96. ALDIZKARIA - 2002ko abuztuaren 9a

III. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

P I E D R A M I L L E R A

2002ko aurrekontu orokor eta bakarra behin betiko onetsita

Udalak 2002ko martxoaren 21eko bilkuran hasiera batez onetsitako aurrekontua, maiatzaren 10eko Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu ondotik, jendaurrean egon den aldian ez denez haren aurkako erreklamaziorik aurkeztu, behin betiko onetsita gelditu da. Hona hemen laburpena:

DIRUSARRERAK:

1. kapitulua.-Zuzeneko zergak: 14.663,01 euro.

2. kapitulua.-Zeharkako zergak: 1.202,03 euro.

3. kapitulua.-Tasak, prezio publikoak eta bestelako dirusarrerak: 754,28 euro.

4. kapitulua.-Transferentzia arruntak: 15.965,70 euro.

5. kapitulua.-Ondareko dirusarrerak eta aprobetxamenduak: 14.813,52 euro.

9. kapitulua.-Finantza-pasiboak: 20.306,66 euro.

Dirusarrerak, guztira: 67.705,20 euro.

GASTUAK:

1. kapitulua.-Langileen lansariak: 10.383,67 euro.

2. kapitulua.-Ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak: 21.642,45 euro.

3. kapitulua.-Finantza-gastuak: 997,67 euro.

4. kapitulua.-Transferentzia arruntak: 4.330,30 euro.

6. kapitulua.-Inbertsio errealak: 28.548,07 euro.

9. kapitulua.-Finantza-pasiboak: 1.803,04 euro.

Gastuak, guztira: 67.705,20 euro.

Argitara ematen da, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legean ezarritakoari jarraituz.

Piedramilleran, bi mila eta biko maiatzaren hogeita bederatzian. Alkatea, María Inés Acedo.

Iragarkiaren kodea: A0206243