96. ALDIZKARIA - 2002ko abuztuaren 9a

III. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

D O R R A O

2001eko kontuak

Dorraoko Kontzejuak, Kontuen Batzorde Berezi gisa eraturik 2002ko otsailaren 16an egin bilkuran, erabaki zuen adostasun txostena ematea 2001eko kontuei.

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 305. artikuluan eta Nafarroako Toki Ogasunei buruzko 2/1995 Foru Legearen 242.ean ezarritakoari jarraituz, espedientea jendaurrean egonen da hamabost egun balioduneko epean, iragarki hau Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu eta biharamunetik hasita, herritarrek eta interesatuek aztertu eta bidezko juzgatzen dituzten erreklamazioak aurkez ditzaten.

Dorraon, bi mila eta biko maiatzaren hogeita lauan. Kontzejuko burua, José Manuel Resano Lizarraga.

Iragarkiaren kodea: A0206240