2. ALDIZKARIA - 2023ko urtarrilaren 3a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

BAZTAN

Ordenantza fiskala, tasa arautzen duena herriko jabari publikoaren erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu berezia egiteko, energia elektrikoa, gasa, hidrokarburoa eta uraren goi hornidura garraiatzeko instalazioentzat. Behin betiko onespena

Baztango Udalak, 2022ko irailaren 22ko ohiko osoko bilkuran, hasiera batez onetsi zuen ordenantza fiskal bat, tasa arautzen duena herriko jabari publikoaren erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu berezia egiteko, energia elektrikoa, gasa, hidrokarburoa eta uraren goi hornidura garraiatzeko instalazioentzat.

Hasierako onespenaren erabakia 2022ko 206. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, urriaren 18an, bai eta Udalaren iragarki-taulan ere, eta legezko epea igarota inork ez duenez alegaziorik jarri, behin betiko onetsitzat jo da eta haren testu oso argitaratzen da Nafarroako Aldizkari Ofizialean.

Baztanen, 2022ko abenduaren 16an.–Alkatea, Joseba Otondo Bikondoa.

ORDENANTZA FISKALA, TASA ARAUTZEN DUENA HERRIKO JABARI PUBLIKOAREN ERABILERA PRIBATIBOA EDO APROBETXAMENDU BEREZIA EGITEKO, ENERGIA ELEKTRIKOA, GASA, HIDROKARBUROA ETA URAREN GOI HORNIDURA GARRAIATZEKO INSTALAZIOENTZAT

Espainiako Konstituzioaren 133.2 eta 142. artikuluetan eta martxoaren 2ko 4/1999 Foru Legearen 100. artikuluan emandako ahalmenez baliatuz (foru lege horren bidez honako hauek aldatzen dira tasei, prezio publikoei eta enbargaezintasunaren araubideari dagokienez: martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea, toki ogasunei buruzkoa, eta uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legea, Nafarroako Toki Administrazioari buruzkoa), eta bat etorriz foru lege beraren 105. eta 106. artikuluetan ezartzen denarekin, eta Nafarroako Foru Komunitateko administrazioaren tasei eta prezio publikoei buruzko martxoaren 27ko 7/2001 Foru Legean ezarritakoaren arabera, udal honek "energia elektrikoa, gasa eta hidrokarburoak garraiatzeko instalazioen herriko jabari publikoaren erabilera pribatiboagatik edo aprobetxamendu bereziagatik ordaindu beharreko tasa" ezartzen du. Tasa hori honako ordenantza fiskal honek arautzen du, eta bertan ezartzen diren tarifak aplikatuko dira.

1. artikulua. Aplikazio-eremua.

Ordenantza honetan arautzen den tasa ordaintzera beharturik daude pertsona fisikoak edo juridikoak, sozietate zibilak, ondasun-erkidegoak eta gainerako entitateak, jasotzen direnak Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen tasa eta prezio publikoei buruzko martxoaren 27ko 7/2001 Foru Legearen 10. artikuluan, baldin eta herriko jabari publikoaren erabilera pribatiboa egiten badute edo nolanahi ere onura ateratzen badute haren aprobetxamendu berezi batekin, azalduko diren espezifikazio eta zehaztapenekin, edo halako onurak gozatzen ari badira jada.

Ordenantza honen aplikazio-eremua martxoaren 2ko 4/1999 Foru Legearen 100. artikuluan ezarritako honako tasa honen araubide orokorra da: jabari publikoaren erabilera pribatiboagatik edo aprobetxamendu bereziagatik ordaindu beharreko tasa, udalerriko bide publikoetako lurzorua, lurpea edo lurgaina okupatzen duen enpresak ez badie ematen interes orokorreko zerbitzua herritar guztiei edo askori.

2. artikulua. Zerga-egitatea.

Martxoaren 2ko 4/1999 Foru Legearen 100. artikuluaren 4.k) apartatuan xedatutakoaren arabera, tasaren zerga-egitatea da herriko jabari publikoaren erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu berezia, honako hauek paratzeko bereziki: kableak, hodiak eta galeriak, argindarra, ura, gasa edo beste edozein fluido eramateko; lineetarako zutoinak; kableak, horma-besoak, lotura, banaketa edo erregistrorako kaxak, transformadoreak, burdin-barrak, baskulak, salmenta automatikorako makinak eta gisakoak, baldin eta jartzen badira bide publikoetan edo herriko jabari publikoko bestelako lurretan edo haien gainean.

Herriko jabari publikoaren aprobetxamendu berezia gertatuko da, betiere, aipatutako instalazioak erabili behar direnean eta horretarako jabari publiko orokorra okupatzen denean.

Ordenantza honen ondorioetarako, herriko jabari publikotzat hartzen dira udal-mugartean dauden erabilera, jabari edo zerbitzu publikoko ondasun guztiak, baita herri-ondasunak ere, edo herriaren jabetza komunekoak direnak, eta, horregatik, salbuesten dira ondare-ondasunak.

3. artikulua. Subjektu pasiboak.

Tasaren subjektu pasiboak dira, zergadun gisa, Nafarroako Foru Komunitateko tasei eta prezio publikoei buruzko otsailaren 11ko 2/2021 Foru Legearen 15. artikuluan aipatzen diren pertsona fisikoak eta pertsona juridikoak eta beren erakunde autonomoak, baldin eta herri jabariaren erabilera pribatiboak edo aprobetxamendu bereziak onura sortzen badie edo zuzeneko onura ematen badie zerga-egitatea eratzen duten beren ondasunetan, zerbitzuetan edo jarduera publikoetan.

Tasa honen subjektu pasiboak izanen dira, batez ere, azalduko diren kategoria eta motatan, 2/2021 Foru Legearen 15. artikuluan aipatzen diren pertsona fisikoak eta juridikoak, baldin eta gasaren, elektrizitatearen eta hidrokarburoaren sektoreetako enpresak edo ustiatzaileak badira eta herriko jabari publikoa gozatzen, erabiltzen edo aprobetxatzen badute beren onurarako; esaterako, energia elektrikoa, hidrokarburoak (gasbideak, oliobidea eta antzekoak) eta ura garraiatzen, banatzen, zerbitzatzen eta merkaturatzen duten enpresak (eta haien elementu osagarriak), eta beharrezkoak direnak zerbitzu hori emateko udalerri honetan, edo beste edozein tokitan, baina horretarako erabiltzen edo aprobetxatzen dutenak herriko jabari publikoa, beren instalazioekin bertako jabari publikoari eraginez.

4. artikulua. Oinarriak, tasak, eta tributu kuotak.

Ordenantza honetan araututako tasen zenbatekoa hau izanen da: zerga-kuotak dira herriko jabari publikoaren erabilera pribatiboagatik edo aprobetxamendu bereziagatik ordaindu beharreko tarifak, eranskinean zehazten direnak, 4/1999 Foru Legearen 105. artikuluarekin bat etorriz.

Herriko jabari publikoaren erabilera pribatiboagatik edo aprobetxamendu bereziagatik aurreikusten diren tasen zenbatekoa finkatzeko, erreferentziatzat hartzen da zer balio izanen lukeen merkatuan erabilera edo aprobetxamendu horretatik heldu den baliagarritasunak, baldin ukitutako ondasunak jabari publikokoak ez balira. Horretarako, oinarri hartu dira txosten tekniko-ekonomikoak, non agertzen baita zein den merkatuko balioa. Txosten hori espedientean jasoko da, behar den erabakia hartzeko.

Horretarako, eta Nafarroako Toki Ogasunei buruzko 2/1995 Foru Legearen 12. artikuluarekin bat etorriz, kontuan harturik zer motatakoa den erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu zehatza, erabilera, jabari edo zerbitzu publikoko ondasunak eta herri-ondasunak okupatzen edo zeharkatzen dituzten elementuen zerga-kuota sortuko da (dorreak, euskarriak, zutoinak, hodiak, lineak, eroaleak, hedagailuak, etab.), zeren eta subjektu pasiboek ez eduki arren ukitutako lurren jabetza, herriaren aprobetxamendua edo aprobetxamendu publikoa murrizten baitute eta erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu berezia lortzen baitute beren enpresa-jarduerarako.

Tributu-kuota honela kalkulatuko da: hasteko, kalkulatuko da zerga-oinarria, hots, okupazioaren, lurzoruaren eta instalazioaren balio osoa, azterlanak adierazten duen instalazio mota, xede eta klasearen arabera, eta horri aplikatuko zaio zerga-tasa, zeina azterlanak berak adieraziko baitu, kontuan harturik erabilera eta jabari publikoko ondasunak lagatzeari buruzko arauetako manuak, halako moduz non kuota ez den izanen instalazioen eta okupazioen ondoriozko zuzeneko balio bat (zeina baita zerga-oinarria), baizik zerga-oinarriari zerga-tasa aplikatzearen ondorio.

Aprobetxamenduaren balioa (zerga-oinarria) honako hau da:

Zerga-oinarria = V x C

Hauek izanik:

V = Lurzoruaren merkatuko balioa gehi instalazioen balioa; honela adierazten da: euroak/m².

C = Metro lineal bakoitzeko okupazioa, metro karratuetan emana, ordenantza honen 1. eranskineko instalazio motaren arabera.

V honako hau izanen da: Lurzoruaren balioa, Katastroko datuen arabera.

Instalazioen balioa, honela kalkulatuta: instalazioan eraikitzeko egindako inbertsioa (kategoriaren eta motaren arabera), merkatuko koefizienteaz biderkatuta (0,5).

Aurreko guztiaren arabera, hona tarifen taula:

INSTALAZIO MOTA

EURO/METRO LINEALA

Hiri lurzorua

Elektrizitatea garraiatzeko instalazioak

2,439

Gasa garraiatzeko instalazioak

3,028

Hidrokarburoak garraiatzeko instalazioak (oliobideak)

6,055

Lurzoru ez-hiritarra

Elektrizitatea garraiatzeko instalazioak

1,269

Gasa garraiatzeko instalazioak

1,385

Hidrokarburoak garraiatzeko instalazioak (oliobideak)

4,617

5. artikulua. Zergaldia eta sortzapena.

5.1. Zergaldia urte naturala izanen da, erabilera pribatiboa hasi edo amaitzen denean izan ezik: horrelakoetan zergaldia horren araberakoa izanen da, eta kuota hiruhileko naturalen arabera hainbanatuko da, aprobetxamendua hasten edo amaitzen dena barne.

5.2. Tasa erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu berezia hasten denean sortuko da, nahiz eta Udal Administrazioaren baimena lortu gabe hasi. Hori dela-eta, erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu berezia hasitzat joko da interesdunari baimena daukala jakinarazten zaionean.

5.3. Herriko jabari publikoaren aprobetxamendu berezia edo erabilera pribatiboa zenbait ekitalditan luzatzen bada, tasa urte bakoitzeko urtarrilaren 1ean sortuko da.

6. artikulua. Kudeaketa arauak.

6.1. 2022ko urtarrilaren 1etik aurrera egindako erabilera edo aprobetxamendu berrien tasa autolikidazio bidez eskatuko da. Zergapekoak zerga-aitorpena aurkeztu beharko du eta emaitzako zenbatekoa autolikidazio bidez ordaindu beharko du lizentzia eman zaionetik edo, lizentziarik gabe hasi bada, erabilera pribatiboari edo aprobetxamendu bereziari ekin dionetik bi hilabete iragan baino lehen.

Baldin eta zerga administrazioak antzematen badu erabilera edo aprobetxamenduren bat egin dela eta zergapekoak ez duela egin ez aitorpenik ez autolikidaziorik, berak eginen du likidazioa, eta gainera zerga-zehapena ezartzen ahalko du ordenantza honetan ezarritakoa ez betetzeagatik.

6.2. Dagoeneko egiten diren edo baimenduta dauden aldizkako aprobetxamendu edo erabilera iraunkorren kasuan, lehenbizi zerga-zorrak kalkulatzeko elementu guztiak zehaztuko dira, eta ondoren zerga-likidazioak bidaliko zaizkie tasa ordaindu behar duten zergadunei. Bakoitzari bere jakinarazpena bidaliko zaio. Likidazio horiek egiteko, zergapekoek martxoaren 1a baino lehen aurkeztu beharko dute zerga-aitorpena, likidazio horiek egin ahal izateko behar diren zerga elementu guztiekin.

6.3. Ordenantza honetan araututako aprobetxamenduak edo erabilera pribatiboak nahi dituzten pertsona fisiko edo juridikoek eta gainerako entitate interesdunek, edo kontzesio administratiboen edo bestelako legezko baimenen titularrek, ez badute nahitaezko (hala bada) udal baimenik, eskatu egin beharko dute, eta aplikatzekoak diren legezko tramiteak bete beharko dituzte, eta halakorik ez egiteak ez ditu salbuetsiko tasa ordaintzetik.

6.4. Behin ordenantzak aipatutako ondasunak okupatzea baimendurik, edo okupazio hori gauzaturik, ez baldin bada zehatz adierazten aprobetxamenduaren edo erabileraren iraupena, ulertuko da luzatu egiten dela, ordenantza honen ondorioetarako, harik eta subjektu pasiboek baja-deklarazioa aurkezten duten arte.

6.5. Bajak aurkezten diren hiruhileko naturalaren ondokoan jarriko dira indarrean. Aprobetxamendua uzteko aitorpena aurkezten ez bada tasa ordaintzen segitu beharko da.

7. artikulua. Arau-hausteak eta zehapenak.

Zergen arloko arau-hausteen kalifikazioari eta kasu bakoitzean behar den zehapenei dagokien guztian Tributuei buruzko abenduaren 14ko 13/2000 Foru Lege Orokorraren VI. kapituluan eta hori garatzen duten xedapenetan xedatzen dena aplikatuko da.

AZKEN XEDAPENA

Azken xedapena.–Ordenantza honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean hartuko du indarra.

I. ERANSKINA

Metro lineal bakoitzeko okupazio baliokidea (metro karratuak) adierazten duen taula, instalazio motaren arabera

INSTALAZIO MOTA

M²/ML

Argindarra

Linearen tentsioa

m²/ml

Tentsioa U>= 400 kV

17,704

Tentsioa 220Kv<=U<400Kv

11,179

Tentsioa 110Kv<=U<220Kv

6,779

Tentsioa 66Kv<=U<110Kv

5,65

Tentsioa 30Kv<=U<66Kv

2,376

Tentsioa 10Kv<=U<30Kv

1,739

Tentsioa 1Kv<=U<10Kv

1,517

Gasa eta hidrokarburoak

Hodiaren diametroa

m²/ml

20 hazbete baino gehiago

10,000

10 eta 20 hazbete artean

8,000

4 eta 10 hazbete artean

6,000

4 hazbete arte

3,000

Iragarkiaren kodea: L2217210