62. ALDIZKARIA - 2023ko martxoaren 28a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

BURLATA

Aldaketa, Burlatako udalerrian euskararen erabilera eta sustapena arautzen duen udal ordenantzan. Behin betiko onespena

Burlatako Udalak, 2022ko azaroaren 24an egindako osoko bilkuran, hasierako onarpena eman zion Burlatako udalerrian euskararen erabilera eta sustapena arautzen duen udal ordenantzaren aldaketari.

Hasierako onespenari dagokion iragarkia 2022ko abenduaren 13ko 248 zenbakiko Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu ondoren, legez aurreikusitako jendaurrean jartzeko epea igaro ondoren, eta aurkeztutako alegazioak ebatzi ondoren, 2023ko otsailaren 23ko osoko bilkuran, behin betiko onartu zen aldaketa, eta dagozkion ondorioetarako argitaratu zen.

Jende guztiak jakin dezan argitaratzen dena.

Burlatan, 2023ko martxoaren 2an.–Alkatea, Ana María Góngora Urzaiz.

ZIOEN AZALPENA

Komunitateen kultura-ondarearen barruan, hizkuntzak dira nagusi. Giza komunikaziorako tresna nagusiak direnez, gizarte-bizitzaren funtsezko euskarri dira, identifikazio kolektiborako elementu eta gizarteetako kideen arteko elkarbizitzarako eta elkar ulertzeko faktore. Aldi berean, hizkuntzak historia propioaren sinbolo eta testigantza dira, hizkuntzak erabiltzen dituzten herrien esperientzia kolektiboa belaunaldietan zehar jaso, gorde eta transmititzen duten heinean.

Europako hizkuntza guztiak defendatzeko Eskualdeetako edo Eremu Urriko Hizkuntzen Europako Gutunak onartzen du horrelako neurri bereziak hartzea euskara bezalako hizkuntzen alde, hizkuntza horiek sustatzeko eta sustatzeko eta, horrela, hizkuntza horien hiztunen eta gainerako biztanleen arteko berdintasuna lortzeko.

Nafarroa bezala, beren ondarean hizkuntza bat baino gehiago edukitzeagatik ohoratzen diren erkidegoak altxor hori gordetzera eta hondatzea edo galtzea saihestera behartuta daude. Are gehiago, ondare horren babesa ezin da gauzatu eta ez da gauzatu behar hizkuntzen arteko aurkakotasunetik edo aurkakotasunetik, baizik eta Konstituzioaren 3.3 artikuluak ezartzen duen bezala; izan ere, horietan, bereziki errespetatu eta babestu beharreko kultura-ondarea aitortzen da. Nafarroako arau-esparrua Euskarari buruzko abenduaren 15eko 18/1986 Foru Legea da.

Belaunaldiz belaunaldiko hizkuntzen transmisioa zaintzeko, sustatzeko eta sustatzeko betebehar hori udalerrietara estrapolatzen da, eta udalerriok euskara Nafarroako ondare immateriala den altxorra mantentzen lagundu behar dugu.

Printzipio horien gainean oinarritzen da ordenantza hau, Toki Administrazio honen eta herritarren arteko harremanak arautzen dituena, euskarari eta Burlatako herritarren hizkuntza-eskubideei dagokienez, eta euskararen kudeaketa, sustapena eta erabilera arautzen dituena.

Iruñeko Administrazioarekiko Auzietako Epaitegiek emandako zenbait epai eta Nafarroako Administrazio Auzitegiak emandako ebazpenak ikusita, non zuzenbidearen kontrakotzat jo den euskara meritua ez den lanpostu guztiak merezimendu gisa baloratzea, beharrezkoa da azterketa bat egitea Burlatako eremuan euskararen erabilera eta sustapenari buruzko egungo Ordenantzaren artikuluak aldatzeko, baldin eta organo judizial eta administratibo desberdinek xedatutakoa bete ez badaiteke.

I. KAPITULUA

Ordenantzaren aplikazio-eremua

1. artikulua. Aplikazio-eremua.

Ordenantza hau Burlatako Udalean aplikatuko da, hau da, zentzu hertsian, bere erakunde autonomiadunetan, enpresa publikoetan eta udal eskumeneko zerbitzuen kudeaketaren esleipendunetan.

2. artikulua. Euskarari buruz.

Burlatako Udalak eta bere menpeko gainerako entitateek euskara erabiliko dute Ordenantza honetako xedapenen arabera, aplikazio orokorrekoak izan daitezen. Bai barne-funtzionamenduari dagokionez, bai herritarrekiko eta erakunde eta organismo guztiekiko harremanei dagokienez, helburu nagusia euskara sustatzea eta erabilera normalizatzea izango da.

Udal-eskumeneko zerbitzuetan, hirugarrenek edozein kudeaketa-formula erabiliz ematen dituztenean, Ordenantza hau aplikatuko da.

II. KAPITULUA

Administrazioen arteko harremanak

3. artikulua. Beste administrazio batzuei zuzendutako dokumentazioa.

Burlatako Udalak beste administrazio publiko batzuetara zuzentzen dituen dokumentuak, jakinarazpenak eta komunikazio administratiboak, oro har, bi hizkuntzetan idatziko dira.

4. artikulua. Beste administrazio batzuetatik jasotako dokumentazioa.

Eremu euskaldunean eta eremu mistoan dauden erakunde ofizialetatik zein administrazioetatik edo Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren zerbitzu zentraletatik jasotako edozein dokumentu jatorrizko lekura bidaliko da, euskaraz idatzita ez badago, eta birlanduak ele bietan bidaltzeko eskatuko da; hala ere, dagokion administrazio-izapidea emango zaio, Udalaren funtzionamendu egokiari kalterik egin gabe.

III. KAPITULUA

Herritarren eskubideak

5. artikulua. Herritarren eskubideak aitortzea.

Burlatako herritar guztiek dute euskara ahoz zein idatziz ezagutzeko eta erabiltzeko eskubidea. Ondorioz, Burlatako Udalak hizkuntz eskubide hauek aitortzen dizkie beren bizilagunei:

a) Udalarekin, azpikontratatutako enpresekin (Burlatan zerbitzu publikoak ematen dituzten heinean) eta haren mendeko erakunde autonomo guztiekin harremanak euskaraz izateko eskubidea, ahoz zein idatziz, zerbitzuaren kalitateari kalterik egin gabe.

b) Udalak antolatu eta/edo kudeatutako prestakuntza-eskaintzak, jarduerek, Burlatako musika-eskolak, haur-eskolak eta abarrek gutxienez Burlatako D ereduko eskolatzearen parekoa izango den eskaintza bermatu beharko dute.

c) Udalaren argitalpenak eta Udalak egunkari, aldizkari, sare sozial, irrati eta beste edozein komunikabideren bidez helarazten dituen albiste eta komunikazio guztiak euskaraz jasotzeko eskubidea.

d) Udalaren bilera publikoetan, herritarrek zuzenean parte hartuta, euskaraz egiteko eskubidea izango dute.

6. artikulua. Herritarrek eskatutako harremanak.

Udaletxera idatziz euskaraz jotzea aukeratzen duten herritarrei euskaraz erantzungo zaie. Ahal den neurrian, zerbitzu tekniko bakoitzak izango du itzulpena egiteko ardura, eta euskara-zerbitzua izango da eskatutakoaren eta jakinarazi beharreko udal-erabakiaren edo -erantzunaren behin betiko itzulpena baliozkotzeko eskuduna.

7. artikulua. Herritarrek aukeratutako aukera bermatzeko neurriak.

Herritarrek Udalera berak aukeratutako hizkuntzan jo dezaketenez, Udalak neurri egokiak hartuko ditu Udalarekin harremana euskaraz izan nahi duten herritarren aukera bermatzeko.

Udalaren neurrien artean, administrazioarekin harremana euskaraz izan nahi duen komunitatea identifikatzea dago. Kasu horretan, Udala euskaraz komunikatuko da. Udalaren gainerako komunikazioetan, euskarak konpentsazio-tratua jasoko du.

Herritarrei arreta emateko zerbitzuetan, lehenengo komunikazioa bi hizkuntzetan egingo da, euskarari lehentasuna emanez. Aldiz, herritarrak aukeratzen duen hizkuntzan jarraituko da.

IV. KAPITULUA

Hizkuntza-paisaiari buruz

8. artikulua. Errotulazioa.

Udalak eta hark kudeatzen eta/edo kontratatzen dituen erakundeek errotulazioa ele bitan izango dute.

Testu elebidunek, batez ere errotulazioari dagokionez, tamaina eta ikusgarritasun bera izango dute bi hizkuntzetan. Testua bi zutabetan dagoenean, ezkerrean, testua gaztelaniaz agertuko da, eta eskuinean, euskarazko testua; goialdean, bertikalean, testua gaztelaniaz idatziko da, eta, behealdean, testua euskaraz.

Horrela, honako elementu hauek elebidunak izango dira, eta berdintasunezko tratamendua emango zaie:

–Bandoak, ediktuak, kartelak eta informazio-plakak.

–Zigiluak, tanpoiak, logotipoak, idazpuruak eta antzeko elementuak.

–Eraikin, kale eta espazio publikoen errotulazioa.

–Udaleko ibilgailuen ataleko bulego eta bulegoen errotulazioa, langileen arropak eta uniformeak.

–Turismo-intereseko tokien seinaleztapen horizontala zein bertikala, zerbitzuen kontrola eta trafiko-adierazleak.

–Udalak herritarren eskura jartzen dituen dokumentuak eta ereduak, administrazio-prozedurei buruzko informazioa emateko.

9. artikulua. Kartelak eta bestelako komunikazioak.

Kartelak elebidunak izango dira elementu guztietan.

Kultura eta kirol jardueren berri emateko liburuxkak, esku programak, katalogoak eta abar, besteak beste, ele bitan argitaratuko dira, berdintasunetik hurbilen dagoen formula erabiliz: letren tamaina, koloreen intentsitatea, espazioen banaketa...

Jarduera beste hizkuntza mota batzuen bidez garatzen bada (ikusizkoa, musikala, plastikoa, etab.), informazioa bi hizkuntzetan ere emango da.

10. artikulua. Komunikabideekiko harremana.

Udalak prentsan argitaratzen dituen iragarkiak, oharrak eta oharrak, besteak beste, ele bitan txertatuko dira, berdintasunetik hurbilen dagoen formula erabiliz: letren tamaina, koloreen intentsitatea, espazioen banaketa...

Ikus-entzunezko komunikabideetako -irratia eta telebista- publizitatea ere bi hizkuntzetan egingo da.

Publizitate instituzionala txertatzerakoan, euskarazko iragarkiak euskaraz gehien irakurtzen diren egunkarietan argitaratuko dira.

Bestalde, beti hartuko dira kontuan herriko komunikabideak.

11. artikulua. Argitalpenak.

Burlatako Udalaren eta haren mendeko erakundeen argitalpenak ele bitan egingo dira, interes orokorrekoak direnean eta herritar guztiei zuzentzen zaizkienean.

Argitalpenak euskarri berean egingo dira, hau da, euskarak eta gaztelaniak leku bera izango dute.

12. artikulua. Komunikabide propioak: BIM.

Aurreko artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, BIM udal-informazioko buletina ele bietan egingo da, bi hizkuntzetako testuak tartekatuz.

Araudi horren arabera, mezua euskaraz zein gaztelaniaz transmititu behar den kasuetan, berdintasunetik hurbilen dagoen formula erabiliko da: letren tamaina, koloreen intentsitatea, espazioen banaketa.

Enpresa iragarleei jakinaraziko zaie iragarkiak erabat edo zati batean bi hizkuntzetan jartzeko aukera, eta, horretarako, euskara zerbitzuaren laguntza eskainiko zaie.

Eremu mistoan kokatutako administrazio publikoek eta sektore publiko instituzionaleko erakundeek, eremu horretako biztanleei bakarrik ematen badiete zerbitzua, neurri egokiak hartuko dituzte webguneetako informazioa eta haien bidez egin daitezkeen izapide administratiboak euskaraz eta gaztelaniaz eskuragarri daudela bermatzeko.

V. KAPITULUA

Langileak eta udalaren barne-funtzionamendua

13. artikulua. Udal-langileen plantilla organikoa eta euskara ikastea.

Aurreko artikuluetan ezarritakoa betetzeko, Burlatako Udalak beharrezko neurriak hartuko ditu udal langileek euskara ikas dezaten. Horretarako, plan bat egingo du, lanpostuen sailkapena kontuan hartuta, bere eginkizunak kontuan hartuta, udal langileek euskara jakitea zein epetan beharrezkoa den zehazteko.

Aurretik ezarritakoa betetzeko, lantalde bat eratuko da, eta hark aztertuko du egin beharreko proposamena. Txostenak, gutxienez, elementu horiek hartu beharko ditu kontuan (herritarrekin ahozko eta idatzizko harreman handiena duten udal-eremuei buruzko azterketa, administrazio-prozedura ohikoenak, aipatutako eremu edo prozeduretan sartutako lanpostuen hizkuntza-eskakizunen definizioa, herritarrei euskarazko arreta bermatuko dieten zirkuitu elebidunen azterketa), jardun-plan bat ezartzeak ezarritako hizkuntza-eskakizuna eskuratu ahal izateko bitartekoak, baliabideak eta epeak finka ditzan.

Udaleko plantilla organikoan zehaztuko dira euskararen ezagutza behar duten lanpostuak.

1.–Lanpostu elebidunetan egiaztatu beharko diren euskararen ezagutza-mailak, lanpostuaren ezaugarrien arabera, Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuan ezarritako B1, B2 edo C1 izango dira.

2.–B1 ezagutza-maila D edo E mailako lanpostu elebidunetan bakarrik eskatu ahal izango da, baldin eta beren eginkizun nagusien artean ez badute administrazio-eginkizunik, non eta ez den zehazten, aldez aurretik aztertu eta justifikatu ondoren.

14. artikulua. Udaleko plantilla organikoak zehaztuko du, kasu bakoitzean, aurreko artikuluan aipatutako lanpostuen euskararen ezagutza-maila. Horretarako, euskara-zerbitzuak eta langileen arloak plantilla organikoan beharrezkoak diren hizkuntza-eskakizunen balorazioa egingo dute. Balorazio hori ez da loteslea izango, eta plantilla organikoaren espedientean sartu beharko da.

VI. KAPITULUA

Udal-organoen funtzionamendua

15. artikulua. Bilkura-deialdiak.

Informazio-organoen eta organo exekutiboen deialdi guztiak bi hizkuntzetan idatziko dira.

16. artikulua. Euskara, lan-hizkuntza.

Udal-organo guztiek, informatiboek zein exekutiboek, euskara laneko eguneroko hizkuntza gisa erabili ahal izango dute, kideek aho batez hala erabakitzen badute. Akordio hori hartzen duten organoen bilerak euskaraz egingo dira.

Kasu horietan, bi hizkuntzetan idatziko dira akta, zirkular, komunikazio eta dokumentu guztiak (gaztelaniaz zein euskaraz).

17. artikulua. Herritarrak ezagutzea eta erabilera sustatzea.

1.–Burlatako Udalak euskararen eta bere egoera soziolinguistikoaren inguruko gaiei buruzko informazio-maila handitzeko, ikaskuntza sustatzeko eta esparru guztietan gehiago erabiltzeko ekimenak edo kanpainak sustatuko ditu.

2.–Burlatako Udalak Nafarroako Gobernuaren eta beste udal entitate batzuen ekimen eta kanpainetan parte hartuko du.

3.–Burlatako Udalak parte hartuko du helduen irakaskuntzarako matrikulazio-kanpainetan, familia barruan euskara transmititzeko kanpainan, eta euskarazko aldizkarietan edo euskara sustatzeko aldizkarietan.

18. artikulua. Dirulaguntzak jasotzeko baldintzak.

Herri-administrazioei dagokie euskara gizarte-esparru guztietan eta publizitatean erabil dadin beharrezko neurriak hartzea, euskararen presentzia areagotzeko udalerriko gizarte-bizitzan. Horrenbestez, Burlatako Udalak, helburu horrekin berarekin eta bere jarduera-eremuaren barruan, honako neurri hauek hartu eta betearaziko ditu:

Udalak diruz laguntzen dituen edo Udalarekin edo haren erakunde autonomoekin lankidetza-hitzarmena sinatzen duten elkarte, klub, fundazio, kolektibo, talde eta GKEek sustatzen dituzten jardueretan, Udalaren dirulaguntzak jasotzen dituzten erakundeek ordenantza honetan xedatutakoa beteko dute.

a) Burlatako Udalaren dirulaguntzak jasotzen dituzten elkarteek eta erakundeek, pertsona fisikoek eta juridikoek, bi hizkuntzetan egin beharko dute dirulaguntza jaso duten jarduerei buruzko propaganda, ahoz zein idatziz, bai eta idazki, iragarki, ohar edo komunikazio publiko oro ere. Era berean, ospakizun zehatzetan bozgorailu bidez igorritako mezuak euskaraz ere komunikatu beharko dira. Euskaraz eta gaztelaniaz egiten diren komunikazioen eta adierazpenen elementuak ele bietan egingo dira, berdintasunetik hurbilen dagoen formula erabiliz. Horretarako, Euskara Zerbitzuari laguntza eskatu ahal izango diote.

b) Eskariari euskaraz erantzuteko behar diren baliabideak jarriko dituzte, taldeak gaztelaniaz osatzeko baldintza berberak betez (parte hartzaileen gutxienekoak...).

c) Neurri egokiak hartuko dira jarduera horietan erabiltzen den diruz lagundutako janzkera elebiduna izan dadin pixkanaka.

d) Udalak bere helburuen artean euskara sustatzea duten herriko erakundeak ekonomikoki eta materialki sustatu eta lagunduko ditu, beren lana modu egoki eta eraginkorrean egin dezaten.

e) Herriko denda eta negozioetan errotuluak ele bietan erabiltzea sustatuko da, bai Euskara Zerbitzuaren zuzeneko laguntzaren bidez itzulpenak errazteko, bai establezimenduetako errotuluak eta kartelak berritzeko dirulaguntzen deialdien bidez.

19. artikulua. Normalizazio-planak.

Artikulu honetan ezarritakoa betetzeko, Udalak, euskara zerbitzuaren bitartez, euskararen erabilera sustatzeko kanpainak egingo ditu herriko bizitza sozial eta kulturalaren eremu guztietan, bereziki merkataritza, lanbide, kultura eta kirol erakundeei zuzenduta, besteak beste. Helburua izango da enpresek, merkataritza-establezimenduek eta mota guztietako erakundeek normalizazio-planak abian jartzen laguntzea.

Normalizazio-planak abian jartzen dituzten enpresek aholkularitza eta laguntza ekonomikoa jasoko dute, euskara-zerbitzuak ezartzen dituen baldintzetan.

20. artikulua. Toponimia.

Burlatako Udala arduratuko da udalerriko toponimia zaintzeaz eta horri buruzko informazioa zabaltzeaz. Kaleak, plazak, eraikinak eta udalerriko gainerako elementuak izendatzeko orduan, toponimoak lehenetsiko dira, hizkuntza bakoitzaren grafia akademikoa erabiliz.

Edonola ere, Euskaltzaindiaren irizpideen arabera, euskarazko jatorrizko eta ohiko izenek lehentasuna izango dute gainerako izendapenekiko.

21. artikulua. Burlatako udalerrian zerbitzuak ematen dituzten gainerako Administrazio Publikoek Ordenantza hau betetzen dela bermatu beharko dute. Bestela, Udalak dagokion erakundeari eskatuko dio bete dezala.

22. artikulua. Unibertsitatez kanpoko irakaskuntza.

Udalak jarduera osagarriak bultzatuko ditu eskola munduan euskararen erabilera sustatzeko.

Hori guztia ikastetxeekin eta kultura- eta kirol-erakundeekin elkarlanean egingo da, baita euskara sustatzea helburu dutenekin ere.

23. artikulua. Udal haur-eskola.

Udalak haur jaioberriak dituzten gurasoengana joko du Haur Udal Eskolaren eredua ezagutzera emateko. Burlatako Udalak 0-3 urteetan euskarazko eskaintza bermatuko du.

24. artikulua. Helduen alfabetatzea eta euskara ikastea.

Hizkuntza normalizazioaren arloan, ordenantza honen helburuetako bat Burlatan hiztun kopurua handitzea eta euskal hiztunak alfabetatzea izanik, eta kontuan hartuta euskararen erabileraren normalizazioa erantzukizun publikoa dela, Udal honek bereziki sustatuko eta bultzatuko du helduen alfabetatzea eta ikaskuntza.

25. artikulua. Euskararen erabilera areagotzea gizarte-bizitzan.

Udalak euskararen erabilera areagotzeko prozesuak bultzatuko ditu hainbat sektoretan. Horri dagokionez, haur, gazte eta helduentzako kultura eta aisialdiko jarduerak antolatuko ditu, euskararen alde lan egiten duten eragileekin elkarlanean.

Bestalde, Udalak neurriak hartuko ditu jendearentzat zabalik dauden paisaietan euskararen erabilera bultzatzeko, batez ere merkataritzan eta elkarteen munduan.

26. artikulua. Udal Euskara Zerbitzua.

Burlatako Udalak euskara zerbitzu propio eta espezifikoa izango du. Euskara Zerbitzua arduratuko da Ordenantza hau aplikatzeaz. Burlatako Udalak kudeaketa egokia egiteko beharrezkoak diren giza baliabideak, baliabide materialak eta ekonomikoak gaituko ditu.

Era berean, Burlatako Udalak hautetsiak, udal langileak, erakundeak eta herritarrak elkartzeko formula parte-hartzailea mantenduko du, udal hizkuntza politika eztabaidatu, diseinatu, elkarlanean aritu, gauzatu eta baloratzeko. Gaur egun, formula hori Herritarren Partaidetzarako Kontseiluaren Euskara Atalean zehazten da.

27. artikulua. Kexak izapidetzea.

Udalerri barruan, edozein zerbitzu publikotan, Ordenantza honetan ezarritakoa betetzen ez bada, kexa izapidetu ahal izango da Euskararen Udal Zerbitzuaren bidez, Administrazioko organo eskudunari bidal diezaion. Beharrezkoa izanez gero, Udalbatzak berak zuzenduko du kexaren xede den egoera.

VII. KAPITULUA

28. artikulua. Urteko jarduera-programak.

Burlatako Udalak, bere Euskara Zerbitzuaren bitartez, urteko eta urte anitzeko jarduera programak prestatuko ditu, euskararen inguruko gaiei buruzko informazio maila handitzeko eta euskararen ezagutza eta erabilera sustatzeko gizarte esparru guztietan.

29. artikulua. Nafarroako Gobernuaren ekimenetan eta beste toki-erakunde batzuekin batera parte hartzea.

Burlatako Udalak Nafarroako Gobernuaren ekimen eta kanpainetan parte hartuko du eta, mankomunitatean, beste udal entitate batzuekin batera. Udalak bere herritarrei eskaintzen dizkien zerbitzuak eta jarduerak Mankomunitate, Partzuergo edo beste erakunde autonomo batzuen bidez aurkezten direnean, Burlatako Udalak eskatuko du herritarrei eskaintzen zaizkien zerbitzu eta jardueretan euskarazko eskaintza berma dadila.

30. artikulua. Musika-eskola.

Hilarión Eslava Musika Eskolak eskaintzen duen irakaskuntzan eskariaren antzeko euskarazko eskaintza dagoela bermatu behar da.

31. artikulua. Kultura Arloa eta Kirol Arloa.

Ahalegina egingo da Udaleko Kultura eta Kirol arloetan 3 eta 18 urte bitarteko haur eta gazteentzat egiten diren jardueren eskaintza euskaraz izan dadin, gutxienez, aipatutako biztanleria hizkuntza horretan eskolatzearen proportzio berean.

32. artikulua. Euskal hiztunak.

Burlatako Udalak aldian behin azterlan bat egingo du euskal hiztunen ehunekoa ezagutzeko, udalerriko egoera soziolinguistikoa hobeto ezagutzeko eta berentzako kanpaina espezifikoak hobeto egiteko.

33. artikulua. Lurralde ez-euskaldunetatik datozen pertsonentzako sentsibilizazio-kanpainak.

Kanpaina bereziak egingo dira beren jatorria dela-eta euskararekin harremanik izan ez duten pertsonentzat, haien berri izan dezaten. Era berean, haurren eta helduen artean ezagutza sustatzeko neurriak bultzatuko dira.

34. artikulua. Euskarazko eskaintza udal-zerbitzuetan.

Udal-zerbitzuek egiten duten eskaintza (kirola, kultura, hezkuntza, etab.) gaztelaniaz eta euskaraz egingo da, maila berean.

35. artikulua. Udal-proiektuak.

Udal-arlo, -proiektu eta -programa guztietan kontuan hartuko da Ordenantza honen bizkarrezurra den hizkuntza-normalizazioaren irizpidea.

AZKEN XEDAPENAK

Lehenengoa.–Indarrean jartzea.

Ordenantza hau behin betiko onarpen erabakia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hamabost egunera sartuko da indarrean.

Bigarrena.–Ordenantza gizarteratzea.

Ordenantza hau behin betiko onartu ondoren, gizarteratu egingo da sare sozialen, erakusketen eta hitzaldien bidez, Burlatako eragile sozialek horren berri izan dezaten. Era berean, Udaleko administrazio-organo guztiei bidaliko zaie, jakinaren gainean egon daitezen eta aplika ditzaten.

Hirugarrena.–Ordenantza berrikustea.

Ordenantza hau indarrean jartzen denetik lau urtean behin, Euskara Zerbitzuak eta parte hartzeko organo sektorialak hizkuntza-normalizazioko prozesuan lortutako emaitzak ebaluatuko ditu eta, hala badagokio, Ordenantza berrikusteko proposatuko dio Udalari.

Iragarkiaren kodea: L2303728