111. ALDIZKARIA - 2023ko maiatzaren 29a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

1328/2023 EBAZPENA, maiatzaren 5ekoa, Hezkuntza Departamentuko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariak emana, Hezkuntzako kontseilariak emandako apirilaren 8ko 37/2020 Foru Aginduaren I. eranskina eguneratu, egokitu eta aldatzen duena. Foru Agindu horrek onesten du zer arauren bidez kudeatu behar diren izangai zerrendak Hezkuntza Departamentuaren zerbitzuan aldi baterako kontratuarekin irakasle lanpostuetan aritzeko.

Apirilaren 19ko 39/2023 Foru Dekretuaren bidez (2023ko 94. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, maiatzaren 5ekoa), apirilaren 30eko 37/2014 Foru Dekretua aldatu da. Foru dekretu horren bidez arautu zen Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren unibertsitateaz kanpoko irakasle kidegoei dagozkien lanpostuak betetzea.

Aipatutako foru dekretuaren bidez, besteak beste, administrazio-araubideko irakasleak aldi baterako kontratatzeko izangaien zerrendak egokitzen dira Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan sartutako aldaketetara, zeinak hura aldatzen duen abenduaren 29ko 3/2020 Lege Organikoaren bidez eta Lanbide Heziketa Antolatu eta Integratzeari buruzko martxoaren 31ko 3/2022 Lege Organikoren bidez egin baitira, irakasleen kidegoen antolamenduari dagokionez (Lanbide Heziketako irakasle teknikoen kidegoa azkentzea eta Lanbide Heziketako sektore berezietako irakasle espezialisten kidego berria sortzea).

Zehazki, foru dekretuko azken xedapenetako lehenbizikoak Hezkuntzako kontseilariaren apirilaren 8ko 37/2020 Foru Aginduaren I. eranskina aldatzen du. Foru agindu horren bidez, Hezkuntza Departamentuaren zerbitzuan aldi baterako kontratuekin irakasle lanpostuetan aritu nahi duten izangaien zerrendak kudeatzeko arauak onesten dira. Eranskina honela aldatzen da:

1. Bigarren Hezkuntzako irakasleen kidegoan sartzen dira desagertutako Lanbide Heziketako irakasle teknikoen kidegoko jarraian aipatzen diren espezialitateak, eta kentzen dira aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrendetara sartzeko aukera ematen duten titulazioetatik Lanbide Heziketari dagozkion titulazioak. Halaber, titulazio horietan sartzeko eskatzen da Hezkuntzako kontseilariaren apirilaren 8ko 37/2020 Foru Aginduaren 14. artikuluaren 2.2 apartatuan Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegorako ezartzen den prestakuntza pedagogikoa eta didaktikoa. Hauek dira sartzen diren espezialitateak:

–Ekipo elektronikoak.

–Bero eta fluido ekipoen instalazioa eta mantentze-lanak.

–Instalazio elektroteknikoak.

–Laborategia.

–Eraikuntza proiektuen bulegoa.

–Fabrikazio mekanikoko proiektuen bulegoa.

–Elikagaien elaborazioko eragiketa eta ekipamenduak

–Prozesuko lanak

–Nekazaritzako ekoizpeneko lan eta ekipoak.

–Diagnostiko kliniko eta ortoprotesikoko prozedurak.

–Osasun eta laguntza prozedurak.

–Merkataritzako prozesuak.

–Administrazio kudeaketako prozesuak.

–Komunitatearentzako zerbitzuak.

–Sistema eta aplikazio informatikoak.

–Irudi eta soinuko teknika eta prozedurak.

2. Aldatu egiten da Hezkuntzako kontseilariaren apirilaren 8ko 37/2020 Foru Aginduaren I. eranskineko "Lanbide Heziketako irakasle teknikoen kidegoa" D) letraren izena; hemendik aurrera, "Lanbide Heziketako sektore berezietako irakasle espezialisten kidegoa" deituko da, eta honako espezialitate hauek osatuko dute:

–Sukaldaritza eta pastelgintza.

–Estetika.

–Zurgin-lanen eta altzarien fabrikazioa eta instalazioa

–Ibilgailuen mantentze-lanak.

–Makinen mekanizazioa eta mantentze-lanak.

–Patroigintza eta jantzigintza.

–Ile-apainketa.

–Jatetxe zerbitzuak.

–Soldadura.

Bestalde, asmoa baita erantzuna ematea espezialitate desberdinetan sartzeko baldintza gisa hasieran aurreikusi ez ziren titulazio akademikoak gehi daitezen hainbat arlotatik egindako proposamenei, Hezkuntza Departamentuko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariaren martxoaren 31ko 970/2023 Ebazpenaren bidez aldatu zen Hezkuntzako kontseilariaren apirilaren 8ko 37/2020 Foru Aginduaren I. eranskina.

Ikusi da espezialitate batzuetan berariazko titulu batzuk gehituz mugatzen dela hasiera batean espezialitate batzuetako aldi baterako kontratazio-zerrendetan sartzeko eskatzen ziren titulazio-baldintzak betetzen zituztenen kopurua.

Ondorioz, bidezkoa da, alde batetik, ondoriorik gabe uztea Hezkuntza Departamentuko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariaren martxoaren 31ko 970/2023 Ebazpena, eta, bestetik, Hezkuntzako kontseilariaren apirilaren 8ko 37/2020 Foru Aginduaren I. eranskina argitaratzeko agintzea, apirilaren 19ko 39/2023 Foru Dekretuaren lehen xedapen gehigarriaren 1. eta 2. apartatuetan adierazitako moduan, eta, era berean, arestian aipatutakoa arautzea.

Horregatik guztiagatik, eta honako hauetan aurreikusitako gaikuntzaren arabera: apirilaren 19ko 39/2023 Foru Dekretuaren azken xedapenetako lehenengoaren hirugarren apartatuan eta Hezkuntzako kontseilariaren apirilaren 8ko 37/2020 Foru Aginduaren 14.2.1.b) artikuluan, hirugarren xedapen gehigarrian eta azken xedapenetako lehenengoan,

EBAZTEN DUT:

1. Agintzea Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara dadila, informazio ondorioetarako, Hezkuntzako kontseilariaren apirilaren 8ko 37/2020 Foru Aginduaren I. eranskineko aldaketa; foru agindu horren bidez, Hezkuntza Departamentuaren zerbitzuan aldi baterako kontratuekin irakasle lanpostuetan aritu nahi duten izangaien zerrendak kudeatzeko arauak onetsi dira.

2. Ebazpen hau eta eranskina igortzea Hezkuntza Departamentuko Idazkaritza Tekniko Nagusira, Hezkuntza Zuzendaritza Nagusira, Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusira, Lanbide Heziketaren Zuzendaritza Nagusira, Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzura eta Aldi Baterako Langileak Kudeatzeko Zerbitzuko Langileen Kontrataziorako Atalera, denak ere Hezkuntza Departamentuko unitateak.

Iruñean, 2023ko maiatzaren 5ean.–Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendaria, Javier Lacarra Albizu.

I. ERANSKINA.–TITULAZIO BALDINTZAK

A) Maisu-maistren kidegoa.

ESPEZIALITATEA

TITULAZIOAK

Alemana

Gradu titulua, Alemaneko aipamenarekin, Haur edo Lehen Hezkuntzako maisu-maistren lanbide arautuan aritzeko gaitzen duena.

Maisu-maistra titulua edo dagokion gradua, edozein espezialitatetan, eta honako honen egiaztagiria:

–Hizkuntzetako (Itzultzaile eta Interpreteen) Unibertsitate Eskola baten Alemaneko diploma, edo dagokion gradua.

–Hizkuntzen irakaskuntza espezializatuko lehen mailako goi zikloko gaitasun ziurtagiria, maila aurreratuko edo C1 mailako alemaneko titulua, Hizkuntza Eskola Ofizialak emana, edo B2 mailako edo handik gorako beste edozein ziurtagiri, Hezkuntza Departamentuak baloratua, Hezkuntzako kontseilariaren otsailaren 28ko 30/2011 Foru Aginduan xedatuarekin bat.

–Filologia Alemana edo Alemaneko Itzulpengintza eta Interpretazioko lizentzia edo haiei dagozkien graduak, edo lizentziako lehen zikloa gainditua edukitzea.

–Hezkuntza Ministerioak edo hezkuntzaren arloan eskumen osoa duten autonomia erkidegoek espezialitateaz antolaturiko ikastaroak gaindituak izatea. Azken kasu honetan Hezkuntza Ministerioak homologatu beharko du. Edo, bestela, organo eskudunak zehazten duen Alemaneko gaitasun proba gainditzea.

Entzumena eta Hizkuntza

Gradu titulua, Entzumen eta Hizkuntzako aipamenarekin, Haur edo Lehen Hezkuntzako maisu-maistren lanbide arautuan aritzeko gaitzen duena.

Maisu-maistra titulua, Entzumen eta Hizkuntza espezialitatea. (1440/1991 E.D.).

Maisu-maistra titulua edo dagokion gradua, edozein espezialitatetan, eta honako honen egiaztagiria:

–Gradudun titulu bat, logopedako lanbide arautuan aritzeko gaitzen duena.

–Honako gai hauekin lotutako master ofizial bat: Logopedia, Logoterapia edo Hizkuntzaren Nahasmenduak, Asaldurak edo Patologiak (urtarrilaren 21eko 56/2005 Errege Dekretuaren, urriaren 29ko 1393/2007 Errege Dekretuaren edo abuztuaren 5eko 1002/2010 Errege Dekretuaren arabera lortua).

–Logopediako diploma.

–Beste titulu batzuk, uztailaren 14ko 895/1989 Errege Dekretuak ondorio horietarako onartuak (azaroaren 8ko 1664/1991 Errege Dekretuak emandako idazkeraren arabera).

–Hizkuntzaren eta Entzumenaren Asalduretako irakasle espezializatuen titulu edo diploma edo Hezkuntza eta Kultura Ministerioak edo hezkuntzaren arloan eskumen osoa duten autonomia erkidegoek antolaturiko ikastaroak gainditu direla egiaztatzen duen agiria. Azken kasu horretan Osasun Ministerioak homologatu beharko du.

Haur Hezkuntza

Gradu titulua, Haur Hezkuntzako maisu-maistren lanbide arautuan aritzeko gaitzen duena.

Maisu-maistra titulua, Haur Hezkuntza espezialitatea (1440/1991 E.D.).

Oinarrizko Hezkuntza Orokorreko irakasle diploma, Eskolaurrea espezialitatea.

Maisu-maistra titulua edo dagokion gradua, edozein espezialitatetan, eta honako hau egiaztatzea: Filosofia eta Letrak (Hezkuntza Zientzien Atala) edo Filosofia eta Hezkuntza Zientziak (Hezkuntza Zientzien Atala) lizentzietako Eskolaurreko Hezkuntza edo Eskolaurreko Pedagogia espezialitatea.

Maisu-maistra titulua edo dagokion gradua, edozein espezialitatetan, eta gaindituak izatea Hezkuntza Ministerioak edo hezkuntzaren arloan eskumen osoa duten autonomia erkidegoek espezialitateaz antolaturiko ikastaroak. Azken kasu horretan Hezkuntza Ministerioak homologatu beharko du.

Gorputz Hezkuntza

Gradu titulua, Gorputz Hezkuntzako aipamenarekin, Haur edo Lehen Hezkuntzako maisu-maistren lanbide arautuan aritzeko gaitzen duena.

Maisu-maistra titulua, Gorputz Hezkuntza espezialitatea (1440/1991 E.D.).

Maisu-maistra titulua edo dagokion gradua, edozein espezialitatetan, eta honako honen egiaztagiria:

–Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako graduko titulu bat.

–Gorputz Hezkuntzako diplomatura.

–Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako lizentzia edo lehenbiziko hiru ikasmailak osorik gainditurik izatea.

–Gorputz Hezkuntzako irakasle, instruktore, instruktore nagusi edo maisu-maistra instruktore titulua.

–Hezkuntza Ministerioak edo hezkuntzaren arloan eskumen osoa duten autonomia erkidegoek espezialitateaz antolaturiko ikastaroak gaindituak izatea. Azken kasu horretan Hezkuntza Ministerioak homologatu beharko du.

Frantsesa

Oinarrizko Hezkuntza Orokorreko irakasle diploma, Frantses Filologia espezialitatean, edo maisu-maistra titulua, Atzerriko Hizkuntza: Frantsesa espezialitatean (1440/1991 E.D.), edo gradu titulua, Frantseseko aipamenarekin, Haur edo Lehen Hezkuntzako maisu-maistren lanbide arautuan aritzeko gaitzen duena.

Maisu-maistra titulua edo dagokion gradua, edozein espezialitatetan, eta honako honen egiaztagiria:

–Frantses Filologiako lizentzia edo gradua, edo Frantseseko Itzulpengintza eta Interpretazioko lizentzia, edo Frantses Ikasketetako gradua, edo aipatutako lizentzien lehenbiziko zikloa gainditurik izatea.

–Hizkuntzetarako Unibertsitate Eskoletako itzultzaile eta interpreteen espezialitateko frantseseko diplomatura.

–B2 mailako edo handik gorako Frantseseko ziurtagiria, Hezkuntza Departamentuak Hezkuntzako kontseilariaren otsailaren 28ko 30/2011 Foru Aginduan xedatuari jarraikiz baloratzen badu, edo organo eskudunak zehazten duen Frantseseko gaitasun proba gainditzea.

Ingelesa

Oinarrizko Hezkuntza Orokorreko irakasle diploma, Ingeles Filologia espezialitatean, edo maisu-maistra titulua, Atzerriko Hizkuntza: Ingelesa espezialitatean (1440/1991 E.D.), edo gradu titulua, Atzerriko Hizkuntza: Ingelesa aipamenarekin, Haur edo Lehen Hezkuntzako maisu-maistren lanbide arautuan aritzeko gaitzen duena.

Maisu-maistra titulua edo dagokion gradua, edozein espezialitatetan, eta honako honen egiaztagiria:

–Ingeles Filologiako lizentzia edo gradua, edo Ingeleseko Itzulpengintza eta Interpretazioko lizentzia, edo egoki diren graduak, edo aipatutako lizentzien lehenbiziko zikloa gainditurik izatea.

–Hizkuntzetako (Itzultzaile eta Interpreteen) Unibertsitate Eskola baten Ingeleseko diploma, edo dagokion gradua.

–Hezkuntza Ministerioak edo hezkuntzaren arloan eskumen osoa duten autonomia erkidegoek espezialitateaz antolaturiko ikastaroak gaindituak izatea. Azken kasu horretan Hezkuntza Ministerioak homologatu beharko du.

–B2 mailako edo handik gorako Ingeleseko ziurtagiria, baldin eta Hezkuntza Departamentuak Hezkuntzako kontseilariaren otsailaren 28ko 30/2011 Foru Aginduan xedatuari jarraikiz baloratzen badu, edo organo eskudunak zehazten duen Ingeleseko gaitasun proba gainditzea.

Musika

Maisu-maistra titulua, Musika Hezkuntza espezialitatean (1440/1991 E.D.), edo gradu titulua, Musikako aipamenarekin, Haur edo Lehen Hezkuntzako maisu-maistren lanbide arautuan aritzeko gaitzen duena.

Maisu-maistra titulua edo dagokion gradu titulua, edozein espezialitatetan, eta, gainera, honako titulu hauetako bat egiaztatzea:

–Irakasle titulua, irailaren 10eko 2618/1966 Dekretuaren babesean emana.

–Irakasle titulua, ekainaren 26ko 756/1992 Dekretuaren babesean emana.

–Musikako lanbide titulua, abenduaren 22ko 1577/2006 Dekretuaren babesean emana.

–Musikako lanbide ikasketetako teknikari titulua, abenduaren 9ko 8/2013 Lege Organikoaren babesean.

–Goi mailako irakasle titulua, irailaren 10eko 2618/1966 Dekretuaren babesean emana.

–Musikako goi mailako titulua, apirilaren 21eko 617/1995 Dekretuaren babesean emana.

–Musikako goi mailako titulua, urtarrilaren 23ko 21/2015 Dekretuaren babesean emana.

–Geografia eta Historiako lizentzia, edo dagokion gradu titulua, Artearen Historia espezialitatea (Musikologia atala).

–Musikologiako lizentzia edo dagokion gradu titulua.

–Musikaren Historia eta Zientzietako lizentzia edo dagokion gradu titulua.

–Konposizio Musikaleko lizentzia edo dagokion gradu titulua.

–Musika Garaikideen Konposizioko lizentzia edo dagokion gradu titulua.

–Sorkuntza Musikaleko lizentzia edo dagokion gradu titulua.

–Interpretazio Musikaleko lizentzia edo dagokion gradu titulua.

–Musika Modernoaren Interpretazioko lizentzia edo dagokion gradu titulua.

–Musikako lizentzia edo dagokion gradu titulua.

–Lizentzia edo dagokion gradu titulua, musikaren arloarekin zuzenean lotutako espezialitate batean.

–Hezkuntza Ministerioak edo hezkuntzaren arloan eskumen osoa duten autonomia erkidegoek espezialitateaz antolaturiko ikastaroak gaindituak izatea. Azken kasu horretan Hezkuntza Ministerioak homologatu beharko du.

Pedagogia Terapeutikoa

Gradu titulua, Haur edo Lehen Hezkuntzako maisu-maistren lanbide arautuan aritzeko gaitzen duena, Pedagogia Terapeutikoa, Aniztasunaren Arreta, Hezkuntza Inklusiboa edo beste aipamen batekin, betiere aipamenaren curriculumak hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleentzako arretarekin berariazko lotura badu.

Maisu-maistra titulua, Hezkuntza Berezia espezialitatea (1440/1991 E.D.).

Oinarrizko Hezkuntza Orokorreko irakasle diploma, Hezkuntza Bereziko espezialitatekoa.

Maisu-maistra titulua edo dagokion gradu titulua, edozein espezialitatetan, eta, gainera, honako titulu hauetako bat egiaztatzea:

–Filosofiako eta Letretako lizentzia, Pedagogia atalekoa, Hezkuntza Bereziko azpiatalekoa, edo baliokidea, 1983ko azaroaren 7ko Aginduan xedatutakoari jarraituz (11ko Estatuko Aldizkari Ofiziala).

–Pedagogiako edo Psikopedagogiako lizentzia, edo dagokion gradua.

–Honako hauekin lotutako master ofiziala: Pedagogia Terapeutikoa, Psikopedagogia, Esku-Hartze Psikopedagogikoa, Hezkuntza Berezia, Arreta Goiztiarra, Desgaitasuna duten Pertsonentzako Arreta, Hezkuntza Premia Bereziak dituzten Pertsonentzako Arreta, Ikasteko zailtasunak dituzten Pertsonentzako Arreta, Aniztasunari Erantzutea, Hezkuntza Inklusiboa, Gaitasun Handiak, edo, bestela, garapenaren eta ikaskuntzaren nahasmenduekin (autismoa, arreta-defizitaren eta hiperaktibitatearen nahasmendua, etab.) lotutako espezialitateak (urtarrilaren 21eko 56/2005 Errege Dekretuaren, urriaren 29ko 1393/2007 Errege Dekretuaren edo abuztuaren 5eko 1002/2010 Errege Dekretuaren arabera lortua).

–Hezkuntza Ministerioak edo hezkuntzaren arloan eskumen osoa duten autonomia erkidegoek espezialitateaz antolaturiko ikastaroak gaindituak izatea. Azken kasu honetan Hezkuntza Ministerioak homologatu beharko du. Baita hezkuntza administrazioen eta unibertsitateen arteko hitzarmen bidez egindakoak ere.

Lehen Hezkuntza

Gradu titulua, maisu-maistren lanbide arautuan aritzeko gaitzen duena.

Maisu-maistra titulua, edozein espezialitatetan (1440/1991 E.D.).

Oinarrizko Hezkuntza Orokorreko irakasle diploma, edozein espezialitatetan.

Lehen Irakaskuntzako maisu-maistra (1967ko ikasketa plana).

Lehen Irakaskuntzako maisu-maistra (1950eko ikasketa plana).

Euskara

Oinarrizko Hezkuntza Orokorreko irakasle titulua, edo maisu-maistrarena, edo dagokion gradua; horrez gain, Hizkuntza Eskola Ofizial baten Euskararen Gaitasun Agiria, edo Nafarroako Gobernuaren EGA titulua, edo ofizialki baliokidetzat aitortutako titulua, edo organo eskudunak zehazten duen euskarako gaitasun proba gainditzea.

Maisu-maistra titulua edo dagokion gradua, Euskal Filologia espezialitatea.

Maisu-maistra titulua edo dagokion gradua, edozein espezialitatetan, eta Euskal Filologiako lizentzia, Euskarazko Itzulpengintza eta Interpretazioko lizentzia edo haiei dagozkien gradua, edo aipatutako lizentzietako lehenbiziko zikloa gainditurik izatea.

Euskarako ikastaro trinkoak eta birziklatzekoak

B) Bigarren Hezkuntzako irakasleen kidegoa.

ESPEZIALITATEA

TITULAZIOAK

Enpresen Administrazioa

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Enpresen Administrazioa eta Zuzendaritza.

–Zientzia Aktuarialak eta Finantzarioak.

–Politika eta Administrazio Zientziak.

–Ekonomia.

–Zuzenbidea.

–Lanaren Zientziak.

–Finantza eta Aseguruetako gradua.

–Fiskalitate eta Administrazio Publikoko gradua

–Soziologia Aplikatua.

–Zuzendaritza Laguntza-Management Assistance.

–Zientzia Politikoak.

–Ekonomia Zientziak.

–Merkatu Ikerketa eta Teknikak.

–Turismoa.

–Negozio Kudeaketa.

–Finantzak eta Kontabilitatea.

Ingeniaritza edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Industria Antolamendua.

Diploma, ondokoetan:

–Enpresa Zientziak.

–Kudeaketa eta Administrazio Publikoa.

–Lan harremanak.

Alemana

Doktoregoa, lizentzia, ingeniaritza edo arkitektura, edo dagokien gradu titulua, eta honako honen egiaztapena:

–Alemanaren C1 mailako edo handik gorako edozein ziurtagiri, Hezkuntza Departamentuak baloratua Hezkuntzako kontseilariaren otsailaren 28ko 30/2011 Foru Aginduan xedatuarekin bat, edo organo eskudunak zehazten duen alemaneko gaitasun proba gainditzea.

Industriako Analisia eta Kimika

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Kimika.

–Biokimika.

–Farmazia.

–Biologia.

–Bioteknologia.

–Zientziak.

–Elikagaien Zientzia eta Teknologia.

–Ingurumen Zientziak.

–Elikagaien Prozesu eta Produktuen Berrikuntza.

–Zientzia Biomedikoak.

–Ingeniaritza Kimiko Industriala.

–Genetika.

Ingeniaritza edo dagokion gradu titulua:

–Kimikoa.

–Mendietakoa.

Diploma edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Giza Nutrizioa eta Dietetika.

Ingeniaritza teknikoa edo dagokion gradu titulua:

–Industriakoa, Kimika Industriala espezialitatea.

–Basogintzakoa, Baso Industriak espezialitatea.

–Nekazaritzakoa, Nekazaritzako Elikagaien Industriak espezialitatea.

Irudi Pertsonaleko Aholkularitza eta Prozesuak

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Farmazia.

–Biokimika.

–Medikuntza.

–Biologia.

–Kimika.

–Bioteknologia.

–Zientziak.

–Biomedikuntza Oinarrizkoa eta Esperimentala.

–Zientzia Biomedikoak.

–Genetika.

Ingeniaritza edo dagokion gradu titulua:

–Kimika.

Diploma edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Erizaintza.

–Fisioterapia.

–Podologia.

–Terapia okupazionala.

Ingeniaritza teknikoa edo dagokion gradua, ondokoetan:

–Industriakoa, Kimika Industriala espezialitatea.

Biologia eta Geologia

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Biologia.

–Geologia.

–Itsas Zientziak.

–Ingurumen Zientziak.

–Biokimika.

–Farmazia.

–Medikuntza.

–Albaitaritza.

–Bioteknologia.

–Zientziak

–Animalien Zientzia eta Osasuna.

–Animalien Zientzia eta Produkzioa.

–Fisioterapia.

–Erizaintza.

–Genetika.

–Biomedikuntza Oinarrizkoa eta Esperimentala.

–Zientzia Biomedikoak.

–Nanozientzia eta Nanoteknologia.

Diploma edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Giza Nutrizioa eta Dietetika.

Ingeniaritza edo dagokion gradu titulua:

–Agronomikoa.

–Nekazaritzako Elikagai eta Landa Ingurunekoa.

–Mendietakoa.

–Meatzeetakoa.

–Oihanekoa, espezialitate guztiak

–Bide, Ubide eta Portuetakoa.

Eraikuntza zibilak eta etxegintza

Arkitektura edo Arkitekturako gradu titulua, espezialitate guztietakoak.

Ingeniaritza edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Bide, Ubide eta Portuetakoa.

–Industriala.

–Materialetakoa.

–Geologoa.

–Eraikuntzakoa.

–Agronomikoa.

–Mendietakoa.

–Meatze eta Energia Baliabideak.

–Ingeniaritza Zibila.

–Eraikingintzako Ingeniaritza.

–Eraikingintzaren Zientzia eta Teknologia.

–Industria Diseinua eta Produktu Garapena.

–Industria Teknologikoetako Ingeniaritza.

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Barne-diseinua.

Diseinuko tituluduna (diseinuko goi mailako ikasketak, maiatzaren 14ko 633/2010 Errege Dekretua), espezialitate hauetan:

–Produktuak.

–Barne-diseinua.

Arkitektura teknikoa edo dagokion gradu titulua, espezialitate guztietan.

Ingeniaritza teknikoa edo dagokion gradu titulua:

–Industriala, espezialitate guztiak.

–Herri Lanetako, espezialitate guztiak.

–Topografiakoa.

Marrazketa

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Arte Ederrak.

–Kultura Ondasunen Kontserbazioa eta Zaharberritzea.

–Barne-diseinua.

–Artea.

–Sorkuntza eta Diseinua.

–Diseinua.

–Industria Diseinua eta Produktu Garapena.

Arkitektura edo Arkitekturako gradu titulua, espezialitate guztietan.

Ingeniaritza edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Bideak, Ubideak eta Portuetakoa.

–Aeronautikoa.

–Ontzigintzakoa.

–Eraikingintza.

–Industriala.

–Industria Diseinukoa.

–Mendietakoa.

–Ingeniaritza Zibila.

–Eraikingintzako Ingeniaritza.

–Ingeniaritza Mekanikoa.

–Industria Teknologikoetako Ingeniaritza.

Ekonomia

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Ekonomia Zientziak.

–Enpresa Zientziak.

–Ekonomia.

–Enpresen Administrazioa eta Zuzendaritza.

–Zientzia Aktuarialak eta Finantzarioak.

–Merkatu Ikerketa eta Teknikak.

–Finantzak eta Aseguruak.

–Zientzia Politikoak.

–Turismoa.

–Negozio Kudeaketa.

–Finantzak eta Kontabilitatea.

–Soziologia Aplikatua.

–Zuzendaritza Laguntza-Management Assistance.

Ingeniaritza edo dagokion gradu titulua:

–Industria Antolamendukoa.

Diploma edo dagokion gradu titulua:

–Lan harremanak.

Gorputz Hezkuntza

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Gorputz Jardueren eta Kirolaren Zientziak.

Ekipo Elektronikoak

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Fisika.

–Ontzietako Irrati-elektronika.

Ingeniaritza edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Telekomunikaziokoa.

–Elektronikakoa.

–Automatika eta Elektronika Industrialekoa.

–Industriala.

–Aeronautikoa.

–Meatzeetakoa.

–Informatika.

–Industria Teknologikoetako Ingeniaritza.

–Ingeniaritza Aeroespaziala.

–Nanozientzia eta Nanoteknologia.

–Ingeniaritza Mekanikoa.

Diploma edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Ontzietako Irrati-elektronika.

Ingeniaritza teknikoa edo dagokion gradu titulua:

–Aeronautika, Aire-nabigazioa espezialitatea, Aireontziak espezialitatea, Aeromotorrak espezialitatea.

–Sistemen Informatikakoa.

–Industria, Elektrizitatea espezialitatea eta Elektronika Industriala espezialitatea

–Telekomunikazioak, espezialitate guztiak

–Meatzeetakoa, Meatzeetako Instalazio Elektromekanikoetako espezialitatea.

Edozein lizentzia, arkitektura, ingeniaritza, diploma, arkitektura tekniko, ingeniaritza tekniko edo gradu, eta, horrez gain, honako titulazio hauetako bat:

–Goi mailako teknikaria honako hauetan:

• Lanbide Heziketako espezialitate bat, Elektrizitate eta Elektronika lanbide arlokoa.

–Teknikari espezialista, ondokoetan:

• Elektronika Industriala (Elektrizitatea eta Elektronika).

• Sistemen Elektronika (Elektrizitatea eta Elektronika).

• Kontrol eta Mantentze-lan Industrialen Elektronika (Elektrizitatea eta Elektronika).

• Sistema Automatiko eta Programagarriak (Elektrizitatea eta Elektronika).

• Instalazio eta Linea Elektrikoak (Elektrizitatea eta Elektronika).

• Makina Elektrikoak (Elektrizitatea eta Elektronika).

• Itsasontzietako Elektrizitatea (Itsas eta arrantza jarduerak).

• Koadroen eta Automatismoen Operadoreak (Elektrizitatea eta Elektronika).

• Robotika eta Automatika (Elektrizitatea eta Elektronika).

• Automatismo Sistemak (Elektrizitatea eta Elektronika).

• Komunikazioen Elektronika (Elektrizitatea eta Elektronika).

• Ekipo Informatikoak (Elektrizitatea eta Elektronika).

• Irrati eta telebistako Baliabideen Mantentze-lanak (Irudia eta Soinua).

• Ikus-entzunezko Baliabideen Mantentze-lanak (Irudia eta Soinua).

• Itsasontzietako Irrati-telefonia (Itsas eta arrantza jarduerak).

• Optika Elektronikoa (Elektrizitatea eta Elektronika).

• Ekipo Informatikoak (Elektrizitatea eta Elektronika).

• Irrati eta telebistako Ekipoen Mantentze-lanak eta Eragiketa Teknikoa (Irudia eta Soinua).

Lanerako Prestakuntza eta Orientabideak

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Zuzenbidea.

–Enpresen Administrazioa eta Zuzendaritza.

–Zientzia Aktuarialak eta Finantzarioak.

–Politika eta Administrazio Zientziak

–Ekonomia.

–Lanaren Zientziak.

–Finantzak eta Aseguruak.

–Fiskalitatea eta Administrazio Publikoa.

–Psikologia.

–Soziologia.

–Psikopedagogia.

–Pedagogia.

–Zuzendaritza Laguntza-Management Assistance.

Ingeniaritza edo dagokion gradu titulua:

–Industria Antolamendukoa.

Diploma edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Enpresa Zientziak.

–Lan harremanak.

–Gizarte Lana.

–Gizarte Hezkuntza.

–Kudeaketa eta Administrazio Publikoa.

Filosofia

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Filosofia.

–Giza Zientziak.

–Antropologia Soziala.

Fisika eta Kimika

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Fisika.

–Kimika.

–Biokimika.

–Bioteknologia.

–Farmazia.

–Zientziak.

–Ingurumen Zientziak.

–Zientzia Esperimentalak.

–Elikagaien Zientziak eta Teknologia.

–Industria Diseinua eta Produktu Garapena.

–Nanozientzia eta Nanoteknologia.

–Zientzia Biomedikoak.

–Biomedikuntza Oinarrizkoa eta Esperimentala.

Ingeniaritza edo dagokion gradu titulua, espezialitate guztietan.

Frantsesa

Doktoregoa, lizentzia, ingeniaritza edo arkitektura, edo dagokien gradu titulua, eta honako honen egiaztapena:

–Frantsesaren C1 mailako edo handik gorako edozein ziurtagiri, Hezkuntza Departamentuak baloratua Hezkuntzako kontseilariaren otsailaren 28ko 30/2011 Foru Aginduan xedatuarekin bat, edo organo eskudunak zehazten duen frantseseko gaitasun proba gainditzea.

Geografia eta Historia

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Geografia.

–Historia.

–Artearen Historia.

–Giza Zientziak.

–Historia eta Ondarea.

–Kultur Kudeaketakoa.

–Arte Dramatikoa.

Grekoa

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Filologia Klasikoa.

–Ikasketa Klasikoak.

Ostalaritza eta Turismoa

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Elikagaien Zientzia eta Teknologia.

–Enpresen Administrazioa eta Zuzendaritza.

–Ekitaldien Antolaketa eta Protokoloa.

–Gastronomia eta Sukaldaritza-arteak.

Diploma edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Giza Nutrizioa eta Dietetika.

–Turismoa.

–Turismoko Enpresak eta Jarduerak.

Informatika

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Informatika.

–Zientzia eta Teknika Estatistikoak.

–Matematika.

–Fisika.

–Datuen Zientziak.

Ingeniaritza edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Informatika.

–Telekomunikaziokoa.

–Elektronikakoa.

–IKT Sistemak.

–Informazio Sistemak.

–Telematika.

–Elektronika Industriala eta Automatikoa.

–Informatika eta Enpresen Administrazio eta Zuzendaritza.

–Ingeniaritza Mekatronikoa.

–Nanozientzia eta Nanoteknologia.

Diploma edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Estatistika.

–Informatika.

Ingeniaritza teknikoa edo dagokion gradu titulua:

–Kudeaketarako Informatikakoa.

–Sistemen Informatikakoa.

–Telekomunikaziokoa, Telematika espezialitatea.

Ingelesa

Doktoregoa, lizentzia, ingeniaritza edo arkitektura, edo dagokien gradu titulua, eta honako honen egiaztapena:

–Ingelesaren C1 mailako edo handik gorako edozein ziurtagiri, Hezkuntza Departamentuak baloratua Hezkuntzako kontseilariaren otsailaren 28ko 30/2011 Foru Aginduan xedatuarekin bat, edo organo eskudunak zehazten duen ingeleseko gaitasun proba gainditzea.

Bero eta Fluido Ekipoen Instalazioa eta Mantentze-lanak

Arkitektura edo dagokion gradu titulua, espezialitate guztietan.

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Ontzigintzako Makinetakoa.

Ingeniaritza edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Industriala.

–Agronomikoa.

–Aeronautikoa.

–Ontzigintza eta Ozeanokoa.

–Meatzeetakoa.

–Mendietakoa.

–Eraikingintza.

–Eraikingintzako Ingeniaritza.

–Ingeniaritza Mekanikoa.

–Industria Teknologikoetako Ingeniaritza.

–Ingeniaritza Aeroespaziala.

–Ingeniaritza Kimiko Industriala.

–Industria Diseinua eta Produktu Garapena.

Arkitektura teknikoa edo dagokion gradu titulua, espezialitate guztietan.

Diploma edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Ontzigintzako Makinetakoa.

Ingeniaritza teknikoa edo dagokion gradu titulua:

–Industriala, espezialitate guztiak.

–Aeronautikoa, espezialitate guztiak.

–Meatzeetakoa, espezialitate guztiak.

–Basogintzakoa, Baso Industriak espezialitatea.

–Ontzigintza, Ontziaren Propultsioa eta Zerbitzuak espezialitatea.

–Nekazaritza, Nekazaritzako eta Elikadurako Industriak espezialitatea eta Landa Eraikuntzak eta Mekanizazioa espezialitatea.

Edozein lizentzia, arkitektura, ingeniaritza, diploma, arkitektura tekniko, ingeniaritza tekniko edo gradu, eta, horrez gain, honako titulazio hauetako bat:

–Goi mailako teknikaria honako hauetan:

• Lanbide Heziketako espezialitate bat, Instalazioa eta Mantentze-lanak / Produkzioaren Zerbitzuak eta Mantentze-lanak lanbide arlokoa.

–Teknikari espezialista, ondokoetan:

• Mantentze-lan Elektromekanikoak (Elektrizitatea eta Elektronika).

• Mantentze-lan Elektriko-elektronikoak (Elektrizitatea eta Elektronika).

• Automatismo Pneumatiko eta Oleohidraulikoak (Metala).

• Jantzigintzako Makineriako Mantentze-lanak (Metala).

• Mantentze-lan Mekanikoak (Metala).

• Makinen eta Sistema Automatikoen Mantentze-lanak (Metala)

• Automatismoen Mantentze-lanak (Metala).

• Instalazioak (Eraikuntza eta Obrak).

• Eguzki Energiaren Aprobetxamendua (Elektrizitatea eta Elektronika).

• Eguzki Energiaren eta Aire-girotzearen Mantentze-lanak (Elektrizitatea eta Elektronika).

• Bero, Hotz eta Aire Egokitua (Elektrizitatea eta Elektronika).

• Iturgintza (Eraikuntza eta Obrak).

• Hotz Industriala (Elektrizitatea eta Elektronika).

• Hotz eta Aire-girotze Instalazioak.

• Eguzki Energiako Instalazioak (Elektrizitatea eta Elektronika).

• Prozesuari Laguntzeko Instalazio Termikoak (Elektrizitatea eta Elektronika).

• Hotz eta Girotze Instalazioak (Elektrizitatea eta Elektronika).

• Zerbitzu Osagarrietako Instalazioen Mantentze-lanak (Elektrizitatea eta Elektronika).

Instalazio Elektroteknikoak

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Fisika.

–Ontzietako Irrati-elektronika.

Ingeniaritza edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Telekomunikaziokoa.

–Elektronikakoa.

–Automatika eta Elektronika Industrialekoa.

–Industriala.

–Mendietakoa.

–Ingeniaritza Mekanikoa.

–Ingeniaritza Aeroespaziala.

–Nanozientzia eta Nanoteknologia.

Diploma edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Ontzietako Irrati-elektronika.

Ingeniaritza teknikoa edo dagokion gradu titulua:

–Aeronautikoa, Aire-nabigazioa espezialitatea.

–Sistemen Informatikakoa.

–Industria, Elektrizitatea espezialitatea eta Elektronika Industriala espezialitatea.

–Telekomunikazioak, espezialitate guztiak.

Edozein lizentzia, arkitektura, ingeniaritza, diploma, arkitektura tekniko, ingeniaritza tekniko edo gradu, eta, horrez gain, honako titulazio hauetako bat:

–Goi mailako teknikaria honako hauetan:

• Lanbide Heziketako espezialitate bat, Elektrizitate eta Elektronika lanbide arlokoa.

–Teknikari espezialista, ondokoetan:

• Elektronika Industriala (Elektrizitatea eta Elektronika).

• Sistemen Elektronika (Elektrizitatea eta Elektronika).

• Kontrol eta Mantentze-lan Industrialen Elektronika (Elektrizitatea eta Elektronika).

• Sistema Automatiko eta Programagarriak (Elektrizitatea eta Elektronika).

• Instalazio eta Linea Elektrikoak (Elektrizitatea eta Elektronika).

• Makina Elektrikoak (Elektrizitatea eta Elektronika).

• Itsasontzietako Elektrizitatea (Itsas eta arrantza jarduerak).

• Koadroen eta Automatismoen Operadoreak (Elektrizitatea eta Elektronika).

• Robotika eta Automatika (Elektrizitatea eta Elektronika).

• Automatismo Sistemak (Elektrizitatea eta Elektronika).

• Komunikazioen Elektronika (Elektrizitatea eta Elektronika).

• Ekipo Informatikoak (Elektrizitatea eta Elektronika).

• Irrati eta telebistako Baliabideen Mantentze-lanak (Irudia eta Soinua).

• Ikus-entzunezko Baliabideen Mantentze-lanak (Irudia eta Soinua).

• Itsasontzietako Irrati-telefonia (Itsas eta arrantza jarduerak).

• Optika Elektronikoa (Elektrizitatea eta Elektronika).

• Ekipo Informatikoak (Elektrizitatea eta Elektronika).

• Irrati eta telebistako Ekipoen Mantentze-lanak eta Eragiketa Teknikoa (Irudia eta Soinua).

Esku-hartze Soziokomunitarioa

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Pedagogia.

–Psikologia.

–Psikopedagogia.

–Soziologia.

–Antropologia Sozial eta Kulturala.

–Zientzia Politikoak.

Diploma edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Gizarte Hezkuntza.

–Gizarte Lana.

–Terapia okupazionala.

–Lan harremanak.

Maisu-maistra titulua edo dagokion gradu titulua, espezialitate guztietan.

Laborategia

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Kimika.

–Farmazia.

–Biologia.

–Biokimika.

–Elikagaien Zientziak.

–Ingurumen Zientziak.

–Elikagaien Prozesu eta Produktuen Berrikuntza.

–Zientziak.

–Bioteknologia.

–Optika eta Optometria.

–Genetika.

–Zientzia Biomedikoak.

Ingeniaritza edo dagokion gradu titulua:

–Kimikoa.

–Biomedikoa.

–Ingeniaritza Kimiko Industriala.

Diploma edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Giza Nutrizioa eta Dietetika.

Ingeniaritza teknikoa edo dagokion gradu titulua:

–Industriakoa, Kimika Industriala espezialitatea.

Goi mailako teknikaria, ondokoetan:

–Lanbide Heziketako espezialitate bat, Kimika lanbide arlokoa.

Edozein lizentzia, arkitektura, ingeniaritza, diploma, arkitektura tekniko, ingeniaritza tekniko edo gradu, eta, horrez gain, honako titulazio hauetako bat:

–Goi mailako teknikaria honako hauetan:

• Lanbide Heziketako espezialitate bat, Kimika lanbide arlokoa.

–Teknikari espezialista, ondokoetan:

• Lanbide Heziketako espezialitate bat, Kimika arlokoa.

Latina

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Filologia Klasikoa.

–Filologia Erromanikoa.

–Ikasketa Klasikoak.

–Gaztelaniako Ikasketak eta Ikasketa Klasikoak.

–Filologia Hispanikoa.

–Ikasketa Hispanikoak.

–Gaztelania: Hizkuntza eta Literatura.

Gaztelania eta Literatura

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Filologia Hispanikoa.

–Filologia Erromanikoa

–Beste edozein espezialitatetako Filologia.

–Ikasketa Hispanikoak.

–Beste hizkuntza batzuetako Ikasketa Filologikoak.

–Hizkuntzalaritza, frogatuta Gaztelania eta Literatura gainditu dela.

–Literaturaren Teoria eta Literatura Konparatua, eta Gaztelania eta Literatura ikasi izana.

–Giza Zientziak.

–Kazetaritza.

–Kultura Kudeaketa.

–Arte Dramatikoa.

–Zientzia Politikoak.

–Ikus-entzunezko Komunikazioa.

–Itzulpengintza eta Interpretazioa.

Euskal Hizkuntza eta Literatura

Doktoregoa, lizentzia, ingeniaritza edo arkitektura, edo dagokien gradu titulua, Hizkuntza Eskola Ofizial baten Euskararen Gaitasun Agiriarekin, edo Nafarroako Gobernuaren EGA tituluarekin, edo ofizialki baliokidetzat aitortutako tituluarekin, edo organo eskudunak zehazten duen euskarako gaitasun proba gainditzea.

Matematika

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Matematika.

–Fisika.

–Ekonomia.

–Estatistika.

–Bioteknologia.

–Zientzia eta Teknika Estatistikoak.

–Datuen Zientziak.

–Zientzia eta Teknika Estatistikoak.

–Eraikingintzaren Zientzia eta Teknologia.

–Zientzia Esperimentalak. ´

–Zientziak.

–Enpresen Administrazioa eta Zuzendaritza

Ingeniaritza edo dagokion gradu titulua, espezialitate guztietan.

Arkitektura edo dagokion gradu titulua, espezialitate guztietan.

Musika

Goi mailako irakasle titulua, irailaren 10eko 2618/1966 Dekretuari jarraikiz lortua; Bakarlarien Espezializazioko goi mailako diploma, urtarrilaren 29ko 313/1970 Dekretuari jarraikiz lortua.

Musikako goi mailako titulua, apirilaren 21eko 617/1995 Dekretuaren babesean emana.

Musikako goi mailako titulua, urtarrilaren 23ko 21/2015 Errege Dekretuaren babesean emana.

Doktoregoa, lizentzia, ingeniaritza edo arkitektura, edo dagokien gradu titulua, eta irakasle titulua izatea, irailaren 10eko 2618/1966 Dekretuaren babesean emana.

Geografia eta Historiako lizentzia, edo dagokion gradu titulua, Artearen Historia espezialitatea (Musikologia atala).

Musikologiako lizentzia edo dagokion gradu titulua.

Musikaren Historia eta Zientzietako lizentzia edo dagokion gradu titulua.

Konposizio Musikaleko lizentzia edo dagokion gradu titulua.

Musika Garaikideen Konposizioko lizentzia edo dagokion gradu titulua.

Sorkuntza Musikaleko lizentzia edo dagokion gradu titulua.

Interpretazio Musikaleko lizentzia edo dagokion gradu titulua.

Musika Modernoaren Interpretazioko lizentzia edo dagokion gradu titulua.

Musikako lizentzia edo dagokion gradu titulua.

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, musikaren arloarekin zuzenean lotutako espezialitate batean.

Eraikuntza Proiektuen Bulegoa

Arkitektura edo dagokion gradu titulua, espezialitate guztietan.

Ingeniaritza edo dagokion gradu titulua:

–Industriala.

–Ontzigintza eta Ozeanokoa.

–Bide, Ubide eta Portuetakoa.

–Geologoa.

–Agronomikoa.

–Mendietakoa.

–Meatze eta Energia Baliabideak.

–Diseinu Mekanikoa.

–Elektrikoa.

–Ingeniaritza Zibila.

–Nekazaritzako Elikagaien eta Landa Ingurunearen Ingeniaritza.

–Industria Antolamenduko Ingeniaritza.

–Ingeniaritza Elektrikoa eta Elektronikoa.

–Industria Teknologikoetako Ingeniaritza.

Arkitektura teknikoa edo dagokion gradu titulua, espezialitate guztietan.

Ingeniaritza teknikoa edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Industriala, espezialitate guztiak.

–Herri Lanak, espezialitate guztiak.

–Nekazaritzakoa, Landa eraikuntzen eta mekanizazioaren espezialitatea

–Industria Diseinukoa.

–Topografia.

Edozein lizentzia, arkitektura, ingeniaritza, diploma, arkitektura tekniko, ingeniaritza tekniko edo gradu, eta, horrez gain, honako titulazio hauetako bat:

–Goi mailako teknikaria honako hauetan:

• Lanbide Heziketako espezialitate bat, Eraikingintza eta Obra Zibila lanbide arlokoa.

–Teknikari espezialista, ondokoetan:

• Eraikuntzak eta Obrak (Delineazioa).

• Eraikuntzetako eta Hirigintzako Delineatzailea (Delineazioa).

• Barnealdeen Diseinua (Delineazioa).

• Topografia (Eraikuntza eta Obrak).

• Bide eta Obrak (Eraikuntza eta Obrak).

• Langilezainak (Eraikuntza eta Obrak).

• Eraikinen Eraikuntza (Obretako maisua) (Eraikuntza eta Obrak).

–Arte Plastikoetako eta Diseinuko goi mailako teknikaria, ondokoetan:

• Dekorazio Obren Proiektuak eta Zuzendaritza.

• Altzari-hornikuntza.

• Arkitektura Iragankorra.

• Erakusleiho-apainketa.

• Lorategi Elementuak.

Arte Aplikatuetako gradu tituluak, 1999ko maiatzaren 14ko Aginduaren arabera (1999/05/25 Estatuko Aldizkari Ofiziala) bat datozenak lehenago aipatu diren Arte Plastikoetako eta Diseinuko goi mailako teknikari tituluekin.

Fabrikazio Mekanikoko Proiektuen Bulegoa

Arkitektura edo dagokion gradu titulua, espezialitate guztietan.

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Ontzigintzako Makinetakoa.

Ingeniaritza edo dagokion gradu titulua:

–Aeronautikoa.

–Industriala.

–Meatzeetakoa.

–Ontzigintza eta Ozeanokoa.

–Ingeniaritza Zibila.

–Ingeniaritza Mekanikoa.

–Industria Diseinua eta Produktu Garapena.

–Industria Teknologikoetako Ingeniaritza.

–Ingeniaritza Aeroespaziala.

Arkitektura teknikoa edo dagokion gradu titulua, espezialitate guztietan.

Diploma edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Ontzigintzako Makinetakoa.

Ingeniaritza teknikoa edo dagokion gradu titulua:

–Aeronautika, Aire-nabigazioa espezialitatea, Aireontziak espezialitatea, Aeromotorrak espezialitatea.

–Industria, Mekanika espezialitatea, Diseinu Industriala espezialitatea.

–Ontzigintzakoa, Itsas Egiturak espezialitatea.

–Meatzeetakoa, Meatzeetako Instalazio Elektromekanikoetako espezialitatea.

–Nekazaritzakoa, Landa eraikuntzen eta mekanizazioaren espezialitatea Edozein lizentzia, arkitektura, ingeniaritza, diploma, arkitektura tekniko, ingeniaritza tekniko edo gradu, eta, horrez gain, honako titulazio hauetako bat:

–Goi mailako teknikaria honako hauetan:

• Lanbide Heziketako espezialitate bat, Fabrikazio Mekanikoko lanbide arlokoa.

• Lanbide Heziketako espezialitate bat, Instalazioa eta Mantentze-lanak / Produkzioaren Zerbitzuak eta Mantentze-lanak lanbide arlokoa.

–Teknikari espezialista, ondokoetan:

• Egitura Txapako Galdaragintza (Metala).

• Eraikuntza Metalikoak eta Soldatzailea (Metala).

• Itsasontzi Eraikuntza (Metala).

• Soldadura (Metala).

• Ontzi Marrazlea (Metala).

• Fabrikazio Soldatua (Metala).

• Diseinu Industriala (Delineazioa).

• Industria Delineazioa (Delineazioa).

• Forja-lana eta Galdaketa (Metala).

• Ereduak eta Galdaketa (Metala).

• Makineriaren Muntaketa eta Eraikuntza (Metala).

• Makina Erreminten Mikromekanika (Metala).

• Tresnen Mikromekanika (Metala).

• Neurtzeko Sistemen Instrumentista (Metala).

• Tresneria eta Muntaketa Mekanikoak (Metala).

• Arma Mekanikaria (Metala).

–Fabrikazio Mekanikoa (Metala).

–Makina Erremintak (Metala).

–Matrizegintza eta Moldeak (Metala).

–Kalitate Kontrola (Metala).

–Mikromekanika eta Erlojugintza (Metala).

–Mantentze-lan Elektromekanikoak (Elektrizitatea eta Elektronika).

–Mantentze-lan Elektriko-elektronikoak (Elektrizitatea eta Elektronika).

–Automatismo Pneumatiko eta Oleohidraulikoak (Metala).

–Jantzigintzako Makineriako Mantentze-lanak (Metala)

–Mantentze-lan Mekanikoak (Metala).

–Makinen eta Sistema Automatikoen Mantentze-lanak (Metala)

–Automatismoen Mantentze-lanak (Metala).

–Instalazioak (Eraikuntza eta Obrak).

–Eguzki Energiaren Aprobetxamendua (Elektrizitatea eta Elektronika).

–Eguzki Energiaren eta Aire-girotzearen Mantentze-lanak (Elektrizitatea eta Elektronika)

–Bero, Hotz eta Aire Egokitua (Elektrizitatea eta Elektronika)

–Iturgintza (Eraikuntza eta Obrak).

–Hotz Industriala (Elektrizitatea eta Elektronika).

–Hotz eta Aire-girotze Instalazioak.

–Eguzki Energiako Instalazioak (Elektrizitatea eta Elektronika).

–Prozesuari Laguntzeko Instalazio Termikoak (Elektrizitatea eta Elektronika).

–Hotz eta Girotze Instalazioak (Elektrizitatea eta Elektronika)

Elikagaien Elaborazioko Eragiketa eta Ekipamenduak

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Biologia.

–Ingurumen Zientziak.

–Elikagaien Zientzia eta Teknologia.

–Zientziak.

–Kimika.

–Albaitaritza.

–Enologia.

–Farmazia.

–Biokimika.

–Bioteknologia.

–Elikagaien Prozesu eta Produktuen Berrikuntza.

Ingeniaritza edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Agronomikoa.

–Nekazaritzakoa, Abeltzaintza edo Nekazaritzakoa.

–Nekazaritzako Elikagaien Industrietakoa.

–Nekazaritzako elikagaiak.

–Nekazaritza eta Ingurumenekoa.

–Kimikoa.

–Mendietakoa.

–Ingeniaritza Kimiko Industriala.

–Zientzia Biomedikoak.

–Biomedikuntza Oinarrizkoa eta Esperimentala.

–Industria Teknologikoetako Ingeniaritza.

Diploma edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Giza Nutrizioa eta Dietetika.

Ingeniaritza teknikoa edo dagokion gradu titulua:

–Nekazaritza, Nekazaritzako eta Elikadurako Industriak espezialitatea.

Edozein lizentzia, arkitektura, ingeniaritza, diploma, arkitektura tekniko, ingeniaritza tekniko edo gradu, eta, horrez gain, honako titulazio hauetako bat:

–Goi mailako teknikaria honako hauetan:

• Lanbide Heziketako espezialitate bat, Elikagaien Industriak lanbide arlokoa.

–Teknikari espezialista, ondokoetan:

• Barazki Kontserbagintza (Nekazaritza).

• Nekazaritzako Elikagaien Industriak (Nekazaritza).

• Gaztagintza eta Guringintza (Kimika).

• Mahastigintza eta Enoteknia (Nekazaritza).

• Elikagaien Industriak (Kimika).

Prozesuetako lanak

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Kimika.

–Biokimika.

–Farmazia.

–Elikagaien Zientzia eta Teknologia.

–Ingurumen Zientziak.

–Biologia.

–Bioteknologia.

–Elikagaien Prozesu eta Produktuen Berrikuntza.

Ingeniaritza edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Kimikoa.

–Mendietakoa.

–Ingeniaritza Kimiko Industriala.

–Zientzia Biomedikoak.

–Industria Teknologikoetako Ingeniaritza.

Diploma edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Giza Nutrizioa eta Dietetika.

Ingeniaritza teknikoa edo dagokion gradu titulua:

–Industriakoa, Kimika Industriala espezialitatea.

–Basogintzakoa, Baso Industriak espezialitatea.

–Nekazaritzakoa, Nekazaritzako Elikagaien Industria espezialitatea.

Edozein lizentzia, arkitektura, ingeniaritza, diploma, arkitektura tekniko, ingeniaritza tekniko edo gradu, eta, horrez gain, honako titulazio hauetako bat:

–Goi mailako teknikaria honako hauetan:

• Lanbide Heziketako espezialitate bat, Kimika lanbide arlokoa.

–Teknikari espezialista, ondokoetan:

• Lanbide Heziketako espezialitate bat, Kimika arlokoa.

Nekazaritzako Ekoizpeneko Lan eta Ekipoak

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Biologia.

–Ingurumen Zientziak.

–Elikagaien Zientzia eta Teknologia

–Zientziak.

–Animalien Zientzia eta Osasuna.

–Geologia.

–Kimika.

–Albaitaritza.

–Enologia.

–Farmazia.

–Biokimika.

–Bioteknologia.

–Elikagaien Prozesu eta Produktuen Berrikuntza.

Ingeniaritza edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Agronomikoa.

–Mendietakoa.

–Nekazaritzako Elikagaien eta Landa Ingurunearen Ingeniaritza.

Diploma edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Giza Nutrizioa eta Dietetika.

Ingeniaritza teknikoa edo dagokion gradu titulua:

–Nekazaritzakoa, espezialitate guztiak.

–Oihanekoa, espezialitate guztiak

Edozein lizentzia, arkitektura, ingeniaritza, diploma, arkitektura tekniko, ingeniaritza tekniko edo gradu, eta, horrez gain, honako titulazio hauetako bat:

–Goi mailako teknikaria honako hauetan:

• Lanbide Heziketako espezialitate bat, Nekazaritza/Nekazaritzako Jarduerak lanbide arlokoa.

–Teknikari espezialista, ondokoetan:

• Lanbide Heziketako espezialitate bat, Nekazaritza arlokoa.

Merkataritzako Antolaketa eta Kudeaketa

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Enpresen Administrazioa eta Zuzendaritza.

–Zientzia Aktuarialak eta Finantzarioak.

–Ekonomia.

–Marketina.

–Zuzenbidea.

–Merkatu Ikerketa eta Teknikak.

–Publizitatea eta Harreman Publikoak.

–Kultura Kudeaketa.

–Zuzendaritza Laguntza-Management Assistance.

–Soziologia Aplikatua.

–Ekonomia Zientziak.

–Finantzak eta Aseguruak.

–Turismoa.

–Negozio Kudeaketa.

–Finantzak eta Kontabilitatea.

Ingeniaritza edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Industria Antolamendua.

Diploma edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Enpresa Zientziak.

–Kudeaketa eta Administrazio Publikoa.

–Lan harremanak.

Ibilgailuen Mantentze-lanen Antolaketa eta Prozesuak

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Ontzigintzako Makinetakoa.

Ingeniaritza edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Industriala.

–Aeronautikoa.

–Ontzigintza eta Ozeanokoa.

–Agronomikoa.

–Meatzeetakoa.

–Mendietakoa.

–Industria Diseinua eta Produktu Garapena.

–Industria Teknologikoetako Ingeniaritza.

–Ingeniaritza Aeroespaziala.

–Ingeniaritza Mekanikoa.

Diploma edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Itsas Nabigazioa.

–Ontzietako Irrati-elektronika.

–Ontzigintzako Makinetakoa.

Ingeniaritza teknikoa edo dagokion gradu titulua:

–Aeronautikoa, espezialitate guztiak.

–Nekazaritzakoa, espezialitate guztiak.

–Ontzigintzakoa, espezialitate guztiak.

–Herri Lanetako, espezialitate guztiak.

–Industriala, espezialitate guztiak.

–Meatzeetakoa, espezialitate guztiak.

–Oihanekoa, espezialitate guztiak

Fabrikazio Mekanikoaren Antolaketa eta Proiektuak

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Ontzigintzako Makinetakoa.

Ingeniaritza edo dagokion gradu titulua:

–Automatika eta Elektronika Industriala.

–Industriala.

–Industria Antolamendukoa.

–Materialetakoa.

–Aeronautikoa.

–Telekomunikazioetakoa.

–Ontzigintza eta Ozeanokoa.

–Agronomikoa.

–Meatzeetakoa.

–Mendietakoa.

–Biomedikoa.

–Ingeniaritza Zibila.

–Industria Diseinua eta Produktu Garapena.

–Industria Teknologikoetako Ingeniaritza.

–Eraikingintzako Ingeniaritza.

–Ingeniaritza Aeroespaziala.

–Ingeniaritza Mekanikoa.

–Energiaren Ingeniaritza.

Diploma edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Ontzigintzako Makinetakoa.

Ingeniaritza teknikoa edo dagokion gradu titulua:

–Aeronautika, Aireontziak espezialitatea, Ekipamendu eta Material Aeroespazialak espezialitatea, Aire-nabigazioa espezialitatea eta Aeromotorrak espezialitatea.

–Nekazaritza, Nekazaritza eta Abeltzaintzako Ustiategien espezialitatea, Nekazaritzako eta Elikadurako Industrien espezialitatea eta Landa Eraikuntzen eta Mekanizazioaren espezialitatea.

–Ontzigintzakoa, espezialitate guztiak.

–Industria Diseinukoa.

–Herri Lanetakoa, Eraikuntza Zibilak espezialitatea.

–Industriala, espezialitate guztiak.

–Meatzeetakoa, espezialitate guztiak.

Sistema Energetikoen Antolaketa eta Proiektuak

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Ontzigintzako Makinetakoa.

Arkitektura edo dagokion gradu titulua, espezialitate guztietan.

Ingeniaritza edo dagokion gradu titulua:

–Industriala.

–Aeronautikoa.

–Agronomikoa.

–Telekomunikaziokoa.

–Automatika eta Elektronika Industrialekoa.

–Meatzeetakoa.

–Industria Antolamendukoa.

–Materialetakoa.

–Ontzigintza eta Ozeanokoa.

–Elektronikakoa.

–Mendietakoa.

–Ingeniaritza Elektrikoa.

–Diseinu Mekanikoaren Ingeniaritza.

–Bide, Ubide eta Portuetako Ingeniaritza.

–Energiaren Ingeniaritza.

–Ingeniaritza Zibila.

–Eraikingintzaren Zientzia eta Teknologia.

–Nekazaritzako Elikagaien eta Landa Ingurunearen Ingeniaritza.

–Energia- eta Meatze-baliabideen Ingeniaritza.

–Eraikingintzako Ingeniaritza.

–Energia Berriztagarrien Ingeniaritza.

–Ingeniaritza Kimiko Industriala.

Diploma edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Ontzigintzako Makinetakoa.

Arkitektura teknikoa edo dagokion gradu titulua, espezialitate guztietan.

Ingeniaritza teknikoa edo dagokion gradu titulua:

–Industriala, espezialitate guztiak.

–Aeronautikoa, espezialitate guztiak.

–Herri Lanetakoa, espezialitate guztiak.

–Telekomunikazioak, espezialitate guztiak.

–Ontzigintzakoa, espezialitate guztiak.

–Meatzeetakoa, espezialitate guztiak.

–Nekazaritzakoa, espezialitate guztiak.

Hezkuntza Orientazioa

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Psikologia.

–Pedagogia.

–Psikopedagogia.

Diagnostiko Kliniko eta Ortoprotesikoko Prozedurak

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Medikuntza.

–Farmazia.

–Biologia.

–Biokimika.

–Elikagaien Zientzia eta Teknologia.

–Ingurumen Zientziak.

–Odontologia.

–Kimika.

–Albaitaritza.

–Genetika.

–Zientzia Biomedikoak.

–Biomedikuntza Oinarrizkoa eta Esperimentala.

Diploma edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Erizaintza.

–Fisioterapia.

–Giza Nutrizioa eta Dietetika.

–Podologia.

–Optika eta Optometria.

–Terapia Okupazionala.

Edozein lizentzia, arkitektura, ingeniaritza, diploma, arkitektura tekniko, ingeniaritza tekniko edo gradu, eta, horrez gain, honako titulazio hauetako bat:

–Goi mailako teknikaria honako hauetan:

• Diagnosi Irudia.

• Diagnostiko klinikoaren laborategia.

• Hortz Protesiak.

• Erradioterapia.

• Ingurumen Osasuna.

–Teknikari espezialista, ondokoetan:

• Erradiodiagnostikoa (Osasun arloa).

• Laborategia (Osasun arloa).

• Hortz protesiak (Osasun arloa).

• Erradioterapia (Osasun arloa).

• Medikuntza Nuklearra (Osasun arloa).

• Ingurumen Osasuna (Osasun arloa).

Osasun eta Laguntza Prozedurak

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Medikuntza.

–Farmazia.

–Biologia.

–Biokimika.

–Elikagaien Zientzia eta Teknologia.

–Odontologia.

–Albaitaritza.

–Zientzia Biomedikoak.

–Ingeniaritza Biomedikoa.

–Bioteknologia.

–Genetika.

–Zientzia Biomedikoak.

–Biomedikuntza Oinarrizkoa eta Esperimentala.

–Osasun arloko Biologia.

Diploma edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Erizaintza.

–Fisioterapia.

–Podologia.

–Terapia Okupazionala.

–Giza Nutrizioa eta Dietetika.

–Optika eta Optometria.

Edozein lizentzia, arkitektura, ingeniaritza, diploma, arkitektura tekniko, ingeniaritza tekniko edo gradu, eta, horrez gain, honako titulazio hauetako bat:

–Goi mailako teknikaria honako hauetan:

• Dietetika.

• Osasun Dokumentazioa.

• Aho Hortzetako Higienea.

• Anatomia Patologikoa eta Zitologia.

–Teknikari espezialista, ondokoetan:

• Hortzetako Higienista (Osasun arloa).

• Dietetika eta Nutrizioa (Osasun arloa).

• Anatomia Patologikoa (Osasun arloa).

• Anatomia Patologikoa-Zitologia (Osasun arloa)

Merkataritzako Prozesuak

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Enpresen Administrazioa eta Zuzendaritza.

–Zientzia Aktuarialak eta Finantzarioak.

–Ekonomia.

–Ikerketa eta Merkatu Teknikak.

–Publizitatea eta Harreman Publikoak.

–Finantzak eta Aseguruak.

–Marketina.

–Zuzenbidea.

–Zuzendaritza Laguntza-Management Assistance.

–Soziologia Aplikatua.

–Enpresa Zientziak.

–Ekonomia Zientziak.

–Turismoa.

–Finantzak eta Kontabilitatea.

–Zientzia Politikoak.

–Negozio Kudeaketa.

Ingeniaritza edo dagokion gradu titulua:

–Informatika.

Diploma edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Bibliotekonomia eta Dokumentazioa.

–Enpresa Zientziak.

–Kudeaketa eta Administrazio Publikoa.

Ingeniaritza teknikoa edo dagokion gradu titulua:

–Kudeaketarako Informatikakoa.

–Sistemen Informatikakoa.

Edozein lizentzia, arkitektura, ingeniaritza, diploma, arkitektura tekniko, ingeniaritza tekniko edo gradu, eta, horrez gain, honako titulazio hauetako bat:

–Goi mailako teknikaria:

• Lanbide Heziketako espezialitate bat, Merkataritza eta Marketina lanbide arlokoa

–Teknikari espezialista, ondokoetan:

• Kanpo Merkataritza eta Garraioak (Administrazioa eta Merkataritza).

• Kanpo Merkataritza (Administrazioa eta Merkataritza).

• Biltegiak (Administrazioa eta Merkataritza).

• Komertziala (Administrazioa eta Merkataritza).

• Publizitatea (Administrazioa eta Merkataritza).

• Marketina (Administrazioa eta Merkataritza).

• Harreman Publikoak (Administrazioa eta Merkataritza).

• Merkataritzako Teknika (Administrazioa eta Merkataritza).

• Kontsumo Aholkularitza (Administrazioa eta Merkataritza).

• Informazioa eta Jendeari Arreta (Administrazioa eta Merkataritza).

Administrazio Kudeaketako Prozesuak

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Enpresen Administrazioa eta Zuzendaritza.

–Zientzia Aktuarialak eta Finantzarioak.

–Ekonomia.

–Politika eta Administrazio Zientziak.

–Zuzenbidea.

–Kultura Kudeaketa.

–Soziologia Aplikatua.

–Zuzendaritza Laguntza-Management Assistance.

–Ekonomia Zientziak.

–Enpresa Zientziak.

–Merkatu Ikerketa eta Teknikak.

–Finantzak eta Aseguruak.

–Zientzia Politikoak.

–Turismoa.

–Negozio Kudeaketa.

–Finantzak eta Kontabilitatea.

Ingeniaritza edo dagokion gradu titulua:

–Informatika.

Diploma edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Bibliotekonomia eta Dokumentazioa.

–Enpresa Zientziak.

–Kudeaketa eta Administrazio Publikoa.

–Lan harremanak.

Ingeniaritza teknikoa edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Kudeaketarako Informatika.

–Sistemen Informatika.

–Industria Antolamendua.

Edozein lizentzia, arkitektura, ingeniaritza, diploma, arkitektura tekniko, ingeniaritza tekniko edo gradu, eta, horrez gain, honako titulazio hauetako bat:

–Goi mailako teknikaria honako hauetan:

• Lanbide Heziketako espezialitate bat, Administrazioa eta Kudeaketa/Administrazioa lanbide arlokoa.

–Teknikari espezialista, ondokoetan:

• Administrazioa (Administrazioa eta Merkataritza).

• Enpresen Administrazioa (Administrazioa eta Merkataritza).

• Kontabilitatea (Administrazioa eta Merkataritza).

• Aurrezki Entitateak (Administrazioa eta Merkataritza).

• Higiezinak (Administrazioa eta Merkataritza).

• Enpresa Administrazioa (Administrazioa eta Merkataritza).

• Enpresen Administrazioa (Administrazioa eta Merkataritza).

• Enpresa Txiki eta Ertainen Kontabilitatea eta Administrazioa (Administrazioa eta Merkataritza)

• Kontabilitatea eta Kudeaketa (Administrazioa eta Merkataritza).

• Idazkaritza (Administrazioa eta Merkataritza).

• Zuzendaritzako Idazkaritza Exekutiboa (Administrazioa eta Merkataritza).

• Zuzendaritzako Idazkari Elebiduna (Administrazioa eta Merkataritza).

• Merkataritzako Idazkaritza Elebiduna (Administrazioa eta Merkataritza).

• Idazkaritza Exekutibo Eleanitza (Administrazioa eta Merkataritza).

• Bibliotekonomia, Artxibozaintza eta dokumentazioa (Administrazioa eta Merkataritza).

Nekazaritzako Ekoizpen Prozesuak

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Farmazia.

–Biologia.

–Ingurumen Zientziak.

–Elikagaien Zientzia eta Teknologia.

–Geologia.

–Kimika.

–Albaitaritza.

–Elikagaien Prozesu eta Produktuen Berrikuntza.

–Zientziak.

–Bioteknologia.

Ingeniaritza edo dagokion gradu titulua:

–Agronomikoa.

–Nekazaritzakoa, Abeltzaintza edo Nekazaritzakoa.

–Mendietakoa.

–Nekazaritzako Elikagaiak eta Langa Ingurunea.

–Nekazaritza eta Ingurumenekoa.

Diploma edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Giza Nutrizioa eta Dietetika.

Ingeniaritza teknikoa edo dagokion gradu titulua:

–Nekazaritzakoa, espezialitate guztiak.

–Oihanekoa, espezialitate guztiak

Diagnostiko klinikoen prozesuak eta produktu ortoprotesikoak

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Medikuntza.

–Farmazia.

–Kimika.

–Biokimika.

–Biologia.

–Ingurumen Zientziak.

–Odontologia.

–Albaitaritza.

–Elikagaien Zientzia eta Teknologia

–Genetika.

–Zientzia Biomedikoak.

–Biomedikuntza Oinarrizkoa eta Esperimentala.

Diploma edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Giza Nutrizioa eta Dietetika.

–Erizaintza.

–Fisioterapia.

–Optika eta Optometria.

–Podologia.

–Terapia Okupazionala.

Elikagaien Industriako Prozesuak

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Biologia.

–Biokimika.

–Zientziak.

–Ingurumen Zientziak.

–Elikagaien Zientzia eta Teknologia.

–Berrikuntza eta Elikagaien Segurtasuna.

–Elikagai Prozesu eta Produktuak.

–Farmazia.

–Kimika.

–Albaitaritza.

–Bioteknologia.

–Enologia.

–Biomedikuntza Oinarrizkoa eta Esperimentala.

Ingeniaritza edo dagokion gradu titulua:

–Agronomikoa.

–Nekazaritzakoa, Abeltzaintza edo Nekazaritzakoa.

–Nekazaritzako Elikagaien Industrietakoa.

–Nekazaritzako elikagaiak.

–Nekazaritza eta Ingurumenekoa.

–Kimika.

–Mendietakoa.

Diploma edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Giza Nutrizioa eta Dietetika.

Ingeniaritza teknikoa edo dagokion gradu titulua:

–Nekazaritza, Nekazaritzako eta Elikadurako Industriak espezialitatea

Komunikazioko Prozesuak eta Hedabideak

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Informazio Zientziak.

–Ikus-entzunezko Komunikazioa.

–Publizitatea eta Harreman Publikoak.

Ingeniaritza edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Telekomunikazioetako Ingeniaritza.

–Ingeniaritza Elektronikoa.

–Ingeniaritza Informatikoa.

Ingeniaritza teknikoa edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Industria Ingeniaritza Teknikoa, Elektronika Industriala edo Elektrizitatea espezialitatea.

–Telekomunikazio Ingeniaritza Teknikoa, espezialitate guztiak.

–Sistemen Informatikako Ingeniaritza Teknikoa.

–Kudeaketarako Informatikako Ingeniaritza Teknikoa.

Ehungintza, Jantzigintza eta Larrugintzako Prozesuak eta Produktuak

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Kimika.

–Arte Ederrak.

–Moda Diseinua.

Ingeniaritza edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Industria ingeniaritza.

–Ingeniaritza Kimikoa.

–Industria Teknologikoetako Ingeniaritza.

–Ingeniaritza Mekanikoa.

Ingeniaritza teknikoa edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Industria Ingeniaritza Teknikoa, Ehungintzako espezialitatea.

–Kimika Industrialaren Ingeniaritza Teknikoa.

Arte Plastikoak eta Diseinuko goi mailako arte irakaskuntzak:

–Moda Diseinua.

Zurgintzako eta Altzarigintzako Prozesu eta Produktuak

Arkitektura edo dagokion gradu titulua, espezialitate guztietan.

Ingeniaritza edo dagokion gradu titulua:

–Industriala.

–Mendietakoa.

–Materialetakoa.

–Industria Antolamendukoa.

–Ingeniaritza Mekanikoa.

–Industria Teknologikoetako Ingeniaritza.

–Industria Diseinua eta Produktu Garapena.

–Eraikingintzako Ingeniaritza.

Arkitektura teknikoa edo dagokion gradu titulua, espezialitate guztietan.

Ingeniaritza teknikoa edo dagokion gradu titulua:

–Basogintza, Baso Industriak, Baso Ustiapenak

–Industriakoa, Mekanika espezialitatea

–Industria Diseinukoa

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Kultura Kudeaketa.

Osasun Prozesuak

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Medikuntza.

–Farmazia.

–Biologia.

–Biokimika.

–Odontologia.

–Albaitaritza.

–Elikagaien Zientzia eta Teknologia.

–Genetika.

–Zientzia Biomedikoak.

–Biomedikuntza Oinarrizkoa eta Esperimentala.

Diploma edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Erizaintza.

–Fisioterapia.

–Giza Nutrizioa eta Dietetika.

–Podologia.

–Terapia Okupazionala.

–Optika eta Optometria.

Komunitatearentzako Zerbitzuak

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Psikologia.

–Pedagogia.

–Psikopedagogia.

–Soziologia.

–Antropologia Sozial eta Kulturala.

–Zientzia Politikoak.

Diploma edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Gizarte Lana.

–Gizarte Hezkuntza.

–Terapia Okupazionala.

–Lan harremanak.

Maisu-maistra titulua edo dagokion gradu titulua, espezialitate guztietan.

Edozein lizentzia, arkitektura, ingeniaritza, diploma, arkitektura tekniko, ingeniaritza tekniko edo gradu, eta, horrez gain, honako titulazio hauetako bat:

–Goi mailako teknikaria honako hauetan:

• Lanbide Heziketako espezialitate bat, Gizarte eta Kultur Zerbitzuak eta Komunitatearentzako Zerbitzuak arlokoa.

–Teknikari espezialista, ondokoetan:

• Gizarte eta Kultur Jarduerak (Administrazioa eta Merkataritza).

• Haurtzaindegiak (Komunitatearentzako Zerbitzuak).

• Haur Hezitzailea (Komunitatearentzako Zerbitzuak).

• Ekonomia Soziofamiliarra (Komunitatearentzako Zerbitzuak).

• Gizarte Egokitzapena (Komunitatearentzako Zerbitzuak).

• Urritu Psikikoen Hezitzailea (Osasun arloa).

Sistema Elektronikoak

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Fisika.

–Ontzietako Irrati-elektronika.

Ingeniaritza edo dagokion gradu titulua:

–Telekomunikaziokoa.

–Elektronikakoa.

–Automatika eta Elektronika Industrialekoa.

–Aeronautikoa.

–Ontzigintza eta Ozeanokoa.

–Meatzeetakoa.

–Industriala.

–Informatika.

–Ingeniaritza Mekanikoa.

–Industria Teknologikoetako Ingeniaritza.

–Ingeniaritza Aeroespaziala.

–Nanozientzia eta Nanoteknologia.

Diploma edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Ontzietako Irrati-elektronika.

Ingeniaritza teknikoa edo dagokion gradu titulua:

–Industria, Elektronika Industrialeko espezialitatea eta Elektrizitateko espezialitatea

–Telekomunikazioak, espezialitate guztiak.

–Aeronautikoa, espezialitate guztiak.

–Sistemen Informatikakoa.

–Kudeaketarako Informatikakoa.

–Meatzeetakoa, Meatzeetako Instalazio Elektromekanikoetako espezialitatea.

Sistema Elektrotekniko eta Automatikoak

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Fisika.

–Ontzietako Irrati-elektronika.

Ingeniaritza edo dagokion gradu titulua:

–Telekomunikaziokoa.

–Elektronikakoa.

–Automatika eta Elektronika Industrialekoa.

–Aeronautikoa.

–Ontzigintza eta Ozeanokoa.

–Industriala.

–Informatika.

–Meatzeetakoa.

–Ingeniaritza Mekanikoa.

–Industria Teknologikoetako Ingeniaritza.

–Ingeniaritza Aeroespaziala.

–Nanozientzia eta Nanoteknologia.

–Energiaren Ingeniaritza.

Diploma edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Ontzietako Irrati-elektronika.

Ingeniaritza teknikoa edo dagokion gradu titulua:

–Aeronautikoa, espezialitate guztiak.

–Sistemen Informatikakoa.

–Kudeaketarako Informatikakoa.

–Industria, Elektronika Industrialeko espezialitatea eta Elektrizitateko espezialitatea.

–Telekomunikazioak, espezialitate guztiak.

–Meatzeetakoa, Meatzeetako Instalazio Elektromekanikoetako espezialitatea.

Sistema eta Aplikazio Informatikoak

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Matematika.

–Fisika.

–Datuen Zientziak.

Ingeniaritza edo dagokion gradu titulua:

–Informatika.

–Telekomunikaziokoa.

–Ingeniaritza Elektrikoa eta Elektronikoa.

–Ingeniaritza Mekatronikoa.

–Nanozientzia eta Nanoteknologia.

Ingeniaritza teknikoa edo dagokion gradu titulua:

–Industriala, Elektronika Industriala espezialitatea.

–Kudeaketarako Informatikakoa.

–Sistemen Informatikakoa.

–Telekomunikazioak, espezialitate guztiak

Edozein lizentzia, arkitektura, ingeniaritza, diploma, arkitektura tekniko, ingeniaritza tekniko edo gradu, eta, horrez gain, honako titulazio hauetako bat:

–Goi mailako teknikaria honako hauetan:

• Lanbide Heziketako espezialitate bat, Informatika eta Komunikazioak/Informatika lanbide arlokoa.

–Teknikari espezialista, ondokoetan:

• Enpresen Informatika (Administrazioa eta Merkataritza).

• Enpresa Informatika (Administrazioa eta Merkataritza).

• Enpresaren Informatika (Administrazioa eta Merkataritza).

• Kudeaketarako Informatika (Administrazioa eta Merkataritza).

• Administrazio Kudeaketako Programatzailea (Administrazioa eta Merkataritza)

• Kudeaketa Aplikazioetako Programatzailea (Administrazioa eta Merkataritza).

• Kudeaketarako Informatikako Programatzailea (Administrazioa eta Merkataritza).

• Kudeaketa Programatzailea (Administrazioa eta Merkataritza).

Irudi eta Soinuko Teknika eta Prozedurak

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Informatika.

–Ikus-entzunezko Komunikazioa

–Publizitatea eta Harreman Publikoak

–Argazkigintza eta Sormen Digitala.

Ingeniaritza edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Telekomunikaziokoa.

–Elektronikoa

–Informatikakoa

Ingeniaritza teknikoa edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Industria, Elektronika Industrialeko espezialitatea eta Elektrizitateko espezialitatea.

–Telekomunikaziokoa, espezialitate guztiak.

–Sistemen Informatika.

–Kudeaketarako informatika.

Edozein lizentzia, arkitektura, ingeniaritza, diploma, arkitektura tekniko, ingeniaritza tekniko edo gradu, eta, horrez gain, honako titulazio hauetako bat:

–Goi mailako teknikaria Lanbide Heziketako Irudi eta Soinua lanbide arloko espezialitate batean edo titulu baliokidea.

Teknologia

Ingeniaritza edo dagokion gradu titulua, espezialitate guztietan.

Arkitektura edo dagokion gradu titulua, espezialitate guztietan.

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Fisika.

–Itsasgintza Zibila.

–Ontzigintzako Makinetakoa.

–Nautika eta Itsas Garraioa.

–Ontzietako Irrati-elektronika.

–Zientziak.

Ingeniaritza teknikoa edo dagokion gradu titulua, espezialitate guztietan.

Arkitektura teknikoa edo dagokion gradu titulua, espezialitate guztietan.

Diploma edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Ontzigintzako Makinetakoa.

–Itsas Nabigazioa.

–Ontzietako Irrati-elektronika.

C) Hizkuntza Eskola Ofizialetako irakasleen kidegoa.

ESPEZIALITATEA

TITULAZIOAK

Alemana

Doktoregoa, lizentzia, ingeniaritza edo arkitektura, edo dagokien gradu titulua, eta honako honen egiaztapena:

–Alemanaren C1 mailako edo handik gorako edozein ziurtagiri, Hezkuntza Departamentuak baloratua Hezkuntzako kontseilariaren otsailaren 28ko 30/2011 Foru Aginduan xedatuarekin bat, edo organo eskudunak zehazten duen alemaneko gaitasun proba gainditzea.

Euskara

Doktoregoa, lizentzia, ingeniaritza edo arkitektura, edo dagokien gradu titulua, Hizkuntza Eskola Ofizial baten Euskararen Gaitasun Agiriarekin, edo Nafarroako Gobernuaren EGA tituluarekin, edo ofizialki baliokidetzat aitortutako tituluarekin, edo organo eskudunak zehazten duen Euskarako gaitasun proba gainditzea.

Frantsesa

Doktoregoa, lizentzia, ingeniaritza edo arkitektura, edo dagokien gradu titulua, eta honako honen egiaztapena:

–Frantsesaren C1 mailako edo handik gorako edozein ziurtagiri, Hezkuntza Departamentuak baloratua Hezkuntzako kontseilariaren otsailaren 28ko 30/2011 Foru Aginduan xedatuarekin bat, edo organo eskudunak zehazten duen frantseseko gaitasun proba gainditzea.

Ingelesa

Doktoregoa, lizentzia, ingeniaritza edo arkitektura, edo dagokien gradu titulua, eta honako honen egiaztapena:

–Ingelesaren C1 mailako edo handik gorako edozein ziurtagiri, Hezkuntza Departamentuak baloratua Hezkuntzako kontseilariaren otsailaren 28ko 30/2011 Foru Aginduan xedatuarekin bat, edo organo eskudunak zehazten duen ingeleseko gaitasun proba gainditzea.

Italiera

Doktoregoa, lizentzia, ingeniaritza edo arkitektura, edo dagokien gradu titulua, eta honako honen egiaztapena:

–C1 mailako edo handik gorako Italierako edozein ziurtagiri, baldin eta Hezkuntza Departamentuak Hezkuntzako kontseilariaren otsailaren 28ko 30/2011 Foru Aginduan xedatuari jarraikiz baloratzen badu, edo organo eskudunak zehazten duen Italierako gaitasun proba gainditzea.

D) Lanbide Heziketako sektore berezietako irakasle espezialisten kidegoa.

ESPEZIALITATEA

TITULAZIOAK

Sukaldaritza eta Pastelgintza

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Elikagaien Zientzia eta Teknologia.

–Enologia.

–Gastronomia eta Sukaldaritza-arteak.

Diploma edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Turismoa.

–Giza Nutrizioa eta Dietetika.

Goi mailako teknikaria, ondokoetan:

–Zaharberritzea.

–Sukalde Zuzendaritza.

–Jatetxe Zerbitzuen Zuzendaritza.

–Lanbide Heziketako espezialitate bat, Ostalaritza eta Turismoa lanbide arlokoa.

Teknikari espezialista, ondokoetan:

–Ostalaritza.

–Lanbide Heziketako espezialitate bat, Ostalaritza eta Turismoa adarrekoa.

Estetika

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Biologia.

–Biokimika.

–Farmazia.

–Medikuntza.

–Kimika.

–Zientziak.

Ingeniaritza edo dagokion gradu titulua:

–Biomedikoa.

Diploma edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Erizaintza.

–Fisioterapia.

–Podologia.

–Terapia Okupazionala.

Goi mailako teknikaria, ondokoetan:

–Irudi Pertsonaleko eta Korporatiboko Aholkularitza.

–Karakterizazioa eta Makillaje Profesionala.

–Irudi Pertsonaleko Aholkularitza.

–Estetika.

–Estetika Integrala eta Ongizatea.

–Termalismoa eta Ongizatea.

–Ile-apainketako Estilismoa eta Zuzendaritza.

–Lanbide Heziketako espezialitate bat, Irudi Pertsonala lanbide arlokoa.

Teknikari espezialista, ondokoetan:

–Estetika.

–Ile-apainketa.

–Lanbide Heziketako espezialitate bat, Ile-apainketa eta Estetika arlokoa.

Zurgin-lanen eta Altzarien Fabrikazioa eta Instalazioa

Ingeniaritza edo dagokion gradu titulua:

–Industriala.

–Mendietakoa.

–Materialetakoa.

–Ingeniaritza Mekanikoa.

–Industria Teknologikoetako Ingeniaritza.

–Industria Diseinua eta Produktu Garapena.

Ingeniaritza teknikoa edo dagokion gradu titulua:

–Industria Diseinukoa.

–Industriakoa, Mekanika espezialitatea.

–Basogintza, Baso Industriak espezialitatea eta Baso Ustiapenak espezialitatea.

Goi mailako teknikaria, ondokoetan:

–Diseinua eta altzari-hornikuntza.

–Zurgintza eta Altzarigintza.

–Arotzeriako eta Altzarigintzako Produktuak Garatzea.

–Lanbide Heziketako espezialitate bat, Zurgintza, Altzarigintza eta Kortxoa/Zurgintza eta Altzarigintza lanbide arlokoa.

Teknikari espezialista, ondokoetan:

–Zurezko Eraikuntza Industriala.

–Ebanisteria.

–Zura.

–Altzarien Diseinua eta Fabrikazioa.

–Galdaketako Modelista.

–Lanbide Heziketako espezialitate bat, Zurgintza eta Altzarigintza arlokoa.

Arte Plastikoetako eta Diseinuko Goi mailako teknikaria, ondokoetan:

–Diseinua eta Altzari-hornikuntza.

–Eskulturaren arloko Arte Aplikatuak.

–Zuraren arloko Arte Aplikatuak.

–Altzariak.

–Zur-lanetarako Teknika Eskultorikoak.

–Modelismoa eta Maketagintza.

–Industria Modelismoa.

–Altzari-hornikuntza.

Arte Plastikoetako eta Diseinuko teknikari espezialista, ondokoetan:

–Ebanisteria Artistikoa.

–Zur-lanketa Artistikoa.

Arte Aplikatuetako gradu tituluak, 1999ko maiatzaren 14ko Aginduaren arabera (1999-05-25eko Estatuko Aldizkari Ofiziala) bat datozenak aurrez aipatu diren Arte Plastikoetako eta Diseinuko goi mailako teknikari tituluekin.

Ibilgailuen Mantentze-lanak

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Ontzigintzako Makinetakoa.

Ingeniaritza edo dagokion gradu titulua:

–Industriala.

–Aeronautikoa.

–Ontzigintza eta Ozeanokoa.

–Agronomikoa.

–Meatzeetakoa.

–Mendietakoa.

–Industria Teknologikoetako Ingeniaritza.

–Ingeniaritza Aeroespaziala.

–Ingeniaritza Mekanikoa.

Ingeniaritza teknikoa edo dagokion gradu titulua:

–Industriala, espezialitate guztiak.

–Aeronautikoa, espezialitate guztiak.

–Meatzeetakoa, espezialitate guztiak.

–Nekazaritzakoa, espezialitate guztiak.

–Oihanekoa, espezialitate guztiak

–Ontzigintzakoa, espezialitate guztiak.

Goi mailako teknikaria edo baliokidea, ondokoetan:

–Automobilgintza.

–Pistoi-motordun Hegazkinen Mantentze-lan Aeromekanikoak.

–Turbina-motordun Hegazkinen Mantentze-lan Aeromekanikoak.

–Mantentze-lan aeromekanikoak.

–Aireontzien Sistema Elektronikoen eta Abionikoen Mantentze-lanak.

–Abionikako Mantentze-lanak.

–Pistoi-motordun Helikopteroen Mantentze-lan Aeromekanikoak.

–Turbina-motordun Helikopteroen Mantentze-lan Aeromekanikoak.

–Lanbide Heziketako espezialitate bat, Garraioa eta Ibilgailuen Mantentze-lanak/Ibilgailu Autopropultsatuen Mantentze-lanak lanbide arlokoa.

Goi mailako teknikaria edo baliokidea, ondokoetan:

–Eraikuntza eta Obretako Ekipo eta Makinen Mantentze-lanak

–Automobilaren Mekanika eta Elektrizitatea.

–Automobilgintza.

–Lanbide Heziketako espezialitate bat, Automozioa arlokoa.

Makinen Mekanizazioa eta Mantentze-lanak

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Ontzigintzako Makinetakoa.

Ingeniaritza edo dagokion gradu titulua:

–Automatika eta Elektronika Industrialekoa.

–Industriala.

–Materialetakoa.

–Ontzigintza eta Ozeanokoa.

–Agronomikoa.

–Ingeniaritza Mekanikoa.

–Industria Teknologikoetako Ingeniaritza.

–Industria Diseinua eta Produktu Garapena.

Diploma edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Ontzigintzako Makinetakoa.

Ingeniaritza teknikoa edo dagokion gradu titulua:

–Industriala, Mekanika espezialitatea, Diseinu Industriala espezialitatea.

–Ontzigintzakoa, Itsas Egiturak espezialitatea.

–Meatzeetakoa, Mineralurgia eta Metalurgia espezialitatea.

–Nekazaritzakoa, Landa Eraikuntzen eta Mekanizazioaren espezialitatea

Goi mailako teknikaria, ondokoetan:

–Mekanizazio Bidezko Produkzioa.

–Fabrikazio Mekanikoko Produkzioaren Programazioa.

–Eraikuntza Metalikoak.

–Fabrikazio Mekanikoko Diseinua.

–Metalak eta Polimeroak Moldetan Produzitzeko Programazioa.

–Galdaketa eta Hauts-metalurgia bidezko Produkzioa.

–Mekatronika Industriala.

–Industria Ekipamenduen Mantentze-lanak.

–Bero eta Fluido Instalazioetarako Proiektuen Garapena.

–Bero eta fluido instalazioen mantentze-lanak.

–Uraren Kudeaketa.

–Lanbide Heziketako espezialitate bat, Fabrikazio Mekanikoko lanbide arlokoa.

–Lanbide Heziketako espezialitate bat, Instalazioa eta Mantentze-lanak / Produkzioaren Zerbitzuak eta Mantentze-lanak lanbide arlokoa.

Teknikari espezialista, ondokoetan:

–Egitura Txapako Galdaragintza (Metala).

–Eraikuntza Metalikoak eta Soldatzailea (Metala).

–Itsasontzi Eraikuntza (Metala).

–Soldadura (Metala).

–Ontzi Marrazlea (Metala).

–Fabrikazio Soldatua (Metala).

–Diseinu Industriala (Delineazioa).

–Industria Delineazioa (Delineazioa).

–Forja-lana eta Galdaketa (Metala).

–Ereduak eta Galdaketa (Metala).

–Makineria Muntaketa eta Eraikuntza (Metala).

–Makina Erreminten Mikromekanika (Metala).

–Tresnen Mikromekanika (Metala).

–Neurtzeko Sistemen Instrumentista (Metala)

–Tresneria eta Muntaketa Mekanikoak (Metala).

–Arma Mekanikaria (Metala).

–Fabrikazio Mekanikoa (Metala).

–Makina Erremintak (Metala).

–Matrizegintza eta Moldeak (Metala).

–Kalitate Kontrola (Metala).

–Mikromekanika eta Erlojugintza (Metala).

–Mantentze-lan Elektromekanikoak (Elektrizitatea eta Elektronika).

–Mantentze-lan Elektriko-elektronikoak (Elektrizitatea eta Elektronika).

–Automatismo Pneumatiko eta Oleohidraulikoak (Metala).

–Jantzigintzako Makineriako Mantentze-lanak (Metala)

–Mantentze-lan Mekanikoak (Metala).

–Makinen eta Sistema Automatikoen Mantentze-lanak (Metala)

–Automatismoen Mantentze-lanak (Metala).

–Instalazioak (Eraikuntza eta Obrak).

–Eguzki Energiaren Aprobetxamendua (Elektrizitatea eta Elektronika)

–Eguzki Energiaren eta Aire-girotzearen Mantentze-lanak (Elektrizitatea eta Elektronika)

–Bero, Hotz eta Aire Egokitua (Elektrizitatea eta Elektronika)

–Iturgintza (Eraikuntza eta Obrak).

–Hotz Industriala (Elektrizitatea eta Elektronika).

–Hotz eta Aire-girotze Instalazioak.

–Eguzki Energiako Instalazioak (Elektrizitatea eta Elektronika).

–Prozesuari Laguntzeko Instalazio Termikoak (Elektrizitatea eta Elektronika).

–Hotz eta Girotze Instalazioak (Elektrizitatea eta Elektronika).

–Zerbitzu Osagarrietako Instalazioen Mantentze-lanak (Elektrizitatea eta Elektronika).

Patroigintza eta jantzigintza

Lizentzia, ingeniaritza edo arkitektura, edo dagokien gradu titulua, espezialitate guztietan.

Ingeniaritza teknikoa, diploma, arkitektura teknikoa edo dagokien gradu titulua, espezialitate guztietan.

–Goi mailako teknikaria honako hauetan:

• Oinetakoen eta Osagarrien Diseinua eta Produkzioa.

• Patroigintza eta Moda.

• Patroigintza.

• Jantzigintza Industrialeko Prozesuak.

• Neurrirako eta Ikuskizunetarako Jantziak.

Goi mailako teknikaria Lanbide Heziketako ehungintza, jantzigintza eta larrugintza lanbide arloko espezialitate batean edo titulu baliokidea.

–Teknikari espezialista, ondokoetan:

• Oinetakoen Fabrikazioa (Larrua).

• Kanpoko Jantzien Jantzigintza Industriala (Moda eta Jantzigintza).

• Barruko Jantzien Jantzigintza Industriala (Moda eta Jantzigintza).

• Emakumeentzako Neurrirako Jantzigintza (Moda eta Jantzigintza).

• Jantzigintza Industrietako Produkzioa (Moda eta Jantzigintza).

• Jostuntza eta Joskintza (Moda eta Jantzigintza).

• Ehungintza (Moda eta Jantzigintza).

Arte Plastikoak eta Diseinuko goi mailako arte irakaskuntzak:

–Moda Diseinua.

Ile apainketa

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Biologia.

–Biokimika.

–Farmazia.

–Medikuntza.

–Kimika.

Diploma edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Fisioterapia.

–Erizaintza.

–Podologia.

–Terapia Okupazionala.

Goi mailako teknikaria, ondokoetan:

–Irudi Pertsonaleko eta Korporatiboko Aholkularitza.

–Irudi Pertsonaleko Aholkularitza.

–Ile-apainketako Estilismoa eta Zuzendaritza.

–Karakterizazioa eta Makillaje Profesionala.

–Lanbide Heziketako espezialitate bat, Irudi Pertsonala lanbide arlokoa.

Teknikari espezialista, ondokoetan:

–Ile Apainketa (Ile Apainketa eta Estetika).

–Lanbide Heziketako espezialitate bat, Ile-apainketa eta Estetika arlokoa.

Jatetxe Zerbitzuak

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Elikagaien Zientzia eta Teknologia.

–Enologia.

–Gastronomia eta Sukaldaritza Arteak.

Diploma edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Turismoa.

–Giza Nutrizioa eta Dietetika.

Goi mailako teknikaria, ondokoetan:

–Zaharberritzea.

–Jatetxe Zerbitzuen Zuzendaritza.

–Sukalde Zuzendaritza.

–Lanbide Heziketako espezialitate bat, Ostalaritza eta Turismoa lanbide arlokoa.

Teknikari espezialista, ondokoetan:

–Bidaia Agentziak (Ostalaritza eta Turismoa).

–Ostalaritzako Administrazioa (Ostalaritza eta Turismoa).

–Harrera (Ostalaritza eta Turismoa).

–Kongresu eta Erakusketetako Azafata (Administrazioa eta Merkataritza).

–Abiazioko Lurreko Zerbitzuak (Administrazioa eta Merkataritza).

–Abiazioko Ontziko Zerbitzuak (Administrazioa eta Merkataritza).

–Ostalaritza (Ostalaritza eta Turismoa).

Soldadura

Ingeniaritza edo dagokion gradu titulua:

–Industriala.

–Ontzigintza eta Ozeanokoa.

–Agronomikoa.

–Mendietakoa.

–Industria Teknologikoetako Ingeniaritza.

–Ingeniaritza Mekanikoa.

–Ingeniaritza Aeroespaziala.

–Herri Lanetako Ingeniaritza.

–Industria Diseinuko eta Produktu Garapeneko Ingeniaritza.

–Industria Teknologikoetako Ingeniaritza.

Diploma edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Ontzigintzako Makinetakoa.

Ingeniaritza edo dagokion gradu titulua:

–Industriala, Mekanika espezialitatea.

–Aeronautikoa, Ekipamendu eta Material Aeroespazialak espezialitatea.

–Industria Diseinukoa.

–Ontzigintzakoa, Itsas Egiturak espezialitatea.

–Herri Lanetakoa, Eraikuntza Zibilak espezialitatea.

–Nekazaritzakoa, Landa Eraikuntzen eta Mekanizazioaren espezialitatea.

Goi mailako teknikaria, ondokoetan:

–Eraikuntza Metalikoak.

–Fabrikazio Mekanikoko Diseinua.

–Mekanizazio Bidezko Produkzioa.

–Fabrikazio Mekanikoko Produkzioaren Programazioa.

–Metalak eta Polimeroak Moldetan Produzitzeko Programazioa.

–Galdaketa eta Hauts-metalurgia bidezko Produkzioa.

–Lanbide Heziketako espezialitate bat, Fabrikazio Mekanikoko lanbide arlokoa.

Teknikari espezialista, ondokoetan:

–Egitura Txapako Galdaragintza (Metala).

–Eraikuntza metalikoak (Metala).

–Itsasontzi Eraikuntza (Metala).

–Soldadura (Metala).

–Ontzi Marrazlea (Metala).

–Fabrikazio Soldatua (Metala).

–Diseinu Industriala (Delineazioa).

–Industria Delineazioa (Delineazioa).

–Forja-lana eta Galdaketa (Metala).

–Ereduak eta Galdaketa (Metala).

–Makineria Muntaketa eta Eraikuntza (Metala).

–Makina Erreminten Mikromekanika (Metala).

–Tresnen Mikromekanika (Metala).

–Neurtzeko Sistemen Instrumentista (Metala).

–Tresneria eta Muntaketa Mekanikoak (Metala).

–Arma Mekanikaria (Metala).

–Fabrikazio Mekanikoa (Metala).

–Makina Erremintak (Metala).

–Matrizegintza eta Moldeak (Metala).

–Kalitate Kontrola (Metala).

–Mikromekanika eta Erlojugintza (Metala).

Arte Plastikoetako eta Diseinuko goi mailako teknikaria, ondokoetan:

–Eskulturaren arloko Arte Aplikatuak.

–Metalaren arloko Arte Aplikatuak.

Arte Aplikatuetako gradu tituluak, 1999ko maiatzaren 14ko Aginduaren arabera (1999/05/25 Estatuko Aldizkari Ofiziala) bat datozenak lehenago aipatu diren Arte Plastikoetako eta Diseinuko goi mailako teknikari tituluekin.

E) Musikako eta Arte Eszenikoetako irakasleen kidegoa:

ESPEZIALITATEAK

TITULAZIOAK

Dantza ikasketetako eskolak emateko:

Dantza Klasikoa, Dantza Espainiarra, Dantza Garaikidea eta Flamenkoa

–Dantzako goi mailako titulua.

–Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoa ezarri aurreko Dantza ikasketa ofizialak gainditu izana frogatzen duen agiria, Musika eta Dantza Kontserbatorioek zein Arte Dramatikoetako eta Dantzako Eskolek emana.

Musikako oinarrizko irakaskuntzetan eta musikako lanbide irakaskuntzetan eskolak emateko.

Musikaren historia

–Musikako goi mailako titulua (apirilaren 21eko 617/1995 Dekretua, irailaren 10eko 2618/1966 Dekretua edo urtarrilaren 23ko 21/2015 Dekretua).

–Irakasle titulua, irailaren 10eko 2618/1966 Dekretuaren babesean emana.

–Geografia eta Historiako lizentzia, Artearen Historia espezialitatea (Musikologia arloa).

–Musikologiako lizentzia edo dagokion gradua.

–Musikaren Historia eta Zientzietako lizentzia edo dagokion gradua.

Gainerako espezialitate eta/edo irakasgaiak

–Musikako goi mailako titulua (apirilaren 21eko 617/1995 Dekretua, irailaren 10eko 2618/1966 Dekretua edo urtarrilaren 23ko 21/2015 Dekretua).

–Irakasle titulua, irailaren 10eko 2618/1966 Dekretuaren babesean emana.

F) Musikako eta Arte Eszenikoetako katedradunen kidegoa.

ESPEZIALITATEAK

TITULAZIOAK

Musikako goi mailan eskolak emateko:

Musikologia Etnomusikologia

–Musikako goi mailako titulua (apirilaren 21eko 617/1995 Dekretua, irailaren 10eko 2618/1966 Dekretua edo urtarrilaren 23ko 21/2015 Dekretua).

–Musikaren Historia eta Zientzietako lizentzia edo dagokion gradua.

–Musikologiako lizentzia edo dagokion gradua.

–Geografia eta Historiako lizentzia edo dagokion gradua, Artearen Historia espezialitatea (Musikologia arloa).

Harmonia eta Melodia Akonpainatua, Konposizioa, Inprobisazioa eta Akonpainamendua.

–Musikako goi mailako titulua (apirilaren 21eko 617/1995 Dekretua, irailaren 10eko 2618/1966 Dekretua edo urtarrilaren 23ko 21/2015 Dekretua).

–Konposizio Musikaleko lizentzia edo dagokion gradua.

–Musika Garaikideko Konposizioko lizentzia edo dagokion gradua.

–Sorkuntza Musikaleko lizentzia edo dagokion gradua.

Gainerako espezialitate eta/edo irakasgaiak

–Musikako goi mailako titulua (apirilaren 21eko 617/1995 Dekretua, irailaren 10eko 2618/1966 Dekretua edo urtarrilaren 23ko 21/2015 Dekretua).

Alemana

a) Honako titulu hauetariko bat izatea:

–Filologia Alemaneko lizentzia edo dagokion gradua.

–Alemaneko Itzulpengintza eta Interpretazio lizentzia edo dagokion gradua.

–Hizkuntza Eskola Ofizialeko irakaskuntza espezializatuetako lehen mailako goi zikloko gaitasun ziurtagiria, alemanekoa.

–Alemanaren C1 mailako ziurtagiria, edozein hizkuntza eskola ofizialek emana (2009koa edo geroagokoa).

–C1 ziurtagiria, Goethe Institutuak emana.

–PWD ziurtagiria (Prüfung Wirtschaftsdeutsch International), Goethe Institutuak emana.

–TestDaF level 4 ziurtagiria (Test Daf Deutsch als Fremdsprache), Goethe Institutuak emana.

–GZ C2 (Zentrale Oberstufenprüfung) ziurtagiria, Goethe Institutuak emana.

–GZ C2 KDS (Kleines Deutsches Sprachdiplom) ziurtagiria, Goethe Institutuak emana.

–C2 + GDS (Große Deutsche Sprachdiplom) ziurtagiria, Goethe Institutuak emana.

–Alemanaren C1 mailako edo handik gorako beste edozein ziurtagiri, Hezkuntza Departamentuak baloratua Hezkuntzako kontseilariaren otsailaren 28ko 30/2011 Foru Aginduan xedatuarekin bat.

b) Honako titulu hauetariko bat ere izatea:

–Musikako goi mailako titulua edo baliokidea (irakasle titulua, 1942ko ekainaren 15eko Dekretuari jarraikiz lortua; goi mailako irakasle titulua irailaren 10eko 2618/1966 Dekretuari jarraikiz lortua; Bakarlarien Espezializazioko goi mailako diploma, urtarrilaren 29ko 313/1970 Dekretuari jarraikiz lortua).

–Musikaren Historia eta Zientzietako lizentzia edo dagokion gradua.

–Geografia eta Historiako lizentzia edo dagokion gradua, Artearen Historia espezialitatea (Musikologia arloa).

–Lizentzia edo dagokion gradua, musikaren eremuarekin zuzenean lotutako espezialitate batean.

Frantsesa

a) Honako titulu hauetariko bat izatea:

–Frantses Filologiako lizentzia edo dagokion gradua.

–Frantseseko Itzulpengintza eta Interpretazioko lizentzia edo dagokion gradua.

–Hizkuntza Eskola Ofizialeko irakaskuntza espezializatuetako lehen mailako goi zikloko gaitasun ziurtagiria, frantsesekoa

–Frantsesaren C1 mailako ziurtagiria, edozein hizkuntza eskola ofizialek emana (2009koa edo geroagokoa).

–Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF C1), Alliance Françaisek (Frantziako Hezkuntza Ministerioa) emana.

–Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF C2), Alliance Françaisek (Frantziako Hezkuntza Ministerioa) emana.

–Diplôme Supérieur d'Etudes Françaises Modernes (DS), Alliance Françaisek (Frantziako Hezkuntza Ministerioa) emana.

–Diplôme de Hautes Etudes Françaises (DHEF), Alliance Françaisek (Frantziako Hezkuntza Ministerioa) emana.

–Test d'Evaluation de Français (TEF) B1 (699-833), Pariseko Chambre de Commerce et d'industrie delakoak emana.

–Test d'Evaluation de Français (TEF) B1 (834-900), Pariseko Chambre de Commerce et d'industrie delakoak emana.

–Frantsesaren C1 mailako edo handik gorako beste edozein ziurtagiri, Hezkuntza Departamentuak baloratua Hezkuntzako kontseilariaren otsailaren 28ko 30/2011 Foru Aginduan xedatuarekin bat.

b) Honako titulu hauetariko bat ere izatea:

–Musikako goi mailako titulua edo baliokidea (irakasle titulua, 1942ko ekainaren 15eko Dekretuari jarraikiz lortua; goi mailako irakasle titulua irailaren 10eko 2618/1966 Dekretuari jarraikiz lortua; Bakarlarien Espezializazioko goi mailako diploma, urtarrilaren 29ko 313/1970 Dekretuari jarraikiz lortua).

–Musikaren Historia eta Zientzietako lizentzia edo dagokion gradua.

–Geografia eta Historiako lizentzia edo dagokion gradua, Artearen Historia espezialitatea (Musikologia arloa).

–Lizentzia edo dagokion gradua, musikaren eremuarekin zuzenean lotutako espezialitate batean.

Ingelesa

a) Honako titulu hauetariko bat izatea:

–Ingeles Filologiako lizentzia edo dagokion gradua.

–Ingeleseko Itzulpengintza eta Interpretazioko lizentzia edo dagokion gradua.

–Hizkuntza Eskola Ofizialeko irakaskuntza espezializatuetako lehen mailako goi zikloko gaitasun ziurtagiria, ingelesekoa.

–Ingelesaren C1 mailako ziurtagiria, edozein hizkuntza eskola ofizialek emana (2009koa edo geroagokoa).

–CAE ziurtagiria (Certificate in Advanced English), Cambridgeko Unibertsitateak emana.

–CPE ziurtagiria (Certificate of Proficiency), Cambridgeko unibertsitateak emana. –IELTS 6.5-7.0 ziurtagiria, IELTSk emana (International English Language System). –IELTS 7.5 + ziurtagiria, IELTSk emana (International English Language System).

–TOEFL IBT 110 ziurtagiria (Test of English as a Foreign Language, Internet Based Test), ETSk emana (Educational Testing System).

–TOEFL IBT 120 ziurtagiria (Test of English as a Foreign Language, Internet Based Test), ETSk emana (Educational Testing System). –ISE III (Integrated Skills in English), Trinity College London-ek emana.

–ISE IV (Integrated Skills in English), Trinity College Londonek emana.

–Ingelesaren C1 mailako edo handik gorako beste edozein ziurtagiri, Hezkuntza Departamentuak baloratua Hezkuntzako kontseilariaren otsailaren 28ko 30/2011 Foru Aginduan xedatuarekin bat.

b) Honako titulu hauetariko bat ere izatea:

–Musikako goi mailako titulua edo baliokidea (irakasle titulua, 1942ko ekainaren 15eko Dekretuari jarraikiz lortua; goi mailako irakasle titulua irailaren 10eko 2618/1966 Dekretuari jarraikiz lortua; Bakarlarien Espezializazioko goi mailako diploma, urtarrilaren 29ko 313/1970 Dekretuari jarraikiz lortua).

–Musikaren Historia eta Zientzietako lizentzia edo dagokion gradua.

–Geografia eta Historiako lizentzia edo dagokion gradua, Artearen Historia espezialitatea (Musikologia arloa).

–Lizentzia edo dagokion gradua, musikaren eremuarekin zuzenean lotutako espezialitate batean.

G) Arte Plastikoetako eta Diseinuko irakasleen kidegoa:

ESPEZIALITATEA

TITULAZIOAK

Marrazketa Artistikoa eta Kolorea

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Arte Ederrak.

–Arteak, Pintura espezialitatea.

–Sormena eta Diseinua, Ilustrazioa espezialitatea.

–Barne-diseinua.

–Kultura Ondasunen Kontserbazioa eta Zaharberritzea.

–Arte Digitalak.

–Argazkigintza eta Sormen Digitala.

–Multimedia Diseinua eta Diseinu Grafikoa.

–Diseinu, Animazio eta Arte Digitala.

–Diseinua.

Moda Diseinuko goi mailako ikasketa artistikoak.

Arkitektura edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Arkitekturaren Oinarriak.

Marrazketa Teknikoa

Arkitektura edo dagokion gradu titulua, espezialitate guztietan.

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Arte Ederrak.

–Barne-diseinua.

–Sorkuntza eta Diseinua.

–Kultura Ondasunen Kontserbazioa eta Zaharberritzea.

–Argazkigintza eta Sormen Digitala.

Ingeniaritza edo dagokion gradu titulua, espezialitate guztietan.

Arkitektura teknikoa edo dagokion gradua, espezialitate guztietan.

Ingeniari teknikoa edo dagokion gradua, espezialitate guztietan.

Barnealdeen Diseinua

Arkitektura edo dagokion gradu titulua, espezialitate guztietan.

Lizentzia edo dagokion gradua, ondokoetan:

–Arte Ederrak.

–Barne-diseinua.

Ingeniaritza edo dagokion gradua; espezialitate guztietan.

Diseinuko tituluduna (Diseinuko goi mailako ikasketak, irailaren 24ko 633/2010 Errege Dekretua), Barnealdeen Diseinua espezialitatea.

Diseinuko goi mailako titulua, espezialitate guztietan.

Arkitektura teknikoa edo dagokion gradua, espezialitate guztietan.

Produktuaren Diseinua

Arkitektura edo dagokion gradu titulua, espezialitate guztietan.

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Arte Ederrak.

–Artea eta Diseinua.

–Barne-diseinua.

–Sorkuntza eta Diseinua.

–Argazkigintza eta Sormen Digitala.

Ingeniaritza edo dagokion gradu titulua, espezialitate guztietan.

Diseinuko tituluduna (Diseinuko goi mailako ikasketak, maiatzaren 14ko 633/2010 Errege Dekretua), Produktuaren Diseinua espezialitatea.

Diseinuko goi mailako titulua, espezialitate guztietan.

Arkitektura teknikoa edo dagokion gradua, espezialitate guztietan.

Ingeniaritza teknikoa edo dagokion gradua, ondokoetan:

–Industria Diseinukoa.

Diseinu Grafikoa

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Arte Ederrak.

–Multimedia Diseinua eta Diseinu Grafikoa.

–Barne-diseinua.

–Kultura Ondasunen Kontserbazioa eta Zaharberritzea.

–Diseinu, Animazio eta Arte Digitala.

–Argazkigintza eta Sormen Digitala.

Diseinuko tituluduna (Diseinuko goi mailako ikasketak, irailaren 24ko 633/2010 Errege Dekretua), Diseinu Grafikoa espezialitatea.

Diseinuko goi mailako titulua, espezialitate guztietan.

Arte Edizioa

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Arte Ederrak.

–Kultura Ondasunen Kontserbazioa eta Zaharberritzea.

–Diseinu, Animazio eta Arte Digitala.

–Argazkigintza eta Sormen Digitala.

Argazkilaritza

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Arte Ederrak.

–Ikus-entzunezko Komunikazioa.

–Kultura Ondasunen Kontserbazioa eta Zaharberritzea.

–Diseinua.

–Diseinu, Animazio eta Arte Digitala.

–Argazkigintza eta Sormen Digitala.

Moda Diseinuko goi mailako ikasketa artistikoak

Artearen Historia

Lizentzia edo dagokion gradua, ondokoetan:

–Artearen Historia.

–Geografia eta Historia.

–Arte Dramatikoa.

–Kultura Kudeaketa.

–Kultura Ondasunen Kontserbazioa eta Zaharberritzea.

Moda Diseinuko goi mailako ikasketa artistikoak.

Diseinu Teknologia eta Materialak

Arkitektura edo dagokion gradu titulua, espezialitate guztietan.

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Arte Ederrak.

–Barne-diseinua.

–Sorkuntza eta Diseinua.

–Kultura Ondasunen Kontserbazioa eta Zaharberritzea.

–Argazkigintza eta Sormen Digitala.

Ingeniaritza edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Materialetakoa.

–Ingeniaritza Zibila.

Eraikuntzako Gradua

Arkitektura teknikoa edo dagokion gradua, espezialitate guztietan.

Ikus-entzunezko Komunikabideak

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Arte Ederrak.

–Ikus-entzunezko Komunikazioa.

–Ikus-diseinua eta Eduki Digitalak.

–Arte Elektronikoa eta Digitala.

–Ikus-entzunezkoak eta Multimedia.

–Argazkigintza eta Sormen Digitala.

–Argazkigintza.

–Kultura Ondasunen Kontserbazioa eta Zaharberritzea.

–Diseinu, Animazio eta Arte Digitala.

Ingeniaritza edo dagokion gradua, ondokoetan:

–Telekomunikaziokoa.

Ingeniaritza teknikoa edo dagokion gradua, ondokoetan:

–Telekomunikazioa, Soinua eta Irudia espezialitatea.

Moda Diseinuko goi mailako ikasketa artistikoak.

Baliabide informatikoak

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Matematika.

–Fisika.

–Zientzia eta Teknika Estatistikoak.

–Datuen Zientziak.

–Arte Ederrak.

–Ikus-diseinua eta Eduki Digitalak.

–Arte Elektronikoa eta Digitala.

–Argazkigintza eta Sormen Digitala.

–Kultura Ondasunen Kontserbazioa eta Zaharberritzea.

–Diseinu, Animazio eta Arte Digitala.

–Argazkigintza eta Sormen Digitala.

Ingeniaritza edo dagokion gradua, ondokoetan:

–Informatikakoa.

–Telekomunikaziokoa.

–Elektronikakoa.

Diseinuko tituluduna (Diseinuko goi mailako ikasketak, maiatzaren 14ko 633/2010 Errege Dekretua), espezialitate guztietan. Arte Plastikoetako edo Diseinuko goi mailako titulua, espezialitate guztietan.

Diploma edo dagokion gradua, ondokoetan:

–Estatistika.

Ingeniaritza teknikoa edo dagokion gradua, ondokoetan:

–Kudeaketarako Informatikakoa.

–Sistemen Informatikakoa.

–Telekomunikaziokoa, Telematika espezialitatea.

Industria Antola eta Legeria

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Enpresa Zientziak.

–Zuzenbidea.

–Enpresen Administrazioa eta Zuzendaritza.

–Zientzia Aktuarialak eta Finantzarioak.

–Politika eta Administrazio Zientziak.

–Kultura Kudeaketa.

–Ekonomia.

–Lanaren Zientziak.

–Psikologia.

–Soziologia.

–Psikopedagogia.

–Pedagogia.

–Zuzendaritza Laguntza-Management Assistance.

Ingeniaritza edo dagokion gradua, ondokoetan:

–Industria Antolamendukoa.

Diploma edo dagokion gradua, ondokoetan:

–Enpresa Zientziak.

–Lan harremanak.

–Gizarte Lana.

–Gizarte Hezkuntza.

–Kudeaketa eta Administrazio Publikoa.

Bolumena

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Arte Ederrak.

–Arteak, Eskulturarekin loturiko espezialitateak.

–Sorkuntza eta Diseinua.

–Kultura Ondasunen Kontserbazioa eta Zaharberritzea.

Arkitektura edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Arkitektura.

–Arkitekturaren Oinarriak.

–Arkitekturaren Ikasketak.

H) Arte Plastikoetako eta Diseinuko lantegiko maisu-maistren kidegoa:

ESPEZIALITATEA

TITULAZIOAK

Ebanisteria Artistikoa

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Arte Ederrak.

–Kultura Ondasunen Kontserbazioa eta Zaharberritzea.

–Sorkuntza eta Diseinua.

–Barne-diseinua.

–Diseinua.

Diseinuko tituluduna (Diseinuko goi mailako ikasketak, maiatzaren 14ko 633/2010 Errege Dekretua), Produktuaren Diseinua espezialitatea.

–Goi mailako teknikaria honako hauetan:

• Lanbide Heziketako espezialitate bat, Zurgintza, Altzarigintza eta Kortxoa/Zurgintza eta Altzarigintza lanbide arlokoa.

–Arte Plastikoetako eta Diseinuko goi mailako teknikaria, ondokoetan:

• Eskulturaren arloko arte aplikatuak

• Zuraren arloko Arte Aplikatuak.

• Altzariak.

• Teknika Eskultorikoak.

• Zur-lanetarako Teknika Eskultorikoak.

• Ebanisteria Artistikoa.

• Ikuskizunetara aplikatutako Eskultura.

• Molde eta Erreprodukzio Eskultorikoak.

• Eskultura lanbide arlokoa.

–Arte Plastikoetako eta Diseinuko teknikari espezialista, ondokoetan:

• Ebanisteria Artistikoa.

• Zur-lanketa Artistikoa.

Arte Aplikatuetako eta Lanbide Artistikoetako graduduna, ondoko espezialitateak:

–Ebanisteria.

–Ontzigintzako Eraikuntza.

–Zurgintza Artistikoa.

–Ontzigintzarako Zurgintza.

–Zurgintza eta Ebanisteria.

–Lantegiko Zurgintza.

–Altzarien Diseinua.

–Urreztaketa eta Polikromia.

–Gaztelako Irudigintza.

–Larru-lantzea eta Bozelketa.

–Laka.

–Maketak, Maketagintza eta Modelismoa.

–Larru-bozelketa.

–Larru eta Metalen Bozelketa.

–Zur-lanketa edo Apaingarrizko Lanketa.

–Marketeria.

Teknikari espezialista, ondokoetan:

–Altzarien Diseinua eta Fabrikazioa (Zurgintza).

–Zurezko Eraikuntza Industriala (Zurgintza).

–Ebanista (Zurgintza).

–Zurgintza (Zurgintza).

–Galdaketako Modelista (Zurgintza).

Argazkilaritza eta Erreprodukzio Prozesuak

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Arte Ederrak.

–Ikus-entzunezko Komunikazioa.

–Kultura Ondasunen Kontserbazioa eta Zaharberritzea.

–Sorkuntza eta Diseinua.

–Barne-diseinua.

–Argazkigintza eta Sormen Digitala.

Ingeniaritza edo dagokion gradua, ondokoetan:

–Telekomunikaziokoa.

Ingeniaritza teknikoa edo dagokion gradua, ondokoetan:

–Telekomunikazioa, Soinua eta Irudia espezialitatea.

Diseinuko tituluduna (Diseinuko goi mailako ikasketak, maiatzaren 14ko 633/2010 Errege Dekretua), espezialitate guztietan. Arte Plastikoetako eta Diseinuko goi mailako teknikaria, ondokoetan:

–Animazioa

–Komikia.

–Argazkigintza.

–Ikus-entzunezko Grafika.

–Grafika Inprimatua.

–Grafika Interaktiboa.

–Ilustrazioa.

–Grabatua eta Estanpazio Teknikak.

–Publizitate Grafika.

–Azaleztatze Artistikoa.

Arte Edizioa.

–Komunikazio Grafikoaren eta Ikus-entzunezkoen lanbide arloa.

Arte Aplikatuetako eta Lanbide Artistikoetako graduduna, ondoko espezialitateak:

–Argazkilaritza Artistikoa.

–Diseinu grafikoa.

–Kartelak.

–Publizitate Marrazketa.

–Ilustrazio Artistikoa.

–Proiektuak.

–Errotulazioa.

–Kalkaketa.

–Trazaketa.

–Estanpazioa, Grabaketa, Inprimaketa, Litografia edo Serigrafia.

Moldeak eta Erreprodukzioak

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Arte Ederrak.

–Kultura Ondasunen Kontserbazioa eta Zaharberritzea.

–Sorkuntza eta Diseinua.

–Barne-diseinua.

Arte Plastikoetako eta Diseinuko goi mailako teknikaria, ondokoetan:

–Modelismoa eta Maketagintza.

–Estaldura Zeramikoak.

–Modelismoa eta Matrizegintza Zeramikoa.

–Metal-lanetarako Teknika Eskultorikoak.

–Teknika Eskultorikoak.

–Harri-lanetarako Teknika Eskultorikoak.

–Zur-lanetarako Teknika Eskultorikoak.

–Larru-lanetarako Teknika Eskultorikoak.

–Galdaketa Artistikoa.

–Urreztatzea, Zilarreztatzea eta Polikromia.

–Ebanisteria Artistikoa.

–Ikuskizunetara aplikatutako Eskultura.

–Molde eta Erreprodukzio Eskultorikoak.

Arte Plastikoetako eta Diseinuko goi mailako teknikaria, ondoko lanbide arloetakoa:

–Eskulturari edo Metalari Aplikatutako Arteak.

–Zeramika Artistikoa.

Arte Plastikoetako eta Diseinuko teknikari espezialista, ondokoetan:

–Moldegintza eta Hustuketa Artistikoak.

Arte eta Lanbide graduduna, ondoko espezialitateak:

–Moldegintza eta Hustuketa.

–Irudigintza.

–Gaztelako Irudigintza.

–Txotxongiloak.

–Panpinagintza Artistikoa.

–Bolumen Teknikak.

–Hustuketa.

–Zeramika.

–Zeramika Artistikoa.

Harriaren eta zuraren lanketa

Lizentzia edo dagokion gradua, ondokoetan:

–Arte Ederrak.

Arte Plastikoetako eta Diseinuko goi mailako teknikaria, ondokoetan:

–Metal-lanetarako Teknika Eskultorikoak.

–Teknika Eskultorikoak.

–Harri-lanetarako Teknika Eskultorikoak.

–Zur-lanetarako Teknika Eskultorikoak.

–Larru-lanetarako Teknika Eskultorikoak.

–Galdaketa Artistikoa.

–Urreztatzea, Zilarreztatzea eta Polikromia.

–Ebanisteria Artistikoa.

–Ikuskizunetara aplikatutako Eskultura.

–Molde eta Erreprodukzio Eskultorikoak.

Arte Plastikoetako eta Diseinuko goi mailako teknikaria, ondoko lanbide arloetakoa:

–Eskulturari, Harriari, Metalari edo Zurari Aplikatutako Arteak.

Arte Plastikoetako eta Diseinuko teknikari espezialista, ondokoetan:

–Harri-lanketa Artistikoa.

–Zur-lanketa Artistikoa.

Arte eta Lanbide graduduna, ondoko espezialitateak:

–Harri- eta Zur-lanketa.

–Gaztelako Irudigintza.

–Boli- eta Azabatxe-lanketa.

–Apaingarrizko Lanketa.

–Harri-lanketa.

Grabatua eta Estanpazio Teknikak

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Arte Ederrak.

–Kultura Ondasunen Kontserbazioa eta Zaharberritzea.

–Sorkuntza eta Diseinua.

–Barne-diseinua.

Arte Plastikoetako eta Diseinuko goi mailako teknikaria, ondokoetan:

–Arte Edizioa.

–Grabatua eta Estanpazio Teknikak.

–Ilustrazioa.

–Azaleztatze Artistikoa.

Arte Plastikoetako eta Diseinuko goi mailako teknikaria, ondoko lanbide arloetakoa:

–Liburuaren arloko Arte Aplikatuak.

Goi mailako teknikaria, ondokoetan:

–Ilustrazioa.

Arte Plastikoetako eta Diseinuko teknikari espezialista, ondokoetan:

–Grabatu Kalkografikoa.

–Serigrafia Artistikoa.

Arte eta Lanbide graduduna, ondoko espezialitateak:

–Kalkaketa.

–Dokumentu Grafikoen Kontserbazioa eta Zaharberritzea.

–Diseinu grafikoa.

–Azaleztatzea.

–Estanpazioa, Kalkografia edo Serigrafia.

–Fotograbatu Artistikoa.

–Grabatua.

–Grabatua eta Estanpazio Teknikak.

–Inprimaketa.

–Litografia.

–Maketa Artistikoak.

–Proiektuak.

–Proiektuak eta Maketa Artistikoak.

–Zaharberritzea.

–Takigrafia eta Estenotipia.

–Kartelak.

–Ilustrazio Artistikoa.

–Errotulazioa.

–Trazaketa.

Metalerako Teknikak

Lizentzia edo dagokion gradu titulua, ondokoetan:

–Arte Ederrak.

–Kultura Ondasunen Kontserbazioa eta Zaharberritzea.

–Sorkuntza eta Diseinua.

–Barne-diseinua.

Arte Plastikoetako eta Diseinuko goi mailako teknikaria, ondokoetan:

–Metal-lanetarako Teknika Eskultorikoak.

–Teknika Eskultorikoak.

–Harri-lanetarako Teknika Eskultorikoak.

–Zur-lanetarako Teknika Eskultorikoak.

–Larru-lanetarako Teknika Eskultorikoak.

–Galdaketa Artistikoa.

–Urreztatzea, Zilarreztatzea eta Polikromia.

–Ebanisteria Artistikoa.

–Ikuskizunetara aplikatutako Eskultura.

–Molde eta Erreprodukzio Eskultorikoak.

Arte eta Lanbide graduduna, ondoko espezialitateak:

–Kalkaketa.

–Dokumentu Grafikoen Kontserbazioa eta Zaharberritzea.

–Diseinu grafikoa.

–Azaleztatzea.

–Estanpazioa, Kalkografia edo Serigrafia.

–Fotograbatu Artistikoa.

–Grabatua.

–Grabatua eta Estanpazio Teknikak.

–Inprimaketa.

–Litografia.

–Maketa Artistikoak.

–Proiektuak.

–Proiektuak eta Maketa Artistikoak.

–Zaharberritzea.

–Takigrafia eta Estenotipia.

–Kartelak.

–Ilustrazio Artistikoa.

–Errotulazioa.

–Trazaketa.

Iragarkiaren kodea: F2307319