73. ALDIZKARIA - 2003koekainaren11

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

Beste Xedapenak

310/2003 EBAZPENA, maiatzaren 2koa, Herri Lan zuzendari nagusiak emana, "Iruña-Jaca-Huesca Pirinioen Hegoaldeko Autobiaren Noain-Elo I. tartearen proiektuak" ukituriko ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean egoteko aldia ebatzi, ukituriko ondasun eta eskubideen behin betiko zerrenda onetsi eta proiektua behin betikoz onesten duena.

Herri Lan zuzendari nagusiak, abenduaren 27ko 1099/2002 Ebazpenaren bidez, "Pirinioen hegoaldeko autobia, Iruña-Jaca-Huesca, I. tartea: Noain-Elo" izeneko proiektuari onespen teknikoa eman zion, eta jendaurrean jarri zuen proiektuak ukituriko ondasun eta eskubideen zerrenda. 2003ko urtarrilaren 3ko Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean (7. zk.) eman zen argitara.

Ebazpen horren bitartez, proiektu hura eta ukitutako ondasun eta eskubideak jendaurrean jarri ziren, bidezko oharrak eta alegazioak egin zitezen.

Proiektu, Teknologia eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuak aditzera eman du alegazio aldian honako hauek aurkeztu direla:

1. alegazioa._Jesús Cía Sagüés jaunak alegatu du:

MO-10 lurzatiaren titulartasuna aldatu denez, jabe berriarengana jo dezatela lurzati horrekin zerikusia duen edozein tramitetarako.

Erantzuna:

Onartu egin da eskatutakoa, baina lurzatia desafektatuta gelditu da.

2. alegazioa._Angel Iriarte Mendiburu jauna.

1. Eskatu du lur maileguak ateratzeko aldi bateko okupazioa ken dadila, lurra aterata maila desberdinak utziko direnez urak hartzeko arriskua sortuko baita eta finka zenbait mailatan geldituko.

2. Eskatu du Elortzen sartzeko adarreko lubetara iristen diren isurketa urak bideratzeko sistema aurreikus dadila.

Erantzuna:

1. Onartu egin da alegatutakoa.

2. Proiektuan ageri da isurketa urak bideratzeko beharrekoa den drainatze sistema.

3. alegazioa._Joaquín Zulategui Landíbar jaunak alegatu du:

1. ZU-13 lurzatiaren jabea Ignacio Armendáriz Osácar jauna ez ezik Granja Elorz, S.A. merkataritza konpainia ere badela, 6.000 metro karratu erosi baititu.

2. Zuluetako industrialdean industri aprobetxamendua egiteko eskubidea onar dadila.

Erantzuna:

1. Alegaziogileak dio Zuluetako industrialdean 260. lurzatiko 6.000 metro karratu erosi dituztela. Katastroko lurzatiak 88.074 metro karratu dituenez eta 6.000 metro karratuak non dauden adierazteko daturik aurkeztu ez duenez, ezin da ukipena zehaztu. Titulartasunari buruzko datu osoak ahalik eta lasterren aurkeztea komeni da.

2. Industri aprobetxamendua onartzea eskatzen du, baina ez du aurkeztu horretarako eskubidearen frogarik; eskubidea baldin badu, okupazioaren aurreko aktak egitean froga dezake.

4. alegazioa._Miguel Elizari Reta jaunak, Noain-Elortzibarko alkate udalburuak eskatu du:

1. Dorreko Bentako lotunea bat etor dadila udal planeamenduarekin, eta hiri lurzoruko azpiegiturak lurpean sar daitezela.

2. Oinezkoendako azpiko pasagunea egin dadila Otaoko bidearekin (Elortzeko irteeran) bat egiten den tokian, eta beste bat Taxoareko bidearekin elkartzen den tokian.

3. N-240 errepidean erabilerarik gabe geldituko diren tarteak deusezta daitezela.

4. Lur maileguak eta zabortegiak egiteko jarduketek proiektu osagarri udal lizentziaduna beharko dutela.

Erantzuna:

1. Lotunearen diseinuari buruz alegatutakoa onartu egin da eta, beraz, Dorre-Elortzibarko lotunearen trazadura aldatu, bateragarri eginez indarra duen udal planeamendua eta M. Torres Diseños Industriales, S.A. merkataritza konpainiak eskatutakoa.

Proiektuan ageri da ukitutako zerbitzuak berriz jarriko direla, zerbitzuen jabe diren konpainiek adierazitakoaren arabera; hortaz, ez da onartzen horri buruz alegatutakoa.

2. Autobiaren proiektuak Taxoareko bidea puntu batean moztuko du baina, lurraren erliebea nolakoa den ikusita, ez da egokia han gaineko edo azpiko pasagunea egitea. Taxoareko bidea moztuta geldi ez dadin, proiektuan ageri da gaineko pasagune bat eginen dela bideak eta autobiak bat egiten duten tokitik 500 metrotara.

Egoera horixe dago Otaoko bidean; han azpiko pasagunea eginen da Elortzeko lotunean eta gainekoa Elortz pasata.

3. Proiektuaren arabera, deuseztatu eginen dira N-240 errepidean erabilerarik izanen ez duten tarteak.

4. Jendaurrean jarritako proiektua Errepideen II. Plan Zuzentzailean (2002-2009) aurreikusita dago; indarra duen legeriaren arabera tramitatu da eta, beraz, ez du udal administrazioaren inolako baimenik behar.

5. alegazioa._Ana Setuáin Urtasun andrea, Zuluetako Kontzejuko alkate kontzejuburua.

1. Eskatu du zuhaitz hesia egin dadila Zuluetako mugape osoan hots kutsadura gutxitzeko, batez ere etxeetatik hurbil dauden eremuetan.

2. Herrilur batzuk desjabetu baitira, kontzejuaren egoitza berria eraikitzeko dirulaguntza eskatu du ordain gisa.

Erantzuna:

1. Proiektuan azaltzen dira hotsaren kontrako pantailak hots kutsadura gutxitzeko, eta paisaiaren gaineko eragina murrizteko landaketak.

2. Nahitaezko Desjabetzapenari buruzko Legearen arabera, diru ordaina ematen da ondasunak desjabetzen direnean.

6. alegazioa._Manuel Mutilva Rada jaunak, M. Torres Diseños Industriales, S.A. ordezkatuz, alegatu du:

1. Dorre-Elortzibarko lotunea alda dadila eta aurreikusitako biribilgunea lekuz aldatu.

2. Ibilgailu bereziak pasatzeko moduko neurriak eman dakizkiola azpiko pasaguneari proiektuan.

3. Kontuan izan dadila saneamenduko azpiegitura ukituko dela.

4. Lurra ateratzeko aurreikusi den eremua urrunago izan dadila, enpresako lanei kalte egiten ahal zaielako.

Erantzuna:

1. 4. alegazioaren 1. puntuan adierazitakoari emandako erantzunera jo.

2. Proiektatu den pasagunea egokia da ibilgailu bereziak pasatzeko.

3. Proiektuak dio berriz jarriko direla ukitutako zerbitzu guztiak, azpiegituren jabe diren konpainiek adierazitakoaren arabera.

4. Lurra ateratzeko eremua ezin da urrundu. Enpresaren instalazioek izaten duten eragina gutxitzeko beharrezkoak diren neurri zuzentzaileak ageri dira proiektuan.

7. alegazioa._José Joaquín Armendáriz Aranguren jaunak alegatu du:

ZU-7 lurzatiaren jabea baita eta autobiaren trazadurak asko ukituko baitu, jabeen artean lurzatiketa egin dadila ukitu gabeko lurra banatzeko, edo, bestela, lurzatian ukitutako metroen truke inguruko lur publikoa eman diezaiotela.

Erantzuna:

1. Aurreikusitako ukipenek ez dute lurzatiketa egiteko behar besteko garrantzirik. Hala ere, jabeek beharrezkotzat jotzen badute, badira hori bultzatzeko bide egokiak.

2. Nahitaezko Desjabetzapenari buruzko Legearen arabera, diru ordaina ematen da ondasunak desjabetzen direnean.

8. alegazioa._Esteban Puig Montoya jaunak, Sociedad Inmobiliaria Hnos. Puig Ayestarán, S.L.ren izenean eta hura ordezkatuz, alegatu du:

1. MO-14 lurzatiaren titularra alda dadila, oraingo jabea Inmobiliaria Hermanos Puig Ayestarán, S.L. baita.

2. Aipatu lurzatia osorik desjabetu dadila, eraldaketa zentroa barne.

Erantzuna:

1. Onartu egin da eskatutakoa, nahiz eta titulartasunaren egiaztagiria aurkeztu beharko den okupazioaren aurreko aktak egiten direnean.

2. Alegazioa ez da onartu. MO-14 finkan egin beharreko desjabetzapena bertan dagoen hustubide bateko jarduketaren ondoriozkoa da, eta lurzatiaren muga alde bat bakarrik ukituko da. Hori horrela, ez dira betetzen Nahitaezko Desjabetzapenari buruzko Legearen 23. artikuluak ezartzen dituen baldintzak.

9. alegazioa._José Ignacio Yoldi Montaño jaunak, María Teresa Montaño Larraya andrea ordezkatuz, alegatu du:

1. Berriz egin dadila EL-5, EL-7, EL-15 eta MO-3 finketarako sarbidea, eta inguru horretan dauden drainatze eta erretenak kontuan izan daitezela.

2. EL-7 finka ukitzen duten lotuneko bideak diseina daitezela lurzati hori ahalik eta gutxien ukitzeko moduan.

3. EL-7 finka autobiak zatibitu egiten duela eta, beraz, eskatzen du sarbideak berrezar daitezela eta erretena ahalik eta gehien hurbil dadila autobia aldera.

4. Pasagune bat egin dadila, N-240 errepidea eta Elortz ibaia lotzen dituen bidea moztuta geldi ez dadin.

5. Proiektutik kanpo uzteko EL-15 finkaren aldi bateko okupazioa.

6. Behin-behineko desbideratzeak egin daitezela finkek sarbidea izan dezaten obrak egin bitartean.

7. Finka bakoitzean desjabetuko den eremua zein izanen den jakinaraz dadila, finkaren planoa eguneratzea errazagoa izateko.

8. Nafarroako Gobernuak Noaingo Udalari eta Agoizko Erregistroari informazioa eman diezaiela, katastroa eguneratzeko.

9. Obretan arazoak sortzen badira konpon daitezela.

Erantzuna:

1. Eraikuntza proiektuan kontuan izan dira bai lurzatietako sarbideak, bai eta drainatze eta erretenen berrezartzea ere.

2. Alegazioa ez da onartu. Adarrak gehiago hurbilduko balira, segurtasun baldintza gutxiago izanen litzateke; lurzatiko ukipenak, ordea, ez lirateke asko murriztuko.

3. Proiektuan sartu dira alegazioan aipatu lurzatien sarbideak. Erretena aldatzeari dagokionez, onartu egin da alegatutakoa, erretenaren hustubidea eta proiektuko drainatzea bateragarriak baldin badira betiere.

4. 4. alegazioaren 2. puntuan adierazitakoari emandako erantzunera jo.

5. Autobia egiteko beharrezkoak diren lur maileguen azterlan xehea eginik, lurra lortzeko aldi bateko okupaziotik kanpo uzten da EL-15 lurzatia. Hortaz, onartu egin da alegazioa.

6. Proiektuan behin-behineko desbideratzeak ageri dira, obrak egin bitartean lurzatiek sarbidea izan dezaten.

7. 8. Ukitutako eremuaren azalera zein den jakinaraziko da eta ofizioz aldatuko Lurralde Ondasunen Erregistroa (Katastroa).

9. Onartu egin da alegatutakoa.

10. alegazioa._Javier Angel López Iribarren jaunak, bere izenean eta José Emilio Labiano López jauna ordezkatuz; Dorotea Jáuregui San Martín eta Angeles Iribarren Razquin andreek; Ignacio Armendáriz Osácar jaunak, bere izenean eta Ana María Monreal San Martín andrea ordezkatuz; José Armendáriz Aranguren jaunak; María Luisa Erice Ibarrola andreak; Angel Iriarte Mendiburu jaunak; José Ignacio Yoldi Montaño jaunak, María Teresa Montaño Larraya andrea ordezkatuz; Juan Francisco Balda Garralda jaunak, Victorio Balda Belzunegui ordezkatuz; Alfredo Mendiburu Esparza jaunak; Jesús Cía Sagüés jaunak, katastroan Gloria eta Esther Nagore Oroz andreen izenean ageri den finkaren egungo jabeak (Eloko 1. poligonoko 64. lurzatia); Carlos Salinas Portillo jaunak; Corpus Artozqui Erdozain jaunak, bere izenean eta Enrique Artozqui Erdozáin jauna ordezkatuz.

Eskatu dute lur maileguak izateko aldi bateko okupaziotik kanpo utz daitezela beren lurzatiak, arrazoi hauengatik: a) Autobiaren okupazioek ere ukitzen dituztelako. b) Ez delako zuzen eta egoki arrazoitzen finka horiek eta ez beste batzuk (edo bat ere ez) aldi batez okupatzeko premia larria, legeria hautsiz. c) Hainbeste lur ateratzeak finken kalitateari kalte eginen liokeelako.

Erantzuna:

Jendaurreko aldian, eta alegazioak ikusirik, berriz aztertu dira lur maileguak, eta ez dira aldatuko ondoko lurzatien aldi bateko okupazioak:

ZU-1 (6. poligonoa, 79. lurzatia), Angeles Iribarren Razquin, José Emilio Labiano López eta Dorotea Jáuregui Sanmartín jaun-andreena.

MO-2 (1. poligonoa, 79. lurzatia), María Luisa Erice Ibarrola andrearena.

M0-6 (1. poligonoa, 82. lurzatia), Alfredo Mendiburu Esparza jaunarena.

MO-7 (1. poligonoa, 83. lurzatia), Javier Beruete Larraya jaunarena.

Jendaurreko aldian ageri zenaren arabera maileguak izan behar zituzten gainerako lurzatiak horretatik kanpo geldituko dira.

11. alegazioa._Juan Eseverri Abentin jauna, Imarkoaingo Kontzejuko burua.

1. Ukituriko ondasun eta eskubideen zerrendan sar dadila IM-2 eta IM-5 lurzatien artean dagoen bide zatia.

2. Autobiaren eta egungo errepidearen arteko zerrenda ere desjabetu dadila.

3. Justino Armendáriz Iso jauna kaltetu gisa sartu beharra, IM-2, IM-5 eta IM-7 lurzatietako maizterra baita.

4. N-240 errepideko zoladura altxa dadila erabilerarik gabe gelditzen diren eremuetan.

Erantzuna:

1. Onartu egin da alegatutakoa. Ukitutako eremuaren azalera 498 metro karratu ingurukoa da.

2. Alegazioan aipatutako lur zerrenda desjabetu eginen da, jendaurrean egon den dokumentuari lotutako planoetan ageri den moduan.

3. Justino Armendáriz Iso jauna kaltetu gisa sartuko da, herrilurrak lantzeagatik izan ditzakeen eskubideengatik.

4. Proiektuaren arabera, deuseztatu eginen dira N-240 errepidean erabilerarik izanen ez duten tarteak.

12. alegazioa._José Luis Monreal Monreal jauna, Dorre-Elortzibarko Kontzejuko burua.

1. Ukituriko ondasun eta eskubideen zerrendan sar dadila TE-2, TE-5 eta TE-3 lurzatien artean dagoen bide zatia.

2. Jesús Monreal Ventura jauna kaltetu gisa sartzeko, TE-8 lurzatiko maizterra baita.

3. Dorre-Elortzibarko lotunea alda dadila, aurreikusi denak ez duelako uzten behin betikoz onetsitako planeamendu unitate bat garatzen.

Erantzuna:

1. Onartu egin da alegatutakoa. Ukitutako eremuaren azalera 650 metro karratu ingurukoa da.

2. Jesús Monreal Ventura jauna kaltetu gisa sartuko da, herrilurrak lantzeagatik izan ditzakeen eskubideengatik.

3. 4. alegazioaren 1. puntuan adierazitakoari emandako erantzunera jo.

Ukitutako ondasun eta eskubideen zerrendako aldaketak eta proiektuari buruzko alegazioak eta egindako egokitzapenak direla medio, beharrezkoa da ukipenen behin betiko zerrenda onestea.

Horiek horrela, Proiektu, Teknologia eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuak adierazi eta proposaturikoarekin bat, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak urriaren 7ko 3912/1999 Foru Aginduaren bidez emandako ahalmenak erabiliz, eta Nahitaezko Desjabetzapenari buruzko Legearen 52. artikuluan adierazitakoari jarraikiz, Zuzendaritza Nagusi honek

EBATZI DU:

1. "Iruña-Jaca-Huesca Pirinioen Hegoaldeko Autobiaren Noain-Elo I. tartearen proiektuari" dagokion jendaurreko aldia ebaztea, ebazpen honen azalpen zatian alegazioei emandako erantzunetan adierazitakoarekin bat.

2. "Iruña-Jaca-Huesca Pirinioen Hegoaldeko Autobiaren Noain-Elo I. tartearen proiektuak" ukitutako ondasun eta eskubideen behin betiko zerrenda onestea. Ebazpen honen eranskinean ageri da.

3. Onespen teknikoa ematea honako proiektu honi: "Pirinioen hegoaldeko autobia, Iruña-Jaca-Huesca, I. tartea: Noain-Elo". Lizitaziorko oinarrizko aurrekontua 27.496.151,16 eurokoa da.

4. Ebazpen hau Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean eta Foru Komunitateko bi egunkaritan argitaratzea.

5. Ebazpen hau igortzea Proiektu, Teknologia eta Obra Hidraulikoen Zerbitzura, Bide eta Eraikuntza Zerbitzura, Desjabetzapen Atalera, Elortzibarko eta Eloko Udaletara eta alegazio egileei, bidezko ondorioak izan ditzan.

6. Ebazpen honek ez du administrazio bidea amaitzen, eta bere aurka interesatuek gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahalko dute, Nafarroako Gobernuari zuzendua, hilabeteko epean, Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu eta biharamunetik aitzina.

Aurreko lerroaldean xedatutakoa deusetan ukatu gabe, ebazpen honek Administrazio Publikoendako administrazio bidea amaitzen du. Dena den, Administrazioek ebazpenaren kontrako administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jartzen ahalko dute Nafarroako Auzitegi Nagusiko arlo bereko Sailari zuzendua, Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu eta biharamunetik bi hilabeteko epean. Aukeran, epe horretan berean, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 44.1 artikuluan aurreikusitako errekerimendua egiten ahalko dute, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu baino lehen.

Iruñean, bi mila eta hiruko maiatzaren bian._Herri Lan zuzendari nagusia, Alvaro Miranda Simavilla.

UKITUTAKO ONDASUN ETA ESKUBIDEEN BANAKAKO ZERRENDA ZEHAZTUA

ELORTZIBARKO UDALERRIA

NO-1 Iribarren Armendáriz, Ana Belén 472,03 2 442 Larreak

Eultza, 17-1.a _ Barañain

Iribarren Armendáriz, Fernando

Iribarren Luzuriaga, Fermín

Iribarren Armendáriz, Aurora

Iribarren Armendáriz, Jesús Angel

Iribarren Luzuriaga, Francisco Javier

Iribarren Luzuriaga, Juan José

Iribarren Luzuriaga, María Mercedes

Vargas Luzuriaga, José

NO-2 Munárriz Agorreta, Angel María 1.821,76 2 444 Alorra

Chichibar, 2 _ Getze-Galar

NO-3 Goiburu Martín, María Dolores 424,72 2 445 Alorra

Iturribidea, 4 _ Noain

Oyarzun Larráyoz, Francisco

Oyarzun Celaya, César

Vidaurre Oyarzun, María Isabel

NO-4 Nafarroako Foru Komunitatea (Errepideak) 518.56 2 765 Larreak

San Ignazio, 3. _ Iruña

NO-5 Nafarroako Foru Komunitatea (Autobidea) 57,59 2 131 Larreak

San Ignazio, 3. _ Iruña

NO-6 Armendáriz Iso, Jesús María 1.051,38 2 553 Alorra

Errege kalea, 42-1.a _ Noain

Armendáriz Iso, Justino Eusebio

NO-7 Zuza Munárriz, Francisco 153,79 2 552 Alorra

Errege kalea, 11. _ Noain

NO-8 Lizarraga Osácar, José Manuel 37,63 2 540 A Alorra

Zangoza, 17-4.a _ Iruña

Lizarraga Osácar, María Isabel

Lizarraga Osácar, María Carmen

Osácar Arraiza, María Gloria

Osácar Arraiza, Cecilia

Osácar Arraiza, Rosario

Osácar Irurita, Francisco Javier

Osácar Irurita, María Belén

Osácar Irurita, José Javier

NO-9 Armendáriz Iso, Jesús María 2.048,90 2 539 Alorra

Errege kalea, 42-1.a _ Noain

Armendáriz Iso, Justino Eusebio

NO-10 Elío Gaztelu, Alfonso 797,17 2 538 Alorra

Taconera, 6. _ Iruña

Elío Gaztelu, Francisco Javier

Elío Gaztelu, María Inés

Elío Gaztelu, Blanca

Elío Gaztelu, Isabel

Elío Gaztelu, Rafael

NO-11 Zuza Munárriz, Francisco 983,00 2 537 Alorra

Errege kalea, 11. _ Noain

NO-12 Archanco Lecumberri, María Angeles 524,46 2 536 Alorra

San Migel, 6. _ Noain

NO-13 Elío Gaztelu, Alfonso 1.069,43 2 535 Alorra

Taconera, 6. _ Iruña

Elío Gaztelu, Francisco Javier

Elío Gaztelu, María Inés

Elío Gaztelu, Blanca

Elío Gaztelu, Isabel

Elío Gaztelu, Rafael

NO-14 Azpíroz Garro, María 2.931,03 2 534 Alorra

Bidaburua, 6. _ Atarrabia

NO-15 Iribarren Luzuriaga, Fermín 5.389,93 2 532 Alorra

Tulebrasko monasterioa, 1-2.a _ Iruña

Iribarren Luzuriaga, Jesús

Iribarren Luzuriaga, María Mercedes

Iribarren Luzuriaga, Javier

Iribarren Luzuriaga, Juán José

Vargas Luzuriaga, José

NO-16 Yalar Lesaca, María Asunción 2.370,41 2 520 Alorra

Puyko Andre Maria, 4-4.a _ Iruña

NO-17 López Rípodas, María Concepción 1.594,03 2 952 Alorra

San Juan, 20. _ Noain

López Rípodas, Silvestre

NO-18 Goiburu Martín, María Dolores 1.804,00 2 611 Alorra

Iturribidea, 4. _ Noain

Oyarzun Celaya, César

Oyarzun Larráyoz, Francisco

Vidaurre Oyarzun, María Isabel

NO-19 Lizarraga Osácar, José Manuel 529,67 2 461 Alorra

Zangoza, 14-4.a _ Iruña

Lizarraga Osácar, María Isabel

Lizarraga Osácar, María Carmen

Osácar Arraiza, María Gloria

Osácar Arraiza, Cecilia

Osácar Arraiza, Rosario

Osácar Irurita, Francisco Javier

Osácar Irurita, María Belén

Osácar Irurita, José Javier

NO-20 Elío Gaztelu, Alfonso 181,50 2 464 Alorra

Taconera, 6. _ Iruña

Elío Gaztelu, Francisco Javier

Elío Gaztelu, María Inés

Elío Gaztelu, Blanca

Elío Gaztelu, Isabel

Elío Gaztelu, Rafael

NO-21 Armendáriz Iso, Jesús María 257,30 2 465 Alorra

Errege kalea, 42-1.a _ Noain

Armendáriz Iso, Justino Eusebio

NO-22 Archanco Lecumberri, María Angeles 282,16 2 466 Alorra

San Migel, 6. _ Noain

NO-23 Elío Gaztelu, Alfonso 189,08 2 467 Alorra

Taconera, 6. _ Iruña

Elío Gaztelu, Francisco Javier

Elío Gaztelu, María Inés

Elío Gaztelu, Blanca

Elío Gaztelu, Isabel

Elío Gaztelu, Rafael

NO-24 Lizarraga Osácar, José Manuel 682,61 2 468 Alorra

Zangoza, 17-4.a _ Iruña

Lizarraga Osácar, María Isabel

Osácar Arraiza, María Gloria

Lizarraga Osácar, María Carmen

Osácar Arraiza, Rosario

Osácar Irurita, Francisco Javier

Osácar Irurita, María Belén

Osácar Irurita, José Javier

NO-25 Elío Gaztelu, Alfonso 1.015,06 2 517 Alorra

Taconera, 6. _ Iruña

Elío Gaztelu, Francisco Javier

Elío Gaztelu, María Inés

Elío Gaztelu, Blanca

Elío Gaztelu, Isabel

Elío Gaztelu, Rafael

NO-26 Noain-Elortzibarko Udaleko herrilurra 178,00 2 516 Alorra

Errege kalea, 44. _ Noain

NO-27 Nafarroako Foru Komunitatea (Errepideak) 1.717,52 2 132 Larreak

San Ignazio, 3. _ Iruña

NO-28 Iribarren Luzuriaga, Fermín 3.030,00 2 518 Alorra

Tulebrasko monasterioa, 1-2 esk. _ Iruña

Iribarren Luzuriaga, Jesús

Iribarren Luzuriaga, María Mercedes

Iribarren Luzuriaga, Javier

Iribarren Luzuriaga, Juan José

Vargas Luzuriaga, José

NO-29 Noain-Elortzibarko Udalaren herrilurra 17,00 2 519 Alorra

Errege kalea, 44. _ Noain

IM-1 López Rípodas, María Concepción 2.212,97 3 700 Alorra

San Juan, 20. _ Noain

López Rípodas, Silvestre

IM-2 Imarkoaingo Kontzejuko herrilurra 11.173,06 3 703 Alorra

Imarkoain

IM-2 BIS Imarkoaingo Kontzejuko herrilurra 498,00 3 _ Bidea

Imarkoain

IM-3 Iribarren Luzuriaga, Fermín 140,66 3 701 Alorra

Tulebrasko monasterioa, 1-2.a _ Iruña

Iribarren Luzuriaga, Jesús

Iribarren Luzuriaga, María Mercedes

Iribarren Luzuriaga, Javier

Iribarren Luzuriaga, Juan José

Vargas Luzuriaga, José

IM-4 Subiza Elizalde, Manuel Tomás 28,76 3 702 Alorra

Ezkirotz, 20-13.a _ Iruña

Subiza Elizalde, María Roncesvalles

IM-5 Imarkoaingo Kontzejuaren herrilurra 10.351,31 3 704 Alorra

Imarkoain

IM-6 Imarkoaingo Kontzejuaren herrilurra 4.845,23 3 202D Larreak

Imarkoain

IM-7 Imarkoaingo Kontzejuaren herrilurra 26.387,04 3 202 B Alorra

Imarkoain

IM-8 Aranguren Goñi, Ignacio 10.669,42 3 705 Alorra

San Martin, 38. _ Imarkoain

IM-9 Echarte Aguinaga, Julita 4.764,49 3 229 Alorra

San Pedro, 5. _ Dorre-Elortzibar

TE-1 Echarte Aguinaga, Julita 15.885,32 5 204 Alorra

San Pedro, 5. _ Dorre-Elortzibar

TE-2 Gaztelu Iribarren, María Jesús 9.993,63 5 212 Alorra

Biurrun

TE-3 M. Torres Diseños Industriales, S.A. 393,00 5 210 Nabea

Ezperun, 9. _ Dorre-Elortzibar

TE-4 Dorre-Elortzibarko Kontzejuko herrilurra 1.529,5 5 211 A Hiri lurzorua

Dorre-Elortzibar

Iruñerriko Mankomunitatea

TE-5 Dorre-Elortzibarko Kontzejuaren herrilurra 11.101,25 5 211 B Lertxundia

Dorre-Elortzibar

Iruñerriko Mankomunitatea

TE-5 BIS Dorre-Elortzibarko Kontzejuaren herrilurra 650,00 5 _ Bidea

Dorre-Elortzibar

Iruñerriko Mankomunitatea

TE-6 Dorre-Elortzibarko Kontzejuaren herrilurra 15,99 5 211D Etxola

Dorre-Elortzibar

Iruñerriko Mankomunitatea

TE-7 Labiano López, José Emilio 3.488,37 5 209 B Alorra

Yanguas y Miranda, 17-4.a _ Iruña

López Iribarren, María Josefa

Labiano López, Pedro María

López Iribarren, María Lourdes

TE-8 Dorre-Elortzibarko Kontzejuaren herrilurra 10.366,00 5 211C Alorra

Dorre-Elortzibar

Iruñerriko Mankomunitatea

ZU-1 Iribarren Razquin, Angeles 45.345,94 6 206 Alorra

Joan XXIII.a, 1-7.a _ Iruña

Labiano López, José Emilio

Jáuregui Sanmartín, Dorotea

ZU-2 Lizarraga Adriáin, María Mercedes 991,28 6 280 Alorra

Yanguas y Miranda, 25-5.a _ Iruña

ZU-3 Armendáriz Iragui, Francisca 1.028,85 6 207 Alorra

Zaragoza, 15-3.a _ Iruña

ZU-4 Díaz-Río Ardaiz, Pablo María 792,91 6 308 Alorra

Urdazubiko monasterioa, 17-6.a _ Iruña

ZU-5 Nafarroako Foru Komunitatea (Ekonomia eta Ogasuna) 2.267,04 6 279 Alorra

Karlos III.a, 4. _ Iruña

ZU-6 Armendáriz Osácar, Ignacio 32.133,44 6 276 Alorra

San Esteban, 9. _ Zulueta

Monreal Sanmartín, Ana María

ZU-7 Armendáriz Aranguren, José 24.818,00 6 275 Alorra

San Esteban, 5. _ Zulueta

ZU-8 Huesa Plano, José 45,22 6 217 Larreak

Zulueta

ZU-9 Iribarren Esquíroz, María Luisa 964,59 6 288 Larreak

Rodezno kondea, 9-3.a _ Iruña

ZU-10 Elío Gaztelu, Alfonso 4.278,50 6 75 Alorra

Taconera, 6. _ Iruña

Elío Gaztelu, Francisco Javier

Elío Gaztelu, María Inés

Elío Gaztelu, Blanca

Mendaro Elío, Iñigo

ZU-11 Astiz Eslava, Jesús Matías 12.026,00 6 259 Alorra

Iruña, 22. _ Tiebas

Astiz Eslava, José Luis

ZU-12 Zuluetako Kontzejuaren herrilurra 9.544,47 6 273 Alorra

Zulueta

ZU-13 Armendáriz Osácar, Ignacio 10.411,32 6 260 Alorra

San Esteban, 9. _ Zulueta

Monreal Sanmartín, Ana María

ZU-14 Armendáriz Aranguren, José 8.578,18 6 264 Alorra

San Esteban, 5. _ Zulueta

ZU-15 Zuluetako Kontzejuaren herrilurra 7.270,16 6 265 Alorra

Zulueta

EL-1 Elortzeko Kontzejuaren herrilurra 5.569,40 8 115 Alorra

Elortz

EL-2 Elortzeko Kontzejuaren herrilurra 15.926,81 8 118 Alorra

Elortz

EL-3 Olleta Rey, Francisco Javier 12.353,15 8 119 Alorra

Calderería, 2. _ Elortz

Olleta Rey, José Ignacio

Olleta Rey, Jesús María

EL-4 Erviti Larumbe, Miguel 10.316,01 8 122 Alorra

Mokarte, 1. _ Artika

EL-5 Montaño Larraya, María Teresa 1.028,70 8 123 Alorra

Rodezno kondea, 7-4.a _ Iruña

EL-6 Elortzeko Kontzejuaren herrilurra 2.834,63 8 160 Alorra

Elortz

EL-7 Montaño Larraya, María Teresa 40.980,84 8 159 Alorra

Rodezno kondea, 7-4.a _ Iruña

EL-8 Goñi Ayesa, Faustino 3.043,30 8 151 Alorra

Iruña, 2. _ Elortz

Goñi Ayesa, María Carmen

EL-9 Erice Ibarrola, María Luisa 23.190,98 8 182 Alorra

Kale Nagusia. _ Elortz

EL-10 Iriarte Mendiburu, Angel 7.681,88 8 142 Alorra

Iharnotz

EL-11 Montaño Larraya, María Teresa 6.686,12 8 145 Alorra

Rodezno kondea, 7-4.a _ Iruña

EL-12 Goñi Oroz, Carmen 1.855,78 8 144 Alorra

Del Burgo, 23. _ Elo

Goñi Oroz, Juan

EL-13 Erice Ibarrola, María Luisa 270,66 8 143 Alorra

Kale Nagusia. _ Elortz

EL-14 Elizagaray Muniain, Trifon 2.068,79 8 147 Alorra

Lindatxikia. _ Elortz

EL-15 Montaño Larraya, María Teresa 8.292,86 8 146 Alorra

Rodezno kondea, 7-4.a _ Iruña

ELOKO MUGAPEA

MO-1 Goñi Oroz, Carmen 371,32 1 78 Alorra

Del Burgo, 17. _ Elo

Goñi Oroz, Juan

MO-2 Erice Ibarrola, María Luisa 29.649,18 1 79 Alorra

Kontzeju plaza. _ Elortz

MO-3 Montañó Larraya, María Teresa 17.746,19 1 80 Alorra

Elortz

MO-4 Artozqui Erdozáin, Carlos 390,76 1 73 A Alorra

Zaragoza, 15. _ Muru Artederreta

Artozqui Erdozáin, Corpus

Artozqui Erdozáin, Enrique

MO-5 Beruete Larraya, Javier 7.096,26 1 81 Alorra

Ezkirotz, 16-5.a _ Iruña

MO-6 Mendiburu Esparza, Alfredo 10.975,94 1 82 Alorra

Zenborain

MO-7 Beruete Larraya, Javier 4.590,56 1 83 Alorra

Ezkirotz, 16-5.a _ Iruña

MO-8 Sarasate Lizasoáin, María Jesús 10.489,16 1 84 Alorra

Juan Angel, 3-2.a _ Elo

MO-9 Arbeloa Goñi, Maia Isabel 7.582,18 1 53 Alorra

Felipe Gorriti, 33-3.a _ Iruña

MO-10 Cía Sagüés, Jesús 0,00 1 64 Alorra

San Frantzisko, 2. _ Zizur Nagusia

MO-11 Salinas Portillo, Carlos 0,00 1 63 Alorra

Kale Nagusia, 5. _ Elortz

MO-12 Balda Belzunegui, Victorio 460,38 1 62 Alorra

Lindatxikia. _ Elortz

MO-13 Iriarte Aristu, Esteban 38,92 1 60 Alorra

Iharnotz

MO-14 Inmobiliaria Hermanos Puig Ayestarán, S.L. 196,36 1 61 A Alorra

Orreaga etorb., 8-7.a _ Iruña

MO-15 Uriz Ibarrola, Pedro María 528,91 1 59 Alorra

Zubialdea, 2. _ Elo

MO-16 Amatriain Goñi, Eusebio 10.121,92 1 54 Alorra

Kale Nagusia, 21. _ Elo

MO-17 Elizalde Ponce-León, María Carmen 20.748,11 1 55 A Alorra

Media Luna, 2. _ Iruña

Elizalde Ponce-León, María Dolores

Elizalde Ponce-León, Pedro

Hoyos Elizalde, Carlos

Hoyos Elizalde, Jaime

Hoyos Elizalde, Joaquín María

Hoyos Elizalde, José Luis

Hoyos Elizalde, María Carmen

Hoyos Elizalde, María Cristina

Hoyos Elizalde, María Dolores

Hoyos Elizalde, María Isabel

Hoyos Elizalde, María Pilar

Hoyos Elizalde, Miguel

Hoyos Elizalde, María Victoria

MO-18 Eloko Udalaren herrilurra 1.506,14 1 45 Larreak

Del Burgo, 4. _ Elo

MO-19 Elía Ansa, Martín 35.192,00 1 44 Alorra

Irunbidea, 1. _ Zizur Txikia

MO-20 Eloko Udalaren herrilurra 3.080,00 1 43 A Alorra

Del Burgo, 4. _ Elo

MO-21 Eloko Udalaren herrilurra 1.728,74 1 43 B Larreak

Del Burgo, 4. _ Elo

MO-22 Unzué Amézqueta, Jesús 1.285,00 1 41 Alorra

De Jaca, 13. _ Elo

M0-BIS Unzué Amézqueta, Jesús 1.450,00 1 101 Alorra

De Jaca, 13. _ Elo

MO-23 Unzué Amézqueta, Jesús 2.760,00 1 40 Alorra

De Jaca, 13. _ Elo

MO-24 Eloko Udalaren herrilurra 3.840,00 1 37 Alorra

Del Burgo, 4. _ Elo

MO-25 Alonso Oronoz, Juan José 2.160,00 1 36 Alorra

Santa Bárbara, 22. _ Elo

Alonso Oronoz, María Felisa

MO-26 Sarasate Lizasoáin, María Jesús 920,00 4 289 A Alorra

Juan Angel, 3-2.a _ Elo

MO-27 Setuain Irigoyen, Victorino 1.850,98 1 34 Alorra

Santa Bárbara, 17. _ Elo

MO-28 Labiano Setuáin, José Francisco 2.786,07 2 107 Alorra

De Jaca, 3. _ Elo

MO-29 Uriz Ibarrola, Pedro María 8.543,41 4 291 Alorra

Zubialdea, 2. _ Elo

MO-30 Beriain Aranguren, Antonio 0,00 4 288 Alorra

Mercado, 22. _ Elo

UKITUTAKO ONDASUN ETA ESKUBIDEEN BANAKAKO ZERRENDA ZEHAZTUA

LUR MAILEGUEK UKITUTAKO LURZATIAK

ELORTZIBARKO MUGAPEA

ZU-1 Iribarren Razquin, Angeles _ 88.284,52 6 206 Alorra

Joan XXIII.a, 1-7.a _ Iruña

Labiano López, José Emilio

Jáuregui Sanmartín, Dorotea

ELOKO MUGAPEA

MO-2 Erice Ibarrola, María Luisa _ 82.504,92 1 79 Alorra

Kontzeju plaza. _ Elortz

MO-6 Mendiburu Esparza, Alfredo _ 27.185,81 1 82 Alorra

Zenborain

MO-7 Beruete Larraya, Javier _ 10.474,14 1 83 Alorra

Ezkirotz, 16-5.a _ Iruña

UKITUTAKO ONDASUN ETA ESKUBIDEEN BANAKAKO ZERRENDA ZEHAZTUA

UKITUTAKO ZERBITZUEN ZORTASUNA

ELORTZIBARKO MUGAPEA

NO-7 Zuza Munárriz, Francisco 24,83 24,83 _ _ Hornidura 2 552 Alorra

Errege kalea, 11. _ Noain 128,69 128,69 _ _ Telefonikoa

NO-8 Lizarraga Osácar, José Manuel 69,00 69,00 _ _ Hornidura 2 540 A Alorra

Zangoza, 17-4.a _ Iruña 117,68 117,68 _ _ Telefonikoa

Lizarraga Osácar, María Isabel

Lizarraga Osácar, María Carmen

Osácar Arraiza, María Gloria

Osácar Arraiza, Cecilia

Osácar Arraiza, Rosario

Osácar Irurita, Francisco Javier

Osácar Irurita, María Belén

Osácar Irurita, José Javier

NO-9 Armendáriz Iso, Jesús María 140,82 140,82 _ _ Hornidura 2 539 Alorra

Errege kalea, 42-1.a _ Noain 203,4 203,4 1 2,00 Telefonikoa

Armendáriz Iso, Justino Eusebio

NO-10 Elío Gaztelu, Alfonso 102,56 102,56 _ _ Hornidura 2 538 Alorra

Taconera, 6. _ Iruña 111,17 111,17 1 2,00 Telefonikoa

Elío Gaztelu, Francisco Javier

Elío Gaztelu, María Inés

Elío Gaztelu, Blanca

Elío Gaztelu, Isabel

Elío Gaztelu, Rafael

NO-11 Zuza Munarriz, Francisco 118,63 118,63 _ _ Hornidura 2 537 Alorra

Errege kalea, 11. _ Noain 102,71 102,71 _ _ Telefonikoa

NO-12 Archanco Lecumberri, María Angeles 63,33 63,33 _ _ Hornidura 2 536 Alorra

San Migel, 6. _ Noain 23,63 23,63 _ _ Telefonikoa

NO-13 Elío Gaztelu, Alfonso 128,69 128,69 _ _ Hornidura 2 535 Alorra

Taconera, 6. _ Iruña 40,23 40,23 _ _ Telefonikoa

Elío Gaztelu, Francisco Javier

Elío Gaztelu, María Inés

Elío Gaztelu, Blanca

Elío Gaztelu, Isabel

Elío Gaztelu, Rafael

NO-14 Azpíroz Garro, María 340,3 340,3 _ _ Hornidura 2 534 Alorra

Bidaburua, 6. _ Atarrabia 193,2 193,2 _ _ Telefonikoa

NO-17 López Rípodas, María Concepción 356,93 356,93 _ _ Hornidura 2 952 Alorra

San Juan, 20. _ Noain 262,74 262,74 _ _ Telefonikoa

López Rípodas, Silvestre

IM-1 López Rípodas, María Concepción 184,64 184,64 _ _ Hornidura 3 700 Alorra

San Juan, 20. _ Noain 183,50 183,50 _ _ Telefonikoa

López Rípodas, Silvestre

IM-2 Imarkoaingo Kontzejuaren herrilurra 394,02 394,02 _ _ Hornidura 3 703 Alorra

Imarkoain 466,50 466,50 _ _ Telefonikoa

727,94 727,94 _ _ Elektrikoa

IM-5 Imarkoaingo Kontzejuaren herrilurra 1.851,60 1.851,60 1 25,00 Elektrikoa 3 704 Alorra

Imarkoain 258,07 258,07 _ _ Telefonikoa

IM-7 Imarkoaingo Kontzejuaren herrilurra 2.839,80 2.839,80 1 25,00 Elektrikoa 3 202 B Alorra

Imarkoain 721,79 721,79 _ _ Telefonikoa

IM-8 Aranguren Goñi, Ignacio 552,16 552,16 1 4,00 Telefonikoa 3 705 Alorra

San Martin, 38. _ Imarkoain

IM-9 Echarte Aguinaga, Julita 74,88 74,88 _ _ Telefonikoa 3 229 Alorra

San Pedro, 5. _ Dorre-Elortzibar

TE-1 Echarte Aguinaga, Julita 860,46 860,46 1 4,00 Telefonikoa 5 204 Alorra

San Pedro, 5. _ Dorre-Elortzibar

TE-2 Gaztelu Iribarren, María Jesús 95,73 95,73 1 1,84 Telefonikoa 5 212 Alorra

Biurrun

TE-3 M. Torres Diseños Industriales, S.A. 96 96 _ _ Telefonikoa 5 210 Industri nabea

Ezperun, 9. _ Dorre-Elortzibar _ _ 1 9,00 Elektrikoa

TE-4 Dorre-Elortzibarko Kontzejuaren herrilurra 46,16 46,16 _ _ Telefonikoa 5 211 A Hiri lurzorua

Dorre-Elortzibar

Iruñerriko

Mankomunitatea

TE-7 Labiano López, José Emilio 164,08 164,08 _ _ Telefonikoa 5 209 B Alorra

Yanguas y Miranda, 17-4.a _ Iruña _ _ 1 25,00 Elektrikoa

López Iribarren, María Josefa

Labiano López, Pedro María

López Iribarren, María Lourdes

TE-9 Zozaya Irigoyen, Jesús María 103,00 103,00 1 9,00 Elektrikoa 5 214 Alorra

Iruña, 12. _ Atarrabia

TE-10 Echarte Gaztelu, Tomás 120,21 120,21 _ _ Elektrikoa 5 347 Alorra

San Pedro, 18. _ Dorre-Elortzibar

ZU-1 Iribarren Razquin, Angeles 1.616,83 1.616,83 _ _ Telefonikoa 6 206 Alorra

Joan XXIII.a, 1-7.a _ Iruña

Labiano López, José Emilio

Jáuregui Sanmartín, Dorotea

ZU-3 Armendáriz Iragui, Francisca 218,82 218,82 _ _ Telefonikoa 6 207 Alorra

Zaragoza, 15-3.a _ Iruña

ZU-6 Armendáriz Osácar, Ignacio 3.261,89 3.261,89 1 9,00 Elektrikoa 6 276 Alorra

San Esteban, 9. _ Zulueta 29,00 29,00 1 4,00 Saneamendua

Monreal Sanmartín, Ana María

ZU-7 Armendáriz Aranguren, José 2.948,86 2.948,86 2 18,00 Elektrikoa 6 275 Alorra

San Esteban, 5. _ Zulueta

ZU-8 Huesa Plano, José 8,94 8,94 1 2,00 Telefonikoa 6 217 Larreak

Zulueta

ZU-9 Iribarren Esquíroz, María Luisa 225,35 225,35 1 2,00 Telefonikoa 6 288 Larreak

Rodezno kondea, 9-3.a _ Iruña

ZU-10 Elío Gaztelu, Alfonso 373,63 373,63 _ _ Telefonikoa 6 75 Alorra

Taconera, 6. _ Iruña

Elío Gaztelu, Francisco Javier

Elío Gaztelu, María Inés

Elío Gaztelu, Blanca

Mendaro Elío, Iñigo

ZU-11 Astiz Eslava, Jesús Matías 623,62 623,62 _ _ Telefonikoa 6 259 Alorra

Iruña, 22. _ Tiebas

Astiz Eslava, José Luis

ZU-12 Zuluetako Kontzejuaren herrilurra 2.544,48 2.544,48 1 9,00 Elektrikoa 6 273 Alorra

Zulueta

ZU-13 Armendáriz Osácar, Ignacio 515,13 515,13 1 4,00 Telefonikoa 6 260 Alorra

San Esteban, 9. _ Zulueta

Monreal Sanmartín, Ana María

ZU-14 Armendáriz Aranguren, José 439,02 439,02 _ _ Telefonikoa 6 264 Alorra

San Esteban, 5. _ Zulueta

EL-2 Elortzeko Kontzejuaren herrilurra 335,32 335,32 _ _ Telefonikoa 8 118 Alorra

Elortz 333,40 333,40 _ _ Hornidura

EL-3 Olleta Rey, Francisco Javier 253,04 253,04 _ _ Telefonikoa 8 119 Alorra

Calderería, 2. _ Elortz _ _ 1 3,70 Elektrikoa

Olleta Rey, José Ignacio

Olleta Rey, Jesús María

EL-4 Erviti Larumbe, Miguel 74,12 74,12 _ _ Hornidura 8 122 Alorra

Mokarte, 1. _ Artika _ _ 1 9,00 Elektrikoa

EL-5 Montañó Larraya, María Teresa 20,32 20,32 _ _ Hornidura 8 123 Alorra

Rodezno kondea, 7-4.a _ Iruña

EL-6 Elortzeko Kontzejuaren herrilurra 36,01 36,01 _ _ Saneamendua 8 160 Alorra

Elortz

EL-7 Montañó Larraya, María Teresa 121,45 121,45 _ _ Saneamendua 8 159 Alorra

Rodezno kondea, 7 4.a _ Iruña

EL-10 Iriarte Mendiburu, Angel 124,46 124,46 _ _ Telefonikoa 8 142 Alorra

Iharnotz

ELOKO MUGAPEA

MO-7 Beruete Larraya, Javier _ _ 1 1,44 Telefonikoa 1 83 Alorra

Ezkirotz, 16 5.a _ Iruña

MO-8 Sarasate Lizasoáin, María Jesús 5,20 5,20 1 2,56 Telefonikoa 1 84 Alorra

Juan Angel, 3-2.a _ Elo

MO-9 Arbeloa Goñi, Maia Isabel 28,61 28,61 1 4,00 Telefonikoa 1 53 Alorra

Felipe Gorriti, 33-3.a _ Iruña

MO-16 Amatriain Goñi, Eusebio 1.156,31 1.156,31 _ _ Elektrikoa 1 54 Alorra

Mayor, 21. _ Elo

MO-17 Elizalde Ponce-León, María Carmen 2.459,21 2.459,21 1 25,00 Elektrikoa 1 55 A Alorra

Media Luna, 2. _ Iruña

Elizalde Ponce-León, María Dolores

Elizalde Ponce-León, Pedro

Hoyos Elizalde, Carlos

Hoyos Elizalde, Jaime

Hoyos Elizalde, Joaquín María

Hoyos Elizalde, José Luis

Hoyos Elizalde, María Carmen

Hoyos Elizalde, María Cristina

Hoyos Elizalde, María Dolores

Hoyos Elizalde, María Isabel

Hoyos Elizalde, María Pilar

Hoyos Elizalde, Miguel

Hoyos Elizalde, María Victoria

MO-18 Eloko Udalaren herrilurra 160,21 160,21 _ _ Elektrikoa 1 45 Larreak

Del Burgo, 4. _ Elo

MO-19 Elía Ansa, Martín 2.456,10 2.456,10 2 50,00 Elektrikoa 1 44 Alorra

Irunbidea, 1. _ Zizur Txikia 269,36 269,36 1 4,00 Telefonikoa

MO-20 Eloko Udalaren herrilurra 1.180,06 1.180,06 _ _ Elektrikoa 1 43 A Alorra

Del Burgo, 4. _ Elo 251,45 251,45 _ _ Telefonikoa

MO-21 Eloko Udalaren herrilurra 156,15 156,15 _ _ Elektrikoa 1 43 B Larreak

Del Burgo, 4. _ Elo 23,61 23,61 _ _ Telefonikoa

MO-22 Unzué Amézqueta, Jesús 15,10 15,10 _ _ Elektrikoa 1 41 Alorra

De Jaca, 13. _ Elo 450,12 450,12 2 8,00 Telefonikoa

MO-23 Unzué Amézqueta, Jesús 571,12 571,12 1 4,00 Telefonikoa 1 40 Alorra

De Jaca, 13. _ Elo

MO-24 Eloko Udalaren herrilurra 360,14 360,14 _ _ Telefonikoa 1 37 Alorra

Del Burgo, 4. _ Elo 300,15 300,15 _ _ Hornidura

MO-25 Alonso Oronoz, Juan José 262,18 262,18 _ _ Telefonikoa 1 36 Alorra

Santa Bárbara, 22. _ Elo 19,78 19,78 _ _ Hornidura

Alonso Oronoz, María Felisa

MO-27 Setuáin Irigoyen, Victorino 512,15 512,15 _ _ Telefonikoa 1 34 Alorra

Santa Bárbara, 17. _ Elo

MO-31 Eloko Udalaren herrilurra 183,14 183,14 1 4,00 Telefonikoa 1 35 Alorra

Del Burgo, 4. _ Elo

Iragarkiaren kodea: C3128591