUA

PORVENIR, 13 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-231 GARAYO LETE, PETRA 106 4 588 LEHORREKO ALORRA

AMISTAD, 17 - 31570 SAN ADRIAN (NAFARROA)

AN-233 ORDOÑEZ PARDO, MARIA TERESA 260 4 589 MAHASTIA

SAN FRANCISCO, 21 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-237 INSAUSTI TERES, MARIA PILAR 88 1 1130 ALMENDRONDOAK

PORVENIR, 79 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-238 RUIZ PASCUAL, PILAR 404 1 1156A UREZT. OLIBADIA

EMPALME, 8 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

SAN ADRIANGO UDAL MUGAPEA

SA-229 SAN ADRIANGO UDALAREN HERRILURRA 1.495 3 1553 LARREAK

AVENIDA NAVARRA, 7 - 31570 SAN ADRIAN (NAFARROA)

SA-230 LASER EBRO, S.L. 3.091 3 1551 LURZORUA

POLIGONO INDUSTRIAL, 71 - 31570 SAN ADRIAN (NAFARROA)

SA-231 LASER EBRO, S.L. 48 3 1550 LURZORUA

POLIGONO INDUSTRIAL, 71 - 31570 SAN ADRIAN (NAFARROA)

SA-232 SIMON MARRODAN, PEDRO 3.207 3 1552 LURZORUA

GRUPO SAN JOSE OBRERO, 19 - 31570 SAN ADRIAN (NAFARROA)

SA-235 SIMON MARRODAN, PEDRO 768 1 301 UREZT. ALORRA

GRUPO SAN JOSE OBRERO, 19 - 31570 SAN ADRIAN (NAFARROA)

SA-236 VERANO JIMENO, MANUEL 477 1 306A BARATZEA

VIRGEN DE LA CERCA, 4 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

UKITURIKO ZERBITZUEK UKITURIKO LURZATIAK

Ukituriko ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

CARCARKO UDAL MUGAPEA

CA-100 GLORIA GOICOECHEA, AGREDA 12 36,55 36,55 TELEFONIA 1 314D ELKORRA

ANTSO AZKARRA, 14, 7.A B

31007 IRUÑA

CA-015 PALOMAR CRESPO, JULIAN 30 46,38 46,38 TELEFONIA 1 303 ZOLADURA

PR. LA VENTA, 11 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-017-1 SADABA,GARRIDO, JOSE LUIS 19 33 39 ELEKTRIZITATEA 1 592 UREZT. FRUTARB.

MONTE, 20 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-017-2 OLEA GONZALEZ, JUAN CARLOS 1 44 ELEKTRIZITATEA 1 321A ZOLADURA

PR. LA VENTA, 4 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

REDONDO SADABA, RUDESINDO

CARCARRERAKO ERREPIDE LOKALA - 31579 CARCAR

(NAFARROA)

REDONDO SADABA, CONSTANCIO

PR. LA VENTA, 6 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-017 IZAL CHOCARRO, ANTONIO 2 3 3 ELEKTRIZITATEA 1 310 UREZT. ALORRA

MONTE, 5 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-018 BERBEL PEREZ, ANTONIO 1 26 ELEKTRIZITATEA 1 308 ZOLADURA

GETARIA, 2 1 IZD. - 20000 DONOSTIA

(GIPUZKOA)

AYESTARAN DORRONSORO, MARIA BEGOÑA 1

GETARIA, 2 1 IZD. - 20000 DONOSTIA

(GIPUZKOA)

CA-019 SOLANO ALEGRIA, MARIA CLARA 45 172 ERRETENA 1 309 UREZT. ALORRA

PR. LA VENTA, 12 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-020 IPARRAGUIRRE ARTEAGA, MONICA 11 ELEKTRIZITATEA 1 644 LURZORUA

SAN MIGUEL, 3 - 31271 ARANARATXE (NAFARROA)

CA-021 TURUMBAY YOLDI, TERESA 71 144,5 ERRETENA 1 229 UREZT. ALORRA

ONTANILLA, 10 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-021-1 DIAZ-RADA SADABA, JESUS 7 ERRETENA 1 323 UREZT. ALORRA

ONTANILLA, 23 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-023 SOLANO ALEGRIA, MARIA CLARA 9 17 ELEKTRIZITATEA 1 643 LURZORUA

PR. LA VENTA, 12 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-024 PEREZ HERNANDEZ, NAZARIO 44 135 ELEKTRIZITATEA 1 230 UREZT. ALORRA

MONTE - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-025 ABASCAL PERAL, MATEO 62 160 ERRETENA 1 226 UREZT. ALORRA

SAN CERNI, 7 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-025-1 PEREZ LOPEZ, ENRIQUE 4 1 227 UREZT. ALORRA

SAN CERNI, 32 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-027 PEREZ DIAZ DE RADA, VICTOR 2 ERRETENA

MAYOR, 9 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-029 GULLEN SADABA, FRANCISCO 8 24 ERRETENA 1 173A UREZT. FRUTARB.

JARDIN, 42 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-032 RUIZ CARRICAS, JUAN CARLOS 5,5 39,5 ERRETENA 5 1053 UREZT. ALORRA

RIO EGA, 19 3 D - 31005 IRUÑA (NAFARROA)

CA-034 RAMIREZ GUTIERREZ, ADELA 82 336,5 ERRETENA 5 1056A UREZT. ALORRA

BAIONA ZEHARK., 3 6.A F - 31011 IRUÑA 1 1 1 TELEFONIA

(NAFARROA)

CA-036 PARDO OJER, JAIME 21 123,5 ERRETENA 5 1058A UREZT. ALORRA

REVERENDO PADRE JESUS PAR 26, 2 - 31579 CARCAR 39 114 114 TELEFONIA

(NAFARROA)

CA-040 SOLA SADABA, JOSE 36 174,5 ERRETENA 5 1093 UREZT. ALORRA

PORTAL, 22 - 31579 CARCAR (NAFARROA) 36 107 1 107 TELEFONIA

CA-042 SUESCUN MENDOZA, FELIX 51 61 146 ERRETENA 5 1094A UREZT. OLIBADIA

ONTANILLA, 3 - 31579 CARCAR (NAFARROA) 153 1 153 TELEFONIA

CA-042-1 SADABA MUNARRIZ, ROSARIO 4,5 16,5 ERRETENA 5 1113 UREZT. ALORRA

MAYOR, 40 - 31579 CARCAR (NAFARROA) 12 36 1 36 TELEFONIA

23 92 9 136 ELEKTRIZITATEA

CA-042-2 SADABA MUNARRIZ, ROSARIO 17 18 TELEFONIA 5 1094B LARREAK ETA OLIBADIA

MAYOR, 40 - 31579 CARCAR (NAFARROA) 2 ERRETENA

CA-42-3 MATEO SADABA, EDUARDO 2 4

JARDIN, 38 - 31579 CARCAR (NAFARROA) 5 TELEFONIA 5 1095 UREZT. ALORRA

CA-044 IZAL RUIZ, JUAN MARTIN 49 100 ERRETENA 5 1114 UREZT. ALORRA

VISTA ALEGRE, 3 2 - 31579 CARCAR (NAFARROA) 42 126 1 126 TELEFONIA

11 49 1 49 ELEKTRIZITATEA

CA-046 PELLEJERO GARRIDO, JOSE 38 110 1 110 TELEFONIA 5 1115 UREZT. ALORRA

MONTE, 15 - 31579 CARCAR (NAFARROA) 4 4 ERRETENA

CA-048 ARRONIZ PEREZ, SOCORRO 53 158 1 158 TELEFONIA 5 1116 UREZT. ALORRA

MAYOR, 93 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-050 IZAL AMATRIAIN, AMPARO 10 13 13 TELEFONIA 5 1157 UREZT. ALORRA

AVENIDA PORTUGAL, 169 1 A - 28000 MADRIL

(MADRIL)

CA-051 LOPEZ RUBIO, CARMELO 6 24 ELEKTRIZITATEA 1 159 UREZT. ALORRA

MAYOR, 47 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-052 CARCARKO UDALAREN HERRILURRA 8 22 1 22 TELEFONIA 5 443 LARREAK

LOS FUEROS, 2 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-053 AGREDA RUIZ, MAXIMO 28 113 9 158 ELEKTRIZITATEA 1 160 UREZT. FRUTARB.

SAN CERNI, 15 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-054 CARCARKO UDALAREN HERRILURRA 36 111 81 91 TELEFONIA 5 437 LURZORUA

LOS FUEROS, 2 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-056-1 CARCARKO UDALAREN HERRILURRA 7 21 21 TELEFONIA 5 426 LURZORUA

LOS FUEROS, 2 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-057 CONSERVAS CARCAR S.A. 33 70 100 ELEKTRIZITATEA 1 10A ZOLADURA

SAN CERNI, 53 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-059 CONSERVAS CARCAR S.A. 17 50 1 63 ELEKTRIZITATEA 1 10B UREZT. ALORRA

SAN CERNI, 53 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-060 CARCARKO UDALAREN HERRILURRA 21 60 1 92 TELEFONIA 1 639D LARREAK

LOS FUEROS, 2 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-061 PEREZ MATEO, JOAQUIN 6 15 1 65 ELEKTRIZITATEA 1 109 BEROTEGIA

DOROTEA, 2 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

PEREZ MATEO, BENIGNO

DOROTEA, 2 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-069 CARCARKO UDALAREN HERRILURRA 72 106 931 GASBIDEA 2 873F LARREAK

LOS FUEROS, 2 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-070 SANZ ARRONIZ, EDUARDO 38 55 4 441 GASBIDEA 2 860 LEHORREKO ALORRA

MAYOR, 22 - 31579 CARCAR (NAFARROA)

CA-071 OTEIZA ESPARZA, JOSE MARIA 23 GASBIDEA 2 856A ZAINZURIAK

PORVENIR, 52 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA) 23 GASBIDEA 2 856B LARREAK

CA-091 LINACERO AMATRIAIN, CARLOS GABRIEL 18 27 4 220 GASBIDEA 1 69C UREZT. FRUTARB.

RAMON Y CAJAL, 107 - 31261 ANDOSI. (NAFARROA)

CA-093 LINACERO AMATRIAIN, CARLOS GABRIEL 11 17 121 GASBIDEA 1 69D LARREAK

RAMON Y CAJAL, 107 - 31261 ANDOSI. (NAFARROA)

CA-095 LINACERO AMATRIAIN, CARLOS GABRIEL 5 8 4 157 GASBIDEA 1 69B UREZT. ALORRA

RAMON Y CAJAL, 107 - 31261 ANDOSI. (NAFARROA)

ANDOSILLAKO UDAL MUGAPEA

AN-217 RESANO SARASA, MARIA JOSEFA 4 GASBIDEA 5 1068B UREZT. MAHASTIA

PORVENIR, 14 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-218 SARASA MURUGARREN, JESUS MARIA 50 147 4 712 GASBIDEA 5 1071A MAHASTIA

TRAVESIA PORVENIR, 15 - 31261 ANDOSILLA

(NAFARROA)

AN-219 SARASA MURUGARREN, JESUS MARIA 8 21 4 129 GASBIDEA 5 1072A MAHASTIA

TRAVESIA PORVENIR, 15 - 31261 ANDOSILLA

(NAFARROA)

AN-220 SARASA MURUGARREN, JESUS MARIA 33 92 370 GASBIDEA 5 1071B MAHASTIA

TRAVESIA PORVENIR, 15 - 31261 ANDOSILLA

(NAFARROA)

AN-223 SANZ PASCUAL, JOSE JOAQUIN 67 202 4 636 GASBIDEA 5 1074A UREZT. ALORRA

BARRANCO, 17 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-223-1 MARIN CARCAR, TORIBIA 6 14 259 GASBIDEA 5 1075 LEHORREKO ALORRA

RAMON Y CAJAL, 66 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-224 VICUÑA RESANO, JOSE LUIS 28 83 ELEKTRIZITATEA 5 264A ALMENDRONDOAK

RAMON Y CAJAL, ZK.G. - 31261 ANDOSI. (NAFARROA)

AN-226 SARASA GURPEGUI, FRANCISCO JAVIER 3 ELEKTRIZITATEA 5 263 LEHORREKO ALORRA

PORVENIR, 13 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

AN-227 VICUÑA RESANO, JOSE LUIS 39 118 ELEKTRIZITATEA 5 264C LARREAK

RAMON Y CAJAL, ZK.G. - 31261 ANDOSI. (NAFARROA)

AN-227-1 SARASA, ANGEL E HIJOS 7 14 ELEKTRIZITATEA 5 697 LURZORUA

PABLO SARASATE, 19 - 31261 ANDOSI. (NAFARROA)

AN-228 SARASA GURPEGUI, FRANCISCO JAVIER 56 168 1 37 ELEKTRIZITATEA 5 698 LURZORUA

PORVENIR, 13 - 31261 ANDOSILLA (NAFARROA)

SAN ADRIANGO UDAL MUGAPEA

SA-230 LASER EBRO, S.L. 41 133 52 ELEKTRIZITATEA 3 1551 LURZORUA

POLIGONO INDUSTRIAL, 71 - 31570 SAN ADRIAN

(NAFARROA)

SA-232 SIMON MARRODAN, PEDRO 5 15 ELEKTRIZITATEA 3 1552 LURZORUA

GRUPO SAN JOSE OBRERO, 19 - 31570 SAN ADRIAN

(NAFARROA)

MAILEGUEK UKITURIKO LURZATIAK

Ukituriko ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

CARCARKO UDAL MUGAPEA

CA-96 CARCARKO UDALAREN HERRILURRA 6910,44 - 7 410 FRUTARBOLAK

LOS FUEROS, 2 - 31579 CARCAR

CA-97 AGREDA SUESCUN, GERMAN 2.926,89 - 8 398 UREZT. ALORRA

JARDIN, 8 - 31579 CARCAR

CA-98 RUIZ REDONDO, ANA GRACIA 6.789,08 - 8 1009 LEHORREKO ALORRA

SALVADOR ORDONEZ, 79 B - 31579 CARCAR

RUIZ REDONDO, JESUS MARIA

CALVARIO, 32 - 31580 LODOSA

ZABORTEGIEK UKITURIKO LURZATIAK

Ukituriko ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

ANDOSILLAKO UDAL MUGAPEA

AN-222 VICUÑA RESANO, JOSE LUIS 4.335,44 - 5 264A ALMENDRONDOAK

RAMON Y CAJAL, ZK.G. - 31261 ANDOSILLA

AN-222 VICUÑA RESANO, JOSE LUIS 460,55 - 5 264B ALMENDRONDOAK

RAMON Y CAJAL, ZK.G. - 31261 ANDOSILLA

AN-222 VICUÑA RESANO, JOSE LUIS 2268,91 - 5 264C LARREAK

RAMON Y CAJAL, ZK.G. - 31261 ANDOSILLA

AN-223 SANZ PASCUAL, JOSE JOAQUIN 5.000 - 5 1074A UREZT. ALORRA

BARRANCO, 17 - 31261 ANDOSILLA

Iragarkiaren kodea: F0804627