96. ALDIZKARIA - 2002ko abuztuaren 9a

III. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

L U Z A I D E

2002ko aurrekontu orokor eta bakarreko aldaketak hasiera batez onetsita. Kreditu gerakinak eranstea

Luzaideko Udalak, 2002ko maiatzaren 29an egin osoko bilkura arruntean, legez eskatutako gehiengoarekin, hasiera batez onetsi zituen ondotik zehazten diren kreditu gerakina eransteko espedienteak, 2002ko ekitaldiko aurrekontu orokor eta bakarrean aldaketak eragiten dituztenak. Hona hemen laburpena:

1. Kreditu gerakina eranstea:

Kontusaila: 1.223.60100 Suhiltzaile Boluntarioen parkeko sarbideko obrak: 91.393,43 euro.

Aldaketa, guztira: 91.393,43 euro.

-Finantza iturriak:

Finantzaketa atxikia duten gastuetarako diruzaintzan dagoen gerakinarekin finantzatua, 31.829,86 eurorekin.

Gastu orokorretarako diruzaintzan dagoen gerakinarekin finantzatua, 59.563,57 eurorekin.

2. Kreditu gerakina eranstea:

Kontusaila: 1.442.621. Udal hondakindegia ixteko obrak: 11.242,21 euro.

Aldaketa, guztira: 11.242,21 euro.

-Finantza iturriak:

Finantzaketa atxikia duten gastuetarako diruzaintzan dagoen gerakinarekin finantzatua, 9.712,63 eurorekin.

Gastu orokorretarako diruzaintzan dagoen gerakinarekin finantzatua, 1.529,58 eurorekin.

3. Kreditu gerakina eranstea:

Kontusaila: 1.581.69202. 2002ko oihan jarduketak. Askak eta Napoleon-Bentartea ixtea: 23.527,56 euro.

Aldaketa, guztira: 23.527,56 euro.

-Finantza iturriak:

Finantzaketa atxikia duten gastuetarako diruzaintzan dagoen gerakinarekin finantzatua, 12.911,10 eurorekin.

Gastu orokorretarako diruzaintzan dagoen gerakinarekin finantzatua, 10.616,46 eurorekin.

4. Kreditu gerakina eranstea:

Kontusaila: 1.411.622. Herriko medikuaren kontsultategia berritzea: 4.161,98 euro.

Aldaketa, guztira: 4.161,98 euro.

-Finantza iturriak:

Nafarroako Osasun Zerbitzuaren dirulaguntzarekin finantzatua. Dirusarreretako 1.75503 kontusaila, 4.161,98 eurorekin.

Espedienteak jendaurrean jartzea idazkaritza orokorrean, 15 egun balioduneko epean, Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean eta Udaleko oholean iragarkia paratu ondotik, herritarrek eta interesatuek aztertu eta bidezko juzgatzen dituzten erreklamazioak aurkez ditzaten.

Jendaurreko aldian ez bada erreklamaziorik aurkezten, kreditu gerakinak eranstearen bidezko aurrekontu-aldaketak behin betiko onetsirik geldituko dira, eta haien laburpena argitaratzeko tramitea ere kunpliturik.

Argitara ematen da, 6/1990 Foru Legearen 276. artikuluan eta Nafarroako Toki Ogasunei buruzko 2/1995 Foru Legearen 202.ean ezarritakoa betetzeko.

Luzaiden, bi mila eta biko maiatzaren hogeita hamarrean. Alkatea, Nicolás Camino Caminondo.

Iragarkiaren kodea: A0206228