55. ALDIZKARIA - 2023ko martxoaren 17a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.3. Foru Aginduak

13/2023 FORU AGINDUA, otsailaren 28koa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, zeinaren bidez garatzen baita lekualdatutako langileentzako araubide berezia eta onesten baitira 149 eta 150 ereduak, hurrenez hurren: "Lekualdatutako langileentzako araubide berezirako aukera, uko egitea, baztertzea eta aplikazio epearen bukaera komunikatzea" eta "Lekualdatutako langileentzako araubide bereziari dagokion pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren autolikidazioa".

Zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzko abenduaren 28ko 36/2022 Foru Legearen bidez, aldatu da lekualdatutako langileentzako araubide berezia, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Legearen Testu Bateginean aurreikusita dagoena, ekainaren 2ko 4/2008 Legegintzako Foru Dekretuak onetsitakoan.

Araubide berezia 10.2 artikuluan zegoen aurreikusita, eta orain, berriz, Testu Bategineko III. tituluko II. kapituluko atal berri batean sartu da, 6.ean. Batetik, haren aplikazio eremua zabaltzen da, aurrerantzean ez baita mugatuko I+G+b arlora eta unibertsitateko irakaskuntzara; aitzitik, antolaketa, kudeaketa, teknika, finantza eta merkataritza arloetako jarduerak ere hartuko ditu barnean. Bestetik, araubidea aplikatzen ahalko zaio lekualdatutako langilearen ezkontideari edo bikote egonkorreko kideari ere.

Halere, aplikazio eremuan ez dira sartzen enpresa enplegatzaileak atzerrian dauden bere filialetara lekualdatzen dituen langileak, atzerrian denbora bat egin ondoren (10 urte bitarte izaten ahal da) haien enpresara edo Espainian kokatutako beste filial batera itzultzen direnean, egoera horrek ez duelako laguntzen zerga-pizgarriaren xedea erdiesten, alegia, Nafarroako Foru Komunitatera talentua erakartzen.

Orobat, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan lekualdatutako langileentzako araubide berezia hautatzen dutenek betebehar errealaren arabera tributatuko dute ondarearen gaineko zergan.

Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariaren abenduaren 27ko 225/2011 Foru Aginduak ezartzen du zein diren baldintzak eta prozedura subjektu pasibo zehatz batzuek, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren subjektu pasibo izaerari eutsita, ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga ordaindu ahal izateko.

Azaroaren 15eko 971/2012 Foru Aginduak osatzen ditu arlo honetako arauak, eta onesten ditu 150 eredua (Espainiako lurraldera joanarazitako langileei aplikatzen ahal zaien araubide bereziari dagokion pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpena) eta 149 eredua (Espainiako lurraldera joanarazitako langileentzako araubide berezia aplikatzeko jakinarazpena).

Lekualdatutako langileentzako araubide berezian 36/2022 Foru Legeak egindako aldaketen ondorioz, beharrezkoa da bi foru aginduen edukia eguneratzea indarreko araubidera egokitzeko. Egoera horretaz baliatuz, eta erregelamendu garapena arau bakar batean biltzea komeni delakoan, horixe da foru agindu honen helburua, baita aurreko foru aginduak indargabetzea ere.

Horrenbestez, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Legearen Testu Bategineko 52 ter.4 artikuluak emandako gaikuntza erabiliz,

AGINTZEN DUT:

1. artikulua. Lekualdatutako langileentzako araubide bereziaren aplikazio eremua.

1. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Legearen Testu Bategineko 52 ter artikuluan aipatzen diren pertsona fisikoek aukeratzen ahalko dute lekualdatutako langileentzako araubide berezia aplikatzea. Testu bategina ekainaren 2ko 4/2008 Legegintzako Foru Dekretuaren bidez onetsi zen.

2. Testu Bategineko 52 ter.1.a) artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako, bereziki kualifikatutako lanak Gizarte Segurantzako araubide orokorraren 1. kotizazio taldean sartutako lanbide kategoria bat duten langileek egindakoak izanen dira. Aplikatu beharreko Gizarte Segurantzako araubidea araubide orokorra ez denean, edo jatorriko herrialdeko Gizarte Segurantzaren gaineko legeriari eusten zaionean, langileen lanbide kategoriak Gizarte Segurantzako araubide orokorraren 1. kotizazio taldean sartutako lanbide kategorien baliokidea izan beharko du.

3. Ulertuko da Espainiako lurraldera lekualdatzearen arrazoia 52 ter.1.a) artikuluan bildutako jarduerekin zuzenean eta nagusiki lotutako lanak egitea dela, lan horiek 52 ter artikuluak aipatzen duen lan kontratuaren barruan egitearen truke zergaldi bakoitzean jasotzen diren ordainsari guztiek langilearen etekin guztien %85 egiten badute gutxienez.

2. artikulua. Lekualdatutako langileentzako araubide bereziaren edukia.

1. Araubide berezi hau aplikatzearen ondorioz, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren tributu zorra ezarriko dute, soilik, Espainiako lurraldean lortutako errentek, Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergari buruzko Legearen Testu Bateginean, martxoaren 5eko 5/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoan, establezimendu iraunkor baten bitartekaritzarik gabe lortutako errentetarako ezarritako arauei jarraikiz, artikulu honetan aurreikusitako berezitasunekin betiere.

2. Zehazki, arau hauek aplikatuko dira:

a) Ez da aplikatuko Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergari buruzko Legearen Testu Bategineko 5., 6., 8., 9.,10. eta 11. artikuluetan xedatutakoa.

b) Araubide berezi hau aukeratzen duten subjektu pasiboek zein bere aldetik tributatuko dute kargaren menpeko errentaren sortzapen erabateko edo partzial bakoitza, eta ez da zilegi haien arteko konpentsaziorik.

c) Oro har, errenta bakoitzari dagokion zerga-oinarria haren zenbateko osoa izanen da, Pertsona fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Legearen Testu Bategineko arauei jarraituz zehaztua.

d) Ondare gehikuntzei dagokien zerga-oinarria zehazteko, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Legearen Testu Bategineko III. tituluko II. kapituluko 4. atalean aurreikusitako arauak aplikatuko zaizkio ondare aldaketa bakoitzari, 39.3 artikuluan xedatutakoa izan ezik. Testu bategin horretako 52. artikuluan ezarritakoa ere aplikatuko da, 1.a) apartatuko bigarren paragrafoan xedatutakoa izan ezik.

3. Kuota osoa ateratzeko, Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergari buruzko Legearen Testu Bategineko 25.1 artikuluan aurreikusitako karga tasak aplikatuko zaizkio zerga-oinarriari.

4. Kuota diferentziala ateratzeko, zergaren kuota osoari zenbateko hauek kenduko zaizkio:

a) Dohaintzengatiko kenkariak, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Legearen Testu Bategineko 62.4 artikuluan ezarritako moduan.

b) Subjektu pasiboaren errenten gainean egindako atxikipenak eta konturako diru-sarrerak, baita ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren kontura ordaindutako kuotak ere.

5. Araubide berezi honen konturako ordainketak direla-eta, ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren araudian ezarritakoari jarraituz eginen dira atxikipenak eta konturako diru-sarrerak. Dena dela, maiatzaren 24ko 174/1999 Foru Dekretuak onetsitako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregelamenduaren 65.2.a) artikuluan aurreikusitako inguruabarrak gertatuz gero, zein entitate egoiliarretan edo establezimendu iraunkorretan ematen dituzten zerbitzuak subjektu pasiboek, haiek daude behartuta atxikipenak egitera subjektu pasibo horiek Espainiako lurraldean lortzen dituzten errentei dagokienez.

Aurreko paragrafoan aipatu atxikipenak eta konturako diru-sarrerak direla eta, Zergaren Erregelamenduaren 90. artikuluan aurreikusitako betebehar formalak gauzatzeko, ez-egoiliarren errentaren gaineko zergan establezimendu iraunkor baten bitartekorik gabe lortutako errentetarako aurreikusitako aitorpen ereduak erabiliko dira.

6. Araubide berezi hau aplikatu behar duten subjektu pasiboak beharturik egonen dira pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpena 7. artikuluan onesten den ereduan aurkeztu eta izenpetzera.

Aitorpena aurkeztean, subjektu pasiboek zehaztu beharko dute zein den tributu zorra eta, hala badagokio, haren sarrera egin.

7. Espainiako lurraldean diren ondasun higiezinen eskualdaketei Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergari buruzko Legearen Testu Bategineko 25.2 artikuluan aurreikusitakoa aplikatuko zaie, araubide berezi hau aplikatzea aukeratzen duten pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren subjektu pasiboek egindako eskualdaketak direnean.

Ondorio horietarako, subjektu pasiboek komunikatu beharko diete eskuratzaileari eta eskualdaketaren eragiketan esku hartzen duen fede-emaile publikoari araubide berezia aplikatzea aukeratu dutela. Komunikazio hori egiaztatu beharko da eragiketa formalizatzeko eskritura publikoan.

3. artikulua. Lekualdatutako langileentzako araubide bereziaren aplikazio epea.

1. Lekualdatutako langileak araubide berezi hau aplikatzen ahalko du egoitza fiskala Espainiara aldatzen duen zergaldian, bai eta hurrengo bost zergaldietan ere. Haren ezkontideak edo bikote egonkorreko kideak aplikatzen ahalko du, horretarako baldintzak betetzen baditu, lekualdatutako langileari ere aplikatzen ahal zaionean.

Ulertuko da aurrekoak ez duela ukatzen 5. eta 6. artikuluetan ezarritakoa.

2. Araubide berezia aplikatzeko aldia amaituta bere egoitza fiskala Nafarroan mantendu nahi duen subjektu pasiboak betebehar hauek izanen ditu:

a) Lehenik eta behin, bidezkoa denean, bere egoera pertsonalaren berri eman eta egiaztatu beharko du atxikitzailearen aurrean, aplikatu beharreko atxikipen portzentajea kalkulatzeko, maiatzaren 24ko 174/1999 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregelamenduko 72. artikuluan aurreikusitakoari jarraikiz. Komunikazio hori garaiz eginen du, araubide berezia aplikatzeko azken aldia bukatutakoan atxikitzaileak behar diren atxikipenak eta konturako sarrerak egin diezazkion, hain zuzen ere pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren arauei jarraikiz dagozkionak. Zehazki, atxikipen tasa berria kalkulatzeko, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregelamenduaren 71. artikuluan ezarritakoari jarraituko zaio.

Atxikitzaileak komunikazioaren kopia zigilatu bat emanen dio.

b) Bigarrenik, horren berri eman beharko dio Nafarroako Foru Ogasunari. Komunikazioa eginen da 7. artikuluan xedatutakoaren arabera, araubide berezia aplikatzekoa den azken zergaldiko azaroan eta abenduan; komunikazio horri aurreko letran aipatzen den komunikazioaren kopia zigilatua erantsiko zaio, kasua bada.

4. artikulua. Lekualdatutako langileentzako araubide berezirako aukera nola gauzatu.

1. Araubide berezi honen bidez tributatzeko aukera gauzatzeko, lekualdatutako langileak 7. artikuluan aipatzen den komunikazio eredua aurkeztuko du sei hilabeteko epean, gehienez ere, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Legearen Testu Bategineko 52 ter.1.a) artikuluan aipatzen diren jarduerak hasten direnetik; langilea egun horretan altan dagoela agertu beharko da Espainiako Gizarte Segurantzan edo jatorrizko gizarte segurantzaren dokumentazioan, legeriak hala egitea baimenduz gero.

Ezkontidearen edo bikote egonkorreko kidearen kasuan, araubide berezi honetan tributatzea aukeratu duela 3 hilabeteko gehieneko epean komunikatu beharko du, lekualdatutako langileari araubide berezia aplikatzen ahal zaion lehen zergaldia bukatzen denetik hasita.

2. Ez dute zilegi aukera hau Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregelamenduko 72 bis artikuluan aurreikusitako prozedura berezia, lan etekinen gaineko atxikipenak edo konturako diru-sarrerak zehaztekoa, hautatzen duten subjektu pasiboek.

5. artikulua. Lekualdatutako langileentzako araubide bereziari uko egitea.

1. Araubide berezi hau aukeratzen duten subjektu pasiboek uko egiten ahalko diote haren aplikazioari, betiere, uko egiteak ondorioak izan behar dituen urte naturala hasi aurreko azaroan eta abenduan.

2. Uko egitearen berri eman beharko zaio Nafarroako Foru Ogasunari eta, hala badagokio, atxikitzaileari ere, 3.2 artikuluan deskribatutako baldintzetan.

3. Araubide berezi honi uko egiten dioten subjektu pasiboek ezin izanen dute berriz haren aplikazioa hautatu.

6. artikulua. Lekualdatutako langileentzako araubide berezitik baztertzea.

1. Araubide berezi honen aplikazioa hautatu eta, geroago, aplikatzeko baldintzetakoren bat betetzen ez duten subjektu pasiboak araubide horretatik baztertuko dira. Zein zergalditan ez diren baldintzak betetzen, hartan izanen ditu ondorioak baztertzeak.

2. Araubidetik baztertutako subjektu pasiboek horren berri eman beharko diote Nafarroako Foru Ogasunari, aplikatzeko baldintzak betetzeari utzi eta hilabeteko epean, 7. artikuluan aipatu den komunikazioaren bitartez. Betetzeari utzi zaion data eta baztertzeko arrazoia adierazi beharko dira bertan.

3. Atxikipenak eta konturako diru-sarrerak pertsona fisikoen errentaren gaineko zergako arauei jarraituz eginen dira, subjektu pasiboak atxikitzaileari araubide berezi hau aplikatzeko baldintzak betetzeari utzi diola jakinarazten dion unetik aurrera, aurreko apartatuan aipatu komunikazioaren kopia erantsita.

Aldi berean, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregelamenduko 72. artikuluan aurreikusitako datuen komunikazioa aurkeztuko dio atxikitzaileari.

Halere, atxikitzaileak araubide berezia aplikatzeko baldintzak betetzen ez direla dakienean, atxikipenak eta konturako sarrerak pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren arauei jarraikiz eginen dira, baldintzak ez direla betetzen jakiten duen unetik aurrera.

Atxikipen tasa berria kalkulatzeko, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregelamenduko 71. artikuluan ezarritakoari jarraituko zaio.

4. Araubide berezi honetatik baztertutako subjektu pasiboek ezin izanen dute berriz haren aplikazioa hautatu.

7. artikulua. Lekualdatutako langileentzako araubide berezirako aukera, uko egitea, baztertzea eta aplikazio epearen bukaera komunikatzea.

1. Onesten da 149 eredua, "Lekualdatutako langileentzako araubide berezirako aukera, uko egitea, baztertzea eta aplikazio epearen bukaera komunikatzea". I. eranskinean dago.

2. 149. eredua paperean bakarrik egonen da eskuragarri, eta aurrez aurre aurkeztuko da Nafarroako Foru Ogasunak subjektu pasiboei arreta emateko dituen bulegoetako edozeinetan edo bide elektronikotik Nafarroako Gobernuko Erregistro Orokor Elektronikoan.

Ereduaren paperezko euskarria eskuratzeko bide bakarra inprimakiak sortzeko zerbitzua da, Nafarroako Foru Ogasunak horretarako garatu duena eta Nafarroako Gobernuaren web orrian dagoena, Nafarroako Foru Ogasunaren atalean. Zehazki, inprimakiak sortzeko zerbitzuan bi inprimaki lortuko dira:

–149 ereduaren inprimakia, lekualdatutako langileak soilik erabili beharrekoa.

–149C ereduaren inprimakia, lekualdatutako langilearen ezkontideak edo bikote egonkorreko kideak soilik erabili beharrekoa.

3. Araubide berezia aplikatzeko aukera komunikatzeko 149 ereduarekin batera dokumentazio hau aurkeztu beharko da:

a) Lan harreman bat, arrunta, berezia edo estatutu bidezkoa, hasten denean entitate enplegu-emaile batekin Espainian, hark emandako egiaztagiri bat, honako hauek jasotzen dituena: subjektu pasiboarekin lan harremana edo estatutu bidezkoa duela, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Legearen 52 ter.1.a) artikuluan aurreikusitako baldintzak betetzen direla, noiz hasten den jarduera Espainiako Gizarte Segurantzan alta emanda, lantokia eta horren helbidea, lan kontratuaren iraunaldia eta lana Espainian egiten dela.

b) Pertsona edo entitate enplegu-emaileak agindutako lekualdatze bat denean Espainiako egoiliarra den enpresa edo entitate bati edo Espainiako lurraldean den establezimendu iraunkor bati zerbitzuak egiteko, azken horiek emandako egiaztagiri bat, honako hauek jasoko dituena: zerbitzuak haientzat egiten direla, zerbitzu horiek ematean Zergari buruzko Foru Legearen testu bategineko 52 ter.1.a) artikuluan aurreikusitako baldintzak betetzen direla, pertsona edo entitate enplegu-emaileak emandako lekualdatze agiriaren kopia, noiz hasten den jarduera Espainiako Gizarte Segurantzan alta emanda edo jatorrizko Gizarte Segurantzan jarraitzea baimentzen duen legeriaren dokumentazioan, lantokia eta horren helbidea, lekualdatze aginduaren iraunaldia eta lana Espainian eginen dela.

Era berean, jatorrizko Gizarte Segurantzaren legerian jarraitzen denean, egiaztatu beharko da langilearen lanbide kategoria Gizarte Segurantzako araubide orokorreko 1. kotizazio taldean daudenen baliokidea dela.

c) Lekualdatutako langilearen ezkontidearen edo bikote egonkorreko kidearen kasuan, 030 eredua (Helbide aldaketa edo datu pertsonalen edo familiarren aldaketa komunikatzea. Bikote egonkorren erregistro fiskala), Nafarroako Foru Ogasunean aurkezten dena Nafarroako lurraldeko helbide fiskala komunikatzeko. Horiez gainera, Zerga Administrazioak eskatzen ahalko du Nafarroako lurraldera lekualdatu izana egiaztatzen duen beste edozein dokumentazio aurkeztea.

Kasu guztietan, subjektu pasiboa Espainiako lurraldean sartu zen eguna adierazi beharko da.

4. Nafarroako Foru Ogasunak, aurkezten zaion aukeraren komunikazioa ikusita eta bidezko bada, egiaztagiri bat luzatuko dio subjektu pasiboari, araubide berezi honen aplikazioa aukeratu duela jasotzen duena, komunikazioa aurkeztu eta hurrengo hilabeteko epean, gehienez ere.

Egiaztagiri horrek atxikipena edo konturako diru-sarrera egitera behartutako pertsona edo entitateei araubide bereziari lotutako subjektu pasibo izatea frogatzeko balioko du; horretarako, dokumentu horren ale bat emanen zaie.

8. artikulua. Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren autolikidazioa lekualdatutako langileentzako araubide berezian.

1. Onesten da 150 eredua, "Lekualdatutako langileentzako araubide bereziaren pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren autolikidazioa". II. eranskinean dago.

2. Autolikidazioa aurkezteko epea, bai eta tributu zorraren ondoriozko sarrera egitekoa ere, ekitaldi bakoitzean pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpenerako oro har ezartzen den bera izanen da.

3. 150. eredua paperean bakarrik egonen da eskuragarri, eta aurrez aurre aurkeztuko da Nafarroako Foru Ogasunak subjektu pasiboei arreta emateko dituen bulegoetako edozeinetan edo bide elektronikotik Nafarroako Gobernuko Erregistro Orokor Elektronikoan.

150 ereduaren paperezko euskarria eskuratzeko bide bakarra inprimakiak sortzeko zerbitzua da, Nafarroako Foru Ogasunak horretarako garatu duena eta Nafarroako Gobernuaren web orrian dagoena, Nafarroako Foru Ogasunaren atalean.

4. Egindako autolikidazioaren ondorioz ordaintzeko zenbatekorik ateratzen bada, Nafarroako Foru Ogasunaren laguntzaile den edozein finantza-entitatetan egin beharko da diru-sarrera.

Zenbateko hori bi ordainketa berdinetan zatitzen ahalko da, interesik edo errekargurik gabe; lehena ordainketa-gutunaren bidez eginen da, 796 ereduaren arabera, eta bigarrena ordainketa-gutunaren nahiz banku-helbideratzearen bidez. Onura hau izateko, beharrezkoa da autolikidazioaren aurkezpena eta zatikapenaren lehen zatiaren ordainketa ekitaldi bakoitzean pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpenerako onesten diren epe orokorretan egitea.

5. Egindako autolikidazioaren ondorioz diru kopururik itzuli behar bada, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Legearen Testu Bategineko 85. artikuluan adierazitakoaren arabera itzuliko da.

Xedapen iragankor bakarra.–Lekualdatutako langileentzako araubide berezia aplikatzeko aukera egin dela komunikatzeko ohiz kanpoko epea.

Lekualdatutako langileek 2023ko zergaldian eskuratzen badute zerga-egoitza Nafarroan eta Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Legearen Testu Bategineko 52 ter.1.a) artikuluan aipatzen diren jarduerak hasi badituzte foru agindu honek indarra hartu aurretik, araubide berezi honen arabera tributatzeko aukera baliatu ahalko dute, 7. artikuluan aipatzen den komunikazio eredua aurkeztuz, foru agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik gehienez ere sei hilabeteko epean.

Xedapen indargabetzaile bakarra.–Arauak indargabetzea.

Indarrik gabe gelditzen dira Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariaren abenduaren 27ko 225/2011 Foru Agindua, ezartzen duena zein diren baldintzak eta prozedura hainbat subjektu pasibok, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren subjektu pasiboaren izaerari eutsita, ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga ordaindu ahal izateko, eta Ekonomia, Ogasun, Industria eta Enpleguko kontseilariaren azaroaren 15eko 971/2012 Foru Agindua, onesten dituena 150 eredua (Espainiako lurraldera joanarazitako langileei aplikatzen ahal zaien araubide bereziari dagokion pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpena) eta 149 eredua (Espainiako lurraldera joanarazitako langileen araubide berezia aplikatzeko jakinarazpena).

Azken xedapenetako lehena.–Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariaren azaroaren 10eko 183/2009 Foru Aginduaren aldaketa. Foru agindu horren bidez 296 eredua onesten da (Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga. Establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliarrak. Atxikipenen eta konturako sarreren urteko aitorpena).

Aurkezteko epearen hasiera 2024ko urtarrilaren 1ean duten aitorpenetan ondorioak izateko, aldaketa hau eginen da azaroaren 10eko 183/2009 Foru Aginduaren II. eranskinean:

Bat.–2 motako erregistroa (hartzailearen erregistroa), 102-103 idazguneak, "07" azpigakoa:

"07 Hartzailea pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren subjektu pasiboa da, lekualdatutako langileei aplikatzen zaien araubide berezikoa, zeina aipatzen baita PFEZari buruzko Foru Legearen Testu Bategineko 52 ter artikuluan, salbu eta 13 azpigakoan aipatutako kasuak".

Bi.–2 motako erregistroa (hartzailearen erregistroa), 102-103 idazguneak, "13" azpigakoa:

"13 Hartzailea pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren subjektu pasiboa da, lekualdatutako langileei aplikatzen zaien araubide berezikoa, zeina aipatzen baita Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Legearen Testu Bategineko 52 ter artikuluan. Kargatik salbuetsita dauden bidaia-gastuetarako esleipenak eta dietak (maiatzaren 24ko 174/1999 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Erregelamenduaren 8. artikulua)."

Azken xedapenetako bigarrena.–Indarra hartzea.

Foru agindu honek indarra hartuko du Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean, eta ondorioak izanen ditu 2023ko urtarrilaren 1etik aurrera, salbu eta azken xedapenetako lehena, bertan ezarritako ondorioak izanen baititu.

Iruñean, 2023ko otsailaren 28an.–Ekonomia eta Ogasuneko kontseilaria, Elma Saiz Delgado.

Jaitsi I.1 eranskina. 149 eredua (PDFa).

Jaitsi I.2 eranskina. 149 C eredua (PDFa).

Jaitsi II. Eranskina. 150 eredua (PDFa).

Iragarkiaren kodea: F2303447