90. ALDIZKARIA - 2024ko maiatzaren 2a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

BARAÑAIN
–LAGUNAK UDAL ZERBITZUA–

Deialdia, mantentze-lanetako ofizialen lanpostuetarako aldi baterako kontratazioak egiteko zerrenda osatzeko

Lagunak Udal Zerbitzuko Zuzendaritza Batzordeak, 2024ko martxoaren 13ko saioan, izangaien zerrenda bat osatzeko oinarriak onetsi zituen, mantentze-lanetako ofizial aritzeko aldi baterako kontrataziorako.

Hona hemen deialdiaren:

OINARRIAK

Lagunak Udal Zerbitzuan dauden langile-beharrizanak ikusita, iragartzen da bi izangai-zerrenda eratuko direla Lagunaken sortzen ahal diren aldi baterako mantentze-lanetarako ofizial-beharrizanei aurre egiteko, horretarako hautaprobak eginez, ekainaren 5eko 113/1985 Foru Dekretuaren 42.2.c artikuluan eta Lagunak Udal Zerbitzuaren Langile Lan-kontratudunen Hitzarmen Kolektiboaren 25. artikuluan ezartzen denaren arabera.

–Prestakuntzarako zerbitzu berezietan aritzeko izangaien zerrenda bat.

–Lanpostu horretan aldi baterako kontratatzeko izangaien zerrenda bat, Lagunak Udal Zerbitzuan sortzen ahal diren aldi baterako beharrizanei aurre egiteko.

Deialdiaren helburua da izangaien bi zerrenda osatzea lanpostuak aldi baterako betetzeko, dagozkion hautaprobak eginez: lehendabiziko zerrendan, Lagunak Udal Zerbitzuko plantillako langileak bilduko dira, eta bigarrena, aurreko langile finkoen zerrendarekiko eta lehenagoko kontratazio-zerrendekiko subsidiarioa, Zerbitzuaz kanpoko pertsonaz osatua izanen da.

Lagunak Udal Zerbitzuaren zerbitzuko Langile Lan-kontratudunen Hitzarmen Kolektiboaren 25. artikuluan ezartzen den bezala, "aldi baterako kontrataziorako zerrendak osatzeko deialdia onartzean, Lagunak Udal Zerbitzuak dagozkion hautaprobetarako deialdiak eginen ditu izangaien zerrendak osatzeko plantillako langile finkoen artean prestakuntzan aritzeko, 96/1997 Foru Dekretuko aurreikuspenen eta 199/2004 Foru Aginduaren arabera".

Apirilaren 14ko 96/1997 Foru Dekretuan ezarritakoaren arabera, aldi baterako kontrataziora jo aurretik, Administrazioak bertako langile finkoei eskainiko dizkie bete nahi dituzten lanpostuak, eta, horretarako, behar diren hautaprobetarako deia eginen dute, lanpostu horietan prestakuntza jaso nahi duten izangaien zerrendak egiteko.

Izangaien zerrenda horrek indarrean iraunen du bost urtez –epea luzatzen ahalko da beharren arabera–, edo zerrenda agortu arte, edo lanpostuak behin betiko betetzeko berariazko hautapen-prozesuak hasi arte edo aldi baterako kontrataziorako beste zerrenda bat egin arte.

Azaldu den guztiarengatik, kontuan hartuz Langile Lan-kontratudunen Hitzarmen Kolektiboa, apirilaren 14ko 96/1997 Foru Dekretua, eta Nafarroako Gobernuaren Lehendakaritza, Justizia eta Barne kontseilariaren abenduaren 30eko 199/2004 Foru Agindua, eta Nafarroako Administrazio Publikoetan sartzeko Erregelamendua onesten duen ekainaren 5eko 113/1985 Foru Dekretuaren 42,2 c) artikulua, deialdi hau iragartzen da:

1.–DEIALDIAREN XEDEA

Lehena.–Arau orokorrak.

1.1. Deialdi honen xedea da oposizio bitartez izangaien zerrenda bat osatzea Lagunak Udal Zerbitzuaren mantentze-lanetako ofizial postuetan sortzen ahal diren aldi baterako beharrizanak betetzeko.

Plantilla organikoan eta enpresaren hitzarmen kolektiboan ezarrita dauden ordainsariak izanen ditu lanpostuak. Izendatzen diren pertsonak lan-kontratuz kontratatuko dira aldi baterako.

1.2. Lanaldia une bakoitzean Lagunak Udal Zerbitzuko langileentzat indarrean dagoen lan egutegiaren arabera eta lanpostuaren ezaugarrien arabera garatuko da. Ordutegia zerbitzuaren beharretara egokituko da; beraz, administrazioko organo eskudunek noiznahi aldatzen ahalko dute, zerbitzuaren beharren arabera.

Bigarrena.–Postuaren profila.

Deialdi honen ondorioz izendatzen diren pertsonek, besteak beste, ondotik agertzen diren eginkizunak beteko dituzte, bai eta, oro har, gaur egun eta etorkizunean haien lanbide-kategoriari atxikitakoak, eta lanbideen bilakaeraren, erabiltzen diren tresna eta baliabideen eta antolamendu-sistemetan eta ematen diren zerbitzuetan gerta daitezkeen aldaketen ondorioz sor daitezkeenak ere.

–Instalazioen garbiketa eta mantentze-lanak.

 • Berdeguneen eta lorategien mantentze-lan prebentiboak eta zuzentzaileak egitea: inaustea, soropila moztea, sasia kentzea, tratamendu fitosanitarioak aplikatzea eta abar.
 • Kirol zelaien mantentze-lan prebentiboak eta zuzentzaileak egitea.
 • Kirol instalazioen jarraipena egin eta atzematen diren garbiketako edo mantenimenduko gertakarien berri ematea.
 • Erabiltzen dituen lan tresnen mantenimenduaz, zaintzaz eta erabilera zuzenaz arduratzea.
 • Biltegien zaintzaz, garbiketaz eta ordenaz arduratzea, bai eta bertan gordetzen diren makina eta materialez ere.
 • Garbiketa eta mantenimenduko produktu eta materialen kontrola eta eskaerak egitea instalazioetako arduradunari.
 • Galdaren, igerilekuen eta uraren kalitatea kontrolatzeko laborategien mantentze-lan prebentiboak eta zuzentzaileak egitea.
 • Igerileku, sauna, ur bero sanitario eta abarren kontrola, tratamendua eta klimatizazioa.
 • Instalazioak edo makinak abian jartzea eta geldiaraztea.
 • Produktu kimikoak kontrolatzea eta berritzea (bromoa, kloroa, algizida, malutatzailea, PH murriztaileak).
 • Uraren desinfekzioaren kontrola: legezkoak diren konstante eta balio estandarrak neurtu eta jasotzea, eta berritze automatikoa programatzea.
 • Igeri-ontziak eta ura egokitzeko instalazioak abian jartzea eta ixtea, denboraldiaren hasieran eta amaieran, eta beharrezkoak diren tratamenduak aplikatzea.
 • Legionelosia prebenitzeko eta kontrolatzeko beharrezkoak diren ekintzak gauzatzea, eta erregistro liburuetan jasotako neurri higieniko-sanitario guztiak hartzea.
 • Pintura, arotzeria, igeltserotza, elektrizitate, iturgintza eta soldadura lanak eta bestelakoak egitea, eta konponketa txikiak egitea.
 • Eraikinak mantentzeko lanak egitea, hala nola teilatu-hodiak, saneamendu-kutxetak eta abar garbitzea.
 • Ateak, leihoak, pertsianak eta altzariak konpontzea.

–Laneko arriskuen prebentzioko arauak betetzea.

–Zerbitzuaren hobekuntza sustatzea eta hartan laguntzea eta, hartara, hobekuntzarako lagungarri izan daitezkeen ekintza eta aldaketak proposatzea.

–Lana antolatzea, ezarritako xedeak beteko direla bermatu beharrez.

–Zerbitzura abonatuta daudenei eta oro har erabiltzaileei ematen zaien zerbitzuaren hobekuntza bulkatzea eta horretan laguntzea, kasuren batean lanorduak malgu egokituz ezarritako lan-programaren eta zerbitzuaren beharrak betetzeko.

–Aipatuez gain, bestelako zereginak beteko ditu, bere karguari lotutako gaitasun eta ahalmen profesionalekin bat, ezarritako helburuak lortu beharrez agintzen zaizkionak.

Hirugarrena.–Eratutako zerrenden indarraldia.

Deialdi honen bidez aldi baterako kontrataziorako eratuko den izangai-zerrendak indarrean iraunen du bost urtez –epea luzatzen ahalko da beharren arabera–, edo zerrenda agortu arte, edo lanpostuak behin betiko betetzeko berariazko hautapen-prozesuak hasi arte edo aldi baterako kontrataziorako beste zerrenda bat egin arte.

II.–DEIALDIA, PLANTILLAKO LANGILE FINKOEN ARTEAN, PRESTAKUNTZAKO IZANGAIAK ALDI BATERAKO KONTRATATZEKO IZANGAIEN ZERRENDA OSATZEKO, 96/1997 FORU DEKRETUKO AURREIKUSPENEN ETA LAGUNAK UDAL ZERBITZUAN MANTENTZE-LANETAKO OFIZIALEN POSTUAK ALDI BATERAKO BETETZEKO 199/2004 FORU AGINDUAREN ARABERA

Hona hemen deialdiaren:

OINARRIAK

Lehena.–Deialdiaren xedea.

Deialdi honen bitartez, iragartzen da izangaien zerrenda bat osatuko dela hautaproben bidez, plantillako langile finkoen artean zerbitzu berezietan arituz prestakuntza jasotzeko, kontuan hartuz 96/1997 Foru Dekretua eta 199/2004 Foru Agindua, Lagunak Udal Zerbitzuan hutsik gelditzen ahal diren mantentze-lanetako ofizialen plazak betetzeko.

Bigarrena.–Betekizunak.

2.1. Parte hartu nahi dutenek, eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunean, honako baldintza hauek bete beharko dituzte:

a) Lagunak Udal Zerbitzuaren zerbitzuko langile finkoa izatea eta eskubidez dagokion gehieneko prestakuntza-aldia agortu ez izana.

b) Lanpostuan gutxienez hiru urteko zerbitzualdia benetan egin izana.

c) Ez egotea borondatezko edo nahitaezko eszedentzian.

d) Batxilergoko titulua, bigarren mailako Lanbide Heziketakoa edo baliokidetzat jotako titulua izatea, edo eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunean titulu hori eskuratzeko moduan egotea.

Titulua atzerrian eskuratu baldin bada, haren homologazioa frogatzen duen ziurtagiriaren jatorrizko agiria edo notario batek edo administrazioak berak konpultsaturiko kopia.

Izangaiek alegatzen badute badituztela eskatutako kategorian aritzea ahalbidetzen dieten ikasketa baliokideak, aipatu beharko dute baliokidetasun hori onartzen duen legezko edo erregelamenduzko xedapena, edo, bestela, aurkeztu beharko dute Hezkuntza, Pertsonal Prestakuntza eta Kirol Ministerioak hori egiaztatzeko emandako ziurtagiria.

e) Lehenbiziko prestakuntza-aldia egiteko izangaien zerrendetan ez egotea lehendik.

2.2. Deialdi honetako 2.1 oinarrian jasotako baldintza guztiak eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunerako bete beharko dira, bai eta deia egiten denean eta prestakuntza-aldiak dirauen bitartean ere.

Hirugarrena.–Hautaproben bilakaera eta balorazioa.

Hautaprobak Lagunak Udal Zerbitzuko Zuzendaritza Batzordeak onetsitako bi deialdietarako balio duten arauetan xedatutakoarekin bat gauzatuko dira.

Laugarrena.–Prestakuntzako izangaiei dei egitea.

Gainditu duten izangaiei sortzen diren premien arabera dei egiten ahalko zaie, deialdi honetako oinarrietan ezarritakoari eta aplikatzekoak diren gainerako arauei jarraituz.

III.–DEIALDIA, ALDI BATERAKO KONTRATATUAK IZATEKO IZANGAIEN ZERRENDA BAT OSATZEKO, LAGUNAK UDAL ZERBITZUAN MANTENTZE-LANETAKO OFIZIALEN LANPOSTUAK BETETZEKO

Hona hemen deialdiaren:

OINARRIAK

Lehena.–Deialdiaren xedea.

Deialdi honen bitartez, iragartzen da aldi baterako kontratatzeko izangaien zerrenda bat osatuko dela hautaproben bidez, kontuan hartuz ekainaren 5eko 113/1985 Foru Dekretuaren 42.2.c artikulua, Lagunak Udal Zerbitzuko mantentze-lanetako ofizialen plazak aldi baterako betetzeko.

Aldi baterako kontratazioetarako izangaien zerrenda hori erabili baino lehen, apirilaren 14ko 96/1997 Foru Dekretuan xedatutakoaren arabera prestatu diren edo etorkizunean prestatzen diren langile finkoen zerrendak erabiliko dira.

Zerrendaren kudeaketa Lehendakaritza, Justizia eta Barneko kontseilariak abenduaren 31n emandako 814/2010 Foru Aginduan ezarritakoaren arabera eginen da, haren bitartez onetsi baitziren aldi baterako kontratazioa kudeatzeko arauak.

Bigarrena.–Parte-hartzaileen betebeharrak.

2.1. Prozesu honetan onartuak izateko, izangaiek honako baldintza hauek bete beharko dituzte eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunean:

a) Hamasei urte beteak izatea eta erretiroko gehieneko adina ez izatea.

b) Espainiako herritarra izatea, edo Europar Batasuneko beste estatu batekoa, edo langileen zirkulazio librea aplikatzen den eremuko estatu batekoa, Europako Erkidegoak sinatu eta Espainiak berretsitako nazioarteko itunak direla medio; orobat, parte har dezakete espainiarren eta Europar Batasuneko beste estatuetako herritarren ezkontideek, zuzenbidez bereizita ez badaude; halaber, haien ondorengoek eta ezkontidearenek, zuzenbidez bereizita ez badaude, 21 urtetik beheitikoak badira, edo goitikoak, haien kontura biziz gero.

c) Lanpostuaren eginkizunetarako behar den gaitasun fisikoa nahiz psikikoa izatea.

d) Batxilergoko titulua, bigarren mailako Lanbide Heziketakoa edo baliokidetzat jotako titulua izatea, edo eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunean titulu hori eskuratzeko moduan egotea.

Titulua atzerrian eskuratu baldin bada, haren homologazioa frogatzen duen ziurtagiriaren jatorrizko agiria edo notario batek edo administrazioak berak konpultsaturiko kopia.

Izangaiek alegatzen badute badituztela eskatutako kategorian aritzea ahalbidetzen dieten ikasketa baliokideak, aipatu beharko dute baliokidetasun hori onartzen duen legezko edo erregelamenduzko xedapena, edo, bestela, aurkeztu beharko dute Hezkuntza, Pertsonal Prestakuntza eta Kirol Ministerioak hori egiaztatzeko emandako ziurtagiria.

e) Eginkizun publikoetan aritzeko ezgaitu edo gabetua ez egotea eta administrazio publikoren baten zerbitzutik diziplinako kaleratze bidez bereizia ez izatea.

Espainiako nazionalitatea ez duten izangaiek aurkeztu beharko dute zinpeko deklarazioa edo hitzematea, adierazteko ez dutela diziplina-zehapenik edo kondena penalik, galarazten dienik beren estatuko funtzio publikoan sartzea.

f) B gidabaimena izatea.

2.2. Aipatu baldintza horiek eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunerako bete beharko dira, eta haiei eutsiko zaie prozedurak iraun bitartean.

2.3. Baldintza horiek guztiak agiri bidez frogatu beharko dituzte hautatzen diren eta aldi baterako kontrataziorako deia jasotzen duten izangaiek, adierazten zaien unean, kontratua formalizatu aurretik.

2.4. Aski justifikaturik dauden ezinbesteko kasuetan izan ezik, aipatutako agiri horiek aurkezten ez dituztenak ez dira kontratatuak izaten ahalko, eta baliorik gabe geldituko dira ordura arteko jarduketa guztiak; horrez gain, dagokien erantzukizuna leporatzen ahalko zaie parte hartzeko eskabidea faltsutzeagatik.

Hirugarrena.–Hautaproben bilakaera eta balorazioa.

Onetsitako bi deialdietarako arau komunetan xedatutakoarekin bat eginen da hautapen-prozesua.

Laugarrena.–Pertsonei deitzea.

Gainditu duten izangaiei sortzen diren premien arabera dei egiten ahalko zaie, deialdi honetako oinarrietan ezarritakoari eta aplikatzekoak diren gainerako arauei jarraituz.

IV.–HAUTAKETA-PROZEDURAREN OINARRI KOMUNAK

Lehena.–Eskaerak.

Deialdian parte hartzeko eskabideak Lagunak Udal Zerbitzuaren erregistro orokorrean aurkeztu beharko dira (Barañaingo etorbidea, Barañain), 8:30etik 14:00etara) edo aurreikusitako aukeretako edozein erabiliz.

Eskaera posta bulego batean aurkeztuz gero, gutun-azal ireki batean aurkeztuko da, postako langileek data eta zigilua jar diezazkioten eskabideari, ziurtatu aurretik.

Halaber, parte hartzeko eskabidea telematika bidez aurkezten ahalko da, Lagunak Udal Zerbitzuaren erregistro orokor elektronikoan. Erregistro hori Lagunak Udal Zerbitzuaren egoitza elektronikoan dago (https://sedeelectronica.lagunak.org/). Kasu horretan, parte hartzeko berariazko eskabideak eta behar diren gainerako agiriak aurkezteko, erabil daiteke erregistro orokor elektronikoan artxiboak eransteko ezarrita dauden formatuetatik edozein.

Prestakuntza jaso nahi duten izangaien eskabideek bat etorri behar dute I. eranskinean agertzen den ereduarekin, eta aldi baterako kontratatzeko izangaienak, berriz, II. eranskinarekin. Nolanahi ere, Lagunak Udal Zerbitzuko bulegoetan eskainiko dira eta, halaber, Internet bidez eskuratzen ahal dira www.lagunak.org helbidean.

Parte hartzeko eskabidean, izangaiek adierazi beharko dute baldintza guztiak betetzen dituztela eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunean.

Parte hartzeko eskabidearekin batera, izangaiek honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte:

a) NANaren fotokopia edo horren baliokidea den agiri batena.

b) Eskatzen den titulazioaren fotokopia, edo eskabideak aurkezteko epea burutzen denerako hura erdiesteko maneran izanen dela adierazten duen agiriarena.

c) Espedientea formalizatzeko eta azterketa-eskubideetarako 11,40 euro ordaindu izanaren ordainagiria; diru-sarrera ES21 2100 5181 1322 0006 8627 kontuan eginen da, edo Lagunak Udal Zerbitzuaren bulegoan. Ordaindu ezean, izangaia baztertu eginen da.

Eskabidea bulegoan aurkezten duten izangaiek une horretan bertan ordaintzen ahalko dute tasa.

Desgaitasun aitorturen bat duten izangaiek, parte hartzeko eskabidearekin batera, egoera horren frogagiria aurkeztu beharko dute, organo eskudunak emana. Halaber, denbora eta baliabide aldetik behar dituzten egokitzapenak eskatu ahalko dituzte, eskabidean bertan. Aparteko orri batean, zein desgaitasun duten eta zein egokitzapen eskatzen duten adierazi beharko dute.

Bigarrena.–Eskabideak aurkezteko epea.

Eskaerak aurkezteko epea 15 egun baliodunekoa da, deialdiaren iragarkia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita. Eskabideak aurkezteko epea luzaezina da.

Hirugarrena.–Behin-behineko zerrendak.

Eskabideak aurkezteko epea amaitutakoan, epaimahaiak izangai onartu eta baztertuen behin-behineko zerrenda onetsiko du, eta jendaurrean jarriko da Lagunak Udal Zerbitzuaren iragarki-taulan, bai eta Udalaren webgunean ere.

Izangai bazterturik ez bada, onartuen behin betiko zerrendak zuzenean onetsiko dira behin betikotzat.

Zerrenda taulan agertzen denetik hasita, izangaiek hiru egun balioduneko epea izanen dute erreklamazioak aurkezteko eta eskabidean egindako akatsak zuzentzeko.

Laugarrena.–Behin betiko zerrendak.

Erreklamazioak aurkezteko epea bukatu eta haiek ebatzi ondoan, epaimahaiak izangai onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda onetsiko du; Lagunak Udal Zerbitzuaren iragarki-taulan eta webgunean jarriko da jendaurrean, hautaketa-prozeduraren seigarren oinarriaren 6.2 apartatuan aurreikusitako hautaprobak egiteko eguna eta tokia adierazita.

Onartuen zerrendetan agertzeak ez du esan nahi interesdunei aitortu zaienik deialdi honetan eskatutako baldintzak betetzen dituztela. Izangaiek kontratazioa egiteko deia egiten zaielarik aurkeztu behar duten dokumentazioa aztertutakoan, baldintzaren bat denbora edo formari dagokionez betetzen ez dela ohartuz gero, interesdunek deialdi honetan parte hartzeagatik dituzten eskubide guztiak galduko dituzte.

Izangai onartu eta baztertuen zerrendak argitaratzearekin ulertuko da interesdunei egin beharreko jakinarazpena egin dela, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 40. artikuluan ezarritakoarekin bat.

Bosgarrena.–Kalifikazio epaimahaia.

5.1. Hauek izanen dira kalifikazio-epaimahaiko kideak:

–Epaimahaiburua: Fátima Sesma Vallés, Lagunak Udal Zerbitzuko lehendakaria, edo hark eskuordetzen duena.

–Epaimahaikidea: Guillermo Azkona Biurrun, Lagunak Udal Zerbitzuko langileen ordezkaria, edo hark eskuordetzen duena.

–Epaimahaikidea: Javier Bariain Beorlegui, Lagunak Udal Zerbitzuko karguduna, edo hark eskuordetzen duena.

–Epaimahaikidea: Patricia Solabre Recalde, Barañaingo Udaleko aholkulari juridikoa, edo hark eskuordetzen duena.

–Idazkaria: Silvia Alcalá Gila, Lagunak Udal Zerbitzuko kudeatzailea, edo hark eskuordetzen duena.

Kalifikazio-epaimahaiko kideek parte hartzeari uko egin beharko diote, eta Lagunak Udal Zerbitzuari hala jakinarazi, baldin suertatzen badira Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legean abstentziorako ezarrita dauden arrazoiak.

Izangaiek, halaber, zilegi izanen dute epaimahaikideak errekusatzea, arrazoi horiek gertatzen direnean.

Epaimahaiaren konposizioa aldatzen bada abstenitzeko edo errekusatzeko ezarritako arrazoiak direla medio, izangai onartuen eta baztertuen zerrendekin batera emanen da horren berri.

5.2. Izangai onartu eta baztertuen behin-behineko zerrenda argitaratu baino lehen eratu beharko da epaimahaia. Epaimahaia ez da eratzen ahalko, eta ez du jarduten ahalko ere, gutxienez kideen gehiengo osoa bildu gabe. Halaber, epaimahaiaren eraketak balio izateko, epaimahaiburuak eta idazkariak egon beharko dute bertan.

5.3. Epaimahaiak gehiengoz ebatziko ditu deialdiko oinarrien interpretazioari eta aplikazioari buruz sortzen diren gorabehera guztiak.

5.4. Epaimahaiak aholkulari adituen laguntza eskatzen ahalko du probarako. Aholkulari horiek beren espezialitate teknikoetan baizik ez dira ariko eta epaimahaiari horietan bakarrik emanen diote laguntza.

Seigarrena.–Hautapen-espedientearen nondik norakoa.

6.1. Lagunak Udal Zerbitzuaren iragarki-taulan eta webgunean iragarkia jarriz eginen zaie probaren deialdia izangaiei. Hori aski izanen da zitazioa egina dela ulertzeko.

6.2. Hautapen-prozesuan bi proba eginen dira.

Lehendabiziko proba teoriko-praktikoa izanen da, eta izangaiek 60 galdera idatziri erantzun beharko diete; lau erantzun emanen zaizkie, eta haietatik bat soilik izanen da zuzena. Erantzun baliozko bakoitzak puntu bateko balorazioa izanen du; erantzun okerrek galdera bakoitzari emandako balorazioaren 0,33ko zigorra izanen dute.

Ariketan 60 puntu lor daitezke gehienez. Gutxienez ere 30 puntu lortu beharko dira ariketa gainditu eta bigarren probara pasatzeko.

Bigarren probak 40 puntuko gehieneko balorazioa izanen du guztira. Ariketa praktiko bat edo batzuk izanen dira, izangaiek erakuts dezaten ezagutzen dituztela egin beharreko lanaren berezko tresnak, badakitela haiek nola erabili eta gai direla lanpostuari lotutako zereginak aurrera eramateko. Bazterturik geldituko dira proban gutxienez 20 puntu lortzen ez dituztenak.

Proba bakoitza hasi baino lehen, epaimahaiak ezarriko du ariketak egiteko zenbat denbora egonen den. Epaimahaiak zehaztuko du ariketa honetako probak egun bakarrean edo gehiagotan eginen diren, bai eta zenbat denbora iraunen duten ere, edukiaren arabera.

Proben emaitzak Lagunak Udal Zerbitzuaren iragarki-taulan jarriko dira ikusgai.

6.3. Lehiatzaile guztiek nortasun-agiri nazionala edo legezko baliokideren bat aldean daramatela agertu beharko dute; bestela, sarrera galaraziko zaie eta deialditik kanpo geldituko dira.

6.4. Lehendabiziko proba baloratutakoan, izangaiek lortu duten puntuazioa Lagunak Udal Zerbitzuaren iragarki-taulan eta webgunean argitaratuko da, baita lehendabiziko proba gainditu duten izangaientzako bigarren ariketa egiteko data eta ordua ere.

Bigarren proba baloratutakoan, izangaiek lortu duten puntuazioa Lagunak Udal Zerbitzuaren iragarki-taulan eta webgunean argitaratuko da.

Zazpigarrena.–Proba gainditzen dutenen zerrenda eta deia.

7.1. Hautapen-prozesua bukaturik, epaimahaiak Lagunak Udal Zerbitzuaren iragarki-taulan eta webgunean argitaratuko du proba gainditzen duten izangaien zerrenda, lortutako puntuazioaren hurrenkeran, eta Zuzendaritza Batzordeari helaraziko dio, baita hautapen prozesuaren espediente osoa ere, behin betiko onets dezan.

7.2. Izangai bi edo gehiago puntuetan berdindurik badaude, berdinketa hausteko izangai zaharrenak izanen du lehentasuna.

7.3. Gainditu duten izangaiei sortzen diren premien arabera dei egiten ahalko zaie, deialdi honetako oinarrietan ezarritakoari eta aplikatzekoak diren gainerako arauei jarraituz.

7.4. Kontratuduna Gizarte Segurantzaren araubide orokorrean sartuko da eta bertan kidetuko; beraz, haren kargu izanen da dagokion kuota eta PFEZaren atxikipena, behar diren kopuruetan.

7.5. Era horretan osaturiko zerrenda Lagunak Udal Zerbitzuak kudeatuko du.

Zortzigarrena.–Datu pertsonalen babesa.

8.1. Tratamenduaren arduraduna:

Lagunak Udal Zerbitzua da deialdi honetan parte hartzen duten pertsonen datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna.

8.2. Tratamenduaren xedea:

Lanpostua betetzeko deialdia kudeatzea eta izapidetzea.

8.3. Tratamenduaren oinarri juridikoa.

Honako hau da tratamendua ahalbidetzen duen oinarri juridikoa:

DBEOren 6.1.c) artikulua: tratamenduaren arduradunari aplikagarri zaion legezko betebehar bat betetzeko beharrezkoa den tratamendua (251/1993 Legegintzako Foru Dekretua, abuztuaren 30ekoa, Nafarroako Administrazio Publikoen Zerbitzuko Langileen Estatutuaren testu bategina onesten duena).

DBEOren 6.1.b) artikulua (tratamendua beharrezkoa da, interesduna parte den kontratu bat gauzatzeko edo interesdunaren eskariz kontratuaren aurreko neurriak aplikatzeko).

8.4. Datuak zenbat denboraz gordeko diren.

aipatutako helburua betetzeko behar den denboran edukiko dira datuak, eta gordeko dira Lagunak Udal Zerbitzuak haien tratamenduaren ondoriozko erantzukizuna izan dezakeen bitartean. Bestalde, bete beharko dira apirilaren 4ko 12/2007 Foru Legean ezarritako kontserbazio arauak (Artxiboei eta Dokumentuei buruzko Foru Legea).

8.5. Datuen hartzaileak.

Datuak lagatzen ahalko zaizkie organo judizialei eta ordezkari sindikalei, indarrean dagoen legedia betez, eta Lagunak Udal Zerbitzuaren webgunean eta ediktuen taulan emanen dira argitara.

8.6. Eskubideak.

Titularrek eskubidea izanen dute datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko, tratamendua mugatzeko, kontra egiteko eta datuak eramateko, Lagunak Udal Zerbitzuaren bulegoetara joaz, egoitza elektronikoaren bidez, edo datuak babesteko ordezkariaren helbidearen bidez (dpd@sociedad-lagunak.es).

Halaber, uste badute datuen tratamendua ez datorrela bat indarrean den araudiarekin, eskubidea dute erreklamazioa aurkezteko Datuak Babesteko Espainiako Bulegoari (www.aepd.es) edo, bestela, aldez aurretik, datuak babesteko ordezkariari, lehen adierazitako helbidean.

Bederatzigarrena.–Errekurtsoak.

Deialdiaren, haren oinarrien edo hura aplikatzeko egintzen aurka, hautara, ondoko errekurtsoetako bat aurkez daiteke:

a) Berraztertzeko errekurtsoa, egintzaren organo egileari zuzendua, hilabeteko epean, jakinarazi edo argitaratu eta biharamunetik hasita.

b) Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, zuzenduko zaiona Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salari, bi hilabeteko epean, errekurritutako egintza edo erabakia argitaratu edo jakinarazi eta biharamunetik hasita.

c) Gora jotzeko errekurtsoa Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, hilabeteko epean, erabakia argitaratu edo errekurritu nahi den ekintza jakinarazten denetik hasita.

Epaimahaiaren egintzen aurka, gora jotzeko errekurtsoa paratzen ahalko da, Lagunakeko Zuzendaritza Batzordeari zuzendua, hilabeteko epean, errekurritutako egintza edo erabakia jakinarazten denetik aitzina.

Barañainen, 2024ko martxoaren 13an.–Lehendakaria, Fátima Sesma Vallés.

GAI ZERRENDA

1. gaia.–Igeltserotzako kontzeptu orokorrak: zolatzea eta alikatatzea. Kofratuak eta hormak egitea.

2. gaia.–Iragazgaizteak. Tratamenduak eta hezetasunaren aurkako babesa (kapilaritatea, iragazketak, jarioak).

3. gaia.–Barnealdeko eta kanpoaldeko trenkadak (pareta meheak). Barneko eta kanpoko estaldurak (paramentu bertikalak eta horizontalak). Adreilu-fabrikak eta kartoi-igeltsuzko trenkadak (pareta meheak).

4. gaia.–Baliabide lagungarriak. Altuerako lanak: aldamioak, plataformak, esku-eskailerak. Gune konfinatuetan lan egitea. Kargak altxatzeko bitartekoak.

5. gaia.–Oinarrizko igeltserotza. Igeltserotzako materialen eta oinarrizko erreminten ezagutza, erabilera eta mantentze-lana.

6. gaia.–Barnealdeetako pintura.

7. gaia.–Kolore-nahasketak. Disolbatzaileak eta desugertzaileak.

8. gaia.–Pinturako teknikak. Igeltsero-lanetan gainazalak pintatzeko prestatu eta konpontzea (hormigoia, zementua eta igeltsua): histurak, arrakalak, zuloak eta hezetasunak. Gainazal metalikoak eta antzeko beste material batzuk pintatzeko prestatzea. Egurrezko gainazalak eta antzeko beste material batzuk pintatzeko prestatzea.

9. gaia.–Oinarrizko pintura. Pinturako oinarrizko tresnak ezagutu, erabili eta mantentzea.

10. gaia.–Soropilen eta zelaien sorrera eta bertako mantentze-lanak.

11. gaia.–Arbolen, zuhaixken, heskaien, sasoiko landareen eta landare bizikorren landaketa.

12. gaia.–Zuhaitzak, zuhaixkak eta heskaiak kimatzea eta birlandatzea.

13. gaia.–Arbola, zuhaixka eta lore espezieen ezagutza.

14. gaia.–Oinarrizko lorezaintza. Lorezaintzaren oinarrizko erremintak ezagutu, erabili eta mantentzea. Ibilgailuen eta makineriaren eta bitarteko lagungarrien erabilera lorezaintzan. Erremintak zorroztea eta lanerako prest jartzea.

15. gaia.–Lorategien oinarrizko mantentze-lanak. Lorategirako produktuak aplikatzeko oinarrizko ezagutza (ongarria, intsektizidak, ongarritzea planifikatzea, ingurumenarekiko jardunbide egokiak produktu fitosanitarioak erabiltzean).

16. gaia.–Ureztatze-zirkuituak egitea haien mantentze-lanak.

17. gaia.–Iturgintzako eta berokuntzako instalazioen mantentze-lanak: tresna sanitarioak, txorrotak, zisternak, sifoiak, berokuntza zirkuituak, zirkuituak betetzea eta purgatzea, galdara gelak eta horien osagai bereziak.

18. gaia.–Iturgintzako eskemen ezagutza.

19. gaia–Iturgintza-lanetan erabiltzen diren materialak.

20. gaia.–Oinarrizko iturgintza. Iturginaren oinarrizko erremintak ezagutu, erabili eta mantentzea.

21. gaia.–Soldadura: garapen geometrikoak. Gainazalen eta bolumenen garapen eta kalkulua.

22. gaia.–Soldadura: aleazioak.

23. gaia.–Soldadura bidezko bateratze-prozesuetarako oinarrizko materiala prestatzea.

24. gaia.–Xaflak eta profilak elektrodo estalien eta soldadura semiautomatikoaren (MAG) bidez soldatzea.

25. gaia.–Oinarrizko soldadura. Soldaduran erabiltzen diren oinarrizko erreminten ezagutza, erabilera eta mantentzea.

26. gaia.–Oinarrizko argi-zirkuituak: etengailuak, kommutadoreak, entxufe oinak, lanparak, pitzarazgailuak eta erreaktantziak.

27. gaia.–Eraikinetako banaketa koadroak, potentzia kontrolatzeko etengailua, etengailu magnetotermikoak eta etengailu diferentzialak.

28. gaia.–Eskema elektrikoak ulertzea.

29. gaia.–Oinarrizko elektrizitatea. Elektrikariaren oinarrizko erremintak ezagutu, erabili eta mantentzea.

30. gaia.–Legionellosia prebenitu eta kontrolatzeko mantentze-lanak. 487/2022 Errege Dekretua, ekainaren 21ekoa, Legionellosia prebenitzeko eta kontrolatzeko osasun baldintzak ezartzen dituena.

31. gaia.–86/2018 Foru Dekretua, urriaren 24koa, Nafarroako Foru Komunitateko igerilekuek bete beharreko higiene- eta osasun-baldintzak eta segurtasun-baldintzak ezartzen dituena.

32. gaia.–742/2013 Errege Dekretua, irailaren 27koa, igerilekuen irizpide tekniko-sanitarioak ezartzen dituena.

33. gaia.–Aritmetikako, geometriako, idazketako eta ortografiako oinarrizko erregelak.

ANEXO I.–PARA PERSONAS ASPIRANTES EN FORMACIÓN OFICIAL MANTENIMIENTO

I. ERANSKINA.–MANTENTZE-LANETAKO OFIZIAL ARITZEKO PRESTAKUNTZA JASO NAHI DUTEN PERTSONENTZAT

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE / ESKATZAILEAREN DATUAK

NOMBRE Y APELLIDOS /

IZEN-ABIZENAK

DNI, NIF, NIE /

NAN, IFZ, AIZ

DOMICILIO /

HELBIDEA

NÚMERO /

ZENBAKIA

ESCALERA /

ESKAILERA

PISO /

SOLAIRUA

PUERTA /

ATEA

C.P. /

KP

POBLACIÓN /

HERRIA

TELÉFONO /

TELEFONOA

MÓVIL /

MUGIKORRA

CORREO ELECTRÓNICO /

POSTA ELEKTRONIKOA

EXPONE / AZALTZEN DU

Que reúne todas y cada una de las condiciones y requisitos exigidos, referidos a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias.

Que acompaña a la instancia fotocopia de:

–Documento nacional de identidad o documento equivalente.

–Titulación académica referida.

–Justificante de abono de la cantidad establecida en concepto de pago de tasa por formalización del expediente y derechos de examen.

Que padece discapacidad, por lo que solicita las adaptaciones que se señalan por los motivos que se expresan. (En folio aparte se especificarán las adaptaciones solicitadas y los motivos de la petición).

Betetzen dituela eskatutako baldintza eta betekizun guztiak, eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunari dagozkionak.

Eskabidearekin batera honako dokumentu hauen fotokopiak aurkezten dituela:

–Nortasun Agiri Nazionala edo baliokidea.

–Eskatutako titulazio akademikoa.

–Espedientea formalizatzeko eta azterketa-eskubideetarako tasa ordaindu izanaren frogagiria.

Desgaitasunen bat duela. Horregatik, adierazitako arrazoiak direla-eta, adierazitako egokitzapenak eskatu ditu. (Beste orri batean azaldu behar dira eskatzen diren egokitzapenak eta eskaeraren arrazoiak).

SOLICITA / ESKATZEN DU

Ser admitido/a a la convocatoria para la constitución, a través de pruebas selectivas, de una relación de aspirantes al desempeño, mediante contratación temporal, de puestos como oficial de mantenimiento del Servicio Municipal Lagunak en formación.

Onartua izatea prestakuntza jasotzen ari den Lagunak Udal Zerbitzuko mantentze-lanetako ofizial izateko lanpostuak aldi baterako kontratatuta betetzeko izangaien zerrenda hautaproben bidez eratzeko deialdian.

En Barañáin, a ......... de ............................ de 20..... /Barañain, 20.....(e)ko ...............ren .............(e)a

FIRMA DEL/DE LA SOLICITANTE / ESKATZAILEAREN SINADURA

Información básica de protección de datos. Responsable del tratamiento: Servicio Municipal Lagunak. Finalidad: gestión y tramitación de la convocatoria para la provisión del puesto de trabajo. Derechos: acceso, rectificación, supresión y otros. Más información en la cláusula de protección de datos de la convocatoria.

Datuak babesteko oinarrizko informazioa. Tratamenduaren arduraduna: Lagunak Udal Zerbitzua. Helburua: lanpostua betetzeko deialdia kudeatzea eta izapidetzea. Eskubideak: sarbidea, zuzenketa, ezabaketa eta bestelakoak. Informazio gehiago deialdiko datuak babesteko klausulan.

ANEXO II.–PARA PERSONAS ASPIRANTES A LA CONTRATACIÓN TEMPORAL OFICIAL MANTENIMIENTO

II. ERANSKINA.–MANTENTZE-LANETAKO OFIZIAL LANPOSTUAN ALDI BATERAKO KONTRATATZEKO IZANGAIENTZAT

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE / ESKATZAILEAREN DATUAK

NOMBRE Y APELLIDOS /

IZEN-ABIZENAK

DNI, NIF, NIE /

NAN, IFZ, AIZ

DOMICILIO /

HELBIDEA

NÚMERO /

ZENBAKIA

ESCALERA /

ESKAILERA

PISO /

SOLAIRUA

PUERTA /

ATEA

C.P. /

KP

POBLACIÓN /

HERRIA

TELÉFONO /

TELEFONOA

MÓVIL /

MUGIKORRA

CORREO ELECTRÓNICO /

POSTA ELEKTRONIKOA

EXPONE / AZALTZEN DU

Que reúne todas y cada una de las condiciones y requisitos exigidos, referidos a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias.

Que acompaña a la instancia fotocopia de:

–Documento nacional de identidad o documento equivalente.

–Titulación académica referida.

–Justificante de abono de la cantidad establecida en concepto de pago de tasa por formalización del expediente y derechos de examen.

Que padece discapacidad, por lo que solicita las adaptaciones que se señalan por los motivos que se expresan. (En folio aparte se especificarán las adaptaciones solicitadas y los motivos de la petición).

Betetzen dituela eskatutako baldintza eta betekizun guztiak, eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunari dagozkionak.

Eskabidearekin batera honako dokumentu hauen fotokopiak aurkezten dituela:

–Nortasun Agiri Nazionala edo baliokidea.

–Eskatutako titulazio akademikoa.

–Espedientea formalizatzeko eta azterketa-eskubideetarako tasa ordaindu izanaren frogagiria.

Desgaitasunen bat duela. Horregatik, adierazitako arrazoiak direla-eta, adierazitako egokitzapenak eskatu ditu. (Beste orri batean azaldu behar dira eskatzen diren egokitzapenak eta eskaeraren arrazoiak).

SOLICITA / ESKATZEN DU

Ser admitido/a a la convocatoria para la constitución, a través de pruebas selectivas, de una relación de aspirantes al desempeño, mediante contratación temporal, de puestos como oficial de mantenimiento del Servicio Municipal Lagunak.

Onartua izatea Lagunak Udal Zerbitzuko mantentze-lanetako ofizial izateko lanpostuak aldi baterako kontratatuta betetzeko izangaien zerrenda hautaproben bidez eratzeko deialdian.

En Barañáin, a ......... de ............................ de 20..... /Barañain, 20.....(e)ko ...............ren .............(e)a

FIRMA DEL/DE LA SOLICITANTE / ESKATZAILEAREN SINADURA

Información básica de protección de datos. Responsable del tratamiento: Servicio Municipal Lagunak. Finalidad: gestión y tramitación de la convocatoria para la provisión del puesto de trabajo. Derechos: acceso, rectificación, supresión y otros. Más información en la cláusula de protección de datos de la convocatoria.

Datuak babesteko oinarrizko informazioa. Tratamenduaren arduraduna: Lagunak Udal Zerbitzua. Helburua: lanpostua betetzeko deialdia kudeatzea eta izapidetzea. Eskubideak: sarbidea, zuzenketa, ezabaketa eta bestelakoak. Informazio gehiago deialdiko datuak babesteko klausulan.

Iragarkiaren kodea: L2405946