96. ALDIZKARIA - 2002ko abuztuaren 9a

III. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

O B A N O S

2002ko aurrekontu orokor eta bakarra behin betiko onetsita

Udalak 2002ko ekitaldiko aurrekontuaren espedientea hasiera batez onetsi zuen, 2002ko martxoaren 21eko osoko bilkuran, eta 57. Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean eman zuen argitara, 2002ko maiatzaren 10ean. Jendaurreko epea inork haren kontrako alegaziorik aurkeztu gabe iragan denez, 6/1990 Foru Legeko 276.2 artikuluan eta 2/1995 Foru Legeko 202.1 artikuluan agindutakoari jarraikiz, behin betiko onetsi da, eta 2/1995 Foru Legeko 277.1 artikuluan xedatutakoaren arabera, behin betiko onespena ematen da argitara. Hona haren laburpena, kapituluz kapitulu:

DIRUSARRERAK:

1. kapitulua.-Zuzeneko zergak: 167.180,00 euro.

2. kapitulua.-Zeharkako zergak: 90.152,00 euro.

3. kapitulua.-Tasak eta bestelako dirusarrerak: 25.074,00 euro.

4. kapitulua.-Transferentzia arruntak: 198.446,00 euro.

5. kapitulua.-Ondareko dirusarrerak: 42.263,00 euro.

6. kapitulua.-Inbertsio errealak besterentzea: 120.203,00 euro.

7. kapitulua.-Kapital transferentziak: 656.406,24 euro.

9. kapitulua.-Finantza-pasiboak: 213.967,76 euro.

Dirusarrerak, guztira: 1.513.692,00 euro.

GASTUAK:

1. kapitulua.-Langileen lansariak: 92.726,00 euro.

2. kapitulua.-Zerbitzuak eta ondasun arruntak erostea: 156.927,00 euro.

3. kapitulua.-Finantza-gastuak: 37.980,00 euro.

4. kapitulua.-Transferentzia arruntak: 109.388,00 euro.

6. kapitulua.-Inbertsio errealak: 1.047.232,00 euro.

9. kapitulua.-Finantza-pasiboak: 69.439,00 euro.

Gastuak, guztira: 1.513.692,00 euro.

Argitara ematen da, Toki Administrazioari buruzko Foru Legearen 277. artikuluan ezarritako ondorioetarako.

Obanosen, bi mila eta biko maiatzaren hogeita bederatzian. Alkate udalburua, Fernando Lana Guembe.

Iragarkiaren kodea: A0206230