92. ALDIZKARIA - 2022ko maiatzaren 12a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

326E/2022 EBAZPENA, apirilaren 25ekoa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, ingurumen eraginaren adierazpena ematen duena proiektu honetarako: Zarrakazteluko udal-mugarteko Valtriguera parajean 1.560 eta 2.498 plaza arteko zerri ustiategia handitzeko proiektua. Granja Valtriguera SL da haren sustatzailea.

Proiektuaren ezaugarriak direla eta, Ingurumen Ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen I. eranskinaren barnean sartzen da. Aipatu arauak 7.1 artikuluan ezartzen duenez, I. eranskinean sartutako proiektuei ingurumen eraginaren ebaluazio arrunta eginen zaie.

Era berean, proiektua abenduaren 28ko 93/2006 Foru Dekretuaren 4C eranskineko C) 3. epigrafean sartzen da. (“Jarduera sailkatuetarako udal lizentziaren menpe dauden jarduerak eta instalazioak”). Foru dekretu horrek Ingurumena Babesteko Esku-hartzeari buruzko martxoaren 22ko 4/2005 Foru Legea garatzeko Erregelamendua onesten du.

2021eko martxoaren 12an, Zarrakazteluko Udalak, organo eskudun den aldetik, ingurumen eraginaren azterketari buruzko informazio berrikusia aurkeztu zuen, ukitutako administrazio publikoei eta pertsona interesdunei egindako kontsulta aldiko alegazioei eta txostenei erantzunez.

Ingurumen ebaluazioaren prozeduraren laburpena:

Jarduera sailkaturako udal lizentzia eskuratzeko eta ingurumen eraginaren ebaluazio arruntaren prozedura hasteko asmoz, Granja Valtriguera SL enpresak, jardueraren titularrak, proiektu hau aurkeztu zuen 2020ko maiatzaren 11n, Zarrakazteluko Udalean: udalerri horretako Valtriguera parajean 1.560 eta 2.498 plaza arteko zerri ustiategia handitzeko proiektua. Horrez gain, ingurumen eraginaren azterketa eta eskatutako gainerako agiriak aurkeztu zituen, Ingurumen Ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 36. artikuluan xedatutakoaren arabera.

2020ko ekainaren 25ean (140. Nafarroako Aldizkari Ofiziala), ingurumen eraginaren azterketa eta jarduera sailkatua eskuratzeko aurkeztutako gainerako agiriak 30 egunez jendaurrean jartzeko eta ukitutako administrazio publikoei eta pertsona interesdunei kontsulta egiteko izapidea bete zuen udalak, Ingurumen Ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 36. eta 37. artikuluetan xedatutakoaren arabera. Jendaurreko aldi horretan, ez zen alegaziorik jaso.

Udalak kontsulta egin zien ukitutako administrazio publiko hauei: Ingurumen Eraginaren Atalari; Ingurumen Zuzendaritza Nagusiko Kutsaduraren aurkako Prebentzio Atalari; Nekazaritzako Azpiegituren Zerbitzuari; Abeltzaintza Zerbitzuari; Lurraldearen Antolamenduaren Atalari eta Lurralde eta Paisaia Zerbitzuko Paisaiaren Bulegoari; Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza Nagusiari; Herri-lanen eta Azpiegituren Zuzendaritza Nagusiari; Zarrakazteluko, Mélidako eta Murillo el Frutoko udalei, eta Ebroko Konfederazio Hidrografikoari. Eta honako hauek erantzun zuten: Ingurumen Eraginaren Atalak; Nekazaritzako Azpiegituren Zerbitzuak; Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza Nagusiak; Herri-lanen eta Azpiegituren Zuzendaritza Nagusiak; Abeltzaintza Zerbitzuak eta Ebroko Konfederazio Hidrografikoak. Horrez gain, hiru pertsona interesduni egin zitzaien kontsulta, baina inork ez zuen erantzunik bidali.

Ebazpen honen II. eranskinean dago (“Ingurumen ebaluazioari buruzko kontsultak”) ukitutako administrazio publikoei eta pertsona interesdunei egindako kontsulten laburpena.

Zarrakazteluko Udalak Ingurumen Zuzendaritza Nagusiari igorri zion espedientea, abenduaren 28ko 93/2006 Foru Dekretuaren 19. artikuluan eta Ingurumen Ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 39. artikuluan xedatutakoaren arabera.

Dokumentazioaren azterketa teknikoa eta ingurumen eraginaren ebaluazioa:

Glazis irtenune batek osatutako eta partzialki desegindako eta nibelatutako plano txiki baten gainean dago instalazioa –I. eranskinean dago laburtuta haren deskribapena–, Figaroletik 2.500 metrora, iparralderantz, Zarrakazteluko udal-mugartean. Paisaiari dagokionez, terrazak daude ureztatze tradizionaleko eremu horretan, eta Bardeetako ubideko II. komunitateari dagokio.

Lurzatia nibelatzeko lehen ezarpenak eraldatutako azalera baten gainean eginen da handitzea; zabalgune bat eratuko da mindak eta ura biltegiratzeko bi idoietako (iparraldean eta ekialdean, hurrenez hurren) indusketatik sobera geratutako lurrekin, eta nabe bat eraiki horien artean. Sarbidea ipar-ekialdean du, eta lurrezko pista batetik igaro behar da. Eremuak lurrezko erreten bat du ekialdeko eta hegoaldeko mugetan; ur putzuarekin lotua dago, eta ustiategia hornitzen du. Egiaztatu da abifauna linea elektrikoetatik babesteko eremu berezi baten ondoan dagoela kokalekua, baina ustiategiak sorgailu autonomo batetik lortzen duenez hornidura elektrikoa, ez da aurreikusten horrekin lotutako eraginik.

Paisaiaren ikuspegitik, nabarmendu behar da instalazioaren eremua apur bat goratua dagoela, alboetan bi ibarbide dituela eta lurra mailaz maila jaisten dela, baratze alorka, lursail luzexketan (sestra kurbei jarraituz). Ureztatze erretenek banatzen dituzte lurzatiak, eta landareek eremuko paisaiaren berezko ubide ertzen, bideen eta lurzatien arteko ezponda txikiak hartzen dituzte.

Ebroko Konfederazio Hidrografikoaren txostenak honela sailkatzen du azaleko ur masaren eremua: “La Portilladako sakaneko arroa, iturburutik Aragoi ibaian isurtzen den arte”. Ur masa horretarako, 2016-2021 aldiko Ebroko Plan Hidrologikoaren arabera, –diagnostikoa 2009-2014 aldikoa da– “ona” da ur masaren egoera ekologikoa, eta “ona baino okerragoa” amaierako egoera, eta 2027ra arte luzatu da ingurumen helburuak betetzeko eta egoera ona lortzeko epea.

Arroko erakundeak azaleko ur masa kutsatzeko eta narriatzeko arriskuaz ohartarazten du bere txostenean, eta jakinarazten du, jardueraren ondorioz, handitu egin dela lurzoruan dagoen nitrogeno karga; izan ere, ustiategian sortzen diren mindetako nitratoen (NO3-) eta fosfatoen (PO4/3-) gehiegizko kopuruaren ondorioz, lurzorua eta urak eutrofizatzen dira, eta ura kutsatzen da nitrogenoa nitrokonposatuen (No2X) moduan sartzen denean. Hori dela eta, eskatzen du prebentzio neurriak har daitezela proiektua baimentzen bada.

Proiektuak jarduera sailkatua izapidetzeko espedientean biltzen ditu jarduera eta sektore motarako erreferentziazko zuzenketa neurriak. Neurri horiek jardueraren diseinuarekin eta funtzionamenduarekin lotutako ondorio kaltegarrienak prebenitzeko ezarri dira, bai eta mindak kudeatzearekin lotutakoak ere. Nekazaritza banaketa bidezko balorizazio materialaren bidez kudeatuko dira mindak, eta simaurren planaren lurralde oinarria Zarrakazteluko udalerria izanen da.

Ondorioztatzen da behar bezala gauzatu dela ingurumen eraginaren ebaluazioaren prozedura, eta ingurumen eraginaren aldeko adierazpena egitea proposatzen da, betiere ebazpen honetan jasotzen diren baldintzak betetzen badira.

Adierazitakoarekin bat, eta dagozkidan eskudantziak erabiliz –zehazki, honako hauek ematen dizkidatenak: Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 32. artikuluak, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren departamentuen egitura ezartzen duen Nafarroako Foru Komunitateko lehendakariaren abuztuaren 6ko 22/2019 Foru Dekretuak eta Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 23ko 258/2019 Foru Dekretuak–, honako hau

EBAZTEN DUT:

1. Ingurumen eraginaren aldeko adierazpena egitea proiektu honetarako: Zarrakazteluko udal-mugarteko Valtriguera parajean 1.560 eta 2.498 plaza arteko zerri ustiategia handitzeko proiektua.

2. Jarduera espedienteari erantsitako dokumentazio teknikoko baldintzei jarraikiz egin dadila ezartzea, baita honako baldintza hauek betez ere:

Ingurune naturala eta paisaia babestea:

Ebroko Konfederazio Hidrografikoak 2021eko urtarrilaren 27an egindako txostenean adierazten denez, jarduera baimentzean honako neurri hauek hartuko dira:

–“Jarduketa eremuko ingurune hidrikoa, azalekoa eta lurpekoa une oro babesteko beharrezkoak diren neurriak hartzea, kutsatu edo narriatu ez daitezen, bai eta hari lotutako fauna eta landaredia babestekoak ere, betiere azaleko eta lurpeko uren kalitatea bermatuta eta eremu horretako ur ibilguen egoera ekologikoaren gaineko kalteak saihestuta”.

–“Bermatu beharko da behar bezala zaintzen direla barneko eta kanpoko mindak, eta horretarako, sortutako minda lixibiatzea eta, kutsadura lausoagatik, azaleko eta lurpeko uren kalitateari eragitea ekidin beharko da. Beraz, zorroztu egin beharko dira minda kudeatzean hartzen diren neurriak, ur masei kalterik ez eragiteko, eutrofizazioa dela eta”.

–“Larrialdietarako plana eduki beharko da, minda hobiak gainezka eginda ustekabeko isuriren bat gertatuz gero, beharrezkoak diren neurriak hartzeko eta jarduerak gauzatzeko. Euri eurak ez dira kutsatu behar abeltzaintzako ustiategitik igarotzerakoan, eta ez dute sortu behar jabari publiko hidraulikoari, hala azaleko korronteei nola lurpeko urei, eragiten ahal dion putzurik”.

–“Gogoratu, soro landuetara azienden gorozkiak isurtzeko, kudeaketa organo eskudunaren baimena eduki beharko dela”.

–“Azkenik, funtsezkoa izanen da ingurumena kontrolatzeko eta zaintzeko programa egoki bat edukitzea, neurriak eraginkorrak diren eta ur masa narriatzen ez duten egiaztatzeko, bai eta egin beharreko kontrolen bidez detektatzeko ere aurreikusitako eraginen edo proiektua egiteko fasean aurreikusten zailak direnen desbideratzeak”.

Mindak, simaurrak, digestatoa edo aziendaren gorotzetatik eratorritako beste deribatu batzuk banatzeko lurralde plana IV. eranskinean jasotako protokoloari egokitu beharko zaio, biodibertsitatea babesteko eta honako baldintza hauek betetzeko:

–Ingurune naturalean eraginik ez izateko, minda, simaurra edo horien deribatuak ez dira banatuko landu gabeko lurretan edo alfer lur iraunkorretan, ezta minda edo haren deribatuak akuiferoekin edo iturriekin kontaktuan jartzen dituzten lur karstifikatu edo oso iragazkorretan ere.

–Banaketa formulak bermatuko du mindak aplikatzeak edo horien osagaiak mugitzeak ez diola eraginen erretenekin eta ubideekin, bideekin, ezpondekin edo finken arteko mugekin lotutako landarediari, eta horiei kalterik ez egiteko behar diren neurriak ezarriko ditu.

–Instalazioak paisaian integratzeko proiektatutako neurriak gauzatuko dira; hau da, hosto iraunkorreko zuhaitzak landatuko dira nabeen inguruan, eta, horretarako, eremuko baldintza naturaletara egokitutako bi espezie proposatzen dira: pinazi pinua eta alepo pinua (Pinus pinea eta Pinus halepensis). Landare horiek ongi ureztatu eta zaindu beharko dira, bizitza osoan iraun dezaten bermatzeko.

–Kanpoko argiteria irailaren 17ko 199/2007 Foru Dekretuaren 3. artikulura egokitu beharko da. Foru dekretu horren bidez onetsi zen 10/2005 Foru Legea, azaroaren 9koa, argiteria gaueko ingurumena babestearren antolatzeari buruzkoa.

Lanak egitean hartu beharreko neurriak:

–Hondeaketan sobera geratzen diren zabalguneko lurrak, landare lurrak ez direnak, kudeatzaile baimendu baten esku utziko dira, baita gainerako materialak eta obra hondarrak ere, beren izaeraren arabera.

3. Ingurumen eraginaren ebaluazioko baldintzak ofizioz aldatzen edo berrikusten ahalko ditu zuzendaritza nagusi honek, Ingurumen Ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 44. artikuluan aurreikusitako inguruabarren bat gertatzen denean.

4. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea, Ingurumen Ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 41.3 artikuluan xedatutakoari jarraikiz.

5. Ebazpen hau Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuari, Ingurumena Zaintzeko Atalari (Tuterako barrutia), Zarrakazteluko Udalari eta sustatzaileari jakinaraztea, behar diren ondorioak izan ditzan.

Iruñean, 2022ko apirilaren 25ean.–Ingurumeneko zuzendari nagusia, Pablo Muñoz Trigo.

I. ERANSKINA

Proiektuaren deskribapena

Zarrakazteluko 9. poligonoko 1929. lurzatian 2.498 plazako zerri ustiategi bat handitzea proiektatzen da. Sartzen diren eta aldi berean hiltegira eramateko irteten diren animaliak 20 eta 110 kg bitartean gizenduko dira, eta urtean 2,5 gizentze ziklo egitea aurreikusten da.

Horretarako, 61,2 x 15,5 metroko nabe bat eraikitzea aurreikusi da; 6 metroko altuera izanen du, eta 938 plazako edukiera. Lehendik dagoenarekiko paraleloan egonen da (81,5 x 15,5 metro), antzeko eraikuntza ezaugarriak izanen ditu, eta 1.560 plazako edukiera.

Kanpoko idoia aprobetxatuko da –40 x 25 x 4 metro ditu, eta lurretan induskatua eta hormigoi proiektatuz irazgaiztua dago–, mindak biltegiratzeko (2.900 m³-ko edukiera), eta plastikozko xafla batez irazgaiztutako ur putzu bat, ura biltegiratzeko (2.700 m³-ko edukiera). Instalazioak lokal tekniko bat, kargategi bat eta bi pentsu silo ditu (nabearen aurrealdean). Horrez gain, itxitura sanitario bat du ustiategiaren inguruan eta putzuen perimetroan, 2 metroko altuerako sare metalikokoa.

Urbanizazioaren ondorioz, zabalgune bat sortu da, eta barne hartzen ditu eraikuntzak, idoiak eta ibilgailuek maniobrak egiteko eremua. Guztira 11.533 m² ditu, eta horietatik 3.983 m² irazgaiztuta daude (nabeak edo idoiak). Instalazioak elektrizitatea du –sorgailu elektriko baten bidez lortutakoa–, ur hornidura (Bardeetako ubideko II. komunitateko ureztatze sarekoa) eta kontzentrazio pista batetik sartzeko bide bat.

Proiektuak simaurrak ekoizteko plan bat dauka, eta mindaren balorizazio materiala nekazaritza banaketaren bidez egitea aurreikusten du, bereziki Zarrakazteluko udal-mugartean. Azalera osoaren (52,45 ha) hiru bosten Bardeetako ubideko II. komunitateko ureztatze eremuan daude, eta gainerako bi bostenak Zarrakazteluko Larrate parajean landatutako lehorreko zerealei dagozkie.

II. ERANSKINA

Ukitutako administrazio publikoei eta pertsona interesdunei egindako kontsulten izapidearen laburpena - Jendaurreko informazioa

Ingurumen Ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 37. artikuluan xedatutakoarekin bat, Zarrakazteluko Udalak, organo eskudunaren eginkizunak betez, kontsulta egin zien ukitutako administrazio publikoei eta pertsona interesdunei. Horretarako, titularrak aurkeztutako proiektua eta ingurumen eraginaren azterketa bidali zizkien.

Hona hemen izapide horretan kontsultatutako erakundeen eta jasotako erantzunen gaineko laburpena:

Kontsultatutako erakundeen eta interesdunen erantzunen zerrenda:

Ingurumen Eraginaren Atala

X

Nekazaritzako Azpiegituren Zerbitzua

X

Abeltzaintza Zerbitzuko Abere Ekoizpenaren Atala

X

Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza Nagusia

X

Herri-lanen eta Azpiegituren Zuzendaritza Nagusia

X

Ebroko Konfederazio Hidrografikoa

X

Kutsaduraren aurkako Prebentzio Atala

Lurraldearen Antolamenduaren eta Estrategiaren Atala

Paisaiaren Bulegoa

Zarrakazteluko Udala

Mélidako Udala

Murillo el Frutoko Udala

Lurra, lurraren defentsaren aldeko elkartea

X

Landazuria, Erriberako Ekologistak Martxan

Gurelur, ingurune naturala babesteko Nafarroako funtsa

Ingurumen Eraginaren Atalaren arabera, Figaroleko ohiko ureztapeneko eta terrazek eraldatutako nekazaritza paisaia baten barruan kokatzen da proiektua. Bertan, balio natural gisa agertzen dira erreten eta baratze alorrei lotutako landaredia eta eremuaren topografia mailakatua.

Ingurumen eraginaren ebaluazioari dagokionez, adierazten du proiektuak jardueraren ezarpenaren zuzeneko eta zeharkako eragin guztiak aztertu beharko dituela, ezarpen berriko proiektu bat balitz bezala, eta dagoen zatian baloratuko dela hartu diren zuzenketa neurrien egokitasuna, eta, hala badagokio, egoera berrira egokitzeko neurri berriak sartzeko beharra.

Era berean, txostenak azpimarratzen du azterlanean instalazioa ezartzeko beharrezkoa den lur balantzearen zenbatespena jaso beharko dela, baita instalazioak paisaian duen eragina aztertuko duen kapitulu bat –integratzen lagunduko duten neurriak emanda– eta ingurumen gaietako kartografia eta kokapen planoak ere, proiektuaren ingurumen ebaluaziorako unitate garrantzitsuak identifikatuko dituztenak.

Abeltzaintza Zerbitzuak jarduerari aplikagarria zaion sektore mailako araudiaren berri eman dio titularrari, eta kontsulta ezarri den izapidetze fasean aldeko txostena eman du.

Nekazaritzako Azpiegituren Zerbitzuak jakinarazten du lurzatia ureztatzeko gai dela eta Bardeetako ubideko II. komunitateko ureztatze eremuan dagoela. Hala ere, lurzatia lehorreko alorrerako erabiltzen da, eta lurzati horretan zerri ustiategia handituz gero, apur bat eraginen dio egungo eremu ureztatuari, eta ez da aurreikusten inolako eraginik izanen duenik Nafarroako Ureztatze Planean.

Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza Nagusiak jarduketaren aldeko txostena eman du, ez baitago jasota handitzeko proiektatu den eremuko lurzatietan katalogatutako aztarnategi arkeologikorik dagoenik, eta, hortaz, aldeko txostena eman du. Hala ere, kalterik ez eragiteko lege betebeharren berri eman du, baita hondar arkeologikoak aurkituz gero aginteari jakinarazteko betebeharraren berri ere, lanak egitean edozer antzemanez gero.

Herri Lan Zuzendaritza Nagusiak uste du jarduketak baldintzatzaileak eraginen dituela Nafarroako garraio azpiegituren eta azpiegitura hidraulikoen proiektuetan eta plangintzan. Jarduketen eta handik gertuen dagoen errepidearen artean (NA-6390-Figarol) 600 metro baino gehiago daudenez eta errepide horretatik sarbide egokitua duenez, etxaldea handitzeak sortuko duen trafikoak ez du eraginik izanen errepidearen egungo baldintzetan, eta ez da inolako determinaziorik ezarri behar.

Ebroko Konfederazio Hidrografikoak ingurumenaren ikuspegitik egindako txosten bat igorri du ingurune hidrikoan izan ditzakeen eraginei buruz, eta honela sailkatzen du azaleko ur masaren eremua: “La Portilladako sakaneko arroa, iturburutik Aragoi ibaian isurtzen den arte” (ES091MSPF93 kodea). Ur masa horretarako, 2016-2021 aldiko Ebroko Plan Hidrologikoaren arabera, –diagnostikoa 2009-2014 aldikoa da– “ona” da ur masaren egoera ekologikoa, eta “ona baino okerragoa” amaierako egoera, eta 2027ra arte luzatu da ingurumen helburuak betetzeko eta egoera ona lortzeko epea.

Txostenean, ur masen gaineko presioak eta Ebroko Demarkazio Hidrografikoaren egungo planean planteatutako ingurumen helburuak kontuan hartuta eta bere irizpidearen arabera, arroko erakundeak zalantzan jartzen du “handitzearen ingurumen bideragarritasuna, eta Nafarroako Gobernuari ohartarazten dio instalazio horrek arrisku berezia dakarrela nekazaritzako ongarri gisa lursailari mindak aplikatzen zaizkiola gainbegiratzeko duen eskumenaz baliatzeari dagokionez”; eta, jarduketa baimentzekotan, jarduketa eremuko ingurune hidrikoa une oro babesteko irizpide batzuk ezartzen ditu.

Era berean, jakinarazten du titularrak nahitaez eskatu behar duela emakida edo baimena, ibilguko urak bildu, zuzenean isuri edo ura ateratzeko putzuak ireki behar badira. Halaber, azaleko jariatze urak behar bezala tratatu beharko ditu jarduketaren ondorioz hirugarrenei kalte nabarmenik ez eragiteko.

Lurrak –Lurraren defentsaren aldeko elkarteak– adierazi duenez, lege ondorioei dagokienez proiektuak indarrean den legeriaren baldintzak betetzen baditu ere, azken urteotan Nafarroan erabiltzen den ereduko abeltzaintza intentsiboaren formulari eragiten dio proiektuak; izan ere, ura eta eskulan urria baliatu ordez, jardueratik sobera geratzen diren mindak erabiltzen dira, eta, beraz, akuiferoak kutsatzeko arriskua dute. Arrisku horren gorakadaren berri ez ezik, abeltzaintza sektorean gertatzen diren jardunbide txarren berri ere eman du, eta adierazi du administrazioak ez duela behar adinako kontrolik egiten.

Aipatu du Nafarroan, azken urteotan, esportatzeko produktuak dituzten abeletxe gehiegi jartzen ari direla, eta horrek eragina duela bai tokian-tokian, akuiferoak kutsatzen direlako, bai mundu mailan, berotegi efektuko emisioak sortzen direlako. Elkartearen ustez, Nafarroako Gobernuaren mendeko institutu teknikoek ahalbidetu beharko lituzkete tokiko garapena, elikadura subiranotasuna, lurzoruaren erabilera eta abeltzaintza estentsiboa, eta proiektu honetan ez da horrelakorik ageri.

Uste du premiazkoa dela Nafarroan zerri azienden kopurua mugatzea eta abeltzaintza intentsiboaren ordez estentsiboa ezartzea, eta azaldutako arazoari buruzko prentsa artikulu bat erantsi du.

Kontsultan igorritako erantzunaren edukia aztertzea proiektuaren ingurumen ebaluazioan:

Egiaztatu da oro har betetzen direla izapidetzen ari den ingurumen eraginaren azterketan eta proiektuan egindako kontsulten erantzun txostenetan bildutako determinazioak. Ingurumen eraginaren adierazpen honen baldintzen artean sartzen dira dokumentazioan behar bezala jasotzen ez diren alderdiei buruzko determinazioak, eta nahitaez bete beharko dira ingurumen eraginak prebenitzeko, minimizatzeko eta leheneratzeko.

Lurraren defentsaren aldeko elkartearen erantzunaren kasuan, honako hau jakinarazten da:

Alegazioaren egilearen ustez murriztu behar diren alderdiak, hots, amoniako isuriak, nitratoek eragindako kutsadura eta mikrobioen aurkako erresistentzia, ingurumen baimen integratuan lantzen dira, horiek prebenitzeko eta kontrolatzeko eta horien jarraipena egiteko.

Nafarroako zerri azienden kopurua mugatzeko eta abeltzaintza intentsiboaren ordez estentsiboa ezartzeko beharrari dagokionez, jakinarazten da abeltzaintza estentsiboak plangintza orokorrago bati erantzunen liokeela, eta gainditu egiten duela gaur egun izapidetzen ari den proiektu baten ingurumen eraginaren ebaluazioaren irismena.

III. ERANSKINA

Ingurumen eraginaren azterketaren laburpena

Tramitazioan ingurumen eraginaren azterketa egin da, jarduera sailkatuaren eskabidean aurkeztutako dokumentazioarekin bat, eta ondorioztatu da aukerarik egokiena, ingurumenaren ikuspegitik, handitzea proposatutako eremuan egitea dela.

Azterlanak alderdi garrantzitsuak biltzen ditu, eta proiektuak ezarpenean eta funtzionamenduan izan ditzakeen eraginak identifikatzen eta deskribatzen ditu, balio berezirik gabeko nekazaritza dagokion masaren barruan –“La Portilladako sakaneko arroa, iturburutik Aragoi ibaian isurtzen den arte”–, Zarrakazteluko udal-mugarte oso hartzen baitu (eta, ekialderantz eta iparralderantz, Aragoira hedatzen da). Proiektuan ingurumen integrazioa bermatzeko beharrezko neurriak ezarri dira; besteak beste, honako hauek: prebentziozko neurriak, proiektuaren esparru hertsiari dagozkion obren ukipena mugatzeko; sektoreko erreferentziazko teknikak aplikatzea, funtzionamenduaren ondorioz ingurumenean izan daitezkeen gorabeherak gutxitzeko, tartean ustiategian sortutako minda balorizatzeko lurralde planari dagozkionak.

Azterketan, era berean, ingurumen zaintzako plan bat dago, eta hor daude jasota proiektuaren eragin nagusien jarraipen eta kontrolerako betebeharrak, nagusiki jardueraren funtzionamendu faseari eragiten diotenak.

IV. ERANSKINA

Simaurren eta haien produktuen aplikazioak eremu babestuetan eta intereseko floran eta faunan izaten ahal dituen ondorio kaltegarriak prebenitzeko eta kontrolatzeko protokoloa

Abeltzaintzako ustiategi bateko mindak, digestatoa eta/edo simaurrak kudeatzeko planak katalogatutako estepako hegaztiak edo arriskuan egon daitezkeen beste espezie batzuk dauden lursailei eragiten badie, Natura 2000 Sarean eta Nafarroako estepako abifauna kontserbatzeko garrantzizko eremuetan dauden lekuetan, bermatu beharko da nekazaritza jarduera eta lehorreko laboreen txandaketa mantentzen direla, estepako abifaunaren kontserbazio egokirako, eta ingurumen baldintza hauek bete beharko dira:

–Oro har, intereseko landare eta animalia espeziei eta habitatei kalte egiten ahal dieten erabilerek eta jarduketek horien kontserbazioa bermatzeko beharrezkoak diren baldintzak jaso beharko dituzte.

–Debekatuta dago urak kutsatzeko edo intereseko habitatak narriatzeko arriskua ekartzen ahal duten hondakin solidoak, mindak, digestatoa eta/edo simaurrak, obra hondakinak edo substantziak bertan uztea.

–Ez da mindarik aplikatuko, ezta deribaturik ere, lehorreko laboreetan, martxoaren 1etik abuztuaren 31ra bitartean, ugaltze garaian estepako hegaztien babesa bermatze aldera.

–Lugorrietan ez da mindarik aplikatuko, ezta deribaturik ere. Gainera, estepako hegaztien bizi zikloa osatzeko lugorriek duten garrantzia ikusirik, saihestu behar da simaurren planaren ondorioz laborantza areagotzea eta lehendik zegoen lugorri sistema eraldatzea.

–Leku horietan minda zabaltzeko, banaketa lokalizatua soilik baimentzen da, eta hodi esekiekiko tangen bidez egin behar da, lehen aipatutako oharrak kontuan hartuta: dosifikazioak errespetatu beharko du estepako hegaztien babes egutegia, eta bermatu beharko du ez dela sortuko intereseko habitatak kaltetzen ahal dituen putzurik edo jariatzerik.

–Otalur edo alfer lur iraunkorretan ez dira simaurra, mindak edo haietatik eratorritako produktuak nekazaritzan aplikatzen ahalko. Otalur edo alfer lur horiek, bereziki intereseko habitatak badira –KBEan zein hortik kanpo egon–, ez dute zeharkako kalterik izan behar, mindak edo horien deribatuak aplikatzen diren laborantzatik sor daitezkeen jariatzeen edo putzuen ondorioz.

–Debekatuta dago mindak, digestatoa eta/edo simaur likidoa erabiltzea ur masa iraunkorretatik 50 metro baino gutxiagoko distantziara, kontuan hartuta bai ibilgu nagusiak bai bigarren mailakoak. Ur masak babesteari begira, banaketaren baldintzak ezartzean kontuan hartuko dira estatu mailan sektorerako ezarritako berariazko araudian ezarritako betebeharrak (Batzordearen 2017ko otsailaren 15eko 2017/302 EB Betearazpen Erabakian deskribatutako TEOak – Abeltzaintza Sektorea).

–Ez dira kutsatzen ahalko ez ur ibilguak ez hezeguneak, sasoian sasoikoak izan nahiz iraunkorrak izan. Erreka zuloak eta haien adarrak ur ibilgutzat hartuko dira, batez ere inguruan habitat naturalak dituztenak (gatzagak, bazkalekuak, landaredi higrofiloa edo landare mehatxatuen multzoak), habitat horiek KBEaren barnean sartuta egon nahiz ez. Nolanahi ere, ez da hustubide edo drainatzeetara doan azaleko ur jariatzerik egiten ahalko. Ur ibilgu eta hezegune txiki horiek ingurumen eraginaren azterketaren planoan identifikatu beharko dira.

–Gatz hezegune eta sakanetako arro hidrografikoan, Nafarroako Foru Komunitatearen Nekazaritzako Jardunbide Egokietarako Kodean lurzoruen erabilerari eta ongarritzeari buruz jasotako gomendioak beteko dira. Kode hori Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadurako kontseilariaren 1997ko otsailaren 17ko Foru Aginduaren bidez onetsi zen.

Iragarkiaren kodea: F2205895