96. ALDIZKARIA - 2001eko abuztuaren 8a

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

Herrilanak eta Zerbitzu Publikoak

590/2001 EBAZPENA, uztailaren 5ekoa, Herrilan zuzendari nagusiak emana, "Iruña-Logroño autobia, Zizur Nagusia-Gares tartea, egiteko proiektua" jendaurrean egoteko aldia ebatzi eta proiektua behin betikoz onesten duena.

Abenduaren 23ko 1308/2000 Ebazpenaren bidez, "Iruña-Logroño autobia, Zizur Nagusia-Gares tartea, egiteko proiektuari" onespen teknikoa eman zitzaion eta ukituriko ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean jarri zen.

Otsailaren 1eko 116/2001 Ebazpenaren bidez proiektua jendaurrean egoteko epea luzatu zen 2001eko otsailaren 27ra arte.

Jendaurreko epean honako alegazio hauek aurkeztu dira:

1. alegazioa.-Fernando Lana Guembe jauna, Obanosko Udaleko alkate-udalburua.

1. Jendaurreko epea luzatzea.

2. Autobia egiteko obrekin batera, Obanosen sartzeko errepidea eta Lamiategiko eta kanposantuko bideak ere moldatzea.

3. Obanosko herritarrek sinaturiko idazkia aurkeztu du, non eskatzen baita Garesko saihesbidea eta NA-601 errepidea lotzeko errepide berria egiteko proiekturik ez dezatela egin. Alegazio hori Udalak berretsi du.

4. Garesko saihesbidea eta NA-601 errepidea lotzeko bide berria Obanosko herrigunetik hurbilegi egin dela. Iparraldera eramateko eskatu du, haren trazadura Legarda eta Muruzabalgo mugapeetatik igaro dadin oso-osorik.

5. Txibindoa errekaren gaineko zubi bat proiekta dezatela, ur etorriari bide emateko nahiko zabala.

6. Lamiategiko bidea NA-6061 errepideraino luzatu eta hango zoladura hobetzea proiekta dezatela, errepide berriarekiko bidegurutzearen ezker-eskuin.

Eremu honetan bide berriak moztuko lituzkeen drainatze-bide batzuk daude eta horiek lehengoratu beharko dira.

7. Legardabidea zabaltzea eta zolatzea proiekta dezatela, herritik bide berriarekiko bidegurutzeraino.

Gainera, bidegurutzea Legardabideako trazadura mantenduz egin dezatela eskatu du.

8. Sarasuako bidea zabaldu eta zolatzea, ibilgailuak herritik ateratzeko bidea errazteko.

9. Donejakue bideari dagokionez, zera eskatzen du: zoladura berriz ematea, Obanosko herriguneraino, ezpondetan arrosadiak eta zuhaitz apaingarriak sartzea, Obanosen sartzeko bidea argiztatzea eta seinale egokiak jartzea.

10. NA-6062 errepidea Obanosetik ateratzen den bidearen bidegurutzeraino luzatzeko obrak Proiektuan sartzea, hala nola bide haren zolatze lanak.

11. Autobiarako obren lur mugimenduak aprobetxatuz, Arnotegiko hondakindegia aprobetxa liteke. Eskaera honi kasu eginez gero, kontuan hartu beharko da ibilgailu astunen pasaeragatik hondatuz gero sarbideak lehengoratu beharko direla.

12. Ingurumenaren gaineko eragina zuzentzeko, San Lorentzo baseliza zaharberritzea proposatzen da eta beste sarbide bat egitea kontzentrazioko bidean barna, egun dagoena desagertuko baita.

Erantzuna:

1. Epea luzatzeko eskaera aintzat hartu da, 116/2001 Ebazpenaren bitartez.

2. Alegatutakoa onartu da, betiere behar diren lurrak Udalak lortzen baditu eta kosturik gabe lagatzen baldin baditu.

3. Lehenbizi, adierazi behar da lotune hori proiektuan sartu behar ote den erabakitzea ez dela jendaurreko informazioaldi honen helburua.

Lotune berri hori "Iruña-Logroño ardatzaren (N-111) ikerketa eta ardatz horretan epe ertainera egin beharreko plan zuzentzaile baten idazketa; 1. tartea: Iruña (Zizur Nagusia)-Lizarra (saihesbidearen hasiera)" izeneko proiektuan aurreikusi zen. Proiektu horri ekainaren 28ko 2367/1999 Foru Aginduaren bidez eman zitzaion onespen teknikoa. Jendaurreko epean Herrilan, Garraio eta Komunikazio Departamentuak proiektuak ukituriko toki entitate guztiak bildu zituen, azterketa hori azaltzearren eta toki entitate horien proposamenak eta iritziak biltzearren. Abenduaren 14ko 4590/1999 Foru Aginduaren bidez azterlan horren jendaurreko aldia ebatzi zen, baina orduan aurkezturiko alegazio batean ere ez zen eskatu lotune hori ez egitea.

Autobia eta Gares-Arrizabalaga errrepidea lotzeko bidea ere "Iruña-Logroño autobiako 1. tarterako, Iruña-Lizarra, aukeraturiko hautabidearen" trazadura proiektuaren Udalez gaindiko Proiektu Sektorialean sartu zen. Proiektu hori 2000ko otsailaren 28ko Erabakiaren bidez jarri zen jendaurrean, eta gero, 2000ko urriaren 16ko erabakiaren bidez, Nafarroako Gobernuak onetsi zuen. Iruña-Logroño autobiako 1. tartearen (Iruña-Lizarra) Udalez gaindiko Proiektu Sektorialak Ingurumenean izanen duen Eraginaren Deklarazioa Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariaren urriaren 30eko 1224/2000 Foru Aginduaren bidez formalizatu zen.

Horrenbestez, bidezkoa da alegazioa ezestea.

4. Errepide berriaren trazadura hautabideak aztertu ondoren erabaki da. Obanos eta Muruzabaletik ahal den neurrian aldendu da eta ukipenen eta errepidearen funtzionaltasunaren arteko oreka bilatu da.

Hortaz, bidezkoa da alegazioa ezestea.

5. Proiektuan Ebroko Uren Konfederazioak eskatutako kalkuluak eta diseinua adierazi dira. Hortaz, errekaren hustubidea bermatuta dago.

6. Alegaturikoa onartu da, betiere Udalak behar diren lurrak eskuratu eta kosturik gabe lagatzen baldin baditu.

Bertan diren drainatze-bideei dagokienez, eraikuntza proiektuan haiek lehengoratzea aurreikusi da.

7. Legardabidea zabaldu eta zolatzeko proposamena onartu da, betiere Udalak horretarako behar diren lurrak eskuratu eta kosturik gabe lagatzen baldin baditu.

Legardabideako trazadurari dagokionez, lehengoratzea proiektatu da, bidegurutze bakar batean Sarasuako bidea ere sartzeko. Hortaz, alegaturikoa ezetsi da.

8. Sarasuako bideko gurutzagunea Legardabidekoarekin batera konpondu da.

Bidea zabaldu eta hobetzeari dagokionez, ikus aurreko puntuan adierazitakoa.

9. Donejakueko bidearen zoladura hobetu eta argiztatuz gero, ibilgailu gehiago etorriko lirateke, eta hori Bidea babestearen kontra doa. Hortaz, alegaturikoa ezetsi da.

Apainketa-lanei dagokienez, proiektuan atsedengune bat egitea aurreikusi da, azpiko pasabidea egin eta Bidea desbideratzeko proiektuaren ondorioz zerbitzurik gabe geldituko den eremua aprobetxatuz.

10. Proiektuan, errepide berria egungo errepideekin lotzeko beharrezkoak diren obrak baino ez dira sartu. Eskatutako hobekuntza sartuz gero, errepide osoaren zabalkuntza egin beharko litzateke, eta hori ez da beharrezkoa ikusi.

Hortaz, bidezkoa da alegazioa ezestea.

11. Obanosetik hurbil dauden obra-tokietan ez dago hondakindegirik erabiltzeko beharrik. Hortaz, alegaturikoa ezetsi da.

12. Baseliza zaharberritzeko eskaera onartu da eta aurrekontuan behar den kontusaila sartuko da. Obrak Vianako Printzea Erakundeak begiratuko ditu.

Bideaz eskatutakoa ezetsi da, Garesko Saihesbidearen proiektuan gaineko pasagune bat proiektatu zelako.

2. alegazioa.-Alberto Azparren Echeverría jauna, Muruzabalgo Udaleko alkatea.

Autobia eta NA-601 errepidea lotuko dituen errepiderako proiektatutako trazadura berraztertzea eskatu du, azterlanaren 1. edo 2. hautabidea proiektatzeko.

Erantzuna:

Aukeraturiko hautabidea zuzenagoa da, hobeki lotzen da NA-601 errepidearekin eta elkarzutago gurutzatzen du Muruzabalgo errepidea. Hortaz, lotunea funtzionalagoa da.

Horrenbestez, alegaturikoa ezetsi da.

3. alegazioa.-Silvestre Belzunegui Otano jauna, Legardako Udaleko alkate-udalburua.

1. Proiektuan zerbitzugune bat egitea aurreikusten da. Horri dagokionez, honako hau eskatu du: belardiko bidetik zerbitzugunean sartzeko bide bat egitea; zerbitzuguneko hondakin-uren isurketak hodi septiko eta araztegi batean garbitzea, Legardako herritar guztiei zerbitzu emateko edukiera nahikoa izanen duena; zerbitzuetako sareak lur azpikoak izatea; eraikuntza eta instalazioen estetika ahalik eta gehiena zaintzea, inguruko eraikuntza tipikoekin integratzeko.

2. Tirapuz parajean sarbide bat egitea proposatzen da, zenbait finka sarbiderik gabe utziko direlako.

3. La Borda, El Cerrado eta El Prado bideak N-111 errepideraino zabaltzea eskatu du.

4. N-111 errepidean sartzeko azelerazio errei bat proiektatzea, STOP egin behar ez izateko.

5. Ingurumenaren gaineko neurri zuzentzaileen artean, lehengo hondakindegietan, Santa Zezilia, Lanain eta Aprisco dermioetan arbolak landatzea eta aulkiak eta mahaiak jartzea proposatu da.

6. 15,5 k.p.an dagoen autobiaren azpiko pasabidearen argiztapena Proiektuan sartzea.

7. Santa Zeziliaren baseliza errekuperatzea eskatu du, N-111 errepideko obrek ukitua izan baitzen.

8. N-111 errepidearen zeharbideko desafekzioa eta urbanizazioa eskatu du.

Erantzuna:

1. Zerbitzugunean sartzeko bide bat egiteko eskaera onartu da. Autobiaren eskuineko bazterrean proiektatuko da. Sarrera mugatua izanen du, autobian libreki sartzea ebitatzeko.

Ezinezkoa da ezkerreko bazterrean egitea, bideak oso malda handia izanen lukeelako.

Zerbitzuguneko zerbitzu eta eraikinak ez dira proiektu honen xede. Zerbitzugunearen proiektua erredaktatzen denean, alegazio honetan egindako oharrak aintzat hartuko dira.

2. Proiektuaren osagarri, bidearekin lotzeko lotunea eginen da, eta lehengoratze-lan sakonagoak.

3. Alegaturikoa onartu da, betiere Udalak behar diren lurrak eskuratzen baditu eta kosturik gabe lagatzen baldin baditu.

4. Erdiko erreia beharrezkoa da, errepide nagusian trafiko ugari egonda, bigarren mailako errepidetik sartzeko arazoak daudenean, eta gainera, STOP egin beharra ez da kenduko.

Egungo N-111 errepidean trafiko gutxi geldituko dela ikusirik, alegazioa ezetsi da.

5. Alegaturikoa onartu da.

6. Alegaturikoa onartu da.

7. Baseliza zaharberritzeari buruz esandakoa onartu da eta aurrekontuan horretarako behar den kontusaila sartu. Obrak Vianako Printzea Erakundeak begiratuko ditu.

8. Alegaturikoa ezetsi da jendaurreko informazioaren xedetik kanpora dagoelako.

4. alegazioa.-José Pérez Torrano jauna, Zizur Zendeako Udaleko alkate-udalburua.

1. Zizur Zendeako Udala Gazolazko 3. poligonoko 223. lurzatiaren % 28ren jabe da, ez gehiago.

2. Galarko lotunetik, Zizur-Beraskoain errepidearekin lotzeko bidea egitea proposatzen du, Gazolazko saihesbidearen ondoan.

3. Asteraingo lotunerako, harturiko konponbidearen partez, 2. hautabidea aukeratzea eskatu du.

4. Proiektuaren arabera, obretara iristeko bideak erabili ahalko dira. Obrak bukatutakoan, lehengoratuko direla bermatu behar da; bestela, ez dira erabiliko.

Erantzuna:

1. Jendaurreko fasearen xede izan den ukitutako ondasun eta eskubideen zerrendan, 223. lurzatiaren bi jabe azaldu dira.

2. Alegaturikoa ezetsi da, jendaurreko informazioaldiaren xedeetatik kanpo dagoelako.

3. Hautabideen Azterlanean adierazi bezala, aukeraturiko konponbideak (glorieta gabe) ezkerretarako biratzea biribilgu batean baino zuzenago egitea ahalbidetzen du, kontuan harturik Zarikiegirantz zein trafiko gutxi dagoen. Hortaz, alegaturikoa ez da onartu.

4. Proiektuan, obrak bukatutakoan, bideak erabilgarri uzteko konpromisoa bildu da.

5. alegazioa.-Cecilio Lusarreta Echarri jauna, Galarko Kontzejuko burua.

1. Lotunetik Galarren sartzeko proiektatu den trazaduraren ordez, beste bat egitea proposatzen du, Gazolazko bidea aprobetxatuz.

2. Ez da kontuan hartu nekazaritzako ibilgailuen trafiko handia dagoela Orvalaiz Kooperatibarantz. Gazolazko bidea - Camino de Medio deiturikoa- moldatzea proposatzen da.

3. Proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideen zerrendan Kontzejuarenak diren lur batzuk Udalaren izenean ageri dira.

4. Alegazioak aurkezteko epea laburregia da. Hortaz, luzatu beharko litzateke.

Erantzuna:

1. Alegatutakoa onartu da. Galarko sarbidea glorietatik abiatuko da eta, ahal den neurrian, Gazolazko bidearen trazadurari segituko zaio.

2. Galartik Camino de Mediora joateko bidea proiektaturiko lotunetik eginen da. Horrekin egungo egoera hobetuko da.

Bidearen hobetze-lanak proiektuaren esparrutik kanpo daude. Hortaz, hura moldatzeko eskakizuna ezetsi da.

3. Aipatu ondasunak jabari publikokoak dira eta Kontzejuak horien inbentarioa aurkeztu ez badu ere, Kontzejuaren mugapean egonda alegaturikoa ontzat hartu behar dela ulertu behar da, are gehiago Galarko Udalak Kontzejuak alegaturikoa berresten duela ikusirik.

4. Epea luzatzeko eskaerari dagokionez, aintzat hartu da 116/2001 Ebazpenaren bidez.

6. alegazioa.-Eugenio Osinaga Cenoz jauna.

1. Galarren sartzeko proiektaturiko trazadura aldatzea proposatzen du, lotunetik, Gazolazko bidea aprobetxatuz.

2. Bestela, proiektuan aurreikusitako hautabidea mantenduz gero, errepidearen trazadura Zizur eta Galarren arteko mugara eramatea eskatzen du, alegazio-egilearen finka banatua geldi ez dadin.

Erantzuna:

Lehenbiziko puntuan alegaturikoa ontzat hartu da. Galarko sarbidea glorietatik abiatuko da, eta, ahal den neurrian, Gazolazko bideari segituko zaio.

7. alegazioa.-Pedro José Aizpuru Torrano jauna, Asteraingo Kontzejuko burua.

Zizur Zendea 3. poligonoko 223. lurzatiaren % 28ren titularra da. Asteraingo mugapean diren bide eta errekak kontzejuaren izenean daude.

2. Bi bide aldatuko dira, eta, horren ondorioz, lurzatiak banatu eta eremu erabilezin batzuk sortuko dira. Erreka bat ere aldatu nahi da eta horrek arazoak ekar ditzake.

3. Obrak iraun bitartean, Rubidea erabiltzen bada, erabiltzeko moduan mantentzea eskatzen du.

4. Autobiak ukituriko finkak eta errekak husteko bidea bermatzea.

Erantzuna:

1. 223. lurzatiaren jabetzako ehunekoari buruz alegaturikoa onartu da. Ukituriko bide eta erreken titulartasunari buruzkoa ere onartu da, jabari publikoko ondasunen inbentarioa aurkeztu ez bada ere, ulertzen da Kontzejuaren mugapean egonda Kontzejuarena dela.

2. Behin betiko eraikuntza proiektuan 10+900 k.p.an dagoen bidearen lehengoratze-lanak moldatu dira, isolaturik geldituko den lurzati puska ahalik eta txikiena izan dadin. 11+300 k.p.an dagoen bidean ezin izan da aldatu, bideak malda handiegia izanen lukeelako.

Errekari dagokionez, Proiektuan Ebroko Uren Konfederazioak eskatutako kalkuluak eta diseinua adierazi dira. Hortaz, errekaren hustubidea bermatutako dago.

3. Alegaturikoa onartu da.

4. Alegazioaren 2. puntuan adierazitakoari emandako erantzunera jo.

8. alegazioa.-Pedro Nagore Lanas jauna, Utergako Udaleko alkate-udalburua.

1. Autobiak Akiturrainen ukituko dituen erreketan egiten diren obren proiektuan haien hustubidea bermatzea.

Erreka horiek ukitzen dituzten finken sarbideei konponbide bat ematea, gutxienez bost metro zabaleko sarrerak eginez.

2. Akiturraingo bidean NA-6016 errepidetik sartzeko bide egoki bat egitea eta Akiturraingo baserriraino hobetzea, finketan sartzeko deribazioa barne.

3. Proiektuaren arabera, Utergan lotune bat eginen da, Izarbeibarko ekialderantz doazen ibilgailuei eta NA-601 errepidera doazenei zerbitzu emateko. Horrek ekarriko du ibilgailu askok herria kale nagusian barna zeharkatu beharra.

Proiektuan Utergako saihesbidea sartzea proposatzen da.

Erantzuna:

1. Proiektuan Ebroko Uren Konfederazioak eskaturiko kalkuluak eta diseinua ageri dira. Horrekin, bermatuta gelditzen da erreken eta finken hustubidea. Finken sarrerei dagokiena kontuan hartuko da.

2. Proiektuan Akiturraingo bidea hobetzea aurreikusi da, baserrirainoko lotunea barne.

3. Hautabideen azterlanean adierazi bezala, autobiaren eta NA-601 errepidearen arteko lotunea eginda ere, ez da espero Uterga zeharkatzen duen errepideko trafikoa handituko denik. Hortaz, alegazioa ezetsi da.

9. alegazioa.- Alvaro Marino Pérez de Rada, Miguel Izu Arbeloa, José Berrade Diez de Ulzurrun eta María Dolores Pérez de Rada jaun-andreak.

Nork bere kasa, honako hau alegatu dute:

1. Beren finka batzuk desjabetuko direla eta beste batzuk zatituta geldituko direla, autobia NA-601 errepidearekin lotzeko proiektatu den errepidearen ondorioz.

Errepide berri horrek Obanos eta Muruzabal banatuko ditu naturaren kontra, izan ere ibarrean barna doa haren batasuna hautsiz, lur-mugimendu handiak egin beharko baitira eta ingurumenari kalte handia eraginen dio. Obanos herria zokoratua geldituko da hiru errepideren artean, eta horietako batek, berriak hain zuzen, Obanos herriaren zabalkunde naturala ixten du; Muruzabal hirigintza aldetik zabaltzeko bidea ere mugatzen da; mugapen horiek bidezko dira erabilera publikoa argi eta garbi dagoenean, baina ez erosotasun publiko arbitrario baten izenean egiten direnean.

Horregatik guztiagatik, errepide berria egitearen kontra azaltzen dira.

Erantzuna:

Obanosko Udalak aurkeztu duen 1. alegazioaren 3. atalean esandakoari emandako erantzunera jo.

10. alegazioa.-Joaquina Gurpide Ballent andrea.

1. Autobia NA-601 errepidearekin lotzeko errepide berria proiektutik kentzea, beharrezkoa ez delako, Obanos eta Muruzabal herriei kalte larriak ekarriko dizkielako, ingurumenari eraginen dion kalteagatik eta onura publikoa edo interes soziala deklaratzeko Konstituzioak 33.1 artikuluan eskatzen dituen baldintzak ez betetzeagatik.

2. Subsidiarioki, honako erreklamazio hauek egin ditu:

Ukituak izanen diren bere finkak mahastiak dira eta desjabetzapenak finka horien ustiapenerako kalte larriak ekarriko ditu. Landaketa sistema ukitua izanen litzateke.

Desjabetzapena garestiagoa izanen da bi lurzatiek unitate bakarra osatzen dutelako, izan ere, errepide berria egitearekin bitan banatuta geldituko litzateke. Errepidea eginez gero, trazadura aldatu beharko litzateke eta finkan unitate bakarra utzi.

3. Proiektua aldatzea eta Muruzabalgo egungo bidea errespetatzea, Obanosko 450. lurzatia ukitu gabe.

4. Errepidea behin-behinekoz desbideratu eta linea elektriko bat berrezartzearen ondorioz, mahastiak dituen lurzati bat ukituko da.

Aurreikuspen horiek aldatzea eskatu du, mahastiak ez ukitzearren.

Erantzuna:

1. Obanosko Udalak aurkeztu duen 1. alegazioaren 3. atalean esandakoari emandako erantzunera jo.

2. Desjabetzapen espedientearen tramitazioaldian, behar denean, eragiten diren kalteak ebaluatuko dira.

3. Muruzabalgo bidea berregiteko, errepide berriaren azpitik igaroko baita, deribatu behar izan da, Muruzabalgo egungo bidearen trazaduran ez baitago horretarako behar besteko kota-diferentziarik. Hortaz, alegaturikoa ezetsi da.

4. Puntu horretan alegaturikoa onartu da.

11. alegazioa.-José Berrade Diez de Ulzurrun jauna.

1. Autobia NA-601 errepidearekin lotzeko errepidea proiektutik kentzea, inguruan dagoen trafikoa ikusita beharrezkoa ez delako eta ingurumenari kalte egingo diolako.

2. Egiten baldin bada, Obanosko 2. poligonoko 503. lurzatiaren eta Muruzabalgo 2. poligonoko 315. lurzatiaren jabe izanik, Muruzabalgo finkaren ordez Obanoskoa desjabetzea eskatu du, Muruzabalgoa delako eta, hortaz, herri horretatik sartzen delako.

Erantzuna:

1. Obanosko Udalak aurkeztu duen 1. alegazioaren 3. atalean esandakoari emandako erantzunera jo.

2. Alegazio hori onartzeko, errepide berriaren trazadura aldatu beharko litzateke, eta, horrenbestez, beste lurzati batzuk ere ukituko lirateke eta proiektuarentzat oro har kaltegarria izanen litzateke. Hortaz, alegaturikoa ezetsi da.

12. alegazioa.-María Jesús Aldaba Belzunegui andrea.

Helbide berria adierazi du, jakinarazpenak egiteko.

Erantzuna:

Helbide berria kontuan hartuko da jakinarazpenak egitean.

13. alegazioa.-José Vicente Galarza Lucia eta Corpus Cabodevilla Sagües jaunak.

Nork bere kasa, honako hau alegatu dute:

Haien lurzatien desjabetzapenaren helburua, errepidearen eraikuntza bera izan beharrean, zortasun eremurako erreserba egitea denez, eta kontuan harturik lurzati horiek hiri lurzati itxi bat, alegia, sendotua dagoen hiri multzo bat, osatzen dutela, desjabetu beharreko ondasunen zerrendatik kentzea eskatu dute, errepidearen proiektua ukitzen ez dutelakoan.

Erantzuna:

Eskaturikoa aztertuta, alegaturikoa onartu da, errepidearen proiektua ukitzen ez duelako.

14. alegazioa.-Carlos Echeverría Erro jauna.

1. Desjabetu beharreko ondasunen zerrendan ukituriko lurzatiaren gerakina ere sartzea. Izan ere, sarbiderik gabe geldituko da eta, haren luze-zabalera ikusirik, ez da errentagarria izanen.

2. Errekarako proiektaturiko lehengoratze lanek behar adinako azalera hartzea, gainezkatzerik gerta ez dadin, eta autobiaren drainatzea bere lurzatian putzurik ez sortzeko moduan diseinatzea.

3. Finkaren azpiko muturrean, errekaren gaineko pasabidea berregiteko lanak proiektuan sartzea.

Erantzuna:

1. Eskatutakoa onartu da, eta beraz, desjabetzapenak 2.160 metro koadro gehiago hartuko ditu, Nahitaezko Desjabetzapenari buruzko Legaren 23. artikuluan ezarritako kasuak gertatzen baitira.

2. Proiektuan Ebroko Uren Konfederazioak eskatutako kalkuluak eta diseinua bildu dira. Hortaz, erreken eta finken hustubidea bermatuta dago. Finken sarbideei buruz esandakoa kontuan hartuko da.

3. Errekatik hurbil dagoen lurzati-puska desjabetzapenean sartu da.

15. alegazioa.-Abundio Aranguren Pagola jauna.

1. 311 A, B eta C lurzatiak oso-osorik desjabetzea eskatu du, gainerakoa sarrerarik gabe geldituko delako.

2. 310. lurzatian sarrera dagoen bezala mantentzea, baita iturburua eta haren drainatzeak ere.

Erantzuna:

1. Desjabetzapenaren ondoren gelditzen diren lurzatien sarrera ez da ukituko, izan ere, proiektaturiko bidezubiaren azpitik dagoen sarrera mantenduko da.

2. Sarrera dagoen bezala utziko da. Lurzatia ukituko da 14,00 k.p.tik aurrera betelanak egin beharko direlako, ezinbestean.

16. alegazioa.-Luis Fernando Sola Zabalza jauna.

CZ-91 lurzatiaren jabeak Carlos Sola Zabalza eta Luis Fernando Sola Zabalza jaunak direla, haiek erosi baitzuten. Horren eskritura aurkeztu dute.

Erantzuna:

Eskakizuna onartu da.

17. alegazioa.-Joaquín Urtasun Echarte jauna.

CZ-96 lurzatiaren jabeak eta horietako bakoitzaren partaidetzaren ehunekoak jakinarazi ditu; agiriak aktak jasotzeko unean ekarriko dituela adierazi du.

Erantzuna:

Alegaturikoa onartu da.

18. alegazioa.-Jesús Cía Aldaba jauna.

Ukituak diren Zizur Nagusiko finka batzuen errentaria dela jakinarazten du, zehazki ZM-01, ZM-13 eta ZM-14 finkena. Hortaz, dagozkion kalte-ordainak eskatzen ditu.

Erantzuna: Eskaturikoa onartzen da eta ukiturikoen zerrenda sartu da.

19. alegazioa.-Miguel A. Larráyoz Lezaun jauna, García de Fernando Ferrer senideak ordezkatuz.

LE-60 eta OB-01 finkak Inés, Pilar eta Emilio García de Fernando Ferrer jaun-andreen izenean agertu behar direla dio. Haien helbidea hauxe da: Gran Vía, 19, Madril.

Erantzuna:

Alegaturikoa onartu da. Dena dela, okupatu aurreko aktak egiteko ekitaldian, jabetzaren egiaztagiriak ekarri beharko dituzte.

20. alegazioa.-Raquel María Senosiain andrea.

1. CZ-77 lurzatiaren eskrituretan bere izenean ageri dela, baina katastroan datu hori eguneratu gabe dagoela.

2. Bere lurzatia ukitzen duen bidea egungo trazadurari segituz lehengoratzea eskatu du.

Erantzuna:

1. Alegaturikoa onartu da, baina okupatu aurreko aktak egiteko ekitaldian, jabetzaren egiaztagiriak ekarri beharko ditu.

2. Alegaturikoa onartu da. Bidea berregiteko lanetan egungo trazadurari segituko zaio ahalik eta gehien.

21. alegazioa.-Angel Lizarrondo jauna.

Autobiaren proiektuak ukitzen duen bere lurzatiaren drainatzea aztertzea eskatu du.

Erantzuna:

Proiektuan Ebroko Uren Konfederazioak eskatutako kalkuluak eta diseinua bildu dira. Hortaz, erreken eta finken hustubidea bermatuta dago. Finken sarbideei buruz esandakoa kontuan hartuko da.

22. alegazioa.-Joaquín Urtasun Echarte jauna.

CZ-96 lurzatiaren puska bat, aldi baterako okupazio baten xedea baita, obrak bukatu ondoren, egoera onean uztea eskatzen du, ondoren landu ahal izateko.

Erantzuna:

Jendaurreko aldian kontrakoa aurreikusi bazen ere, eraikuntza proiektuaren barrenean egindako tunelaren ahoaren diseinuan ez da beharrezkotzat hartu aldi baterako okupazioa.

23. alegazioa.-Clemente Martínez Ciriza jauna, Martínez Ciriza senideen eta José Martínez jaunaren izenean.

Hondakindegia jartzeko aldi baterako okupazioak UT-19 lurzatia ukituko duenez, obrak bukatutakoan, behar diren neurriak har daitezela egungo egoeran uzteko.

Erantzuna:

Obrak bukatutakoan, lurzatia landu ahal izateko egoera egokienean utziko da.

24. alegazioa.-Silvestre Belzunegui Otano jauna.

Desjabetzapenak bere finka batzuk hartzen dituenez, zona batean betelanak egitea eskatzen du, sarbiderik gabe gelditzen den lurzati batera iritsi ahal izateko. Orobat, beste zona batean indusketa lanak egitea eskatu du, helburu berarekin.

Bestalde, ukitutako beste lurzati bat oso-osorik desjabetzea eskatu du, nekazaritzarako ezin izanen baita erabili.

Erantzuna:

Alegazioa onartu da, finketan sartu ahal izateko betelan eta indusketa lanak egiteari dagokionez.

Desjabetzapena handitzea onartu da. Hortaz, hegoaldean gelditzen zen 1.960 metro koadroko puska ere desjabetuko da.

25. alegazioa.-María Paz Barasoain Echarte andrea.

Autobiaren trazadura aldatzea eskatu du, hari egiten zaion kaltea arintzeko, eta proiektaturiko gaineko pasagunea Karateagako bidearekin bat egin dezatela, edo erabiltzen diren beste bide batzuekin bat.

Erantzuna:

Autobiaren trazadura funtzionaltasunaren, bideragarritasunaren eta ingurumenaren gaineko eraginaren arabera aztertu da. Eskatutako aldaketa, oro har, proiektuaren kalterako litzateke, eta beste jabe batzuk ukituko lituzke. Hortaz, alegaturikoa oinarri, ez da bidezkoa aldaketarik egitea.

Egungo bideek autobia nondik zeharkatzen duten ikusita, ez da zilegi haiek lehengoratzea, eta, horregatik, tokirik egokiena bilatu da. Horrenbestez, alegaturikoa ezetsi da.

26. alegazioa.-Manuel Rodríguez Azcárate jauna.

1. LE-02 izeneko bidea berea da. Eremu itxi bat osatzen duen finka bati zerbitzu emateko eraiki zen.

2. 13 d eta 13 a lurzatiak sarbiderik gabe geldituko dira. Hortaz, NA-6016 errepidetik 13 d lurzatian sartzeko bidea egin dezatela eskatu du, eta hortik beste sarbide bat 13 a lurzatira.

3. Autobiak LE-01 lurzatia banatuko du eta puska bat sarbiderik gabe geldituko da.

4. Proiektaturiko obren ondorioz, hesolaz eta alanbrez egindako mila eta zazpiehun metro inguruko hesia kendu beharko da. Horren kalte-ordaina eskatu du.

5. Proiektaturiko zerbitzuguneak zentzurik ez duela uste du eta proiektutik kentzea eskatu du.

Erantzuna:

1. Alegaturikoa onartu da. LE-02 bidearen titulartasuna errespetatuko da.

2. Aipatutako bi lurzati horietarako sarbideak konpontzeko bi pasabide aurreikusi dira proiektuan.

3. Autobiak banatutako bi lurzati puskatan sartzeko bideak aurreikusi dira proiektuan (69. bidea), baita atsedengunerako sarbideak ere.

4. Alegaturikoa onartu da. Desjabetzapenaren espedientean behar den kalte-ordaina deklaratuko da.

5. Atsedengunea autobiaren eraikuntzari zuzenean lotutako elementu bat da, eta inguru hori egokiena delakoan hortxe kokatu da, sarbideak, paisaia, landaredia eta autobiako beste atsedengune batzuetarako distantzia kontuan harturik.

27. alegazioa.- Julio Lizarrondo Lacalle jauna, bere izenean eta Jesús Ciriza Lizarraga eta Ángel Lizarrondo Eraso jaunak ordezkatuz.

Autobiarekin lerroz lerro doan bidea, zeinak CZ-74 eta CZ-75 lurzatietako lurrak hartzen baititu, ez egitea eskatu du, ez baita beharrezkoa, izan ere, lurzati horietan beste bide batzuetatik sar daiteke.

Erantzuna:

1. Alegaturikoa onartu da eta finketan sartzeko bidea proiektutik kenduko da. Horrek ez du ekarriko desjabetu beharreko azalera murriztea, izan ere, autobiaren itxitura jabari publikorako zortzi metroko tartean jarriko baita.

28. alegazioa.-Jesusa eta Luis Pérez Ciriza jaun- andreak.

1. Autobiak moztuko dituen bi bideren trazadura, ahal denean, mantentzea.

2. Rubidea, obretan erabiltzen bada, egoera onean uztea.

3. Autobiak ukituko dituen erreken ordez jarriko diren erreka berriak finketan putzurik ez sortzeko moduan diseina daitezela.

4. Aldi baterako okupatuko den finka hurrengo urteetako uztetan kalterik ez sortzeko moduan itzultzea.

Erantzuna:

Behin betiko eraikuntza proiektuan 10+900 k.p.an dagoen bidea ahal delarik lehengoratzea aurreikusi da eta, hortaz, isolaturik geldituko den puska ahal den txikiena izanen da. 11+300 k.p.an dagoen bidea ezin izan da aldatu, bidearen malda handiegia izanen litzatekeelako.

2. Alegaturikoa onartu da.

3. Proiektuan Ebroko Uren Konfederazioak eskatutako kalkuluak eta diseinua sartu dira eta, horrenbestez, errekak eta finkak husteko bidea bermatuta dago. Finken sarbideei buruz alegaturikoa aintzat hartuko da.

4. Jendaurreko aldian kontrakoa aurreikusi bazen ere, eraikuntza proiektuaren barrenean egindako tunelaren ahoaren diseinuan ez da beharrezkotzat hartu aldi baterako okupazioa.

29. alegazioa.-Margarita Olaso Ayestarán andrea.

1. Autobiaren jabari publikoko zortzi metroko tartea aprobetxatuz, bide bat egitea eskatu du, LE-29 lurzatian sartu ahal izateko.

Bestalde, Karateagako bidearekin lotzeko proiektaturiko bidea osatu behar dela uste du, biraketak modu egokian egin ahal izateko.

2. Autobiaren eragin esparrua Ipar-Mendebalderantz eramatea, LE-29 finkaren zati bat isolatua geldi ez dadin.

Erantzuna:

1. Egin beharreko bideei buruz alegaturikoa onartu da.

2. Autobiaren trazadura funtzionaltasunaren, bideragarritasunaren eta ingurumenaren gaineko eraginaren arabera aztertu da. Eskatutako aldaketa, oro har, proiektuaren kalterako litzateke, eta beste jabe batzuk ukituko lituzke. Hortaz, alegaturikoa oinarri, ez da bidezkoa aldaketarik egitea.

30. alegazioa.-Joaquín Ignacio Londaiz Mencos jauna, Pilar Mencos del Arco andrea ordezkatuz.

1. 626. lurzatian diren aletegiak beste lurzati batera eramanen dira, hor uztea ez baita bideragarria, izan ere, inguruko lur guztiak desjabetuko dira eta handitzeko bidea itxita geldituko da. Gainera, obrek eraikin batzuk eraitsiko dituzte. Lekualdaketa autobiako obrak hasi aurretik egin beharko da. Aletegiak hartuko dituen lurzatiaren azalera 62C-rena bezalakoa izanen da eta 86 A lurzatia banatzetik aterako da.

2. Eraikin zaharrak eraistea eta zerbitzubidea egun aletegiek okupatzen duten tokitik pasatzea.

3. Egungo aletegietarako ur-hornidura iturburu batetik dator eta biltontzi batean biltzen da. Obrek hornidura sarea eta biltontzia ukituko dituzte, hala nola linea elektrikoa. Hortaz, aletegi berrietarako uraren eta argindarraren azpiegiturak jartzea eskatu du eta Nafarroako Gobernuak gastu guztiak bere gain hartzea.

4. Asterainen abiatu eta autobiaren ondo-ondotik Zarikiegiko egungo errepideraino doan bidea egitea ez da beharrezkoa, beste komunikazio bide batzuk daudelako.

5. Autobiak Zarikiegiko errepidearen azkeneko tartea mozten duenez, oso-osorik kentzea proposatzen da, elkargunetik errepide berriarekiko lotuneraino.

Orobat, Iruña-Logroño errepide zaharreko tartea kentzea proposatu du (ez da erabiltzen).

6. Desjabetzapenak ukituko dituen lurzati guztiek nekazaritza makineriarako sarbide zabala beharko dute, malda handirik gabe.

7. Obrak bukatutakoan, Nafarroako Gobernuko teknikariek ukitutako lurzatiak neurtu eta katastroan inskribatuko dituzte.

8. Obrak bitartean, Vadoko baserriaren argindarra erabiltzea debekatuta izanen da.

9. Gendulaingo finkan sartzeko bidea seinaleztatu beharko da, bai autobiako irteeretan, bai inguruko bidegurutzeetan.

10. Desjabetzapenak ukitutako lurzatiek ur-ihesbideak izan beharko dituzte, putzurik egin ez dadin.

11. Administrazioak ordezkari bat izendatuko du, Gendulaingo jabetzarekin bitarteko lanak egiteko.

12. Ur-biltontzi berrien edukiera egun daudenena bezalakoa izanen da eta horiek bezala komunikatuak izanen dira.

13. Jabeei arazorik ez sortzeko, desjabetzapenen dirua ordaindu eta jabeari jakinarazi bitartean, katastroan ez da lurzatien murriztapenei buruzko inolako idazpenik eginen.

Erantzuna:

1. Behin betiko proiektuan CZ-37 lurzatia ukitzen zuen bide-tartea kendu da, etorkizunean instalazioak handitu ahal izateko. Ukitutako eraikinak desjabetzapenaren espedientean baloratuko dira eta dagokien kalte-ordaina emanen zaie.

Hortaz, aletegiak beste toki batera eramateari dagokionez eskaturikoa ezetsi da.

2. Lehenengo puntuan adierazitakoa oinarri, alegaturikoa ezetsi da.

3. Behin betiko proiektuan aletegietarako hornidura eta argindarra lehengoratzea aurreikusi da.

4. Alegaturikoa onartu da. Hortaz, aipatu bide-tartean zerbitzubide hori kenduko da.

5. Alegaturikoa onartu da, Zarikiegin sartzeko errepide- tarteari dagokionez. Erabiliezina geldituko da.

Iruña-Logroño errepide zaharrari dagokionez, alegazioa ez da onartu, izan ere, alegaziogilea egungo N-111 errepideko obrekin batera jabetu zen errepide-tarte horretaz.

6. Proiektuaren arabera, lurzatien sarreren ezaugarriak egungoenak bezalatsukoak izanen dira eta maldak lurzoruaren araberakoak.

7. Ukitutako lurzatien neurketak proiektuan sartu dira. Desjabetu beharreko azalera proiektuan azaldutakoa izanen da, akats edo aldaketaren bat izan ezean. Horretarako, behar den espedientea izapidatu beharko da; katastroko datuen aldaketa Administrazioak eginen du ofizioz, proiektuaren lurzatiketaren arabera.

8. Alegaturikoa onartu da.

9. Autobian biziguneak eta interes publikoko tokiak baino ez dira seinaleztatuko, bide segurtasunagatik eta seinaleztapena argia izan dadin.

Autobiatik kanpoko bidegurutzeetako seinaleztapenari dagokionez alegaturikoa onartu da.

10. Proiektuan Ebroko Uren Konfederazioak eskatutako kalkuluak eta diseinua sartu dira eta, horrenbestez, lurzatiak husteko bidea bermatuta dago.

11. Administrazioko ordezkaria obra zuzendaria izanen da. Behar den momentuan izendatuko da.

12. Alegaturikoa onartu da. Beraz, ukitutako biltontzien ordez jarriko diren biltontzi berriak proiektuan zehaztuko dira.

13. Katastroko aldaketa finken legezko okupazioaren ondotik egin ahalko da. Hortaz, eskaturikoa ez da onartu.

31. alegazioa.-Ascensión Ibarrola Zarranz andrea.

Atsedengune eta gasolindegi bat okupatzeko asmoz eginen den LE-38 lurzatiaren okupazioa bertan behera uztea eskatu du.

Erantzuna:

Atsedengunea autobiaren eraikuntzari zuzenean lotutako elementu bat da, eta inguru hori egokiena delakoan hortxe kokatu da, sarbideak eta autobiako beste atsedengune batzuetarako distantzia kontuan harturik.

32. alegazioa.-Hans Macher jauna, Sociedad Mercantil Compañía de Petróleos Avanti, S.A. ordezkatuz.

1. Ukitutako ondasun eta eskubideen zerrendan instalazioak (biltegiak, transformagailuak, e.a.) daudeneko zona batzuen okupazioa ageri da. Okupazio horiek ezinbestekoak ez direnez, bazter uztea eskatu du.

2. Sozietate alegaziogilearenak diren lurzati batzuk beste jabe batzuen izenean ageri dira ukitutako ondasun eta eskubideen zerrendan.

3. Sozietate alegaziogileari kalte-ordaina eman beharko zaio, izan ere, tresna guztiak instalazioak erabiltzeko segurtasun eta erosotasuneko ohiko neurrietara egokitu beharko dira, eta markesinen zutoinak ere ukituak izanen dira.

4. Alegazioaren ondotik, Erregistroan 2001eko ekainaren 20an sarturiko idazki batean, proiektua aldatzeko eskatu du zerbitzugunea autobian integratzeko, zerbitzuguneko sarrerak eta irteerak autobiatik bertatik egin daitezen.

Erantzuna:

1. Alegaturikoa onartu da. Hortaz, ukituriko lurzatiak desjabetzapenaren mugetatik kanpora utziko dira.

2. Jendaurreko aldian azaldutako datuak katastroan daudenak dira. Sozietate alegaziogileak jabetza egiaztatzeko behar diren agiriak aurkeztu beharko ditu aktak egiteko ekitaldian.

3 eta 4. Zerbitzuguneak Nafarroako Foru Komunitateko komunikazio bideetan jartzeko arauak ematen dituen ekainaren 5eko 130/1995 Foru Dekretuaren 8.1. artikuluan aurreikusitakoarekin bat, autobiara sartzeko zerbitzubideak edo lotuneak erabiltzen dituzten zerbitzuguneak baino ezin izanen dira instalatu. Hortaz, sarbide zuzenak proiektatzeko eskaera ezin da aintzat hartu. Aipatu Dekretuaren 14. artikuluarekin bat, proiektuan sarturiko bideek instalazioetan eragindako kalte eta aldaketak interesatuaren kontura izanen dira.

33. alegazioa.-Rosario Diez de Ulzurrun Echarte andrea.

Proiektuan adierazitako zerbitzugunea beste toki batean jartzea eskatu du, bere jabetzako lurzatia, zeina ingurumenaren gaineko afekzioen azterlanean "eremu baztertutzat" hartu baita, uzteko.

Erantzuna:

"Eremu baztertutzat" sailkatzearen ondorioz, obrak egin bitartean eremu horretan ezin izanen da instalazio osagarririk kokatu. Edozein lekualdaketa eginez gero, alde batera zein bestera, abiadura aldatzeko erreiek 10 eta 12. egiturak ukituko dituzte. Hortaz, ezetsi da alegazioa.

34. alegazioa.-José Pérez Torrano jauna, Zizur Zendeako Udaleko alkate-udalburua.

1. Obrak egiteko erabiltzen diren herribideak egoera onean geldi daitezen behar diren neurriak har daitezela.

2. Trazadurak ukituko dituen altxonbideetarako hautabiderik ez dago proiektuan.

3. Udalak Arau Subsidiarioak Gazolazko mugapean aldatzeko proposamen bat onetsi du hasiera batez, jarduera ekonomikoen poligono bat ezarri ahal izateko. Hori dela eta, autobiaren proiektuan beharrezko neurriak har daitezela eskatu du, poligonoaren bateragarritasuna bermatzeko.

Erantzuna:

1. Onartu da alegaturikoa.

2 Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza Departamentuan bidezko kontsulta egin ondoren, proiektuan altxonbideak lehengoratzeko lanak sartu dira, eta horretarako behar diren lurzatien okupazioa.

3. Gazolazko Arau Subsidiarioak aldatzeko proposamena Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legean aurreikusitakoarekin bat tramitatu beharko da.

35. alegazioa.-Pedro José Aizpún Torrano jauna, Asteraingo Kontzejuko burua.

Besteak beste, CZ-75 lurzatia ukituko duen bidea ez dezatela egin.

Erantzuna:

Onartu da alegaturikoa. Finketan sartzeko bidea proiektutik kenduko da.

Eraikuntza proiektuan eginiko egokitzapenen eta jasotako alegazioen ondorioz, jendaurrean jarritako ukipenak lurzati askotan aldatu dira. Beraz, bidezko da ukitutako ondasun eta eskubideen behin betiko zerrenda argitaratzea.

Horiek horrela, Proiektu, Teknologia eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuak adierazi eta proposaturikoarekin bat, Herrilan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak urriaren 7an emandako 3912/1999 Foru Aginduaren bidez emandako ahalmenak erabiliz, eta Nahitaezko Desjabetzapenari buruzko Legearen 52. artikuluan adierazitakoari jarraikiz, Zuzendaritza Nagusi honek

EBATZI DU:

1. "Iruña-Logroño autobia, Zizur Nagusia-Gares tartea, egiteko Proiektua" jendaurrean egoteko aldia ebaztea, aurkezturiko alegazioen ondorioz, Ebazpen honen azalpen zatian adierazitako moduan.

2. "Iruña-Logroño autobia, Zizur Nagusia-Gares tartea, egiteko Proiektua" behin betikoz onestea, hala nola, eraikuntza proiektuaren egokitzapenen eta jasotako alegazioen ondorioz, ukituriko ondasun eta eskubideen behin betiko zerrenda (Ebazpen honen eranskinean ageri da).

3. Ebazpen hau Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean eta Nafarroako Foru Komunitateko bi egunkaritan argitaratzea.

4. Ebazpen hau jakinaraztea Proiektu, Teknologia eta Obra Hidraulikoen Zerbitzura (Desjabetzapen Atala eta Proiektuen Atala), alegaziogileei eta Zizur Nagusiko, Zizur Zendeako, Utergako, Legardako, Galarko, Obanosko eta Muruzabalgo udalei, behar diren ondorioak izan ditzan.

Iruñean, bi mila eta bateko uztailaren bostean.-Herrilan zuzendari nagusia, Álvaro Miranda Simavilla.

UKITUTAKO ONDASUN ETA ESKUBIDEEN BANAKAKO ZERRENDA ZEHAZTUA

ZIZUR NAGUSIKO UDALERRIA

ZM-01 MARIN GRAVALOS, EDUARDO

BOLOQUI LARRAYA, MARIA JOSE GRAN VIA, 30

ZARAGOZA 516 2 741 ALORRA

ZM-03 ZIZUR NAGUSIKO UDALAREN HERRILURRA ERRENIEGA PARKEA

ZIZUR NAGUSIA 179 2 772 LARREAK

ZM-04 ZIZUR NAGUSIKO UDALA BELASKOAINGO ET., 26

ZIZUR NAGUSIA 75 - - BIDEA

ZM-05 AGUIRRE OSACAR, MARIA CONCEPCION SARASATE PASEALEKUA

IRUÑA 820 2 742 ALORRA

ZM-06 ZIZUR NAGUSIKO UDALA BELASKOAINGO ET., 26

ZIZUR NAGUSIA 105 - - ERREKA

ZM-07 SANMARTIN ERRO, MARIA ANGELES

ZIZUR NAGUSIA 1.431 2 743 ALORRA

ZM-08 MONTERO MANERO, JOSE MARIA IPAR PLAZA ET. 4-3.A C

BARAÑAIN 71 2 770A ALORRA

ZM-10 IRIBARREN AMEZQUETA, MARIA ROSARIO PAULINO CABALLERO

IRUÑA

IRIBARREN AMEZQUETA, MARIA JESUS ARRIETA, 14-2.A B

IRUÑA 616 2 755 ALORRA

ZM-12 ALVAREZ ESEVERRI, PRUDENCIO EL SALVADOR

GALAR 962 2 754 ALORRA

ZM-13 CIA SAGÜES, JESUS S. FRANTZISKO KALEA, 2

ZIZUR NAGUSIA 3.056 2 752 ALORRA

ZM-14 CIA SAGÜES, JESUS S. FRANTZISKO KALEA, 2

ZIZUR NAGUSIA 4.393 2 753 ALORRA

ZM-15 ARRAIZA RODRIGUEZ-MONTE, MARIA CARMEN PADRE DAMIAN, 15-1.A

MADRIL 1.899 2 751 ALORRA

ZIZUR ZENDEAKO UDALERRIA

CZ-01 BELZUNCE LOPEZ, CATALINA NAFARROAKO FORUEN PLAZA, 1-7.A D

IRUÑA 1.591 3 202 ALORRA

CZ-02 IRIBARREN AMEZQUETA, MARIA JESUS ARRIETA

IRUÑA 561 3 359 ALORRA

CZ-03 ZIZUR ZENDEAKO UDALA SANTA MARIA, 1

GAZOLATZ 128 - - ERREKA

CZ-04 IRIBARREN AMEZQUETA, MARIA ROSARIO PAULINO CABALLERO, 2-6.A I

IRUÑA 1.788 3 224 ALORRA

CZ-05 ERRO GALAR, FRANCISCO LIZARRAKO ERREPIDEA

ZIZUR NAGUSIA 5.804 3 203 ALORRA

CZ-06 ZIZUR ZENDEAKO UDALA (% 28) SANTA MARIA, 1

GAZOLATZ

BARAÑAINGO UDALA (% 72) UDALETXE PLAZA, 1

BARAÑAIN 9.222 3 223 ALORRA

CZ-07 ANDUEZA AIZCORBE, JOSE LUIS BENJAMIN TUTERAKOA, 8-4.A B

IRUÑA 3.925 3 204 ALORRA

CZ-08 SANZ LUSARRETA, JESUS SANTA MARIA, 19

GAZOLATZ 4.771 3 205 ALORRA

CZ-09 ZIZUR ZENDEAKO UDALA SANTA MARIA, 1

GAZOLATZ 3.010 - - BIDEA

CZ-10 NARVAIZ ZABALZA, MARTIN SANTA MARIA

GAZOLATZ 500 3 201 ALORRA

CZ-11 AZCONA AMEZQUETA, PABLO SANTA MARIA, 3-5.A

GAZOLATZ 118 3 200 ALORRA

CZ-12 ALDABA BELZUNEGUI, JUAN JOSE AMAIA, 33-1.A ESK.

IRUÑA

ALDABA BELZUNEGUI, GERARDO BAIONAKO ET., 46-3.A C

IRUÑA

ALDABA BELZUNEGUI, VICTOR MARIA SAN SATURNINO, 2

MUTILOAGOITI

ALDABA BELZUNEGUI, MARIA JESUS MONJARDIN, 4-1.A A

IRUÑA 8.121 3 208 ALORRA

CZ-13 AYESA IBAÑEZ, JOSE ANTONIO ANTSO AZKARRA, 79-10.A C

IRUÑA 8.880 3 222 ALORRA

CZ-14 ARBIZU LOPEZ-ZUBIRIA, MANUEL GELTOKIAREN AUZOA

ETXARRI-ARANATZ 1.983 3 221 ALORRA

CZ-15 GAZOLAZKO KONTZEJUA SANTA MARIA, 6

GAZOLATZ 311 3 220 ALORRA

CZ-16 ZIZUR ZENDEAKO UDALA SANTA MARIA, 1

GAZOLATZ 294 - - ERREKA

CZ-17 FERRER IRURZUN, INES

FERRER IRURZUN, MARIA EUGENIA

FERRER IRURZUN, EMILIA

FERRER IRURZUN, SALVADOR AGOITZ, 20-2.A C

IRUÑA 2.774 3 219 ALORRA

CZ-18 IRIBARREN AMEZQUETA, MARIA PAZ EMILIO ARRIETA, 14-3.A A

IRUÑA 1.669 3 209 ALORRA

CZ-19 IRIBARREN AMEZQUETA, MARIA JESUS ARRIETA

IRUÑA 1.098 3 207 ALORRA

CZ-20 AZCONA AMEZQUETA, PABLO SANTA MARIA, 3-5.A

GAZOLATZ 160 3 218 ALORRA

CZ-21 ANDUEZA BARBARIN, JUAN SANTA MARIA, 12-1.A

GAZOLATZ 3.056 3 210 ALORRA

CZ-22 COMPAÑIA DE PETROLEOS AVANTI, S.A. GAZTELUKO PLAZA, 43 BIS

IRUÑA 1.023 3 376 ZOLADURA

CZ-23 COMPAÑIA DE PETROLEOS AVANTI, S.A. GAZTELUKO PLAZA, 43 BIS

IRUÑA 1.399 3 375 ZOLADURA

CZ-24 VILLANUEVA MATANZOS, CARLOS GUZMAN EL BUENO

MADRIL

VILLANUEVA MATANZOZ, ANA MARIA PASEO DE MALLORCA

PALMA DE MALLORCA 714 3 217 ALORRA

CZ-25 GAZOLAZKO KONTZEJUAREN HERRILURRA SANTA MARIA

GAZOLATZ 1.905 3 212 ALORRA

CZ-26 MENCOS DEL ARCO, PILAR ZAPATERIA, 53

IRUÑA 9.762 9 70 ALORRA

CZ-27 BIURRUN ARTAZCOZ, JESUS MARIA GALAR C. 1.453 3 211 ALORRA

CZ-28 MENCOS DEL ARCO, PILAR ZAPATERIA, 53

IRUÑA 1.614 3 369 ALORRA

CZ-29 MENCOS DEL ARCO, PILAR ZAPATERIA, 53

IRUÑA 7.175 9 72 ALORRA

CZ-30 ZIZUR ZENDEAKO UDALA SANTA MARIA, 1

GAZOLATZ 471 - - ERREKA

CZ-31 MENCOS DEL ARCO, PILAR ZAPATERIA, 53

IRUÑA 1.635 9 66A ALORRA

CZ-32 MENCOS DEL ARCO, PILAR ZAPATERIA, 53

IRUÑA 955 9 71 ALORRA

CZ-33 ZIZUR ZENDEAKO UDALA SANTA MARIA, 1

GAZOLATZ 167 - - BIDEA

CZ-34 MENCOS DEL ARCO, PILAR ZAPATERIA, 53

IRUÑA 43 9 75 ALORRA

CZ-35 ZIZUR ZENDEAKO UDALA SANTA MARIA, 1

GAZOLATZ 28 - - ERREKA

CZ-36 MENCOS DEL ARCO, PILAR ZAPATERIA, 53

IRUÑA 8.047 9 74 ALORRA

CZ-37 MENCOS DEL ARCO, PILAR ZAPATERIA, 53

IRUÑA 32.397 9 62A ALORRA

4.038 62C ERAIKUNTZA

780 62D LARREAK

1.694 62I LARREAK

CZ-39 MENCOS DEL ARCO, PILAR ZAPATERIA, 53

IRUÑA 338 9 84B LERTXUNDIAK

393 84G LARREAK

CZ-40 ZIZUR ZENDEAKO UDALA SANTA MARIA, 1

GAZOLATZ 552 - - BIDEA

CZ-41 MENCOS DEL ARCO, PILAR ZAPATERIA, 53

IRUÑA 5.160 9 76A ALORRA

669 76B LARREAK

CZ-42 MENCOS DEL ARCO, PILAR ZAPATERIA, 53

IRUÑA 7.569 9 77 ALORRA

CZ-43 MENCOS DEL ARCO, PILAR ZAPATERIA, 53

IRUÑA 255 9 83 LARREAK

CZ-44 ZIZUR ZENDEAKO UDALA SANTA MARIA, 1

GAZOLATZ 426 - - ERREKA

CZ-45 MENCOS DEL ARCO, PILAR ZAPATERIA, 53

IRUÑA 6.841 9 78A ALORRA

10.654 78B LARREAK

CZ-46 MENCOS DEL ARCO, PILAR ZAPATERIA, 53

IRUÑA 35.320 9 82A ALORRA

84 82C PINUDIA

9.754 82D LARREAK

CZ-47 MENCOS DEL ARCO, PILAR ZAPATERIA, 53

IRUÑA 514 9 60A ALORRA

CZ-48 MENCOS DEL ARCO, PILAR ZAPATERIA, 53

IRUÑA 21.220 9 54 ALORRA

CZ-49 MENCOS DEL ARCO, PILAR ZAPATERIA, 53

IRUÑA 5.800 9 55 ALORRA

CZ-50 MENCOS DEL ARCO, PILAR ZAPATERIA, 53

IRUÑA 15.051 9 88A ALORRA

CZ-51 ZABALZA ALDABA, PEDRO JOSE SAN ANDRES KALEA, 3

ZIZUR NAGUSIA 32 10 209 ALORRA

CZ-52 LABIANO LOPEZ, JOSE EMILIO YANGUAS Y MIRANDA, 17-4.A

IRUÑA

JAUREGUI SANMARTIN, DOROTEA NAVARRO VILLOSLADA, 11-6.A EZK.

IRUÑA

LOPEZ IRIBARREN, BASILIO ZIZURKO ING., 56

ZIZUR TXIKIA

LOPEZ IRIBARREN, JAVIER ANGEL FUENTE DEL HIERRO, 3-4.A A

IRUÑA 1.153 10 272 ALORRA

CZ-53 ZABALZA ELIZALDE, CRESCENCIO SAN JOAN BOSCO, 16-6.A C

IRUÑA 744 10 208 ALORRA

CZ-54 ZARIKIEGIKO HERRILURRA SAN ANDRES

ZARIKIEGI 74 10 207 ALORRA

CZ-55 ZUAZU SOLA, EPIFANIO SAN ANDRES

ZARIKIEGI 493 10 206 ALORRA

CZ-56 EGUARAS IBAÑEZ, JOSEFA GAZTAINONDO PLAZA, 8-3.A D

BARANAIN 713 10 205 ALORRA

CZ-57 ZABALZA ELIZALDE, CRESCENCIO SAN JOAN BOSCO, 16-6.A C

IRUÑA 1.410 10 204 ALORRA

CZ-58 SANZ PASCAL, LEONOR SAN ANDRES

ZARIKIEGI 550 10 201 ALORRA

CZ-59 SANZ PASCAL, LEONOR SAN ANDRES

ZARIKIEGI 948 10 273 ALORRA

CZ-62 SANZ PASCAL, LEONOR SAN ANDRES

ZARIKIEGI 207 10 279 ALORRA

CZ-63 ZARIKIEGIKO KONTZEJUA SAN ANDRES

ZARIKIEGI 479 10 68 LARREAK

CZ-64 EGUARAS IBAÑEZ, JOSEFA GAZTAINONDO PLAZA, 8-3.A D

BARAÑAIN 151 10 45 ALORRA

CZ-66 SANZ PASCAL, LEONOR SAN ANDRES

ZARIKIEGI 118 10 44 ALORRA

CZ-67 ZABALDA SALDISE, ANTONIO SAN JOAN BOSCO

IRUÑA 90 10 7 BARATZEAK

CZ-68 CONCEJO DE ZARIKIEGI SAN ANDRES

ZARIKIEGI 14 10 2B BARATZEAK

CZ-70 MENCOS DEL ARCO, PILAR ZAPATERIA

IRUÑA 40.281 9 81 ALORRA

CZ-73 ELIZALDE URDANOZ, PEDRO BARAÑAINGO ET., 14-3.A E

IRUÑA

ELIZALDE URDANOZ, JOAQUIN OLIVAKO MONASTERIOA, 19-3.A C

IRUÑA 11.975 11 290A ALORRA

CZ-74 LIZARRONDO ERASO, ANGEL LAS ERAS, 19

UTERGA 8.146 11 291 ALORRA

CZ-75 CIRIZA LIZARRAGA, JESUS SAN KOSME ETA SAN DAMIAN

ASTERAIN 20.687 11 293 ALORRA

CZ-76 ASTERAINGO KONTZEJUAREN

HERRILURRA ASTERAIN 1.317 - - ERREKA

CZ-77 AYERRA ARMENDARIZ, JESUS NAFARROAKO MONASTERIOAK, 5-2.A ESK.

IRUÑA 7.726 11 273 ALORRA

CZ-78 ASTERAINGO KONTZEJUAREN HERRILURRA ASTERAIN 1.696 - - BIDEA

CZ-79 AZANZA LOPEZ, FRANCISCO JAVIER

AZANZA LOPEZ, JESUS MARIA

AZANZA LOPEZ, MARIA ASCENSION ERRENIEGAKO ANDRE MARIA ET., 3

ASTERAIN 778 11 294 ALORRA

CZ-80 LABIANO LOPEZ, JOSE EMILIO YANGUAS Y MIRANDA, 17-4.A

IRUÑA

JAUREGUI SANMARTIN, DOROTEA NAVARRO VILLOSLADA, 11-6.A EZK.

IRUÑA

LOPEZ IRIBARREN, BASILIO ZIZURKO ING., 56

ZIZUR TXIKIA

LOPEZ IRIBARREN, JAVIER ANGEL FUENTE DEL HIERRO, 3-4.A A

IRUÑA 12.784 11 295 ALORRA

CZ-81 PEREZ CIRIZA, JESUSA APEZARENA TXOKOA

ASTERAIN 9.303 11 299 ALORRA

CZ-82 ASTERAINGO KONTZEJUAREN

HERRILURRA ASTERAIN 1.538 - - ERREKA

CZ-83 ECHEVERRIA ERRO, CARLOS S. SALVADOR

ASTERAIN 2.242 11 296 ALORRA

CZ-84 PEREZ-ZABALZA OROZ, JULIO S. SALVADOR, 4

ASTERAIN 16.806 11 298 ALORRA

CZ-85 ASTERAINGO KONTZEJUREN HERRILURRA ASTERAIN 1.694 - - BIDEA

CZ-86 AZANZA LOPEZ, FRANCISCO JAVIER

AZANZA LOPEZ, MARIA ASCENSION

AZANZA LOPEZ, JESUS MARIA ERRENIEGAKO ANDRE MARIA ET.

ASTERAIN 23.840 11 261A ALORRA

4.327 261B LARREAK

CZ-87 ASTERAINGO KONTZEJUAREN HERRILURRA ASTERAIN 236 11 305A LARREAK

CZ-88 ECHEVERRIA ERRO, CARLOS SAN SALVADOR, 9

ASTERAIN 50.918 11 260A ALORRA

CZ-89 NAFARROAKO FORU

KOMUNITATEA (ALTXONBIDEA) ALONDEGI, 1-1.A

IRUÑA 6.949 11 255 LARREAK

CZ-90 PEREZ CIRIZA, JESUSA APEZARENA TXOKOA

ASTERAIN 4.888 11 239A ALORRA

CZ-91 SOLA ZABALZA, CARLOS REDIN, 2, A ESKAIL.-4.A D

SOLA ZABALZA, LUIS FERNANDO IRUÑA 4.201 11 240 ALORRA

CZ-92 ASTERAINGO KONTZEJUAREN HERRILURRA ASTERAIN 1.299 11 250 LARREAK

CZ-93 DIEZ-ULZURRUN IRIGUIBEL, JOSE LUIS IRATXEKO MONASTERIOA, 33-1.A D, C ESKAIL.

IRUÑA 13.886 11 249 ALORRA

CZ-94 PEREZ CIRIZA, LUIS TAFALLA

IRUÑA 3.213 11 251 ALORRA

CZ-95 ASTERAINGO KONTZEJUAREN HERRILURRA ASTERAIN 551 - - BIDEA

CZ-96 URTASUN ECHARTE, J. (% 31,25) ALDE ZAHARRA, Z.G.

URTASUN MARCILLA, M. F. (% 15,625) BERRIOZAR

URTASUN MARCILLA, M. C. (% 16,625)

URTASUN TORRANO, M. (% 6,25)

URTASUN LABALDE, M. T. (% 6,25)

URTASUN LABALDE, A. M. (% 6,25)

URTASUN LABALDE, M. S. (% 6,25)

URTASUN LABALDE, M. A. (% 6,25)

URTASUN LABALDE, M. P. (% 6,25) 476 11 252 ALORRA

CZ-98 EQUIZA IRIBARREN, PEDRO SANTA MARIA, 9

GAZOLATZ 1.331 3 206 ALORRA

UTERGAKO UDALERRIA

UT-01 UTERGAKO UDALAREN HERRILURRA UTERGA 1.222 1 316 ARTADIA

UT-02 UTERGAKO UDALAREN HERRILURRA UTERGA 1.720 1 315 ALORRA

UT-03 SANMARTIN BAZTAN, FERNANDO KALE NAGUSIA

UTERGA

SANMARTIN BAZTAN, RODOLFO EZKIEN PLAZA, 4-15.A B

BARAÑAIN 26.589 1 313A ALORRA

22 313E ARTADIA

154 313G LARREAK

UT-04 UTERGAKO UDALA KALE NAGUSIA, Z.G.

UTERGA 2.106 ERREKA

UT-05 SANMARTIN BAZTAN, RODOLFO EZKIEN PLAZA, 4-15.A B

BARAÑAIN 2.597 1 312A ALORRA

51 312B LARREAK

122 312C LARREAK

UT-06 ARANGUREN PAGOLA, ABUNDIO KALE NAGUSIA, 56

UTERGA 7.783 1 311A ALORRA

1.399 311B ALORRA

1.340 311C LARREAK

UT-07 UTERGAKO UDALA KALE NAGUSIA, Z.G.

UTERGA 459 ERREKA

UT-08 SANMARTIN BAZTAN, JOSE JAVIER IRUÑEKO ET.

IRUÑA 211 1 318A ALORRA

UT-09 ARANGUREN PAGOLA, ABUNDIO KALE NAGUSIA, 56

UTERGA 13.247 1 310 ALORRA

UT-10 UTERGAKO UDALAREN HERRILURRA UTERGA 8.002 1 309 PINUDIA

UT-12 UTERGAKO UDALAREN HERRILURRA UTERGA 58 1 342 LARREAK

UT-14 LIZARRONDO LARRAYA, JULIO PEDRO BIDAGOR

BARAÑAIN 149 1 356 ALORRA

UT-15 BAQUEDANO OSES, JESUS LA REUNION, 1

ADIOS 1.581 1 349 LARREAK

UT-16 YOLDI SANMARTIN, VICTORIANA OLIVETO

IRUÑA 502 1 350 LARREAK

UT-17 YOLDI SANMARTIN, VICTORINA OLIVETO

IRUÑA 141 1 931 LARREAK

UT-18 BAQUEDANO OSES, JESUS LA REUNION, 1

ADIOS 669 1 932 ALORRA

UT-20 LIZARRONDO LARRAYA, JULIO PEDRO BIDAGOR

BARANAIN 112 1 344B LARREAK

UT-21 ZABALZA SANZ, FELIPE KALE NAGUSIA

UTERGA 171 1 345B LARREAK

UT-22 JIMENEZ ANIZ, JOSE JOAQUIN

JIMENEZ ANIZ, ROSARIO LARRAINAK

UTERGA 134 1 346A LARREAK

UT-23 ERRO SANMARTIN, CRESCENCIA SAN ALBERTO MAGNO

IRUÑA 234 1 347 LARREAK

LEGARDAKO UDALERRIA

LE-01 FERRER AZCARATE, ARTURO TXAPITELA

IRUÑA

RODRIGUEZ AZCARATE, MANUEL SARASATE PASEALEKUA, 4-1.A

IRUÑA 12.512 1 11A ALORRA

27.060 1 11B PINUDIA

5.112 1 11C PINUDIA

198 1 11D PINUDIA

LE-02 FERRER AZCARATE, ARTURO KALE NAGUSIA, Z.G.

LEGARDA

RODRIGUEZ AZCARATE, MANUEL SARASATE PASEALEKUA, 4-1.A

IRUÑA 2.702 - - BIDEA

LE-03 FERRER AZCARATE, ARTURO TXAPITELA

IRUÑA

RODRIGUEZ AZCARATE, MANUEL SARASATE PASEALEKUA, 4-1.A

IRUÑA 652 1 15A ALORRA

1.725 1 15B LARREAK

LE-04 FERRER AZCARATE, ARTURO TXAPITELA

IRUÑA 38.421 1 14A ALORRA

RODRIGUEZ AZCARATE, MANUEL SARASATE PASEALEKUA, 4-1.A 7.140 1 14B HARITZ MOTXA

IRUÑA 7.656 1 14C LARREAK

3.917 1 14D LARREAK

LE-05 FERRER AZCARATE, ARTURO TXAPITELA

IRUÑA

RODRIGUEZ AZCARATE, MANUEL SARASATE PASEALEKUA, 4-1.A

IRUÑA 22.650 1 13A ALORRA

16.904 1 13B PINUDIA

4.826 1 13C HARITZ MOTXA

28.928 1 13D ALORRA

10.368 1 13E HARITZ MOTXA

LE-06 FERRER AZCARATE, ARTURO TXAPITELA

IRUÑA

RODRIGUEZ AZCARATE, MANUEL SARASATE PASEALEKUA, 4-1.A

IRUÑA 2.782 1 12A ALORRA

4.477 12C HARITZ MOTXA

2.633 12D LARREAK

LE-07 FERRER AZCARATE, ARTURO TXAPITELA

IRUÑA

RODRIGUEZ AZCARATE, MANUEL SARASATE PASEALEKUA, 4-1.A

IRUÑA 2.889 1 10A HARITZ MOTXA

LE-09 LEGARDAKO UDALAREN HERRILURRA LEGARDA C. 1.313 2 480 LARREAK

LE-10 BARASOAIN RECARTE, EUSEBIO SANTA AGEDA, 38

LEGARDA C. 1.490 2 431 LARREAK

LE-11 URSUA ESPARZA, CEFERINA MARIA SANTA ZEZILIA

LEGARDA C. 6.084 2 430 ALORRA

LE-12 DIEZ-ULZURRUN ECHARTE, MARIA ROSARIO NAFARROA BEHEREA ET., 10-5.A ESK.

IRUÑA 700 2 429 LARREAK

LE-13 BIURRUN LEZAUN, JOSE LUIS SANTA ZEZILIA, 15

LEGARDA C. 630 2 428 ALORRA

LE-14 SANMARTIN ELIA, JOSE KALE NAGUSIA

LEGARDA C. 519 2 336C ALORRA

LE-15 DIEZ-ULZURRUN ECHARTE, MARIA ROSARIO NAFARROA BEHEREA ET., 10-5.A ESK.

IRUÑA 1.573 2 337A ALORRA

1.860 337B ALORRA

LE-16 BERUETE AZPARREN, JESUSA KALE NAGUSIA, 21

LEGARDA C. 1.346 2 338 ALORRA

LE-17 SANMARTIN ELIA, JOSE KALE NAGUSIA, 15

LEGARDA C. 600 2 331A ALORRA

LE-19 LARUMBE ANSOAIN, FRANCISCO CECILIO IRUNLARREA, 28-5.A D

IRUÑA

LARUMBE ANSOAIN, MARIA CARMEN ALTZANIA EREKA, 6-3.A

IRUÑA

UTERGA GUINDO, MARIA ISABEL SAINT SEVER, 3-1.A EZK.

GARES

LARUMBE ANSOAIN, JAVIER ANTONIO

KALE NAGUSIA, 12

LEGARDA C.

LARUMBE ANSOAIN, MARIA NIEVES LEGARDA C.

LARUMBE ANSOAIN, MARIA ASCENSION JASOKUNDE, 2-7.A B

IRUÑA 583 2 340 ALORRA

LE-20 DIEZ-ULZURRUN ECHARTE, MARIA ROSARIO NAFARROA BEHEREA ET., 10-5.A ESK.

IRUÑA 1.599 2 339 ALORRA

LE-21 LEGARDAKO UDALAREN HERRILURRA LEGARDA C. 4.060 2 329A PINUDIA

3.777 329C LARREAK

LE-22 LEGARDAKO UDALA KALE NAGUSIA, Z.G.

LEGARDA 838 - - BIDEA

LE-23 LEGARDAKO UDALAREN HERRILURRA LEGARDA C. 246 2 344A LARREAK

LE-24 BIURRUN LEZAUN, JOSE LUIS SANTA ZEZILIA

LEGARDA C. 12.031 2 347A ALORRA

1.346 347B LARREAK

LE-25 REZUSTA ECHARRI, JAVIER SEVERIANO KALE NAGUSIA

LEGARDA C. 461 2 348A ALORRA

403 348B ALORRA

1.611 348C ALORRA

LE-27 LEGARDAKO UDALA KALE NAGUSIA, Z.G.

LEGARDA 1.994 - - BIDEA

LE-28 BERUETE AZPARREN, JESUSA KALE NAGUSIA, 21

LEGARDA 150 2 345 ALORRA

LE-29 OLASO AYESTARAN, MARGARITA SANTA ZEZILIA

LEGARDA C. 6.889 2 372 ALORRA

LE-30 URSUA ESPARZA, MARIA CEFERINA SANTA ZEZILIA

LEGARDA C. 5.780 2 371 ALORRA

LE-31 BELZUNEGUI OTANO, SILVESTRE SANTA AGEDA, 10 BIS

LEGARDA 7.639 2 364 ALORRA

LE-32 LEGARDAKO UDALA KALE NAGUSIA, Z.G.

LEGARDA 5.492 - - BIDEA

LE-33 SANMARTIN LOITEGUI, JUAN MARIA SANTA ZEZILIA, 1

LEGARDA C. 81 2 361A ALORRA

LE-34 DIEZ-ULZURRUN ECHARTE, MARIA ROSARIO NAFARROA BEHEREA, 10-5.A ESK.

IRUÑA 16.400 2 380A ALORRA

4 380B LARREAK

LE-35 ANSOAIN BACAICOA, ASCENSION KALE NAGUSIA, 12

LEGARDA C. 4.048 2 381A ALORRA

LE-36 NAGORE RECALDE, JUAN SANTOS BASONGAITZ

LEGARDA C. 732 2 382 ALORRA

LE-37 AIZPUN GOICOECHEA, FRANCISCO JAVIER SANTA ZEZILIA

LEGARDA C. 5.617 2 390 ALORRA

LE-38 SANMARTIN ELIA, JOSE KALE NAGUSIA

LEGARDA C 41.509 2 389 ALORRA

LE-39 BARASOAIN RECARTE, EUSEBIO SANTA AGEDA, 38

LEGARDA C. 3.695 2 391 ALORRA

LE-40 LEGARDAKO UDALA KALE NAGUSIA, Z.G.

LEGARDA 2.032 - - BIDEA

LE-41 IRIARTE EUSA, ALFONSO KALE NAGUSIA, 27

LEGARDA C. 6.536 3 105 ALORRA

LE-42 LEGARDAKO UDALAREN HERRILURRA LEGARDA C. 1.691 3 97 LARREAK

LE-43 SANMARTIN ELIA, JOSE KALE NAGUSIA, 15

LEGARDA C. 1.449 3 103 MAHASTIA

LE-44 OLASO AYESTARAN, MARGARITA SANTA ZEZILIA

LEGARDA C. 252 3 100 ALMENDRONDOAK

LE-45 DIEZ-ULZURRUN ECHARTE, MARIA ROSARIO NAFARROA BEHEREA ET., 10-5.A ESK.

IRUÑA 330 3 101 LARREAK

LE-46 VILLANUEVA LABIANO, ALBINA SANTA AGEDA, 39

LEGARDA C.

VILLANUEVA LABIANO, ALFREDO SANTA AGEDA, 39

LEGARDA C. 156 3 102A FRUTARBOLAK

LE-47 SANMARTIN ELIA, JOSE KALE NAGUSIA, 15

LEGARDA C. 77 3 89 MAHASTIAK

LE-48 ARDANAZ GASTON, JOSE CARLOS KALE NAGUSIA, 4

ANORBE 7.246 3 104 ALORRA

LE-49 BARASOAIN ECHARTE, MARIA PAZ GAZTELUGIBELA ZEHARK. 1-1.A A

IRUÑA 5.973 3 107 ALORRA

LE-50 NAGORE GOLDARAZ, ANGELA LEGARDA C. 10.513 3 125A ALORRA

369 125B ALORRA

2.227 125D ALORRA

LE-51 LEGARDAKO UDALAREN HERRILURRA KALE NAGUSIA, 51

LEGARDA 236 3 88 LARREAK

LE-52 BARASOAIN RECARTE, ALEJO SANTA AGEDA

LEGARDA C.

BARASOAIN RECARTE, VIOLANTE SANTA AGEDA, 38

LEGARDA C. 1.091 3 124A ALORRA

LE-53 AIZPUN GOICOECHEA, FRANCISCO JAVIER SANTA ZEZILIA

LEGARDA 13.908 3 110 ALORRA

LE-54 LEGARDAKO UDALA KALE NAGUSIA, Z.G.

LEGARDA 928 - - ERREKA

LE-55 BELZUNEGUI OTANO, SILVESTRE SANTA AGEDA, 10 BIS

LEGARDA 1.276 3 111 ALORRA

LE-56 BIURRUN LEZAUN, JOSE LUIS SANTA ZEZILIA, 15

LEGARDA C 14.471 3 112 ALORRA

LE-57 BERUETE AZPARREN, JESUSA KALE NAGUSIA, 21

LEGARDA C. 305 3 113 ALORRA

LE-58 LEGARDAKO UDALA KALE NAGUSIA, Z.G.

LEGARDA 29 - - BIDEA

LE-59 VELEZ MUNARRIZ, ILDEFONSA SAN MARTIN

OBANOS 62 3 192 ALORRA

LE-60 GARCIA DE FERNANDO FERRER, INES PILAR GRAN VIA, 29

MADRIL 866 3 193 ALORRA

GARCIA DE FERNANDO FERRER, EMILIO

LE-61 ERASO OLASO, JUAN JOSE SANTA AGEDA

LEGARDA 506 3 186A ALORRA

GALARKO UDALERRIA

GA-01 OSINAGA CENOZ, EUGENIO EL SALVADOR, 20

GALAR 740 11 210 ALORRA

GA-04 OSINAGA CENOZ, EUGENIO EL SALVADOR, 20

GALAR 40 11 212 ALORRA

GA-06 GALARKO UDALA ZALDIBIDE, 17

GETZE-GALAR 108 - - ERREKA

GA-07 GALAR KONTZEJUAREN HERRILURRA GALAR 431 11 214 LARREAK

GA-08 OSINAGA CENOZ, EUGENIO EL SALVADOR, 20

GALAR 590 11 213 ALORRA

GA-09 GALARKO UDALA ZALDIBIDE, 17

GETZE-GALAR 23 - - BIDEA

GA-10 RIPODAS ECHEGOYEN, JAVIERA ENCARNACION, 14

GALAR 2.388 11 258A ALORRA

515 258B ALORRA

GA-11 OSINAGA CENOZ, EUGENIO EL SALVADOR, 20

GALAR 3.486 11 257 ALORRA

GA-12 SANMARTIN ERICE, JUAN ENCARNACION

GALAR 2.022 11 256 ALORRA

GA-13 ALVAREZ ESEVERRI, PRUDENCIO ERLETOKIETA

IRUÑA 490 11 259 ZUMARDIA

GA-14 GALARKO KONTZEJUAREN HERRILURRA GALAR 2.585 11 260 LARREAK

GA-16 RIPODAS ECHEGOYEN, JAVIERA ENCARNACION, 14

GALAR 623 11 255 ALORRA

GA-17 GALARKO UDALA ZALDIBIDE, 17

GETZE-GALAR 28 - - BIDEA

GA-18 ARTOZQUI ERDOZAIN, CORPUS

ARTOZQUI ERDOZAIN, ENRIQUE

ARTOZQUI ERDOZAIN, CARLOS ZARAGOZAKO ERREPIDEA, Z.G.

BIURRUN 115 11 265 ALORRA

GA-19 GALARKO KONTZEJUAREN HERRILURRA GALAR 27 11 267 LARREAK

GA-20 GALARKO KONTZEJUAREN HERRILURRA GALAR 246 11 418 LARREAK

GA-21 BIURRUN ARTAZCOZ, JESUS MARIA ABEJERAS, 5 BIS, 4.A B

IRUÑA 2.670 11 254 ALORRA

GA-22 SANMARTIN ERICE, JUAN ENCARNACION, 3

GALAR 1.237 11 92A ALORRA

GA-23 GALARKO UDALA ZALDIBIDE, 17

GETZE-GALAR 79 - - BIDEA

GA-24 OSINAGA CENOZ, EUGENIO EL SALVADOR, 20

GALAR 222 11 247 ALORRA

GA-25 RIPODAS ECHEGOYEN, JAVIERA ENCARNACION

GALAR 793 11 78 ALORRA

GA-26 RIPODAS ECHEGOYEN, JAVIERA ENCARNACION, 14

GALAR 262 11 26B ALORRA

GA-27 GOÑI ELIZALDE, EUSEBIO EL SALVADOR

GALAR 387 11 77 ALORRA

GA-28 LASTERRA HUARTE, JOSE MIGUEL ENCARNACION, 33

GALAR 72 11 30A ETXEBIZITZA

66 30B ALORRA

GA-32 GALARKO KONTZEJUA GALAR 19 11 75 ALORRA

GA-33 BIURRUN ARTAZCOZ, JESUS MARIA ABEJERAS, 5 BIS, 4.A B

IRUÑA 9.207 11 200B ALORRA

GA-34 GALARKO UDALA ZALDIBIDE, 17

GETZE-GALAR 3.001 - - BIDEA

GA-35 GALARKO KONTZEJUAREN HERRILURRA GALAR 2.218 11 211 ALORRA

OBANOSKO UDALERRIA

OB-01 GARCIA DE FERNANDO FERRER, INES PILAR GRAN VIA, 29

MADRIL 1.368 1 385 ALORRA

GARCIA DE FERNANDO FERRER, EMILIO

OB-02 OBANOSKO UDALAREN HERRILURRA OBANOS

1.407 1 386 LARREAK

OB-03 OBANOSKO UDALA FORUEN PLAZA, 1

OBANOS 81 - - BIDEA

OB-05 OBANOSKO UDALAREN HERRILURRA OBANOS 185 1 388 LARREAK

OB-06 LOYOLA ZABALEGUI, ANGELES

LOYOLA ZABALEGUI, ENRIQUE

LOYOLA ZABALEGUI, BLANCA

LOYOLA ZABALEGUI, GUILLERMO SAN SALVADOR

OBANOS 155 1 380 ALORRA

OB-07 ERASO OLASO, JUAN JOSE LEGARDA 197 2 350 ALORRA

OB-08 ARDAIZ LOYOLO, PEDRO MIGUEL SAN SALVADOR

OBANOS 2.069 2 352 ALORRA

OB-09 GUEMBE SARREGUREN, VIDAL SAN MARTIN PLAZA, 6

OBANOS 2.662 2 353 ALORRA

OB-10 GOMEZ-SEGURA ECHARRI, TOMAS SAN SALVADOR

OBANOS 1.445 2 354 ALORRA

OB-11 OBANOSKO UDALA FORUEN PLAZA, 1

OBANOS 15 - - ERREKA

OB-12 LAZCOZ SANMARTIN, FELIX ARALAR, 5-2.A ESK.

IRURTZUN

ORCARAY IRURZUN, NEMESIO LIZARRA, 15

IRURTZUN 115 2 355 ZOLADURA

OB-13 OBANOSKO UDALA FORUEN PLAZA, 1

OBANOS 209 - - ERREKA

OB-14 GUEMBE LOSARCOS, SANTIAGO SAN MARTIN, 64

OBANOS 3.685 2 534 ALORRA

OB-15 OBANOSKO UDALAREN HERRILURRA OBANOS 150 2 380 LARREAK

OB-16 OBANOSKO UDALA FORUEN PLAZA, 1

OBANOS 84 - - BIDEA

OB-17 MUNARRIZ ZABALZA, REMIGIO PABLO SARASATE, 77

OBANOS 58 2 375A ALORRA

OB-18 ARMENDARIZ LOYOLA, MARIA JOSEFA SAN SALVADOR

OBANOS 5.541 2 402 ALORRA

OB-19 JAUREGUI EGUILAZ, JOAQUIN SAN JUAN

OBANOS 4.450 2 403 ALORRA

OB-20 ARRAIZA LANA, VICENTA SAN LORENTZO, 37

OBANOS 5.047 2 414 ALORRA

OB-21 OBANOSKO UDALA FORUEN PLAZA, 1

OBANOS 309 - - BIDEA

OB-22 GASTEARENA ARRAIZA, MIGUEL PIO XII.A ETORB.

IRUÑA 7.165 2 412 ALORRA

OB-23 OBANOSKO UDALA FORUEN PLAZA, 1

OBANOS 821 - - BIDEA

OB-24 MUNARRIZ VELEZ, CAYO SAN MARTIN

OBANOS 4.603 2 410 ALORRA

OB-25 OBANOSKO UDALAREN HERRILURRA OBANOS 265 2 429 ALORRA

OB-26 OCHOA OCHOA, TERESA JUANA SAN MARTIN

OBANOS

OCHOA OCHOA, FELIX SAN MARTIN

OBANOS

OCHOA OCHOA, MANUEL ANTONIO EUNATE

OBANOS

OCHOA OCHOA, ADELA FELISA LEIRE KALEA

OLAZTI 5.652 2 430 ALORRA

OB-27 DIVASSON JAURRIETA, MIGUEL SAN MARTIN

OBANOS 157 2 431 ALORRA

OB-28 MURUZABAL SANTESTEBAN, FRANCISCO JAVIER EL SOTOKO ANDRE MARIA, 3-1.A D

IRUÑA 2.036 2 442A ALORRA

1.312 442B ALORRA

498 442D LARREAK

OB-29 OBANOSKO UDALA FORUEN PLAZA, 1

OBANOS 239 - - BIDEA

OB-30 LEGARBIDEA, S.L. SAN GUILLERMO, Z.G.

OBANOS 11.600 2 440 ALORRA

OB-31 RUBIO MUZQUIZ, SALVADOR SAN LORENTZO, 44

OBANOS 541 2 434A ALORRA

1.220 434B OLIBADIA

OB-32 ESTELLA LANA, MARIA CONCEPCION SAN MARTIN

OBANOS 3.861 2 439 ALORRA

OB-33 OBANOSKO UDALA FORUEN PLAZA, 1

OBANOS 479 - - ERREKA

OB-34 OBANOSKO UDALA FORUEN PLAZA, 1

OBANOS 794 - - BIDEA

OB-35 GURPIDE BALLENT, JOAQUINA ORREAGA BIDEA, 13

OBANOS 4.047 2 450 MAHASTIA

OB-36 FLAMARIQUE GORRIZ, MARGARITA FORUEN PLAZA, Z.G.

OBANOS 51 2 438 ALORRA

OB-37 MURUZABALGO UDALA MURUZABAL 2.001 2 488 ALORRA

OB-38 JAURRIETA LIZARRONDO, MARIA BEATRIZ SAN GUILLERMO PLAZA

OBANOS 2.576 2 487 ALORRA

OB-39 JAURRIETA LIZARRONDO, MARIA BEATRIZ SAN GUILLERMO PLAZA

OBANOS 1.210 2 486 ALORRA

OB-40 ARRAIZA JAURRIETA, MARIA CAMINO KARLOS III.A, 30-4.A I

IRUÑA 1.123 2 485 ALORRA

OB-41 PEREZ-LABORDA, PEREZ-RADA, JOSE MARIA GURUTZE BIDEA

OBANOS

PEREZ-LABORDA, PEREZ-RADA, ALBERTO ASUAKO ERREPIDEA

GETXO 2.576 2 494 ALORRA

OB-42 OBANOSKO UDALAREN HERRILURRA OBANOS 715 2 491 LARREAK

OB-43 OSES ARRIAZU, MARIA DOLORES ZENTROA

MURUZABAL 901 2 492 ALORRA

OB-44 MURUZABAL SANTESTEBAN, TERESA SAN MARTIN, 25

OBANOS 506 2 493B ALORRA

72 2 493D ALORRA

OB-45 OBANOSKO UDALAREN HERRILURRA OBANOS 210 2 502 LARREAK

OB-46 BERRADE DIEZ-ULZURRUN, JOSE LA VILLA, 5

MURUZABAL 448 2 503 ALORRA

OB-47 GURPIDE BALLENT, JOAQUINA ORREAGA, 13

OBANOS 372 2 509C MAHASTIA

OB-48 GUEMBE GUEMBE, JESUS MARIA SAN MARTIN, 11

OBANOS 773 2 528 ALORRA

OB-49 GOICOECHEA ALFARO, JOSE LUIS ASARTA PINTOREA, 7-1.A B

IRUÑA 1.066 2 529 ALORRA

OB-50 OBANOSKO UDALA FORUEN PLAZA, 1

OBANOS 123 - - BIDEA

OB-51 ERVITI JIMENO, FERMIN IRUÑEKO ETORBIDEA

BARAÑAIN 512 2 530 ALORRA

OB-52 VIDART JAUREGUI, ANICETO SAN JUAN, 56

OBANOS 4.671 2 531 ALORRA

OB-53 ARDAIZ JAURRIETA, GERARDO SAN GUILLERMO

OBANOS 1.367 2 533A ALORRA

738 533B ALORRA INT.

OB-54 OBANOSKO UDALA FORUEN PLAZA, 1

OBANOS 368 - - BIDEA

OB-55 HIJAS DE LA CARIDAD

SAN VICENTE DE PAUL SAN BLAS

MURUZABAL 1.518 2 532 ALORRA

OB-56 GUEMBE LOSARCOS, JOSEFINA SAN LORENTZO, 17

OBANOS 188 3 15 ALORRA

OB-57 OSES ARRIAZU, MARIA DOLORES ZENTROA

MURUZABAL 517 2 490 ALORRA

MURUZABALGO UDALERRIA

MU-01 ECHEVERRIA MENDIOROZ, CRUZ KALE NAGUSIA, 3

MURUZABAL 570 1 299A ALORRA

MU-02 AYUNTAMIENTO DE MURUZABAL MURUZABAL 31 - - BIDEA

MU-03 SAENZ-OJER FERNANDEZ, CARLOS SAN MARTZIAL

DONOSTIA

MARTINEZ AZPARREN, MARIA C. SAN MARTZIAL, 21-4.A D

DONOSTIA

MARTINEZ AZPARREN, MARIA TERESA PEDRO EGAÑA, 6-5.A C

DONOSTIA

GARCIA FERNANDEZ, JESUS MARIA PEDRO EGAÑA, 6-5.A C

DONOSTIA 224 1 295B FRUTARBOLAK

MU-04 MURUZABALGO UDALAREN HERRILURRA PEREZ TAFALLA

MURUZABAL 214 1 296 ALORRA

MU-05 ZUBICOA VENTURA, JOSE JAVIER ESTEBAN PEREZ

TAFALLA, 1

MURUZABAL 63 2 308 OLIBADIA

MU-06 OSES ARRIAZU, MARIA DOLORES PLAZA

MURUZABAL 897 2 312A ALORRA

1.598 312B ALORRA

1.404 312C LARREAK

MU-07 BERRADE DIEZ-ULZURRUN, JOSE LA VILLA

MURUZABAL 9.762 2 315 ALORRA

MU-08 GUEMBE SARRIGUREN, VIDAL SAN MARTIN, 1

OBANOS 1.214 2 316A ALORRA

62 316B LARREAK

MU-09 HIJAS DE LA CARIDAD

SAN VICENTE DE PAUL SAN BLAS

MURUZABAL 912 2 435 LARREAK

MU-10 IZU ARBELOA, MIGUEL MARIA PLAZA NAGUSIA

MURUZABAL 821 2 436 ALORRA

MU-11 PEREZ-RADA GOROSABEL, MARIA DOLORES GOROSABEL

MADRIL 9.372 2 321A ALORRA

382 321B LARREAK

MU-12 MURUZABALGO UDALA 4 - - BIDEA

MU-13 MURUZABALGO UDALA 225 - - BIDEA

MU-14 GURPIDE BALLENT, JOAQUINA ORREAGA, 13

OBANOS 7.789 2 322 MAHASTIA

MU-15 GUEMBE GUEMBE, JESUS MARIA SAN MARTIN, 14

OBANOS 286 2 323A ALORRA

186 323B ALORRA

MU-16 VIDART JAUREGUI, ANICETO SAN JUAN

OBANOS 1.416 2 324A ALORRA

MU-17 ARDAIZ JAURRIETA, GERARDO SAN GUILLERMO

OBANOS 1.722 2 369 ALOR EST.

MU-18 MURUZABALGO UDALA 624 - - ERREKA

MU-19 PEREZ-RADA GOROSABEL, MARIA ROSARIO SUKIA, 3

DONOSTIA 3.106 2 370 MAHASTIA

MU-20 MURUZABAL SANTESTEBAN, TERESA SAN MARTIN

OBANOS 940 2 371A ZAINZURIAK

MU-21 MURUZABALGO UDALA 62 - - ERREKA

MU-22 GUEMBE LOSARCOS, JOSEFINA SAN LORENTZO, 17

OBANOS 998 2 379 MAHASTIA

MU-23 PEREZ-RADA GOROSABEL, MARIA ROSARIO SUKIA, 3

DONOSTIA 251 2 372 ALORRA

MU-24 ARDAIZ JAURRIETA, FELICITAS SAN GUILLERMO, 3

OBANOS 146 2 373 ALORRA

MU-25 GUEMBE LOSARCOS, PILAR SAN MARTIN

OBANOS 326 2 374 ALORRA

MU-26 IRURZUN LANA, ILDEFONSO SAN LORENTZO, 39

OBANOS

GUEMBE JAUREGUI, EMILIO SAN LORENTZO

OBANOS 118 2 375 ALORRA

MU-27 TIRAPU ECHAVARRI, JUAN SAN MARTIN, 16

OBANOS 622 2 376 ALORRA

MU-28 ZABALEGUI LIZARRAGA, ANGEL AISIALDIA

ADIOS 354 2 378 ALORRA

MU-29 ALDAVE AZPARREN, ROSARIO MERKATONDOA, 2-6.A ESK.

LIZARRA 308 2 377 ALORRA

UKITUTAKO ONDASUN ETA ESKUBIDEEN BANAKAKO ZERRENDA ZEHAZTUA

HONDAKINDEGIEK UKITUTAKO LURZATIAK

UTERGAKO UDALERRIA

UT-19 MARTINEZ CIRIZA, CLEMENTE

MARTINEZ CIRIZA, JOAQUIN

MARTINEZ CIRIZA, FRANCISCO JAVIER

MARTINEZ CIRIZA, MARIA TERESA

MARTINEZ FERNANDEZ, JOSE LUIS

FAUSTA ELORZ ETORB., 13-1.A

FALTZES - 39.523 1 343A ALORRA

1.531 1 343B LARREAK

UT-20 LIZARRONDO LARRAYA, JULIO

PEDRO BIDAGOR

BARAÑAIN - 3.825 1 344A ALORRA

- 2.275 1 344B LARREAK

UT-21 ZABALZA SANZ, FELIPE

KALE NAGUSIA

UTERGA - 1.505 1 345A ALORRA

- 1.137 1 345B LARREAK

- 239 1 345C LARREAK

UT-22 JIMENEZ ANIZ, JOSE JOAQUIN

JIMENEZ ANIZ, ROSARIO

LARRAINAK

UTERGA - 1.676 1 346A LARREAK

- 565 1 346B ALORRA

LEGARDAKO UDALERRIA

LE-03 FERRER AZCARATE, ARTURO

RODRIGUEZ AZCARATE, MANUEL

CHAPITELA

IRUÑA - 9.158 1 15A ALORRA

- 391 1 15B LARREAK

UKITUTAKO ONDASUN ETA ESKUBIDEEN BANAKAKO ZERRENDA ZEHAZTUA

UKITUTAKO ZERBITZUEN ZORTASUNA

ZIZUR NAGUSIKO UDALA

ZM-03 ZIZUR NAGUSIKO UDALEKO HERRILURRA

BELASKOAINGO ET.

ZIZUR NAGUSIA 46 6 TELEFONIKOA 2 772

LARREAK

ZM-04 ZIZUR NAGUSIKO UDALA

BELASKOAINGO ET., 26

ZIZUR NAGUSIA 85 3 TELEFONIKOA - - BIDEA

ZM-06 ZIZUR NAGUSIKO UDALA

BELASKOAINGO ET., 26

ZIZUR NAGUSIA 30 - TELEFONIKOA - - ERREKA

ZM-08 MONTERO MANERO, JOSE MARIA

IPAR PLAZA HIRIBIDEA, 4-3.A C

BARAÑAIN 376 TELEFONIKOA 2 770 A ALORRA

ZM-09 URDANOZ ALEGRE, CARLOS M.

URDANOZ ALEGRE, F. JAVIER

URDANOZ ALEGRE, MARIA CARMEN

URDANOZ ALEGRE, ELVIRA

URDANOZ ALEGRE, JOSE LUIS

URDANOZ ALEGRE, MARIA FE.

SAN ISIDRO, 8

ZIZUR NAGUSIA 273 - TELEFONIKOA 2 768 ALORRA

ZM-10 IRIBARREN AMEZQUETA, MARIA ROSARIO

PAULINO CABALLERO

IRUÑA

IRIBARREN AMEZQUETA, MARIA JESUS

ARRIETA, 14-2.A B

IRUÑA 409 TELEFONIKOA 2 755 ALORRA

ZM-11 VILLANUEVA MATANZAS, CARLOS

GUZMAN EL BUENO

MADRIL

VILLANUEVA MATANZAS, ANA MARIA

BONAIRE, 4, 2

PALMA DE MALLORCA 108 9 TELEFONIKOA 2 756 ALORRA

ZM-12 ALVAREZ ESEVERRI, PRUDENCIO

EL SALVADOR

GALAR 121 - TELEFONIKOA 2 754 ALORRA

ZM-14 CIA SAGÜES, JESUS

S. FRANCISCO-KALEA, 2

ZIZUR NAGUSIA 442 TELEFONIKOA 2 753 ALORRA

ZIZUR ZENDEAKO UDALERRIA

CZ-02 IRIBARREN AMEZQUETA, MARIA JESUS

ARRIETA

IRUÑA 62 9 TELEFONIKOA 3 359 ALORRA

CZ-03 ZIZUR ZENDEAKO UDALA

SANTA MARIA, 1

GAZOLATZ 14 - TELEFONIKOA - - ERREKA

CZ-04 IRIBARREN AMEZQUETA, MARIA ROSARIO

PAULINO CABALLERO, 2-6.A EZK.

IRUÑA 159 9 TELEFONIKOA 3 224 ALORRA

CZ-06 ZIZUR ZENDEAKO UDALA

SANTA MARIA, 1

GAZOLATZ

BARAÑAINGO UDALA

UDALETXE PLAZA, 1

BARAÑAIN 231 9 TELEFONIKOA 3 223 ALORRA

CZ-13 AYESA IBAÑEZ, JOSE ANTONIO

ANTSO AZKARRA ETORB., 79-10.A C

IRUÑA 431 27 TELEFONIKOA 3 222 ALORRA

CZ-16 ZIZUR ZENDEAKO UDALA

SANTA MARIA, 1

GAZOLATZ 25 - TELEFONIKOA - - ERREKA

CZ-17 FERRER IRURZUN, INES

FERRER IRURZUN, MARIA EUGENIA

FERRER IRURZUN, EMILIA

FERRER IRURZUN, SALVADOR

AGOITZ, 20-2.A C

IRUÑA 524 9 TELEFONIKOA 3 219 ALORRA

CZ-20 AZCONA AMEZQUETA, PABLO

SANTA MARIA, 3-5.A

GAZOLATZ 56 - TELEFONIKOA 3 218 ALORRA

CZ-21 ANDUEZA BARBARIN, JUAN

SANTA MARIA, 12-1.A

GAZOLATZ 204 18 TELEFONIKOA 3 210 ALORRA

CZ-24 VILLANUEVA MATANZOS, CARLOS

GUZMAN EL BUENO

MADRIL

VILLANUEVA MATANZOS, ANA MARIA

PASEO DE MALLORCA

PALMA DE M. 210 18 TELEFONIKOA 217 ALORRA

CZ-25 GAZOLAZKO KONTZEJUKO HERRILURRA

SANTA MARIA

GAZOLATZ 12 - TELEFONIKOA 3 212 ALORRA

CZ-26 MENCOS DEL ARCO, PILAR

ZAPATERIA

IRUÑA 734 9 TELEFONIKOA 9 70 ALORRA

CZ-30 ZIZUR ZENDEAKO UDALA

SANTA MARIA, 1

GAZOLATZ 25 - TELEFONIKOA - - ERREKA

CZ-32 MENCOS DEL ARCO, PILAR

ZAPATERIA

IRUÑA 286 9 TELEFONIKOA 9 71 ALORRA

CZ-33 ZIZUR ZENDEAKO UDALA

SANTA MARIA, 1

GAZOLATZ 18 - TELEFONIKOA - - BIDEA

CZ-37 MENCOS DEL ARCO, PILAR

ZAPATERIA

IRUÑA 38 9 TELEFONIKOA 9 62A ALORRA

9 ELEKTRIKOA

CZ-41 MENCOS DEL ARCO, PILAR

ZAPATERIA

IRUÑA 148 9 TELEFONIKOA 9 76A ALORRA

CZ-44 ZIZUR ZENDEAKO UDALA

SANTA MARIA, 1

GAZOLATZ 8 - TELEFONIKOA ERREKA

CZ-45 MENCOS DEL ARCO, PILAR

ZAPATERIA

IRUÑA 207 9 TELEFONIKOA 9 78A ALORRA

53 - TELEFONIKOA 9 78B LARREAK

CZ-46 MENCOS DEL ARCO, PILAR

ZAPATERIA

IRUÑA 527 9 ELEKTRIKOA 9 82A ALORRA

CZ-48 MENCOS DEL ARCO, PILAR

ZAPATERIA

IRUÑA 143 - ELEKTRIKOA 9 54 ALORRA

CZ-50 MENCOS DEL ARCO, PILAR

ZAPATERIA, 53

IRUÑA 695 9 ELEKTRIKOA 9 88A ALORRA

CZ-76 ASTERAINGO KONTZEJUKO HERRILURRA

ASTERAIN 44 - TELEFONIKOA - - ERREKA

CZ-77 AYERRA ARMENDARIZ, JESUS

ITURRITXES ETORB., 3

ASTERAIN 9 TELEFONIKOA 11 273 ALORRA

984 25 ELEKTRIKOA

CZ-78 ZIZUR ZENDEAKO UDALA

SANTA MARIA, 1

GAZOLATZ 75 - ELEKTRIKOA - - BIDEA

83 - TELEFONIKOA - -

CZ-79 AZANZA LOPEZ, FRANCISCO JAVIER

AZANZA LOPEZ, JESUS MARIA

AZANZA LOPEZ, ASCENSION

ERRENIEGAKO ANDRE MARIA ET., 3

ASTERAIN 104 9 TELEFONIKOA 11 294 ALORRA

CZ-80 LABIANO LOPEZ, JOSE EMILIO

YANGUAS Y MIRANDA, 17-4.A

IRUÑA

JAUREGUI SANMARTIN, DOROTEA

NAVARRO VILLOSLADA, 11-6.A EZK.

IRUÑA

LOPEZ IRIBARREN, BASILIO

ZIZURKO ING., 56

ZIZUR TXIKIA

LOPEZ IRIBARREN, JAVIER A.

FUENTE DEL HIERRO, 3-4.A A

IRUÑA 400 9 TELEFONIKOA 11 295 ALORRA

1.014 25 ELEKTRIKOA

CZ-81 PEREZ CIRIZA, JESUSA

APEZARENA TXOKOA

ASTERAIN 321 - ELEKTRIKOA 11 299 ALORRA

LEGARDAKO UDALERRIA

LE-05 FERRER AZCARATE, ARTURO

TXAPITELA

IRUÑA

RODRIGUEZ AZCARATE, MANUEL

SARASATE PASEALEKUA, 4-1.A

IRUÑA 112 - ELEKTRIKOA 1 13B PINUDIA

LE-08 AZPARREN ECHARRI, MAXIMO

SAN BARTOLOME GAINA

DONOSTIA 102 4 ELEKTRIKOA 2 433 LARREAK

LE-09 LEGARDAKO UDALEKO HERRILURRA

LEGARDA C. 311 - ELEKTRIKOA 2 480 LARREAK

LE-10 BARASOAIN RECARTE, EUSEBIO

SANTA AGEDA, 3-8

LEGARDA C. 93 - ELEKTRIKOA 2 431 LARREAK

LE-14 SANMARTIN ELIA, JOSE,

KALE NAGUSIA

LEGARDA C. 129 9 TELEFONIKOA 2 336C ALORRA

LE-15 DIEZ-ULZURRUN ECHARTE, MARIA ROSARIO

NAFARROA BEHEREA ET., 10-5.A ESK.

IRUÑA 99 - TELEFONIKOA 2 337A ALORRA

LE-17 SANMARTIN ELIA, JOSE

KALE NAGUSIA, 15

LEGARDA C. 113 - TELEFONIKOA 2 331A ALORRA

28 - TELEFONIKOA 2 331B LARREAK

LE-18 SANMARTIN ELIA, JOSE

KALE NAGUSIA, 15

LEGARDA C. 4 - TELEFONIKOA 2 341 ALORRA

LE-19 LARUMBE ANSOAIN, FRANCISCO CECILIO

IRUNLARREA, 28-5.A D

IRUÑA

LARUMBE ANSOAIN, MARIA CARMEN

ALTZANIA ERREKA, 6-3.A

IRUÑA

UTERGA GUINDO, MARIA ISABEL

SAINT SEVER, 3-1.A EZK.

GARES

LARUMBE ANSOAIN, JAVIER ANTONIO

KALE NAGUSIA, 12

LEGARDA C.

LARUMBE ANSOAIN, MARIA NIEVES

LEGARDA C.

LARUMBE ANSOAIN,

MARIA ASCENSION

LA ASUNCION, 2-7.A B

IRUÑA 133 - TELEFONIKOA 2 340 ALORRA

LE-20 DIEZ-ULZURRUN ECHARTE, MARIA ROSARIO

NAFARROA BEHEREA ET., 10-5.A ESK.

IRUÑA 22 - TELEFONIKOA 2 339 ALORRA

LE-21 LEGARDAKO UDALEKO HERRILURRA

LEGARDA C. 14 - TELEFONIKOA 2 329A PINADIA

LE-62 BERUETE AZPARREN, JESUSA

KALE NAGUSIA, 21

LEGARDA C. 45 9 TELEFONIKOA 2 342 ALORRA

GALARKO UDALERRIA

GA-01 OSINAGA CENOZ, EUGENIO

EL SALVADOR, 20

GALAR 607 9 ELEKTRIKOA 11 210 ALORRA

GA-21 BIURRUN ARTAZCOZ, JESUS MARIA

ABEJERAS, 5 BIS, 4.A B

IRUÑA 401 - ELEKTRIKOA 11 254 ALORRA

GA-22 SANMARTIN ERICE, JUAN

ENCARNACION, 3

GALAR 401 9 ELEKTRIKOA 11 92B ALORRA

GA-33 BIURRUN ARTAZCOZ, JESUS

ABEJERAS, 5 BIS, 4.A B

IRUÑA 150 ELEKTRIKOA 11 200B ALORRA

OBANOSKO UDALERRIA

OB-07 ERASO OLASO, JUAN JOSE

LEGARDA 37 2 TELEFONIKOA 2 350 ALORRA

OB-08 ARDAIZ LOYOLO, PEDRO M.

SAN SALVADOR

OBANOS 89 - TELEFONIKOA 2 352 ALORRA

OB-09 GUEMBE SARREGUREN, VIDAL

SAN MARTIN PLAZA, 6

OBANOS 189 9 TELEFONIKOA 2 353 ALORRA

OB-10 GOMEZ-SEGURA ECHARRI, TOMAS

SAN SALVADOR

OBANOS 77 18 TELEFONIKOA 3 354 ALORRA

OB-32 ESTELLA LANA, MARIA CONCEPCION

SAN MARTIN

OBANOS 254 18 TELEFONIKOA 2 439 ALORRA

OB-33 OBANOSKO UDALA

FORUEN PLAZA, 1

OBANOS 70 9 UR HART. - - ERREKA

18 ELEKTRIKOA

OB-35 GURPIDE BALLENT, JOAQUINA

SAN LORENTZO, 22

OBANOS 248 - ELEKTRIKOA 2 450 MAHASTIA

OB-36 FLAMARIQUE GORRIZ, MARGARITA

FORUEN PLAZA, Z.G.

OBANOS 20 - UR HART. 2 438 ALORRA

OB-40 ARRAIZA JAURRIETA, MARIA CAMINO

KARLOS III.A ETORB. 30-4.A I

IRUÑA 207 - ELEKTRIKOA 2 485 ALORRA

OB-41 PEREZ-LABORDA PEREZ-RADA, JOSE MARIA

GURUTZE BIDEA

OBANOS

PEREZ-LABORDA PEREZ-RADA, ALBERTO

ASUAKO ERREPIDEA

GETXO 568 9 ELEKTRIKOA 2 494 ALORRA

OB-52 VIDART JAUREGUI, ANICETO

SAN JUAN, 56

OBANOS 252 9 ELEKTRIKOA 2 531 ALORRA

OB-57 OSES ARRIAZU, MARIA DOLORES

ZENTROA

MURUZABAL 5 - ELEKTRIKOA 2 490 ALORRA

MURUZABALGO UDALERRIA

MU-01 ECHEVERRIA MENDIOROZ, CRUZ

KALE NAGUSIA, 3

MURUZABAL 108 - ELEKTRIKOA 1 299A ALORRA

MU-06 OSES ARRIAZU, MARIA DOLORES

PLAZA

MURUZABAL 624 9 ELEKTRIKOA 2 312A ALORRA

MU-19 PEREZ-RADA GOROSABEL, MARIA ROSARIO

SUKIA, 3

DONOSTIA 249 9 ELEKTRIKOA 2 370 MAHASTIA

UKITUTAKO ONDASUN ETA ESKUBIDEEN BANAKAKO ZERRENDA ZEHAZTUA

BIDEZUBIA EGITEKO ALDI BATEZ OKUPATUKO DIREN LURZATIAK

UTERGAKO UDALERRIA

UT-03 SANMARTIN BAZTAN, FERNANDO

SANMARTIN BAZTAN, RODOLFO

KALE NAGUSIA

UTERGA - 332 1 313A ALORRA

UT-05 SANMARTIN BAZTAN, RODOLFO

EZKIEN PLAZA, 4-15.A B

BARAÑAIN - 2.335 1 312A ALORRA

UT-06 ARANGUREN PAGOLA, ABUNDIO

KALE NAGUSIA, 56

UTERGA - 65 1 311B ALORRA

- 105 1 311C LARREAK

UT-07 UTERGAKO UDALA

KALE NAGUSIA, Z.G.

UTERGA - 164 - - ERREKA

UT-09 ARANGUREN PAGOLA, ABUNDIO

KALE NAGUSIA, 56

UTERGA - 1.105 1 310 ALORRA

BEHIN-BEHINEKO DESBIDERAKETAK EGITEKO OKUPATUKO DIREN LURZATIAK

LEGARDAKO UDALERRIA

LE-05 FERRER AZCARATE, ARTURO

RODRIGUEZ AZCARATE, MANUEL

TXAPITELA

IRUÑA - 873 1 13A ALORRA

LE-11 URSUA ESPARZA, CEFERINA MARIA

SANTA ZEZILIA

LEGARDA C. - 858 2 430 ALORRA

LE-13 BIURRUN LEZAUN, JOSE LUIS

SANTA ZEZILIA, 15

LEGARDA C. - 423 2 428 ALORRA

LE-24 BIURRUN LEZAUN, JOSE LUIS

SANTA ZEZILIA

LEGARDA - 528 2 347A ALORRA

LE-28 BERUETE AZPARREN, JESUSA

KALE NAGUSIA, 21

LEGARDA - 225 2 345 ALORRA

LE-63 BERUETE AZPARREN, JESUSA

KALE NAGUSIA, 21

LEGARDA - 310 2 426 ALORRA

OBANOSKO UDALERRIA

OB-56 GUEMBE LOSARCOS, JOSEFINA

SAN LORENTZO, 17

OBANOS - 1.349 3 15 ALORRA

OB-58 GUEMBE LOSARCOS, JOSEFINA

SAN LORENTZO, 17

OBANOS - 1.299 3 16 ALORRA

OB-59 OBANOSKO UDALA - 43 - - ERREKA

OB-60 MURUZABAL SANTESTEBAN, TERESA - 177 3 18 ALORRA

SAN MARTIN

OBANOS

MURUZABALGO UDALERRIA

MU-20 MURUZABAL SANTESTEBAN, TERESA

SAN MARTIN

OBANOS - 1.211 2 371A

MU-23 PEREZ-RADA GOROSABEL, MARIA ROSARIO

SUKIA, 3

DONOSTIA - 437 2 372

MU-24 ARDAIZ JAURRIETA, FELICITAS

SAN GUILLERMO, 3

OBANOS - 252 2 373 ALORRA

MU-25 GUEMBE LOSARCOS, PILAR

SAN MARTIN

OBANOS - 635 2 374 ALORRA

MU-26 IRURZUN LANA, ILDEFONSO

SAN LORENTZO, 39

OBANOS

GUEMBE JAUREGUI, EMILIO

SAN LORENTZO

OBANOS - 220 2 375 ALORRA

MU-27 TIRAPU ECHAVARRI, JUAN

SAN MARTIN, 16

OBANOS - 730 2 376 ALORRA

Iragarkiaren kodea: A0107580