40. ALDIZKARIA - 2024ko otsailaren 23a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

63/2024 EBAZPENA, otsailaren 6koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako toki-erakundeei dirulaguntzak emateko deialdi bat onesten duena herrietako kontsultategiak eta kontsultategi lagungarriak eraiki, eraberritu eta/edo handitzeko obrak finantzatzeko asmoz, 2024. urtean. DDBN identifikazioa: 740593.

Osasunari buruzko azaroaren 23ko 10/1990 Foru Legearen 34. artikuluko 2.b) apartatuan ezartzen denaren arabera, udalen edo kontzejuen eskumena da herrietako kontsultategiak edo kontsultategi lagungarriak eraikitzea eta/edo birmoldatzea, Nafarroako Foru Komunitateko osasun planen eta jarraibideen barruan.

Halaber, foru lege horren 76.1 artikuluak osasun arloko eskumen horien finantzaketa ezartzen du, adierazten baitu Nafarroako Gobernuak urtero prestatu beharreko gastu aurrekontuen proiektuan agertuko direla Foru Administrazioari dagozkion osasun arloko programa eta jarduerak burutzeko behar diren partidak.

2024ra luzatutako 2023ko Nafarroako Aurrekontu Orokorretako "Oinarrizko osasun laguntzako zentroak eraiki eta eraberritzeko transferentziak" izeneko 547001-52300-7609-312802 partidak gastu horiek finantzatu nahi dizkie Nafarroako toki-erakundeei, oinarrizko osasun laguntzako zentroen titularrak baitira. 950.000 euroko zuzkidura du partidak.

Oinarrizko Osasun Laguntzako Kudeaketa Ekonomikoaren eta Zerbitzu Orokorren Zerbitzuko buruak egin duen deialdiaren proposamena ikusirik, Osasun Departamentuko kontu-hartzailetza delegatuaren adostasunez, eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 7. artikuluak ematen dizkidan eskumenak erabiliz,

EBAZTEN DUT:

1. 903.532,29 euroko gastua baimentzea Nafarroako toki-erakundeei dirulaguntzak emateko, herrietako kontsultategiak eta kontsultategi lagungarriak eraiki, eraberritu eta/edo handitzeko obrak finantzatzeko asmoz. Obra horiek 2024. urtean gauzatuko dira.

2. Onestea Nafarroako toki-erakundeei dirulaguntzak emateko deialdi bat herrietako kontsultategiak eta kontsultategi lagungarriak eraiki, eraberritu eta/edo handitzeko obrak finantzatzeko asmoz, 2024. urtean, bai eta deialdia arautuko duten eta ebazpen honen eranskinean agertzen diren oinarri arautzaileak ere.

3. Deialdi honetako dirulaguntzen gastua egoztea 2024ra luzatutako 2023ko Gastu Aurrekontuko "Oinarrizko osasun laguntzako zentroak eraiki eta eraberritzeko transferentziak" izeneko 547001-52300-7609-312802 partidari.

4. Deialdi hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara dadila xedatzea.

5. Ebazpen hau igortzea, behar diren ondorioak izan ditzan, Osasun Departamentuko kontu-hartzailetza delegatura, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Kudeaketa Ekonomikoaren eta Zerbitzu Orokorren Zuzendaritzara, Kudeaketa Ekonomikoaren eta Zerbitzu Orokorren Zerbitzura, Zerbitzu Orokorren eta Mantentze-lanen Atalera eta Oinarrizko Osasun Laguntzako Kontabilitate-kudeaketaren eta Fakturazioaren Atalera.

6. Deialdi honen, oinarrien eta deialdiaren ondoriozko egintzen aurka, gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahalko da, Osasuneko kontseilariari zuzendua, argitaratu eta biharamunetik hilabeteko epean, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluei eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 126. artikuluari jarraikiz.

Iruñean, 2024ko otsailaren 6an.–Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzailea, Jesús Alfredo Martínez Larrea.

NAFARROAKO TOKI-ERAKUNDEEI DIRULAGUNTZAK EMATEKO DEIALDIAREN OINARRI ARAUTZAILEAK, HERRIETAKO KONTSULTATEGIAK ETA KONTSULTATEGI LAGUNGARRIAK ERAIKI, ERABERRITU ETA/EDO HANDITZEKO OBRAK FINANTZATZEKO ASMOZ, 2024. URTEAN

1.–Xedea.

Oinarri arautzaile hauek xede dute ezartzea nola arautu Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak Nafarroako toki-erakundeei dirulaguntza batzuk ematea, hots, herrietako kontsultategiak eta kontsultategi lagungarriak eraiki, eraberritu eta/edo handitzeko obrak finantzatzekoak, zeinak 2024. urtean gauzatuko baitira oinarri hauetan aurreikusitakoaren arabera. Dirulaguntza horiek 2024ko Nafarroako Aurrekontu Orokorretan horretarako onesten den partidan ("Oinarrizko osasun laguntzako zentroak eraiki eta eraberritzeko transferentziak" izeneko 547001-52300-7609-312802 partida) aurreikusitako kreditua izanen dute.

2.–Jarduketa eremua eta helburua.

Dirulaguntzaren xedeko jarduketak Nafarroako toki-erakundeen eremuan gauzatuko dira, helburu honekin: obrak egitea herrietako kontsultategi eta kontsultategi lagungarrien eraikinetako instalazioak eraberritzeko, handitzeko, horiek egokitzeko eta/edo hobetzeko eta/edo eraikin berriak egiteko. Halaber, kontsultategia egungo kokapenetik lekualdatzeko eraikin batean egin beharreko eraberritze obrak egitea xede duten jarduketak sartzen dira. Deialdi honetan ez da sartzen karpen, etxolen, barrakoien edo finkoak ez diren beste elementu batzuen muntaketa eta/edo instalazioa.

3.–Jarduketa diruz lagungarriak eta gastu diruz lagungarriak.

Honako hauek dira jarduketa diruz lagungarriak:

–Kontsultategiko lokaletarako eraikin berri bat egiteko obrak.

–Kontsultategia handitzeko obrak: eremu berria eraikitzea kontsultategia dagoen eraikinean, edo horri erantsita.

–Kontsultategia eraberritzeko obrak: kontsultategia dagoen eraikinean edo osasun-etxea lekualdatu edo ezarriko den eraikinean jada dagoen eremu bat eraberritzeko eta/edo birmoldatzeko obrak.

–Kontsultategia handitzeko eta eraberritzeko obrak: aurreko azpiataletako definizioak biltzen dituzten obrak.

–Halaber, deialdian sartzen ahalko dira kontsultategia dagoen eraikineko instalazioak egokitzeko eta/edo hobetzeko jarduketa txiki hauek ere, kontsultategia handitzeko eta/edo eraberritzeko obra egiten ez bada (kasu horretan, dagokion atalean sartuko lirateke): egiturazko segurtasuna, berokuntza eta/edo klimatizazio instalazioa, elektrizitate instalazioa, iturgintza eta saneamendu instalazioa, arkitektura oztopoak kentzea, estalkiak, fatxadak eta kanpoko arotzeria, baldin eta mantentze-lantzat sailkaturik ez badaude.

Diruz lagungarritzat jotzen dira kontsultategiak eraikitzearekin, handitzearekin eta/edo eraberritzearekin eta/edo egokitzearekin eta/edo hobetzearekin zerikusia duten gastu guztiak (obra proiektua idaztea, azterlan geoteknikoa, segurtasunaren eta osasunaren azterlana, segurtasunaren eta osasunaren koordinazioa proiektu fasean, obraren zuzendaritza fakultatiboa eta segurtasunaren eta osasunaren koordinazioa gauzatze fasean, obrak, zergak, baimenak eta argindarraren hargunea eta lotunea). Ez dira sartzen lursailen urbanizazio gastuak.

Gastu diruz lagungarritzat jotzen dira deialdi honetan diruz lagundutako jarduketari dagozkienak, baldin eta 2024ko urtarrilaren 1etik azaroaren 30era bitartean egiten badira.

4.–Erakunde onuradunak.

Nafarroako toki-erakundeek eskuratzen ahal dituzte deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzak.

5.–Eskaerak aurkeztea.

5.1. Eskaerak aurkezteko epea eta lekua.

Eskaerak aurkezteko epea hogeita hamar egun naturalekoa izanen da, deialdi hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

Toki-erakundeek Nafarroako Gobernuaren erregistro elektronikoaren edo Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren erregistroan (Tutera kalea 20; 31003 Iruña) aurkezten ahalko dituzte proposamenak, edo, bestela, Nafarroako Gobernuaren Erregistro Orokorraren edozein bulegotan, edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legean aurreikusitako gainerako erregistro eta bulegoetan. Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Oinarrizko Osasun Laguntzako Kudeatzailetzara zuzenduko dira.

Dirulaguntza eskatzeak berekin dakar deialdi hau arautzen duten oinarriak onartzea.

5.2. Aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Eskabideak toki-erakundearen legezko ordezkariak (udaleko alkateak, kontzejuko buruak, etab.) sinaturik aurkeztu beharko dira, Nafarroako Gobernuaren eskabide orokorraren ereduaren araberakoak (www.navarra.es/nr/rdonlyres/17735409-f433-4066-9ffd-07d7ef7d9925/0/instanciageneral.pdf), eta haiekin batera agiri hauek:

–Zein jarduketatarako eskatzen den dirulaguntza, haren zenbatekoa eta haren helburua.

–Eraikin berri bat egin, kontsultategia handitu eta/edo eraberritu eta/edo egokitu beharra arrazoitzen duen txostena.

–Dokumentazio tekniko eta ekonomikoa: agiri hauetariko edozein, non zenbatekoa agertuko baita, honako hauek barne: proiektu kostuak, segurtasun azterlana, obra zuzendaritza, segurtasunaren koordinazioa eta gainerako gastu diruz lagungarriak:

  • Lokalak eraiki edo egokitzeko aurreproiektua, behar bezala baloratua.
  • Memoria tekniko baloratua.
  • Enpresa eraikitzailearen aurrekontua.

–Jarduketa proposamenak faseka aurkezten ahalko dira finantzatzeko, baldin eta faseak modu independentean gauzatzeko eta jasotzeko aukera badago.

Deialdi honetan faseren bat finantzatzeak ez dio ekarriko Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuari gainerako faseak finantzatzeko inolako betebeharrik. Hala aurkezten den proiektuan, fase bakoitza, garatu beharreko jarduerak eta dagokien aurrekontua behar bezala zehaztuta egon beharko dira.

Eraikin berri bat egiteko obren kasuan, bai eta handitzeko eta/edo eraberritzeko obren kasuan ere, eraikinean egin beharreko azalera berriaren metro koadro eraikiak ere adierazi beharko dira, eta/edo eraberritze obrak ukitutako azaleraren metro koadroak.

–Erantzukizunpeko adierazpena, non adieraziko baita jarduketen xedeko eraikinean osasun kontsultategia dagoela (bera bakarrik, edo bera eta beste bulego batzuk).

Kontsultategia dagoen eraikinean osasun arlokoak ez diren beste bulego batzuk badaude eta dirulaguntzaren xedeko jarduketak gainerako bulegoak ere ukitzen baditu, jarduketak guztira ukitzen dituen azaleraren metro koadroak eta osasun kontsultategiari soilik dagozkion metro koadroak adierazi beharko dira.

Kontsultategia horretarako berariazko eraikin batean badago eta dirulaguntzaren xedeko jarduketak, osasun kontsultategiaren azalera ez ezik, eraikinaren gainerako azalera ere ukitzen badu, jarduketak guztira ukitzen dituen azaleraren metro koadroak eta osasun kontsultategiari soilik dagozkion metro koadroak adierazi beharko dira.

–Erantzukizunpeko adierazpena, adierazten duena toki-erakundea ez dela betetzen ari zehapen administratibo irmorik edo kondena-epai irmorik emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren arloan, edo, kasua bada, ez daukala betetzeke zehapen edo kondena-epai irmorik aipatu arrazoiengatik.

5.3. Eskaerako akatsak zuzentzea.

Dirulaguntzaren eskaerak ez baditu adierazitako baldintzak betetzen, beharrezko dokumentuak gehitu ez badira edo eskaera baloratzeko alegatu diren funtsezko alderdiak ez badira behar adina frogatu, akatsa zuzentzeko eskatuko zaio toki-erakunde interesdunari; horretarako, hamar egun natural emanen dira, gehienez ere, jakinarazpenaren biharamunetik aitzina, eta ohartaraziko zaio zuzenketarik egin ezean eskaerari uko egindakotzat hartuko dela; hala gertatuz gero, espedientea artxibatzeko ebazpena egin eta jakinaraziko zaio.

6.–Prozedura antolatu, instruitu eta ebazteko eskumena duten organoak.

Balorazio batzorde bat eratzen da, instrukzio organo gisa. Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Oinarrizko Osasun Laguntzako kudeatzailea batzordeburua izanen da, eta Nafarroako Iparraldeko, Nafarroako Ekialdeko, Lizarrako eta Tuterako barrutietako Oinarrizko Osasun Laguntzaren eta Laguntzaren Jarraitutasunerako zuzendariordeak arituko dira batzordekide.

Deialdi honetan ezarritako ondorioetarako, balorazio batzordearen eginkizunak dira dirulaguntzak emateko prozedura antolatzea eta instruitzea.

Batzorde horren proposamena loteslea izanen da, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 20.3 artikuluan ezarritakoari jarraikiz.

Laguntzak emateko prozeduraz ebazteko eskumena Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak du.

7.–Dirulaguntza emateko prozedura, eskaerak baloratzeko irizpideak, eskaeren balorazioa, gutxieneko puntuazioa eta zenbatekoaren esleipena.

7.1. Laguntzak emateko prozedura.

Deialdiko dirulaguntzak emateko prozedura arrunta izanen da, hau da, norgehiagokako prozeduraren bidez emanen dira, hurrengo ataletan ezarritako irizpideekin bat.

7.2. Balorazio irizpideak eta zenbatekoa esleitzeko prozedura.

7.2.1. Aurrekontuko zuzkidura.

Deialdi honi jarraikiz ematen diren dirulaguntzen finantzaketa 2024ra luzatutako 2023ko Gastu Aurrekontuko "Oinarrizko osasun laguntzako zentroak eraiki eta eraberritzeko transferentziak" izeneko 547001-52300-7609-312802 partidaren kargura izanen da.

7.2.2. Laguntza esleitzeko irizpideak.

Instrukzio organoak erakunde bakoitzerako proposatzen duen dirulaguntzaren gehieneko zenbatekoa zehazteko, aurkeztutako proiektu edo aurrekontua, adierazitako beharretarako egokitasuna eta oinarri hauek ezarritako mugak hartuko dira kontuan.

Jarduketaren benetako gastuaren ehuneko ehun finantzatuko da, betiere jarraian adierazten diren gehieneko zenbatekoak errespetatuta.

Eraikin berri bat egiteko obren kasuan, bai eta handitzeko eta/edo eraberritzeko obren kasuan ere, eraikitako azaleraren metro koadro bakoitzeko gehieneko dirulaguntza 2.250 eurokoa izanen da eraikinean eremu berriak eraikitzen direnean, eta 1.250 eurokoa daudenak eraberritzen direnean. Gastu diruz lagungarri guztiak (3. oinarrian adierazitakoak) sartzen dira zenbateko horietan.

Instalazioak egokitzeko eta/edo hobetzeko jarduketa txikien kasuan, gehieneko zenbatekoa jarduketen benetako gastua izanen da.

Kontsultategia dagoen eraikinean osasun arlokoak ez diren beste bulego batzuk badaude, eta dirulaguntzaren xedeko jarduketak gainerako bulegoak ere ukitzen baditu, kontsultategiaren azalarekiko proportzionala izanen da Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak eman beharreko dirulaguntzaren zenbatekoa.

Era berean, kontsultategia horretarako berariazko eraikin batean badago eta dirulaguntzaren xedeko jarduketak, osasun kontsultategiaren eremua ez ezik, eraikinaren gainerako guztia ere ukitzen badu, kontsultategiaren azalerarekiko proportzionala izanen da Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak eman beharreko dirulaguntzaren zenbatekoa.

7.2.3. Balorazio irizpideak.

Aurkeztu eta onartutako eskaerak baloratzeko, irizpide hauei jarraituko die balorazio batzordeak:

Balorazio batzordeak prestatzen duen zerrendan ezarritako lehentasun hurrenkerari jarraikiz emanen dira dirulaguntzak, aurrekontuan dagoen diruaren arabera; zerrenda hori ondoko parametro hauetan oinarrituta eginen da:

a) Balorazio batzordeak ondoan adierazten diren ataletako batean sartuko du eskaera bakoitza, eta Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Oinarrizko Osasun Laguntzako Kudeatzailetzak Nafarroako Foru Komunitateko herritarrei osasun prestazioa ematen dieten kontsultategien arloan dituen lehentasunen eta premien arabera esleituko ditu puntuazioak: 20 puntu gehienez, honela banatuta:

a.1.) Dagoen eraikina handitu edo handitu eta eraberritu beharra, profesionalek zerbitzua emateko espazio berriak (kontsultak, aretoak) lortzeko. Azpiatal honetan, balorazio batzordeak, aurreko paragrafoan adierazitakoaz gain, espazio berrien premiak hartuko ditu kontuan, zentroari esleitutako giza baliabideen plantillaren igoerak (egina edo aurreikusia) eta/edo O-NOZek herritarrei osasun prestazio berriak emateko dituen aurreikuspenak sortuak. 20 puntu gehienez.

a.2.) Dagoen eraikina eraberritu beharra, dauden espazioak berrantolatzeko eta, modu horretan, herritarrei ematen zaien arretaren baldintzak edo profesionalen lan baldintzak hobetzeko. 18 puntu gehienez.

a.3.) Eraikin berri bat egiteko beharra (dagoen eraikinaren neurri desegokia eta espazio eskasia direla-eta), herritarrei ematen zaien arretaren baldintzak edo profesionalen lan baldintzak hobetzeko. 15 puntu gehienez.

a.4.) Dauden instalazioak egokitzeko eta/edo hobetzeko jarduketa txikien beharrak, hirugarren oinarrian zerrendatuak, edo instalazioak sortu beharra. 14 puntu gehienez.

Hiru azpiataletatik bakar bat baloratuko da.

b) Kontsultategian arreta eman behar zaien herritarrak: 5 puntu gehienez, honela xehakatuta:

b.1.) Kontsultategia etengabeko arretarako gunea bada: 2 puntu.

b.2.) Kontsultategiari esleitutako norbanakoaren osasun txartelak: 3 puntu gehienez, honela banatuta:

–1.000 NOT edo gutxiago: 1 puntu.

–1.000 NOT baino gehiago, betiere 2.000 NOT gainditu gabe: 2 puntu.

–2.000 NOT baino gehiago: 3 puntu.

Hurrenkera ordena ezartzeko, emandako puntuazio guztiak batuko dira.

7.2.4. Eskaeren balorazioa:

Aurreko ataletan ezarritakoa erreferentziatzat hartuta, honela baloratuko dira eskaerak:

–Balorazio batzordeak aurkeztutako eskaerak tramitatu, aztertu eta ebaluatuko ditu, oinarri arautzaile hauetan ezarritako irizpide eta lehentasunen arabera, eta organo eskudunari dirulaguntzak emateko ebazpenaren proposamena igorriko dio.

–Balorazio batzordeak arlo horretan adituak diren pertsona fisikoen edo entitate pribatuen aholkularitza eska dezake.

–Eskaerak aurkeztutakoan, toki-erakunde guztiek proposatutako jarduketak sailkatuko ditu instrukzio organoak, eta hurrenkera ordena ezarriko du.

–Instrukzio organoak noiznahi ere eskatzen ahalko dio erakundeari eskaera hobeki baloratzeko edozein argibide.

–Balorazio irizpide guztiak aplikatu ondoren eskatzaile batzuk (bi edo gehiago) berdindurik badaude, oinarri hauen aurreko a) ataleko balorazio irizpidean puntuazio handiena duen eskatzailearen alde ebatziko da; berdinketak badirau, atal horren a.1) azpiatalean puntuazio handiena duenaren alde; berdinketak badirau, atal horren a.2) azpiatalean puntuazio handiena duenaren alde; berdinketak badirau, atal horren a.3) azpiatalean puntuazio handiena duenaren alde; berdinketak badirau, a.4) azpiatalean puntuazio handiena duenaren alde; berdinketak badirau, oinarri hauen aurreko b) ataleko balorazio irizpidean puntuazio handiena duenaren alde; berdinketak badirau, atal horren b.1) azpiatalean puntuazio handiena duenaren alde; eta, berdinketak badirau, atal horren b.2) azpiatalean puntuazio handiena duenaren alde. Aurreko irizpideak aplikatu ondoren ere berdinketak badirau, zozketa bidez ebatziko da.

–Eskaera baterako dirulaguntzaren zenbatekoa gelditzen den saldo erabilgarria baino handiagoa bada, dagokion toki-erakundeari jakinaraziko zaio, eta galdetuko zaio kasuan kasuko aurrekontuko partidaren saldo hori adinako dirulaguntza onartzen duen. Kasu horretan, toki-erakundeak bere gain hartuko du gainerako gastua:

  • Toki-erakundeak onartzen badu, saldo eskuragarria adinako dirulaguntza emanen zaio, eta toki-erakundeak bere gain hartuko du jarduketaren gainerako gastua.
  • Toki-erakundeak onartzen ez badu, balorazio batzordeak proposatuko du dirulaguntza hurrengo eskaerei ematea, hurrenkera ordenari jarraikiz.

7.2.5. Puntuazio txikiena.

Aurkeztutako proiektuek 11 puntuko gutxieneko puntuazioa lortu behar dute dirulaguntza jaso ahal izateko.

Gutxieneko puntuazio hori lortzen ez duten proiektuak kanpo geldituko dira, aurrekontu-baliabideak egonik ere.

7.2.6. Dirulaguntzaren zenbatekoa esleitzea.

Aurreko azpiataletan adierazitako prozeduren eta irizpideen arabera esleituko da dirulaguntzaren zenbatekoa.

8.–Prozeduraren ebazpena.

Eskaerak ebaluatu ondoren, instrukzio organoak egindako ebazpen proposamena ikusita, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak dirulaguntzak emanen ditu ebazpen baten bidez.

Ebazpenean agertuko da dirulaguntza jasoko duen erakunde eskatzailea edo erakunde eskatzaileen zerrenda, zein den dirulaguntzaren xedea eta esleitutako zenbatekoa, bai eta ezetsi diren gainerako eskaerak ere; azken horien artean egonen dira, besteak beste, aurrekontuko baliabideen mugagatik edo eskatzen den gutxieneko puntuazioa ez lortzeagatik ezespena jaso dutenak –partziala edo osoa–, horietariko bakoitzari emandako puntuazioa adierazita, ezarritako balorazio irizpideen araberakoa izanen dena.

Deialdia ebatzi ondoren, emandako laguntzei uko egiten bazaie, soberakina honako hauetara bideratuko da: lehenik, osatu eginen dira hasiera batean kreditu nahikorik ez izateagatik legokiekeena baino zenbateko txikiagoan eman diren dirulaguntzak; eta, bigarrenik, aurrekontuan kontsignatzerik egon ez delako diruz lagundu ez diren jarduketak diruz laguntzeko, lehentasun-hurrenkeran, eta hori, diruz laguntzen den jarduketa gauzatzen ahal denean hamaikagarren oinarrian aurreikusten den epean. Edonola ere, epea eta gastua justifikatzeko modua hamabigarren oinarrian ezartzen den moduan eginen dira.

Ebazpena eman eta jakinarazteko epea 3 hilabetekoa izanen da gehienez, eskaerak aurkezteko epea bukatzen denetik hasita, eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da. Epe hori bukatuta, interesdunek eskaera ezetsi dela ulertzen ahalko dute. Hala ere, Administrazioa beharturik dago ebazpena ematera.

9.–Erakunde onuradunen betebeharrak.

Onuradunak betebehar hauek izanen ditu:

a) Dirulaguntzaren xedeko proiektua eta jarduerak deialdi honen oinarri, baldintza, betebehar formal eta materialen arabera gauzatzea eta dirua, betiere, eman zen kontzeptuetarako baizik ez erabiltzea.

b) Diruz lagundutako jarduketak eta guztirako gastua justifikatzea.

c) Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak edo, indarreko antolamenduaren arabera, eskumena duten beste organo batzuek egiten dituzten egiaztapen lanak eta kontrol tekniko eta finantzariorako jarduerak onartzea eta emandako dirulaguntzari buruz eskatzen dioten dokumentazio guztia eskura jartzea.

d) Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Oinarrizko Osasun Laguntzako Kudeatzailetzari xede berarekin eskatu edo jaso diren bestelako dirulaguntzen berri ematea.

e) Proiektua gauzatu ezin bada edo dirulaguntza ematean ezarritako baldintzak betetzen ez badira, erakunde onuradunak jasotako dirua itzuliko du edo, hala denean, justifikatu ez den zatia.

f) Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legeak onuradunei ezartzen dizkien gainerako betebeharrak.

g) Hizkuntzaren erabilera ez-sexistarekin bat egokitzea txostenen, proiektuen, komunikazioen eta diruz lagundutako jardunarekin zerikusia duten gainerako idatzien testuak.

h) Diruz lagundutako lanen ondorioz kontsultategiko eraikinean gauzatuko diren egitura-aldaketen berri ematea Osasun Jardueren Ikuskapenerako Atalari (Amaia kalea 2, Iruña), posta elektroniko bidez: inspección.centros@navarra.es.

10.–Jarduketek bete beharreko baldintzak.

Osasun kontsultategian eraikitako, handitutako eta/edo eraberritutako espazioa osasun jarduerarako erabiliko da soilik.

Toki-erakundeak, egin beharreko jarduketetarako, Nafarroako Gobernuko Osasun Departamentuaren araudi tekniko-sanitarioa aplikatuko du, eta, zehazki, honako hauek: Osasun establezimenduak sortu, eraberritu edo lekuz aldatzeko eta horien funtzionamendurako baimena eskatzeko administrazio prozedura arautzeko irailaren 1eko 214/1997 Foru Dekretua eta Osasuneko kontseilariaren otsailaren 12ko 37/1999 Foru Agindua, Ospitaleratzerik gabeko osasun zentro, zerbitzu eta establezimenduetarako gutxieneko baldintza tekniko-sanitarioak ezartzen dituena.

Halaber, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileek eraikinean jardunen dutenez, kontuan hartu beharko dira erakunde horren Laneko Arriskuei Aurrea hartzeko Zerbitzuak eta Oinarrizko Osasun Laguntzako Kudeatzailetzak ematen dituzten zehaztapenak.

Erakunde onuradunak behar adinako publizitatea eman beharko dio diruz laguntzen diren jardueren finantzaketa publikoari, eta, zehazki, lanen eremuan kartel bat egonen da, obraren ezaugarriak eta finantzatzen dituen erakundea adierazita.

11.–Jarduketaren lanak egitea.

Diruz lagundutako lanak 2024an gauzatu beharko dira, 12. oinarrian ezarritako justifikazioa egin aurretik, alde batera utzi gabe 13. oinarrian obren harrerari buruz xedatutakoa.

12.–Gastua justifikatzeko epea eta modu balioduna.

Diruz lagundutako jarduketen eta horien gastuaren justifikazioa honako agiri hauek aurkeztuz eginen da:

–Egindako lanei dagozkien fakturak. Obren ziurtagiriak aurkeztuko dira, zuzendaritza fakultatiboak –halakorik badago–, jabeak eta enpresa esleipen-hartzaileak sinatuak.

–Erakundeak PFEZaren atxikipena egin duen fakturetan, justifikatu beharko da diru-sarrera egin dela Nafarroako Ogasunean. Hala ere, faktura egin den eguna dela eta, diru-sarrera ezin bada egin azaroaren 30a baino lehen, atxikipen horiek ordaintzeko konpromisoaren adierazpena aurkeztuko da, aplikatzekoa den araudiarekin bat etorriz.

–Gastu horri dagozkion fakturen titularren banku-kontuetan egindako ordainketen justifikazioa.

–Toki-erakundeko idazkariaren ziurtagiria, adierazten duena kontratista aukeratu dela efizientzia eta ekonomia irizpideekin, eta Kontratu Publikoei buruzko apirilaren 13ko 2/2018 Foru Legearen eta Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen aginduak bete direla.

–Toki-erakundeko idazkariaren edo kontu-hartzailearen ziurtagiria, emandako dirulaguntza zertan gastatu den, haren helburuari nola egokitu zaion eta obra adostasunez hartu den adierazten duena.

–Toki-erakundeko idazkariaren ziurtagiria, adierazten duena betetzen dela txostenen, proiektuen, komunikazioen eta diruz lagundutako jardunarekin zerikusia duten gainerako idatzien testuak hizkuntzaren erabilera ez-sexistarekin bat egokitzeko betebeharra.

Behar denean, gastuaren egiaztagiriak edo dirulaguntza publikoaren xedea frogatzen ahal duen balio juridikoko edozein agiri aurkeztuko dira, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 27. artikuluan aipatutakoari jarraikiz.

Aurretik aipatu den dokumentazioa aurkezteko epea 2024ko azaroaren 30ean bukatuko da.

13.–Dirulaguntzaren ordainketa.

Dirulaguntzaren ordainketa Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 32. artikuluan ezarritakoaren arabera eginen da.

Jarduketen gauzatzearen ordainketa dena batera egiten ahalko da diruz lagundutako jarduera bukatutakoan, edo zatika, zatikako justifikazioen (ziurtagirien) bidez, gastua eta jarduera egin direla frogatu ondoren, aurreko atalean adierazten den bezala.

Ordaindu beharreko zenbatekoak ezin du emandako zenbatekoa gainditu, eta 2024ko azaroaren 30a baino lehen gauzatutako eta justifikatutako jarduketak baino ez dira ordainduko.

Ordainketak konturako ordainketatzat hartuko dira, eta diruz lagundutako jarduketak erabat bukatzeari lotuak egonen dira.

Obrak 2025eko apirilaren 30a baino lehen hartu ez badira, hamabosgarren oinarri arautzailean xedatutakoari jarraituko zaio.

14.–Erakunde onuradunaren betebeharrak ez betetzea eta itzulketa.

Hartutako zenbatekoa itzuli beharko da, osorik edo partez, diruz lagundutako jarduketa gauzatzen ez bada, dirulaguntza emateko ezarritako baldintzak betetzen ez badira, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 35. artikuluan aipatzen diren zergatikoak gertatzen badira edo oinarri arautzaile hauetan berariaz aipatzen diren betebeharrak betetzen ez badira. Legez ezarritako kasuetan, gainera, bidezkoa izanen da dirulaguntza ordaindu zenetik itzuli beharraren gaineko ebazpena ematen den arte sortutako berandutze-interesak ordaintzeko eskatzea.

Dirua itzultzea eskatzeko prozedurak aipatutako artikuluan xedatutakoari jarraituko dio, eta hasten denetik 12 hilabeteko epean ebatzi beharko da.

Erakunde onuradunak ia betebehar guztiak betetzen dituenean eta bere konpromisoak betetzeko jarrera garbia erakusten duenean, proportzionaltasun irizpideari jarraikiz zehaztuko da itzuli beharreko zenbatekoa, ikusita zenbat eta noraino ez diren bete dirulaguntza emateko ezarritako baldintzak. Jardueraren benetako gastuaren %70 edo gehiago gauzatu denean, betebeharrak ia osorik bete direla iritziko zaio.

15.–Erantzukizuna eta zehapen araubidea.

Dirulaguntza hartzen duen erakundea Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 43. artikuluan eta hurrengoetan ezarrita dagoen dirulaguntzen arloko administrazio arau-hausteentzako zehapen araubidearen mende egonen da eta han ezarritako erantzukizunak izanen ditu.

Dirulaguntzen arloko zehapenak erregelamendu bidez finkatzen den prozeduraren arabera ezarriko dira, edo, halakorik izan ezean, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen VI. tituluan xedatutakoari jarraikiz.

16.–Dirulaguntzaren oinarri arautzaileen eta dirulaguntza ematearen kontrako errekurtsoak.

Oinarri arautzaileen eta dirulaguntza ematea erabakitzen duen ebazpenaren kontra, gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahalko da, Osasuneko kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, argitaratu eta biharamunetik hasita, bat etorriz Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluekin, eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 126. artikuluarekin.

17.–Aplikatu beharreko araudia.

Deialdi hau eta haren oinarriak Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legean ezarritakoari jarraituz egin dira; beraz, oinarri arautzaileotan jasota ez dagoen guztian, lege hori oso-osorik bete beharko da.

Iragarkiaren kodea: F2402138