56. ALDIZKARIA - 2024ko martxoaren 15a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

68/2024 EBAZPENA, martxoaren 6koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita Nafarroako Foru Komunitatean funts publikoak jasotzen dituzten Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeetan haurrak onartzeko prozesua, 2024-2025 ikasturterako.

Martxoaren 26ko 28/2007 Foru Dekretuak arautzen du Haur Hezkuntzako lehen zikloa Nafarroako Foru Komunitatean, eta haren 12 artikuluko 1. atalean ezartzen denez, Hezkuntza Departamentuak arautuko du ikasleak nola onartu funts publikoak jasotzen dituzten ikastetxeetan, baldintza beretan sartzeko aukera izan dezaten.

Hezkuntzako kontseilariaren martxoaren 1eko 16/2024 Foru Aginduaren bidez, Nafarroako Foru Komunitatean funts publikoak jasotzen dituzten Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeetan haurrak onartzeko prozesua arautzen da.

Indarrean dagoen araudia aplikatuz, eta Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak eskolatzearen arloan ezarritako esparruaren barnean, bidezko da Nafarroako Foru Komunitatean funts publikoak jasotzen dituzten Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeetan haurrak onartzeko prozesua onestea.

Haur Eskolen Zerbitzuko zuzendariak aldeko txostena aurkeztu du aipatu onarpen prozesua 2024-2025 ikasturterako onesteari buruz.

Hezkuntza Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen azaroaren 15eko 245/2023 Foru Dekretuak emandako ahalmenak erabiliz,

EBAZTEN DUT:

1. Onestea Nafarroako Foru Komunitatean funts publikoak jasotzen dituzten Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeetan haurrak onartzeko prozesua, 2024-2025 ikasturterako, ebazpen honen eranskinetan jasotakoarekin bat.

2. Ebazpen hau eta haren eranskinak igortzea Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzura, Inklusio, Berdintasun eta Bizikidetza Zerbitzura, Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federaziora, Ikastetxeetako Informazioa Kudeatzeko Atalera eta Haur Eskolen eta Landa Eskolen Atalera, behar diren ondorioak izan ditzaten.

3. Ebazpen honen eta haren eranskinen aurka gora jotzeko errekurtsoa jar daiteke, Hezkuntzako kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

4. Ebazpen hau eta eranskinak Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

Iruñean, 2024ko martxoaren 6an.–Hezkuntzako zuzendari nagusia, Gil Sevillano González.

I. ERANSKINA.–Nafarroako Foru Komunitatean funts publikoak jasotzen dituzten Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeetan haurrak onartzeko prozesua, 2024-2025 ikasturterako. Jarraibideak

2024-2025 ikasturtean, Nafarroako Foru Komunitatean funts publikoak jasotzen dituzten Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeetan haurrak onartzeko prozesuak men eginen dio, oro har, Hezkuntzako kontseilariaren martxoaren 1eko 16/2024 Foru Aginduan xedatutakoari, eta, laburpen gisa, jarraian azalduko diren nondik norakoei, zeinak loturik baitaude aipatu foru agindua aplikatzearen indarrez eragina duten artikuluei edo xedapen gehigarriei.

1.–Ikaspostuen hartzaileak (2. artikulua).

1.1. 2022an eta 2023an jaiotako haurren aitek, amek edo legezko ordezkariek eska dezakete ikaspostua, baita 2024an jaiotako haurrenek ere, baldin eta 2024-2025 ikasturtea hasi baino 16 aste lehenago jaio badira. Urtebetetik beherakoentzako instalaziorik ez duten ikastetxeetan, ikasturtea hasten den egunean urtebete beteta duten haurrentzat bakar-bakarrik eskatzen ahalko da ikaspostua.

1.2. Ebazpen honetan ezarritako prozedura aplikatuko zaie 2023-2024 ikasturtean ikastetxe batean matrikulaturik ez dauden haurrei, bai eta, eskolaturik egonda, Haur Hezkuntzako lehen zikloko beste ikastetxe batera aldatzea eskatzen dutenei ere.

1.3. Ikasleak onartzeko prozesuari lotutako epeei eta datei dagokienez, ebazpen honen II. eranskinean ezarritakoari jarraikiko zaio.

2.–Hezkuntza Departamentuak unitateak eta hizkuntza eredua baimentzea. (5. artikulua).

2.1. Aipatu artikuluaren 1. puntuan jasotakoaren arabera, ikastetxeen titularrak diren toki-erakundeek Hezkuntza Departamentuari igorriko diote 2024-2025 ikasturtean ikastetxe horretarako dagoen aurreikuspena, hots, Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxe bakoitzean aurreikusten diren unitate kopurua eta eskainiko diren hizkuntza ereduak, bai eta proposamen horren justifikazioa ere. Aurreikuspen hori 2024ko martxoaren 22a baino lehenago igorriko da helbide honetara: seccion.escuelasinfantiles.escuelasrurales@navarra.es.

2.2. Hezkuntza Departamentuak aurreikusitako eskaintza baimendu beharko du, eskaerak aurkezteko epea hasi baino lehen.

3.–Onarpen prozesurako hautapen batzordea (8. artikulua).

3.1. Aipatu artikuluaren 1. puntuan adierazten denaren arabera, erakunde titular bakoitzak hautapen batzorde bat izendatu beharko du, hiru kidez osatua, gutxienez: kideetako bi toki-erakundeko ordezkariak izanen dira, eta horietako bat arituko da buru; hirugarrena ikastetxeko ordezkari bat izanen da.

3.2. Hautapen batzordearen eginkizunak aipatu 8. artikulu horren 2. puntuan adierazitakoak izanen dira. f) atalean xedatutakoari dagokionez, hautapen batzordeak 2024ko maiatzaren 17a baino lehen igorriko dio Hezkuntza Departamentuari aurreinskripzioko datuak biltzen dituen plangintzaren behin-behineko lehen plantilla; matrikulako datuak biltzen dituen plangintzako behin-behineko bigarren plantilla, 2024ko ekainaren 19a baino lehen igorriko dio, eta, behin betiko plantilla, ikasturteko lehenbiziko astean -Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak ikastetxerako onetsitako egutegiaren arabera-. Behin betiko plantilla horretan okupatutako ikaspostuen datuak bilduko dira.

Aipatu plantilla horietan ikastetxe bakoitzerako proposatutako taldekatze-modalitatea aldatzen ahalko da, Hezkuntza Departamentuak hura onesteko egiten duen berrikuspenaren arabera.

Era berean, behin betiko plantillaren datuak Educa plataforman sartu beharko dira ikasturteko lehenbiziko astean.

3.3. Jarraibide hauen 10. puntuan ezarritakoaren arabera haurrak onartzeko epeak egokitu dituzten erakundeen kasuan, onartuen behin-behineko zerrendak argitaratu baino lehen igorri beharko dute behin-behineko plangintza, aurreinskripzioari buruzko datuekin.

4.–Eskaerak aurkeztea (10. artikulua).

4.1. Erakunde titularrek onarpen eskaerak bildu eta aurkezteko modua antolatuko dute. Eskaerak aurkezteko epea 2024ko apirilaren 10etik 24ra izanen da, bi egunak barne. Erakunde titularraren ikastetxe bat baino gehiago egonez gero, edo ordutegi edo hizkuntza eredu bat baino gehiago izanez gero, eskatzaileek lehentasun ordena adierazi beharko dute.

4.2. Eskaerak aipatu 10. artikuluan adierazitakoarekin bat aurkeztuko dira.

4.3. Eskaerak aurkezteari dagokionez, eskaera baliozkotzat eta eraginkortzat joko da kasu hauetakoren batean baldin badago:

–Bi gurasoen edo legezko ordezkarien sinadurarekin eginda.

–Haietako batek bakarrik eginda, baldin eta laukitxo hau markatu badu: "Zin egiten dut gurasoak/tutoreak bat gatozela eskaera honekin".

–Haietako batek bakarrik eginda, baldin laukitxo hau markatu badu: "Gurasoak/tutoreak banantze, dibortzio edo desadostasun egoeran gaudela deklaratzen dut, eta ebazpen judiziala edo indarra duen dokumentazioa aurkezten dut, ahalmena ematen didana nik neuk bakarrik aukeratzeko semearen edo alabaren ikastetxea". Horretaz gain, aipatu dokumentazioa aurkeztu beharko du eta hartatik deduzitu beharko da erabakia berari bakarrik dagokiola.

5.–Dokumentazioa (10. artikulua, 16. artikulutik 26.era).

5.1. Erakunde titular bakoitzak proposatutako ereduarekin bat aurkeztuko dira eskaerak, eta, haiekin batera, honako dokumentazio hau, zeinak indarrean egon beharko baitu aurkezten den unean:

A. Nahitaezko agiriak:

–Gurasoen edo legezko ordezkarien NANaren, AIZren, pasaportearen edo agiri baliokidearen fotokopia.

–Familia liburuaren fotokopia edo zuzenbidean baliozkoa den beste edozein agirirena, familia lotura frogatzeko balio duena.

–Eskaera baldin bada oraindik jaio ez den haur batentzat, aurreikusitako jaiotze-data egiaztatzen duen mediku-txostena erantsiko da. Adopzio edo harrera prozesuan dauden haurren kasuan, jaiotze-data egiaztatzen duen agiria aurkeztu beharko da.

B. Haurrak onartzeko irizpideak egiaztatu eta baloratzeko dokumentazioa: men eginen zaio 16. artikulutik 26.era bitartekoetan ezarritakoari.

a) Lehentasunezko irizpideak.

a.1) Anai edo arrebaren bat ikastetxe horretan matrikulatuta egotea (16. artikulua).

Ikastetxean anai-arrebak matrikulatuta egonez gero, horien kopurua edozein izanik ere, 3 puntu emanen zaizkio eskaerari.

Halaber, eta bat etorriz Hezkuntzako kontseilariaren martxoaren 1eko 16/2024 Foru Aginduaren hirugarren xedapen gehigarriarekin, urte berean jaiotako anai-arreben eskaerarik egonez gero, haurretako bat onartzeak berekin ekarriko du gainerakoak ere onartzea.

Irizpide hau egiaztatzeko honako hauek aurkeztu beharko dira:

–Familia liburuaren kopia edo zuzenbidean baliozkoa den beste edozein bide, familia lotura frogatzeko balio duena.

–Tutoretza edo familia-harreraren kasuetan, inguruabar hori egiaztatzen duen ebazpenaren kopia.

–Ikastetxearen ziurtagiria, alegatutako anai-arreba guztien datu pertsonalak eta matrikulatuta dauden ikasmaila zehazten dituena.

a.2) Gurasoen edo legezko ordezkarien bizilekua edo lantokia gertu izatea (17. artikulua)

Lehentasunezko irizpide honen balorazioa 10, 2 edo 0 puntukoa izanen da, aipatutako 17. artikuluaren 1. puntuan ezarritakoari jarraikiz.

–Bizilekua egiaztatzeko kasuan kasuko udalak emandako errolda ziurtagiriaren kopia aurkeztu beharko da, eskaerak aurkezteko epea amaitu aurreko 90 egun naturalean emana; hartan jasota egon beharko du haurra eta guraso edo legezko ordezkarietako bat, gutxienez, udalerri horretan erroldatuta daudela 2024ko urtarrilaren 1a baino lehenagotik. Jaio gabeko haurren kasuan, gutxienez gurasoetako edo legezko ordezkarietako baten errolda ziurtagiria aurkeztu beharko da.

–Lantokiaren inguruabarra egiaztatzeko, zaintza eta jagoletza duen guraso edo legezko ordezkariaren lantokia non dagoen adierazten duen dokumentazioa aurkeztu beharko da.

–Besteren konturako langileek, lantokia non dagoen egiaztatzeko, enpresaren ziurtagiria aurkeztuko dute, non agertuko baitira interesdunaren datu pertsonalak, Gizarte Segurantzako alta eta bere lantokiaren helbideari buruzko datuak, eta lan kontratuaren kopia bat. Administrazio publikoetako langileen kasuan, dagokion langileria burutzak emandako ziurtagiri bat aurkeztu beharko da, interesdunaren datu pertsonalak eta lantokiaren helbideari buruzkoak jasotzen dituena. Ziurtagiri horiek eskaerak aurkezteko ohiko epea amaitu aurreko 30 egun naturalean emanak izan beharko dute.

–Langile autonomoen kasuan, ekonomia-jardueren gaineko zergan (EJZ) alta hartuta dagoela dioen agiria aurkeztu beharko da, herriko udalak egina. Indarreko araudiari jarraikiz, legeak ez badu derrigortzen ekonomia jardueren gaineko zergan alta emanda egotera, dagokion udalak emandako irekiera lizentziaren kopia bat edo jardueren aurretiazko jakinarazpena aurkeztuta egiaztatuko da lantokiaren helbidea; nolanahi ere, interesdunaren erantzukizunpeko adierazpena –lizentzia indarrean dagoela adieraztekoa– aurkeztu beharko da bi kasuetan.

a.3) Familia-unitatearen per capita errenta (18. artikulua)

Aipatu 18. artikuluaren 4. puntuan ezarritakoari jarraikiz, irizpide honen balorazioa 3, 2, 1 edo 0 puntukoa izanen da.

Haurrak onartzeko ondorioetarako, familia-unitatearen kontzeptua Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Legearen testu bategina onesten duen ekainaren 2ko 4/2008 Legegintzako Foru Dekretuaren 71. artikuluan araututakoa izanen da:

"71. artikulua. Familia-unitatearen kontzeptua.

1. Zerga honetarako honako hauek dira familia-unitateak:

a) Legez bereizirik ez dauden ezkontideek eta, izanez gero, adingabeko seme-alabek osatua (gurasoen baimenarekin beraiengandik lokabe bizi direnak salbu); unitate horretan sartzen dira, halaber, ordezkaritzako kuradoretzaren menpe dauden adin nagusiko seme-alabak.

b) Legeria berekiaren araberako bikote egonkor batek eta, izanez gero, adingabeko seme-alabek osatua (gurasoen baimenarekin beraiengandik lokabe bizi direnak salbu); unitate horretan sartzen dira, halaber, ordezkaritzako kuradoretzaren menpe dauden adin nagusiko seme-alabak.

c) Legezko banantzeetan, edo ezkontzaren bidezko loturarik nahiz bikote egonkorrik ez dagoenean, aitak edo amak eta batarekin nahiz bestearekin bizi diren seme-alaba guztiek osatzen dutena, aurreko paragrafoetan aipatzen diren baldintzak betetzen badituzte.

a), b) eta c) letretan aurreikusitakoaren ondorioetarako, tutoretza edo harrera bitartez subjektu pasiboarekin lotura duten pertsonak seme-alabekin parekatuko dira aplikatzekoa den legeria zibilean ezarritako moduan. Halaber, seme-alabekin parekatuko dira epailearen aginduz subjektu pasiboaren zaintza eta babesaren pean dauden pertsonak, aurrekoez bestelako egoeretan daudenak.

2. Inor ere ezin da aldi berean bi familia-unitatetako kide izan.

3. Familia-unitateko kideen kopurua urte bakoitzeko abenduaren 31n dagoen egoerari begiratuz zehaztuko da, familia-unitateko kideren bat urtean zehar hil bada salbu; izan ere, kasu horretan gainerako kideek baterako aitorpena aukera dezakete, hildakoaren errentak ere sartuta.

Aukera hori ez da bidezkoa izanen ezkontideetako bat hil eta, urtea bukatu baino lehen, alarguna berriro ezkontzen bada".

–Onarpen baremoaren ondorioetarako per capita errenta kalkulatzeko, familia-unitatearen errenta izanen da errenta aitorpeneko likidazio oinarriaren edo oinarrien guztizkoa. Familia-unitatearen per capita errenta honela kalkulatuko da: 2022. urteko zerga-ekitaldiari dagokion guztizko likidazio oinarria zati familia-unitatearen kide kopurua 2022ko abenduaren 31n (aitortzailea, ezkontidea edo bikotekide egonkorra eta PFEZri buruzko foru araudiaren arabera kenkaria egiteko eskubidea sortzen duten pertsonak).

–2024. urteko lanbide arteko gutxieneko soldata urtean 15.876 eurokoa da. Honako errenta-tarte hauek hartuko dira kontuan:

  • Per capita errenta lanbide arteko gutxieneko soldataren erdia edo hori baino txikiagoa bada (7.938 eurokoa edo txikiagoa): 3 puntu.
  • Per capita errenta lanbide arteko gutxieneko soldataren erdia baino handiagoa eta soldata horren hiru laurden adinakoa edo txikiagoa bada (7.938 euro baino handiagoa eta 11.907 eurokoa edo txikiagoa): 2 puntu.
  • Per capita errenta lanbide arteko gutxieneko soldataren hiru laurden baino handiagoa eta soldata hori bera edo txikiagoa bada (11.907 baino handiagoa eta 15.876 eurokoa edo txikiagoa): puntu 1.
  • Per capita errenta lanbide arteko gutxieneko soldata baino handiagoa bada (15.876 euro baino handiagoa): 0 puntu.

–Errenta maila justifikatzeko dokumentazioa izanen da familia-unitatearen kide konputagarri guztien pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpenaren fotokopia, 2022. urteko zerga-ekitaldiari dagokiona. Aitorpena egitera behartuta ez badaude, hori frogatzen duen dokumentazio ofiziala aurkeztu beharko da, eta/edo bestelako errentak edo diru-sarrerak jasotzen direla frogatzen duena, edo, azken buruan, horien zinpeko aitorpena eta/edo ikastetxearen titularra den toki-erakundeak familiaren urte horretako diru-sarrerak zehazteko beharrezkotzat jotzen dituen agiriak.

–Kasua bada, banantzea legez egiaztatzeko epai judiziala edo agiria aurkeztu beharko da.

a.4) Haurrak desgaitasuna izatea, edo haren guraso, legezko ordezkari edo anai edo arrebaren batek (19. artikulua).

Lehentasunezko irizpide honen balorazioa 2,5, 2 edo 0,5 puntukoa izanen da, aipatutako 19. artikuluaren 1. eta 2. puntuetan ezarritakoari jarraikiz.

Desgaitasuntzat hartuko da %33ko edo hortik gorako desgaitasuna ofizialki aitorturik badago.

Hura aitortzeko, honako agirietako baten kopia aurkeztu beharko da:

–Adinekoen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuak (IMSERSO) edo dagokion autonomia erkidegoko organo eskudunak emandako ebazpena, ziurtagiria edo txartela.

–Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalaren (GSIN) ebazpena, ezintasun iraunkor osoagatik, ezintasun iraunkor absolutuagatik edo baliaezintasun handiagatik pentsioduna dela adierazten duena.

–Ekonomia eta Ogasun Ministerioaren edo Defentsa Ministerioaren ebazpena, lanerako ezintasun iraunkorragatik edo lanerako ezgaitasunagatik erretiro pentsioa esleitzen duena.

–Nafarroako Gobernuko Eskubide Sozialetako Departamentuko Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziak emandako txartela, desgaitasun maila aitortzen duena, identifikatzeko baliozko dokumentu batekin batera.

–Desgaitasun hori egiaztatzeko beste edozein ziurtagiri ofizial.

a.5) Genero indarkeriaren edo terrorismoaren biktima izatea (20. artikulua).

Genero indarkeriaren edo terrorismoaren biktima izatearen egoera baloratuko da: bi inguruabarrak edo bietako bat gertatzen bada, 1 puntu, eta halakorik gertatzen ez bada, 0 puntu.

Irizpide hori baloratzeko, genero indarkeriaren edo terrorismoaren biktima izaera aitortzen duen agiri ofizialaren kopia aurkeztu beharko da.

a.6) Gurasoek edo legezko ordezkariek ikastetxean lan egitea (21. artikulua).

Gurasoetako edo legezko ordezkarietako batek ikastetxean lan egitea 0,8 puntuz baloratuko da. Puntuazio hori ez da metagarria izanen bi gurasoek edo legezko ordezkariek ikastetxe berean lan egiten badute.

Lehentasunezko irizpide hori baloratzeko, ikastetxearen ziurtagiria aurkeztu beharko da, langilearen datu pertsonalak eta plantillan duen lanpostuari dagozkionak zehaztuta.

a.7) Legez familia ugariko kide izatea (22. artikulua).

Legez familia ugariko kide izatea 0,8 puntuz baloratuko da.

Irizpide hau baloratzeko, inguruabar hori egiaztatzen duen titulu ofizialaren kopia aurkeztu beharko da.

a.8) Haurra familia-harrerako egoeran egotea (23. artikulua).

Haurra familia-harrerako egoeran egotea 0,8 puntuz baloratuko da.

Irizpide hau baloratzeko, harrera-egoera formalizatu dela egiaztatzen duen agiri ofizialaren kopia aurkeztu beharko da.

a.9) Familia gurasobakarra izatea (24. artikulua).

Haurra guraso bakarreko familiako kide bada, 0,8 puntu emanen dira.

Irizpide hau baloratzeko, inguruabar hori egiaztatzen duen titulu ofizialaren kopia aurkeztu beharko da.

a.10) Erditze anizkoitzean jaioa izatea (25. artikulua).

Haurra erditze anizkoitzetik sortutakoa bada, 0,8 puntu emanen dira.

Irizpide hau baloratzeko, inguruabar hori egiaztatzen duen agiri ofizialaren kopia aurkeztu beharko da.

b) Irizpide osagarria.

b.1) Gurasoen edo legezko ordezkarien lan-egoera edo egoera akademikoa (26. artikulua).

Irizpide hau baloratzeko 1 puntu edo 0 puntu emanen dira, aipatu 26. artikuluaren 2. puntuan ezarritakoari jarraikiz. Hau baloratzeko, bi gurasoei dagokien dokumentazioa aurkeztu beharko da, salbu eta familia gurasobakarren kasuan edo familia gurasobakarra izan gabe zaintza eta jagoletza esklusiboa duen gurasoaren kasuan.

Gurasoen edo legezko ordezkarien lan-egoera edo egoera akademikoa honela egiaztatuko da:

–Besteren konturako langileek, lantokia non dagoen egiaztatzeko, enpresaren ziurtagiria aurkeztuko dute, non agertuko baitira interesdunaren datu pertsonalak, Gizarte Segurantzako alta eta bere lantokiaren helbideari buruzko datuak, eta lan kontratuaren kopia bat. Administrazio publikoetako langileen kasuan, dagokion langileria burutzak emandako ziurtagiri bat aurkeztu beharko da, interesdunaren datu pertsonalak eta lantokiaren helbideari buruzkoak jasotzen dituena. Ziurtagiri horiek eskaerak aurkezteko ohiko epea amaitu aurreko 30 egun naturalean emanak izan beharko dute.

–Langile autonomoen kasuan, ekonomia-jardueren gaineko zergan (EJZ) alta hartuta dagoela dioen agiria aurkeztu beharko da, herriko udalak egina. Indarreko araudiari jarraikiz, legeak ez badu derrigortzen ekonomia jardueren gaineko zergan alta emanda egotera, dagokion udalak emandako irekiera lizentziaren kopia bat edo jardueren aurretiazko jakinarazpena aurkeztuta egiaztatuko da lantokiaren helbidea; nolanahi ere, interesdunaren erantzukizunpeko adierazpena -lizentzia indarrean dagoela adieraztekoa- aurkeztu beharko da bi kasuetan.

Gurasoetako batek dokumentazio hori aurkeztu badu dagoeneko "Lantokia gertu izatea" lehentasunezko irizpidea baloratzeko, dokumentazioa ez da berriz ere aurkeztu beharko, eta beste gurasoarena aurkeztea nahikoa izanen da.

–Eszedentzian egonez gero hiru urtetik beherako seme-alabak zaintzeko, inguruabar hori egiaztatzeko agiria aurkeztu behar da. Lan-egoera aktibotzat hartzeko, adierazpen bat aurkeztu beharko da, non adierazi beharko da lanera itzultzea aurreikusita duela ikasturtea hasi ondoko hilabete eta erdi igaro baino lehen. Epe hori iraganda, ikastetxearen titularra den erakundeari aurkeztuko zaio lanera itzuli dela egiaztatzen duen agiria.

–Aipatu 26. artikuluaren 3. puntuan adierazten denaren arabera, ikasketa arautuak dira titulu akademiko ofizialak eskuratzera bideratuta daudenak: DBH, Batxilergoa, Lanbide Heziketa, unibertsitateko titulazioak eta abar. Ikasketei lehentasunezko dedikazioa ematen zaiela joko da baldin eta interesduna matrikulatuta badago ikasturte oso bat osatzen duten kreditu edo orduen %80an gutxienez, ikasturtean zehar eta kasuko ikasketa planaren arabera. Inguruabar hori egiaztatzeko, matrikularen egiaztagiri ofiziala eta ikasturteko egutegia eta ordutegia aurkeztu beharko dira.

–Kasua bada, gurasoetako edo legezko tutoreetako bati ezintasun iraunkor absolutuagatik edo baliaezintasun handiagatik pentsio bat dagokiela frogatzen duen agiria.

C. Hezkuntza premia bereziak baloratzeko egiaztagiriak.

–Balorazio hori justifikatzen duten txostenak.

5.2. Interesdunek dokumentazioa aurkez dezakete, edo dagokion erakunde titularrari baimena eman proposatutako datuak kontsultatu eta agiriak eskuratzeko.

5.3. Alegatzen den egoerari buruzko dokumentazioa aurkezten ez bada, zero puntuazioa emanen da onarpen baremoan dagokion atalean.

5.4. Egiaztatzen bada eskaeran edo erantsitako agirietan adierazitako datuak okerrak edo faltsuak direla, dagokion puntuazioa aldatuko da, eta, kasua bada, emandako ikaspostua kenduko zaio.

5.5. Hautapen batzordeak eska dezake zuzen daitezela interesdunek aurkeztutako dokumentazioak dituen akats formalak.

6.–Ebazteko faseak (12. artikulua).

6.1. Eskaerak baloratzeko, hautapen batzordeak, aurkeztutako dokumentazioaren arabera, Hezkuntzako kontseilariaren martxoaren 1eko 16/2024 Foru Aginduaren 16. artikulutik 26.era bitartekoetan ezarritako baremoa aplikatuko du (ebazpen honen III. eranskinean jasota dago baremo hori); izan ere, foru agindu horren bidez arautzen da Nafarroako Foru Komunitatean funts publikoak jasotzen dituzten Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeetan haurrak onartzeko prozesua.

6.2. Lehentasunezko irizpideak baloratu ondoren berdinketarik gertatzen bada, aipatu 12. artikuluaren 3. eta 4. puntuetan ezarritakoaren arabera ebatziko da.

6.3. Gurasoen edo legezko ordezkarien lan-egoerari edo egoera akademikoari buruzko irizpide osagarria soilik aplikatuko da baldin eta berdinketak hausteko lehen aipatu 3. eta 4. puntuetako irizpideak aplikatu ondoren ere berdinketak bere horretan badirau.

6.4. Irizpide osagarria erabilita ere berdinketa mantentzen bada, Hezkuntza Departamentuak 2024ko martxoaren 15ean eginen duen zozketa publikoaren bidez ebatziko da.

6.5. Onartuen behin-behineko zerrenda eta itxarote zerrenda hautapen batzordeak zehaztutako moduan argitaratuko dira, 2024ko maiatzaren 28an, baremoa aplikatu ondoren lortutako puntuazioaren arabera ordenaturik.

6.6. Behin-behineko zerrenda horren aurka, interesdunek erreklamazioak aurkezten ahalko dituzte, ikastetxearen titularra den erakundean eta hautapen batzordeari zuzenduta, 2024ko maiatzaren 29tik ekainaren 3ra.

Ez da inola ere onartuko eskaerak aurkezteko epean aurkeztu ez zen dokumentazio berririk, non ez den aurkezten dagoeneko aurkeztutako dokumentazioak dituen forma akatsak zuzentzeko.

6.7. Onartuen behin betiko zerrenda eta itxarote zerrenda 2024ko ekainaren 5ean argitaratuko dira.

7.–Matrikula egitea.

7.1. Matrikula egiteko, Hezkuntzako kontseilariaren martxoaren 1eko 16/2024 Foru Aginduaren 27. artikuluan ezarritakoari jarraikiko zaio.

7.2. Matrikulak erakunde titularrak finkatzen duen tokian eta moduan eginen dira 2024ko ekainaren 6tik 12ra bitarte, biak barne.

7.3. Matrikula egiteko honako dokumentazio hau aurkeztu beharko da:

–Haurra inskribatuta dagoen Gizarte Segurantzako kartillaren edo txartelaren fotokopia.

–Familia-unitatearen kide konputagarri guztien pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpenaren fotokopia, 2023. urteko zerga-ekitaldiari dagokiona. Aitorpen hori egin beharrik ez bada, hori frogatzen duen dokumentazio ofiziala aurkeztu beharko da edo bestelako errentak edo diru-sarrerak jasotzen direla frogatzen duena, edo, azken buruan, 2023. urteari dagozkion errenten edo diru-sarreren gaineko zinpeko aitorpena eta/edo ikastetxearen titular den toki erakundeak beharrezkotzat jotzen dituen agiriak, kalkulatzeko familiak zer diru-sarrera izan dituen urte horretan.

Agiri hori, beranduenez, 2023. urteko zerga-ekitaldiari dagokion pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpenaren kanpaina amaitzen den egunean aurkeztu beharko da.

–Ordainagiriak helbideratzeko banku entitateko kontu zenbakiaren fotokopia, titularra eta zenbakia agertzen dituena.

–Kasua bada, dagokion kuota ordaindu izanaren egiaztagiria.

–Kasua bada, beharrezkoa den osasun informazioa, haurrari behar duen arreta eman dakion.

–Kasua bada, 2024ko urtarrilaren 1etik aurrera izandako jaiotzengatik familia-unitateko kideen kopuruan egondako aldaketa egiaztatzen duen dokumentazioa.

7.4. Itxarote zerrendan dauden haurrak ikastetxean matrikulatzen ahalko dira baldin eta ikastetxean ikasposturen bat hutsik gelditzen bada eta puntuazio ordenari zorrotz jarraituta, beranduenez 2025eko otsailaren 14ra arte.

8.–Ohiko epetik kanpoko eskaerak eta matrikulak.

8.1. Matrikula egiteko ohiko epea amaitu ostean eta 2025eko otsailaren 14ra arte beranduenez, onarpen eskaera berriak aurkezten ahalko dira, baldin eta ikasturtea hastean haurrak 16 aste beteak baditu, edo urtebete, adin horretatik beherakoentzako instalaziorik ez dagoen ikastetxeen kasuan.

Eskaera horiek kontuan hartuko dira baldin eta ikaspostu hutsik badago onarpen prozesu arruntean sortutako itxarote zerrenda agortu ondoren. Ikaspostua esleituz gero, berehala egin beharko da matrikula, eta haur eskolan hasi.

8.2. Salbuespenez, aurkeztutako eskaeran emandako arrazoiak baloratu ostean eta baldin eta erakunde titularrak egoki jotzen badu, kasuan kasuko ikastetxearekin koordinaturik, eta Hezkuntza Departamentuak ontzat ematen badu, haurrak matrikulatzen ahalko dira epe hori amaitu ondoren ere.

9.–Hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleak (28. artikulua).

9.1. Hezkuntza premia bereziak dituzten haurrei hezkuntza-laguntzako baliabide espezifiko bat esleitu bazaie Nafarroako Hezkuntza Ekitaterako Baliabide Zentroko (NHEBZ) arreta goiztiarrerako taldeak egindako eskaera baten ondorioz, haur horiek ez dira zenbatuko, talde-ratioaren ondorioetarako, matrikulatuta dauden taldean edo matrikulatuko diren taldean.

9.2. Nafarroako Hezkuntza Ekitaterako Baliabide Zentroak (NHEBZ) geografikoki antolatuko du haur eskoletara sartzekoak diren eta hezkuntza premia bereziak dituzten haurren banaketa eta kokapena, behin haurrak onartzeko ohiko epea amaituta.

10.–Epeak egokitzea.

Erakunde titularrek zilegi izanen dute eranskin honetan 4.1, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 eta 7.2 ataletan aipatzen diren epeak moldatzea, baldin eta aurrez Hezkuntza Departamentuari jakinarazten badiote.

11.–Ikasleak onartzeko prozedura berezia.

2024-2025 ikasturtean, haurrak onartzeko prozedura berezi bat hasten ahalko da ikastetxe berrietarako edo diren ikastetxeetan unitate gehiago izateko, betiere abuztuaren 27ko 79/2012 Foru Aginduaren 4.6 artikuluan ezarritakoa errespetatuz.

Ikastetxe berrien kasuan, horretarako eratutako hautapen batzordeak eranskin honen 4.1, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 eta 7.2 ataletan adierazitako epeak zehaztuko ditu, aldez aurretik Hezkuntza Departamentuari jakinarazita.

12.–Bajak.

Hezkuntzako kontseilariaren martxoaren 1eko 16/2024 Foru Aginduaren 29. artikuluan adierazitakoarekin bat, inguruabar hauek baja ekarriko dute:

a) Gurasoek edo legezko ordezkariek baja eska+tzea.

b) Haurra ikastetxean ez hastea ikasturtea hasi eta 15 egun natural iraganik, non ez dagoen horretarako arrazoi justifikaturik.

c) Behin ikastetxean hasita, ondoz ondoko 15 egun naturalean ikastetxera ez joatea, non ez dagoen horretarako justifikaziorik.

II. ERANSKINA.–Haur Hezkuntzako lehen zikloko onarpen prozesuko egutegia

HAUR HEZKUNTZAKO LEHEN ZIKLOAN HAURRAK ONARTZEKO PROZESUA

Jendaurreko zozketa Hezkuntza Departamentuan (bakarrik erabiliko da izan daitezkeen berdinketak ebazteko)

Martxoaren 15a

Eskaerak aurkeztea

Apirilaren 10etik 24ra

Behin-behineko zerrenda argitaratzea

Maiatzaren 28a

Erreklamazioak

Maiatzaren 29tik ekainaren 3ra

Behin betiko zerrenda argitaratzea

Ekainaren 5a

Matrikula

Ekainaren 6tik 12ra

III. ERANSKINA.–Haur Hezkuntzako lehen zikloko onarpen prozesuko baremoa

LEHENTASUNEZKO IRIZPIDEAK

Puntuazioa

Anai edo arrebaren bat ikastetxe horretan matrikulatuta egotea

Geh. 3

Gurasoen edo legezko ordezkarien bizilekua edo lantokia gertu izatea

Geh. 10

Udal titulartasuneko ikastetxeetan:

–Haurra eta, gutxienez, gurasoetako edo legezko ordezkarietako bat erroldatua egoteagatik eskaeraren xedeko ikastetxea dagoen udalerrian edo eraginpeko eremu geografikoaren barneko udalerri batean (horretarako akordioa ezarria duten udalerrietan).

10

–Gurasoetako edo legezko ordezkarietako bat, gutxienez, lanean aritzeagatik eskaeraren xedeko ikastetxea dagoen udalerrian edo eraginpeko eremu geografikoan.

2

Hezkuntza Departamentuaren titulartasuneko ikastetxeetan:

–Haurra eta, gutxienez, gurasoetako edo legezko ordezkarietako bat erroldatua egoteagatik Nafarroako Foru Komunitateko udalerri batean.

10

–Gurasoetako edo legezko ordezkarietako bat, gutxienez, lanean aritzeagatik Nafarroako Foru Komunitateko udalerri batean.

2

Familia-unitatearen per capita errenta

Geh. 3

–Lanbide arteko gutxieneko soldataren erdia edo hori baino txikiagoa bada (7.938 eurokoa edo txikiagoa)

3

–Lanbide arteko gutxieneko soldataren erdia baino handiagoa eta horren hiru laurden adinakoa edo txikiagoa bada (7.938 euro baino handiagoa eta 11.907 eurokoa edo txikiagoa)

2

–Lanbide arteko gutxieneko soldataren hiru laurden baino handiagoa eta soldata hori bera edo txikiagoa bada (11.907 euro baino handiagoa eta 15.876 eurokoa edo txikiagoa)

1

–Lanbide arteko gutxieneko soldata baino handiagoa (15.876 euro baino handiagoa)

0

Haurrak desgaitasuna izatea, edo haren guraso, legezko ordezkari edo anai edo arrebaren batek

Geh. 2,5

–Ikaspostua eskatzen duen haurrak desgaitasuna badu.

2

–Ikaspostua eskatzen duen haurraren gurasoek edo legezko ordezkariek edo anai-arrebek desgaitasuna badute.

0,5

Genero indarkeriaren edo terrorismoaren biktima izatea

Geh. 1

Bi inguruabarrak edo bietako bat gertatzen bada

1

Gurasoek edo legezko ordezkariek ikastetxean lan egitea

Gurasoek edo legezko ordezkariek ikastetxe horretan lan egiten badute.

0,8

Legez familia ugariko kide izatea

0,8

Haurra familia-harrerako egoeran egotea

0,8

Familia gurasobakarra izatea

0,8

Erditze anizkoitzean jaioa izatea

0,8

IRIZPIDE OSAGARRIA
(Kontuan hartuko da, bakar-bakarrik, baldin eta berdinketa mantentzen bada, Hezkuntzako kontseilariaren martxoaren 1eko 16/2024 Foru Aginduaren 12. artikuluan ezarritakoaren arabera)

Familia orokorrak

Bi gurasoak edo legezko ordezkariak honako egoeretako batean badaude: lanean, Gizarte Segurantzan alta emanda, lehentasunezko dedikazioa eskatzen duten ikasketa arautuak egiten (dedikazioak behar bezala justifikatuta egon beharko du) edo ezintasun iraunkor absolutuko edo baliaezintasun handiko egoera aitortuan

1

Guraso bakarreko familien kasuan edo guraso bakarreko familia izan gabe zaintza eta jagoletza esklusiboa duen gurasoaren kasuan

Gurasoa honako egoeretako batean badago: lanean, Gizarte Segurantzan alta emanda, lehentasunezko dedikazioa eskatzen duten ikasketa arautuak egiten (dedikazioak behar bezala justifikatuta egon beharko du) edo ezintasun iraunkor absolutuko edo baliaezintasun handiko egoera aitortuan

1

Iragarkiaren kodea: F2404002