96. ALDIZKARIA - 2002ko abuztuaren 9a

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

Beste Xedapenak

ERABAKIA, 2002ko maiatzaren 13koa, Nafarroako Gobernuarena, farmazia bulegoak ituntzeko baldintzei buruzko esparru-akordioa onesten duena.

Farmazia Laguntzari buruzko azaroaren 16ko 12/2000 Foru Legeak jendearentzako farmaziek edo bestelako farmazia zerbitzuen jabe-titularrek Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuarekin ituntzeko duten eskubidea ezartzen du; zerbitzu horrek, bere aldetik, behartuta egonen da Osasun Sistema Nazionaleko fakultatiboek preskribitutako medikamentu eta osasun produktuen ematea borondatez atxikitakoekin ituntzeko; hori guztia ezarritakoari jarraituz eta ituntze horretarako Osasun Departamentuak onetsitako esparru-akordioan ezarritako baldintzetan.

30.etik 32.era bitarteko artikuluetan ituntze baldintzak ezarri ahal izateko prozedura bat ezartzen da, eta hura egiteko tramiteak 28. artikuluan aipatzen den Farmazia Laguntzarako Batzordearen esku uzten ditu.

2001eko otsailaren 12an hartutako erabakiaren bitartez, Nafarroako Gobernuak Farmazia Laguntzarako Batzorde horren osaketa ezarri zuen; hura eratzeko saioa 2001eko otsailaren 21ean egin zen. Lehenbiziko saio hartan, besteak beste, Farmazia Laguntzari buruzko Foru Legearen 28.3 artikuluan ezarritakoari jarraituz, Farmaziak Ituntzeko Baldintzei Buruzko Esparru Akordioa Negoziatzeko Azpibatzordea eratzeko erabakia hartu zen; azpibatzorde hori Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren ordezkari diren Farmazia Laguntzarako Batzordeko hiru kideek eta farmazia bulegoa duten farmazialariek batzorde horretan dituzten ordezkarien artean izendatutako hiru kidek osatzen dute.

Negoziatzeko azpibatzordea 2001eko abuztuaren 24an eratu zen, eta zenbait bilera egin ditu 2002ko otsailaren 5era arte. Egun horretan, egindako lana bukatutzat eman zuen, eta amaierako txosten bat eman zuen, non azpibatzordeak hartutako erabaki partzialak eta egon diren desadostasunak biltzen diren. Halaber, horri buruz aldeek egin nahi izan dituzten proposamenak jasotzen ditu. Txosten hori Farmazia Laguntzarako Batzordeko buruari igorri zitzaion, eta batzorde horren bilerarako deia egin zen, hain zuzen ere 2002ko otsailaren 25erako. Egun hartako bileran, ondoko erabakiak hartu ziren:

a) Batzordeko kideek aho batez berresten dituzte negoziaziorako azpibatzordeak hartutako erabaki partzialak.

b) Fakturazio prozedurari buruz azpibatzordeko kideek egindako proposamenak baztertzea; horri buruzko akordiorik ez da izan.

c) Farmazia bulegoetako jabe-titularren ordezkariek esparru-akordioa amaiarazteko zilegitasunari buruzko proposamena baztertzea.

Esparru-akordioa egiteko prozedurari buruz Farmazia Laguntzari buruzko Foru Legeko 30. artikuluak jasotako arauei jarraituz, azpibatzordearen erabaki partzialek, behin Farmazia Laguntzarako Batzordeak haiek berretsi ondoren, Osasun Departamentuak lotu egiten dute.

Jarduketa horien aurrean, Osasun Departamentuak itunei buruzko baldintzak onetsiko ditu, eta haiek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko ditu; halaber, aukera emanen du jabe-titularrek haietara atxikitzeko, hain zuzen ere Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuarekin ituna eginez.

Erabateko desadostasuna edo esparru-akordiorik eza gertatzen den kasuetarako, aipatu foru legeko 30.5 artikuluak aurreikusten du Gobernuak, Osasun Departamentuak proposaturik, farmazia prestazioak emateko gutxieneko baldintzak ezarriko dituela behin-behinekoz.

Bada, Farmazia Laguntzarako Batzordearen lanak bukaturik, eta negoziatzeko azpibatzordean lortutako akordioetan oinarriturik, bidezkoa da esparru-akordioa onestea, hartan sartzea batzorde horrek aho batez berretsitako edukia, eta hari, behar bezala motibaturik, akordiorik lortu ez den gaiei dagozkien gutxieneko alderdi batzuk eranstea, aplikatu ahal izan dadin.

Akordio proposamena Farmazia Laguntzarako Batzordeko kide guztiei, Nafarroako Farmazialarien Elkargo Ofizialari eta Nafarroan ezarrita dauden farmazialarien elkarte profesionalei igorri zaie, egoki jotzen dituzten alegazioak aurkez ditzaten.

Horrenbestez, Nafarroako Gobernuak, Osasun kontseilariak proposaturik,

ERABAKI DU:

Lehena.-Farmazia bulegoak ituntzeko baldintzei buruzko esparru-akordioa onetsi da.

Bigarrena.-Esparru-akordioaren testua osatzea C eranskineko 2. idatz-zatian ondoko edukia sartuz:

Nafarroan jendearentzako farmaziak dauzkaten jabe-titularrek beren borondatez atxiki ahal izanen zaizkie Osasun Sistema Nazionaleko fakultatiboek preskribitutako medikamentu eta osasun produktuak emateko baldintzei, esparru-akordioan ezarritako ereduaren araberako ituna banaka eginez.

Esparru-akordioaren baldintzei atxikitzeko eskatuz Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuari zuzendutako idazkian, adierazi beharko da, modu pertsonal eta zuzenean egiten ez bada, zein pertsona fisiko edo juridiko, entitate edo erakunderen bitartez eginen den esparru-akordioan aurreikusitako aldizkako fakturazioa. Fakturazio horrek Nafarroan indarra duten arauen araberakoa izan beharko du, eta, kasua bada, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak ezartzen dituen baldintza teknikoak bete beharko ditu.

Hirugarrena. Erabaki hau eta eranskinean ageri den ituntzeko baldintzei buruzko esparru-akordioa Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea, ezagutzera emateko.

Iruñean, bi mila eta biko maiatzaren hamahiruan.-Lehendakaritza, Justizia eta Barne kontseilaria, Nafarroako Gobernuko idazkaria, Rafael Gurrea Induráin.

FARMAZIA BULEGOAK OSASUNBIDEA-NAFARROAKO OSASUN ZERBITZUAREKIN ITUNTZEKO BALDINTZEI BURUZKO ESPARRU-AKORDIOA

1. Helburua.

Esparru-akordio honek helburu du Nafarroan jendearentzako farmazia bulegoetako jabe-titularrek Osasun Sistema Nazionaleko fakultatiboek preskribitutako medikamentuak eta osasun produktuak emateko baldintzak ezartzea. Hona medikamentu eta osasun produktu horiek:

a) Osasun Sistema Nazionalak finantzaturiko farmazia-espezialitateak, maisu-formulak eta farmazia-prestakinak.

b) Nafarroako Foru Komunitatearen fondoen kargura zenbait sendagairen prestazio osagarria ezartzen duen irailaren 1eko 258/1998 Foru Dekretuaren eranskinean jasotako farmazia-espezialitateak.

c) Osasun Sistema Nazionaleko prestazioetan sarturiko efektu eta osagarriak, baldin Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak haiek erosi eta zuenean interesdunei ematen ez badizkie, urtarrilaren 15eko 9/1996 Errege Dekretuan ezarritakoari jarraituz.

d) Tratamendu dietoterapiko konplexuak arautzen dituen 1997ko apirilaren 30ko Ministerio aginduan sarturiko gai dietoterapikoak eta Osasun Sistema Nazionalean etxeko nutrizio enterala arautzen duen 1998ko ekainaren 2an sarturikoak, baldin Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak haiek erosi eta zuenean interesdunei ematen ez badizkie,

2. Aplikazio eremu subjektiboa.

Nafarroan jendearentzako farmazia bulegoak dauzkaten jabe-titularrak borondatez atxikia ahalko zaizkio esparru-akordio honi, Osasun Sistema Nazionalean fakultatiboek preskribitu eta aurreko atalean jaso diren medikamentu eta osasun produktuak eman ahal izateko. Atxikimendu horretarako, banakako itun bat egin beharko du farmazia bulego bakoitzak Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuarekin, esparru-akordio honetan ezarritakoaren arabera.

3. Halakoak emateko baldintzak.

Nafarroako Osasun Zerbitzuaren kargura farmazia-espezialitateak, maisu-formulak eta efektu eta osagarriak itun bidez emateko, ondoko baldintzak bete beharko dira:

a) Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren kargura eman ahal izanen dira soilik behar diren errezeta ofizialetan jasotako farmazia produktuak, baldin eta arau indardunetako baldintza orokorrak betetzen badituzte, bai eta esparru-akordio honetan berariaz jasotakoak ere.

Farmazia laguntzan inplikaturiko profesionalek Osasun Sistema Nazionaleko fakultatiboek preskribitutako errezeta ofizialak atendituko dituzte, eta emateko egintzan Osasun Sistema Nazionaleko arauetan onuradunaren kargura ezarritako ekarpena baizik ez dute jasoko, betiere farmazia bulegoetako jabe-titularrekin itundutakoan sarturiko aldaketekin.

b) Itundutako farmazia bulegoetako jabe-titularrek Osasun Departamentuak ordutegi, guardia, oporraldi, larrialdi eta zerbitzuaren ondoriozko gainerako inguruabarrei buruz gutxieneko izaeraz ezartzen diren arauak bete beharko dituzte, laguntzaren jarraitasuna bermatzeko asmoz.

Ordutegi, guardia, oporraldi, larrialdi eta zerbitzuaren ondoriozko antzeko inguruabarrei buruzko arauetan egindako aldaketak, laguntzaren jarraitasuna bermatzekoaren ondoriozkoak, esparru-akordio hau amaiarazteko arrazoia izan daitezke edozein alderentzat, esparru-akordioaren 9. puntuan aurreikusitako terminoetan, ezertan ere kendu gabe esparru-akordioari atxikitako jabe-titular orok sinaturiko ituna deuseztatzeko daukan ahalmena.

c) Farmazia bulego bakoitzean zerbitzua ematen duten farmazialarien kopurua nahikoa izanen da bermatzeko farmazia horretara doazen gaixo guztiek behar duten farmazia laguntza jasoko dutela.

d) Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren kargurako emate egintzan derrigorrez eskatuko da banakako osasun txartela aurkeztea, bai eta egiaztatzea ere erabiltzaileak Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren kargurako farmazia laguntzarako eskubidea duela eta errezeta-eredua -eta, horrenbestez, erabiltzailearen diru- ekarpena- haren egoerari (aktiboa edo pentsionista) dagokiola.

e) Osasun Departamentuak gutxienez eduki beharreko medikamentuei buruz ematen dituen xedapenen betetzeaz gainera, farmazia bulegoetako medikamentu eta osasun produktuen izakinak dagokien eragin-esparruko sendagileen ohiko preskripzioen araberakoak izanen dira.

Errezetan jasotakoa ematearen ezaugarriak eta baliozkotasun baldintzak esparru-akordio honetako A eranskinean ezarritakoak izanen dira.

f) Itunpeko jabe-titularrek bermatu egin beharko dute farmazia bulegoan ematen den farmazia laguntzak Farmazia Laguntzari buruzko Foru Legean herritarrei aitorturiko eskubideak errespetatzen dituela.

4. Maisu-formulak.

Maisu-formulen prestaketa otsailaren 23ko 175/2001 Errege Dekretuan lan zuzena egiteko eta kalitate kontrolerako jarraibideen eta gainerako arauetan jasotakoen arabera eginen da. Maisu-formulak prestatzeko kreditaturik ez dauden farmazia bulegoek bidea eman beharko diete beren gaixoei behar dituzten maisu-formulak eskuratu ahal izan ditzaten.

Farmazia prestazio gisa sarturiko maisu-formulak eta farmazia-prestakinak esparru-akordio honetako B eranskinean ezarritako baldintzen arabera emanen dira.

5. Fakturatzeko prozedura.

Esparru-akordio honi atxikitako farmazia bulegoetako jabe-titularrek hilabete naturalen araberako edo egun kopuru bera hartuko duten fakturazio epe finkoen araberako fakturak eginen dizkiote Osasunbidea-Nafarroako Osasun-Zerbitzuari.

Fakturatzeko prozedura errezeten informatizazioan izanen du oinarri. Fakturazioan sartzen diren datuek bidea emanen dute fakturazioaren kontrol eraginkorra egiteko informazio fidagarri eta nahikoa izateko eta Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak medikamentuaren erabilera arrazoizkoa dela-eta bere gain dauzkan eginkizunak garatu ahal izateko.

Datu-bilketa, ahal dela, irakurketa optikoko sistemen bidez eginen da, lortutako informazioa egokia izan dadin. Errezeten mekanizaziotik heldu den informazioa fakturaziorako baizik ezin izanen da erabili. Beste edozein motatako erabilera egiteko Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren berariazko baimena beharko da. Betiere, informazio hori erabiltzaileen eta profesionalen datu pertsonalen babesari buruzko lege eta arau indardunen pean geratuko da.

Fakturaziorako ezaugarri eta baldintzak esparru-akordio honetako C eranskinean ezarritakoak izanen dira.

6. Baldintza ekonomikoak.

Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak farmazia bulegoetako jabe-titularrei zuzen emandako errezetak, ondoko baldintza ekonomikoen arabera fakturatutakoak, ordainduko dizkiete:

6.1. Farmazia-espezialitateak eta farmazia efektu eta osagarriak legez baimendutako prezioen arabera fakturatuko dira; haiek Osasun Sistema Nazionaleko farmazia produktuen izendegi ofizialean jasotakoak izanen dira.

Errezetak izendegi horretan jasotako azken prezioaren arabera fakturatuko dira. Hala eta guztiz ere, prezioen errebisio bat egiten bada, arau indardunetan ezarritakoari begiratuko zaio, eta arau horiek horri buruz ezer ez badiote hirurogeita hamar eguneko epea emanen da prezio berrien aplikazio mekanizatua egiteko.

Prezintu-kupoian akatsik baldin badago, hori osasun administrazio eskudunari jakinarazteaz gainera, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak hura fabrikatu duen laborategiari jakinaraziko dizkio hura eman duten farmazia bulegoei eginiko kalteak, Farmazia Laguntzari buruzko Batzordeko Negoziaziorako Azpi-batzordeak erabakia hartu ondoren.

6.2. Maisu-formulak eta farmazia-prestakinak B eranskinean ezarritako prozeduraren arabera baloratuko dira.

6.3. Irailaren 1eko 258/98 Foru Dekretuan sartutako espezialitateak E eranskinean jasotakoaren arabera fakturatuko dira.

6.4. Gai dietoterapikoak F eranskinean ezarritakoaren arabera fakturatuko dira.

6.5. Aurreko idatz-zatietan sartzen ez diren gainerako farmazia produktuak farmazia-espezialitateetako prezioak ezartzeko erabilitako irizpideen antzekoak erabili beharko dira.

7. Ordaintzeko prozedura.

Publikoari saltzeko prezioaren arabera baloratutako fakturatik (BEZa) onuradunak farmazia bulegoari ordaindu duen diru-ekarpenaren dagokion zatia kenduko da eta ekainaren 23ko 5/2000 Errege Dekretu Legea edo, kasua bada, hura ordezten duena, aplikatzetik datorren deskontua eginen zaio

Ordaintzeko modua eta epea D eranskinean ezarritakoa izanen da.

8. Osasun administrazioekiko lankidetza.

Jendearentzako farmazia bulegoetako jabe-titularrek Osasun administrazioek farmazia eta osasun laguntzaren kalitatea, oro har, bermatzeko, oro har, osasun sustatu eta babesteko, gaixotasunei aurre egiteko eta osasunaren alde hezteko bultzatzen dituzten programetan parte hartuko dute.

Aurrekoa gorabehera, farmazia bulegoetako jabe-titularrek berariazko akordioak egin ahal izanen dituzte farmazialariek horretarako egiten diren programetan parte hartzeko.

Berariaz, farmazia bulegoetako jabe-titularrek beste batzuekin batera parte hartu ahal izanen dute Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak eta Nafarroako Farmazialarien Elkargo Ofizialak farmazia bulegoen bitartez opiazeoen mendetasuna duten pertsonei tratamendua emateko lankidetza hitzarmenean, hartan aurreikusitako terminoetan.

9. Esparru-akordioaren indarraZ.

Esparru-akordio honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara ematen den egunean hartuko du indarra, eta haren indarraldia urte naturalen arabera automatikoki luzatuko da indarrean sartu eta hurrengo urteko urtarrilaren 1etik aurrera, salbu eta urtea bukatu baino gutxienez ere hiru hilabete lehenago amaiarazteko eskatzen denean. Honakoek izanen dute esparru-akordio hau amaiarazteko zilegitasuna:

-Nafarroako Farmazia Laguntzarako Batzordea, bere kideen gehiengo soilak erabakia hartuta.

-Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua.

-Nafarroako jendearentzako farmazia bulegoetako jabe-titularrak, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuari zuzendutako idatziaren bitartez.

10. Esparru-akordioari atxikitzea.

1.-Nafarroako jendearentzako farmazia bulegoetako jabe-titularrak Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren kargurako medikamentuak eta osasun produktuak emateko esparru-akordio honi atxiki ahal izanen zaizkio farmazia bulego bakoitzak sinatu beharreko banakako itun baten bitartez; horretarako, esparru-akordio honen TG eranskineko ereduaren araberako eskaria eta eskatzen den dokumentazioa aurkeztu beharko dituzte.

2.-Farmazia bulegoetako jabe-titularrek esparru-akordio honek indarra hartzen duen unetik aurrera sinatu ahal izanen dute ituna, ondoko dokumentazioa aurkeztuta:

a) Nafarroako jendearentzako farmazia bulegoetako jabe-titularra izatea kreditatzeko dokumentazioa.

b) Aplikatzekoak zaizkion betebehar fiskalak eta lan eta Gizarte Segurantzaren arloetakoak betetzen dituela kreditatzeko dokumentazioa, bai eta kontratuei buruzko legeetan administrazio publikoekin kontratuak izateko debekua ezartzeko aurreikusitako egoeretako batean ez egoteari buruzko deklarazio bat ere.

3.a) Esparru-akordioari atxiki nahi zaizkion jendearentzako farmazia bulegoetako jabe-titularrek bi hilabeteko epea izanen dute hura indarrean sartzen denetik Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan eskaria aurkezteko; epe hori bukaturik, aurkeztutako eskariek izanen dute indarra.

b) Titularitatea aldatzen duten farmazia bulegoak Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuarekin itunduta jarraituko dute harik eta jabe-titular berriak esparru-akordioari atxikitzeko eskatzen duen arte edo hura eskatzeko epea iragaten den arte. Horretarako, jabe-titular berriak edo berriek titularitatea aldatu eta hilabeteko epea izanen dute esparru-akordioari atxikitzeko; epe hori iraganik, formalizaturiko atxikipenak izanen du indarra, kasua bada.

c) Esparru-akordio hau indarrean sartu ondoren irekitako jendearentzako farmazia-bulegoetako jabe-titularrek, baldin eta hari atxiki nahi bazaizkio, farmazia bulegoa ireki eta hilabeteko epea izanen dute Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuari beren eskaria egiteko; atxikipenak eskaria formalizatzen den egunetik izanen du indarra, baldin eta aurkeztutako dokumentazio osagarrian zalantzarik gabeko moduan ikusten bada eskatzaileek eskatutako baldintza guztiak betetzen dituztela; hala ez bada, dokumentazio osoa aurkezten denetik aurrera izanen du indarra.

d) Aurreko epeetan ituntzeko aukerari atxiki ez zaizkion farmazia bulegoetako jabe-titularrek esparru-akordioari atxiki ahal izanen zaizkio hiruhileko natural bakoitzeko lehen hiru egun baliodunetan Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuari behar diren eskaria aurkeztuz.

11. Itunaren araubide juridikoa.

Esparru-akordio honen babesean sinatzen diren itunek izaera administratiboa izanen dute, eta ondokoen pean egonen dira: esparru-akordio honetan ituntzeko ezarritako baldintza orokorrak, Farmazia Laguntzari buruzko azaroaren 16ko 12/2000 Foru Legea, Osasunari buruzko azaroaren 23ko 10/1990 Foru Legea, Osasun Sistema Nazionaleko farmazia prestazioari buruzko arauak, eta aurreko xedapenetan aurreikusi gabeko gauzetarako, Nafarroako Foru Komunitateko administrazio publikoen kontratuei buruzko arauak.

12. Ituna iraungitzea.

1.-Administrazio publikoen kontratuei buruzko arauetan eta Farmazia laguntzari buruzko Foru Legean oro har aurreikusitakoez gainera, esparru-akordio honetan aurreikusitakoak izanen dira ituna iraungitzeko arrazoiak.

2.-Esparru-akordio honetan ezarritakoari loturik, farmazia bulego batek eginiko ez-betetze oro Esparru-akordioa Negoziatzeko Azpi-batzordeak aztertuko du, eta berak erabakiko du zein neurri zuzentzaile ezarri dagokion farmazia bulegoari, zehapen ekonomikoak izan nahiz itunetik kanpo aldi baterako uztea izan.

Farmazia bulegoek esparru-akordioaren banakako urratze bat egiten dutela joko da ondokoetako bat gertatzen denean:

a) Hirugarrenei errezetatik edo haien mekanizaziotik heldu den informazioa ematea edo esparru-akordio honen C eranskineko informazio-erreserbari buruzko klausulan ezarritakoa urratzea.

b) Produktua ematean edo fakturatzean iruzurra egitea.

c) Negoziaziorako Azpi-batzordearen iritziz esparru-akordioan ezarritakoa larriki urratzen duen beste edozein.

Hori guztia ezertan ukitu gabe farmazia bulegoari egoki dakizkiokeen beste izaera bateko zehapenak eta bai Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuari bai erabiltzaileari eginiko kalte-galerengatik behar direnak ordaintzeko betebeharra.

13. Itunak bete, aplikatu eta amaitzeari buruzko ahalmenak.

Ekainaren 16ko 10/1998 Foru Legeko 23. artikuluan ezarritakoari jarraituz, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuari dagokio esparru-akordio honen babesean sinaturiko itunak interpretatzeko, haren betetzeak sor ditzakeen zalantzak erabakitzeko eta itunak amaitu eta amaitze horren ondorioak erabakitzeko ahalmena.

Hala eta guztiz ere, aurreko lerrokadan adierazitako ahalmenez baliatu aurretik, Farmazia Laguntzarako Batzordeko Negoziaziorako Azpi-batzordeak ondoko gaiei buruzko txosten bat emanen du:

a) Itunen aplikazioan eta betetzean sor daitezkeen zalantzak erabakitzea.

b) Fakturazioarekin eta errezeten itzulketarekin loturiko gorabeherak erabakitzea.

c) Itunaren ez-betetze egintzekin bukatzeko eta haiek zuzentzeko neurriak proposatzea.

d) Maisu-formuletan erabil daitezkeen produktu kimikoen zerrendak gaurkotzea, bai eta maisu-formulen eta farmazia bulegoko produktuen prezioa eta tasazio modua ere.

e) Fakturazio prozedurarekin loturiko aldaketak.

f) Dispentsatze prozedurako aldaketak, dispentsatzea indarreko arauen arabera egokitzeko.

g) Gai dietoterapikoen prezioak berrikustea.

A ERANSKINA

Dispentsatzearen ezaugarriak

1. Ezaugarri orokorrak.

Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren kargura eman ahal izanen dira soilik Osasun Sistema Nazionaleko farmazia prestazioan sarturik egon, eta behar diren errezeta ofizialetan jaso eta indardun arauetan ezarritako baldintza orokorrak betetzen dituzten farmazia produktuak, bai eta akordio honetan berariaz jasotakoak ere.

Farmazialariek, arauz ezarritako ordutegiaren barruan eta farmazia laguntza jarraituko txandetan, derrigor eman beharko dituzte eranskin honetan aipatzen diren baliozkotasun baldintzak betetzen dituen errezeta ofizial baten bidez eskatzen diren eta ordaintzen diren produktuak.

Behar diren produktuak emateko egintzan, farmazia bulegoek honela jokatuko dute:

1.1. Egiaztatuko da aurkezturiko errezetak dispentsatzerako behar diren baldintza guztiak betetzen dituela.

1.2. Banakako osasun txartela eskatu eta egiaztatuko da erabiltzaileak eskubidea duela Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren kargurako farmazia prestaziorako, eta errezeta ereduak eta, horrenbestez, erabiltzailearen diru-ekarpena behar dena dela, haren egoera zein den (aktiboa edo pentsionista).

Farmazialariak akats bat dagoela egiaztatu eta gaixoak emaniko errezeta banakako osasun txartelak adierazitakoaz bestelako eredu batekoa dela, medikamentu edo osasun produktua eman ahal izanen du halere, baina horretarako errezetaren atzeko aldean dilijentzia bat idatzi beharko du. Halako kasuetan, gaixoak bere banakako osasun txartelaren araberako diru-kopurua ordaindu beharko du.

Ez da Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren kargurako farmazia prestaziorako eskubidea ez duten gaixoen errezetarik fakturatuko.

1.3. Errezetan farmaziaren izena eta zenbakia jasoko dira, bai eta produktua eman zen eguna eta farmazialariaren sinadura ere. Baldin eta iraupen luzeko tratamendu bati dagokion errezeta bada, hurrengo dispentsatzeak ere horretarako errezetaren atzeko aldeko laukietan zigilatu eta datatuko dira.

1.4. Eredu ez-ofizialean preskribitutako lan istripuengatiko errezetan kasuan, egiaztatu beharko da, gainera, errezetan asegurudunak lan egiten duen enpresaren izena eta helbidea jaso direla, bai eta lan istripuengatiko arriskuaren aurreko babesa Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionalari dagokiola ere. Arrisku horren aurreko babesa bestelako aseguru entitate bati badagokio, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak ez du ordainketa hori bere gain hartuko.

1.5. Espezialitateak ordeztea.

Farmazialariek eginiko espezialitate ordezteak indarreko arauen arabera eginen dira, eta kasu guztietan erabiltzaileak ezagutu eta onartu beharko ditu. Farmazialariak errezetan dilijentzia bat idatziko du ordezkatzearen arrazoia azaltzeko.

Oro har, farmazialariak preskribitutako farmazia-espezialitatea emanen du. Hala eta guztiz ere, erabiltzaileen laguntza jarraitua bermatzeko xedez, guardia ordutegian, farmazialariak preskribitutako espezialitatea ordeztu ahal izanen du baldin eta errezeta larrialdi zerbitzukoa izan eta farmazian preskribitutako espezialitatearen izakinak agortu badira. Emandako espezialitatearen prezioa ez da preskribitutakoa baino garestiagoa izanen.

Akordio honen ondorioetarako, ez dira espezialitateen ordezkatze gisa hartuko merkatuan preskribitutakoaren hornidura faltarengatik egiten direnak.

2. Fakturatu daitezkeen errezetak.

2.1. Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren kargura fakturatu ahal izanen dira farmazia produktuen izendegi ofizialean sarturiko farmazia-espezialitate, efektu eta osagarri guztien errezetak, errezeta ofizialeko ereduan preskribitu eta indardun arauen araberakoak izan eta prezintu-kupoia dutenak.

2.2. Soilik fakturatuko dira Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren kargura B eranskinean jasotako ezaugarrien araberako maisu-formulen errezetak eta farmazia-prestakinenak, Osasun Sistema Nazionalean finantzatzen direnak.

2.3. Soilik fakturatuko dira Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren kargura indardun arauen arabera Osasun Sistema Nazionalean finantzatzen diren gai dietoterapikoen errezetak.

2.4. Medikamentuari buruzko Legeko 94.2 artikuluaren arabera, ondokoak kanpo gelditzen dira: erabilera kosmetikoko produktuak, produktu dietetikoak, ur medizinalak, elixirrak, horzkariak, farmazia-espezialitate publizitarioak, erregimeneko produktuak, ardo medizinalak, medikamentudun gozokiak, xaboi medizinalak, diagnosia egiteko produktuak eta antzekoak. Halaber, ezin izanen dira Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren kargura fakturatu Gizarte Segurantzan farmazia prestaziotik kanpo utzitako farmazia-espezialitate eta maisu-formulak, Osasun Sistema Nazionalaren finantziazioari begira medikamentuen hautaketa arautzen duen urtarrilaren 22ko 83/93 Errege Dekretuan eta hura garatzeko xedapenetan ezarritakoari jarraituz.

Eskaintzan jasota egon eta publizitario bihurtzen diren espezialitateetarako, Osasun Administrazioak behar den moduan eta behar adina denborarekin jakinaraziko duela bermatuko da, eta finantziazioari dagokionez Farmazia Elkargoari sailkapenari buruzko jakinarazpena egin eta hiru hilabeteren buruan izanen du indarra. Beste edozein kasutan, finantziazio publikotik kanpo uzteek arauan ezarritako epean hartuko dute indarra.

2.5. Ezin izanen da errezeta batean aldi berean jaso espezialitateak, maisu-formulak, farmazia-prestakinak, efektuak eta osagarriak.

2.6. Errezeta arrunt bakoitzean soilik farmazia-espezialitate, efektu, osagarri, maisu-formula edo farmazia-prestakinaren ontzi bat baizik ezin izanen da eman, salbu eta ondokoetan:

a) J01 talde terapeutikoa "Antibiotiko Sistemikoak": horietatik, bide parenteraleko dosi bakarreko ontzi bat eta lau ontzi bitarte preskribitu ahal izanen dira, bai eta gainerako prestazioetako bi ontzi ere, baldin eta nazioartean izen, dosi, forma farmazeutiko eta formatu bera badute.

b) R05C1 taldean sailkaturiko espezialitateak "Espektorarazleak, infekzio aurkako mukolitikoak barne": horietatik, bide parenteraleko dosi bakarreko ontzi bat eta lau ontzi bitarte preskribitu ahal izanen dira, baldin eta nazioartean izen, dosi, forma farmazeutiko eta formatu bera badute.

c) Dosi anitzeko bialetan datozen intsulinak: haietatik bial bat eta lau bial bitarte preskribitu ahal izanen dira (ez dira horretan sartzen dosi anitzeko kartutxoak, ez eta boligrafo injektagarriak ere).

d) Somatotropina (hazkuntzaren hormona): horretatik, 4 U.I.ko bial bat eta lau bial bitarte preskribitu ahal izanen dira (gainerako aurkezpen moduak ez dira sartzen).

e) Estupefazientetzat jotako espezialitateak: haietatik ontzi bat eta lau ontzi bitarte preskribitu ahal izanen dira, baldin eta tratamendua hogeita hamar egun baino luzeagoa bada.

f) Ospitale-diagnosikotzat sailkaturiko farmazia-espezialitateak; haietatik ontzi bat eta lau ontzi bitarte preskribitu ahal izanen dira, baldin eta horrekin hiru hilabeteko tratamendua gainditzen ez bada. Baimena behar duten ospitale-diagnosiko espezialitateetatik, errezeta bakoitzean ontzi bakarra baizik ezin izanen da eman.

g) Mediku-errezetaren bitartez preskribitzen den guztietan, produktu dietetikoen ontzi bat eta lau ontzi bitarte eman ahal izanen dira, tratamenduan hilabeteko epea gainditzen ez den bitartean.

h) Etorkizunean legez ezartzen den beste edozein farmazia-espezialitate.

2.7. Iraupen luzeko tratamenduetarako errezetetan, 1994ko maiatzaren 23ko ministerio aginduko eranskinean eta ondoko gaurkotzeetan jasotako printzipio aktiboak dauzkaten espezialitateak baizik ezin izanen dira sartu, bai eta Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak agindu horretako seigarren 2 b idatz-zatian aipaturiko osasun programa berariazkoak aurrera eramateko beharrezkotzat jotzen dituenak ere.

Betiere, iraupen luzeko tratamenduetarako errezetetan lau ontzi bitarte jaso ahal izanen dira, bat errezeta hori osatzen duten ataletako bakoitzeko, salbu eta lege indardunetan ezarritako salbuespenetan.

2.8. Farmazialariek ez dute ez medikamenturik ez osasun produkturik emanen aurkeztutako errezeta medikoaren baliozkotasunari buruzko arrazoizko zalantzak dauzkatenean.

Farmazialariek arreta are handiagoa jarriko dute estupefaziente eta psikotropoen preskripzioetan, betiere herritarren intimitate pertsonal eta familiarrerako eskubidea errespetatu eta bermatuz; horretarako, medikamentua eman baino lehen, errezetak preskripzioa egin duena eta gaixoa identifikatzeko datuak dauzkala, Medikamentuari buruzko Lege indarduneko 85. artikuluko 2. idatz-zatian ezarritakoari jarraituz.

2.9. Errezetak emateko, egiaztatuko da preskripzioan medikamentua edo osasun produktua identifikatzeko oinarrizko datuak agertzen direla, Medikamentuari buruzko Legearen arabera.

Salbuespen gisa, ondoko datuak falta baina identifikazioa bermaturik duten errezeten medikamentu edo osasun produktuak eman ahal izanen dira, farmazialariak sinatuta: forma farmazeutikoa, unitate bakoitzeko dosia, administrazio bidea, formatua edo aurkezpena.

Halaber, tratamenduaren posologia edo/eta iraupena falta baldin bada, ezin izan delako hura zehaztu, farmazialariak errezetan eskatutakoak eman ahal izanen ditu, aldez aurretik egiaztatuta gaixoak medikuaren horri buruzko informazioa jaso duela.

3. Kontrol bereziak.

Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak farmaziako dispentsatzerako osasun baimen bat edo aldez aurretiko bisatu bat ezarri ahal izanen du, aparteko izaeraz. Bisatu edo baimen hori bi modutara egin ahal izanen da:

a) Errezetaren bisatua, non Osasun Zerbitzuen Ikuskaritzaren zigilua, sinadura eta data jasoko den. Bisatuaren data dispentsatzearena edo aurrekoa izanen da, eta bisatuaren data agertzen ez bada, preskripzioaren egun berean egin zela joko da.

Errezeta mota horietan, errezeta bakoitzeko ontzi bat eta lau ontzi bitarte jaso ahal izanen dira.

b) Osasun baimena: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak baimena emateko dokumentu bat prestatuko du, non gaixoaren eta preskripzioa egin duen medikuaren identifikazio datuak, preskribitutako produktuarena, baimendutako ontzien kopurua eta baimenaren iraupena jasoko diren.

Errezeta horietan, errezeta bakoitzeko ontzi bat baizik ezin izanen da jaso.

Baimenak indarra duen aldian, espezialitate edo farmazia produktu hori eman ahal izanen da baldin eta preskripzioa egin duen medikuaren errezetan "farmazialariarentzako oharrak" atalean baimenaren zenbakia eta haren iraungipen data agertzen diren eta medikuaren beste sinadura bat jasotzen badira.

Eman aurretik, bisatua edo baimena behar duten iraupen luzeko tratamenduetarako errezetetan, bisatua edo baimena errezeta osatzen duten atal guztietan jarriko dira.

Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak hartzen dituen neurriak behar den denboraz jakinaraziko ditu, eraginkortasunez ezar daitezen.

4. Errezeten balioa.

Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak ordaintzeari dagokionez, balioa izanen dute farmazia bulegoetan dispentsatu eta akordio honetan arauz ezarritako baldintza guztiak betetzen dituzten errezeta ofizialak.

4.1. Baliorako epea.

4.1.1. 10 egun naturaleko aldian izanen dute balioa, preskripzioa egin den egunetik edo bisatuaren egunetik, kasua bada, kontatuta, salbu eta estraktu hiposentsibilizatzaileen eta txerto bakterianoen kasuan, banaka prestatzen baitira; halakoetan, dauzkaten ezaugarri bereziengatik, epea 90 egunekoa izanen da.

4.1.2. Iraupen luzeko tratamenduetarako errezetetan, lehenbiziko dispentsatzea aurreko idatz-zatian zehaztutako epe beretan egin beharko da.

Gainerako dispentsatzeetan, gaixoari behar duen farmazia laguntza ematen zaiola ahal den guztian bermatzeko, balioa izanen dute soilik hiru hilabete baino epe laburragoan egindakoek.

Halaber, bigarren dispentsatzerako eta hurrengoetarako, erreferentziako data, balioari begira, aurreko dispentsatzearena izanen da.

Horri dagokionez, atal bakoitzaren baliozkotasuna zehazteko ez zaie begiratuko iraupen luzeko tratamendurako errezeta osatzen duten gainerakoei.

4.1.3. Iraupen luzeko errezetatako atzeko aldean agertu beharreko zigiluetako bat falta bada, errezeta hurrengo dispentsatzea egiten duen farmazia bulegoaren zigiluaren bitartez baliozkotuko da.

4.2. Itzultzeko arrazoiak:

4.2.1. Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak ez ditu bere gain hartuko eta, horrenbestez, ez ditu ordainduko ondoko gorabeheretako bat daukaten errezetak:

1.-Errezeta arrunta edo iraupen luzeko tratamendurako lehen errezeta, 10 egun naturaleko epea eta gero dispentsatutakoak, salbu eta estraktu hiposentsibilizatzaileen eta txerto bakterianoen kasuan, banaka prestatzen baitira; halakoetan, epea 90 egunetaraino zabaltzen da.

2.-Dispentsatzetik 90 egun iragan ondoren fakturatutako errezetak, salbu eta berriz fakturatutakoen kasuan; halakoetarako beste 60 eguneko epea egonen da, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak itzultzen duen egunetik kontatzen hasita.

3.-Errezeta eman duenaz besteko farmazia bulego batek fakturatutako errezetak.

4.-Behar den prezintu-kupoia falta duten errezetak, espezialitate, efektu edo osagarrien kasuan, edo dispentsatzearen justifikaziorik gabeak, prezintu-kupoia ez duten produktuen kasuan, salbu eta ezintasun materiala gertatu dela egiaztatzen den kasuetan.

5.-Preskripzioa eta dispentsatzea bat ez datozen errezetak, salbu eta baimendutako ordezte kasuetan, espezialitateen ordezteari buruzko atalean ezarritakoarekin bat, edo farmazia bateko errezeten arteko prezintu-kupoien trukea gertatu den kasuetan.

6.-Dispentsatu aurretik Osasun Zerbitzuen Ikuskaritzaren behar den bisatua edo baimena behar izan eta halakorik ezarritako baldintzetan ez dutenak.

7.-Dispentsaturiko tratamenduaren iraupena hiru hilabete baino luzeagoa den errezetak, salbu eta preskribitutako espezialitatearen aurkezpenak epe hori gainditzen duen kasuetan.

8.-Preskripzioa egin duen medikuaren sinadura falta duten errezetak.

9.-Preskripzioaren datuetan gehitutako datuak, zuzenketak edo ezabaketak dauden errezetak, preskripzioa aldatzen dutenak, non eta ez duten preskripzioa egin duen medikuaren beste sinadura bat.

10.-Preskripzioaren datan gehitutako datuak, zuzenketak edo ezabaketak duten errezetak, dispentsatzearen egunarengatik errezetaren balio epea aldatzen dutenak, non eta ez duten preskripzioa egin duen medikuaren beste sinadura bat.

11.-Faltsutasuna dokumentu bidez kreditatzen den errezetak, farmazialariak hori ezagutzen badu.

12.-Dagokion eranskinean ezarritakoarekin bat ez datozen maisu-formulak preskribitzen dituzten errezetak.

13.-Lan istripuengatiko edo lan gaixotasunengatiko errezetak, aseguru entitatea Gizarte Segurantzaz (GSIN) beste bat denean, fakturazioari buruzko eranskineko 1.1 puntuan adierazitakoaren arabera. Halakoetan, errezeta jatorrizkoak itzuli eginen dira.

14.-Iraupen luzeko tratamenduetarako errezetak, bigarren dispentsatzeari edo ondokoei dagozkienak, baliozkotasun epetik kanpo egindakoak, gehienez ere 3 hilabete.

15.- Iraupen luzeko tratamenduetarako errezetak, egintza profesional bakarrean batera eman direnean, salbu eta preskribitutako tratamenduaren kadentziak horretarako bidea ematen duenean.

16.-Gaixoak Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren kargurako farmazia prestaziorako eskubidea ez daukan errezetak.

17.-Osasun Sistema Nazionaleko farmazia produktuen izendegi ofizialean baja ez-fakturagarri gisa agertzen diren produktuen errezetak.

18.-Prezintu-kupoirik eta finkatutako preziorik ez duten produktuen errezetak, haiekin batera produktua erosteko prezioa agertzen duen faktura ez badago.

4.2.2. Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak deusez partzialtzat hartu ahal izanen ditu ondoko gorabeherak dauzkaten errezetak:

1.-Preskribitutakoa baino ontzi txikiagoa eman deneko errezetak. Dispentsaturiko produktuaren kopurua ordainduko da, etekin profesionala gorabehera, dispentsatzea errezetaren atzeko aldean justifikatzen ez bada edo Esparru-akordioa Negoziatzeko Azpi-batzordeak halakorik ez dagoela argi eta garbi egiaztatzen ez badu behar diren banaketa bideetan.

2.-Ontzi handiagoa eman deneko errezetak, bai espezialitateen kasuan bai efektu eta osagarrien kasuan ere, preskripzioan ontzi txikiagoa agertzen denean edo ezer ez denean agertzen, salbu eta medikuak behar bezala zehaztutako posologian eta tratamenduaren iraupenean justifikatzen bada. Ontzi txikiagoari dagokion kopurua ordainduko da, dispentsatzea errezetaren atzeko aldean justifikatzen ez bada edo Esparru-akordioa Negoziatzeko Azpi-batzordeak halakorik ez dagoela argi eta garbi egiaztatzen ez badu behar diren banaketa bideetan.

3.-Maisu-formulen errezetetan edo farmazia-prestakinenetan, emandako produktuen kopuruak baimendutako gehieneko gainditzen badu, ezarritako gehieneko kopurua baizik ez da ordainduko.

4.-Ontzi bat baino gehiago ematen den kasuetan, legezko salbuespenekin, horietako baten kopurua baizik ez da ordainduko.

5.-Akordio honetan ezarritako prezioa gaindituz fakturaturiko espezialitate, maisu-formula, efektu eta osagarrien errezetak. Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak ezarritako prezioa ordainduko du.

6.-Ekarpenik gabeko errezetak, baldin eta gaixoak, bere banakako osasun txartelaren arabera, haiek erabiltzeko eskubiderik ez badu. Halakoetan, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak gaixoaren banakako osasun txartelaren arabera dagokion kopurua baizik ez du ordainduko.

7.-Ematearen data preskripzioa baino lehenagokoa den errezetak. Emandako produktuaren kopurua ordainduko da, etekin profesionalaren tartea kenduz.

8.-Dispentsatzearen data bisatuarena baino lehenagokoa den errezetak. Emandako produktuaren zenbatekoa ordainduko da, etekin profesionalaren tartea kenduz.

9.-Osasun baimena izan eta ontzi bat baino gehiago eman direneko errezetak. Halakoetan, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak ontzi baten diru-kopurua baizik ez du ordainduko.

4.2.3. Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak ondoko gorabeherak dauzkaten errezetak zuzentzeko modukotzat jotzen ditu:

1.-Preskripzioa egin duen medikuaren identifikazioa ez duten errezetak. Itzuli eginen dira preskripzioa egin duen medikuaren elkargokide zenbakia grabatzeari begira irakurtezina duten errezetak. Farmazialariak eskuz osatu ahal izanen ditu datu horiek, mekanizazioa egiten duen enpresak irakurri ahal izan ditzan.

2.-Preskripzioaren data falta duten errezetak. Errezeta horiek berriz fakturatu ahal izanen dira, preskripzioa egin duen medikuak sinaturiko dilijentzia batez, non gaixoaren izen-abizenak eta preskripzioaren data adieraziko diren; betiere, data horretatik dispentsatzera ezin izanen dira 10 egun baino gehiago iragan.

3.-Gaixoaren identifikazioa falta duten errezetak. Itzuli eginen dira, berriz fakturatu daitezen, gaixoaren identifikazio datuetako bat falta duten errezetak. Farmazialariak idatzi ahal izanen ditu gaixoa identifikatzeko (izen-abizenak eta afiliazio zenbakia) falta diren datuak.

4.-Farmazialariaren sinadura edo dispentsatzearen data falta izatea. Datu horiek falta izatea zuzentzeko modukoa izanen da. Horrenbestez, errezetak farmaziara itzuliko dira osatu ditzan eta berriz fakturatu ditzan, non eta ez den farmazia horren ohiko praktika bat; izan ere, halakoa bada, faktura guztiak deuseztatu eginen dira.

5.-Iraupen luzeko tratamenduetarako errezetak, halako errezeten bitartez ezin preskribitu daitekeen produktu bat eman nahi denean. Errezeta horiek itzuli eginen dira errezeta eredu egokiaren bitartez berriz fakturatu daitezen.

B ERANSKINA

Eranskin honetan ondokoen dispentsatzerako baldintza ekonomikoak arautzen dira: maisu-formulak, farmazia-prestakinak, banakako estraktu hiposentsibilizatzaileak, txerto bakterianoak eta efektu eta osagarriak.

I.-Maisu-formulak.

Eranskin honen edukia ondokoei egokituko zaie: Medikamentuari buruzko 25/90 Legearen garapenari, Osasun Sistema Nazionalaren finantziazioari begira medikamentuen hautaketa arautzen duen urtarrilaren 22ko 83/93 Errege Dekretuari, Gizarte Segurantzaren funtsekin edo Sanitate eta Kontsumo Ministerioari atxikitako Estatuaren funtsekin finantzatzetik kanpo utzitako medikamentuen zerrenda handitzen duen 1663/98 Errege Dekretuari, Maisu-formulen prestaketa zuzenari eta haien kalitate kontrolari buruzko arauak onetsi zituen otsailaren 23ko 175/2001 Errege Dekretuari eta Sanitate eta Kontsumo Ministerioak ezartzen dituen gainerako arauei.

1. Esparru-akordio honen xede den farmazia prestazioan sarturiko maisu-formulak.

Esparru-akordio hau sinatzen denetik Formulario Nazionalak indarra hartu arte, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren kargura dispentsatutako maisu-formulak egun onartutako arau tekniko eta zientifikoen arabera prestatu beharko dira, eranskinean datozen printzipio aktiboekin, formularen eraginkortasuna, segurtasuna eta kalitatea bermatuko duen administrazio bidea erabiliz eta substantzia bakoitzerako zehaztuko diren baldintza partikularretan.

2. Farmazia prestaziotik kanpo dauden maisu-formulak.

2.1. Indarreko arauek Osasun Sistema Nazionalaren finantziaziotik kanpo utzitako produktu multzo edo espezialitateetan sailka daitezkeen maisu-formulak.

2.2. Preskribitzerakoan osaketa kualitatibo eta kuantitatiboa ematen ez den maisu-formulak, edo/eta Espainian indarra duen Farmakopean deskribatzen ez diren printzipio aktiboak dauzkatenak.

2.3. Prestaketarako farmazia-espezialitate bat erabili beharreko maisu-formulak. Kasu bereziak Esparru-akordioa Negoziatzeko Azpi-batzordeak onets ditzan aurkeztu beharko dira.

2.4. Erregistraturik eta merkatuan salgai dagoen farmazia-espezialitate baten osaketa, dosi eta forma farmazeutiko bera duten maisu-formulak.

2.5. Beren osaketan Sanitate eta Kontsumo Ministerioaren Medikamentuak Hautatu eta Berrikusteko Programetan erretiratutako formulazioekin bat datozen maisu-formulak.

2.6. Bidea izateko xedea baizik ez duten eszipiente soilak edo eszipiente multzoak baino biltzen ez dituzten maisu-formulak.

3. Prestaketa eta dispentsatzea.

3.1. Maisu-formulak prestatzeko prozesua farmazia artearen arau tekniko eta zientifikoen arabera gauzatuko da, Medikamentuari buruzko Legea eta Maisu-formulen prestaketa zuzenari eta haien kalitate kontrolari buruzko arauak onetsi zituen otsailaren 23ko 175/2001 Errege Dekretua betez.

3.2. Maisu-formula bat dispentsatzeko egintzan, farmazialariak behar den eta nahikoa den ahozko eta idatzizko informazioa emanen dio, formula zuzen identifikatu, kontserbatu eta erabil dadin, bai eta tratamendua behar bezala bete dadin.

Informazio hori etiketan agertzen diren datuek eta prospektuan sartzen direnek osatuko dute. Datu horiek Formulario Nazionalean agertzen direnekin bat etorri beharko dute.

3.3. Maisu-formulak beren izaerari eta xede duten erabilerari dagozkien ontzietan dispentsatuko dira, edukia babestuta egon eta haren kalitateari ezarritako baliozkotasun epean eutsi ahal izanen zaiola bermatzeko.

Ontzietako etiketetan ondoko datuak bilduko dira:

-A.S.S.S.

-Maisu-formula: Osaketa kuantitatibo eta kualitatibo osoa, gutxienez ere nahitaez deklaratu beharreko printzipio aktibo eta eszipienteena.

-Forma farmazeutikoa, administrazio bidea eta dispentsatutako kopurua.

-Preskripzioa egin duen medikua (izena eta elkargokide zenbakia).

-Gaixoaren izena.

-Prestaketaren data, iraungipen data eta kontserbatzeko baldintzak (bidezkoa bada).

-Farmazia (izena, zenbakia, helbidea eta telefonoa).

-Errezeten liburuko erregistro zenbakia.

-Jendearentzako salmenta-prezioa.

-Oharrak (bidezkoa bada).

Ontziaren tamainak datu horiek guztiak sartzeko biderik ematen ez duenean, datuak orri batean emanen zaizkio gaixoari; betiere, ontzian, nahitaez, ondoko datuak agertu beharko dira:

-Osaketa kualitatibo eta kuantitatibo osoa, gutxienez ere nahitaez deklaratu beharreko printzipio aktibo eta eszipienteena.

-Farmaziaren izena, zenbakia, helbidea eta telefonoa.

-Iraungipen data.

-Errezeten liburuko erregistro zenbakia.

-Jendearentzako salmenta-prezioa

Halaber, medikamentua zuzen erabiltzeko farmazialariak ezinbestekotzat jotzen dituen datuak agertuko dira.

Farmazia-prestakinen ontzietako etiketek maisu-formulen etiketek eraman beharreko datu berak eramanen dituzte, ondokoak salbu:

-Preskripzioa egin duen medikuaren izena eta elkargokide zenbakia.

-Gaixoaren izena.

4. Ekarpena.

Maisu-formulen eta farmazia-prestakinen ekarpena legez ezarritakoa izanen da.

Monofarmako gisa formulatzen diren printzipio aktiboak izan eta ekarpen murriztua behar dutenak printzipio aktiboen zerrendan aipatuko dira.

5. Fakturazioa.

Maisu-formulak esparru-akordio honen C eranskinean ezarritakoaren arabera fakturatuko dira.

6. Printzipio aktiboen zerrenda.

6.1. Printzipio aktiboen zerrenda, administrazio bidea eta Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren kargurako maisu-formulatzat hartzeko gainerako baldintza bereziak I taulan agertzen direnak dira. Produktu kimikoak ezin izanen dira ontziratu gabe dispentsatu.

Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak banaka baloratuko du jada merkatuan egon eta egoera berezietan dosifikazioa edo/eta administrazioa errazteko bestelako dosi edo forma farmazeutikoetan preskribitzen diren printzipioa aktiboak dauzkaten maisu-formulen finantzatzea.

6.2. Zerrenda horietan sarturiko produktu kimikoen prezioa finkatzeko, hornitzaile adierazgarriek (zentro farmazeutikoak, farmazia kooperatibak, farmazia banaketako biltegiak eta produktu kimikoen biltegiak) emaniko kostu-prezioak kreditatzeko egiaztagiriak edo jatorrizko ziurtagiriak erabiliko dira.

Produktu kimikoen zerrendako prezioak aldatu eta produktu berrien prezioak finkatzeko jarraibide berak erabiliko dira.

6.3. Urtero zerrendan sarturiko produktu kimikoen prezioak berrikusiko dira, 6.2 idatz-zatian definitutako irizpideen arabera; aparteko izaeraz ere berrikusi ahal izanen dira, aldeetako batek eskatuta; azkenik, edozein unetan berrikusi ahal izanen dira prezioaren gaurkotzea behar adina justifikaturik dagoen produktuen prezioak.

Berrikuspen hori Esparru-akordioa Negoziatzeko Azpi-batzordeak egin beharko du. Horretarako, lantalde bat eratu ahal izanen du.

6.4. Esparru-akordioa negoziatzeko Azpi-batzordeak erabakiko du beste produktu kimiko batzuk zerrendan sartzea eta sartu berritako produktu horien prezioak.

7. Maisu-formulak baloratzeko arauak.

Maisu-formulak eta farmazia-prestakinak esparru-akordio honetan ezarritako arauen arabera baloratuko dira.

Lehengaien prezioa, egokitze materialarena eta zerbitzu-sari profesionalak, bai eta behar diren zergak ere, maisu-formulen diru-zenbatekoan sarturik daude.

Honela kalkulatuko da Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren kargurako maisu-formulen jendearentzako salmenta-prezioa:

-Lehenbizi dagokion zerrendan (I. taula) ageri diren printzipioen prezioa hartuko da.

-Horri behar den eszipientearen prezioa gehituko zaio, eszipienteen zerrenda erabiliz (II. taula).

-Zerbitzu-sari profesionalen prezioa gehituko zaio, III. taulan ezarritakoaren arabera.

Multzo bakoitza baloratzeko irizpide gisa P Faktorea (konstantea) erabiliko da, eta gero forma farmazeutiko bakoitzaren prestaketaren zailtasunaren arabera eta dispentsatutako espezialitate kopuruaren arabera finkatzen den koefiziente biderkatzaile aldakorra erabiliko da. 2002ko abenduaren 31ra arte 1,894925 euroko balioa ematen zaio P Faktoreari. Faktore hori urtero berrikusiko da. Berrikuspena automatikoa izanen da, eta urteko KPIaren igoeraren arabera eginen da.

-Azkenik, ontziaren prezioa gehituko zaio, IV taularen arabera.

-Hortik ateratzen den diru-zenbatekoari unean-unean medikamentuetarako indarra duen BEZa aplikatuko zaio.

Farmazialariak errezetaren atzeko aldean fakturazioaren prezioa jaso beharko du, honela zehazturik:

Zerbitzu-sari profesionalak + printzipio aktiboen prezioa eszipientearen prezioa + ontziaren prezioa + BEZa.

III. taulan, maisu-formula bakoitzerako presta daitekeen gehieneko kopuru bat finkatzen da, unitate, gramo edo zentimetro kubikoetan adierazirik. Finkatutako kopuruak gainditzen dituztenak ez dira ordainduko.

III. taulako zerbitzu-sari profesionaletarako, atal bakoitzean gutxieneko kostu batzuk finkatuko dira. Kostu horiek ordainduko dira kopuru txikiak fakturatzen direnean.

8. Farmazia-prestakinak.

Honakoak dira Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren kargura dispentsatu daitezkeen farmazia-prestakinak:

-Alkohol Borikatua, % 5ean (soilik erabilera otologikorako).

-Kobre Sulfatoa (% 0,05eko, % 0,1eko eta % 0,2ko soluzioak).

Eranskin honetako formulen ataleko 2, 3, 4, 5 eta 6. puntuetan maisu-formuletarako ezarritako guztia farmazia-prestakinei ere aplikatuko zaie. Etiketan, farmazia-prestakinaren izena eta dispentsatu duen farmazia-bulegoa ere aipatu beharko dira.

Errezeta bakoitzeko gehienez ere dispentsatu daitekeen kopurua 100 gramo edo 250 cc izanen da. Finkatutakoez gainetiko kopuruak ez dira ordainduko.

8.1. Farmazia-prestakinen zerrendako prezioak finkatzea.

Farmazia-prestakinaren 100 cc baloratzeko, maisu-formula gisa tasaturiko 1.000 zentimetro kubikoren diru-zenbatekoa zati hamar eginen da, 1.000 zentimetro kubikoko ontziaren prezioa kenduta.

Farmazia-prestakinaren baloreari ontziaren prezioa eta BEZaren guztizko batuketa gehituko zaie. Ontzien prezioa IV. taulan ageri dena da.

8.2. Farmazia-prestakinen zerrendaren gaurkotzea eta prezioen berrikustea.

Negoziaziorako Azpi-batzordearen eskumena izanen da. Jarraitu beharreko prozedura 7. ataleko produktu kimikoen zerrendarako zehaztutako bera izanen da.

II.-Efektuak eta osagarriak.

Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren kargura dispentsatu daitezkeen efektu eta osagarritzat hartuko dira behar den prezintu-kupoia izan eta Farmazia Produktuen Izendegi Ofizialean jasota daudenak.

Dispentsatzeari eta fakturatzeari dagokienez, esparru-akordio honetan farmazia-espezialitateetarako ezarritakoari egokituko dira, C eranskinean jasotako berezitasunak kontuan hartuta.

III.-Banakako estraktu hiposentsibilizatzaileak (alergiarako txertoak), txerto bakterianoak eta auto-txertoak.

222/1991 Errege Dekretuko bigarren xedapen gehigarriko bigarren puntuan aurreikusitakoa garatzen ez den bitartean, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren kargurako dispentsatzeari dagokionez, Farmaziaren eta Osasun Produktuen Zuzendaritza Nagusiak behar bezala baimendutako farmazia-laborategiek prestatutakoak hartuko dira banakako txertotzat.

Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren kargura dispentsatzeko baimenduta dauden estraktu hiposentsibilizatzaileek eta txerto bakterianoek etiketa bat eramenen dute; etiketa hori errezeta ofizialari gehituko zaio dispentsatzeko unean.

Akaroak, hautsa, polenak, onddoak, epitelioak eta antigeno bateragarrien nahasketak (onddoak-hautsa eta akaroak-hautsa) ez diren alergenoak dauzkaten alergiaren aurkako banakako txertoak dispentsatzeko, errezeta bisatu edo baimendu beharko da.

Banakako txerto bakteriano eta auto-txerto guztiek, halaber, Ikuskaritzaren aldez aurreko bisatua beharko dute.

Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren kargura dispentsatutako banakako txertoen errezetak fakturatzeko unean, osaketa kualitatiboa eta kuantitatiboa nahitaez zehaztu beharko dira.

Txerto horietarako diru-ekarpena indarreko arauek zehazten dutena izanen da.

IV.-Prezintu-kupoirik bateko bisatuak.

Prezintu-kupoirik izan ez eta aldez aurretiko bisatua edo baimena duten produktuetan, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak zehazten duen diru-ekarpena egin beharko da. Zenbatekoa behar den denborarekin jakinaraziko zaie farmazialarien ordezkariei.

Errezeta horiek fakturatzeko, dispentsatzearen egiaztagiria aurkeztu beharko da (kartoizko kutxaren zatia, non produktuaren izena eta prezioa agertuko den) edo, halakorik izan ezean, erosketaren faktura eta behar den zigilua aurkeztu beharko dira, C eranskinean azaltzen den bezala.

I. TAULA: PRINTZIPIO AKTIBO GISA FORMULA DAITEZKEEN PRODUKTU KIMIKOEN ZERRENDA

13 ZIS-RETINOIKOA, AZIDOA = Isotretinoina

KAEE, vs. vt % 0,025 eta % 0,5eko bitarteko kontzentrazioetan denean.

X

N

33,043057

5-AMINOSALIZILIKOA, AZIDOA =mesalazina = 5 ASA

R

0,722074

KADE OLIOA = ipuru olioa = ipuru brea

Soilik beste printzipio aktibo batzuei lotua

X

N

0,045188

IPURU OLIOA = kade olioa = ipuru brea

Soilik beste printzipio aktibo batzuei lotua

X

N

0,045188

AZETATOA, A VITAMINA = retinol AZETAto

Monofarmako vs moduan

vs

X

N

0,218338

AZETAZOLAMIDA

N

0,906491

AZETILCISTEINA

Monofarmako gisa, BGBKerako eta hari loturiko gaixotasunetan erabiltzeko, CIE 9. arg.

N

0,126162

AZETILSALIZILIKOA, AZIDOA

N

0,013549

AZETOHIDROXAMIKOA, AZIDOA

KAEE

N

3,898886

AZIKLOBIR

N

1,716094

ADRENALINA, KRISTALA

X

N

20,078287

ALOPURINOL

R

13,330028

HARRIKATZ MUNDRUNA = HARRIKATZ BREA = koaltarra

N

0,036961

MUNDRUN BEGETALA = brea begetala = pinu brea

Soilik beste printzipio aktibo batzuei lotua

N

0,012867

ALUMINIO HIDROXIDOA, HAUTSA

Monofarmako gisa edo beste antiazido batzuei lotua

N

0,021931

ALUMINIO, FOSFATOA

Monofarmako gisa edo beste antiazido batzuei lotua

N

0,012892

ALUMINIO, HIDROXIDO GELA

Monofarmako gisa edo beste antiazido batzuei lotua

N

0,040557

ALUMINIO, SILIKATOA

Monofarmako gisa edo beste antiazido batzuei lotua

N

0,002596

AMANTADINA, KLORHIDRATOA

N

0,862573

AMBROXOL

Monofarmako gisa, BGBKerako eta hari loturiko gaixotasunetan erabiltzeko, CIE 9. arg.

N

0,962581

AMILOKAINA, KLORHIDRATOA

N

0,261873

AMINOAZETIKOA, AZIDOA

vs

N

0,020274

AMINOBENZOIKOA, AZIDOA

Soilik beste printzipio aktibo batzuei lotua, fotobabesa eskatzen duten prozesu patologikoetan

X

N

0,087541

AMINOFILINA

X

N

0,124410

AMINOSALIZILIKOA, AZIDOA = mesalazina = 5-ASA

R

0,722074

AMIODARONA, KLORHIDRATOA

R

1,701712

AMITRIPTILINA

R

0,373229

AMONIOA, KLORUROA

N

0,016648

AMOXIZILINA, TRIHIDRATOA

Monofarmako gisa

N

0,273701

AMPIZILINA, TRIHIDRATOA

Monofarmako gisa

N

0,207349

ANTRALINA = ditranol

X

N

2,234062

ARGININA, KLORHIDRATOA

Monofarmako gisa eta soilik bide parenteraletik

X

N

0,108194

ARNIKA, ESTRAKTU JARIAKORRA

N

0,063034

ASA = mesalazina = azido aminosalizilikoa

R

0,722074

ASKORBIKOA, AZIDOA = C bitamina

Soilik bide injektagarritik edo eszipiente moduan

X

N

0,021541

ASPARTIKOA. AZIDOA

vs

X

N

0,029242

ASTEMIZOL

N

3,647542

ATAPULGITA KOLOIDALA

N

0,001545

ATENOLOL

R

2,105646

ATROPINA, SULFATOA (dosifikazioa mcg-tan)

Monofarmako gisa

X

N

1,968937

SUFRE KOLOIDALA

Soilik beste printzipio aktibo batzuei lotua

N

0,012976

SUFRE GARBITUA

Soilik beste printzipio aktibo batzuei lotua

N

0,002434

SUFRE HAUSPEAKINA

Soilik beste printzipio aktibo batzuei lotua

N

0,005147

SUFRE SUBLIMATUA

Soilik beste printzipio aktibo batzuei lotua

N

0,004168

METILENO URDINA = metiltionina soluble

Soilik bide sistemikotik edo eszipiente bezala

N

0,362596

AZULENOA, % 25 HIDROSOLUGARRIA

Soilik beste printzipio aktibo batzuei lotua

N

0,496148

BAZITRAZINA

Monofarmako gisa

X

N

16,073708

TOLUKO BALTSAMUA

Monofarmako gisa

N

0,060306

TOLUKO BALTSAMUA, ESTRAKTU JARIAKORRA

Monofarmako gisa

X

N

0,019819

PERUKO BALTSAMUA

Monofarmako gisa, BGBKerako eta hari loturiko gaixotasunetan erabiltzeko, CIE 9. arg.

X

N

0,074118

PERUKO BALTSAMUA, ESTRAKTU JARIAKORRA

Monofarmako gisa, BGBKerako eta hari loturiko gaixotasunetan erabiltzeko, CIE 9. arg.

X

N

0,037897

BARBITALA

Monofarmako gisa

N

0,023289

BEKLOMETASONA, DIPROPIONATOAA

Monofarmako gisa

X

N

19,684487

BELLADONA, ESTRAKTU BIGUN URTSUA

X

N

0,395347

BELLADONA, ESTRAKTU JARIAKORRA

Soilik bide sistemikotik eta laxanteetan ezin da formulatu

X

N

0,060901

BELLADONA, HAUTSA

Soilik bide sistemikotik eta laxanteetan ezin da formulatu

X

N

0,044740

BELLADONA, TINTURA

Soilik bide sistemikotik eta laxanteetan ezin da formulatu

X

N

0,027916

BENZIDAMINA, KLORHIDRATOA

N

0,310194

BENZILOA, BENZOATOA

Soilik % 10-30 kontzentrazioetan

vt

N

0,022516

BENTONITA

N

0,007076

BENZOKAINA

Bide mukosoa, odoluzkien aurkakoetan ezin formulatu daitekeena

X

N

0,077588

BETAINA

Lauril Sulfato Sodikoa formulatzen denean, soilik Ketoconazol edo Benzoilo Peroxidoarekin lotu ahal izanen da.

N

0,003414

BETAMETASONA

Monofarmako gisa, edo gentamizilarekin, tobramizinarekin eta tetraziklinarekin lotua, administrazio oftalmikorako

X

N

11,400322

BETAMETASONA, 17-21- DIPROPIONATOAA

Monofarmako gisa

X

N

10,528831

BETAMETASONA, 17-BALERATOA

Monofarmako gisa

X

N

10,951823

BETAMETASONA, DIPROPIONATOA

Monofarmako gisa

X

N

11,911096

BETAMETASONA, BALERATOA

Monofarmako gisa

X

N

13,041773

BIFONAZOL

Monofarmako gisa

N

2,310090

BIOSUFRE FLUIDOA

Soilik infekzioen aurkakoei lotuei

N

0,043212

BIOSUFREA, HAUTSA

Soilik infekzioen aurkakoei lotuei

N

0,033508

BIOTINA = H vitamina (dosifikazioa mcg-tan)

Monofarmako gisa

X

N

10,721936

BISMUTO SUBZITRATOA

Monofarmako gisa

N

0,068932

BISMUTO, SUBNITRATOA

Monofarmako gisa

N

0,049598

BORIKOA, AZIDOA HAUTSA

Erabilera otologikorako eta eszipiente gisa

N

3,908633

IPURU BREA = kade olioa = ipuru olioa

Soilik beste printzipio aktibo batzuei lotua

X

N

0,045188

HARRIKATZA BREA = harrikatza galipota = koaltarra

N

0,036961

BREA BEGETALA = galipot begetala = pinu brea

Soilik beste printzipio aktibo batzuei lotua

N

0,012866

BROMHEXINA, KLORHIDRATOA

Monofarmako gisa, BGBKerako eta hari loturiko gaixotasunetan erabiltzeko, CIE 9. arg.

N

0,204692

BROMOKRIPTINA, MESILATOA

R

51,566839

BUMETANIDA

X

R

0,548603

BUTILESKOPOLAMINA, BROMUROA

Monofarmako gisa

X

N

3,867513

BUTILMETOXIDIBENZOILMETANOA

Soilik beste printzipio aktibo bati lotua, fotobabesa eskatzen duten prozesu patologikoetan

N

0,203773

KAFEINA ANHIDRA

N

0,028169

KAFEINA DIFFUCAPS RETARD

N

0,096384

KAFEINA, ZITRATOA

N

0,072129

KALTZIO, AZETATOA

Monofarmako gisa edo Ca edo Vit-eko beste gatz batzuei lotua D

N

0,028949

KALTZIOA, KARBONATO HAUSPEAKINA

Monofarmako gisa edo Ca edo Vit-eko beste gatz batzuei lotua D

N

0,002654

KALTZIOA, ZITRATOA

Monofarmako gisa edo Ca edo Vit-eko beste gatz batzuei lotua D

N

0,031517

KALTZIOA, KLORURO ANHIDROA

Monofarmako gisa edo Ca edo Vit-eko beste gatz batzuei lotua D

O

N

0,016872

KALTZIOA, KLORURO KRISTALA

Monofarmako gisa edo Ca edo Vit-eko beste gatz batzuei lotua D

O

N

0,017584

KALTZIOA, DOBESILATOA

Monofarmako gisa edo Ca edo Vit-eko beste gatz batzuei lotua D

N

0,139297

KALTZIOA, FOSFATO DIBASIKOA

Monofarmako gisa edo Ca edo Vit-eko beste gatz batzuei lotua D

N

0,003552

KALTZIOA, FOSFATO MONOBASIKOA

Monofarmako gisa edo Ca edo Vit-eko beste gatz batzuei lotua D

N

0,013061

KALTZIOA, FOSFATO TRIBASIKOA

Monofarmako gisa edo Ca edo Vit-eko beste gatz batzuei lotua D

N

0,016424

KALTZIOA, GLIZEROFOSFATO HAUTSA

Monofarmako gisa edo Ca edo Vit-eko beste gatz batzuei lotua D

N

0,051426

KALTZIOA, GLUKONATOA

Monofarmako gisa edo Ca edo Vit-eko beste gatz batzuei lotua D

N

0,014738

KALTZIOA, HIDROXIDOA

Monofarmako gisa edo Ca edo Vit-eko beste gatz batzuei lotua D

N

0,007876

KALTZIOA, LACTATO

Monofarmako gisa edo Ca edo Vit-eko beste gatz batzuei lotua D

N

0,012009

KALTZIOA, SULFATOA

Monofarmako gisa edo Ca edo Vit-eko beste gatz batzuei lotua D

N

0,011053

KANRENONA

vt

N

3,109361

KAOLINA

Monofarmako gisa edo beste antiazido batzuei lotua

N

0,003909

CAPSICUMA, OLEORRESINA

N

0,890895

KAPTOPRILOA

R

0,003318

KARBAMAZEPINA

R

1,045040

KARBOZISTEINA = carboximetilzisteIna

Monofarmako gisa, BGBKerako eta hari loturiko gaixotasunetan erabiltzeko, CIE 9. arg.

N

0,236295

IKATZ AKTIBATUA = ikatz xurgatzailea

Soilik antidoto gisa

N

0,051387

IKATZ XURGATZAILEA = ikatz aktibatua

Soilik antidoto gisa

N

0,020230

KARBOXIMETILZISTEINA = karbozisteina

Monofarmako gisa, BGBKn eta hari loturiko gaixotasunetan erabiltzeko, CIE 9. de-ri jarraituz

N

0,236295

KARISOPRODOLA

Monofarmako gisa

N

0,108891

ZEFALEXINA, MONOHIDRATOA

Monofarmako gisa

X

N

0,602112

ZEFALOTINA

Monofarmako gisa

N

2,363480

ZELULOSA DEAE

N

0,017306

ZELULOSA, FOSFATOA

N

0,140301

ZIANOKOBALAMINA = B12 bitamina (dosifikazioa mcg-tan)

Monofarmako gisa

X

N

19,972042

ZIKLOPIROX ETANOLAMINA

Monofarmako gisa

N

2,761591

ZIKLOSPORINA

Monofarmako gisa, kolirioan. Kornea trasplantea

N

11,279795

ZIMETIDINA

vs

N

0,158880

ZIPROHEPTADINA, KLORHIDRATOA

Antihistaminikoa

vs

N

1,231666

ZIPROTERONA, AZETATOA

vs

R

36,487235

ZISTEAMINA

N

0,189102

ZISTEINA, KLORHIDRATOA

vs

X

N

0,145144

KLINDAMIZINA KLORHIDRATOA

Monofarmako gisa

N

0,645266

KLIOKINOLA =kloroiodokina = iodoklorhidroxikinoleina

Soilik beste printzipio aktibo batzuei lotua

vt

X

N

0,078216

KLOBETASOL PROPIONATOA

Monofarmako gisa (% 0,05 bitarteko kontzentrazioetan)

X

N

16,550770

KLOFIBRATOA

X

N

0,025783

KLONIDINA, KLORHIDRATOA (dosifikazioa mcg-tan)

X

R

8,956240

KLORALA, HIDRATOA

X

N

0,059458

KLORANFENIKOLA, PALMITATOA

Monofarmako gisa

X

N

0,136933

KLORANFENIKOLA, SUZINATOA

Monofarmako gisa

X

N

0,128463

KLORAZEPATO DIPOTASIKOA

N

0,764908

KLORDIAZEPOXIDOA

Monofarmako gisa

X

N

0,327131

KLORFENAMINA, MALEATOA

Monofarmako gisa

X

N

0,138798

KLOROIODOKINA =kliokinola =iodoklorhidroxikinoleina

Soilik beste printzipio aktibo batzuei lotua

vt

X

N

0,078216

KLOROTIAZIDA

R

0,113201

KLORPROMAZINA, KLORHIDRATOA

Monofarmako gisa edo antsiolitikoei lotua

X

R

0,281995

KLORPROPAMIDA

Monofarmako gisa

R

0,030081

KLORTALIDONA

R

0,713281

KLOTRIMAZOLA

Monofarmako gisa

N

0,372344

KLOXAZILINA SODIKOA

Monofarmako gisa

N

0,369989

KOALTARRA = harrikatz galipota = harrikatz brea

N

0,036961

KOBREA, SULFATOA KRISTALA

N

0,020469

KOBRE, SULFATOA HAUTSA

N

0,018754

KOKAINA, KLORHIDRATOA

X

N

0,368445

KODEINA

Monofarmako gisa edo beste analgesiko batzuei lotua, 30 mg baino dosi handiagoetan.

X

N

1,241685

KODEINA, FOSFATOA

Monofarmako gisa edo beste analgesiko batzuei lotua, 30 mg baino dosi handiagoetan.

X

N

0,869076

KOLEKALZIFEROLA = D 3 bitamina

Monofarmako gisa edo bestelako Ca gatz batzuei lotua

OX

N

4,712927

KRISAROBINA

X

N

0,844499

KRISOFANIKOA, AZIDOA

X

N

0,047270

KROMOGLIKATO, DISODICOA

R

1,079991

D ZIKLOSERINA

N

11,279795

DESOXIMETASONA

Monofarmako gisa

N

47,176517

DEXAMETASONA

Monofarmako gisa edo gentamizina, tobramizina eta tetraziklinari lotua, administrazio ofltalmikoan

X

N

7,719794

DEXAMETASONA, FOSFATO SODIKOA

Monofarmako gisa edo gentamizina, tobramizina eta tetraziklinari lotua, administrazio ofltalmikoan

X

N

7,923677

DEXPANTENOLA

Bide parenteraletik soili

N

0,048430

DEXTROMETORFANOA, BROMHIDRATOA

Monofarmako gisa

N

0,242055

DIAZEPAMA

Monofarmako gisa

X

N

0,151012

DIKLORISONA, 21 AZETATOA

Monofarmako gisa

N

22,876712

DIKLORISONA, AZETATOA

Monofarmako gisa

N

18,767985

DICLOXACILINA, SODIKOA

Monofarmako gisa

N

0,291845

DIETILAMINOETILZELULOSA

N

0,017306

DIETILESTILBESTROLA

vs

X

N

17,048430

DIFENHIDRAMINA, KLORHIDRATOA

Monofarmako gisa

vs

X

N

0,114042

DIFENILHIDANTOINA = fenitoina

R

0,082140

DIFILINA

X

N

0,057108

DIFLUCORTOLONA, BALERATOA

Monofarmako gisa

N

29,780318

DIHIDROXIPROPILTEOFILINA

X

N

0,057108

DILTIAZEMA, KLORHIDRATOA

X

R

4,479572

DIMETICONA

Soilik antiemetikoei lotua

N

0,056573

DIMETILPOLISILOXANOA

Soilik antiemetikoei lotua

N

0,044433

DIOCTILSULFOSUZINATO SODIKOA

Soilik erabilera otologikorako

N

0,306877

DIPIRIDAMOLA

Dosifikazio pediatrikoan

N

0,000000

DIPIRONA

X

N

0,109480

DIPROFILINA

X

N

0,057108

DITRANOLA = antralina

X

N

2,234062

DOKUSATO SODIKOA

Soilik erabilera otologikorako

N

0,004724

DOMPERIDONA

N

7,368997

DOXICICLINA

Monofarmako gisa

X

N

0,053496

DROSERA, ESTRAKTU JARIAKORRA

Monofarmako gisa, BGBKerako eta hari loturiko gaixotasunetan erabiltzeko, CIE 9. arg.

N

0,165391

DROSERA, TINTURA

Monofarmako gisa, BGBKerako eta hari loturiko gaixotasunetan erabiltzeko, CIE 9. arg.

X

N

0,051489

EKONAZOLA, NITRATOA

Monofarmako gisa

N

0,828513

EDETATO DISODIKOA

Kolirioetan ezin formulatzekoa

N

0,057276

EDETIKOA, AZIDOA

Kolirioetan ezin formulatzekoa

N

0,057409

EDTA

Kolirioetan ezin formulatzekoa

N

0,100513

EFEDRINA, KLORHIDRATOA

Monofarmako gisa

X

N

0,217302

ENALAPRILO

Dosifikazio pediatrikoan

N

EPINEFRINA

X

N

3,647687

ERGOKALZIFEROLA = kalziferola = D bitamina

Monofarmako gisa edo Ca gatzei lotua

OX

N

16,443367

ERGOTAMINA, TARTRATOA

X

N

171,730464

ERITROMIZINA BASEA

Monofarmako gisa

X

N

0,313860

ERITROMIZINA, ESTOLATOA

Monofarmako gisa

X

N

0,325947

ESKOPOLAMINA, BROMUROA

Monofarmako gisa

X

N

4,277487

ESKOPOLAMINA, BUTILBROMUROA

Monofarmako gisa

X

N

ESPIRONOLAKTONA

vs

x

R

1,667087

ESTINILESTRADIOL (dosifikazioa mcg-tan)

X

N

10,289748

ESTRADIOLA 17-ALFA

vs

X

R

43,823476

ESTRADIOLA 17-BETA

vs

X

R

23,393314

ESTREPTOMIZINA SULFATOA

Monofarmako gisa

N

0,121645

ESTROGENO KONJUGATUAK

vs

N

12,471001

ESTRONA

vs

X

R

37,591143

ETILENDIAMINOTETRAZETIKOA, AZIDOA

Kolirioetan ezin formulatzekoa

N

0,076727

FAMOTIDINA

N

6,085806

FENAZETINA

N

0,035382

FENAZONA

N

0,020362

FENAZOPIRIDINA, KLORHIDRATOA

N

0,240525

FENILALANINA

vs

N

0,079342

FENILBUTAZONA

Monofarmako gisa

N

0,076730

FENILEFRINA, KLORHIDRATOA

X

N

0,764182

FENILISOHIDANTOINA

N

0,379419

FENILPROPANOLAMINA KLORHIDRATOA

X

N

0,094840

FENILPROPANOLAMINA KLORHIDRATOA, DIFFUCAPS

X

N

0,120948

FENITOINA = difenilhidantoina

R

0,082140

FENOBARBITAL

Monofarmako gisa

R

0,106440

FENOXIBENZAMINA KLORHIDRATOA

N

0,786394

FITOMENADIONA = K bitamina

Monofarmako gisa

X

R

0,052643

FLEKAINIDA

Dosifikazio pediatrikoan

R

FLUFENAMIKOA, AZIDOA

N

2,826722

FLUMETASONA, PIBALATOA

Monofarmako gisa

X

N

40,001442

FLUOZINOLONA, AZETONIDOA

Monofarmako gisa edo gentamizina, tobramizina eta tetrazilinari lotua administrazio oftalmikoan

X

N

17,622963

FLUOROURAZILOA

vt

X

N

3,146399

FOLIKOA, AZIDOA

Monofarmako gisa edo Fe gatzei lotua

X

N

0,367470

FUROSEMIDA

X

R

0,333355

GENTAMIZINA, SULFATOA

Monofarmako gisa edo erabilera oftalmikorako kortikoideei lotua

N

0,845985

GLIZERINA

Soilik aho bidez edo eszipiente moduan

N

0,005066

GLIKOKOLA

vs

N

0,003330

GLUKOSA ANHIDRA

Soilik bide parenteraletik edo eszipiente moduan

N

0,005020

GLUTAMINA

Monofarmako gisa eta bide parenteraletik

N

0,147633

GUAR GOMA

N

0,008928

GOMENOLA

Monofarmako gisa, BGBKerako eta hari loturiko gaixotasunetan erabiltzeko, CIE 9. arg.

N

0,051758

GRISEOFULBINA

N

0,371516

GUAIACOLA, KRISTALA

Monofarmako gisa, BGBKerako eta hari loturiko gaixotasunetan erabiltzeko, CIE 9. arg.

X

N

0,648193

GUAIAZULENOA

Soilik beste printzipio aktibo batzuei lotua

N

0,189012

HALZINONIDA

Monofarmako gisa

N

28,993801

HIDRALAZINA, KLORHIDRATOA

R

1,320400

HIDROKLOROTIAZIDA

R

0,051765

HIDROKORTISONA BASEA

Monofarmako gisa edo gentamizina, tobramizina eta tetraziklinari lotua, administrazio ofltalmikoan

X

N

2,195073

HIDROKORTISONA, AZETATOA

Monofarmako gisa edo gentamizina, tobramizina eta tetraziklinari lotua, administrazio ofltalmikoan

X

N

2,836439

HIDROXIPROGESTERONA 11-ALFA

vs

X

R

4,064588

HIDROXIPROGESTERONA 17 ALFA = Hidroxiprogesterona hexanoatoa = hidroxiprogesterona kaproatoa

X

R

3,063166

HIDROXIZINA, KLORHIDRATOA

N

0,563389

BURDIN GLUKONATOA

Monofarmako gisa edo azido folikoari lotua

X

N

0,017086

BURDIN OXALATOA

Monofarmako gisa edo azido folikoari lotua

X

N

0,068455

BURDIN SULFATO KRISTALA

Monofarmako gisa edo azido folikoari lotua

N

0,010115

HISTAMINA, KLORHIDRATOA

N

13,638302

HOMATROPINA METILBROMUROA

Monofarmako gisa

X

N

1,345378

ICTAMOLA = iktiola

N

0,094158

ICTIOLA =iktamola

0,056920

IDOXURIDINA = idua

X

N

5,186254

IDUA = idoxuridina

5,186254

IMIPRAMINA, KLORHIDRATOA

X

R

2,954347

INDOMETAZINA

Monofarmako gisa

X

N

0,065696

IODO METALOIDEA

Soilik beste printzipio aktibo batzuei lotua

vs

OX

N

0,082525

IODOKLORHIDROXIKINOLEINA = Kliokinola = kloroiodokina

Soilik beste printzipio aktibo batzuei lotua

vt

X

N

0,078216

IPEKAKUANA TINTURA

N

0,113847

IPEKAKUANA, ESTRAKTU JARIAKORRA

N

0,319553

ISOLEUZINA

vs

N

0,204894

ISONIAZIDA

X

R

0,072909

ISOTRETINOINA = 13 cis retinoikoa

KAEE vs, vt orabasea denean, ahozko liken lauaren tratatzeko

X

N

33,043057

KELLINA

Bitiligoaren tratamenduan

N

1,510764

KETOKONAZOL

Monofarmako gisa

X

N

0,551692

KETOPROFENO

Monofarmako gisa

N

0,601613

KETOTIFENO, FUMARATOA

Monofarmako gisa

N

0,097952

L-ZISTEINA

vs

X

N

0,143726

LEUZINA

vs

N

0,090851

LEBODOPA

X

R

1,553400

LEBOTIROXINA = tiroxina (dosifikazioa mcg-tan)

X

R

0,058483

L-GLUTAMINA

Monofarmako gisa eta bide parenteraletik

N

0,103845

LIDOKAINA KLORHIDRATOA

Bide mukosoa, odoluzkien aurkakoetan ezin formulatu daitekeena

N

0,080317

LIOTIRONINA = triodo tironina (Monofarmako gisa)

X

R

17,188946

LISINA, KLORHIDRATOA

vs

N

0,074079

L-ISOLEUZINA

vs

N

0,226088

LITIOA, BENZOATOA

N

0,049608

LITIOA, KARBONATOA

N

0,028634

L-LEUZINA

vs

N

0,090851

LOBELIA, ESTRAKTU JARIAKORRA

N

0,093027

LOPERAMIDA

N

2,148618

L-PROPLINA

vs

N

1,531968

L-TREONINA

vs

N

0,104497

MAGNESIO GLIZEROFOSFATOA

N

0,422992

MAGNESIOA, SULFATOA HAUTSA

Monofarmako gisa 15 g baino dosi handiagoetan, eta soilik paperak

N

0,006492

MAGNESIO TRISILIKATOA

Monofarmako gisa edo beste antiazido batzuei lotua

N

0,007182

MAGNESIO, CARBONATO

Monofarmako gisa edo beste antiazido batzuei lotua

N

0,006258

MAGNESIOA, KLORUROA

O

N

0,005751

MAGNESIOA, HIDROXIDOA

Monofarmako gisa edo beste antiazido batzuei lotua

N

0,016663

MAGNESIOA, OXIDOA

Monofarmako gisa edo beste antiazido batzuei lotua

N

0,023632

MANITOLA

N

0,017642

MEBENDAZOLA

N

0,110046

MEDROXIPROGESTERONA AZETATOA

Monofarmako gisa edo gentamizina, tobramizina eta tetrazilinari lotua administrazio oftalmikoan

X

N

3,403411

MENADIONA = K 3 bitamina HIDROSOLUGARRIA

Monofarmako gisa

R

0,257834

MEPROBAMATOA

N

0,045244

MERKURIOA, OXIDO HORIA

Soilik beste printzipio aktibo batzuei lotua eta erabilera oftalmikorako

OX

N

0,140997

MESALAZINA = 5 aminosalizilikoa = 5 ASA

R

0,722073

METADONA, KLORHIDRATOA

X

N

0,471362

METAMIZOL MAGNESIKOA

X

N

0,068756

METAMIZOLA, SODIKOA

X

N

0,066186

METENAMINA

N

0,016843

METFORMINA

Monofarmako gisa

R

0,109833

METILNIKOTINATOA

N

0,090242

METILPREDNISOLONA 6 ALFA

Monofarmako gisa

X

N

0,013768

METILROSANILINA

N

0,105634

METILSALZILATOA = salzilato de metilo

OX

N

0,011238

METILTESTOSTERONA

vs

N

5,930186

METILTIONINA KLORUROA = METILENO URDINA

Soilik bide sistemikotik edo eszipiente bezala

N

0,362591

METIONINA

vs

X

N

0,037819

METOKLOPRAMIDA KLORHIDRATOA

X

N

0,260130

METOXALENOA = metoxipsoralenoa 8

X

N

0,811399

METOXIPSORALENOA-8 = metoxaleno

2,813818

METRONIDAZOL

N

0,097472

MIKONAZOL, NITRATOA

Monofarmako gisa

N

0,812809

MORFINA, KLORHIDRATOA

X

R

1,110923

NAFAZOLINA, KLORHIDRATOA

Soilik erabilera oftalmikorako elkartzeetan

X

N

0,497638

NAFTALANA = perhidronaftalenoa

Soilik beste antipsoriasiko batzuei lotua

N

0,003263

NALIDIXICO AZIDOA

Monofarmako gisa

X

N

0,433167

NAPROXENO

Monofarmako gisa

N

0,278807

NEOMICINA SULFATOA

Monofarmako gisa

X

N

0,176425

NEOMICINA UNDEZILINATOA

Monofarmako gisa

N

1,476575

NIKARDIPINOA, KLORHIDRATOA

N

1,700263

NIZERGOLINA

N

1,277852

NIKLOSAMIDA

X

N

1,783203

NIKOTINAMIDA = PP bitamina

Monofarmako gisa

X

N

0,033140

METILO NIKOTINATOA

N

0,090242

NIKOTINIKOA, AZIDOA

X

N

0,019787

NIFEDIPINA

X

R

0,742562

NISTATINA

Monofarmako gisa

X

N

0,608226

NITROFURANTOINA

Monofarmako gisa

X

N

0,056644

NORAMIDOPIRINMETANOSULFONATO MAGNESIKOA

N

0,068756

NORAMIDOPIRINMETANOSULFONATO SODIKOA

N

0,041620

NORETISTERONA, AZETATOA

vs

X

R

7,068954

NORTRIPTILINA

X

R

1,246199

NOSKAPINA

N

0,183880

OKTILDIMETILPABA

Soilik beste printzipio aktibo bati lotuak fotobabesa eskatzen duten prozesu patologikoetan

N

0,237832

OKTILMETOXIZINAMATOA

Soilik beste printzipio aktibo bati lotuak fotobabesa eskatzen duten prozesu patologikoetan

N

0,061363

ORNITINA, KLORHIDRATOA

Monofarmako gisa eta bide parenteraletik

N

0,172721

OXANDROLONA

N

70,335898

OXAZEPAMA

Monofarmako gisa

N

0,746000

OXIFENBUTAZONA

N

0,167159

OXITETRACICLINA, KLORHIDRATOA

Monofarmako gisa edo erabilera oftalmikorako kortikoideei lotua

X

N

0,059049

PABA

Soilik beste printzipio aktibo bati lotuak fotobabesa eskatzen duten prozesu patologikoetan

X

N

0,087541

P-AMINOBENZOIKOA, AZIDOA

Soilik beste printzipio aktibo bati lotuak fotobabesa eskatzen duten prozesu patologikoetan

X

N

0,224370

PANTENOLA

Bide parenteraletik soilik

N

0,076808

PAPABERINA BASEA

Monofarmako gisa

X

N

0,528260

PAPABERINA, KLORHIDRATOA

Monofarmako gisa

X

N

0,286568

PARAZETAMOLA

X

N

0,023783

PAS = p amino salizilico

R

0,722074

PEMOLINA MAGNESIKOA

X

N

0,379419

PERHIDRONAFTALENOA = naftal na

Soilik beste antipsoriasiko batzuei lotua

X

N

0,003263

PILOKARPINA KLORHIDRATOA

Soilik kolirioetarako

X

N

19,728362

PIPERAZINA, ZITRATOA

X

N

0,013956

PIRAZETAMA

X

N

0,049403

PIRAZINAMIDA

X

R

0,018879

PIRIDOXINA, KORHIDRATOA

Monofarmako gisa edo isoniazidari lotua

X

N

0,116927

PIROXIKAMA

Monofarmako gisa

N

0,439580

PIRBINIOA, PAMOATOA

X

N

0,397786

ZILARRA, NUKLEINATOA

OX

N

0,450735

ZILARRA, BITELINATOA

OX

N

0,422054

PODOPHYLLUM PELTATUMA, ERRETXINA

X

N

1,494266

POLIGALA PAIS, ESTRAKTU JARIAKORRA

Monofarmako gisa, BGBKerako eta hari loturiko gaixotasunetan erabiltzeko, CIE 9. arg.

N

0,040681

POLIGALA TINTURA

Monofarmako gisa, BGBKerako eta hari loturiko gaixotasunetan erabiltzeko, CIE 9. arg.

X

N

0,039728

POLIMIXINA, SULFATOA

Monofarmako gisa

X

N

8,328904

POTASIO KLORUROA

N

0,007876

POTASIO HIDROXIDOA

Ezin formulatzekoak zerumenaren leungarri

N

0,018428

POTASIO SULFOGUAYACOLATOA

X

N

0,015261

POTASIOA, BIKARBONATOA

N

0,172515

POTASIOA, BITARTRATOA

N

2,317334

POTASIOA, ZITRATOA

N

0,009637

POTASIOA, IODUROA

Soilik bide sistemikotik

vs

X

N

0,738329

PREDNISOLONA

Monofarmako gisa edo gentamizina, tobramizina eta tetrazilinari lotua administrazio oftalmikoan

X

N

2,304389

PREDNISONA

Monofarmako gisa edo gentamizina, tobramizina eta tetrazilinari lotua administrazio oftalmikoan

N

1,742802

PROBENECIDA

N

0,738163

PROKAINA, KLORHIDRATOA

Bide mukosoa, odoluzkien aurkakoetan ezin formulatu daitekeena

X

N

0,069985

PROGESTERONA

Vs, bide transdemikotik ere onartzen da

X

N

1,037493

PROLINA

N

2,217491

PROMETAZINA, KLORHIDRATOA

Soilik bide sistemikotik

X

N

0,136071

PROPAFENONA

R

1,718895

PROPIFENAZONA

N

0,140997

PROPRANOLOLA

X

R

0,166775

PROTIONAMIDA

X

N

1,114697

KIMOTRIPSINA

X

N

2,212618

KINIDINA, SULFATOA

R

6,033320

KINIDINA, SULFATOA BASIKOA

R

6,033320

KININA, KLORHIDRATOA

X

R

0,325124

KININA, SALZILATOA

X

R

0,543505

KININA, SULFATOA

X

R

0,469426

RANITIDINA

N

0,480476

ERREGALIZA, ESTRAKTU LEUNA

Soilik beste antiazido batzuei lotua

X

N

0,035870

ERREGALIZA, ESTRAKTU LEHORRA

Soilik beste antiazido batzuei lotua

X

N

0,008386

ERREGALIZA, TINTURA

Soilik beste antiazido batzuei lotua

X

N

0,015909

RESERPINA

X

R

0,665230

RETINOIKOA, AZIDOA (13-CIS) = isotretinoina

KAEE vs, vt denean orabasean, ahoko liken laua tratatzeko

X

N

33,043057

RETINOIKOA, AZIDOA TRANS= trans retinoiko azidoa = tretinoina = vitamina A azidoa

vt orabasean, ahoko liken laua tratatzeko

N

6,472092

RETINOLa = A bitamina

Monofarmako gisa vs

vs

X

N

0,076912

RETINOLA, AZETATOA = A bitaminaren azetatoa

Monofarmako gisa vs

vs

X

N

0,218338

RETINOLA, PALMITATOA

Monofarmako gisa vs

vs

X

N

0,326624

RIBOFLABINA= B2 bitamina

Monofarmako gisa

X

N

0,189875

RIFAMPIZINA

Monofarmako gisa

X

R

0,464462

RUTOSIDOA

X

N

0,136971

SALBUTAMOLA, SULFATOA

Monofarmako gisa

X

R

2,584376

SALIZILAMIDA

X

N

0,037323

METILO SALZILATOA = metilsalzilato

OX

N

0,011239

SALIZILIKOA, AZIDOA

Monofarmako gisa edo antipsoriasiko batekin lotua, % 10era bitarteko kontzentrazioetan

N

0,007973

INTSUSA, LOREA

N

0,028236

SODIO HIPOSULFITOA KRISTALA

N

0,013841

SODIOA, BIKARBONATOA

N

0,006805

SODIOA, ZITRATOA KRISTALA

N

0,014266

SODIOA, KLORUROA

Kolirioetan ezin formulatzekoa

N

0,002544

SODIOA, FLUORUROA

Soilik aho bidez eta 6 mg/dosia baino kontzetrazio handiagoetan

N

0,051495

SODIOA, FOSFATO TRIBASIKOA

N

0,011062

SODIOA, IODUROA

N

0,194760

SODIOA, SALZILATOA

N

0,026123

SODIOA, TIOSULFATOA

N

0,013841

SODIOA, BALPROATOA

N

0,063449

BISMUTO SUBZITRATOA

Monofarmako gisa

N

2,148618

SUKRALFATOA

N

0,127715

SULFAZETAMIDA SODIKOA

Monofarmako gisa

X

N

0,047064

SULFADIAZINA = sulfadiazina = sulfapirimidina

Monofarmako gisa

X

N

0,047274

SULFAFURAZOLA

Monofarmako gisa

X

N

0,034378

SULFAMETOXAZOLA

Monofarmako gisa edo trimetroprimari lotua

X

N

0,031357

SULFAMETOXIPIRIDAZINA

Monofarmako gisa

X

N

0,074547

SULFANILAMIDA

Monofarmako gisa

X

N

0,029826

SULFAPIRIMIDINA

Monofarmako gisa

X

N

0,047274

SULFATIAZOLA

Monofarmako gisa

X

N

0,372565

SULFISOXAZOLA

Monofarmako gisa

X

N

0,247326

SULISOBENZONA

Soilik beste printzipio aktibo batzuei lotua fotobabesa eskatzen duten prozesu patologikoetan

N

0,174280

SULPIRIDEA

Monofarmako gisa edo antsiolitikoei lotua

R

0,282078

TARDOAKA

N

0,149702

TEOFILINA ANHIDRA

Monofarmako gisa

N

0,097104

TEOFILINA ATZERATU MIKRONIZATUA

Monofarmako gisa

X

N

0,099203

KOLINA TEOFILINATOA

Monofarmako gisa

X

N

0,074883

TERBUTALINA

Monofarmako gisa

X

R

6,974415

TERPINA

N

0,013769

TESTOSTERONA, PROPIONATOA

vs

X

R

1,807134

TETRAKAINA, KLORHIDRATOA

Bide mukosoa, odoluzkien aurkakoetan ezin formulatu daitekeena

X

N

0,415621

TETRAZIKLINA, KLORHIDRATOA

Monofarmako gisa edo erabilera oftalmikorako kortikoideei lotua

X

N

0,088895

TIABENDAZOL

N

0,315171

TIAZETAZONA

N

0,121957

TIAMINA, KLORHIDRATOA = B1 bitamina KLORHIDRATOA

Monofarmako gisa

X

N

0,154116

TIAMINA, MONONITRATO = B1 bitamina mononitratoa

Monofarmako gisa

X

N

0,154116

TIOSULFATO SODIKOA = sodio hiposulfito = sodio tiosulfato

N

0,013841

TIOXOLONA

N

0,832412

TIROTRIZINA

Monofarmako gisa

X

N

0,816192

TIROXINA =Levotiroxina (dosifikazioa mcg-tan)

R

0,058483

TOKOFEROLA, AZETATO = E bitamina AZETATOA

Monofarmako edo eszipiente gisa

N

0,188121

TOKOFEROLA, SUZINATOA = E bitamina suzinatoa

Monofarmako edo eszipiente gisa

X

N

0,393300

TOLBUTAMIDA

Monofarmako gisa

N

0,042798

TOLNAFTATOA

Monofarmako gisa

N

1,426992

TREONINA

vs

N

6,099632

TRETINOINA = Trans retinoikoa, ácido = A bitamina azidoa

Vt orabasean, ahoko liken laua tratatzeko

N

6,472092

TRIAMZINOLONA BASEA

Monofarmako gisa

N

1,498864

TRIAMCINOLONA, AZETONIDO

Monofarmako gisa edo keratolitikoei lotua psoriasia tratatzeko, % 0,5era arte

N

7,424428

TRIAMTERENOA

X

R

0,182467

TRIIODOTIRONINA = liotironina (dosifikazioa mcg-tan)

Monofarmako gisa

X

R

7,424428

TRIMETILPSORALENOA = trioxalena = trioxalenoa

X

N

7,424428

TRIMETROPRIMA

Monofarmako gisa edo sulfametoxazolari lotua

N

0,107822

TRIOXALENA = trimetilpsoralenoa = trioxalenoa

X

N

5,186254

TRIOXISALENOA = trioxalena = trimetilpsoralenoa

X

N

5,186254

TRIPELENAMINA, KLORHIDRATOA

X

N

0,315171

TRIPOTASIO DIZITRATOA, BISMUTUARENA

Monofarmako gisa

N

2,148618

TRIPSINA

N

5,432548

TRIPTOFANOA

vs

N

0,364400

TRISA

N

0,111344

TROMETAMOLA

N

0,111344

TUMENOLA

N

0,087335

UNDECILENIKOA, AZIDOA

X

N

0,048346

UROTROPINA

N

0,016843

BALERIANA, ESTRAKTU JARIAKORRA

N

0,079927

BALERIANA, TINTURA

N

0,028852

BALPROATO SODIKOA

R

0,515668

BANCOMICINA

Kolirio moduan. Keratitisaren eta entoftalmitis bakterianoaren tratamenduetan.

N

BERAPAMILOA

R

1,775942

METILOREN BERDEA

N

6,289712

BERONALA

Monofarmako gisa

N

0,012631

BINCAMINA

N

2,491874

BIOFORMOA

Monofarmako gisa

vt

X

N

0,127494

GENTZIANAREN BIOLETA

N

0,244850

A BITAMINA AZIDOA (13 cis)

KAEE, vs, vt denean, % 0,025etik % 0,5era bitarteko kontzentrazioetan

X

N

26,967188

A BITAMINA AZIDOA (dena trans) = azido trans retinoikoa = tretinoina

Vt % 0,05etik % 0,5era bitarteko kontzentrazioetan

N

0,172929

A BITAMINA HIDROSOLUGARRIA

Monofarmako gisa, bide sistemikotik

vs

x

N

0,088451

A BITAMINA, AZETATOA

Monofarmako gisa, bide sistemikotik

vs

x

N

0,218338

A BITAMINA, PALMITATOA

Monofarmako gisa, bide sistemikotik

vs

x

N

0,326624

B1 BITAMINA

Monofarmako gisa

X

N

0,154116

B12 BITAMINA (dosifikazioa mcg-tan)

Monofarmako gisa

X

N

19,971993

B2 BITAMINA

Monofarmako gisa

X

N

0,189876

B6 BITAMINA

Monofarmako gisa edo isoniazidari lotua

N

0,115504

C BITAMINA = azido askorbikoa

Soilik injektagarri edo eszipiente moduan

X

N

0,021541

D2 BITAMINA = kalziferola = ergokalziferola = D bitamina

Monofarmako gisa edo Ca gatzei lotua

OX

N

17,429969

D3 BITAMINA = kolekalziferola

Monofarmako gisa edo Ca gatzei lotua

OX

N

4,712927

E BITAMINA, AZETATOA = tokoferol azetatoa

Monofarmako edo eszipiente gisa

N

0,188121

E BITAMINA OLIOTSUA = tokoferola

Monofarmako edo eszipiente gisa

X

N

0,127871

E BITAMINA, SUZINATOA = tocoferol succinatoa

Monofarmako gisa

X

N

0,351664

H BITAMINA = biotina (dosifikazioa mcg-tan)

Monofarmako gisa

X

N

10,721936

K3 BITAMINA HIDROSOLUGARRIA = menadiona

Monofarmako gisa

X

N

0,052643

PP BITAMINA = nikotinamida

Monofarmako gisa

X

N

0,033141

XILOKAINA

Bide mukosotik, odoluzkien aurkakoetan ezin formulatu daitekeena

N

0,070621

ZINK, AZETATOA

N

0,023686

ZINK, GLUKONATOA

N

0,089026

ZINK, SULFATO KRISTALA

Monofarmako gisa

vs

N

0,018325

ZINC, SULFATOA DIFFUCAPS

Monofarmako gisa

vs

N

0,361037

ZINC, SULFATOA HAUTSA

Monofarmako gisa

vs

N

0,036650

Laburpenak:vs: bide sistemikoa

N : Ekarpen normalavt: bide topikoa

R : Ekarpen murriztuaX plastiko topaziozko ontzia

KAEE: Kontrol mediko bereziaOX, O kristal topaziozko ontzia

II. TAULA: ESZIPIENTEEN PREZIOA

ESZIPIENTEAK EUROAK

Soluzio eta esekidura esterilak 0,29 euro/10 mililitro

Soluzio eta esekidura ez-esterilak (xarabeak izan ezik):

-Akuosoak 0,54 euro/100 mililitro edo zatikia

-Hidroalkoholikoak (ez-akuosoak) 1,80 euro/100 mililitro edo zatikia

Xarabeak 1,68 euro/100 mililitro edo zatikia

Pasta eta pomada anhidroak 1,20 euro/100 mililitro edo zatikia

Emultsio eta gelak (kolodioiak izan ezik) 1,68 euro/100 mililitro edo zatikia

Hauts eta pikorrak 0,60 euro/100 mililitro edo zatikia

Supositorio, obulu eta ezpainetako barrak 0,03 euro/unitatea

Kapsula enterikoak 0,03 euro/unitatea

III. TAULA: ZERBITZU-SARI PROFESIONALAK

Oharrak:

Kopuru horiei lehengaien prezioa batuko zaie. Formula fotosentikorrei, ontziaren prezioa batuko zaie.

Enemak eta administrazio intertekalerako eta epiduralerako soluzio esterilak: Zatikietan dispentsatu ahal izanen dira preskripzioak hala adierazten duenean; ezin izanen dira errezeta bakoitzean 10 zatiki baino gehiago jaso. Dispentsatutako guztizko bolumenak ez du sekula gaindituko taulan finkaturiko gehieneko kopurua. Tasazioa guztira dispentsaturiko kopurua baloratuz eta horri erabilitako ontzien (ken bat) prezioa gehituz eginen da.

IV. TAULA: ONTZIEN PREZIOA

FORMA FARMAZEUTIKO LIKIDOAK Eurotan

Plastiko zurizko flaskoa, opakua 50cc 0,25

Plastiko zurizko flaskoa, opakua 125cc 0,35

Plastiko zurizko flaskoa, opakua 250cc 0,37

Topazio koloreko plastikozko flaskoa 30cc 0,22

Topazio koloreko plastikozko flaskoa 60cc 0,26

Topazio koloreko plastikozko flaskoa 125cc 0,40

Topazio koloreko plastikozko flaskoa 250cc 0,44

Topazio koloreko kristalezko flaskoa 30 cc 0,25

Topazio koloreko kristalezko flaskoa 60 cc 0,26

Topazio koloreko kristalezko flaskoa 125 cc 0,33

Topazio koloreko kristalezko flaskoa 250 cc 0,39

FORMA FARMAZEUTIKO SASI SOLIDOAK

20cc-ko ontzia 0,39

40cc-ko ontzia 0,43

60cc-ko ontzia 0,58

100cc-ko ontzia 0,58

120cc-ko ontzia 0,59

200cc-ko ontzia 0,73

KAPSULAK

50-eko ontzia 0,31

100-eko ontzia 0.42

INJEKTAGARRIAK

Ontzia 0,36

Plastiko topaziozko ontziak formula fotosentikorretarako erabiliko dira, oro har ("X" adierazgarriaz seinalaturiko produktuak dituzten formulak).

Kristal topaziozko ontziak "OX" eta "O" adierazgarriez seinalaturiko produktuak dituzten formuletan erabiliko dira.

C ERANSKINA

Fakturatzeko prozedura

Errezetak Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren kargura fakturatzeko, eranskin honetan adierazitako prozeduraren arabera jokatuko da, eta haien mekanizazio informatikoaz baliatu beharko da.

Errezeten fakturazioaren kostu osoa, akordio honen indarra hartu duenean egin izan den bezala, farmazialariek hartuko dute beren gain. Horretan aldaketarik nahi izanez gero, itundu egin beharko da.

1.-Fakturazioaren aurretiko arauak.

Errezeta bat fakturatu ahal izateko, horretarako gordetako lekuan, prezintu-kupoia edo prezintu-kupoiak eduki beharko ditu, espezialitateen edo halakoak dauzkaten efektu edo osagarrien kasuan. Gainerako kasuetan, dispentsatzearen egiaztagiriarekin batera (salbu ezintasun materialeko kasuetan), zigilu marka bat jarriko da (I. eranskineko eredua) leku horretan, ondoko dispentsatze kasuak bereizteko:

Kodea:

-500017: Maisu-formulak eta farmazia-prestakinak.

-500009: Banaka prestaturiko Estraktu hiposentsibilizatzaile eta txerto bakterianoak.

-500033: Prezintu-kupoirik gabeko bisatua, % 40az bestelako ekarpena dagoelako.

-500041: Prezintu-kupoirik gabeko bisatua, % 40eko ekarpenarekin.

-500025: Ekarpen murriztua duten maisu-formulak.

-500058: Gai dietoterapikoak.

5000058 zigilua, gai dietoterapikoei dagokiena, produktu horiek identifikazio kode bat izan arte baizik ez da erabiliko, une horretatik aurrera kode hori grabatuko baitzaie.

Bai prezintu-kupoia, bai zigilua irakurtzeko moduan jarriko dira, eta erabilera arruntarekin ez dira askatuko.

Zigiluak dispentsatu beharreko produktuak prezintu-kupoia ez daukan kasuetan baizik ez dira erabiliko. Bisatua daramaten formula edo estraktuen errezetetan, zigilua produktuari dagokion kodearekin jarriko da, ez bisatuari dagokionarekin.

Zigiluan, nahitaez eta irakurtzeko moduan, dispentsaturiko produktuaren jendearentzako salmenta-prezioa jarriko da.

2.-Fakturazio prozesua.

Ez da horri buruzko akordiorik lortu (ikus Azpi-batzordearen txosteneko 5. puntuko proposamenak).

2.1. Datuak hartzea.

Ondokoak dira errezetetatik grabatu beharreko datuak, fakturazio prozesurako eta farmazia prestazioaren kontrol zuzenerako beharrezkotzat jotzen direnak:

1.-Probintzia (2 digitu).

2.-Hilabetea (2 digitu) eta urtea (2 digitu).

3.-Farmazia (4 digitu) eta pakete zenbakia (4 digitu).

4.-Errezeta multzoa (digitu bat).

5.-Espezialitatearen, efektuaren edo osagarriaren kode nazionala edo

zigiluaren kodea, kasua bada (6 digitu).

6.-Jendearentzako salmenta-prezioa (7 digitu).

7.-Ontzi kopurua (digitu bat).

8.-Medikuaren zenbakia (8 digitu): probintzia (2) eta medikua (6). Elkargokide zenbakia barra-kode baten bitartez inprimatuz gero, kode hori grabatuko da.

9.-Ekarpen mota (digitu 1).

10.-Errezetaren zenbakia, barren kodearekin agertzen denean (12 digitu).

11.-Gaixoa identifikatzeko zenbakia, barren kodearekin agertzen denean.

12.-Preskribitutako medikamentuaren kodea, errezetan barren kodearekin agertzen denean.

Aldi baterako, 2003ko urtarrilaren 1era arte, aldi berean grabatuko dira errezetan zenbaki moduan agertzen den elkargokide zenbakia, barren kodearen bitartez inprimaturik agertzen den elkargokide zenbakia eta errezetaren zenbakia. Egun horretatik aurrera, elkargokidearen zenbakia barren kodeaz adierazirik agertzen denean baizik ez da grabatuko.

2.2. Fakturazioaren euskarri informatikoa prestatzea.

2.1 puntuan adierazitako datuak bi formatutan grabatuko dira:

1.-CD ROM batean, fakturazio osorako fitxategi bakarrean. CD ROMaren kanpoko aldean etiketa bat egonen da, fakturazioaren hilabetea eta probintzia eta barnean dituen erregistroen kopurua jasoko dituena.

2.-Bi zinta magnetikoetan, prezintu-kupoia duten espezialitateetako errezetak batetik eta efektu eta osagarrien errezetak eta zigilua dutenak bestetik.

Prezintu-kupoia duten farmazia-espezialitateei dagokien zintak kanpoko aldetik etiketa bat izanen du "espezialitateak" esanen duena; etiketa horretan, fakturazioaren hilabetea eta probintzia eta zintak barnean dituen erregistroen kopurua jasoko dira.

Halaber, efektu eta osagarrien errezetei eta zigilua duten errezetei buruzko informazioa duen zintak kanpoko aldetik etiketa bat izanen du, "efektuak eta beste" esanen duena; etiketa horretan, fakturazioaren hilabetea eta probintzia eta zintak barnean dituen erregistroen kopurua jasoko dira.

Fitxategiek honako formatu hau izanen dute:

EREMUA DESKRIBAPENA MOTA LUZERA

FICOLE Kodea (Nafarroa) CHAR 2

FIMES Fakturazioaren hilabetea CHAR 2

FIAÑO Fakturazioaren urtea CHAR 4

FIFARMA Farmazia bulegoaren kodea CHAR 3

FIPAQUE Paketearen zenbakia CHAR 5

FIRECE Paketearen barruko hurrenkera zenbakia CHAR 2

FITIPRECE Errezeta motaren kodea CHAR 1

FIGRURECE Errezeten multzoaren kodea CHAR 1

FIMEDICA Medikamentuaren kode nazionala CHAR 6

FIPVP JSP, bakarrarena CHAR 9

FIENVAS Errezetako ontzien kopurua CHAR 1

FIAPOASE Ekarpen mota CHAR 1

FINUMRECE Errezetaren zenbakiak (beheko barren kodea) CHAR 12

FIBARRA Preskripzioa egin duen medikuaren, preskribi-CHAR 30

tutako medikamentuaren eta gaixoaren infor-

mazioa jaso dezaketen errezetako barren

kode inpresoa

FICOLEG Elkargoko kidearen zenbakiak (bukaeranCHAR 8

kontrol digitoa duena)

FITIPRECEren balioak (errezeta mota) honako hauek dira:

0: Langile aktiboak (258/98 F.D.ko errezetak).

1: Langile aktiboak.

2: Pentsiodunak.

3: Lan istripuak.

4: Langile aktiboak (iraupen luzeko tratamenduak).

5: Pentsiodunak (iraupen luzeko tratamenduak).

6: Minusbaliatuak.

7: Osasun kanpainak.

8: Sindrome toxikoa.

9: Pentsiodunak (258/98 F.D.ko errezetak).

FIGRURECEren balioak (errezeta multzoaren kodeak) honako hauek dira:

1: Espezialitateak.

2: Iraupen luzeko tratamenduak.

3: Efektu eta osagarriak.

4: Formulak.

5: Erreferentziako prezioari buruzko salbuespenak.

6: Errezeta bisatuak.

8: Gai dietoterapikoak.

FIAPOASE produktuaren ekarpen mota da.

0: Arrunta (JSParen % 40).

1: Murriztua (JSParen % 10; gehienez ere 2,64 euro).

2: 0,45 euro, JSPa zein den alde batera utzita.

4: Ekarpenik gabe.

FIPVP: azken bi lekuak dezimalei dagozkie (nahiz eta ez punturik ez komarik ez egon).

FIBARRA: errezetan barren kode hori ez badago, zurien arabera grabatuko da.

Behar diren egiaztapenak egin ahal izateko, Administrazioak sei hilabetez behin farmazialarien ordezkariei izendegiaren zinta eskuratuko die, gaurkoturiko prezioekin; halaber, hilabetez behin gaurkoturiko zerrendak emanen dizkie.

2.3. Informazioaren erreserba.

Errezeten mekanizaziotik heldu den informazioa fakturaziorako baizik ezin izanen da erabili. Bestelako edozein erabileratarako Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren berariazko baimena beharko da. Betiere, informazio hori erabiltzaileen eta profesionalen datu pertsonalen babesari buruzko lege eta arau indardunen pean geratuko da.

Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak konpromisoa hartzen du hirugarrenei ez ematekoa hertsiki lege indardunetan ezarritakoa baino informazio gehiago Nafarroako jendearentzako farmazia bulegoen fakturazioari buruz; informazioa eman behar denean, farmazia bulegoen titularrak ez identifikatzea bermatuko duen moduan emanen du, Banakako Datuen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa ezertan kendu gabe.

2.4. Fakturazio aldia.

Fakturazioak hilabeteak hartuko ditu eta kasuan kasuko hilabetean dispentsaturiko errezetak bilduko ditu. Fakturazioa hilabete bakoitzeko 29an itxiko da.

Zuzendu daitezkeen errezetak salbuespena dira, berriz fakturatu baitaitezke; A eranskineko 4.2.3 puntuan aipatzen direnak dira: itzulketa gertatzen den hilabetearen hurrengoan fakturatuko dira.

2.5. Fakturak egitea.

Errezetetatik lorturiko informazioarekin -deskribaturiko euskarri informatikoetan grabatzeaz gainera, prozesua kontrolatzeko tresna gisa erabiliko baitira-, hilero errezeten fakturak eginen dira, hain zuzen ere ordainketa egiteko agiri gisa erabiliko direnak.

2.6. Faktura motak.

Hiru faktura mota eginen dira:

1.-Farmaziaren araberako banakako faktura (II. eranskina)

2.-Probintziaren araberako faktura-laburpena (III. eranskina)

3.-Faktura-laburpen orokorra (IV. eranskina)

2.6.1. Farmaziaren araberako banakako faktura.

Banakako faktura bereizi bat eginen da ondoko taldeetako bakoitzerako

-Langile aktiboak.

-Pentsiodunak.

-Lan istripuak.

-Minusbaliatuak, osasun kanpainak eta sindrome toxikoa (kasu horretan, horietako bakoitza III. eranskinaren araberako talde bakoitzerako orri batean agertuko da, eta talde bakoitzeko lerro batean III. eranskinaren arabera, errezeten kopurua, jendearentzako salmenta-prezioa eta ekarpena aipatuz).

Talde bakoitzaren barruan, ondokoak bereizirik fakturatuko dira:

1.-Espezialitateetako errezeta arruntak.

2.-Erreferentziako prezio izan eta ezin ordezka daitezkeen farmazia-espezialitateetako errezetak.

3.-Espezialitateetako iraupen luzeko tratamenduetarako errezetak.

4.-Efektu eta osagarrien errezeta arruntak.

5.-Iraupen luzeko tratamenduetarako efektu eta osagarrien errezetak.

6.-Gai dietoterapikoen errezetak.

7.-Gainerako errezetak, horien barnean bisatua behar duten espezialitate eta efektu eta osagarrien errezetak eta zigilua behar duten errezetak.

Bi aldeak ados daudela, fakturazio taldeak fakturetan aurkezteko modua aldatu ahal izanen da.

Dispentsatze mota bakoitzeko farmaziaren araberako banakako fakturetan (II. eranskina), errezeta guztiak zerrendatuko dira, prezintu-kupoiaren gakoa edo zigiluaren kodea emanez, bai eta, kasua bada, jendearentzako salmenta-prezioa (BEZa barne) eta 25 errezetako bi multzo bakoitzeko jendearentzako salmenta-prezioaren eta ekarpenaren batuketak ere.

Multzoaren zenbakia fakturan adieraziko da, bertan sartzen diren errezeten zerrendaren aurretik. Indarreko arauetan jasotako ekarpen murriztuko espezialitate eta efektu eta osagarriak espezialitatearen gakoaren lehen zifraren aurretik inprimatutako izartxo batez markatuko dira.

Banakako faktura bakoitzaren ondoren, fakturatutako errezeten kopurua, haren jendearentzako salmenta-prezioa (BEZa barne), ekarpenen batuketa eta guztira ematen duen zenbateko likidoa adieraziko dira.

Informazioa, II. eranskinean jasotakoaren araberakoa, preskripzioa egin duen medikuaren elkargokide zenbakiarekin batera, berriz, euskarri magnetikoan (disketeetan) igorriko da.

2.6.2. Probintziaren araberako faktura-laburpena.

Dispentsatze mota bakoitzerako banakako fakturen guztirako datuak probintziako faktura-laburpen batean jasoko dira, erantsita datorren formatuaren arabera (III. eranskina), eta faktura-laburpen bat eginen da Dispentsatze mota bakoitzeko eta talde bakoitzeko.

2.6.3. Faktura-laburpen orokorra.

Faktura-laburpenen guztirako datuekin, faktura orokorra eginen da (IV. eranskina).

3. Fakturazioaren aurkezpena.

3.1. Errezeten aurkezpena.

3.1.1. Farmazia bulego bakoitzaren banakako fakturen bitartez jasotako errezetak fakturazioaren hurrengo hilabeteko hogeigarren eguna baino lehen aurkeztu beharko dira.

Errezetak Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak ezartzen duen lekuan aurkeztu beharko dira; bertan egiaztatuko da, farmazialariak bertan direla, jasotako dokumentazioa fakturatutakoa dela, geroan aurkez daitekeen kontrako froga gorabehera. Jaso izanaren AKTAK (VIII. eranskina) eginen dira, eta haietan jasotako dokumentazioa eta egiaztaketaren emaitza adieraziko dira.

Ondoko taldeak bereizirik aurkeztuko dira:

1.-Langile aktibo eta pentsiodunentzako eta bisaturik gabeko lan istripuengatiko espezialitateen errezetak.

2.-Langile aktibo eta pentsiodunen eta lan bisaturik gabeko istripuengatiko efektu eta osagarrien errezetak.

3.-Espezialitate eta efektu eta osagarrien bisatua behar duten errezetak, zigilua duten errezetak (maisu-formulak, estraktu hiposentsibilizatzaileak, txerto bakterianoak eta prezintu-kupoirik gabeko produktuak).

4.-Osasun kanpainetako errezetak.

5.-Sindrome toxikoetako errezetak.

6.-Iraupen luzeko tratamenduetarako espezialitateetako errezetak.

7.-Iraupen luzeko tratamenduetarako efektu eta osagarrien errezetak.

8.-Berriz fakturatu daitezkeen errezetak.

9.-Erreferentziako prezioa izan eta ezin ordezka daitezkeen espezialitateetako errezetak.

10.-Gai dietoterapikoen errezetak. Talde horren barruan zentro sozio-sanitarioei dispentsatutako produktuen errezetak bereiziko dira.

Bi aldeak ados jarririk, erregimenen errezetak eta fakturazio-kontingenteen errezetak aurkezteko modua aldatu ahal izanen da.

3.1.2 Aurkezteko modua.

Bisatua behar ez duten farmazia-espezialitateak.

Farmazia-espezialitateetako errezetak bereizirik aurkeztuko dira farmazia bulego bakoitzean, 500 eta 1.000 errezeta bitarte bil ditzaketen ontzi egokituetan; 25nako taldeetan baturik agertuko dira, fakturaren araberako ordena ez galtzeko moduan.

Langile aktiboen errezetak pentsiodunen eta lan istripuengatiko errezetetatik bereiziko dira.

Kutxek etiketa bat eramanen dute. Etiketa horretan, farmazia bulegoaren zenbakia, fakturazioaren hilabetea eta hilabetearen barruan kutxak duen hurrenkera zenbakia; azkenekoan, gainera, "AMAIERA" adieraziko da.

Farmazia-espezialitateetako errezeten ematea, haien bolumenaren arabera gomendagarria denean, zatikatu ahal izanen da, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak irizpideen arabera, baina errezeten aurkezpen guztiek farmazia bulegoen fakturazio osoak aipatuko dituzte.

Gainerako errezetak.

Gainerako taldeak bereizirik aurkeztuko dira. Talde bakoitzaren errezetak Foru Komunitateko farmazia bulego guztien errezetekin batera aurkeztuko dira, zenbakiaren araberako hurrenkera korrelatiboan, aktiboen, pentsiodunen eta lan istripuengatiko errezetak bereiziz.

-Errezeta guztiak, halaber, 25nako taldeetan baturik agertuko dira, fakturaren araberako ordena ez galtzeko moduan.

Dispentsatze mota bakoitzeko errezetak biltzen dituzten kutxek etiketa bat eramanen dute. Etiketa horretan, kutxa barneko errezetei dagozkien farmazia bulegoen zenbakiak, fakturazioaren hilabetea eta hilabetearen barruan kutxak duen hurrenkera zenbakia; azkenekoan, gainera, "AMAIERA" adieraziko da.

Kutxa guztietan, Dispentsatze mota adieraziko da (efektu eta osagarriak, zigilua daramaten errezetak eta abar).

3.2. Fakturak aurkeztea.

Faktura-laburpenak (III eta IV. eranskinak) dagokienaren hurrengo hilabeteko lehenbiziko 10 egunetan aurkeztu beharko dira Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan.

3.3. Euskarri informatikoak aurkeztea.

Fakturazioaren zinta magnetikoak hilabete bakoitzaren hamabosgarren eguna baino lehen, aldeei ezin egotz dakizkiekeen arrazoiak daudenean salbu, aurkeztu beharko zaizkio Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuari.

3.3.1. Euskarri informatikoen itzulketa.

Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko eta Sanitate eta Kontsumo Ministerioko informatika zentroek euskarri informatikoetan bildutako informazioa aztertu ondoren, itzuli egin ahal izanen dute, ondoko arrazoiak direla medio, berriz aurkezteko:

-Tratamendu informatikoa eragozten duten akats teknikoak dauzkatenak eta faktura-laburpenaren aldean hamar milako bi eta 18 euroko diferentzia baino handiagoa dutenak.

-Gaizki grabatutako errezeten kopurua edo elkargokidearen zenbakia grabatu gabe duten errezeten kopurua guztien % 2 baino gehiago denean, ondoz ondoko hiru fakturazioetan edo bost fakturazio alternoetan. Ez dira zintzak itzuliko grabazio akats gehienak errezetetako elkargokide zenbakia argi ez agertzeagatik gertatu direnean.

Irizpide hauek alde banatik aplikatu zaizkie "espezialitateen" eta "efektu eta osagarrien" errezeten euskarri informatikoei.

Euskarri informatiko akastunak dagokion hilabetearen hogeita hamarra baino lehen itzuliko dira. Euskarri informatiko zuzenduak eta faktura berria, kasua bada, hurrengo hilabeteko bosgarren eguna baino lehena aurkeztu beharko dira.

3.3.2. Euskarri informatikoen birziklatzea.

Barruan duten informazioa erabiltzen bukatu ondoren, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak euskarri informatikoak itzuliko ditu.

4. Fakturazioa berrikustea.

4.1. Errezetak berrikustea.

Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak aurkeztutako fakturazioa egiaztatuko du, eta egiaztatze horren ondorioz akordio honetan tipifikaturiko deuseztasun arrazoiengatik antzematen diren arazoak farmazia bulego bakoitzaren arabera zehaztuko dira, eta errezeten aurkeztea eta banakako fakturen aurkeztea (III. eranskina) bukatu eta hurrengo hiru hilabeteetan jakinaraziko dira.

Farmazialariek epe bera izanen dute fakturazioan antzemandako akatsak Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuari jakinarazteko.

4.1.1. Deskontuetarako prozedura.

Deskontuetarako, erabateko deuseztasun, deuseztasun partzial edo berriz fakturatzeko moduko deuseztasun kasuetan dauden errezetak bereiziko dira.

4.1.1.1. Erabateko deuseztasuna.

Erabat deusezak izateko arrazoiren bat duten errezetak "DEUSEZA" hitzekin markatuko dira; horrekin bai errezeta bai hari atxikitako prezintu-kupoiak baliogabetuko dira, eta, hartara, haiek berriz fakturatzea eragotziko da.

Jatorrizko errezetak Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak edukiko ditu sei hilabetez, eta interesdunari haien fotokopia igorriko zaio; interesdunek, betiere, dokumentazioa ikusi ahal izanen dute eta jatorrizko errezetak ikusteko eskatu ahal izanen dute.

Sei hilabeteko epea iraganik, jatorrizko errezetak interesdunari itzuliko zaizkio.

4.1.1.2. Deuseztasun partziala.

Deusez partzialak izateko arrazoiren bat duten errezetetan, zigilu batez, "Deusez partziala" hitzak jarriko dira, eta haien fotokopia igorriko zaie interesdunari.

4.1.1.3. Berriz fakturatzeko moduko deuseztasuna.

Itzultzeko eta berriz fakturatzeko modukoak izateko arrazoiren bat duten errezetetan, fakturatik berriz fakturatzeko moduko itzulketa arrazoietan sartzen diren errezeten likidoa deskontatuko da, eta jatorrizko errezetak interesdunari itzuliko zaizkio, bai prezintu-kupoian bai errezetan "Berriz fakturatzekoa" zigilua dutela.

4.1.1.4. Fakturazio akatsak.

Aldeetako batek antzemandako fakturazio akatsak jakinarazi egin beharko dira, zuzen daitezen. Besteak beste:

-Fakturatu bai baino jaso gabeko errezetak.

-Jaso bai baino fakturatu gabeko errezetak.

-Akats aritmetikoak.

-Erabiltzailearen ekarpena ezarritakoaz bestelakoa izatea.

Fakturazio akatsak antzematekotan, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak fakturazioari dagozkion kopuruak zuzendu beharko ditu.

Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak antzemandako aldeak jakinaraziko ditu, eta erabat deusezak, deusez partzialak edo berriz fakturatzeko modukoak izateko arrazoiak dauzkaten errezeten fotokopiekin batera P.43 (V, VI eta VII. eranskinak) ereduaren araberako idazkiak igorri beharko dira, behar bezala beteta.

4.1.2. Antzemandako aldeen tramitazioa.

Farmazialarien ordezkariek antzemandako aldeen aurkako eragozpenak haiek jakinarazi eta 15 eguneko epean aurkeztu ahalko dituzte; horretarako, egoki jotzen dituzten ordezkariak izendatuko dituzte, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko ordezkariekin batera ukitutako farmazia bulegoko faktura eta errezetak egiazta ditzaten, eragozpenak aurkeztu eta gehienez ere 10 eguneko epean.

Behin epe hori iraganik, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak antzemandako aldeei dagokien diru-kopuruaren ordainketa edo itzulketa aurkezten den hurrengo fakturazioan eginen du.

Ezadostasunak dauden errezeten kasuan, Esparru-akordia Negoziatzeko Azpi-batzordearen txostena eskatuko da; azpi-batzordeak, horri buruzko komunikazioa jaso eta gehienez ere 2 hilabeteko epean ebatzi beharko du. Azpi-batzordeak farmazialariaren aldeko irizpena ematen duen errezetak hurrengo fakturazioan ordainduko dira.

Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak errezetak farmazien araberako hurrenkeran gordeko ditu, jaso zituen bezalaxe, 4.1. puntuan adierazitako epean, behar direnak egiaztatu ahal izateko.

Aldeak antzeman direlako auzitan dauden errezeten kasuan, ordea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak behar den erabakia hartu bitartean gordeko ditu.

4.2. Euskarri informatikoak berrikustea.

Izendegian sartzen ez diren produktuen dispentsatzeei dagokien zenbatekoa, behin behar diren egiaztatze informatikoak egin ondoren, hurrengo hilabeteko fakturaziotik kenduko dira; betiere, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak errefusak egin dituzten farmazia bulegoen errefusen zerrendaren fotokopia erantsiko du.

Itzulketa bidezkoa den ala ez den zehazteko dispentsatzearen data ezagutzea beharrezkoa den kasuetan, ukitutako errezetaren edo errezeten fotokopia aurkezteko eskatu ahal izanen da.

D ERANSKINA

Ordaintzeko prozedura

Lehena.-Hilabeteko fakturak (III eta IV. eranskinak) kasuan kasuko hilabetearen hurrengo hilabeteko lehen hamar egunetan aurkeztu beharko dira Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren egoitzan. Aparteko eta behar bezala justifikaturiko kasuetan baizik ez dira atzerapenak onartuko, eta atzerapen horiek atzerapen berdina ekarriko dute ordainketan.

Bigarrena.-Nafarroako Gobernuaren Diruzaintzak faktura ordaintzeko transferentzia agindua emanen du hura aurkeztu eta hurrengo hamar egunetan.

Hirugarrena.-Faktura ordaintzeko, ordainketaren egiaztagiriak diren errezetak eta fakturazioari buruzko zinta magnetikoak aurkeztu beharko dira.

Zinta magnetikoak fakturaren adinako elementu tekniko gisa hartuko dira, eta ezinbestekoak dira hura egiaztatzeko, fakturazioari buruzko eranskinean (C eranskina) ezarritako terminoetan.

Fakturazioari buruzko zinta magnetikoak fakturari dagokionaren hurrengo hilabeteko 15. eguna baino lehen aurkeztuko dira. Zinta magnetikoak C eranskinean adierazitako epeetan aurkeztu ezean, hurrengo hilabeteko ordainketa data hein berean atzeratuko da.

Laugarrena.-Aurreko ataletan aipatzen den faktura-laburpenaren ordainketa "kontura" egiten dela ulertuko da; hartara, informazioaren tratamendutik eta egiaztatzeetatik lortzen diren zenbatekoen mende egonen dira, fakturazioari buruzko eranskinean (C eranskina) ezarritako moduan eta baldintzetan, bai eta kasuan kasuko errezetak aurkeztearen mende ere.

Bosgarrena.-Zinta magnetikoak edo/eta faktura-laburpenak teknikoki akastunak izateagatik itzultzen badira, C eranskinean aipaturiko epeetan berriz ere igorri beharko dira.

E ERANSKINA

Irailaren 1eko 258/1998 Foru Dekretua betetzeko baldintzak

Eranskin honek helburu du farmazia bulegoek Gizarte Segurantzaren farmazia prestaziorako eskubidea duten Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko erabiltzaileei irailaren 1eko 258/1998 Foru Dekretuan jasotako farmazia-espezialitateak, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko medikuek preskribitutakoak, dispentsatzeko baldintzak ezartzea.

Eranskin honetan zehaztu gabeko alderdiak itunaren baldintza orokorren arabera gauzatuko dira.

1. Dispentsatzea.

Nafarroako Gobernuaren kargura dispentsatuko dira soilik 5. ataleko espezialitateen zerrendan sarturiko farmazia-espezialitateetako preskripzioak, P.4/1 eta P.4/2 ereduko errezeten arabera egiten direnak.

Medikamentu horien preskripzioa DIN A4 tamainako errezetetan inprimatzen bada, errezeta eredua errezeta ofizialarena izanen da (P.3 langile aktiboentzat eta P.3/1 pentsiodunentzat), baina ondoko hitzak inprimatuko dira haietan: "Nafarroako Gobernuak finantzatua (258/1998 F.D.) ".

Akats bat dela medio, medikamentu horietako bat eredu ofizialeko errezetetan preskribitzen bada, farmazialariak medikamendua eman ahal izanen du, errezetaren atzeko aldean gorabehera hori azaltzeko dilijentzia bat idatzita.

Irailaren 1eko 258/1998 Foru Dekretuaren arabera, 5. ataleko espezialitateetako bati Farmazia-Espezialitateen Erregistroan baja ematen zaionean edo farmazia-espezialitate publizitario bihurtzen denean, Nafarroako Gobernuaren finantzatu gabe geratuko da. Halakoetan, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak publizitario bihurtu diren espezialitateak jakinaraziko ditu. Espezialitate horiek ezin izanen dira jada fakturatu komunikazioa gertatu eta bi fakturazio iragan ondorenean.

2. Fakturazioa.

Ondokoak dira errezetetatik grabatu beharreko datuak:

1.-Probintzia (2 digitu).

2.-Hilabetea (2 digitu) eta urtea (2 digitu).

3.-Farmazia (4 digitu) eta pakete zenbakia (4 digitu).

4.-Errezeta multzoa (digitu bat).

5.-Espezialitatearen kode nazionala (6 digitu).

6.-Jendearentzako salmenta-prezioa (7 digitu).

7.-Ontzi kopurua (digitu bat).

8.-Medikuaren zenbakia (8 digitu): probintzia (2) eta medikua (6).

9.-Ekarpen mota (digitu 1).

10.-Errezetaren zenbakia, barren kodearekin agertzen denean (12 digitu).

11.-Gaixoa identifikatzeko zenbakia, barren kodearekin agertzen denean.

12.-Preskribitutako medikamentuaren kodea, errezetan barren kodearekin agertzen denean.

Aldi baterako, 2003ko urtarrilaren 1era arte, aldi berean grabatuko dira errezetan zenbaki moduan agertzen den elkargokide zenbakia, barren kodearen bitartez inprimaturik agertzen den elkargokide zenbakia eta errezetaren zenbakia. Egun horretatik aurrera, elkargokidearen zenbakia barren kodeaz adierazirik agertzen denean baizik ez da grabatuko.

Euskarri informatikoa.

CD ROM batean, aurretik aipaturiko datuak grabatuko dira. Fakturaziaren ondorioetarako, errezeta taldeak honela kodetuko dira:

Digitua: 0. Taldea: % 40ko ekarpena.

Digitua: 9. Taldea: Doako farmazia (ekarpenik gabe).

Errezetak aurkeztea.

P.4/1 eta P.4/2 errezetak eta farmazia-prestazioarenak kutxa bereizietan aurkeztuko dira. Honakoak bereiziko dira:

1.-Diru-ekarpena egin behar duten erabiltzaileen errezetak.

2.-Doako farmazia duten erabiltzaileen errezetak.

Farmazia bulego bakoitzak errezetak bereizirik aurkeztuko ditu, fakturatu ziren hurrenkera berean, eta fakturaren araberako hurrenkera ez galtzeko moduan.

Fakturak aurkeztea.

Faktura-laburpenak dagokienaren hurrengo hilabeteko lehenbiziko 10 egunetan aurkeztu beharko dira Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan.

Faktura euskarri informatikoan aurkeztea.

Fakturazioari buruzko disketeak hilabete bakoitzaren hamargarren eguna baino lehen aurkeztu beharko dira Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan, bi aldeei ezin egotz dakizkiekeen arrazoi justifikatuak daudenean salbu.

3.-Baldintza ekonomikoak.

Farmazia-espezialitateak 5. atalean bildutako prezioen arabera baloratuko dira.

5. atalean jasotako farmazia-espezialitateen zerrendakoetan gertaturiko prezio aldaketak zerrenda horretan sartu beharko dira fakturaziorako eragina izan baino lehen.

5. ataleko farmazia-espezialitateen zerrendan agertuta ere oraindik ere Osasun Sistema Nazionaleko farmazia prestaziokoak diren farmazia-espezialitateen prezioa Gizarte Segurantzaren espezialitateen izendegi ofizialean agertzen dena izanen da beti.

Farmazia-espezialitateen prezioen berrikuste orokorra gertatuz gero, hirurogei eguneko epea zabalduko da prezio berrien aplikazio mekanizatua egiteko.

Ekarpena.

Doako farmaziarako eskubidea ez duten erabiltzaileek ordaindu beharreko ekarpena Osasun Sistema Nazionaleko farmazia-prestazioetarako ezarritakoa izanen da.

4.-Ordaintzeko prozedura.

Jendearentzako salmenta-prezioaren (BEZa barne) arabera baloratutako fakturatik onuradunak dispentsatzearen unean farmazia-bulegoari ordaindutako ekarpenari dagokion zatia kenduko da.

Ordaintzeko modua eta epea Farmazia Prestazioari buruzko Ituneko D eranskinean ezarritakoak izanen dira.

5.-Farmazia-espezialitateen zerrenda.

KODEA ESPEZIALITATEA PREZIOA KODEA ESPEZIALITATEA PREZIOA

700211 ABDOMINOL 10 KONPRIMITUAK RETARD 2,37

700229 ABDOMINOL 2 KONPRIMITUAK RETARD 0,92

700278 ABRASONE 20G KREMA 2,58

700286 ABRASONE 50G KREMA 4,51

961227 ABRASONE RECTAL KREMA 30G 4,21

856898 ACERBIOL 40G GELA 2,98

700914 ACNISDIN 100ML ESEKIDURA 2,95

700906 ACNISDIN RETINOICO 60ML SOLUZIOA 2,90

701284 ACTITHIOL ANTIHISTAMINICO 200ML SOLUZIOA 3,58

941344 ACTIVADONE 10% 10ML KOLIRIOA 3,69

908988 ADALGUR PARACETAMOL 500MG 30 KONPRIMITU 4,01

702704 ALANTOMICINA COMPLEX 20G POMADA 2,19

703058 ALDODERMA 30G POMADA 2,24

703066 ALDODERMA 7.5G POMADA 1,16

703249 ALERGICAL 150ML XARABEA 3,46

703256 ALERGICAL 30 KONPRIMITU 4,51

793463 AMO RESAN 500/8 12 KAPSULA 3,36

705343 AMOXI-GOBENS MUCOLITICO 250/8 60ML ESEK 3,70

705350 AMOXI-GOBENS MUCOLITICO 500/8 12 KAPSULAK 3,43

871277 AMOXIBRON 250/4 12 KAPSULA 1,89

953257 AMOXIBRON 250/4 24 KAPSULA 2,68

707885 ANASILPIEL 20G POMADA 1,85

707893 ANASILPIEL 60ML SPRAYA 2,81

890772 ANGIOSEDANTE 6 SUPOSITORIO 1,30

709162 ANSO 50G POMADA 3,77

709451 ANTICERUMEN LIADE 10ML SOLUZIOA 3,03

802736 ANTIHEMORROIDAL CINFA 10G POMADA 1,83

709568 ANTIHEMORROIDAL HUBBER 10G POMADA 2,37

693879 ANTIHEMORROIDAL HUBBER 30G POMADA 4,72

709576 ANTIHEMORROIDAL HUBBER 6 SUPOSITORIO 1,86

699041 ANTINEURINA 10 ANPULU INJEKTAGARRI 2ML 7,77

929786 ARDINE BRONQUIAL 250MG 12 AZAL 2,88

711010 ARDINE BRONQUIAL 500MG 12 KAPSULA 3,50

711697 ARTRIMEDICAL 10 SUPOSITORIO 2,21

713982 BACISPORIN 10G POMADA 2,64

714154 BACTOPUMON 100ML ESEKIDURA 3,46

987313 BALSOPRIM 150ML ESEKIDURA 5,98

987321 BALSOPRIM 20 KONPRIMITU 4,81

987339 BALSOPRIM 50 KONPRIMITU 5,98

715979 BENEXOL ROCHE B1 B6 B12 30 KONPRIMITU 4,87

789537 BENOXYGELA 10% 40G GELA 4,80

789529 BENOXYGELA 2.5% 40G GELA 4,75

789511 BENOXYGELA 5% 40G GELA 5,01

650440 BESTER COMPLEX 30 KAPSULA 5,14

992578 BETA-MICOTER 30G KREMA 4,52

651497 BETA-MICOTER 60G KREMA 6,49

865493 BETAMATIL NEOMICINA 0.1% 15G GELA 1,58

865501 BETAMATIL NEOMICINA 15G KREMA 1,57

865519 BETAMATIL NEOMICINA 20ML SOLUZIOA 1,68

947200 BETAMATIL NEOMICINA 30G KREMA 2,31

947192 BETAMATIL NEOMICINA 30G GELA 2,34

717090 BEXICORTIL 30G KREMA 3,06

717108 BEXICORTIL 30G POMADA 3,08

719344 BLASTOESTIMULINA 0.1% 6ML KOLIRIOA 4,81

719393 BLASTOESTIMULINA 10 TULEZKO KONPRESA KOIPETSU 5,11

719351 BLASTOESTIMULINA 2% 5G HAUTSA 4,81

719427 BLASTOESTIMULINA 25MG 6 ANPULU 2.5ML 5,05

719385 BLASTOESTIMULINA 30G POMADA 5,29

650010 BLASTOESTIMULINA 60G POMADA 8,47

949735 BLASTOESTIMULINA PULVERIZADOR 10G SOLUZIOA 4,81

688671 BRENTAN 30G KREMA 3,64

720839 BRONCO ASEPTILEX FUERTE HELDUAK 150ML ESEK 4,33

720987 BRONCO BACTIFOR 20 KONPRIMITU 2,40

952945 BRONCO BACTIFOR 40 KONPRIMITU 3,38

750414 BRONCO SERGO 100ML ESEKIDURA 2,92

721381 BRONCO TONIC NF 60ML ESEKIDURA 3,03

986349 BRONCOMEGA 150ML ESEKIDURA 4,20

721829 BRONCONOVAG 250/2 60ML ESEK EXTEMPORANEA 3,35

721837 BRONCONOVAG 500/4 12 KAPSULA 3,89

987974 BRONCOVIR-FORTE 150ML ESEKIDURA 3,26

721589 BRONQUICISTEINA 150ML ESEKIDURA 3,37

885855 BRONQUIDIAZINA CR 150ML ESEKIDURA 4,00

718155 BRONQUIMAR 100ML GARAIZ KANPOKO ESEKIDURA 3,39

987271 BRONQUIMUCIL 100ML ESEKIDURA 3,31

944645 BRONQUIMUCIL 20 KAPSULA 4,43

944652 BRONQUIMUCIL 50 KAPSULA 7,92

987016 BRONQUIUM 150ML ESEKIDURA 4,50

967745 BRONSAL 5 ANPULU 4ML 5,94

956896 BRONSEMA BALSAMICO 12 AZAL GRANULATUA 3,90

722611 BROTA RECTAL 10 SUPOSITORIO HELDUAK 2,17

722629 BROTA RECTAL 10 SUPOSITORIO HAURRAK 2,21

723098 BUSCAPINA COMPOSITUM 20 GRAGEA 3,74

723106 BUSCAPINA COMPOSITUM 3 ANPULU 5ML 3,74

699215 CELESEMINE 120ML XARABEA 2,37

699249 CELESEMINE 15 GRAGEA 2,98

699231 CELESEMINE 30 GRAGEA 4,99

699223 CELESEMINE 60ML XARABEA 2,85

727875 CELESTODERM GENTAMICINA 30G KREMA 4,69

974709 CELESTODERM GENTAMICINA 60G KREMA 7,93

727966 CELESTONE "S" 5ML KOLIRIOA 2,76

728584 CERUMENOL BERNA 6.6MG/ML SOLUZ TANTAK 10ML 2,34

729160 CHIBRO-UVELINA 0.5% 10ML KOLIRIOA 2,01

729509 CICATRAL 10G POMADA 2,62

729517 CICATRAL 50G POMADA 3,16

730630 CIRCOVENIL 50G GELA 2,77

731109 CLAMOXYL MUCOLITICO 250/4 60ML ESEKIDURA 4,33

731117 CLAMOXYL MUCOLITICO 500/8 12 KAPSULA 5,14

693846 CLARVISAN 0.005% 10ML KOLIRIOA 3,64

733998 CLORANFE HEMIDEX LLORENS 5ML KOLIRIOA 2,98

986026 CLOTRASONE 30G KREMA 4,99

991307 COHORTAN RECTAL 30G POMADA 3,80

990051 COLIRCUSI ANTIEDEMA 5% 10ML SOLUZIO OFTAL 4,22

912147 COLIRCUSI BETAMIDA 5ML SOLUZIO OFTALMIKOA 3,83

735241 COLIRCUSI DE ICOL 10ML SOLUZIO OFTALMIKOA 3,35

735266 COLIRCUSI DEXAMETASONA CONTRIC 10ML SOL OF 3,17

733576 COLIRCUSI FLUORESCEINA 2% 10ML SOL OFTALM 3,17

735357 COLIRCUSI MEDRIVAS ANTIBIOTICO 5ML ESEK OF 3,92

959080 KOLIRIOA OCULOS FLUO-FENICOL 5ML 4,38

668210 KOLIRIOA OCULOS NANDROL 1% 5ML 1,82

735647 KOLIRIOACILINA PREDNISONA 5ML SOL TANTAK 1,69

736884 CORTENEMA 80ML 1 ENEMA 2,69

736892 CORTENEMA 80ML 4 ENEMA 4,32

737189 CORTISON CHEMICETINA 1% 5G POMADA 2,07

737197 CORTISON CHEMICETINA 2% 10G POMADA 2,51

793786 COTRAZOL 150ML ESEKIDURA 2,96

737601 CREANOLONA 30G POMADA 3,70

652297 CREANOLONA 60G POMADA 6,36

738336 CUATRODERM 15G KREMA 3,22

738344 CUATRODERM 30G KREMA 5,50

668194 DALAMON 10 AMP LIOF+10 ANP DISOL 7,19

652677 DALAMON 6 ANP LIOFIL + 6 ANP DISOLB 4,44

740456 DEANXIT 30 GRAGEA 3,22

740571 DECADRAN NEOMICINA 2.5ML SOL OFTALMICA 1,95

740704 DECODERM TRIVALENTE 20G KREMA 2,70

740712 DECODERM TRIVALENTE 40G GREMA 3,58

741389 DEMUSIN 30 KONPRIMITU 3,91

742072 DERMISONE EPITELIZANTE 45G POMADA 2,70

742288 DERMO HUBBER 5G POMADA 2,06

686436 DERMOJUVENTUS 0.4% 20G KREMA 7,21

742577 DERTRASE 15G POMADA 2,88

742585 DERTRASE 40G POMADA 4,20

743054 DEXA-TAVEGIL 20 KONPRIMITU 3,35

679746 DIFFERINE GELA 30G % 0.1 7,64

988691 DINOVEN 0.445% 30G POMADA 3,23

988709 DINOVEN 0.445% 60G POMADA 5,04

988717 DINOVEN 445MG 30G GELA 3,13

988725 DINOVEN 445MG 60G GELA 4,86

745851 DIPROGENTA 30G KREMA 4,93

972794 DIPROGENTA 60G KREMA 8,38

941161 EDOXIL MUCOLITICO 250/4 60ML ESEKIDURA 2,25

941153 EDOXIL MUCOLITICO 500/8 12 KAPSULA 3,11

734038 EDTA 2% LLORENS 5ML KOLIRIOA 2,98

928416 EDUPRIM MUCOLITICO 150ML ESEKIDURA 3,55

909929 EDUPRIM MUCOLITICO 20 KONPRIMITU 3,01

758722 ELASVEN NEOMICINA 15G KREMA 1,65

986364 ELECTOPEN RETARDADO BALSAMICO 1 INJEKTAGARRIA 1,98

750042 ELOISIN 40MCG/ML 10ML KOLIRIO GARAIZ KANPOKOA 10,74

683656 ENEMA CASEN 140ML 1,92

683649 ENEMA CASEN 250ML 2,16

683664 ENEMA CASEN 80ML 1,82

752683 ESPECTROSIRA 1500 INJEKTAGARRIA 1,85

752691 ESPECTROSIRA 600 INJEKTAGARRIA 2,25

752832 ESSAVENON 40G GELA 1 TUBOA 3,35

693424 ETERMOL ANTITUSIVO 200ML SOLUZIOA 2,81

914697 ETRO BALSAMICO "1200" INJEKTAGARRIA 1,77

914689 ETRO BALSAMICO "600" INJEKTAGARRIA 1,48

939900 EUPEN BRONQUIAL 12 KAPSULA 6,08

939801 EUPEN BRONQUIAL HAUTSA 12 AZAL 4,81

664870 EVACUANTE LAINCO 60G/AZAL 4 AZAL 70G HAUTSA 7,74

756429 FENERGAN EXPECTORANTE 125ML XARABEA 2,12

757294 FIACIN "100" 10 SUPOSITORIO 3,91

757302 FIACIN "100" 5 SUPOSITORIO 2,30

758342 FLEXAGIL 12 SUPOSITORIO 2,53

758359 FLEXAGIL 24 KONPRIMITU 2,45

758383 FLODERMOL 30G POMADA 4,07

651943 FLODERMOL 60G POMADA 11,57

955351 FLUDRONEF 30ML LOZIOA 4,26

955369 FLUDRONEF 60ML LOZIOA 7,47

758557 FLUDRONEF OFTALMICO 3.5G UKENDUA 1,91

758680 FLUIMUCIL ANTIBIOTICO "750" INJEKTAGARRIA 4,80

860452 FLUIMUCIL ANTIBIOTICO 12 KAPSULA 2,66

758672 FLUIMUCIL ANTIBIOTICO 24 KAPSULA 4,56

758847 FLUTENAL GENTAMICINA 30G KREMA 4,24

758862 FLUTENAL GENTAMICINA 30G POMADA 4,27

696880 FLUTENAL GENTAMICINA 60G KREMA 7,24

696872 FLUTENAL GENTAMICINA 60G POMADA 7,30

684142 FUCIBET 30G KREMA 12,88

653881 FUCIBET 60G KREMA 25,76

766154 GRIETALGEN 24G POMADA 3,20

766147 GRIETALGEN HIDROCORTISONA 20G POMADA 2,06

766824 HADENSA 10 SUPOSITORIO 2,57

766816 HADENSA 42G POMADA 3,10

705491 HALITOL MUCOLITICO 250MG 60ML SUSP 2,49

705509 HALITOL MUCOLITICO 500MG 12 KAPSULA 3,16

767236 HEMODREN COMPUESTO 10 SUPOSITORIO 2,16

767228 HEMODREN COMPUESTO 15G POMADA 2,11

949172 HEMODREN COMPUESTO 30G POMADA 2,63

768507 HEPRO 10 CANULETAS 15ML 4,21

768515 HEPRO 5 CANULETAS 15ML 3,61

665190 HIDROXIL B12 B6 B1 30 KONPRIMITU 5,02

769737 HIRUDOID 1% 40G GELA 4,80

769745 HIRUDOID 1% 40G POMADA 4,47

769992 HONGOSAN 150ML SOLUZIOA 4,03

771840 INDOCAF 30 KAPSULA 2,60

914564 INEXBRON MUCOLITICO 12 KAPSULA 2,91

772012 INEXBRON MUCOLITICO 250/4 60ML ESEK GAR KANP 2,32

946103 INMUNOFERON 500MG 45 KAPSULA 11,68

965152 INMUNOFERON 500MG 45 AZAL 12,30

946111 INMUNOFERON 500MG 90 KAPSULA 19,72

965160 INMUNOFERON 500MG 90 AZAL 20,98

772806 INTERDERM KREMA 30G 3,40

880807 INTRADERMO CORT+ANT+FUNG 10G KREMA 2,22

772855 INTRADERMO CORT+ANT+FUNG 20G KREMA 2,94

961565 INZITAN 6 ANPULU 2ML 5,95

773317 IRUXOL-NEO 15G POMADA 3,52

993097 IRUXOL-NEO 30G POMADA 6,46

693655 ISOTREX 0.05% 30G GELA 7,60

652644 ISOTREX 0.05% 50G GELA 11,70

938878 JUSTELAX 150MG 1 FLASKOA 75ML SOL GAR KANP 2,01

684498 KANAPOMADA 15G POMADA 2,56

741538 KLEAN-PREP 4 AZAL AHOZKO HAUTSA 9,59

777813 LARGATREX 100 30 KONPRIMITU 3,82

777821 LARGATREX 25 50 KONPRIMITU 3,13

780379 LINDEMIL 100ML SOLUZIOA ERABILERA TOPIKOA 2,88

684225 LINDEMIL 500ML SOLUZIOA ERABILERA TOPIKOA 3,50

780940 LIQUIPOM DEXA ANTIBIOTICO 10ML 2,58

780965 LIQUIPOM DEXAMIDA 10ML 2,33

781120 LISOZIMA 250MG 8 KONPRIMITU 4,34

783795 MASTIOL 20G POMADA 2,33

784215 MAXITROL 5ML KOLIRIOA ESTERIL 3,70

653634 MEDEREBRO 30 KONPRIMITU 5,43

654962 MENADERM NEOMICINA 30G POMADA 4,55

654954 MENADERM NEOMICINA 30G UKENDUA 4,55

785147 MENADERM NEOMICINA 60G POMADA 4,95

785162 MENADERM NEOMICINA 60G UKENDUA 4,60

785154 MENADERM NEOMICINA 60ML LOZIOA 4,60

994657 MENAVEN GELA 1000UI 60G 4,79

994665 MENAVEN POMADA 1000UI 60G 4,77

987487 MICTUROL SEDANTE 20 GRAGEA 2,16

987479 MICTUROL SEDANTE FUERTE 20 GRAGEA 2,61

788224 MIDACINA 15G POMADA 3,88

788232 MIDACINA 5G POMADA 2,43

789388 MODERIN ACNE 30ML LOZIOA 2,37

789396 MODERIN ACNE 60ML LOZIOA 3,33

790428 MUTABASE 2-10 40 GRAGEA 3,13

790436 MUTABASE 2-25 40 GRAGEA 5,23

864793 MUTABASE 4-10 40 GRAGEA 4,90

790444 MUTABASE 4-25 40 GRAGEA 7,90

853911 NEGATOL 90MG 12 OBULUAK 2,25

853861 NEGATOL 90MG 6 OBULUAK 1,85

792556 NEO ANALSONA 30G POMADA 3,79

734186 NEODEXA LLORENS 5ML KOLIRIOA 2,98

793471 NERPEMIDE 1 AMPOLLA 1.3ML 2,30

793489 NERPEMIDE 5 ANPULU 1.3ML 5,17

955161 NERVOBION 30 KAPSULA 4,95

650192 NERVOBION 5000 10 ANPULU SOLUZIOA INJEKT 8,74

650200 NERVOBION 5000 6 ANPULU SOLUZIOA INJEKT 5,57

653147 NESFARE ANTIBIOTICO 30G KREMA ERABILERA TOPIKOA 4,35

793760 NEUMOPECTOLINA 100ML ESEKIDURA 2,73

794008 NEUROCATAVIN-DEXA 6 INJEKTAGARRIAK 3,62

991505 NEURODAVUR 28 KAPSULA 5,28

670976 NEURODAVUR PLUS 6 ANPULU 2.5ML 5,71

875096 NEUROMADE 10 INJEKTAGARRIAK 3ML 5,22

651422 NEUROMADE 20 KAPSULA 3,88

774208 NEUROMADE FUERTE 10 INJEKTAGARRIAK 3ML 7,36

794289 NEUROTANTOP COMPLEX 20 KAPSULA 3,58

669796 NOBRITOL 60 KAPSULA 3,55

669804 NOBRITOL FORTE 60 KAPSULA 3,67

795278 NOBRITOL-F 60 KAPSULA 3,26

795658 NOLOTIL COMPOSITUM 10 KAPSULA 2,09

795666 NOLOTIL COMPOSITUM 20 KAPSULA 2,54

795674 NOLOTIL COMPOSITUM 5 ANPULU 5ML 2,49

795633 NOLOTIL COMPOSITUM 6 SUPOSITORIO HELDUAK 2,17

796854 NOVOTER GENTAMICINA 30G KREMA 3,97

704338 NOVOTER GENTAMICINA 60G KREMA 7,32

699199 NUCLEO CMP 6 INJEKTAGARRIAK 3,37

699181 NUCLEO CMP 665MCG 30 KAPSULA 5,04

666248 NUCLEO CMP FORTE 1.33MG 30 KAPSULA 7,73

666230 NUCLEO CMP FORTE 10 INJEKTAGARRIAK 8,19

684472 OFTALMO MEDICAL 2G POMADA 1,85

990473 OFTALMOLOSA CUSI ANTIEDEMA 5% 5G POMADA OF 4,28

797605 OFTALMOLOSA CUSI BLEFARIDA 3G POMADA OFTAL 2,74

797639 OFTALMOLOSA CUSI DE ICOL 3G POMADA OFTALM 2,66

797688 OFTALMOLOSA CUSI MEDRICOL 5G POMADA OFTALM 3,83

797746 OFTALMOLOSA CUSI PREDNIS-NEOMIC 3G POMADA 3,40

916205 OFTALMOTRIM DEXA 5ML SOLUZIO OFTALMIKOA 4,84

798488 ORAGALIN ESPASMOLITICO 20 GRAGEA. 3,35

993121 OTALGAN BERNA SOLUZIOA TANTAK 12G 5,71

799668 OTOCERUM 10ML SOLUZIOA TANTAK 2,98

799734 OTOGEN CALMANTE 7.5ML SOLUZIOA 3,31

799841 OTOSEDOL 20G SOLUZIOA TANTAK 2,05

851717 PALMIDROL PRODES 500MG 120ML ESEKIDURA 4,20

804807 PENISINTEX BRONQUIAL '1200' INJEKTAGARRIA 1,71

804815 PENISINTEX BRONQUIAL '600' INJEKTAGARRIA 1,67

888701 PLASKINE NEOMICINA 35G POMADA 4,06

808238 POLARAMINE EXPECTORANTE 120ML XARABEA 4,18

984807 POLY-PRED 5ML KOLIRIOA 2,84

652404 POSITON 30ML LOZIOA 3,90

694141 POSITON KREMA 30G 4,51

694133 POSITON KREMA 60G 7,21

694125 POSITON UKENDUA 30G 4,51

694117 POSITON UKENDUA 60G 7,21

809434 PREDNI-AZULENO 5G POMADA 2,07

810580 PROCTIUM 30G POMADA 2,76

810572 PROCTIUM 60G POMADA 3,69

936823 PROCTOLOG 10 SUPOSITORIO 5,98

936831 PROCTOLOG 15G POMADA 4,81

937474 PROCTOLOG 30G POMADA 5,98

811778 PSICO-SOMA 110G LIKIDOA 2,19

839001 PULMINFLAMATORIA INJEKTAGARRIA 2,69

945311 PULMO BORBALAN 250/6 12 AZAL 3,00

940569 PULMO BORBALAN 500/6 12 KAPSULA 3,58

860403 PULMO-MENAL 150ML ESEKIDURA 3,55

812610 PULMOFASA 180ML XARABE BALTSAMIKOA 2,07

813188 PULMOSTERIN DUO 100ML ESEKIDURA 2,59

813196 PULMOSTERIN DUO 24 KONPRIMITU 2,79

813204 PULMOSTERIN DUO 40 KONPRIMITU 3,44

813303 PULMOSTERIN RETARD 1500 INJEKTAGARRIA 2,40

813311 PULMOSTERIN RETARD 750 INJEKTAGARRIA 2,59

997270 PUNTUALEX 150MG 5ML SOLUZIOA AHOZKOA 2,40

670125 RELAXIBYS 200/500MG 30 KONPRIMITU 3,57

907287 REMISAN MUCOLITICO 500MG 12 KAPSULA 2,92

816967 RETARPEN BALSAMICO INJEKTAGARRIA 2,61

928440 RETARPEN MUCOLITICO INJEKTAGARRIA 3,06

695585 RETIRIDES 0.025% 30G KREMA 4,95

695577 RETIRIDES 0.05% 30G KREMA 10,85

695569 RETIRIDES 0.1% 30G KREMA 6,79

819110 ROBAXISAL 20 KONPRIMITU 2,10

819128 ROBAXISAL 50 KONPRIMITU 2,89

670166 ROBAXISAL COMPUESTO 50 KONPRIMITU 3,58

666305 ROBERVITAL 40 KONPRIMITU 8,11

819995 RUSCORECTAL 0.8% 15G POMADA 2,57

820035 RUSCUS LLORENS 10 SUPOSITORIO 4,18

820027 RUSCUS LLORENS 30G POMADA 4,18

699330 RUSCUS LLORENS 60G POMADA 5,69

938951 SALVAPEN MUCOLITICO 500/8 12 KAPSULA 3,56

821793 SCHERIPROCT 10G POMADA 3,50

970079 SCHERIPROCT 30G POMADA 7,00

990150 SICORTEN PLUS 30G KREMA 4,16

863928 SICORTEN PLUS 60G KREMA 7,72

694661 SOLUZIOA EVACUANTE BOHM 16 AZAL 10,19

930149 SULMETIN PAPAVERINA 10 SUPOS HELDUAK 2,12

874800 SULMETIN PAPAVERINA 25 KONPRIMITU 2,03

930131 SULMETIN PAPAVERINA 5 SUPOSITORIO HELDUAK 1,94

829010 SULMETIN PAPAVERINA IM 10 ANP 5ML HELDUAK 2,10

828988 SULMETIN PAPAVERINA IM 5 ANP 3ML HAURRENTZAT 1,74

829028 SULMETIN PAPAVERINA IM 5 ANP 5ML HELDUAK 1,87

652628 SULMETIN PAPAVERINA HAURRENTZAT 10 SUPOS 2,07

652636 SULMETIN PAPAVERINA HAURRENTZAT 5 SUPOS 1,87

828970 SULMETIN PAPAVERINA IV 5 ANPULU 5ML 2,01

831107 SYNALAR NEOMICINA 30G KREMA 4,18

992917 SYNALAR NEOMICINA 60G KREMA 5,99

831164 SYNALAR RECTAL 30G POMADA 2,98

752808 TANAGELA 500MG 15 KONPRIMITU 3,46

752881 TANAGELA PAPERAK 250MG HAUTSA 20 AZAL 3,01

752733 TANAGELA R 500MG 15 KAPSULA 3,76

833319 TEOLIXIR COMPOSITUM 250ML SOLUZIOA 2,37

929653 TERBASMIN EXPECTORANTE 180ML SOLUZIOA 3,04

833798 TERRA CORTIL POMADA TOPIKOA 14,2G 2,51

833806 TERRA CORTIL POMADA TOPIKOA 4,7G 1,77

835645 THIOMUCASE 10 SUPOSITORIO 5,02

835629 THIOMUCASE 45G KREMA 4,60

836411 TISUDERMA 2.5% 20G POMADA 3,16

836429 TISUDERMA 2.5% 5G POMADA 1,95

837666 TOSDIAZINA 120ML ESEKIDURA 2,90

838474 TRAQUIVAN 150ML ESEKIDURA 2,85

839605 TRIGON 10G POMADA 2,00

839613 TRIGON 30G POMADA 3,71

839621 TRIGON RECTAL 10G POMADA 1,35

839639 TRIGON RECTAL 30G POMADA 2,37

840330 TROPARGAL 30 KAPSULA 2,27

949917 TROPARGAL 60 KAPSULA 3,69

840363 TROPHIRES 15ML SOLUZIOA TANTAK 2,14

840553 TULGRASUM ANTIBIOTICO 23X14CM 20 AZAL 8,40

952317 TULGRASUM ANTIBIOTICO 7X9CM 20 AZAL 4,92

857094 TULGRASUM CICATRIZANTE 23X14CM 20 AZAL 6,44

952333 TULGRASUM CICATRIZANTE 7X9CM 20 AZAL 4,86

884650 ULTRABION 1/2 BALSAMICO INJEKTAGARRIA 2,13

717736 UNITUL ANTIBIOTICO 15X25CM 20 AZAL 7,41

718940 UNITUL ANTIBIOTICO 8.5X10CM 20 AZAL 3,64

918581 UNITUL COMPLEX TUL MEDIKATUA 10 AZAL 8.5X10 2,89

845487 VENACOL 30G GELA 2,69

845610 VENORUTON 2% 60G GELA 3,46

999045 VENOSMIL 2% 60G GELA 3,82

847889 VITAPHAKOL 5ML KOLIRIOA 3,19

848879 WOBENZIMAL 20G POMADA 2,55

848887 WOBENZIMAL 36 GRAGEA 3,76

949669 X-PREP 150MG 75ML SOLUZIOA 2,37

F ERANSKINA

Gai dietoterapiko konplexuak eta etxeko nutrizio enterala

Eranskin honetan gai dietoterapiko konplexuak eta etxeko nutrizio enteralerako produktuak dispentsatzeko baldintzak arautzen dira, bai eta Osasun Sistema Nazionaleko prestazioaren atal hau ituntzeko baldintza ekonomikoak ere. Prestazio hori eta haren edukia indarreko arauen mende egonen dira.

Produktu hauen dispentsatzea farmazia bulegoen bitartez eginen da, dispentsatzeko bisatua edo aldez aurreko baimena duen errezeta medikoa erabiliz.

Eranskin honek esparru-akordioaren gainerakoak duen balio bera izanen du, baina baldintza ekonomikoen berrikustea edo aldatzea modu independentean egin ahal izanen da. Produktu hauek dispentsatzeko baldintzak aldatzeak esparru-akordioa amaiarazteko eskatzea ekar dezake, bederatzigarren atalean bildutako baldintzetan.

1. Ezaugarri orokorrak.

Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren kargura dispentsatu ahal izanen dira soilik Osasun Sistema Nazionaleko prestazioaren zati izan eta agiri ofizial baten bitartez, behar den osasun baimenarekin, egiten diren produktu dietetiko konplexuen eta etxeko nutrizio enteralerako produktuen preskripzioak. Produktu horiek "gai dietoterapikoen izendegian" jasota daude. Agiri honi erantsirik dago.

Preskripzio bakoitzeko gehienez ere produktu bereko lau ontzi eman ahal izanen dira, baina sekula ere hilabeteko tratamendurako behar dena gainditu gabe.

Produktu hauengatik erabiltzaileak ez du inongo diru-ekarpenik egin beharko.

2. Gai dietoterapikoak gaixo anbulatorioei emateko baldintza ekonomikoak.

Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak honelako produktuak emateagatik gai dietoterapikoen izendegian agertzen den fakturazio prezioa ordainduko die farmazia bulegoei.

Gai dietoterapiko bakoitzerako fakturazio prezio gisa ezarritako kopurua zehazteko, industriatik ateratzeko diru-kopuruari, edo, kasua bada, batez besteko balioari, banaketa-tarteari dagokion kopuru bat, farmazialariari dagokion etekin profesionalari dagokion kopuru bat eta dagokion BEZa batuko zaizkio. Fakturazioaren prezioa erantsitako izendegian agertzen dena izanen da.

Negoziaziorako Azpi-batzordeak izendegian preziorik ez duten produktuen prezioak finkatu ahal izanen ditu.

2.1. Zentro sozio-sanitarioei gai dietoterapikoak hornitzeko baldintza ekonomikoak.

Zentro sozio-sanitario gai dietoterapikoak hornitzen dizkieten farmazia bulegoek deskontu bat eginen diote Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuari zentro sozio-sanitarioei urtero eginiko salmenten bolumenaren arabera. Honakoei jarraituko zaie:

ZENTRO SOZIOSANITARIOEI URTERO

FAKTURATUTAKO KOPURUAREN GAINEKO

DESKONTUAREN EHUNEKOA

T A R T E A

12.000 EURO 12.000 ETA 36.000 36.000 EURO

BITARTE EURO BITARTE BAINO GEHIAGO

60.000 euro baino urteko

fakturazio handiagoa duten 10 10 15

farmazia bulegoak

48.000 euro baino urteko

fakturazio handiagoa duten 8 10 15

farmazia bulegoak

36.000 euro baino urteko

fakturazio handiagoa duten 5 10 -

farmazia bulegoak

24.000 euro baino urteko

fakturazio handiagoa duten 1 10 -

farmazia bulegoak

Atal honek aipatzen duen deskontua urtero eginen da, eta abenduko fakturan izanen du eragina.

3. Izendegia eta gai dietoterapikoen prezioak aldatzea.

Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak urtero gaurkotuko du izendegia, Osasun Sistema Nazionalak finantzatzen dituen erabilera berezietarako elikagaien erregistro orokorrean gertatzen diren aldaketei egokitzeko. Izendegiaren aldaketa horiek farmazialarien ordezkariei jakinaraziko zaizkie.

Urtero gai dietoterapikoen prezioak berrikusiko dira, 2. puntuan zehaztutako irizpideen arabera. Aparteko izaeraz, edozein unetan berrikusi ahal izanen dira prezioaren gaurkotzea behar adina justifikaturik dagoen produktuen prezioak.

Berrikuspen hori Esparru-akordioa Negoziatzeko Azpi-batzordeak egin beharko du. Horretarako, lantalde bat eratu ahal izanen du.

4. Fakturazioa.

Produktu hauen fakturazioa esparru-akordioaren C eranskinean adierazitako moduan egin beharko da.

2002ko urtarrilaren 1etik aurrera 2000ko abenduaren 15eko Ministerio Aginduak ezarritako identifikazio kodea grabatuko da, kode hori produktuaren kutxan agertzen den guztietan.

Gai dietoterapikoen errezetak bereizirik aurkeztu beharko dira. Dietoterapikoen errezeten barruan, bereizirik aurkeztu beharko dira zentro sozio-sanitarioei saldutakoenak.

Fakturazioaren prezioa gai dietoterapikoen izendegian jasotakoa izanen da.

GAI DIETOTERAPIKOEN IZENDEGIA

390450 ACEITE DE LORENZO SHS España,S.A. BOTILA 1 500 ml 146,32

267674 ACEITE DE LORENZO SHS España,S.A. BOTILA 1 710 ml 207,78

224873 ACEITE MCT SHS España,S.A. BOTILA 1 500 ml 28,69

399683 ADAMIN-G SHS España,S.A. AZALAK 20 5 g 42,70

180711 ADVERA Abbott Laboratories,S.A. LATA 24 236 ml TXOKOLATEA 143,03

180729 ADVERA Abbott Laboratories,S.A. LATA 24 236 ml LARANJA 143,03

398057 AL-110 Nestlé España, S.A. POTEA 1 400 g 12,81

395293 ALFARE Nestlé España, S.A. POTEA 1 400 g 22,74

368464 ALITRAQ Abbott Laboratories,S.A. AZALAK 24 76 g BAINILLA 188,93

358705 ALMIRON PEPTI Nutricia, S.A. LATA 1 900 g

179473 ALMIRON PEPTI Nutricia, S.A. LATA 1 450 g

336610 ALMIRON SIN LACTOSA Nutricia, S.A. POTEA 1 400 g 11,60

249896 ALSOY Nestlé España, S.A. POTEA 1 450 g 13,23

371245 AMINOACIDOS ESENCIALES CN Clinical Nutrition,S.A. POTEA 1 2000 g 456,71

371237 AMINOACIDOS RAMIFICADOS CN Clinical Nutrition,S.A. POTEA 1 2000 g 512,66

231829 AMIRIGE SHS España,S.A. POTEA 1 325 g 86,53

174565 ANAMIX NEUTROA SHS España,S.A. AZALAK 30 29 g NEUTROA 257,31

174573 ANAMIX SABORIZADO SHS España,S.A. AZALAK 30 29 g ANANA-BAINILLA 257,31

191882 BLEMIL PLUS 1 SOJA Ordesa,S.A. ESTUTXEA 1 400 g 11,79

399576 BLEMIL PLUS 2 SOJA Ordesa,S.A. ESTUTXEA 1 400 g 14,75

192013 BLEMIL PLUS FH Ordesa,S.A. ESTUTXEA 1 400 g 26,46

192344 BLEMIL PLUS SL Ordesa,S.A. ESTUTXEA 1 400 g 16,66

156224 BLEVIMAT FH Ordesa,S.A. POTEA 1 400 g 25,20

338335 BLEVIMAT SL Ordesa,S.A. KUTXA 1 500 g 16,57

356337 CLINUTREN 1,5 Nestlé España, S.A. KOPAK 24 200 ml TXOKOLATEA 52,26

354910 CLINUTREN 1,5 Nestlé España, S.A. KOPAK 24 200 ml BAINILLA 52,26

358671 CLINUTREN 1,5 Nestlé España, S.A. KOPAK 24 200 ml MARRUB.-MAGURDIA 52,26

379321 CLINUTREN DIABETES Nestlé España, S.A. KOPAK 24 200 ml BAINILLA 73,01

377648 CLINUTREN HP Nestlé España, S.A. KOPAK 24 200 ml TXOKOLATEA 57,64

377457 CLINUTREN HP Nestlé España, S.A. KOPAK 24 200 ml BAINILLA 57,64

351734 CLINUTREN ISO Nestlé España, S.A. KOPAK 24 200 ml BAINILLA 42,27

352567 CLINUTREN ISO Nestlé España, S.A. KOPAK 24 200 ml TXOKOLATEA 42,27

395483 DAMIRA Novartis Consumer Helath,SA. POTEA 1 400 g 25,96

150250 DAMIRA ELEMENTAL Novartis Consumer Helath,SA. ESTUTXEA 6 291 g 223,34

355487 DIALAMINE SHS España,S.A. POTEA 1 200 g LARANJA 37,93

344200 DIARICAL Novartis Consumer Helath,SA. POTEA 1 400 g 13,01

196618 DIARICAL PEPTINA Novartis Consumer Helath,SA. POTEA 1 400 g

161117 DIETAVITAL SOLUZIOA ENTERAL ENERGETICA Catalysis SL(lehen Chem.Inter.) FLASKOA 12 500 ml MARRUBIA-TXOKOL. 8,23

150938 DIETAVITAL SOLUZIOA ENTERAL HIPERPROTEICA Catalysis SL(lehen Chem.Inter.) FLASKOA 12 500 ml MARRUBIA-TXOKOL. 9,78

159954 DIETAVITAL SOLUZIOA ENTERAL STANDARD Catalysis SL(lehen Chem.Inter.) FLASKOA 12 500 ml MARRUBIA-TXOKOL. 8,67

194985 DIETGRIF ENERGETICO Laboratorios Grifols,S.A. FLASKOA 12 500 ml BAINILLA 69,38

194779 DIETGRIF ESTANDAR Laboratorios Grifols,S.A. FLASKOA 12 500 ml MARRUBIA 53,34

316323 DIETGRIF ESTANDAR Laboratorios Grifols,S.A. TETRABRIK 24 200 ml TXOKOLATEA 42,69

312041 DIETGRIF ESTANDAR Laboratorios Grifols,S.A. FLASKOA 12 500 ml BAINILLA 53,34

312066 DIETGRIF ESTANDAR Laboratorios Grifols,S.A. FLASKOA 12 500 ml NEUTROA 53,34

316307 DIETGRIF ESTANDAR Laboratorios Grifols,S.A. FLASKOA 12 500 ml TXOKOLATEA 53,34

237412 DIETGRIF ESTANDAR FIBRA Laboratorios Grifols,S.A. FLASKOA 12 500 ml TXOKOLATEA 62,58

221275 DIETGRIF HIPERPROTEICO Laboratorios Grifols,S.A. FLASKOA 12 500 ml NEUTROA 73,78

161547 DIETGRIF HIPERPROTEICO Laboratorios Grifols,S.A. FLASKOA 12 500 ml BAINILLA 73,78

312025 DIETGRIF MCT Laboratorios Grifols,S.A. FLASKOA 12 500 ml NEUTROA 56,55

312009 DIETGRIF MCT Laboratorios Grifols,S.A. FLASKOA 12 500 ml BAINILLA 56,55

312082 DIETGRIF POLIPEPTIDICO Laboratorios Grifols,S.A. FLASKOA 12 500 ml NEUTROA 79,00

259143 DUOCAL SHS España,S.A. POTEA 1 400 g 25,04

190629 DUOCAL SHS España,S.A. BOTILA 1 1000 ml 26,68

190447 DUOCAL MCT SHS España,S.A. POTEA 1 400 g 26,24

398636 EDANEC Abbott Laboratories,S.A. BOTILA 15 500 ml BAINILLA 78,72

380212 EDANEC H.N. Abbott Laboratories,S.A. BOTILA 15 500 ml BAINILLA 101,40

259218 ELEMENTAL 028 SHS España,S.A. AZALAK 10 100 g NEUTROA 96,95

259200 ELEMENTAL 028 SHS España,S.A. AZALAK 10 100 g LARANJA 96,95

305888 ELEMENTAL 028 EXTRA SHS España,S.A. BRIKS 18 250 ml LARANJA-ANANA 75,61

206664 ELEMENTAL 028 EXTRA SHS España,S.A. AZALAK 10 100 g LARANJA 104,07

205369 ELEMENTAL 028 EXTRA SHS España,S.A. AZALAK 10 100 g NEUTROA 104,07

204735 ELEMENTAL 028 EXTRA SHS España,S.A. BRIK 18 250 ml BASOKO FRUITUAK 75,61

197376 ELEMENTAL 028 EXTRA SHS España,S.A. BRIK 18 250 ml POMELO 75,61

371369 ELEMENTAL NUTRIL 2000/12 Clinical Nutrition,S.A. AZALAK 6 101 g ANANA 24,22

371377 ELEMENTAL NUTRIL 2000/12 Clinical Nutrition,S.A. AZALAK 6 101 g LARANJA 24,22

371344 ELEMENTAL NUTRIL 2000/7 Clinical Nutrition,S.A. AZALAK 6 95 g ANANA 17,67

371351 ELEMENTAL NUTRIL 2000/7 Clinical Nutrition,S.A. AZALAK 6 95 g LARANJA 17,67

203034 EMSOGEN SHS España,S.A. AZALAK 10 100 g NEUTROA 104,07

203042 EMSOGEN SHS España,S.A. AZALAK 10 100 g LARANJA 104,07

252833 ENERGIVIT SHS España,S.A. POTEA 1 400 g 35,58

338905 ENRICH PLUS Abbott Laboratories,S.A. BRIK 27 200 ml BAINILLA 81,66

383315 ENRICH PLUS Abbott Laboratories,S.A. BRIK 27 200 ml PLATANOA 81,66

395061 ENRICH PLUS Abbott Laboratories,S.A. BRIK 27 200 ml TXOKOLATEA 81,66

320267 ENRICH PLUS Abbott Laboratories,S.A. BRIK 27 200 ml MAGURDIA 81,66

351635 ENSURE CON FIBRA Abbott Laboratories,S.A. LATA 24 250 ml BAINILLA 81,12

219618 ENSURE CON FIBRA Abbott Laboratories,S.A. BOTILA 15 500 ml BAINILLA 96,73

304873 ENSURE CON FIBRA Abbott Laboratories,S.A. LATA 24 250 ml TXOKOLATEA 81,12

344051 ENSURE HIPERPROTEICO Abbott Laboratories,S.A. BRIK 27 215 ml MARRUBIA 81,66

195123 ENSURE HIPERPROTEICO Abbott Laboratories,S.A. BRIK 27 215 ml TXOKOLATEA

345959 ENSURE HIPERPROTEICO Abbott Laboratories,S.A. BRIK 27 215 ml BAINILLA 81,66

190652 ENSURE HN Abbott Laboratories,S.A. LATA 24 250 ml KAFEA 64,04

208124 ENSURE HN Abbott Laboratories,S.A. LATA 24 250 ml OILASKOA 64,04

219592 ENSURE HN Abbott Laboratories,S.A. BOTILA 15 500 ml BAINILLA 76,05

368506 ENSURE HN Abbott Laboratories,S.A. LATA 24 250 ml BAINILLA 64,04

190660 ENSURE HN Abbott Laboratories,S.A. LATA 24 250 ml TXOKOLATEA 64,04

258970 ENSURE PLUS DRINK Abbott Laboratories,S.A. BRIK 27 200 ml PLATANOA 69,65

398578 ENSURE PLUS DRINK Abbott Laboratories,S.A. BRIK 27 200 ml MAGURDIA 69,65

395111 ENSURE PLUS DRINK Abbott Laboratories,S.A. BRIK 27 200 ml TXOKOLATEA 69,65

372359 ENSURE PLUS DRINK Abbott Laboratories,S.A. BRIK 27 200 ml KARAMELUA 69,65

372409 ENSURE PLUS DRINK Abbott Laboratories,S.A. BRIK 27 200 ml BASOKO FRUITUAK 69,65

398560 ENSURE PLUS DRINK Abbott Laboratories,S.A. BRIK 27 200 ml BAINILLA 69,65

196584 ENSURE PLUS FRESH Abbott Laboratories,S.A. BRIK 27 220 ml ANANA

196600 ENSURE PLUS FRESH Abbott Laboratories,S.A. BRIK 27 220 ml MELOKOTOIA

372284 ENSURE PLUS HN Abbott Laboratories,S.A. BOTILA 15 500 ml BAINILLA 91,40

368480 ENSURE PLUS HN Abbott Laboratories,S.A. LATA 24 250 ml BAINILLA 80,05

239475 ENSURE PLUS HN R.T.H. Abbott Laboratories,S.A. BOTILA 8 1000 ml BAINILLA 92,51

245076 ENSURE HAUTSA Abbott Laboratories,S.A. AZALAK 50 54,1 g BAINILLA 48,92

245373 ENSURE HAUTSA Abbott Laboratories,S.A. AZALAK 50 54,1 g TXOKOLATEA 48,92

372268 ENSURE HAUTSA Abbott Laboratories,S.A. POTEA 24 400 g PLATANOA 160,11

372227 ENSURE HAUTSA Abbott Laboratories,S.A. POTEA 24 380 g TXOKOLATEA 160,11

372243 ENSURE HAUTSA Abbott Laboratories,S.A. POTEA 24 400 g MARRUBIA 160,11

372219 ENSURE HAUTSA Abbott Laboratories,S.A. POTEA 24 400 g BAINILLA 160,11

203059 ESSENTIAL AMINO ACID MIX SHS España,S.A. POTEA 1 200 g 120,26

316612 FANTOMALT (lehen PENTAMALT) Nutricia, S.A. POTEA 1 400 g NEUTROA 13,64

302547 FORTIFRESH Nutricia, S.A. BRIK 3 200 ml ANANA 7,53

301523 FORTIFRESH Nutricia, S.A. BRIK 30 200 ml LARANJA/MELOKOTO. 75,32

303842 FORTIFRESH Nutricia, S.A. BRIK 30 200 ml ANANA 75,32

266510 FORTIFRESH Nutricia, S.A. BRIK 30 200 ml BAINILLA/LIMOIA 75,32

268086 FORTIFRESH Nutricia, S.A. BRIK 3 200 ml LARANJA/MELOKOTO. 7,53

262923 FORTIFRESH Nutricia, S.A. BRIK 3 200 ml BAINILLA/LIMOIA 7,53

390898 FORTISIP Nutricia, S.A. BRIK 3 200 ml TXOKOLATEA 7,77

392167 FORTISIP Nutricia, S.A. BRIK 30 200 ml TXOKOLATEA 77,65

150268 FORTISIP (lehen PENTADRINK) Nutricia, S.A. BRIK 3 200 ml KARAMELUA 7,53

329193 FORTISIP (lehen PENTADRINK) Nutricia, S.A. BRIK 30 200 ml PLATANOA 75,32

371666 FORTISIP (lehen PENTADRINK) Nutricia, S.A. BRIK 3 200 ml BAINILLA 7,53

371674 FORTISIP (lehen PENTADRINK) Nutricia, S.A. BRIK 3 200 ml PLATANOA 7,53

329185 FORTISIP (lehen PENTADRINK) Nutricia, S.A. BRIK 30 200 ml LARANJA 75,32

329177 FORTISIP (lehen PENTADRINK) Nutricia, S.A. BRIK 30 200 ml BAINILLA 75,32

329201 FORTISIP (lehen PENTADRINK) Nutricia, S.A. BRIK 30 200 ml KARAMELUA 75,32

371682 FORTISIP (lehen PENTADRINK) Nutricia, S.A. BRIK 3 200 ml LARANJA 7,53

329391 FORTISIP MULTI FIBRE (lehen PENTADRINK FIBRA) Nutricia, S.A. BRIK 30 200 ml LARANJA 81,19

150284 FORTISIP MULTI FIBRE (lehen PENTADRINK FIBRA) Nutricia, S.A. BRIK 3 200 ml LARANJA 8,12

397810 FORTISIP MULTI FIBRE (lehen PENTADRINK FIBRA) Nutricia, S.A. BRIK 30 200 ml MARRUBIA 83,52

329219 FORTISIP MULTI FIBRE (lehen PENTADRINK FIBRA) Nutricia, S.A. BRIK 30 200 ml BAINILLA 81,19

150276 FORTISIP MULTI FIBRE (lehen PENTADRINK FIBRA) Nutricia, S.A. BRIK 3 200 ml BAINILLA 8,12

396580 FORTISIP MULTI FIBRE (lehen PENTADRINK FIBRA) Nutricia, S.A. BRIK 3 200 ml MARRUBIA 8,35

175133 FRESUBIN 750 MCT Lab. Fresenius S.A.(lehen Mein) POLTSA 8 500 ml NEUTROA 45,23

267658 FRESUBIN 750 MCT Lab. Fresenius S.A.(lehen Mein) BOTILA 12 500 ml NEUTROA 61,68

267609 FRESUBIN DIABETES Lab. Fresenius S.A.(lehen Mein) BOTILA 12 500 ml NEUTROA 61,68

175083 FRESUBIN DIABETES Lab. Fresenius S.A.(lehen Mein) POLTSA 6 1000 ml NEUTROA 79,89

174896 FRESUBIN DIABETES Lab. Fresenius S.A.(lehen Mein) POLTSA 8 500 ml NEUTROA 45,23

156349 FRESUBIN DIABETES Lab. Fresenius S.A.(lehen Mein) BOTILA 12 200 ml ANANA 63,51

180141 FRESUBIN ISOFIBRA Lab. Fresenius S.A.(lehen Mein) BOTILA 12 500 ml NEUTROA 50,46

174730 FRESUBIN ISOFIBRA Lab. Fresenius S.A.(lehen Mein) POLTSA 8 1000 ml NEUTROA 65,24

174599 FRESUBIN ISOFIBRA Lab. Fresenius S.A.(lehen Mein) POLTSA 8 500 ml NEUTROA 37,01

267641 FRESUBIN LIKIDOA Lab. Fresenius S.A.(lehen Mein) BOTILA 12 500 ml TXOKOLATEA 43,17

163170 FRESUBIN LIKIDOA Lab. Fresenius S.A.(lehen Mein) BOTILA 12 500 ml NEUTROA 43,17

267625 FRESUBIN LIKIDOA Lab. Fresenius S.A.(lehen Mein) BOTILA 12 500 ml BAINILLA 43,17

252817 G.E.A. Milupa,S.A. POTEA 1 400 g 12,81

259135 GENERAID SHS España,S.A. POTEA 1 200 g 48,75

185736 GENERAID PLUS SHS España,S.A. POTEA 1 400 g 32,38

226480 GLUCERNA Abbott Laboratories,S.A. LATA 24 250 ml BAINILLA 104,61

190678 GLUCERNA Abbott Laboratories,S.A. BOTILA 15 500 ml BAINILLA 130,09

195834 GLUCERNA SR Abbott Laboratories,S.A. BRIK 27 230 ml MARRUBIA

196576 GLUCERNA SR Abbott Laboratories,S.A. BRIK 27 230 ml BAINILLA

185686 HEPATICAL SHS España,S.A. AZALAK 10 100 g NEUTROA 53,19

195651 HEPATICAL SHS España,S.A. AZALAK 10 100 g PLAT.-KARAMELUA 53,19

371401 HEPATONUTRIL Clinical Nutrition,S.A. AZALAK 8 97 g BISCUIT 32,82

371419 HEPATONUTRIL Clinical Nutrition,S.A. AZALAK 8 97 g KAFEA 32,82

371526 HIPERNUTRIL MCT Clinical Nutrition,S.A. AZALAK 5 92 g KAFEA 9,18

371518 HIPERNUTRIL MCT Clinical Nutrition,S.A. AZALAK 5 92 g BISCUIT 9,18

371500 HIPERNUTRIL MCT Clinical Nutrition,S.A. AZALAK 5 92 g NEUTROA 9,18

371492 HIPERNUTRIL MCT HIPOSODICO Clinical Nutrition,S.A. AZALAK 5 92 g KAFEA 9,68

371484 HIPERNUTRIL MCT HIPOSODICO Clinical Nutrition,S.A. AZALAK 5 92 g BISCUIT 9,68

371468 HIPERNUTRIL MCT PROTEICO Clinical Nutrition,S.A. AZALAK 7 76 g KAFEA 11,28

371450 HIPERNUTRIL MCT PROTEICO Clinical Nutrition,S.A. AZALAK 7 76 g BISCUIT 11,28

397067 HIST 1 Milupa,S.A.(Baja 4-1-2000) POTEA 1 500 g 166,54

397059 HIST 2 Milupa,S.A.(Baja 4-1-2000) POTEA 1 500 g

216523 HISTIDON SHS España,S.A. POTEA 1 500 g 292,35

397398 HOM 1 Milupa,S.A. POTEA 1 500 g 179,23

397380 HOM 2 Milupa,S.A. POTEA 1 500 g 204,85

244863 IMPACT Novartis Consumer Helath,SA. BOTILA 12 500 ml 190,70

210195 IMPACT ORAL HAUTSA Novartis Consumer Helath,SA. ESTUTXEA 6 370 g FRUTAK 176,09

219758 IMPACT ORAL HAUTSA Novartis Consumer Helath,SA. ESTUTXEA 6 370 g KAFEA 176,09

248252 INMUNONUTRIL Clinical Nutrition,S.A. AZALAK 6 98 g KAFEA 28,68

248278 INMUNONUTRIL Clinical Nutrition,S.A. AZALAK 6 98 g KOKOA 28,68

248286 INMUNONUTRIL Clinical Nutrition,S.A. AZALAK 6 98 g MARRUBIA 28,68

248260 INMUNONUTRIL Clinical Nutrition,S.A. AZALAK 6 98 g BISCUIT 28,68

371831 ISOMIL Abbott Laboratories,S.A. POTEA 1 400 g 11,98

354514 ISOSOURCE ENERGY (lehen PRECITENE ENERGETICO) Novartis Consumer Helath,SA. BOTILA 12 500 ml BAINILLA 71,21

344218 ISOSOURCE ENERGY (lehen PRECITENE ENERGETICO) Novartis Consumer Helath,SA. BOTILA 24 250 ml BAINILLA 80,86

252049 ISOSOURCE ENERGY (lehen PRECITENE ENERGETICO) Novartis Consumer Helath,SA. BOTILA 24 250 ml FRUTAK 80,86

161281 ISOSOURCE FIBRA (lehen PRECITENE FIBRA) Novartis Consumer Helath,SA. B.FLEXIBAG 6 1500 ml NEUTROA 115,75

248427 ISOSOURCE FIBRA (lehen PRECITENE FIBRA) Novartis Consumer Helath,SA. BOTILA 12 500 ml FRUTAK 74,95

300079 ISOSOURCE FIBRA (lehen PRECITENE FIBRA) Novartis Consumer Helath,SA. BOTILA 12 500 ml KARAMELUA 74,95

157859 ISOSOURCE FIBRA (lehen PRECITENE FIBRA) Novartis Consumer Helath,SA. B.FLEXIBAG 15 500 ml NEUTROA 98,34

395616 ISOSOURCE JUNIOR (lehen PRECITENE JUNIOR) Novartis Consumer Helath,SA. BOTILA 24 250 ml BAINILLA 111,77

151258 ISOSOURCE JUNIOR (lehen PRECITENE JUNIOR) Novartis Consumer Helath,SA. BOTILA 24 250 ml TXOKOLATEA 111,77

252197 ISOSOURCE JUNIOR (lehen PRECITENE JUNIOR) Novartis Consumer Helath,SA. BOTILA 24 250 ml TUTTI-FRUTTI 111,77

202655 ISOSOURCE MIX (lehen NUTRODRIP MIX) Novartis Consumer Helath,SA. B.FLEXIBAG 6 1500 ml NEUTROA 146,64

202648 ISOSOURCE MIX (lehen NUTRODRIP MIX) Novartis Consumer Helath,SA. B.FLEXIBAG 15 500 ml NEUTROA 128,36

344226 ISOSOURCE MIX (lehen NUTRODRIP MIX) Novartis Consumer Helath,SA. BOTILA 12 500 ml NEUTROA 97,78

157834 ISOSOURCE PROTEIN (lehen PRECITENE HIPERPROTEICO) Novartis Consumer Helath,SA. B.FLEXIBAG 15 500 ml NEUTROA 103,98

157842 ISOSOURCE PROTEIN (lehen PRECITENE HIPERPROTEICO) Novartis Consumer Helath,SA. B.FLEXIBAG 6 1500 ml NEUTROA 78,47

234823 ISOSOURCE PROTEIN (lehen PRECITENE HIPERPROTEICO) Novartis Consumer Helath,SA. BOTILA 12 500 ml FRUTAK 79,23

354498 ISOSOURCE PROTEIN (lehen PRECITENE HIPERPROTEICO) Novartis Consumer Helath,SA. BOTILA 12 500 ml BAINILLA 79,23

334417 ISOSOURCE STANDARD (lehen PRECITENE STANDARD) Novartis Consumer Helath,SA. BOTILA 24 250 ml BAINILLA 64,10

234815 ISOSOURCE STANDARD (lehen PRECITENE STANDARD) Novartis Consumer Helath,SA. BOTILA 12 500 ml FRUTAK 58,30

262980 ISOSOURCE STANDARD (lehen PRECITENE STANDARD) Novartis Consumer Helath,SA. BOTILA 12 500 ml NEUTROA 58,30

370379 ISOSOURCE STANDARD (lehen PRECITENE STANDARD) Novartis Consumer Helath,SA. BOTILA 12 500 ml BAINILLA 58,30

161299 ISOSOURCE STANDARD (lehen PRECITENE STANDARD) Novartis Consumer Helath,SA. B.FLEXIBAG 15 500 ml NEUTROA 76,49

162040 ISOSOURCE STANDARD (lehen PRECITENE STANDARD) Novartis Consumer Helath,SA. B.FLEXIBAG 6 1500 ml NEUTROA 90,06

370387 ISOSOURCE STANDARD (lehen PRECITENE STANDARD) Novartis Consumer Helath,SA. BOTILA 12 500 ml TXOKOLATEA 58,30

262972 ISOSOURCE STANDARD (lehen PRECITENE STANDARD) Novartis Consumer Helath,SA. BOTILA 12 500 ml KAFEA 58,30

332338 JEVITY Abbott Laboratories,S.A. BOTILA 15 500 ml NEUTROA 108,74

180430 JEVITY PLUS Abbott Laboratories,S.A. BOTILA 6 1500 ml NEUTROA 124,08

236638 JEVITY PLUS Abbott Laboratories,S.A. BOTILA 15 500 ml NEUTROA 108,74

326223 JEVITY PLUS Abbott Laboratories,S.A. BOTILA 8 1000 ml NEUTROA 110,30

300152 JEVITY R.T.H. Abbott Laboratories,S.A. BOTILA 8 1000 ml NEUTROA 104,60

181784 JEVITY R.T.H. Abbott Laboratories,S.A. BOTILA 6 1500 ml NEUTROA 117,41

179713 KINDERGEN SHS España,S.A. POTEA 1 400 g 37,00

395459 LEU 1 Milupa,S.A. POTEA 1 500 g 118,58

395442 LEU 2 Milupa,S.A. POTEA 1 500 g 118,58

355495 LIQUIGEN SHS España,S.A. BOTILA 1 1000 ml 40,03

395418 LPD Milupa,S.A. POTEA 1 400 g 36,26

395426 LPF Milupa,S.A. POTEA 1 225 g 18,61

355529 MAXIJUL SHS España,S.A. POTEA 1 2500 g 40,03

389635 MAXIJUL SHS España,S.A. POTEA 1 200 g 8,23

349985 MAXIPRO SHS España,S.A. POTEA 1 200 g 16,46

355511 MAXIPRO SHS España,S.A. POTEA 1 1000 g 82,28

371211 MCT MAS ESENCIALES Clinical Nutrition,S.A. BOTILA 1 1000 ml 22,79

395798 MCT WANDER ACEITE Novartis Consumer Helath,SA. BOTILA 4 250 ml 38,97

209015 MERITENE COMPLET Novartis Consumer Helath,SA. FLASKOA 24 250 ml TXOKOLATEA 72,24

220087 MERITENE COMPLET Novartis Consumer Helath,SA. FLASKOA 24 250 ml FRUTAK 72,24

191809 MERITENE COMPLET Novartis Consumer Helath,SA. FLASKOA 24 250 ml BAINILLA 72,24

266478 MERITENE JUNIOR Novartis Consumer Helath,SA. BRIK 24 200 ml TXOKOLATEA 61,57

306688 MILTINA SIN LACTOSA Milte-Milk Tecnologies,S.L. LATA 1 400 g 11,50

152082 MILTINA SOJA Milte-Milk Tecnologies,S.L. POTEA 1 400 g NEUTROA 13,35

371229 MINERALES CONCENTRADOS Clinical Nutrition,S.A. POTEA 1 1000 g 31,19

335968 MODULEN IBD Nestlé España, S.A. POTEA 12 400 g 268,98

323972 MODULO DE ACEITE GTE SHS España,S.A. BOTILA 1 1000 ml 925,82

383802 MODULO DE ACEITE GTO SHS España,S.A. BOTILA 1 1000 ml 44,47

176776 MODULO DE AMINOACIDOS RAMIFICADOS SHS España,S.A. POTEA 1 200 g 205,70

355479 MONOGEN SHS España,S.A. POTEA 1 400 g 20,35

214890 MSUD Brystol Myers,S.A. POTEA 1 454 g 47,03

397372 MSUD 1 Milupa,S.A. POTEA 1 500 g 183,04

397364 MSUD 2 Milupa,S.A. POTEA 1 500 g 170,50

224451 MSUD AID SHS España,S.A. POTEA 1 500 g 270,03

157685 MSUD ANALOG SHS España,S.A. POTEA 400 g 71,59

164525 MSUD MAXAMAID SHS España,S.A. POTEA 1 500 g NEUTROA 151,55

185116 MSUD MAXAMUM SHS España,S.A. POTEA 1 500 g LARANJA 223,00

371393 NEFRONUTRIL Clinical Nutrition,S.A. AZALAK 6 91 g KAFEA 19,61

371385 NEFRONUTRIL Clinical Nutrition,S.A. AZALAK 6 91 g BISCUIT 19,61

259226 NEOCATE SHS España,S.A. POTEA 1 400 g 39,42

249367 NEOCATE ADVANCE SHS España,S.A. AZALAK 10 100 g 74,27

180489 NEPRO Abbott Laboratories,S.A. LATA 24 236 ml INTXAURRA 143,03

182279 NEPRO Abbott Laboratories,S.A. LATA 24 236 ml BAINILLA 143,03

380238 NIEDA PLUS Abbott Laboratories,S.A. POTEA 1 380 g 23,37

395475 NOVASOURCE DIABET (lehen PRECITENE DIABET) Novartis Consumer Helath,SA. BOTILA 12 500 ml FRUTAK 102,58

202663 NOVASOURCE DIABET (lehen PRECITENE DIABET) Novartis Consumer Helath,SA. B.FLEXIBAG 15 500 ml NEUTROA 133,36

202671 NOVASOURCE DIABET (lehen PRECITENE DIABET) Novartis Consumer Helath,SA. B.FLEXIBAG 6 1500 ml NEUTROA 150,98

250159 NOVASOURCE DIABET (lehen PRECITENE DIABET) Novartis Consumer Helath,SA. BOTILA 12 500 ml BAINILLA 102,58

244905 NOVASOURCE DIABET PLUS Novartis Consumer Helath,SA. BOTILA 12 500 ml BAINILLA 112,08

239269 NOVASOURCE GI CONTROL (lehen PRECITENE GI CONTROL) Novartis Consumer Helath,SA. BOTILA 12 500 ml BAINILLA 83,16

239277 NOVASOURCE GI CONTROL (lehen PRECITENE GI CONTROL) Novartis Consumer Helath,SA. BOTILA 24 250 ml BAINILLA 87,06

339242 NOVASOURCE GI CONTROL (lehen PRECITENE GI CONTROL) Novartis Consumer Helath,SA. BOTILA 24 250 ml BANANA 87,06

195727 NUT TENEX Wallax-Farma S.L. BOTILA 12 500 ml BAINILLA 66,34

195768 NUT TENEX Wallax-Farma S.L. BOTILA 12 500 ml NEUTROA 66,34

156612 NUTILIS Nutricia, S.A. POTEA 1 225 g 10,68

373035 NUTRAMIGEN Brystol Myers,S.A. POTEA 1 400 g 24,17

376632 NUTRI 2000 PEDIATRICO Nutricia, S.A. LATA 1 400 g

316596 NUTRI-2000 Nutricia, S.A. AZALAK 1 113 g 12,37

396846 NUTRI-SOJA Nutricia, S.A. POTEA 1 400 g 12,52

332411 NUTRIBEN HIDROLIZADA Alter Pharmacia,S.A. LATA 1 400 g 15,41

202325 NUTRIBEN SIN LACTOSA Alter Pharmacia,S.A. LATA 1 400 g 9,49

212423 NUTRIBEN SOJA Alter Pharmacia,S.A. LATA 1 400 g 11,27

399881 NUTRIBEN SOJA SMA Alter Pharmacia,S.A. LATA 1 430 g 11,92

266650 NUTRICOMP F Braun Medical,S.A. FLASKOA 12 500 ml KARAMELUA 53,36

266643 NUTRICOMP F Braun Medical,S.A. FLASKOA 12 500 ml BAINILLA 53,36

266692 NUTRICOMP HEPA Braun Medical,S.A. FLASKOA 12 500 ml TXOKOLATEA 101,40

345165 NUTRIDRINK Clinical Nutrition,S.A. BOTILA 12 500 ml NEUTROA 42,73

345132 NUTRIDRINK Clinical Nutrition,S.A. BOTILA 12 500 ml BAINILLA 42,73

198069 NUTRINI ENERGY Nutricia, S.A. BOTILA 12 200 ml NEUTROA

198259 NUTRINI ENERGY MULTI FIBRE Nutricia, S.A. BOTILA 12 200 ml NEUTROA

371641 NUTRISON BAJO EN SODIO (lehen PENTASET BAJO EN SODIO) Nutricia, S.A. BOTILA 12 500 ml NEUTROA 63,93

238139 NUTRISON BAJO EN SODIO (lehen PENTASET BAJO EN SODIO) Nutricia, S.A. PACK 8 1000 ml NEUTROA 87,69

168484 NUTRISON DIABETES Nutricia, S.A. BOTILA 12 500 ml 98,47

238113 NUTRISON ENERGETICO (lehen PENTASET ENERGETICO) Nutricia, S.A. PACK 8 1000 ml NEUTROA 96,34

371633 NUTRISON ENERGETICO (lehen PENTASET ENERGETICO) Nutricia, S.A. BOTILA 12 500 ml NEUTROA 69,54

256800 NUTRISON ENERGY MULTIFIBRE Nutricia, S.A. PACK 8 1000 ml NEUTROA 105,97

238170 NUTRISON INTENSIVE MULTI FIBRE (lehen PENTASET INTENSIVE) Nutricia, S.A. PACK 8 500 ml NEUTROA 114,56

238212 NUTRISON LOW ENERGY (lehen PENTASET LOW ENERGY) Nutricia, S.A. PACK 8 1000 ml NEUTROA 66,70

237131 NUTRISON LOW ENERGY DIABETES Nutricia, S.A. PACK 8 1000 ml NEUTROA 109,89

352799 NUTRISON LOW ENERGY MULTI FIBRE

(lehen PENTASET LOW ENERGY FIBRA) Nutricia, S.A. PACK 8 1000 ml NEUTROA 76,18

238196 NUTRISON MCT (lehen PENTASET MCT) Nutricia, S.A. PACK 8 1000 ml NEUTROA 151,30

230706 NUTRISON MULTI FIBRA (lehen PENTASET FIBRA) Nutricia, S.A. BOTILA 12 500 ml NEUTROA 74,03

238105 NUTRISON MULTI FIBRA (lehen PENTASET FIBRA) Nutricia, S.A. PACK 8 1000 ml NEUTROA 103,41

316604 NUTRISON POWER (lehen PENTASET POLVO) Nutricia, S.A. POTEA 1 860 g NEUTROA 22,05

238154 NUTRISON PRE (lehen PRE-PENTASET) Nutricia, S.A. PACK 8 1000 ml NEUTROA 57,82

371617 NUTRISON PRE (lehen PRE-PENTASET) Nutricia, S.A. BOTILA 12 500 ml NEUTROA 33,20

238204 NUTRISON PROTEIN PLUS (lehen PENTASET PROTEIN PLUS) Nutricia, S.A. PACK 8 1000 ml NEUTROA 104,96

257899 NUTRISON PROTEIN PLUS MULTIFIBRE Nutricia, S.A. PACK 8 1000 ml NEUTROA 115,46

371625 NUTRISON SOJA (lehen PENTASET SOJA) Nutricia, S.A. BOTILA 12 500 ml NEUTROA 67,77

238121 NUTRISON SOJA (lehen PENTASET SOJA) Nutricia, S.A. PACK 8 1000 ml NEUTROA 93,83

195073 NUTRISON STANDARD Nutricia, S.A. BOTILAK 12 500 ml MARRUBIA 62,66

194993 NUTRISON STANDARD Nutricia, S.A. BOTILAK 12 500 ml BAINILLA 62,66

195081 NUTRISON STANDARD Nutricia, S.A. BOTILAK 12 500 ml KAFEA 62,66

371658 NUTRISON STANDARD (lehen PENTASET STANDARD) Nutricia, S.A. BOTILA 12 500 ml NEUTROA 59,72

205575 NUTRISON STANDARD (lehen PENTASET STANDARD) Nutricia, S.A. PACK 8 1000 ml NEUTROA 82,73

269449 O-LAC Brystol Myers,S.A. POTEA 1 400 g 11,83

371278 OLIGOPEPTIDOS CN Clinical Nutrition,S.A. POTEA 1 2000 g 222,29

371260 OLIGOSACARIDOS CN Clinical Nutrition,S.A. POTEA 1 2500 g 18,62

397133 OS 1 Milupa,S.A. POTEA 1 500 g 149,36

397075 OS 2 Milupa,S.A. POTEA 1 500 g 166,54

345223 OSMOLITE HN PLUS Abbott Laboratories,S.A. BOTILA 15 500 ml 90,06

367235 OSMOLITE HN PLUS Abbott Laboratories,S.A. BOTILA 8 1000 ml 81,48

208116 OSMOLITE HN PLUS Abbott Laboratories,S.A. BOTILA 6 1500 ml 91,53

183665 OSMOLITE HN R.T.H. Abbott Laboratories,S.A. BOTILA 6 1500 ml NEUTROA 85,12

372276 OSMOLITE HN R.T.H. Abbott Laboratories,S.A. BOTILA 15 500 ml NEUTROA 78,72

239467 OSMOLITE HN R.T.H. Abbott Laboratories,S.A. BOTILA 8 1000 ml NEUTROA 75,79

208132 OXEPA Abbott Laboratories,S.A. BOTILA 15 500 ml NEUTROA 286,86

308999 P-AM 1 SHS España,S.A. POTEA 1 500 g 207,78

309005 P-AM 2 SHS España,S.A. POTEA 1 500 g 235,65

309013 P-AM 3 SHS España,S.A. POTEA 1 500 g 235,65

372342 PEDIASURE Abbott Laboratories,S.A. BRIK 27 200 ml TXOKOLATEA 91,26

372318 PEDIASURE Abbott Laboratories,S.A. BRIK 27 200 ml BAINILLA 91,26

380121 PEDIASURE Abbott Laboratories,S.A. BOTILA 15 500 ml BAINILLA 123,42

395087 PEDIASURE Abbott Laboratories,S.A. BRIK 27 200 ml MARRUBIA 91,26

324897 PEDIASURE CON FIBRA Abbott Laboratories,S.A. BRIK 27 200 ml BAINILLA 110,48

195800 PEDIASURE PLUS Abbott Laboratories,S.A. BOTILA 15 500 ml BAINILLA

195818 PEDIASURE PLUS DRINK Abbott Laboratories,S.A. BRIK 27 200 ml BAINILLA

195826 PEDIASURE PLUS DRINK Abbott Laboratories,S.A. BRIK 27 200 ml MARRUBIA

335083 PENTASET BAJO EN PROTEINAS Nutricia, S.A. BOTILA 12 500 ml 65,66

238147 PENTASET PEDIATRICO Nutricia, S.A. PACK 8 500 ml NEUTROA 63,83

396705 PENTASET PEDIATRICO Nutricia, S.A. BOTILA 12 200 ml NEUTROA 36,95

335018 PEPTAMEN Nestlé España, S.A. KOPAK 24 800 ml BAINILLA 92,22

379586 PEPTAMEN Nestlé España, S.A. POLTSA 12 500 ml 110,48

355909 PEPTINAUT JUNIOR Nutricia, S.A. POTEA 1 450 g 23,70

316588 PEPTINAUT HAUTSA Nutricia, S.A. AZALAK 4 113 g 33,40

316570 PEPTINAUT VARIANT Nutricia, S.A. AZALAK 4 126 g 32,77

371302 PEPTINUTRIL 2000/10 ELEMENTAL Clinical Nutrition,S.A. AZALAK 5 92 g ANANA 16,96

371310 PEPTINUTRIL 2000/10 ELEMENTAL Clinical Nutrition,S.A. AZALAK 5 92 g LARANJA 16,96

371336 PEPTINUTRIL 2300/15 ELEMENTAL Clinical Nutrition,S.A. AZALAK 6 87 g LARANJA 22,98

371328 PEPTINUTRIL 2300/15 ELEMENTAL Clinical Nutrition,S.A. AZALAK 6 87 g ANANA 22,98

304865 PEPTISORB (lehen PEPTINAUT líquido) Nutricia, S.A. BOTILA 12 500 ml NEUTROA 122,03

238162 PEPTISORB (lehen PEPTINAUT líquido) Nutricia, S.A. PACK 8 1000 ml NEUTROA 170,49

239483 PERATIVE R.T.H. Abbott Laboratories,S.A. BOTILA 8 1000 ml NEUTROA 138,05

380170 PERATIVE R.T.H. Abbott Laboratories,S.A. BOTILA 15 500 ml NEUTROA 136,09

373019 PHENYL-FREE 1(lehen LOFENALAC) Brystol Myers,S.A. POTEA 1 450 g 60,22

373001 PHENYL-FREE 2HP Brystol Myers,S.A. POTEA 1 450 g 129,09

305946 PHLEXY-10 BAR SHS España,S.A. BARRA 20 42 g FRUTAK 134,84

164558 PHLEXY-10 DRINK MIX (lehen Phlexy-10) SHS España,S.A. AZALAK 20 20 g GROSELLA-SAGARRA 134,84

389684 PHLEXY-10 DRINK MIX (lehen Phlexy-10) SHS España,S.A. AZALAK 30 20 g GROSELLA-SAGARRA 202,25

253765 PHLEXY-VITS SHS España,S.A. AZALAK 30 7 g 116,75

397612 PKU 1 Milupa,S.A. POTEA 1 500 g 135,66

239400 PKU 1 MIX Milupa,S.A. POTEA 1 1000 g 206,00

397539 PKU 2 Milupa,S.A. POTEA 1 500 g 157,97

397489 PKU 3 Milupa,S.A. POTEA 1 500 g 156,25

301564 POLYCOSE Abbott Laboratories,S.A. POTEA 6 350 g 37,36

373027 PREGESTIMIL Brystol Myers,S.A. POTEA 1 425 g 25,59

211904 PREGOMIN Milupa,S.A. POTEA 1 400 g 22,10

214817 PRODUCTO 3200 AB Brystol Myers,S.A. POTEA 1 454 g 66,18

214809 PRODUCTO 3232A Brystol Myers,S.A. POTEA 1 454 g 85,86

355560 PRODUCTO 80056 Brystol Myers,S.A. POTEA 1 454 g 31,11

260877 PROMOD Abbott Laboratories,S.A. POTEA 6 275 g 80,05

190686 PROMOTE Abbott Laboratories,S.A. BOTILA 15 500 ml BAINILLA 101,40

372995 PROSOBEE Brystol Myers,S.A. POTEA 1 400 g 11,56

199935 PROSURE Abbott Laboratories,S.A. BRIK 27 240 ml BAINILLA

199943 PROSURE Abbott Laboratories,S.A. BRIK 27 240 ml PLATANOA

199950 PROSURE Abbott Laboratories,S.A. BRIK 27 240 ml LARANJA

371252 PROTEINAS CONCENTRADAS CN Clinical Nutrition,S.A. POTEA 1 2000 g 49,91

394940 PULEVA-L Abbott Laboratories,S.A. POTEA 1 400 g 11,32

372292 PULMOCARE Abbott Laboratories,S.A. BOTILA 15 500 ml BAINILLA 170,12

350348 PULMOCARE Abbott Laboratories,S.A. LATA 24 250 ml BAINILLA 143,03

382283 RENAPRO Bionet Medical AZALAK 30 20 g 162,24

238840 RESOURCE 2.0 Novartis Consumer Helath,SA. BRIK 24 200 ml BAINILLA 81,13

336354 RESOURCE 2.0 Novartis Consumer Helath,SA. BRIK 24 200 ml ALBARICOQUE 81,13

195115 RESOURCE COMPLEX Novartis Consumer Helath,SA. AZAL 15 10 g NEUTROA

251504 RESOURCE DEXTRINE MALTOSE Novartis Consumer Helath,SA. POTEA 1 500 g 4,31

340430 RESOURCE DIABET Novartis Consumer Helath,SA. BRIK 24 200 ml MARRUBIA 100,58

343871 RESOURCE DIABET Novartis Consumer Helath,SA. BRIK 24 200 ml BAINILLA 100,58

343657 RESOURCE ENERGY DRINK Novartis Consumer Helath,SA. COMBIBLOC 24 200 ml TXOKOLATEA 57,38

343673 RESOURCE ENERGY DRINK Novartis Consumer Helath,SA. COMBIBLOC 24 200 ml BAINILLA 57,38

385690 RESOURCE ENERGY DRINK Novartis Consumer Helath,SA. COMBIBLOC 24 200 ml ALBARICOQUE 57,38

332346 RESOURCE ESPESANTE Novartis Consumer Helath,SA. AZALAK 75 6,4 g 43,08

163782 RESOURCE ESPESANTE Novartis Consumer Helath,SA. POTEA 1 227 g 6,47

395897 RESOURCE PROTEIN INSTANT Novartis Consumer Helath,SA. POTEA 1 400 g 18,03

355503 SERAVIT SHS España,S.A. POTEA 1 100 g 13,27

305953 SERAVIT PEDIATRICO SHS España,S.A. POTEA 1 200 g NEUTROA 35,58

180497 SIMILAC L Abbott Laboratories,S.A. POTEA 1 375 g 11,32

189746 SOLAGEN SHS España,S.A. BOTILA 1 250 ml 18,50

344077 SOM1 Milupa,S.A. POTEA 1 400 g 12,51

255901 SOM2 Milupa,S.A. POTEA 1 400 g 10,75

309955 SONDALIS 1,5 Nestlé España, S.A. POLTSA 6 1000 ml 62,44

313825 SONDALIS DIABETES Nestlé España, S.A. POLTSA 6 1000 ml 88,86

324384 SONDALIS ESTANDAR Nestlé España, S.A. BOTILA 12 500 ml BAINILLA 50,43

399543 SONDALIS ESTANDAR Nestlé España, S.A. BOTILA 12 500 ml KAFEA 50,43

333500 SONDALIS ESTANDAR DIABETES Nestlé España, S.A. BOTILA 12 500 ml BAINILLA 88,86

329383 SONDALIS ESTANDAR FIBRA Nestlé España, S.A. BOTILA 12 500 ml BASOKO FRUITUAK 64,84

313759 SONDALIS FIBRA Nestlé España, S.A. POLTSA 6 1000 ml 64,84

311795 SONDALIS HP Nestlé España, S.A. POLTSA 6 1000 ml 69,65

327650 SONDALIS HP/HC Nestlé España, S.A. BOTILA 12 500 ml BAINILLA 69,65

309583 SONDALIS ISO Nestlé España, S.A. POLTSA 6 1000 ml 50,43

199968 STIMULANCE MULTI FIBRE MIX Nutricia, S.A. POTEA 1 400 g NEUTROA

371294 STRESNUTRIL Clinical Nutrition,S.A. AZALAK 6 91 g KAFEA 29,68

371286 STRESNUTRIL Clinical Nutrition,S.A. AZALAK 6 91 g BISCUIT 29,68

247288 SUPLENA Abbott Laboratories,S.A. LATA 24 236 ml BAINILLA 143,03

153304 SUPPORTAN Lab. Fresenius S.A.(lehen Mein) BOTILA 12 500 ml NEUTROA 4,20

177683 SUPPORTAN Lab. Fresenius S.A.(lehen Mein) POLTSA 8 500 ml NEUTROA 4,63

239319 SUPPORTAN Lab. Fresenius S.A.(lehen Mein) BOTILA 20 200 ml FRUTA TROPIKALAK 70,08

239301 SUPPORTAN Lab. Fresenius S.A.(lehen Mein) BOTILA 20 200 ml KAFEA CON LECHE 70,08

195792 SUPRACAL (lehen SHS EMULSION LCT) SHS España,S.A. BOTILA 1 250 ml NEUTROA

355545 SUPRACAL (lehen SHS EMULSION LCT) SHS España,S.A. BOTILA 1 1000 ml 26,55

198457 SUPRACAL CON AZUCAR SHS España,S.A. BOTILA 1 250 ml MARRUBIA

176784 SURVIMED OPD Lab. Fresenius S.A.(lehen Mein) POLTSA 8 500 ml NEUTROA 55,99

267617 SURVIMED OPD Lab. Fresenius S.A.(lehen Mein) BOTILA 12 500 ml NEUTROA 78,50

326496 SUSTACAL HC líquido Brystol Myers,S.A. POTEA 1 237 ml BAINILLA

357004 SUSTACAL HC líquido Brystol Myers,S.A. POTEA 1 237 ml PONTXEA

357012 TRAUMACAL Brystol Myers,S.A. LATA 1 237 ml BAINILLA 3,62

397000 TYR 1 Milupa,S.A. POTEA 1 500 g 170,50

396945 TYR 2 Milupa,S.A. POTEA 1 500 g 192,99

397356 UCD 1 Milupa,S.A. POTEA 1 450 g 205,34

397349 UCD 2 Milupa,S.A. POTEA 1 450 g 219,15

197947 VEGENAT-MED Vegenat, S.A. AZALAK 12 110 g LARANJA

197491 VEGENAT-MED Vegenat, S.A. AZAL 12 110 g ARRAINA

197517 VEGENAT-MED Vegenat, S.A. AZALAK 12 110 g GARBANTZUAK

197509 VEGENAT-MED Vegenat, S.A. AZAL 12 110 g DILISTAK

197483 VEGENAT-MED Vegenat, S.A. AZAL 12 110 g ARETXEA

196717 VEGENAT-MED Vegenat, S.A. AZAL 12 110 g URDAIAZPIKOA

197913 VEGENAT-MED Vegenat, S.A. AZAL 12 110 g BARAZKIAK

198051 VEGENAT-MED Vegenat, S.A. AZALAK 12 110 g TXOKOLATEA

197533 VEGENAT-MED Vegenat, S.A. AZALAK 12 110 g BERDURAK

196709 VEGENAT-MED Vegenat, S.A. AZALAK 12 110 g OILASKOA

197954 VEGENAT-MED Vegenat, S.A. AZALAK 12 110 g SAGARRA

198002 VEGENAT-MED Vegenat, S.A. AZALAK 12 110 g EZTIA

382465 VELACTIN Novartis Consumer Helath,SA. POTEA 1 400 g 13,43

371187 VITAMINAS CONCENTRADAS Clinical Nutrition,S.A. POTEA 1 1000 g 79,05

305896 XLEU ANALOG SHS España,S.A. POTEA 1 400 g 81,42

212787 XLEU FALADON (lehen XLEU AMINO ACID MIX) SHS España,S.A. POTEA 1 200 g 177,90

330746 XLEU MAXAMAID SHS España,S.A. POTEA 1 500 g NEUTROA 161,89

257873 XLEU MAXAMUM SHS España,S.A. POTEA 1 500 g 223,00

308866 XLYS LOW TRY ANALOG SHS España,S.A. POTEA 1 400 g 71,59

164541 XLYS LOW TRY MAXAMAID SHS España,S.A. POTEA 1 500 g 151,55

185132 XLYS LOW TRY MAXAMUM SHS España,S.A. POTEA 1 500 g NEUTROA 223,00

210187 XLYS, TRY GLUTARIDON (lehen XLYS, TRY AMINO ACID MIX) SHS España,S.A. POTEA 1 200 g 180,59

303172 XMET MAXAMAID SHS España,S.A. POTEA 1 500 g NEUTROA 151,55

303180 XMET MAXAMUM SHS España,S.A. POTEA 1 500 g NEUTROA 223,00

157727 XMTVI ANALOG SHS España,S.A. POTEA 400 g 71,59

211722 XMTVI ASADON (lehen XMTVI AMINO ACID MIX) SHS España,S.A. POTEA 1 200 g 180,59

164517 XMTVI MAXAMAID SHS España,S.A. POTEA 1 500 g NEUTROA 151,55

392415 XMTVI MAXAMUM SHS España,S.A. POTEA 1 500 g NEUTROA 223,00

259234 XP ANALOG SHS España,S.A. POTEA 1 400 g 44,94

308874 XP ANALOG LCP SHS España,S.A. POTEA 1 400 g 49,44

396986 XP MAXAMAID SHS España,S.A. POTEA 1 500 g NEUTROA 129,18

370296 XP MAXAMAID SHS España,S.A. POTEA 1 500 g LARANJA 129,18

370312 XP MAXAMUM SHS España,S.A. POTEA 1 500 g NEUTROA 201,50

259259 XP MAXAMUM SHS España,S.A. POTEA 1 500 g LARANJA 201,50

157693 XPHEN, TYR ANALOG SHS España,S.A. POTEA 400 g 71,59

239509 XPHEN, TYR MAXAMAID SHS España,S.A. POTEA 1 500 g NEUTROA 161,89

185124 XPHEN, TYR MAXAMUM SHS España,S.A. POTEA 1 500 g NEUTROA 223,00

215855 XPT TYROSIDON SHS España,S.A. POTEA 1 500 g 292,35

157701 XPTM ANALOG SHS España,S.A. POTEA 1 400 g 81,42

185512 XPTM MAXAMAID SHS España,S.A. POTEA 1 500 g NEUTROA 161,89

215871 XPTM TYROSIDON SHS España,S.A. POTEA 1 500 g 292,35

G ERANSKINA

Farmazia laguntza farmazia bulegoen bitartez ituntzeko baldintzei buruzko esparru-akordioari atxikitzeko eskaria

............ jaunak/andreak, NANa duenak

............ jaunak/andreak, NANa duenak

............ jaunak/andreak, NANa duenak

Nafarroako .............. herriko ................ kaleko farmazia bulegoko jabe-titularrak diren aldetik.

Adierazten dute

Farmazia Laguntzari buruzko azaroaren 16ko 12/2000 Foru Legearen 14. artikuluak farmazia bulegoek ematen dituzten zerbitzuak aurreikusten dituela, besteak beste "g) Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuarekin hitzarturiko Osasun Sistema Nazionalaren farmazia prestazioaz arduratzea."

Bestalde, 29.2 artikuluak ezartzen du Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua beharturik egonen dela Nafarroan jendearentzako farmazien jabe-titular direnekin ituntzera Osasun Sistema Nazionaleko fakultatiboek agindu dituzten medikamentu eta osasun produktuen ematea, baldin eta Osasun Departamentuak onetsi duen ituntze baldintzei buruzko esparru akordioari beren borondatez atxiki bazaizkio.

Farmazia laguntzari buruzko Foru Legean ezarritako prozedurari jarraituz, Osasun Departamentuak jendaurrean jarri duela ituntzeko baldintzak ezartzen duen esparru-akordioa, Negoziaziorako Azpi-batzordean eta gero Nafarroako Farmazia Laguntzarako Batzordean erdietsitako akordioa betetzeko.

Nafarroan, ............. (lekua), jendearentzako farmazia bulego bat, Osasun Departamentuko zuzendari nagusiaren .............. ebazpenaz baimendutakoa, duen/duten jabe-titularrak/jabe-titularrek indarreko arauen arabera kontratatzeko behar diren baldintzak betetzen dituztela. Hori egiaztatzeko ondoko dokumentazioa aurkezten du/dute:

Hori dela eta,

Eskatzen dute Osasun Sistema Nazionaleko fakultatiboek preskribitutako medikamentu eta osasun produktuen emateari buruzko esparru-akordioari atxikitzea, bertan ezarritako baldintzetan (adierazi indarreko ituna Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen eguna).

Iruñean, .....(e)ko ............aren ......(e)(a)n.

(Data eta sinadura)

I. ERANSKINA

Etiketa auto-itsasgarriaren edo zigiluen eredua

II. ERANSKINA

(1) Espezialitateak, efektu eta osagarriak, formula eta bestelakoak (etiketa itsaskorra edo zigiluaz hornitutako errezetak), ILTko espezialitateak, ITLko

efektu eta osagarriak.

(2) Jardunean, pentsiodunak, lan istripuak.

III. ERANSKINA

(1) Espezialitateak, efektu eta osagarriak, formula eta bestelakoak (etiketa itsaskorra edo zigiluaz hornitutako errezetak), ILTko espezialitateak, ITLko

efektu eta osagarriak.

(2) Jardunean, pentsiodunak, lan istripuak, minusbaliatuak, sindrome toxikoa eta osasungintzako kanpainak.

IV. ERANSKINA

V. ERANSKINA

GAKOAK

Alderik egoteko arrazoiak

Fakturazio akatsak:

E.1. Jaso bai baina fakturatu gabeko errezetak.

E.2. Fakturatu bai baino jaso gabeko errezetak.

E.3. Fakturatutako zenbatekoak eta errezetakoak bat ez etortzea.

E.4. Asegurudunaren ekarpena kendu gabe edo gaizki kenduta.

E.5. Beste arrazoi batzuk, Ituna Negoziatzeko Azpi-batzordearen iritziz.

Erabateko deuseztatzea:

A.1. Prezintu-kupoia ez dator bat preskripzioarekin (prezintu bakarreko errezetak).

A.2. Prezintuetako bat ez dator bat preskripzioarekin (prezintu bat baino gehiagoko errezetak). Deuseztatzeak bat ez datozen prezintuak ukituko lituzke.

A.3. Prezintu-kupoirik edo dispentsatzearen egiaztagiririk gabe.

A.4. Preskripzioaren datuetan gehitutako datuak, zuzenketak edo ezabaketak dauden errezetak, preskripzioa aldatzen dutenak, non eta ez duten preskripzioa egin duen medikuaren beste sinadura bat.

A.5. Ezarritako baliozkotasun epetik kanpo egindako errezetak.

A.6. Dispentsatzetik 90 egun iragan ondoren fakturatutako errezetak, salbu eta berriz fakturatutakoen kasuan; halakoetarako beste 60 eguneko epea egonen da, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak itzultzen duen egunetik kontatzen hasita.

A.7. Preskripzioa egin duen medikuaren sinadura falta duten errezetak.

A.8. Dispentsatu aurretik Ikuskaritzaren bisatua behar izan baina hura ezarritako baldintzetan ez duten errezetak.

A.9. Faltsutasuna agiri bidez kreditatzen den errezetak.

A.10. Dispentsaturiko tratamenduaren iraupena hiru hilabete baino luzeagoa den errezetak.

A.11. Egintza profesional bakarrean batera dispentsatu diren iraupen luzeko tratamenduetarako errezetan atalak, salbu eta preskribitutako tratamenduaren kadentziak horretarako bidea ematen duenean.

A.12. Maisu-formulak preskribitu eta dagokien eranskinean ezarritakoak betetzen ez dituzten errezetak.

A.13. Errezeta dispentsatu duenaz besteko farmazia bulego batek fakturatutako errezetak.

A.14. Gaixoak Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren kargurako farmazia laguntzarako eskubidea ez duen errezetak.

A.15. Osasun Sistema Nazionaleko farmazia produktuen izendegi ofizialean ez-fakturagarri gisa agertzen diren produktuen errezetak.

A.16. Prezintu-kupoirik eta finkatu gabeko preziorik ez duten produktuen errezetak, produktua erosteko prezioa dakarren faktura aldean ez badute.

A.17. Itzultzeko beste arrazoi batzuk.

Deuseztatze partziala:

A.18. Preskribitutakoak baino tamaina handiagokoak ematea.

A.19. Tamaina handia dispentsatzea preskripzioan tamaina agertzen ez denean.

A.20. Dispentsaturiko kopuruak gehienez baimendutakoa gainditzen duen maisu-formulen errezetak.

A.21. Itunaren dagokion eranskinean ezarritakoaz bestelako prezioan fakturaturiko maisu-formulen errezetak.

A.22. Baimendutakoak baino ontzi gehiago ematen direneko errezetak.

A.23. Legez baimendutako prezioa gaindituz fakturaturiko errezetak; prezio hori dagokion izendegi ofizialean jasotakoa izanen da.

A.24. Preskribitutakoa baino tamaina txikiagoko ontzia ematen diren errezetak.

A.25. Ekarpenik gabeko errezetak, gaixoak halakorik erabiltzeko eskubiderik ez duenean.

A.26. Dispentsatzearen data preskripzioarena edo bisatuarena baino lehenagokoa den errezetak.

A.27. Osasun baimena izan eta ontzi bat baino gehiago eman deneko errezetak.

A.28. Beste arrazoi batzuk.

Berriz fakturatzeko modukoak:

R.1. Preskripzioa egin duen medikua identifikatzeko daturen bat ez duten errezetak edo daturen bat, grabazioari begira, irakurtezina dutenak; izen-abizenak edo/eta elkargokide zenbakia.

R.2. Gaixoa identifikatzeko datuak falta dituzten errezetak: izen-abizena edo/eta afiliazio zenbakia.

R.3. Dispentsatzearen data edo farmazialariaren sinadura falta duten errezetak.

R.4. Iraupen luzeko errezetak, halakoen bitartez ezin dispentsa daitekeen produktu bat dutenean.

R.5. Preskripzio datarik gabeko errezetak.

VI. ERANSKINA

..............ko hilabeteko fakturazioa egiaztatzean erreparatutako diferentzien zenbateko likidoa .............. eurokoa da.

(1) Diferentziak kalkulatzeko fakturatutako zenbatekoei egiaztatutakoa kenduko zaie. Emaitza positiboa baldin bada aurrean (+) ikurra paratuko da eta zenbatekoa OSASUNBIDEA-NAFARROAKO OSASUN ZERBITZUArendako izanen da; negatiboa baldin bada, (-) ikurrarekin markatuko da eta zenbatekoa farmazilariendako izanen da.

VII. ERANSKINA

Gainera, farmazia bakoitzean kide zenbakiaren grabazioa egiaztatuko da 50 errezetatan.

Iragarkiaren kodea: A0205718