108. ALDIZKARIA - 2024ko maiatzaren 27a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

SAN ADRIANGO, AZAGRAKO, ANDOSILLAKO ETA CARCARKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Deialdia, gizarte-langile lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko

San Adriango, Azagrako, Andosillako eta Carcarko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateak, Mankomunitateko buruaren maiatzaren 14ko 007/2024 Ebazpenaren bidez, ondotik azaltzen den deialdia onetsi du.

Deialdiaren oinarriak eskuragarri daude egoitza elektronikoko iragarki-taulan: http://ssociales.sedelectronica.es.

San Adrianen, 2024ko maiatzaren 14an.–Mankomunitateko burua, José Luis Alcalde Echarri.

OINARRIAK

1.–Deialdiaren xedea eta arau orokorrak.

1.1. Deialdi honen xedea da B mailako gizarte-langile lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzea (plantillan 22 kodea duena), errelebo-kontratuaren modalitatean lanpostuaren erretiroa estaltzeko (plantillan 01 kodea duena), San Adriango, Andosillako, Azagrako eta Carcarko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatearen zerbitzuan jardun dezan.

1.2. Era berean eta 11. oinarrian xedatutakoari jarraikiz, deialdi honen xedea da izangaien zerrenda bat eratzea, gizarte-langile lanpostua aldi baterako betetzeko, hautapen-prozesuan probak gainditu bai baina lanposturik lortzen ez duten izangaiekin.

1.3. Errelebo-kontratuari aplikatu beharreko araubide juridikoa izanen da jasorik dagoena urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 12.6 eta 7. artikuluetan (legegintzako errege-dekretu horren bidez onetsi zen Langileen Estatutuaren testu bategina) eta urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 215. artikuluan (legegintzako errege-dekretu horren bidez onetsi zen Gizarte Segurantzari buruzko Lege Orokorraren testu bategina).

1.4. Lanpostuaren ordainsariak izanen dira abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuan B mailarako oro har ezarritakoak (legegintzako foru-dekretu horren bidez onetsi zen Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren testu bategina); orobat, izanen ditu Mankomunitatearen plantilla organikoan jasotako ordainsari osagarriak.

Lanaldiaren araubidea zerbitzuaren beharretara egokituko da, eta noiznahi aldatzen ahalko dute administrazio organo eskudunek, horretarako ezarritako prozedurari jarraikiz.

1.5. Deialdia eta haren oinarriak lotesleak izanen dira Administrazioarentzat, hautaproben epaimahaientzat eta parte-hartzaileentzat.

1.6. Lanpostuaren titular izendatzen denaren eginkizunek barne hartzen dituzte zerbitzuaren gizarte programak. Mankomunitateko Burutzak antolatuko ditu zeregin eta lan guztiak, eta ez zaio zeregin edo lan zehatz bat esleituko profesional jakin bati soilik.

2.–Izangaiek bete beharreko baldintzak.

2.1. Oposizio-lehiaketa honetan onartuak izateko, izangaiek baldintza hauek bete beharko dituzte, eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunean:

A) Espainiako nazionalitatea izatea, edo Europar Batasuneko beste estatu batekoa, edo langileen joan-etorri askea aplikatzekoa den edozein estatutako nazionalitatea, betiere Europar Batasunak izenpetu eta Espainiak berretsitako nazioarteko tratatuen arabera, Europako Erkidegoa Eratzeko Tratatuan zehazten diren baldintzetan.

Orobat, parte hartzen ahalko dute espainiarren eta lehen aipatu diren estatuetako herritarren ezkontideek edo legez eratutako izatezko bikotekideek, baldin zuzenbidez banandurik ez badaude, bai eta haien ondorengoek eta haien ezkontideenek ere, baldin eta bi ezkontideak zuzenbidez banandurik ez badaude eta ondorengoak 21 urtetik beherakoak badira edo, adin horretatik gorakoak izanez gero, haien bizkar bizi badira.

B) Hamasei urte beteak izatea, eta erretiroa nahitaez hartzeko gehieneko adina gainditua ez izatea.

C) Eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunean, Gizarte Laneko diplomadun edo gradudun titulua edo baliokidetzat aitortutako beste titulu bat edukitzea, edo hori eskuratzeko eskubideak ordaindu izanaren gordekina. Atzerrian lortutako tituluak badira, homologazioaren frogagiria eduki beharko da.

D) Uztailaren 28ko 26/2015 Legearen arabera (lege horren bidez aldatu zen haurrak eta nerabeak babesteko sistema), gizarte-langileen lanpostuan aritzeko baldintza da epai irmo baten bidez kondenatua ez izatea sexu-askatasunaren eta sexu-ukigabetasunaren aurkako delitu batengatik, ez eta gizakien salerosketarengatik ere.

E) Behar den gaitasun fisiko eta psikikoa izatea bete behar diren eginkizunetan aritzeko.

F) Eginkizun publikoak betetzeko desgaitua edo gabetua ez izatea, eta inongo administrazio publikoren zerbitzutik kendua ez izatea.

2.2. Espainiako nazionalitatea ez duten izangaiek aurkeztu beharko dute zinpeko aitorpena edo hitzematea, adierazteko ez dutela diziplina-zehapenik edo kondena penalik, galarazten dienik beren estatuko funtzio publikoan sartzea.

2.3. Lanpostua eskuratzen duen izangaiak aurreko baldintzak frogatu beharko dituzte deialdi honen 9. oinarrian ezarritako epean eta moduan. Izangaiek baldintza horiek bete beharko dituzte eskabideak aurkezteko epearen muga-egunean, bai eta hautapen-prozesu osoan mantendu ere, izendatu arte.

Eskabideak aurkeztean frogatu beharko da titulazio-baldintza betetzen dela.

3.–Eskabideak.

3.1. Deialdian parte hartzeko eskabideak modu telematikoan aurkeztu beharko dira, San Adriango, Andosillako, Azagrako eta Carcarko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatearen egoitza elektronikoaren bidez (http://ssociales.sedelectronica.es). Horretarako epea 30 egun naturalekoa izanen da, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita. Azken eguna baliogabea bada, hurrengo lehen egun baliodunera arte luzatuko da epea.

3.2. Eskabideek bat etorri behar dute egoitza elektronikoko deialdiaren aipamenean jasotako ereduarekin (http://ssociales.sedelectronica.es). Eskabideetan, izangaiek adierazi beharko dute betetzen dituztela deialdian eskatutako baldintza guztiak.

3.3. Izangaiek eskabidea behar bezala beteta aurkeztu beharko dute, eta, horretaz gain, deialdiko baremoan ezarritakoaren arabera alegatu nahi dituzten merezimenduen frogagirien kopia konpultsatuak. Izangaiek behar bezala ordenaturik alegatuko eta frogatuko dituzte merezimenduak, baremoko puntuazio eskemari jarraikiz (II. eranskina). Ez da onartuko epez kanpo aurkeztutako merezimendurik.

3.4. Desgaitasun aitortua (%33koa edo handiagoa) duten izangaiek, baldin egokitzapenik behar badute ariketak egiteko, denboran edo baliabideetan, zilegi izanen dute eskabidean eskatzea, eta, hartarako, aparteko orri batean adierazi beharko dute nolako minusbaliotasuna duten eta zer egokitzapen eskatzen duten. Horrekin batera, aurkeztu beharko dute legeen arabera desgaitasun bat dutela frogatzeko agiria, organo eskudunak emana.

3.5. Eskabideak aurkezteko epea luzaezina da.

3.6. Eskabidean atzematen diren akats materialak edo egitezkoak ofizioz edo interesdunak eskaturik zuzentzen ahal dira, noiznahi.

4.–Izangaien onarpena eta erreklamazioak.

4.1. Eskabideak aurkezteko epea buruturik, San Adriango, Andosillako, Azagrako eta Carcarko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko buruak ebazpen bat emanen du, izangai onartu eta baztertuen zerrenda onesteko, eta aginduko du argitara emateko Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta oinarrizko gizarte zerbitzuen mankomunitatearen egoitza elektronikoan (http://ssociales.sedelectronica.es).

4.2. Behin-behineko zerrenda Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, izangai baztertuek hamar egun balioduneko epea izanen dute erreklamazioak aurkezteko eta, akatsik egin badute, haiek zuzentzeko.

4.3. Erreklamazioetarako epea iraganik, eta horiek ebatzirik, San Adriango, Andosillako, Azagrako eta Carcarko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko buruak ebazpen bat emanen du, izangai onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda onesteko, eta aginduko du argitara emateko Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta Mankomunitatearen egoitza elektronikoan (http://ssociales.sedelectronica.es).

4.4. Onartuen zerrendetan agertzeak ez du esan nahi izangaiei aitortzen zaienik betetzen dituztela deialdian eskatutako baldintzak. Behin aztertuta izangaiek aurkeztu behar duten dokumentazioa edo Administrazioak bere eskuetan daukana, ohartuz gero baldintzaren bat ez dela betetzen, interesdunek galdu eginen dituzte deialdian parte hartzeagatik dituzten eskubide guztiak.

5.–Kalifikazio-epaimahaia.

5.1. Hauek izanen dira kalifikazio-epaimahaiko kideak:

Epaimahaiburua: José Luis Alcalde Echarri, San Adriango, Andosillako, Azagrako eta Carcarko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko burua.

Ordezko epaimahaiburua: Blanca Esther Alcalde Esparza, San Adriango, Andosillako, Azagrako eta Carcarko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko buruordea.

Epaimahaikidea: Maite Salcedo Gurpegui, gizarte-langilea.

Ordezko epaimahaikidea: María Isabel Palacios Romero, gizarte-langilea.

Epaimahaikidea: María Reyes Marco Del Rincón, gizarte-langilea.

Ordezko epaimahaikidea: María de Mar Llorente Jiménez, gizarte-langilea.

Epaimahaikidea: Elizagorriko, Lodosako, Mendabiako, Sartagudako eta Sesmako Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko gizarte-langile bat.

Ordezko epaimahaikidea: Elizagorriko, Lodosako, Mendabiako, Sartagudako eta Sesmako Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko gizarte-langile bat.

Idazkaria: María Flor Laparte Rodríguez, San Adriango, Andosillako, Azagrako eta Carcarko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko idazkaria.

Ordezko idazkaria: Isidro López Bozal, San Adriango Udaleko idazkaria.

5.2. Kalifikazio-epaimahaiko kideek parte hartzeari uko egin beharko diote, eta organo deitzaileari horren berri eman, baldin badaude abstenitzeko egoera batean, urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23. artikuluaren arabera (Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko Legea).

Izangaiek, halaber, zilegi izanen dute epaimahaikideak errekusatzea, egoera horietako bat gertatzen denean (urriaren 1eko 40/2015 Legearen 24. artikulua).

5.3. Hautaprobak hasi baino lehen eratu beharko da epaimahaia.

5.4. Epaimahaia ezin izanen da eratu, ez eta jardun ere, gutxienez kideen gehiengo osoa ez badago bertan. Gainera, epaimahaiaren eraketak eta jarduketek balio izateko, epaimahaiburuak eta idazkariak edo haien ordezkoek egon beharko dute.

5.5. Epaimahaiak gehiengoz ebatziko ditu deialdiaren oinarrien interpretazioari eta aplikazioari buruz sortzen diren auzi guztiak.

5.6. Epaimahaiak aholkulari adituen laguntza izan dezake, proba batzuetan nahiz guztietan laguntzeko. Aholkulari horiek beren espezialitate teknikoetan baizik ez dira ariko, eta haietan bakarrik emanen diote laguntza epaimahaiari.

6.–Hautapen sistema: oposizio-lehiaketa.

6.1. Hautapen-prozesua bi alditan eginen da; lehiaketaldia lehenik eta oposizioaldia gero, oinarri hauetan zehazten den gisara.

6.2. Izangai onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda onesten duen ebazpenean zehaztuko da oposizioaldia non, noiz eta zer ordutan hasiko den. Gero, epaimahaiak gainerako proben emaitzak argitara emanen ditu, hurrenez hurreneko iragarkien bidez, San Adriango, Andosillako, Azagrako eta Carcarko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatearen egoitza elektronikoan (http://ssociales.sedelectronica.es).

7.–Lehiaketaldia.

7.1. Epaimahaiak baloratuko ditu izangaiek alegatutako merezimenduak, behar bezala frogatuak, 7.3 apartatuan aipatzen den baremoaren arabera. Epaimahaiak noiznahi eska ditzake izangaiek alegatutako merezimenduei buruzko argibideak eta datu osagarriak.

7.2. Epaimahaiak ezin izanen du inola ere kontuan hartu alegatu gabeko eta agiri bidez frogatu gabeko merezimendurik, eta ezin izanen du puntuazio handiagorik eman, baremoan apartatu bakoitzerako adierazitako gehieneko puntuazioa baino.

7.3. Deialdiaren II. eranskineko baremoaren arabera kalifikatu eta puntuatuko ditu epaimahaiak alegatu eta frogatu diren merezimenduak. Lehiaketaldia ez da baztergarria izanen, eta 20 puntu lortzen ahalko dira gehienez, merezimenduen baremoei buruzko II. eranskineko atalen arabera banaturik.

7.4. Merezimenduen balorazioa burututa, epaimahaiak argitara emanen du gizarte zerbitzuen mankomunitatearen egoitza elektronikoan, izangai bakoitzak lortutako puntuazioa zehazturik.

8.–Oposizioaldia.

8.1. Oposizioak honako ariketa hauek izanen ditu:

–Lehen ariketa: teorikoa. Test motako 60 galderaz osatutako galde-sorta bati erantzun beharko zaio idatziz, deialdi honen I. eranskinean ageri diren gaiei buruz. Galdera bakoitzari erantzuteko zenbait aukera eskainiko dira, baina bakarra izanen da zuzena. Erantzun okerrak zigortu eginen dira. Ariketa egiteko, izangaiek 90 minutu izanen dituzte gehienez.

–Bigarren ariketa: teoriko-praktikoa. Deialdi honen I. eranskinean ageri diren gaiei buruzko kasu bat ebatzi beharko da. Ariketa egiteko, izangaiek 180 minutu izanen dituzte gehienez.

8.2. Oposizioko ariketen balorazioan 80 puntu emanen dira gehienez, honela banatuak:

–Lehen ariketa: 30 puntu gehienez.

–Bigarren ariketa: 50 puntu.

8.3. Oposizioko ariketak baztertzaileak izanen dira. Bazterturik geldituko dira ariketa bakoitzean gehieneko puntuazioaren erdia gutxienez lortzen ez duten izangaiak.

8.4. Lehen eta bigarren ariketak gutun-azal itxiaren sistemaren bidez eginen dira.

8.5. Ariketa bakoitzaren kalifikazioa bukatutakoan, epaimahaiak argitara emanen du ariketa gainditu duten izangaien zerrenda, hura egin den tokian eta San Adriango, Andosillako, Azagrako eta Carcarko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatearen egoitza elektronikoan (http://ssociales.sedelectronica.es). Zerrendarekin, lortutako kalifikazioak adieraziko dira, eta aditzera emanen da oposizioko hurrengo ariketa non, noiz eta zer ordutan eginen den, gutxienez 48 ordu lehenago.

8.6. Dei bakarra eginen da ariketa bakoitzerako. Izangaiek aldean eraman beharko dute nortasun agiri nazionala, pasaportea edo gidabaimena. Oposiziotik kanpo geldituko dira bertaratzen ez direnak edo aipatutako agirietako baten bidez nor diren frogatzen ez dutenak.

8.7. Hautaprobak egiteko, behar diren eta posible diren egokitzapenak eginen dira desgaitasun aitorturen bat dutenendako, denbora eta baliabideen aldetik, eskabidean hala eskatu badute.

8.8. Probaren hasieran, epaimahaiak zehaztuko du zenbat denbora utziko zaien izangaiei proba egiteko. Halaber, epaimahaiak erabakiko du zer material behar den probak egiteko, eta behar den denborarekin jakinaraziko du aurretiaz San Adriango, Andosillako, Azagrako eta Carcarko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatearen egoitza elektronikoan (http://ssociales.sedelectronica.es).

8.9. Oposizioaldiko azken kalifikazioa edo balorazioa kalkulatzeko, batuko dira ariketa guztietan lortutako puntuazioak.

9.–Probak gainditu dituzten izangaien zerrenda eta agirien aurkezpena.

9.1. Azken ariketaren kalifikazioa bukatutakoan, epaimahaiak argitara emanen du probak gainditu dituzten izangaien zerrenda, guztira lorturiko puntuazioaren ordenan, Mankomunitatearen egoitza elektronikoan (http://ssociales.sedelectronica.es). Halaber, Mankomunitateko buruari izendapen-proposamena igorriko dio, puntuaziorik handiena eskuratu duen izangaiaren alde. Guztizko puntuazioa kalkulatzeko, lehiaketaldian eta oposizioaldian erdietsitako puntuazioak batuko dira.

Berdinketarik gertatuz gero, joko da oposizioaldiko bigarren ariketan puntuazio handiena lortu dutenen alde. Berdinketak badirau, lehen eta hirugarren ariketetan lortutako puntuazioak hartuko dira kontuan, hurrenkera horretan. Berdinketak badirau, zozketa publikoa eginen da.

Proposamen hori Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.

9.2. Izendapen-proposamena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta 30 egun naturaleko epearen barnean, proposatutako izangaiak honako agiri hauek aurkeztu beharko ditu gizarte zerbitzuen mankomunitatearen erregistro orokorrean:

1.–Nortasun agiri nazionalaren jatorrizkoa eta fotokopia.

2.–Eskatzen den titulazio akademikoaren jatorrizkoa eta fotokopia, edo hura eskuratzeko eskubideak ordaindu izana frogatzen duen gordekinarenak.

3.–Zinpeko aitorpena, adierazten duena ez dagoela desgaitua edo gabetua eginkizun publikoetarako, eta ez dela kendua izan inongo administrazio publikoren zerbitzutik.

4.–Osasun ziurtagiria, frogatzen duena ez duela eritasunik edo akats fisikorik, galarazten dionik karguaren eginkizunetan aritzea.

5.–Zin egitea edo hitzematea Nafarroako Foru Eraentza begiratuko duela, Konstituzioari eta legeei men eginen diela eta karguaren eginkizunak zintzo beteko dituela.

9.3. Epe horren barrenean, eta aski justifikaturik dauden ezinbesteko kasuetan izan ezik, agiri horiek aurkezten ez dituztenak ezin izanen dira funtzionario izendatu, eta ordura arteko egintza guztiak baliorik gabe geldituko dira, horrek ezertan galarazi gabe deialdian parte hartzeko eskaeraren faltsukeria dela-eta dagokien erantzukizuna, halakorik egin badute.

9.4. Aurreko apartatuan aurreikusitako kasuan, 9.1 apartatuan aipatzen den zerrendan hurrengoa den izangaiak beteko du lanpostua, eta harekin ere aurreko apartatuetan adierazitako prozedura bera erabiliko da.

10.–Izendapena eta lanpostuaz jabetzea.

10.1. Behin hautapen-prozesua bukaturik eta izendatzeko proposatu den izangaiak aurkezten dituenean aurreko 9.2 oinarriak aipatzen dituen agiriak, alkate udalburuak San Adriango, Andosillako, Azagrako eta Carcarko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko langile lan-kontratudun finko izendatuko du, gizarte-langile lanpostuan jardun dezan.

10.2. Izendapena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.

10.3. Izendatutako izangaiak hilabeteko epean hartu beharko du lanpostuaren jabetza, izendapena jakinarazten zaionetik hasita. Epe horretan, ezinbesteko arrazoiak salbu, karguaz jabetzen ez bada, San Adriango, Andosillako, Azagrako eta Carcarko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko lan-kontratudun finkoa izateko eskubide guztiak galduko ditu. Horrela gertatuz gero, 9.3 eta 9.4 oinarriek ezarritakoari jarraikiko zaio.

11.–Aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrenda.

11.1. Nafarroako Administrazio Publikoetan sartzeko Erregelamenduaren 42. artikuluan xedatuarekin bat, eta deialdi honen 1.3 oinarrian ezarritakoarekin bat, aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrenda prestatuko da, probak gainditu baina lanposturik lortu ez duten izangaiekin.

11.2. Aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrenda argitara emanen da San Adriango, Andosillako, Azagrako eta Carcarko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatearen egoitza elektronikoan (http://ssociales.sedelectronica.es).

11.3. Lortutako azken puntuazioaren arabera ezarriko da zein den ordena aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrendan.

12.–Errekurtsoak.

Deialdi honen, deialdiaren oinarrien eta aplikatzeko egintzen aurka, honako errekurtso hauetako bat aurkezten ahalko da, hautara:

a) Berraztertzeko errekurtsoa, egintzaren organo egileari zuzendua, hilabeteko epean, jakinarazi edo argitaratu eta biharamunetik hasita.

b) Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Administrazioarekiko Auzien Iruñeko Epaitegiari zuzendua, bi hilabeteko epean, errekurtsoaren xedeko egintza edo erabakia jakinarazi edo argitaratu eta biharamunetik hasita.

c) Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, hilabeteko epean, errekurtsoaren xedeko egintza edo erabakia argitaratu edo jakinarazten denetik hasita.

Kalifikazio-epaimahaiaren egintzen aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkez daiteke, deialdia egin duen udal organoari zuzendua, hilabeteko epean, errekurritutako egintza edo erabakia jakinarazten denetik hasita.

I. ERANSKINA.–GAI-ZERRENDA

Gai-zerrenda orokorra

1. gaia.–Espainiako 1978ko Konstituzioa: printzipio orokorrak. Oinarrizko eskubideak eta betebeharrak.

2. gaia.–13/1982 Lege Organikoa, abuztuaren 10ekoa, Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzkoa: atariko titulua eta II. titulua. Nafarroaren ahalmen eta eskumenak.

3. gaia.–6/1990 Foru Legea, uztailaren 2koa, Nafarroako Toki Administrazioari buruzkoa: Xedapen orokorrak. Toki-erakundeen antolaketa eta administrazioa. Administrazioarteko harremanak. Nafarroako toki-erakundeen funtzionamenduaren araubidea. Hiritarren partaidetza eta informazioa.

4. gaia.–40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzkoa: Atariko titulua. Xedapen orokorrak, jarduteko printzipioak eta sektore publikoaren funtzionamendua. III. titulua. Administrazioarteko harremanak.

5. gaia.–251/1993 Legegintzako Foru Dekretua, abuztuaren 30ekoa, zeinaren bidez onesten baita Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren testu bategina: I. titulua: Xedapen orokorrak. II. titulua: Funtzionario publikoak. III. titulua: Behin-behineko langileak. IV. titulua: Lan-kontratudunak.

6. gaia.–39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa. Administrazio-prozedurari buruzko xedapen orokorrak. I. titulua: Prozedurako interesdunak. II. titulua: Administrazio publikoen jarduera: jarduketa-arau orokorrak, epemugak eta epeak. III. titulua: Administrazio egintzak: Administrazio egintzen betekizunak. Egintzen efikazia. Deuseztasuna eta deuseztagarritasuna. IV. titulua. Administrazio prozedura erkideari buruzko xedapenak: Prozeduraren bermeak. Prozeduraren hasiera, antolamendua, instrukzioa eta amaiera. Betearazpena. V. titulua. Egintzak administrazio-bidetik berrikustea: ofiziozko berrikuspena eta administrazio errekurtsoak.

7. gaia.–113/1985 Foru Dekretua, ekainaren 5ekoa, Nafarroako Administrazio Publikoetan sartzeko Erregelamendua onesten duena.

8. gaia.–5/2018 Foru Legea, maiatzaren 17koa, Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzkoa. I. titulua: Xedapen orokorrak. II. titulua: Gardentasuna: gardentasuna jarduera publikoan eta publizitate aktiboa. III. titulua: Informazio publikoa eskuratzeko eskubidea: arau orokorrak, hura gauzatzeko prozedura eta aurkaratzeko araubidea. VI. titulua. Nafarroako Gardentasunaren Kontseilua.

9. gaia.–3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa. I. titulua: Xedapen orokorrak. II. titulua: Datu babesaren printzipioak. III. titulua: Pertsonen eskubideak.

10. gaia.–Genero-berdintasuna: 3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, Gizonen eta Emakumeen Berdintasun Eragingarrirako. Atariko titulua. I. titulua: Berdintasun-printzipioa eta bereizkeriaren aurkako babesa. II. titulua: Berdintasunerako politika publikoak. Printzipio orokorrak. V. titulua: Berdintasun-printzipioa enplegu publikoan (I., II. eta III. kapituluak).

11. gaia.–2/2018 Foru Legea, apirilaren 13koa, Kontratu Publikoei buruzkoa. Atariko titulua eta I. titulua: Kontratistak. Kontratuen tipologia eta araubide juridikoa. Kontratu publikoen kontratu kudeaketarako printzipioak eta arauak. Publizitate arauak eta adjudikazio prozedurak. Kontratuak betearaztea. II. titulua: Administrazio Publikoek egiten dituzten kontratuen arau berariazkoak.

Gai-zerrenda espezifikoa.

1.–38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, Dirulaguntzei buruzkoa. Atariko titulua (I. eta II. kapituluak) eta I. titulua (I., II., III. eta IV. kapituluak).

2.–Andosillako, Azagrako, Carcarko eta San Adriango Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatearen Estatutuak. 1992-11-11ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala.

3.–Andosillako, Azagrako, Carcarko eta San Adriango Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko Etxeko laguntza-zerbitzuaren ordenantza. 2017-03-06ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala.

4.–15/2006 Foru Legea, abenduaren 14koa, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa.

5.–69/2008 Foru Dekretua, ekainaren 17koa, Gizarte Zerbitzu Orokorren Zorroa onesten duena: prestazio bermatuak eta bermatu gabekoak; eta 30/2019 Foru Dekretua, martxoaren 20koa, zeinaren bidez hura aldatzen baita.

6.–48/2020 Foru Dekretua, uztailaren 15ekoa, zeinaren bidez arautzen baitira oinarrizko gizarte-zerbitzuen oinarrizko programak eta finantzaketa sistema.

7.–15/2016 Foru Legea, azaroaren 11koa, Gizarteratzeko eta errenta bermaturako eskubideak arautzen dituena.

8.–26/2018 Foru Dekretua, apirilaren 25ekoa, Gizarteratzerako eta Errenta Bermaturako Eskubideen Garapenari buruzkoa.

9.–39/2006 Legea, abenduaren 14koa, Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzkoa.

10.–1/2011 Foru Legea, otsailaren 15ekoa, Mendetasun-egoera aitortzeko prozedura ezartzen duena eta Nafarroan mendetasun-egoera baloratzeko ekipoak eta organoa osatuko dituzten langileen antolamendua, eginkizunak eta araubidea ezartzen dituena.

11.–1/1996 Lege Organikoa, urtarrilaren 15ekoa, Adingabearen Babes Juridikoari buruzkoa, eta Kode Zibilaren eta Prozedura Zibilaren Legearen zati batzuk aldatzekoa.

12.–5/2000 Lege Organikoa, urtarrilaren 12koa, Adingabeen Erantzukizun Penala arautzen duena.

13.–12/2022 Foru Legea, maiatzaren 11koa, Haur eta nerabeei arreta eta babesa eman eta haien familiak, eskubideak eta berdintasuna sustatzekoa.

14.–28/2018 Foru Legea, abenduaren 26koa, Nafarroan Etxebizitzarako Eskubide Subjektiboa arautzen duena.

15.–8/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategina onesten duena: Prestazio ez-kontributiboak: Pentsio ez-kontributiboak eta Prestazio ez-kontributiboei buruzko xedapen erkideak.

16.–220/2022 Errege Dekretua, martxoaren 29koa, zeinaren bidez onesten baita nazioarteko babesaren arloko harrera sistema arautzeko erregelamendua.

17.–94/2016 Foru Dekretua, urriaren 26koa, Nafarroako Gizarteratze eta Laneratze Enpresen kalifikazioaren, erregistroaren eta laguntzen araubidea ezartzen duena.

18.–259E/2024 Foru Agindua, martxoaren 22koa, zeinaren bidez deialdi bat onesten baita, 2024. urterako, toki entitateei dirulaguntzak emateko enplegu sozial babestuko proiektuak gara ditzaten.

19.–8/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategina onesten duena: Prestazio ez-kontributiboak: pentsio ez-kontributiboak eta prestazio ez-kontributiboei buruzko xedapen erkideak.

20.–62/2013 Foru Agindua, urtarrilaren 18koa, mendekotasuna dutenentzako laguntzaren arloko hainbat prestazio eta zerbitzuren arteko bateragarritasun araubidea ezartzen duena eta mendekotasuna duten pertsonak etxean gelditu eta haien zaintzaileei sostengua emateko laguntza ekonomikoak arautzen dituena.

21.–476/2018 Foru Agindua, abenduaren 19koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, mendekotasuna duten pertsonak etxean gelditzeko dirulaguntzak arautuko dituena, zerbitzu bat kontratatzeko: zaintzaile profesional bat eta/edo zerbitzu enpresa bat.

22.–1/2013 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 29koa, Desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren testu bategina onartzen duena. Legearen xedea. Definizioak eta printzipioak. Aplikazio-eremua. Aukera berdintasunerako eskubidea. Sustapen- eta defentsa-neurriak.

23.–197/2018 Foru Agindua, ekainaren 15ekoa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana. Honen bidez arautzen da zer prozedura eta familiako egoera baloratzeko zer baremo aplikatuko diren adineko pertsonak, desgaitasun bat dutenak, gaixotasun mental bat dutenak edo gizartean bazterturik edo horrela gertatzeko arriskuan daudenak artatzeko egoitza plazetara sartzeko.

24.–675/2023 Errege Dekretua, zeinaren bidez aldatzen baita 1051/2013 Errege Dekretua, abenduaren 27koa, autonomia pertsonalerako eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeko sistemaren prestazioak arautzen dituena (alegia, Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legeak ezarritako prestazioak).

25.–180/2009 Foru Agindua, maiatzaren 7koa, Familia, Gazteria, Kirol eta Gizarte Gaietako kontseilariak emana, Larrialdietarako Telefono Zerbitzuaz baliatzeko arauak ematen dituena.

26.–92/2020 Foru Dekretua, abenduaren 2koa, arautzen dituena, batetik, Nafarroako Foru Komunitateko gizarte zerbitzuen sistemaren barruan, egoitza zerbitzuen, eguneko zerbitzuen eta zerbitzu anbulatorioen funtzionamendua adinekoen, desgaitasuna dutenen, nahasmendu mentala dutenen, adigabeentzako arretaren eta gizarte inklusioaren arloetan, eta, bestetik, baimenen, aurretiazko komunikazioen eta homologazioen araubidea.

27.–38/2023 Foru Dekretua, apirilaren 5ekoa, honako hauek aldatzen dituena: 92/2020 Foru Dekretua, abenduaren 2koa, arautzen dituena, batetik, Nafarroako Foru Komunitateko gizarte zerbitzuen sistemaren barruan, egoitza zerbitzuen, eguneko zerbitzuen eta zerbitzu anbulatorioen funtzionamendua adinekoen, desgaitasuna dutenen, eritasun mentala dutenen eta gizarte inklusioaren arloetan, eta bestetik, baimenen, aurretiazko komunikazioen eta homologazioen araubidea, eta 69/2008 Foru Dekretua, ekainaren 17koa, gizarte zerbitzu orokorren zorroa onesten duena eta, horrekin batera, gizarte eta osasun arloko arreta integralerako zerbitzu soziosanitarioak eta migrazio politiken zerbitzuen zorroa onartzen dituena. 2023ko 94. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, maiatzaren 5ekoa.

28.–210/2009 Foru Agindua, ekainaren 1ekoa, Familia, Gazteria, Kirol eta Gizarte Gaietako kontseilariak emana, zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoak arautzen dituena.

29.–8/2021 Legea, ekainaren 2koa, zeinaren bidez legeria zibila eta prozesala erreformatzen baitira desgaitasuna duten pertsonei gaitasun juridikoa egikaritzen laguntzeko.

30.–19/2021 Legea, abenduaren 20koa, bizitzeko gutxieneko diru-sarrera ezartzen duena, eta 789/2022 Errege Dekretua, irailaren 27koa, bizitzeko gutxieneko diru-sarrera eta norberaren konturako lan-errenten edo jarduera ekonomikoaren ondoriozko diru-sarrerak bateragarri egitea arautzen duena, prestazioaren onuradunen gizarteratzeko eta laneratzeko benetako aukerak hobetze aldera.

31.–Gizarte Zerbitzuen Erabiltzaileen Informazio Sistema (SIUSS), UTS V.5 mailako SIUSS eskuliburua: Gizarte Zerbitzuen Erabiltzaileendako Informazio Sistema. SIUSS espedienteen kudeaketa. Aurretiko hitzordua.

32.–Gizarteratzeko Eskubidearen Informazio Sistema (SIDIS), SIDIS erabiltzailearen eskuliburua, 1.7 bertsioa.

33.–Andosillako, Azagrako, Carcarko eta San Adriango Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatearen larrialdi sozialeko laguntzei buruzko ordenantza. 2019-03-11ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala.

34.–Nafarroako Pobreziari eta Desberdintasun Sozialei buruzko VI. Txostena. Nafarroako Gobernuko Eskubide Sozialetako Departamentua, Iruña, 2022, Errealitate Sozialaren Behatokiak egina.

35.–Langabeen gizarte-babesa: sorospen berezia, prestazio kontributiboa, prestazio kontributiboaren ordainketa bakarra, langabezia-sorospena eta LEA (laneratzeko errenta aktiboa).

36.–Gizarte lanaren kode deontologikoa. Nafarroako Gizarte Langintzaren Elkargo Ofiziala.

II. ERANSKINA.–MEREZIMENDUEN BAREMOA

Administrazio publikoetan egindako zerbitzuak.

–Administrazio publikoetan, xede den lanpostuaren antzeko ezaugarriak dituzten lanpostuetan, B mailan, emandako zerbitzuak, baldin lanposturako nahitaezkoa bazen Gizarte Laneko diplomadun titulua izatea: 2 puntu urteko.

–Administrazio publikoetan, aurrekoak ez diren B mailako beste lanpostu batzuetan egindako zerbitzuak: 1 puntu urteko.

–Enpresa pribatuetan, xede den lanpostuaren antzeko ezaugarriak dituzten lanpostuetan, emandako zerbitzuak, baldin lanposturako nahitaezkoa bazen Gizarte Laneko diplomadun titulua izatea: 1 puntu urteko.

Oharrak:

1. Urteen kopurua osoa ez bada, emanen da zerbitzuan egindako aldiari proportzioan dagokion puntuazioa. Era berean, lanaldi partzialetan egindako zerbitzuen kasuan, emanen da proportzioan dagokion puntuazioa.

2. Ez dira baloratuko deialdia argitaratu ondoren egindako zerbitzuak.

3. Gehieneko puntuazioa ezin da 20 puntu baino handiagoa izan.

Iragarkiaren kodea: L2407762