61. ALDIZKARIA - 2024ko martxoaren 21a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

ANTSOAIN

Deialdia, hirigintzako teknikariaren lanpostu bat oposizio-lehiaketaren bidez betetzeko

Antsoaingo Udaleko Tokiko Gobernu Batzarrak 2024ko martxoaren 8an hartutako erabaki baten bidez, onetsi da hirigintzako teknikariaren lanpostu bat oposizio-lehiaketaren bidez betetzeko deialdia.

Hautapen-prozesua honako hauetan xedatutakoari jarraikiz eginen da: Nafarroako Administrazio Publikoen Zerbitzuko Langileen Estatutuaren testu bategina, abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuaren bidez onetsia, aipatu estatutua garatu eta gauzatzeko Sartzeko Erregelamendua, gainerako aplikazio arauak eta deialdi honen oinarriak.

Antsoainen, 2024ko martxoaren 8an.–Alkatea, Marta Díez Napal.

DEIALDIA, HIRIGINTZAKO TEKNIKARIAREN LANPOSTU BAT OPOSIZIO-LEHIAKETAREN BIDEZ BETETZEKO

1. oinarria–Deialdiaren xedea eta arau orokorrak.

1.1. Deialdi honen xedea da Antsoaingo Udaleko hirigintzako teknikari lanpostua betetzea oposizio-lehiaketaren bidez eta funtzionarioen araubidean. Halaber, hautaketa-prozesua baliatuz, aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrenda bat eratu nahi da, sortzen diren beharrei erantzuteko.

1.2. Deitzen den lanpostu hutsak 12001 zenbakia du plantilla organikoan.

1.3. Hautaprobak gainditu ondoan, deialdi honetako lanpostua betetzeko izendatzen den langilea B mailan edo taldean sartuko da, eta jasoko ditu Lansarien Behin-behineko Erregelamenduan ezarritako ordainsariak (uztailaren 4ko 158/1984 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen erregelamendua) eta Udal honetan aplikatzeko diren gainerako xedapenetan ezarritako ordainsariak, bai eta udalaren plantilla organikoan ezarritakoak eta aplikatu beharreko araudiaren arabera dagozkienak ere.

1.4. Plaza lortzen duen izangaia funtzionario bihurtuko da, izanen ditu langileen arloan indarrean dauden xedapenek adierazten dituzten eskubide eta betebehar guztiak, Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean afiliatuko da, eta alta emanen zaio, araubide horrek Antsoaingo Udalarentzat ezartzen duen babesaren pean.

1.5. Lanaldi osoko lanpostua izanen da. Lanaldiaren araubidea eta ordutegia zerbitzuaren beharretara egokituko dira, eta organo eskudunek noiznahi aldatzen ahalko dute, beharrezkoa baldin bada.

1.6. Oposizio-lehiaketa bidez eginen da hautapena, izan ere, horixe da sistemarik egokiena, deialdiko lanpostuarengatik eta bete beharreko eginkizunengatik, zeren, kudeatzaile lanpostua izanik, hobeki aplikatzen baitira izangaien merezimenduaren eta gaitasunaren printzipioak, ez baitira soilik kontuan hartuko haien ezagutza teorikoak, honako hauek ere baloratuko baitira: lan esperientzia, bete beharreko eginkizunekin lotutako prestakuntza espezifikoa eta giza baliabideen arloko ezagutza espezifikoak.

1.7. Bete beharreko eginkizunak izanen dira Antsoaingo Udalaren ezaugarriak dituen udal bati dagozkionak. Besteak beste, honako eginkizun hauek nabarmentzen dira:

–Txostenak egitea jarduera-lizentziei buruz, edo eskatzea erantzukizunpeko adierazpenak, honako hauetarako: obra txikiak, era guztietako jarduerak irekitzea, lizentziak eta administrazio-izapideak.

–Egitea txostenak, inspekzioak, irizpenak, memoria baloratuak, balorazioak, azterlanak, peritazioak, analisiak, eta/edo proposamenak.

–Hirigintza diziplinako txostenak (salaketak eta legezkotasuna berrezartzea eta zehapen-txostenak; betearazpen aginduak, ordezko betearazpenak)); ikuskatzea etxebizitzak, merkataritza lokalak, nabe industrialak eta bestelakoak.

–Legeak ezartzen dituen epeetan lizentzia eskaeren gaineko txostenak egitea, barne direla honako hauetarako lizentziak: obra lizentziak, lehen okupazioko lizentziak, itxiturak, lurzatiketak, eraikuntzak, eraispenak, etab.

–Udaleko obra txikietarako memoria teknikoak idaztea, zuzentzea eta ziurtatzea. Udal-obren eta haien sozietateen jarraipena eta kontrola egitea.

–Ingurumen afekzioak ikuskatzea, aztertzea eta kontrol txostenak egitea.

–Obrak gauzatzeko faseak ikuskatzea eta kontrolatzea (zuinketa, eraikingintza, urbanizazioak onartzea, obren bukaera eta jarduera-lizentziak).

–Lehen aipatu eginkizunetatik eratorritako txostenak egitea eta espedienteak ebaztea.

–Udal Plan Orokorra aplikatzeko ordenantzak mantentzea eta eguneratzea.

–Beste teknikari batzuei laguntzea eta haiekin lan egitea, prestatzeko txostenak, azterlanak, proiektuak, etab., bakoitzak bere eskumenaren barnean.

–Laguntzea, praktikan aplika daitezen ordenantza fiskalen eta hirigintzakoen ondorioz zerga arloan indarrean dauden xedapenak, baldin lotuta badaude bere ezagupen berariazkoekin.

–Aholkularitza eta laguntza ematea balorazio teknikoa behar duten kontratazio mahaietan, bai eta Hirigintzako Informazio Batzordean ere, beharrezkoa bada. Baldintza-agiriak egitea.

–Bere eskumenekin ikusteko duten bilera, batzarre eta abarretara joatea eta haietan parte hartzea, bai Udalekoetara bai kanpokoetara, baldin eta gobernu organo eskudunari iruditzen bazaio Udalak bertan egon behar duela.

–Hirigintza arloan egiten diren mahai sektorialetan parte hartzea.

–Egitea aurretik aipatu eginkizunetatik eratorritako azterlanak, planak, programak eta txostenak, irizpenak, balorazioak, analisiak, estatistikak, katalogoak eta proposamenak. Oro har, Udalak eskatzen dion guztia, bere lanbide trebakuntzaren barnean sartzen bada.

–Esleitzen zaizkion bestelako aldi baterako eginkizunak egitea, dela arrazoi justifikatuengatik edo premiazkoengatik, edo arrazoi funtzional eta organikoengatik, horrela aplikatuz Udalaren lan planetan edo interesetan ezarritako balioaniztasun irizpidea.

–Segurtasun eta osasun azterlanak eta haien jarraipena egitea Udalaren garrantzi txikiko proiektu eta obretan.

–Egitea hirigintzaren, obren, lorategien eta, oro har, garbiketa-planen arloko txostenak, ikuskapenak, irizpenak, memoria baloratuak, balorazioak, azterketak, analisiak eta proposamenak, lanpostuak eskatzen dituen gaitasun eta ahalmen profesionalekin bat etorriz.

–Aipatutakoez gain, bestelako zereginak beteko dituzte, beren karguari lotutako gaitasun eta ahalmen profesionalekin bat, ezarritako helburuak lortu beharrez agintzen zaizkienak.

–Hirigintzako teknikariaren lanpostuari dagokion beste edozein zeregin, baita egiteko administratiboak eta horiek garatzeko direnak ere.

2. oinarria.–Betekizunak.

2.1. Hautaprobetan onartuak izateko, izangaiek eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunean honako baldintza hauek bete beharko dituzte:

a) Izatea Espainiako nazionalitatea, edo Europar Batasuneko estaturen batekoa, edo langileen joan-etorri askea aplikatzen den estatu batekoa, jarraikiz Europar Batasunak izenpetu eta Espainiako Estatuak berretsitako nazioarteko tratatuei.

Parte hartzen ahal dute, orobat, espainiarren eta Europar Batasuneko kide diren beste estatuetako herritarren ezkontideek, edo aipatutako nazioarteko tratatuen aplikazio eremuan sartutako estatuetako herritarren ezkontideek, baldin zuzenbidez bananduta ez badaude; halaber, haien ondorengoek eta ezkontidearenek, baldin zuzenbidez bananduta ez badaude, 21 urtetik beherakoak badira edo, hortik gorakoak izanez gero, haien kontura bizi badira.

b) Hamasei urte beteak izatea eta erretiroa nahitaez hartzeko gehieneko adina gainditua ez izatea.

c) Arkitekto tekniko/aparejadorearen tituluaren jabe izatea edo arkitekturako edo eraikuntzaren ingeniaritzako gradu tituluarena, edo horien baliokidea, arkitekto teknikoaren eskumenak betetzeko. Azken kasu horretan, harekin batera aurkeztu behar da aipatu baliokidetza frogatzen duen ziurtagiria, erakunde eskudunak emana. Oraindik titulua ez dutenek eskabideak aurkezteko epea bukatu baino lehen aurkeztu beharko dute titulua eskuratzeko eskubideak ordaindu izanaren gordekina.

Baldin atzerrian lortutako tituluak badira, eduki beharko da homologazioa frogatzen duen agiria.

d) Behar den gaitasun fisiko eta psikikoa izatea bete behar diren eginkizunetan aritzeko.

e) Ez egotea desgaitua edo gabetua eginkizun publikoetan aritzeko, eta administrazio publiko baten zerbitzutik kendua ez izatea.

Espainiako nazionalitatea ez duten izangaiek aurkeztu beharko dute zinpeko deklarazioa edo hitzematea, adierazteko ez dutela diziplina-zehapenik edo kondena penalik, galarazten dienik beren estatuko funtzio publikoan sartzea.

2.2. Betebehar horiek bete beharko dira eskaerak aurkezteko epea bukatzen den unean eta lanpostuaren jabetza hartu arte.

3. oinarria.–Eskabideak eta horiek aurkezteko epea.

3.1. Parte hartzeko eskabideak Antsoaingo Udalaren erregistro elektronikoan aurkeztu beharko dira, Udalaren egoitza elektronikoan: https://sedeelectronica.ansoain.es, edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan ezarritako edozein baliabideren bidez, 30 egun naturaleko epean, deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita. Epe hori luzaezina izanen da.

Eskabidea aurkezten bada 39/2015 Legean ezarritako beste erregistroren batean, eta eskabideak aurkezteko ezarritako epearen barnean, personal@ansoain.es helbide elektronikora igorriko da deialdian parte hartzeko eskabidea, eta adieraziko da zer erregistrotan aurkeztu den dokumentazio osagarria.

Eskabidea posta bulego batean aurkeztuz gero, gutun-azal ireki batean aurkeztuko da, postako langileek data eta zigilua jar diezazkioten eskabideari, hori ziurtatu aurretik.

Eskabideak aurkeztuko dira deialdi honen I. eranskineko ereduari jarraikiz. Eskabidean izangaiek adierazi beharko dute betetzen dituztela eskatzen diren baldintza guzti-guztiak hautapen-prozesuan parte hartzeko. Antsoaingo Udalaren egoitza elektronikoan ere eskuratzen ahalko da eskabide-eredua.

Eskabideak aurkezteko epea luzaezina da.

Eskabidean atzematen diren akats materialak edo egitezkoak ofizioz edo interesdunak eskaturik zuzentzen ahal dira, noiznahi.

Hautapen prozesuan parte hartu ahal izateko, izangaiek 19,20 euro ordaindu beharko dituzte, espedientea formalizatzeagatik eta azterketa eskubideengatik. Tasa hori ordainduko da diru-sarrera eskudirutan eginez edo bankuko transferentzia bidez eginez, kontu zenbaki honetan: ES 51 2100 5198 04 2200091055 (La Caixa). Horrelakoetan, ordainagirian datu hauek jarri beharko dira nahitaez:

–Izangaiaren izen-deiturak.

–NANa/IFZ.

Azterketa eskubideen tasak arautzen dituen 3. Zerga Ordenantzan ezarritakoaren arabera, tasa ordaintzetik salbuetsita egonen dira langabezian dauden izangaiak, baldin agiri bidez frogatzen badute. Dagokion tasa ez ordaintzea hautagaia hautapen prozeduratik baztertzeko arrazoitzat hartuko da, eta azterketa-eskubideen tasa ordaintzeak ez du esan nahi, inola ere, eskabidea garaiz eta behar bezala aurkezteko izapidea ordeztuko denik.

Ez da azterketa eskubideen itzulketarik izanen baldin izangaia baztertzen bada interesdunari egozten ahal zaizkion arrazoiengatik, esaterako beharkizunak ez betetzeagatik edo deialdian eskatutako agiriak ez aurkezteagatik.

Denborak eta baliabideak egokitu daitezela eskatzeko, %33ko edo hortik gorako desgaitasuna duten izangaiek hori frogatu beharko dute, agiri hauetako baten kopiaren bidez:

–Organo eskudunak emandako ziurtagiria.

–Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalaren ebazpena, prestazio bat jasotzeko eskubidea onartzen diona, hauetakoren bat izateagatik: ezintasun iraunkor osoa, ezintasun iraunkor absolutua edo baliaezintasun handia.

Desgaitasuna duten izangaiek epeak eta moduak egokitzeko eskatzen ahalko dute ariketak egiteko, hala behar izanez gero. Kasu horietan eskabidean, beste orrialde batean, adierazi beharko dute zer nolako desgaitasuna duten eta zer egokitzapen eskatzen duten.

3.2. Parte hartzeko I. eranskineko eskabidearekin batera, izangaiek honako dokumentazio hau aurkeztu beharko dute:

–Indarrean dagoen NANaren edo pasaportearen kopia.

Europar Batasuneko beste estatu kideetako izangaien kasuan, jatorrizko herrialdeko nortasun agiri balioduna, indarrean dagoena, non agertuko baita titularraren nazionalitatea, edo pasaportea.

Espainiarren eta Europako Batasuneko beste estatu kideetako herritarren ezkontide direnek, ondorengoek eta ezkontidearenek, baldin zuzenbidez bereizita ez badaude, hogeita bat urtetik beherakoak badira, edo gorakoak baldin haien kontura bizi badira, pasaportea eta Europar Batasunean bizi den baten ahaide izatearen txartela, betiere ez badira Europar Batasuneko kide den estatu bateko herritarrak; bestela, aurreko atalean deskribatutako dokumentazioa aurkeztuko dute.

–2.1.c). oinarriko baldintza frogatzen duen tituluaren kopia.

–Tasa ordaindu izanaren egiaztagiria edo hori ordaintzetik salbuetsita dagoela egiaztatzen duen dokumentazioa.

–II. eranskinaren arabera alegatutako merezimenduen egiaztagirien kopia.

–Hala badagokio, desgaitasuna duten izangaien probak egiteko denbora eta baliabide egokitzapenei buruzko dokumentazioa eta desgaitasuna frogatzen duen ziurtagiria.

3.3. Izangaiek helbide elektroniko bat adieraziko dute eskabidean, jakinarazpenak jasotzeko.

4. oinarria–Izangaien onarpena. Behin-behineko zerrendak.

Eskabideak aurkezteko epea amaituta, alkateak ebazpena emanen du, onartutako eta baztertutako izangaien behin-behineko zerrenda onesten duena. Zerrenda hori Antsoaingo Udalaren egoitza elektronikoan eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da, eta adieraziko da ezen, hurrengo hamar egun balioduneko epean, baztertutako izangaiek erreklamazioak egiten ahalko dituztela eta, hala badagokio, egindako akatsak zuzendu.

5. oinarria–Izangaien onarpena. Behin betiko zerrendak.

5.1. Erreklamazioak aurkezteko epea igaro eta erreklamazioak ebatzi ondoren, alkateak ebazpen bat emanen du, onesten duena onartutako eta baztertutako izangaien behin betiko zerrenda, eta, horrekin batera, deialdi honetan ezarritako hautapen probak egiteko lekua, eguna eta ordua. Ebazpen hori Antsoaingo Udalaren egoitza elektronikoan eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.

5.2. Onartuen zerrendetan agertzeak ez du esan nahi interesdunei aitortu zaienik deialdi honetan eskatutako baldintzak betetzen dituztela. Izangaiek kontratazioa egiteko deia egiten zaielarik aurkeztu behar duten dokumentazioa aztertutakoan, ikusten bada baldintzaren bat ez dela betetzen denborari edo formari dagokionez, interesdunek deialdi honetan parte hartzeagatik dituzten eskubide guztiak galduko dituzte.

6. oinarria.–Kalifikazio-epaimahaia.

6.1. Epaimahaia honako hauek osatuko dute:

1.–Epaimahaiburua: Marta Díez Napal, Antsoaingo Udaleko alkatea.

Ordezko burua: Jon Garai Vales, Antsoaingo Udaleko zinegotzia.

2.–Lehen kidea: udaleko edo Etxebizitza eta Eraikinak Birgaitzeko Bulegoko (EEBB) arkitektoa edo arkitekto teknikoa.

Ordezkoa: udaleko edo EEBBko arkitektoa edo arkitekto teknikoa.

3.–Bigarren kidea: udaleko edo EEBBko arkitektoa edo arkitekto teknikoa.

Ordezkoa: udaleko edo EEBBko arkitektoa edo arkitekto teknikoa.

4.–Hirugarren kidea: Javier Urtiaga Sanz, Antsoaingo Udaleko langileen ordezkariek izendatutakoa.

Ordezkoa: Antsoaingo Udaleko langileen ordezkariek izendatutakoa.

5.–Kide-idazkaria: Iñigo Anaut Peña, Iruñeko Udaleko kudeatzailea.

Ordezkoa: Arantza Antoñana Bermejo, Antsoaingo Udaleko Herritarren Arretarako Bulegoko (HAB) arduraduna.

6.2. Hautaprobak hasi baino lehen eratu beharko da epaimahaia.

Epaimahaia ezin izanen da eratu, ezta jardun ere, gutxienez ere kideen gehiengo osoa bertan ez bada. Halaber, epaimahaiaren eraketak balio izateko, epaimahaiburuak eta idazkariak egon beharko dute bertan.

6.3. Kalifikazio-epaimahaiko kideek parte hartzeari uko egin beharko diote, eta organo deitzaileari horren berri eman, baldin badaude Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23. artikuluan abstentziorako jasotzen diren egoeretako batean.

Izangaiek, halaber, zilegi dute epaimahaikideak errekusatzea, egoera horietako bat gertatzen denean.

6.4. Epaimahaiak gehiengoz ebatziko ditu deialdiko oinarrien interpretazioari eta aplikazioari buruz sortzen diren gorabehera guztiak. Berdinketa gertatuz gero, epaimahaiburuak kalitateko botoa erabil dezake.

6.5. Epaimahaiak aholkulari adituen laguntza eskatzen ahalko du probetarako. Aholkulari horiek beren espezialitate teknikoetan baizik ez dira ariko eta epaimahaiari horietan bakarrik emanen diote laguntza.

7. oinarria.–Hautapen prozesuaren nondik norakoa eta balorazioa.

Oposizio-lehiaketa bi alditan eginen da, lehiaketaldia lehenbizi eta oposizioaldia gero, oinarri hauetan zehazten den gisara.

7.1. Lehiaketaldia. Merezimenduak.

3. oinarrian adierazitako merezimenduak aurkeztuko dira eskabideak aurkezteko epean.

Aurkeztutako merezimenduak deialdi honen II. eranskinean ageri den baremoari jarraikiz kalifikatu eta puntuatuko ditu epaimahaiak.

Lehiaketaldian 10 puntu lortzen ahalko dira gehienez.

Epaimahaiak ezin izanen du inola ere kontuan hartu alegatu gabeko eta agiri bidez frogatu gabeko merezimendurik, eta ezin izanen du puntuazio handiagorik eman ezarritako gehieneko puntuazioa baino, baremoko atal bakoitzaren arabera.

Izangaiek guztira lortzen dituzten puntuetan berdinketarik bada, Administrazio Publikoen zerbitzuan antzinatasunik handiena dutenen alde joko da. Hala ere berdinduta segitzen badute, lehiakide adinez zaharrenari emanen zaio lehentasuna.

Epaimahaiak azalpenak eta datu osagarriak eskatzen ahalko ditu izangaiek alegatu eta frogatutako merezimenduen gainean.

Merezimenduen kalifikazioa bukatu ondoren, epaimahaiak argitara emanen du Antsoaingo Udalaren egoitza elektronikoan izangai bakoitzak lortutako puntuazioa, eta bost egun balioduneko epea irekiko du, interesdunek merezimenduen balorazioaren gainean eskubideko jotzen duten guztia alega dezaten.

Egiten diren erreklamazioak kalifikazio-epaimahaiak ebatzi ondoren, epaimahaiak Udalaren egoitza elektronikoan argitaratuko ditu parte hartzen duten guztien behin betiko puntuazioak.

7.2. Oposizioaldia.

Oposizioaldian 90 puntu lortzen ahalko dira gehienez.

Oposizioa 2024ko urritik aurrera hasiko da.

Oposizioaldiko proba bakoitzerako dei bakarra eginen da, eta izangaiek aldean eraman beharko dute NANa, pasaportea edo gidabaimena. Oposiziotik baztertuko dira iragarritako egun, ordu eta tokian agertzen ez diren izangaiak edo aipatu diren agirien bidez identifikatzen ez direnak.

Oposizioko probak oinarri honetan zehaztutakoak izanen dira, eta deialdiko III. eranskinean zehazten den gai-zerrendako gaiei buruz galdetuko da.

Zer egunetan argitaratzen den deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean, egun horretan indarrean dagoen araudiaren arabera eskatuko dira gai guztiak.

Hautaprobak egiteko, desgaitasun aitortua duten izangaiendako eginen dira posible eta beharrezkoak diren denbora eta baliabide egokitzapenak, eskaeran azaltzen dutenaren arabera.

Oposizioak honako proba hauek izanen ditu:

a) Lehen ariketa. Teorikoa: gehienez 40 puntu.

Proba teorikoa izanen da; test motako hainbat galderari erantzun beharko zaie, idatziz, epaimahaiak proba hasi baino lehen ezarriko duen gehieneko denboran. Galdera bakoitzak zenbait erantzun-aukera izanen ditu, deialdi honen III. eranskinean jasotako gaiei buruzkoak.

Proba hasi baino lehen zehaztuko da proba baloratzeko irizpidea eta nola penalizatuko diren aukerako erantzunak dituzten galderetan egindako okerrak.

Prozesutik kanpo geratuko dira gutxieneko 20 puntu lortzen ez dituzten izangaiak, eta, beraz, ezin izanen dira hurrengo probara aurkeztu.

Probak egiteko ez da inolako testurik edo dokumentaziorik erabiltzen ahalko, ezta hiztegirik, kalkulagailurik, gailu elektronikorik edo bestelako materialik ere, mutur lodiko boligrafo urdina edo beltza izan ezik.

b) Bigarren ariketa. Proba teoriko-praktikoa: gehienez 50 puntu.

Ariketa teoriko-praktikoa izanen da; III. eranskineko gai-zerrendako gaiei buruz epaimahaiak proposatuko dituen kasu praktiko batzuk garatu eta ebatzi beharko dira, idatziz.

Proba hau egiteko, izangaiek kalkulagailu programagarria erabiltzen ahalko dute, baita iruzkinik gabeko lege-testuak ere, norberari egoki iruditzen zaizkionak, baina betiere paperezko euskarrian.

Baztertu eginen dira 25 puntu lortzen ez dituzten izangaiak. Ariketa honen iraupena zehaztuko da ekitaldiaren hasieran.

Gutun-azal itxien sistemaren bidez eginen da ariketa.

Epaimahaiak udal egoitza elektronikoan argitaratuko ditu ariketaren behin-behineko emaitzak, plika-zenbakiekin, eta adieraziko ditu plikak irekitzeko eguna eta ordua. Plikak ireki ondoren, bost egun naturaleko epea emanen zaie izangaiei alegazioak aurkez ditzaten.

8. oinarria–Epaimahaiaren proposamena.

Izangaien kalifikazioa amaitutakoan, epaimahaiak gainditu dutenen zerrenda argitaratuko du udalaren egoitza elektronikoan, lortutako puntuazioaren arabera, eta alkateari helaraziko dio hautaketa-prozesuan puntuazio handiena lortu duen pertsona izendatzeko proposamena.

Epaimahaiak, halaber, hautapen prozesuan plazarik gabe gainditu duten izangaien zerrenda aurkeztuko dio alkatetzari, aldi baterako kontratazioak egin ahal izateko zerrenda bat osatzeko. Zerrenda horretan sartuko dira, oposizio-fasea gainditu ez arren, hautaketa-prozesuaren lehen ariketa gainditu duten hautagaiak.

Gainditu duten izangaien zerrendan, izangaien ordena erabakiko da hautapen prozesuan lortutako puntuazioaren arabera.

Epaimahaiak alkatetzari eginen dio proposamena puntuaziorik handiena lortu duen izangaia funtzionario izendatzeko, eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.

Epaimahaiak egindako izendapen-proposamena loteslea izanen da deialdia egin duen udalarentzat, eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.

9. oinarria.–Agiriak aurkeztea. Izendapena eta karguaz jabetzea.

9.1. Kontratazio proposamena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara eman eta 30 egun naturaleko epearen barrenean, proposatutako izangaiak honako agiri hauek aurkeztu beharko ditu Antsoaingo Udalaren Erregistro Orokorraren bidez:

a) NANaren fotokopia konpultsatua edo izangaiaren nazionalitatea eta nortasuna egiaztatzen dituen agiri baliokidearena.

b) Deialdiaren 2.1.c) oinarrian eskatzen den tituluaren fotokopia konpultsatua, edo hura eskuratzeko eskubideak ordaindu izanaren gordekinarena.

c) Izangaiari hitzordu bat emanen zaio, lanpostua betetzeko gaitasun psikofisikoa duela egiaztatzeko; hori guztia, deialdi honetako 2. apartatutako d) letran ezarritakoari jarraituz. Antsoaingo Udalaren Prebentzio Zerbitzuak eginen du osasun-azterketa hori.

d) Zinpeko deklarazioa edo deklarazio solemnea, adierazten duena ez dagoela ezgaitua edo gabetua eginkizun publikoetan aritzeko eta ez dela kendua izan administrazio publikoren baten zerbitzutik.

e) Zin egitea edo hitzematea Nafarroako Foru Eraentza errespetatuko duela, Konstituzioari eta legeei men eginen diela, eta karguari dagozkion eginkizunak zuzen beteko dituela.

Proposatutako izangaiak ez baditu agiri horiek aurkezten, edo lanposturako gai ez bada, ezin izanen da izendatu, eta hutsunea beteko da probak gainditu dituztenen zerrendan hurrengoa den izangaiarekin (8. oinarrian aipatutako zerrenda), eta aurreko apartatuetan ezarri bezala jokatuko da.

9.2. Izendapena.

Eskatzen zaizkion agiriak aurkeztu ondoren, alkatearen ebazpen baten bidez, Antsoaingo Udaleko funtzionario izendatuko da oposizioa gainditu duen izangaia.

Izendapena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.

9.3. Jabetza hartzea.

Izangaiak izendapen ebazpenean zehazten den egunean jabetu beharko du lanpostuaz.

Ezinbesteko kasuetan izan ezik, ezarritako egunean lanpostua hartzen ez duenak eskubide guztiak galduko ditu Antsoaingo Udalean funtzionarioen araubidean sartzeko.

10. oinarria.–Datuen babesa.

Datuen tratamenduaren arduraduna: Antsoaingo Udala.

Datuak babesteko ordezkaria: ansoain@ansoain.es.

Xedea: enplegu deialdiak kudeatzea botere publikoen jardunean.

Oinarri juridikoa: DBEO, 6-1-e art., interes publikoaren izenean edo botere publikoen izenean egindako eginkizun bat betetzeko tratamendua.

251/1993 Legegintzako Foru Dekretua, abuztuaren 30ekoa, onesten duena Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren testu bategina.

Datuak gordeko diren denbora: datuak aipatu helburua betetzeko behar den denboran gordeko dira, eta biltegiraturik edukiko dira Udalak haien tratamenduaren ondoriozko erantzukizuna izan dezakeen bitartean. Bestalde, bete beharko dira apirilaren 4ko 12/2007 Foru Legean ezarritako kontserbazio arauak (Artxiboei eta Dokumentuei buruzko Foru Legea).

Datuen hartzaileak: datuak epaile eta auzitegiei laga dakizkieke, prozeduran interesa duten pertsonei, indarreko legedia betez, eta argitaratuko dira toki-erakundearen egoitza elektronikoan eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean.

Eskubideak: interesdunek eskubidea dute datuak babestearen arloko eskubideak baliatzeko, erregistrora edo egoitza elektronikora joz.

Interesdunek, orobat, erreklamazioa jar dezakete Datuak Babesteko Espainiako Bulegoan.

11. oinarria.–Errekurtsoak.

39/2015 Legearen 112. artikuluan aipatzen diren kalifikazio-epaimahaiaren egintzen aurka (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legea), gora jotzeko errekurtsoa aurkezten ahal da, alkateari zuzendua, hilabeteko epean, errekurritutako egintza edo erabakia jakinarazten denetik hasita.

Deialdi honen oinarrien kontra edo aplikatzeko egintzen kontra, egintza horiek ez badira epaimahaiak eginak, errekurtso hauetakoren bat paratzen ahal da, hautara:

a) Berraztertzeko errekurtsoa, egintzaren organo egileari zuzendua, hilabeteko epean, egintza argitaratu edo jakinarazi eta biharamunetik hasita.

b) Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioko organo eskudunari zuzendua, bat etorriz uztailaren 13ko 29/1998 Legearekin, zeinaren bidez arautzen baita Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa, bi hilabeteko epean, errekurtsoaren xedeko egintza jakinarazi edo argitaratu eta biharamunetik hasita.

c) Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, hilabeteko epean, errekurtsoaren xedeko egintza edo erabakia jakinarazi edo argitaratu eta biharamunetik hasita.

I. ERANSKINA.–ESKABIDEA

Hirigintzako teknikariaren deialdian parte hartzeko eskaera

Izen-deiturak

NAN/AIZ

Herria PK.

Helbidea

Telefono mugikorra

Posta elektronikoa

Desgaitasunaren frogagiriak (bidezko denean, bakarrik).

Desgaitasuna dut eta eskabidearekin batera frogatzen dut.

Desgaitasuna dut eta, horrenbestez, azaltzen dudan egokitzapena eskatzen dut, adierazten ditudan arrazoiengatik.

AZALTZEN DUT:

Ez dudala karguan aritzea galarazten didan eritasun edo akats fisiko edo psikikorik, eta indarrean dauden xedapenetan ezarritako ezintasunik ez dudala.

Ez naizela diziplina espediente bidez inongo administrazio publikoren zerbitzutik bereizia izan eta ez naizela desgaitua ez eta gabetua ere eginkizun publikoak betetzeko. Baditudala deialdian eskatzen diren tituluak eta bertako baldintza guztiak betetzen ditudala, eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunean.

Ordaindu ditudala deialdian ezarritako azterketa eskubideak, eta horren egiaztagiria erantsi dudala.

Eskabidearekin batera aurkezten ditudala lehiaketaldirako merezimenduen fotokopia.

ESKATZEN DUT:

Deialdian onartua izatea, hirigintzako teknikariaren lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko.

...........................................................................................

(Data)

Sinadura

II. ERANSKINA.–BAREMOA

Merezimenduak baloratzeko baremoa
(10 puntu gehienez)

1. Administrazio eta enpresa publikoetan eta eremu pribatuan egindako zerbitzuak: 6 puntu, gehienez.

–Edozein administrazio publikotan "arkitekto tekniko", "aparejadore", "hirigintzako teknikari" edo antzeko funtzioak betetzen egindako zerbitzuengatik, B mailan kokatuak badaude eta deialdi honen pareko titulazio-eskakizunak betetzen badituzte: puntu bat, urte oso bakoitzeko; urtea baino txikiagoko denbora-tarteak hainbanatu eginen dira.

–Enpresa publiko eta pribatuetan "arkitekto tekniko", "aparejadore", "hirigintzako teknikari" edo antzeko lanpostuetan egindako zerbitzuengatik, Gizarte Segurantzako 2. taldean sartuta badaude eta deialdi honen pareko titulazio-baldintzak betetzen badituzte: 0,25 puntu urte oso bakoitzeko; urtea baino txikiagoko denbora-tarteak hainbanatu eginen dira.

Egindako zerbitzuak baloratzeko, kontuan hartuko dira honako inguruabar hauek:

a) Urte kopurua osoa ez bada, proportzioan dagokion puntuazioa emanen da.

b) Lanaldi partzialean egindako zerbitzuen kasuan, behar den zatia kenduko da.

c) Beste zerbitzu batzuekin aldi berean egindako zerbitzuen kasuan, puntuaziorik altuena dutenak bakarrik baloratuko dira.

d) Baloratzeko, sei hilabete baino gehiago iraun duten lan-kontratuak bakarrik hartuko dira kontuan.

e) Lan egindako denbora baloratzeko, honako hauek aurkeztu beharko dira: lan-bizitza, kontratuak eta zerbitzuak egin dituen administrazioaren edo enpresaren ziurtagiria, frogatzen dituena egindako eginkizunak, lanposturako eskatutako titulazioa eta mailaketa.

f) Deialdia argitaratu ondotik egindako zerbitzuak ez dira baloratuko.

g) Administrazio publikoetako langileen kasuan, zerbitzu berezietan edo eszedentzia berezian egon bada, edo unitate organiko bateko buru edo zuzendari lanetan aritu bada, aldi horietako zerbitzuak kontatzeari dagokionez, egoera horietan sartzean zeukan lanpostuan egin izan balitu bezala kontatuko dira.

2. Prestakuntza: 4 puntu gehienez.

Deialdiko lanpostuaren edukiarekin lotutako prestakuntza jarduerak edo titulazioak baloratuko dira:

–Gradua Industria Ingeniaritzan / Lizentziatura Industria Ingeniaritzan / Industria Ingeniaritza Teknikoan, 2 puntu.

–Lanpostuaren berezko gaietako master, graduondoko eta espezializazioengatik (laneko arriskuen prebentzioa barne): 0,10 puntu kreditu bakoitzeko (10 eskola-ordu); eta 2 puntu gehienez.

–Erakunde ofizialek edo lanbide-elkargoek, zentro publikoek eta unibertsitateek lanpostuarekin lotutako gaietan antolatutako prestakuntza-ekintzetan parte hartzea: 0,10 puntu kredituko (10 eskola-ordu).

Ez dira baloratuko 50 ordu baino gutxiagoko ikastaroak, ezta zer iraupen izan duten zehazten ez dutenak ere.

Ikasturte akademiko bateko iraupena agertzen duten ziurtagiriei 12 kredituren balorazioa emanen zaie.

Ez dira baloratuko lehiaketan deialdian sartzeko aukera ematen duten titulazioak.

III. ERANSKINA.–GAI ZERRENDA

1. zatia.–Oinarrizko araudia.

1. 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, arautzen dituena Toki Araubidearen Oinarriak: I., II. eta VI. tituluak (I. kapitulua).

2. 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzkoa: Atariko titulua. Xedapen orokorrak, jarduteko printzipioak eta sektore publikoaren funtzionamendua. I. kapitulua. Xedapen orokorrak. IV. kapitulua. Administrazio publikoen ondare-erantzukizuna. V. kapitulua. Funtzionamendu elektronikoa sektore publikoan. III. titulua. Administrazioarteko harremanak.

3. 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa. Administrazio-prozedurari buruzko xedapen orokorrak. I. titulua: prozeduretako interesdunak. II. titulua: Administrazio publikoen jarduna: jarduteko arau orokorrak; baldintzak eta epeak. III. titulua: Administrazio egintzak: Administrazio egintzen betekizunak. Egintzen efikazia. Deuseztasuna eta deuseztagarritasuna. IV. titulua. Administrazio prozedura erkideari buruzko xedapenak: Prozeduraren bermeak. Prozeduraren hasiera, antolamendua, instrukzioa eta amaiera. Betearazpena. V. titulua. Egintzak administrazio bidean berrikustea: ofiziozko berrikuspena eta administrazio errekurtsoak. VI. titulua. Legegintzako ekimena, eta erregelamenduak eta bestelako xedapenak emateko ahala.

4. 6/1990 Foru Legea, uztailaren 2koa, Nafarroako Toki Administrazioari buruzkoa. Atariko titulua: Xedapen orokorrak. I. titulua: Toki-erakundeen antolaketa eta administrazioa. III. titulua: Nafarroako toki-erakundeen funtzionamenduaren araubidea. Herritarrentzako informazioa eta haien parte-hartzea. IV. titulua: Toki-erakundeen ondasunak. V. titulua: Jarduerak, zerbitzuak eta obrak. VI. titulua: Kontratazioa. IX. titulua: Prozedura eta araubide juridikoa. Nafarroako toki-erakundeen jarduketen aurkaratzea eta kontrola. X. titulua: Eskualdeak.

5. 5/2018 Foru Legea, maiatzaren 17koa, Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzkoa. I. titulua: Xedapen orokorrak. II. titulua: Gardentasuna: gardentasuna jarduera publikoan eta publizitate aktiboa. III. titulua: Informazio publikoa eskuratzeko eskubidea: arau orokorrak, hura gauzatzeko prozedura eta aurkaratzeko araubidea. VI. titulua. Nafarroako Gardentasunaren Kontseilua.

6. 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa. I. titulua: Xedapen orokorrak. II. titulua: Datu babesaren printzipioak. III. titulua: Pertsonen eskubideak.

7. Genero-berdintasuna: 3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, Gizonen eta Emakumeen Berdintasun Eragingarrirako. Atariko titulua. I. titulua: Berdintasunaren printzipioa eta bazterkeriaren kontrako babesa. II. titulua: Berdintasunaren aldeko politika publikoak. Printzipio orokorrak. V. titulua: Berdintasun-printzipioa enplegu publikoan (I., II. eta III. kapituluak).

8. 2/2018 Foru Legea, apirilaren 13koa, Kontratu Publikoei buruzkoa (I): Atariko titulua. I. titulua. Xedapen orokorrak: I. kapitulua. Botere adjudikatzaileak. II. kapitulua. Kontratistak. III. kapitulua. Kontratuen tipologia eta araubide juridikoa.

9. 2/2018 Foru Legea, apirilaren 13koa, Kontratu Publikoei buruzkoa (II): I. titulua, IV. kapitulua. Kontratu publikoen kontratu kudeaketarako printzipioak eta arauak. V. kapitulua. Publizitate arauak eta adjudikazio prozedurak. VI. kapitulua. Kontratuak betearaztea.

10. 2/2018 Foru Legea, apirilaren 13koa, Kontratu Publikoei buruzkoa (III): II. titulua. Administrazio publikoek egiten dituzten kontratuen arau berariazkoak.

11. 2/2018 Foru Legea, apirilaren 13koa, Kontratu Publikoei buruzkoa (IV): III. titulua. Administrazio Publikoen kontratuen araubide juridikoa. I. kapitulua. Obra-kontratua. II. kapitulua. Herri-lanen emakidako kontratua. III. kapitulua. Zerbitzuak emateko kontratua. IV. kapitulua. Hornidura-kontratuak. V. kapitulua. Zerbitzu-kontratua.

2. zatia.–Berariazko araudia.

12. 31/1995 Legea, azaroaren 8koa, Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzkoa. Xedea, esparrua eta definizioak. Langileen eta enpresen eskubide eta betebeharrak. Prebentzio zerbitzuak. Langileen kontsulta eta parte-hartzea. Erantzukizunak eta zehapenak.

13. 38/1999 Legea, azaroaren 5ekoa, Eraikingintzaren Antolamenduari buruzkoa. Xedapen orokorrak. Eraikinaren betebehar tekniko eta administratiboak. Eraikuntzaren agenteak. Erantzukizunak eta bermeak.

14. 32/2006 Legea, urriaren 18koa, Eraikuntza Sektoreko Azpikontratazioa arautzen duena. Legearen xedea eta aplikazio-eremua eta definizioak. Eraikuntza sektoreko azpikontratazioari buruzko arau orokorrak.

15. 1/2017 Legegintzako Foru-Dekretua, uztailaren 26koa, zeinaren bidez onesten baita Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bategina (I). I. titulua: Administrazio Publikoen eskumenak.

16. 1/2017 Legegintzako Foru-Dekretua, uztailaren 26koa, zeinaren bidez onesten baita Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bategina (II). II. titulua: Lurralde eta hirigintza arloko antolamendua.

17. 1/2017 Legegintzako Foru Dekretua, uztailaren 26koa, zeinaren bidez onesten baita Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bategina (III). III. titulua: Lurzoruaren hirigintza-araubidea.

18. 1/2017 Legegintzako Foru-Dekretua, uztailaren 26koa, zeinaren bidez onesten baita Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bategina (IV). IV. titulua: Plangintza egikaritzea.

19. 1/2017 Legegintzako Foru-Dekretua, uztailaren 26koa, zeinaren bidez onesten baita Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bategina (V). V. titulua: Administrazioaren esku-hartzea eraikuntzan eta lurzoruaren erabileretan, eta hirigintza arloko diziplina.

20. 1/2017 Legegintzako Foru-Dekretua, uztailaren 26koa, zeinaren bidez onesten baita Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bategina (VI). VI. titulua: Lurzoruaren merkatuan esku hartzeko tresnak.

21. 17/2020 Foru Legea, abenduaren 16koa, arautzen dituena Ingurumenean Eragina duten Jarduerak.

22. 26/2022 Foru Dekretua, martxoaren 30ekoa, zeinaren bidez onesten baita abenduaren 16ko 17/2020 Foru Legea garatzen duen erregelamendua (17/2020 Foru Legeak arautzen ditu Ingurumenean Eragina duten Jarduerak).

23. 21/2013 Legea, abenduaren 9koa, Ingurumen Ebaluazioari buruzkoa.

24. 10/2010 Foru Legea, maiatzaren 10ekoa, Nafarroan Etxebizitza izateko Eskubideari buruzkoa.

25. 61/2013 Foru Dekretua, irailaren 18koa, Etxebizitzaren arloko jarduketa babesgarriak arautzen dituena.

26. 142/2004 Foru Dekretua, martxoaren 22koa, Nafarroako Foru Komunitateko etxeetan bizi ahal izateko gutxieneko baldintzak arautzen dituena.

27. Nafarroako Lurralde Aberastasunaren Erregistroari eta Katastroei buruzko azaroaren 21eko 12/2006 Foru Legea (I): Atariko titulua. Xedapen orokorrak. I. titulua. Nafarroako Lur-ondasunen Erregistroaren eta katastroen kontserbazio lana. I. kapitulua: Xedapen orokorrak. III. kapitulua. Lur-ondasunen Erregistroan inskribatutako ondasun higiezinen balorazioa. IV. kapitulua. Lur-ondasunen Erregistroko oinarrizko datuak aldatzeko prozedurak.

28. 38/2009 Foru Dekretua, apirilaren 20koa, kirol instalazio eta ekipamenduen oinarrizko betebeharrak eta segurtasun neurriak arautzen dituena. Xedapen orokorrak: xedea eta esparrua. Kirol instalazioen eta ekipamenduen oinarrizko betebeharrak: kirolguneak, kirol ekipamenduak, mantentze-lanak eta informazioa. Nafarroako Kirol Instalazioen eta Ekipamenduen Segurtasunerako Batzordea: izaera, xedeak eta eginkizunak, araubide juridikoa eta funtzionamendua, osaera eta baliabideak.

29. 230/2011 Foru Dekretua, urriaren 26koa, onesten duena Nafarroako Foru Komunitateko apartamentu turistikoen antolamenduari buruzko erregelamendua. Xedapen orokorrak. Jardueraren antolamendua. Baldintza tekniko orokorrak. Berariazko baldintza teknikoak.

30. 146/2005 Foru Dekretua, abenduaren 26koa, onesten duena Nafarroako Foru Komunitateko hotel-establezimenduak antolatzeko erregelamendua. Xedea, hotel-establezimendu motak. Sailkapena, plaka bereizgarria eta publizitatea. Jardueraren antolamendua. Hotel-establezimendu guztien betekizun teknikoak eta baldintzak.

31. 513/2017 Errege Dekretua, maiatzaren 22koa, Suteen kontra babesteko instalazioen erregelamendua onesten duena. Xedapen orokorrak. Suteen kontra babesteko produktuak. Enpresa instalatzaileak eta mantentze-lanetakoak. Instalatzea, zerbitzuan jartzea eta mantentze-lanak egitea. Aldizkako ikuskapenak. I. eranskina. Suteen kontrako ekipamendu eta sistemen ezaugarriak eta instalazioa.

32. Irailaren 23ko 202/2002 Foru Dekretua. Horren bidez, establezimendu, ikuskizun publiko eta josteta jardueren katalogoa onetsi zen eta enpresa eta lokalen erregistroak arautu ziren.

33. Antsoaingo Udal Plan Orokorra, zeina behin betiko onetsi baitzen Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko Departamentuko kontseilariaren azaroaren 8ko 121E/2018 Foru Aginduaren bidez.

34. Antsoaingo Udalaren udal Ordenantza, Eremu publikoan terrazak eta ostalaritzari zein merkataritzari loturiko bestelako elementuak paratzea arautzen duena.

3. zatia.–Gai teknikoak.

35. Eraikingintzaren Kode Teknikoa. I. zatia.

36. Eraikingintzaren Kode Teknikoa. Energia aurrezteko oinarrizko agiria (DB-HE).

37. Eraikingintzaren Kode Teknikoa. Zaratatik babesteko oinarrizko agiria (DB-HR).

38. Eraikingintzaren Kode Teknikoa. Osasungarritasunaren oinarrizko agiria (DB-HS).

39. Eraikingintzaren Kode Teknikoa. Egiturazko segurtasunaren oinarrizko agiria, altzairua (DB-SE-A). Egiturazko segurtasunaren oinarrizko agiria, ekintzak eraikuntzan (DB-SE-AE). Egiturazko segurtasunaren oinarrizko agiria, zimenduak (DB-SE-C). Egiturazko segurtasunaren oinarrizko agiria, fabrika (DB-SE-F). Egiturazko segurtasunaren oinarrizko agiria, zura (DB-SE-M).

40. Eraikingintzaren Kode Teknikoa. Suteetarako oinarrizko segurtasun agiria (DB-SI).

41. Eraikingintzaren Kode Teknikoa. Erabilerari eta irisgarritasunari buruzko oinarrizko segurtasun agiria (DB-SUA).

42. Urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretua, Hotsari buruzko azaroaren 17ko 37/2003 Legea garatzen duena soinu-eremuen banaketari, kalitate-helburuei eta emisio akustikoei dagokienez.

43. 1627/1997 Errege Dekretua, urriaren 24koa. Eraikuntza lanetako segurtasuna eta osasuna.

44. 23/2011 Foru Dekretua, martxoaren 28koa, Nafarroako Foru Komunitateko lurraldean eraikuntza eta eraispenetako hondakinen sorrera eta kudeaketa arautzen dituena.

45. Abenduaren 3ko 2267/2004 Errege Dekretua, Industria establezimenduen suteen kontrako segurtasunerako erregelamendua onesten duena.

46. Uztailaren 23ko TMA/851/2021 Agindua, zeinaren bidez garatzen baita irisgarritasuneko eta diskriminaziorik ezeko baldintza oinarrizkoen agiri teknikoa, espazio publiko urbanizatuak eskuragarri eta erabilgarri egon daitezen.

Iragarkiaren kodea: L2404150