191. ALDIZKARIA - 2023ko irailaren 12a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

1811/2023 EBAZPENA, 2023ko abuztuaren 29koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, 2018-2019 eta 2019-2020 ikasturteetako Doktoretzako Sari Berezien deialdia onesten duena.

Aholkularitza Juridikoaren txostena ikusirik.

Ikusirik NADOEko zuzendariaren ebazpen proposamena, Ikerketako errektoreordeak ontzat emana.

Nafarroako Unibertsitate Publikoaren Estatutuen 40. artikuluan esleituak ditudan eskudantziez baliatuz.

EBATZI DUT:

Lehenbizikoa.–Onestea 2018-2019 eta 2019-2020 ikasturteetako Doktoretzako Sari Berezien deialdia, eranskin gisa doazen oinarriei lotuko zaiena.

Bigarrena.–Ebazpen hau Ikerketako errektoreordeari, Nafarroako Doktoretza Eskolako zuzendariari, Irakaskuntza Zerbitzuko zuzendariari eta Sarbidearen, Beken eta Tituluen Ataleko buruari aditzera ematea.

Hirugarrena.–Ebazpen hau eta eranskin gisa eransten diren oinarriak Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta Unibertsitateko iragarki ohol elektronikoan argitaratzeko agintzea.

Laugarrena.–Ebazpen honek administrazio bidea agortzen du, Unibertsitate Sistemari buruzko 2023ko martxoaren 22ko 2/2023 Lege Organikoaren 38.4 artikuluak xedatzen duenaren arabera, eta zilegi da haren aurka berraztertzeko errekurtsoa jartzea, errektoreari zuzendua, edo, bestela, zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa Nafarroako Administrazioarekiko Auzien Epaitegietan, hilabeteko epean lehenbiziko kasuan, eta bi hilabeteko epean bigarrenean, biak ere ebazpena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik kontatzen hasita.

Iruñean, 2023ko abuztuaren 29an.–Errektorea, Ramón Gonzalo García.

2023ko ABUZTUAREN 29ko 1811/2023 EBAZPENAREN ERANSKINA

Doktoretzako sari berezien deialdiaren oinarriak-2018-2019 eta 2019-2020 ikasturteak

Deialdia egin da 2018-2019 eta 2019-2020 ikasturteetako Doktoretzako Aparteko Sariak emateko. Kontuan harturik aldi honetan zenbat tesi irakurri diren, eta zer arlotakoak diren, honako sari hauek emanen dira:

Nekazaritzaren eta Nekazaritzako Elikagaien Zientziak

1

Osasun Zientziak

1

Giza eta Gizarte Zientziak

1

Industriako Zientziak eta Teknologiak

1

Ekonomia, Enpresa eta Zuzenbidea

1

Komunikazioen, Bioingeniaritzaren eta Energia Berriztagarrien Teknologiak

1

Aski izanen da izangai bakarra egotea Batzordeak izangai hark Aparteko Saria merezi ote duen epaitzeko.

Arlo bakoitzean gehien nabarmendu diren tesiei emanen zaien aparteko kalifikazioa edo aitorpena izanen da saria.

Emandako sariak doktorearen espediente akademikoan ageriko dira.

Nafarroako Doktoretza Eskolak errektorearen ebazpen bat argitaratuko du Unibertsitateko iragarki ohol elektronikoan, non ebatziko baitu aurkeztu diren hautagaiei sariak behin betiko ematea edo ukatzea, horretarako adieraziz doktoreen izena eta bi abizenak, tesiaren titulua eta zer arlotakoa den, baita ebazpen horren aurka zer errekurtso jar daitekeen ere.

Hautagaiak.

Deialdi honetan parte hartzen ahalko du 2018ko urriaren 1etik 2020ko irailaren 30era bitartean Nafarroako Unibertsitate Publikoan doktoretza-tesia defendatu duen edozein doktorek, baldin eta bikain "cum laude" kalifikazioa lortu badu aho batez, aplikatu beharreko araudian ezarritako kalifikazioen arabera, eta, eskabideak aurkezteko epea amaitu baino lehen, titulu ofiziala ematea eskatu badu eta hura izapidetzeko prezio publikoa ordaindu.

Hautagaiak aukeratzeko batzordeen osaera.

Nafarroako Doktoretza Eskolak hautaketa-batzorde bat izendatuko du arlo bakoitzeko, eta Eskolako zuzendariak (edo hark NADOEko Zuzendaritza Batzordean eskuordetzen duen pertsonak) eta dagozkien arloetan entzute handia duten bi doktorek osatuko dute bakoitza. Horretarako, batzordeko kide izateko, bi ikerketa-tarte edo gehiago dituen eta beste unibertsitate edo ikerketa-zentro batekoa den irakasle bat proposa dezan eskatuko zaio Doktoretza Programako Batzorde Akademiko bakoitzari. Proposamenarekin batera, Doktoretza Programetako Batzorde Akademiko bakoitzak irakasle bakoitzaren curriculum vitae laburtua aurkeztuko du. Hautaketa-epaimahaietan ezin izanen dute parte hartu ez tesien tutoreek, ez zuzendariek, ez sarietara aurkeztu diren tesien epaimahaietan kide izan direnek, ezta izangaien tesiak berraztertu dituzten kanpoko aztertzaileek ere.

Nafarroako Doktoretza Eskolak arlo bakoitzean proposatzen diren kideen artetik izendatuko ditu batzordekideak. Doktoretza Programei dagozkien Batzorde Akademikoetatik ez bada nahikoa kiderik proposatzen, Nafarroako Doktoretza Eskolak beste izen batzuk proposatuko ditu hautaketa-batzordeak osatu arte.

Hautatzeko irizpideak.

Tesiak balioetsiko dituzten hautaketa-batzordeek lehentasunezko irizpide hauei jarraituko diete aurkezten diren lanen kalitatea egiaztatzeko:

–Doktoretza-tesian erdietsitako helburu edo ondorio nagusiak.

–Berritasun maila, gaiaren aurreko egoerarekin alderatuta.

–Tesiaren gaiarekin zerikusi zuzena duten argitalpenak (aldizkari indexatuetakoak). Onartuta eta argitaratzeko zain daudenak ere hartuko dira kontuan.

–Argitalpenei buruz edo tesiari berari buruz beste egile batzuek egin dituzten erreferentziak, argitaratu diren iritziak edo kalitatearen beste adierazgarri batzuk.

–Patenteak, edo doktoretza-tesiaren ondorio zuzena diren beste emaitza batzuk.

Hautaketa-batzordeek zilegi dute sariak eman gabe uztea; bestela, Nafarroako Doktoretza Eskolari jakinaraziko dizkiote saria emateko proposamenak. Hautaketa-batzordeetako kideren batek bere zeregina modu telematikoan egin behar izanez gero, hari esleitutako tesi bakoitzaren txosten bat igorri beharko dio epaimahaiari.

Eskaerak aurkezteko epea eta tokia.

Eskaerak aurkezteko epea 15 egun baliodunekoa izanen da deialdi hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik kontatzen hasita, eta Nafarroako Unibertsitate Publikoko Erregistro Orokorrean aurkeztu beharko dira, egoitza elektronikoaren bidez sartuta. Eskaera aurkezteak deialdiaren oinarriak onartzea dakar berekin.

Nahitaezkoa izanen da dokumentu hauek aurkeztea:

–Eskabide orri espezifikoa, behar bezala beteta, zeina Unibertsitateko iragarki ohol elektronikoan argitaratuko baita deialdi honekin batera.

–Curriculum vitaea.

–Txosten bat, gehienez hamar orrialdekoa (Times New Roman 12 letra mota, espazio eta erdiko lerroartearekin), honako puntu hauek nahitaez izan behar dituena:

 • Tesiaren laburpena.
 • Erdietsitako helburu edo ondorio nagusiak.
 • Zenbateraino den berria, gaia lehen zer egoeratan zegoen kontuan hartuta
 • Izangaiaren argitalpenak eta patenteak, tesiaren gaiarekin zerikusi zuzena dutenak. Onartuta eta argitaratzeko zain daudenak ere hartuko dira kontuan.
 • Lanaren kalitatea bermatzen duten adierazleak: beste egile batzuen erreferentziak, lanak argitaratu diren aldizkarien oihartzun-indizea, etab.

CVa eta txostena euskarri elektronikoan aurkeztu beharko dira, egoitza elektronikoaren bidez.

Argitalpena.

Deialdi hau eta bere oinarriak Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira. Gainerako jarduerak Unibertsitateko iragarki ohol elektronikoan agertuko dira, eta zilegi izanen da modu osagarri eta ez-ofizialean posta elektronikoaren bidezko abisu bat bidaltzea.

Halaber, Nafarroako Doktoretza Eskolaren webgunean ere emanen da horren berri.

Egutegia.

Nafarroako Doktoretza Eskolak jarraian aipatzen diren jardueren egutegia prestatuko du, eta egutegi hori Unibertsitatearen iragarki ohol elektronikoan jarriko da, deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta 10 eguneko epean beranduenez:

–Eskaerak aurkezteko azken eguna.

–Doktoretza Programetako Irakaskuntza Batzordeek nolako epea izanen duten hautaketa-batzordeetako kide izanen direnen proposamenak bidaltzeko.

–Hautagaiak aukeratzeko batzordeen izendapena.

–Batzordeek aparteko sarietarako hautagaiak proposatzeko epea.

–Sariak emateko prozedura ebazteko azken eguna.

Ebazpena.

Errektorearen ebazpen baten bidez ebatziko da aurkeztu diren hautagaiei sariak behin betiko ematea edo ukatzea, horretarako adieraziz doktoreen izena eta bi abizenak, tesiaren titulua eta zer arlotakoa den, baita ebazpen horren aurka zer errekurtso jar daitekeen ere. Ebazpen hori Unibertsitatearen iragarki ohol elektronikoan argitaratuko da.

Ebazpena NUPeko iragarki ohol elektronikoan argitaratzea izanen da izangaiei jakinarazpena egiteko egintza formala.

Datuen babesa.

Datu horren tratamendua erregelamendu hauen arabera eginen da: Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra eta 2018ko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak babesteari eta Eskubide Digitalak bermatzeari buruzkoa.

–Tratamenduaren arduraduna: Nafarroako Unibertsitate Publikoa (NUP).

–Tratamenduaren xedea: Doktoregaiek Doktoretzako Sari Berezietan parte hartzea da datuen tratamenduaren xedea.

–Tratamenduaren legitimazioa:

Datuak babesteko Erregelamendu Orokorraren 6. artikulua a) Interesdunaren adostasuna.

Datuak babesteko Erregelamendu Orokorraren 6. artikulua e) Interes publikoaren izenean egiten den misioa.

–Oinarri juridikoa:

http://www.unavarra.es/conocerlauniversidad/araudia?languageId=100001

Datu pertsonalen tratamendua beharrezkoa da interes publikoaren aldeko misio bat betetzeko, lege hauek babesten duten moduan:

 • Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 6.1 artikuluaren a) eta e) apartatuak.
 • Datu Pertsonalak babesteari eta Eskubide Digitalak bermatzeari buruzko 3/2018 Lege Organikoaren 6. eta 8. artikuluak.

–Interesdunen eskubideak:

Datuak eskuratu, zuzendu eta ezabatzeko eskubidea dute, baita beste eskubide batzuk ere, informazio gehigarrian adierazten den bezala (Datuak babesteko Erregelamendu Orokorraren 12-22 eta Datuak Babesteko Lege Organikoaren 12-18 artikuluak).

–Interesdun izaera:

Sariketan parte hartzen duten doktoregaiak. Haien datuak saria emateko tratatzen dira (Datuak babesteko Erregelamendu Orokorraren 1. eta 5. artikuluak).

–Datu pertsonalen tratamenduari buruzko informazioa:

 • Datuen tratamenduaren arduraduna:

Nafarroako Unibertsitate Publikoa, nortasun juridiko propioa duen instituzioa den aldetik.

IFK: Q3150012G 0035 kodea Unibertsitateen, Ikastegien eta Tituluen Erregistroan.

Egoitza: Arrosadiko campusa, z.g. 31006 Iruñea.

Domeinu elektronikoa: http://www.unavarra.es/.

Datuen babeserako delegatua. Datuen babeserako delegatuaren kontaktua:

delegado.protecciondatos@unavarra.es.

–Tratamenduaren ardurakideak:

Ez da aplikatzen tratamendu honetan.

–Nork tratatuko dituen datuak:

Ez da aplikatzen tratamendu honetan.

–Datu pertsonalen tratamenduaren xedea:

Datuen tratamendu hau justifikatzen duen xedea doktoregaiek Doktoretzako Sari Berezietan parte hartzea da.

–Datuak tratatzeko legitimazioa:

Aurreikusitako tratamenduaren oinarri juridikoa interes publikoaren izenean egiten den misioa eta interesdunaren adostasuna dira.

Doktoregaiek legez interesdun izaera dute beren datu pertsonalak tratatzeari dagokionez.

–Datuak gordetzeko epeak edo irizpideak:

Unibertsitateak betiko gordetzen ahalko ditu doktoregaien datuak, jasota gera dadin doktoretzak eginak eta gaindituak dituztela.

–Erabaki automatizatuak, profilak eta logika aplikatua:

Zure datuak ez dira erabiliko ez erabaki automatizatuetarako, ez profilak egiteko.

–Interesdunen eskubideak datuen tratamenduari dagokionez:

Tratatzen ditugun zure datu pertsonalak eskuratzeko.

Datuak zuzentzea edo kentzea eskatzeko.

Datuen tratamendua mugatzea eskatzeko. Haien tratamenduari aurka egiteko.

Datuen portabilitatea egiteko.

Eskubide horiek tratamenduaren arduradunari eskatuta gauzatu daitezke, eta posiblea den neurrian, baita ardurakideari eta tratamenduaren egileari eskatuta ere.

Informazioa jasotzeko, helbide elektroniko honetara idatzi behar da: delegado.protecciondatos@unavarra.es.

Datuak babesteko politika hemen egonen da ikusgai: http://www.unavarra.es/.

Halaber, jakinarazten dizugu ezen, eskubide horiek erabiltzeko eskaera aurkezten baduzu eta zure iritzian gure erakundeak ez badizu behar bezalako arreta eman, Datuak Babesteko Espainiar Agentziaren aurrean erreklamazioa aurkezteko aukera duzula:

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/tramitesCiudadanoReclamaciones.jsf

–Nola lortu ditugu zure datuak?:

Tratamenduaren xede diren datu pertsonalak sariketaren deialdian parte hartzeko formularioan eman dizkiguzunak dira.

–Tratatzen ditugun datuen kategoriak:

a) Identifikazio datuak:

 • Ikaslearen identifikazio datuak: IFZ/NANa, izen-abizenak, helbidea, telefonoa, sinadura, helbide elektronikoa.
 • Tesi zuzendariaren eta zuzendarikidearen identifikazio-datuak: izen-abizenak.

b) Beste datu mota batzuk:

 • Akademikoak eta profesionalak: CVa.

Iragarkiaren kodea: F2312880