117. ALDIZKARIA - 2005eko irailaren 30a

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.3. BESTELAKO XEDAPENAK

1.3.6. Beste batzuk

429/2005 FORU AGINDUA, irailaren 1ekoa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, "N-232 errepidearen bikoizketa, 1. tartea: herrialdeko muga-Tuterako saihesbidearen hasiera" proiektua jendaurrean egoteko epea bukatutzat eman eta behin betikoz onesten duena.

Herri Lan zuzendari nagusiak, ekainaren 1eko 260/2004 Ebazpenaren bidez, "N-232 errepidearen bikoizketa, 1. tartea: herrialdeko muga-Tuterako saihesbidearen hasiera" proiektuari onespen teknikoa eman zion eta jendaurrean jarri zuen. Ebazpen hori 2004ko 77. bon.ean argitaratu zen, ekainaren 28an.

Ebazpen horren bitartez, proiektua bera eta hark ukitutako ondasun eta eskubideak jendaurrean jarri ziren, bidezko oharrak eta alegazioak egin zitezen.

Proiektu, Trenbide eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuak aditzera eman du jendaurreko aldian honako alegazio hauek aurkeztu direla:

1. alegazioa._Francisco Javier Sanz Carramiñana jauna, Castejongo alkate udalburua.

N-232 errepidearen bikoizketa, Nafarroako tarteari dagokionez, osoa izan dadila eskatzen du, baita Nafarroako Autopistako lotunearen eta Errioxako Autonomia Erkidegoko mugaren arteko azken 500 metroak ere.

Erantzuna:

Jendaurrean paratu den proiektuak Nafarroako Gobernuak 2002ko uztailaren 22ko Erabakiaren bitartez onetsi zuen proiektua garatzen du. Hura Udalez gaindiko Proiektu Sektorial (UPS) gisa tramitatu zen eta, Ingurumen zuzendari nagusiaren uztailaren 19ko 1744/2002 Ebazpenaren bidez, Inguruneko Eraginaren Deklarazioa egin zitzaion.

UPSa onesteko jendaurreko aldian, Castejongo Udalak alegazio bat aurkeztu zuen eta hartan eskatzen zuen N-232 errepidearen bikoizketa osoa izan zedila Castejongo udal mugapean.

Uztailaren 22ko Erabakian ondoko erantzuna eman zen:

"Proiektua probintziaren mugaraino osatzeak Errioxako Autonomia Erkidegoan trantsizioko tarteunea proiektatu beharra ekarriko luke, Nafarroako bikoizketaren luzera asko handitu gabe. Errepide sarearen arloko eskumenen araubidea kontuan hartuz, N-232 errepidearen Errioxako tarteunearen eskumena Sustapen Ministerioari dagokio, eta, horregatik, Nafarroako Gobernuaren jarduketa ezin daiteke bere probintzia-mugatik harantzago hedatu.

Azkenik, transizioko tarteunea N-232 errepidearen eta autobia berriak Nafarroako lurraldean duen tarteunearen artean sartu beharrak A-15 Autobidearen eta haren adarren gainean dauden zubi eta egiturak hartuko lituzke, eta hori ekonomikoki justifikaezintzat jotzen da."

Egoera horretan aldaketarik izan ez baita, Castejongo Udalak jendaurreko oraingo aldian aurkeztu duen alegazioari Nafarroako Gobernuaren erabakian emandako erantzunak balio du, beraz, alegatutakoa baztertu egiten da.

2. alegazioa._María Victoria Castillo Floristán andrea, Tuterako Udaleko Hiri Antolamenduaren eta Ekonomiaren Alorreko zinegotzi delegatua, Tuterako Udalaren ordezkari gisa.

1. Nafarroako Gobernuari eskatzen zaio erauzi beharreko 26 hektarea pinu horiek lanen inguruetan landatu daitezela.

2. Laborantzako herrilurrak herritarrei adjudikatuak daude, beraz, jakinarazi behar zaie baita izan ditzaketen kalteen ordainak eman ere.

3. Maileguetarako aldi baterako okupazioa dela eta, adierazi nahi da Tuterako Udalak onetsia daukala 3. ordenantza, legarraren, harearen, lurraren eta harrien aprobetxamenduak arautzen dituena, obra honetan aplikagarria dena.

4. Zerbitzu bideak, bere trazadura osoan, berria izan behar du eta proiektuan ezarritako ezaugarriak izanen ditu.

5. Komenigarria litzateke Tuterako Saihesbidearen tarte batean egin ez zen zerbitzu bidea egitea.

6. Proiektuak kontuan hartu behar du errepidean, 2,850 kp-ak eta Montes del Cierzo industrialdeko azpiko pasaguneak hustubideetan arazoak dituztela.

7. Montes del Cierzo industrialdeko azpiko pasaguneak ez dauka nahikoa galiboa nekazaritzako makinak pasatzeko.

8. Linea elektriko berrien euskarriak lurzati berrien bazterretan paratu daitezela.

9. Tuterako Udalak industrialde bat egin eta Las Labredas industrialdea handitu nahi du, beraz, hirugarren lotunea egin behar litzateke 6,300 kp-an.

10. Proiektuak 2. lotuneko biribilguneetan barna iragan arazi nahi du altxonbidea. Arrisku txikiagoa izanen litzateke Nafarroako Ubidearen zerbitzu bidera eramanez gero.

Erantzuna:

1. Proiektuan sartua dago obrek ukituko duten adina azalera landatuko dela.

2. Onartu da alegatutakoa.

3. Nahitaezko Desjabetzapenari buruzko Legearen 108.3 artikuluak dioenez, Administrazioak aldi baterako okupatzen ahal ditu partikular baten lurrak obrarako beharrezkoa den edozein material ateratzeko, behar den moduan antolatuko den ustiaketa egiten baldin bada. Hortaz, ezetsi da alegazioa.

4. Proiektuan sarturik dago zerbitzu bide berriak eginen direla errepidea bikoizteko lanek orain daudenak ukitzen dituzten tarteetan, eta gainerako bide paraleloak asfaltatuko dira.

5. Alegazioaren puntu honetan eskatzen den bidea sartua dago proiektuan. Izan ere, I-5 bidea da.

6. Proiektuan drainatze eta hustuketa lanak jorraturik daude eta hala proiektatu dira, errepideak behar den bezala egon daitezen.

7. Proiektuan egitura berri bat sartu da Montes del Cierzo industrialdeko lotunean eta egitura horren gutxieneko garaiera 5,30 metrokoa izanen da. Errepideen arautegiaren arabera, nahikoa da errepideetako egituren diseinurako.

8. Errepide berriak ukituko dituen linea elektrikoetarako behar diren euskarri berriek euren arteko gehieneko distantzia gorde behar dute. Lurzoruaren ezaugarrien arabera distantzia hori aldatzen ahal da. Baldintza horiek beteta, ezin paratu dira beti euskarriak lurzatien mugetan. Hortaz, alegaturikoa oinarri, ez da bidezkoa aldaketarik egitea.

9. Alegazioan eskatzen den lotunea Tuteran eskualdeko jarduera ekonomikoetarako eremua (Corraliza de Las Labradas eta Corraliza de la Serna alderdiak) ezartzeko Udalez gaindiko Proiektu Sektorialean agertzen da.

Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko azaroaren 20ko 35/2002 Foru Legeak xedatzen duena betetzeko, 2004ko urtarrilaren 28an, otsailaren 25ean eta martxoaren 16an Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Hirigintza Departamentuak txostena eskatu zion departamentu honi.

Txosten horretan Proiektu, Trenbide eta Lan Hidraulikoen Zerbitzuak, zehaztapen hau, besteak beste, ezartzen zuen: "Jarduketaren eremutik kanpo dauden sistema orokorrekin loturak egiteko behar diren azpiegitura guztiak sustatzaileak egin eta finantzatu beharko ditu (...)."

Hortaz, alegaturikoa ezetsi da.

10. Autobiaren alde batetik bestera pasatzeko, altxonbideak Nafarroako Ubidearen zerbitzu bidea erabiliko du, halaxe agertzen baita proiektuan, alegazioan eskatzen den bezala.

Aurkeztutako alegazioen eta proiektuan egindako egokitzapenen ondorioz, ukipenetan aldaketak gertatu dira jendaurrean jarri zenetik. Bidezkoa da, beraz, honako zerrenda hauek argitaratzea:

1. Jendaurrean egon zen agirian okupatu bezala agertu baina aldaketa izan duten lurzatien zerrenda.

2. Jendaurrean egon zen agirian ukitu bezala agertu baina behin betiko proiektuak ukitzen ez dituen lurzatien zerrenda.

3. Jendaurrean egon zen agirian ukitu bezala agertu ez baina behin betiko proiektuak ukitzen dituen lurzatien zerrenda.

Horiek horrela, Proiektu, Trenbide eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuak adierazi eta proposaturikoarekin bat, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen otsailaren 24ko 47/2005 Dekretuaren 2.2) artikuluan emandako ahalmenak erabiliz, eta Nahitaezko Desjabetzapenari buruzko Legearen 52. artikuluan xedatutakoari jarraikiz,

AGINDU DUT:

1. "N-232 errepidearen bikoizketa, 1. tartea: herrialdeko muga-Tuterako saihesbidearen hasiera" proiektua jendaurrean egoteko aldia ebatzi, ebazpen honen azalpen zatian aurkeztutako alegazioei erantzuna emanez adierazitako moduan.

2. "N-232 errepidearen bikoizketa, 1. tartea: herrialdeko muga-Tuterako saihesbidearen hasiera" proiektua behin betikoz onestea. Lizitaziorako aurrekontua 22.266.661,78 eurokoa da eta egiteko epea 18 hilabete.

3. Foru agindu hau Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean eta Foru Komunitateko bi egunkaritan argitaratzea.

4. Foru agindu hau jakinaraztea Proiektu, Trenbide eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuari, Bide eta Eraikuntza Zerbitzuari, Desjabetzapen Atalari, Castejongo, Corellako eta Tuterako udalei eta alegazio egileei, bidezko ondorioak izan ditzan.

5. Foru agindu honek ez du administrazio bidea amaitzen eta haren aurka interesatuek gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahalko dute, Nafarroako Gobernuari zuzendua, hilabeteko epean, jakinarazi edo Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu eta biharamunetik aitzina.

Aurreko lerroaldean xedatutakoa deusetan ukatu gabe, foru agindu honek Administrazio Publikoendako administrazio bidea amaitzen du. Dena den, Administrazioek foru agindu honen kontra administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jartzen ahalko dute Nafarroako Auzitegi Nagusiko arlo bereko Salari zuzendua, jakinarazi edo Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu eta biharamunetik bi hilabeteko epean. Aukeran, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu baino lehen errekerimendua egin dezakete, Nafarroako Gobernuari zuzendua, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 44. artikuluan ezarritako moduan eta epean.

Iruñean, 2005eko irailaren 1ean._Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilaria, Alvaro Miranda Simavilla.

UKITUTAKO ONDASUNEN ETA ESKUBIDEEN BANAKAKO ZERRENDA ZEHAZTUA

1._Jendaurrean egon zen agirian okupatu bezala agertu baina aldaketa izan duten lurzatiak

TUTERAKO UDAL MUGAPEA

TU033 TUTERAKO UDALAREN HERRILURRAK 92 40 153 Alorra

TU034 TUTERAKO UDALAREN HERRILURRAK 4.491 40 177 Alorra

TU037 TUTERAKO UDALAREN HERRILURRAK 13.273 40 184 Alor est.

Lur maileguetarako eta lurrak botatzeko aldi baterako okupatuko diren lurzatiak

TUTERAKO UDAL MUGAPEA

TU062 TUTERAKO UDALAREN HERRILURRAK 25.730 25 176 Alorra

TU064 TUTERAKO UDALAREN HERRILURRAK 4.399 25 177 Larreak

TU065 TUTERAKO UDALAREN HERRILURRAK 180 26 93 Alorra

TU069 TUTERAKO UDALAREN HERRILURRAK 74.949 26 169A Alorra

460 26 169B Alorra

691 26 169C Larreak

793 26 169D Larreak

10 26 169E Larreak

TU109 TUTERAKO UDALAREN HERRILURRAK 9.402 26 167 Alorra

TU110 TUTERAKO UDALAREN HERRILURRAK 16.937 26 170 Larreak

UKITUTAKO ZERBITZUEN ZORTASUNA

TUTERAKO UDAL MUGAPEA

TU033 TUTERAKO UDALAREN HERRILURRAK 9 14 - 93 Lur. Tel. 40 153 Alorra

TU034 TUTERAKO UDALAREN HERRILURRAK 137 205 - 1370 Lur. Tel. 40 177 Alorra

TU037 TUTERAKO UDALAREN HERRILURRAK 223 335 - 2236 Lur. Tel. 40 184 Alor

170 850 18 638 Elek. Air Estensiboa

TU053 TUTERAKO UDALAREN HERRILURRAK 65 367 16 1050 Batzuk 25 170 A Alorra

lur.

66 264 9 262 Elek. Air

TU054 TUTERAKO UDALAREN HERRILURRAK 54 337 - 1215 Batzuk 25 171 Alorra

lur.

40 160 120 Elek. Air

TU055 TUTERAKO UDALAREN HERRILURRAK 84 525 8 1890 Batzuk 25 172 Alorra

lur.

151 604 9 517 Elek. Air

TU056 TUTERAKO UDALAREN HERRILURRAK 14 70 - 42 Elek. Air 25 175 Pinudia

TU057 TUTERAKO UDALAREN HERRILURRAK 82 410 9 310 Elek. Air 39 110 Pinudia

31 47 - 310 Lur. Tel.

TU058 TUTERAKO UDALAREN HERRILURRAK 284 1136 18 980 Elek. Air 25 266 Alorra

133 199 1995 Hustubideak

TU059 TUTERAKO UDALAREN HERRILURRAK 3 12 - 9 Elek. Air 26 167 Alorra

TU060 TUTERAKO UDALAREN HERRILURRAK 1138 16 3105 Batzuk 25 174 Alorra

lur.

TU061 TUTERAKO UDALAREN HERRILURRAK 378 8 945 Batzuk 25 173 Alorra

lur.

TU062 TUTERAKO UDALAREN HERRILURRAK 3150 48 7875 Batzuk 25 176 Alorra

lur.

480 2070 27 1632 Elek. Air

TU067 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (ALTXONBIDEAK) 150 1125 12 2250 Batzuk 26 4 Larreak

lur.

31 134 - 93 Elek. Air

TU068 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (ALTXONBIDEAK) 8 60 12 120 Batzuk 26 3 Alorra

lur.

10 50 9 94 Elek. Air

TU069 TUTERAKO UDALAREN HERRILURRAK 200 1500 16 3300 Batzuk 26 169 Alorra

lur.

402 1742 18 1334 Elek. Air

TU075 TUTERAKO UDALAREN HERRILURRAK 20 110 4 330 Batzuk 26 171 Larreak

lur.

12 36 48 Elek. Air

TU076 TUTERAKO UDALAREN HERRILURRAK 188 1034 16 3102 Batzuk 26 172 Alorra

lur.

163 652 9 553 Elek. Air

TU081 TUTERAKO UDALAREN HERRILURRAK 16 70 - 48 Elek. Air 39 64 Pinudia

18 27 4 180 Telef.

lur.

TU085 TUTERAKO UDALAREN HERRILURRAK 264 1176 - 18 920 Elek. Air 39 66 Larreak

TU086 TUTERAKO UDALAREN HERRILURRAK 158 684 9 538 Elek. Air 39 65 Alorra

2._Jendaurrean egon zen agirian ukitu bezala agertu baina behin betiko proiektuak ukitzen ez dituen lurzatiak. Lur maileguetarako eta lurrak botatzeko aldi baterako okupatuko diren lurzatiak

CASTEJONGO UDAL MUGAPEA

CA002 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (Autobidea) 0 5 390 Larreak

San Ignazio, 3 IRUÑA (NAFARROA)

CA003 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (Autobidea) 0 5 278 Larreak

CA004 DELGADO LOPEZ, M.ª Cristina 0 5 271 Alorra

Pozo k., 3 CORELLA (NAFARROA)

CA005 ARNEDO JIMENEZ, Jesús Fermín 0 5 270 A Alorra

Kale nagusia, 54-56 CORELLA (NAFARROA) 0 5 270 B Larreak

CA006 CASTEJONGO UDALAREN HERRILURRAK 0 5 277 Larreak

Foruen plaza, 1 CASTEJON (NAFARROA)

CA007 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (Autobidea) 0 5 276 Larreak

CA008 DOMINGUEZ AGUADO, M.ª Teresa 0 5 275 Larreak

Barón de la Torre k., 45 CINTRUENIGO (NAFARROA)

CA009 ARIDOS GAMEN S.L. 0 5 274 Alorra

Barranco Barcelosa k., z.g. TUTERA (NAFARROA)

CA010 ARIDOS GAMEN S.L. 0 5 272 Alorra

CA011 ARIDOS GAMEN S.L 0 5 273 Alorra

CA012 CATALAN SANZ, Moisés 0 5 269 Alorra

Santa Bárbara k., 10 CORELLA (NAFARROA)

CA013 CASTEJONGO UDALAREN HERRILURRAK 0 5 268 Alorra

CA014 ARIDOS GAMEN S.L. 0 5 259 Alorra

CA015 CASTEJONGO UDALAREN HERRILURRAK 0 5 267 A Alorra

TUTERAKO UDAL MUGAPEA

TU060 TUTERAKO UDALAREN HERRILURRAK 0 25 174 Alorra

Pza. Zaharra, 1 TUTERA (NAFARROA)

TU061 TUTERAKO UDALAREN HERRILURRAK 0 25 173 Alorra

TU063 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (ALTXONBIDEAK) 0 25 13 Larreak

Alondegia, 1 IRUÑA (NAFARROA)

TU066 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (ALTXONBIDEAK) 0 26 2 Alorra

TU067 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (ALTXONBIDEAK) 0 26 4 Larreak

TU068 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (ALTXONBIDEAK) 0 26 3 Alorra

TU070 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (ALTXONBIDEAK) 0 25 11 Larreak

TU075 TUTERAKO UDALAREN HERRILURRAK 0 26 171 Larreak

TU076 TUTERAKO UDALAREN HERRILURRAK 0 26 172 Alorra

3._Jendaurrean egon zen agirian ukitu bezala agertu ez baina behin betiko proiektuak ukitzen dituen lurzatiak. Lur maileguetarako eta lurrak botatzeko aldi baterako okupatuko diren lurzatiak

CASTEJONGO UDAL MUGAPEA

CA005 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (AUDENASA) 32.397 5 111 Larreak

Rodezno kontearen pza., 8 - IRUÑA (NAFARROA)

CA006 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (AUDENASA) 8.247 5 392B Alfer-lurrak

Rodezno kontearen pza., 8 - IRUÑA (NAFARROA)

CORELLAKO UDAL MUGAPEA

CO001 CORELLAKO UDALAREN HERRILURRAK 614 10 335 Larreak

España pza., 1 - CORELLA (NAFARROA)

CO002 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (AUDENASA) 296 10 336 Kaskailua

Rodezno kontearen pza., 8 - IRUÑA (NAFARROA)

CO003 AUTOPISTA VASCO ARAGONESA S.A. CESA 17.096 10 334 Alfer-lurrak

P-kutxa 22 - ALAGON (ZARAGOZA)

CO004 YANGUAS ALVERO, MARIA PAZ 13.978 10 337A Alorra

Francisco Chivite, 26 - CINTRUENIGO (NAFARROA) 18.693 10 337B Kaskailua

YANGUAS ALVERO, PEDRO 27.231 10 337C Kaskailua

Santa Cecilia k., 3 - CINTRUENIGO (NAFARROA)

TUTERAKO UDAL MUGAPEA

TU055 TUTERAKO UDALAREN HERRILURRAK 31.511 25 172 Alorra

Pza. Zaharra, 1 - TUTERA (NAFARROA)

TU111 TUTERAKO UDALAREN HERRILURRAK 15.220 25 166 Alorra

TU112 TUTERAKO UDALAREN HERRILURRAK 4.319 25 167 Alorra

TU113 TUTERAKO UDALAREN HERRILURRAK 4.328 25 168 Alorra

TU114 TUTERAKO UDALAREN HERRILURRAK 7.716 25 163A Alorra

TU115 TUTERAKO UDALAREN HERRILURRAK 5.778 25 161 Alorra

TU116 TUTERAKO UDALAREN HERRILURRAK 6.636 25 162A Alorra

2.771 25 162B Larreak

TU117 TUTERAKO UDALAREN HERRILURRAK 3.935 25 160A Larreak

242 25 160B Alorra

TU118 TUTERAKO UDALAREN HERRILURRAK 4.480 25 159 Alorra

TU119 TUTERAKO UDALAREN HERRILURRAK 66.703 25 158 Alorra

TU120 TUTERAKO UDALAREN HERRILURRAK 22.602 25 178 Alorra

TU121 TUTERAKO UDALAREN HERRILURRAK 2.678 25 179 Larreak

TU122 TUTERAKO UDALAREN HERRILURRAK 10.919 25 180A Alorra

TU123 TUTERAKO UDALAREN HERRILURRAK 14.203 25 181A Alorra

TU124 TUTERAKO UDALAREN HERRILURRAK 63.952 26 91A Alorra

TU125 TUTERAKO UDALAREN HERRILURRAK 10.898 26 89 Alorra

TU126 TUTERAKO UDALAREN HERRILURRAK 16.293 26 90 Alorra

TU127 TUTERAKO UDALAREN HERRILURRAK 115.317 26 85 Alorra

TU128 TUTERAKO UDALAREN HERRILURRAK 4.133 26 84 Pinar

TU129 TUTERAKO UDALAREN HERRILURRAK 944 26 98 Alorra

TU130 TUTERAKO UDALAREN HERRILURRAK 11.425 26 88 Alorra

TU131 TUTERAKO UDALAREN HERRILURRAK 2.886 26 87 Larreak

TU132 TUTERAKO UDALAREN HERRILURRAK 249 26 86A Larreak

378 26 86B Alorra

58 26 86C Alorra

TU133 TUTERAKO UDALAREN HERRILURRAK 25.535 26 66 Alorra

TU134 TUTERAKO UDALAREN HERRILURRAK 512 26 168 Larreak

TU135 TUTERAKO UDALAREN HERRILURRAK 4.678 27 216 Alorra

TU136 TUTERAKO UDALAREN HERRILURRAK 146.317 27 215A Alorra

436 27 215B Larreak

213 27 215C Larreak

197 27 215D Larreak

829 27 215E Larreak

523 27 215F Larreak

526 27 215G Larreak

109 27 215H Larreak

172 27 215I Larreak

167 27 215J Larreak

UKITUTAKO ZERBITZUEN ZORTASUNA

TUTERAKO UDAL MUGAPEA

TU063 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (ALTXONBIDEAK) 30 105 8 375 Batzuk 25 13 Larreak

lur.

TU065 TUTERAKO UDALAREN HERRILURRAK 10 11 8 38 Batzuk 25 177 Larreak

lur.

TU064 TUTERAKO UDALAREN HERRILURRAK 10 40 30 Elek. Air 26 93 Alorra

TU066 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (ALTXONBIDEAK) 12 48 36 Elek. Air 26 2 Alorra

TU111 TUTERAKO UDALAREN HERRILURRAK 5 7 47 Lur. Tel. 40 180 Larreak

Iragarkiaren kodea: F0518982