92. ALDIZKARIA - 2022ko maiatzaren 12a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

NOAIN ALDEKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2022rako lan publikoaren eskaintza

Honen bidez aditzera ematen da ezen, Mankomunitateko Burutzaren maiatzaren 6ko 035/2022 Ebazpenaren bidez, onetsi dela Noain Aldeko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatearen 2022. urterako lan publikoaren eskaintza.

Beharrezkoa izanik lan publikoaren eskaintza onestea, behin betiko betetzearren hutsik dauden zenbait lanpostu, eta bete beharrez xedaturik dagoena abenduaren 28ko 20/2021 Legearen 2. artikuluan eta seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrietan (Enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko Legea). Ikusirik, halaber, aipatu 20/2021 Legean ezarritako egonkortze prozesuak abian jartzeko orientabideei buruz Funtzio Publikoko Estatu Idazkaritzak emaniko ebazpena, eta Nafarroako Gobernuko Toki Entitateentzako Aholkularitza Juridikorako eta Lankidetzarako Zerbitzuak igorritako komunikazioan jasorikoa, eta erabiliz apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21.1.g) artikuluan aitortzen zaizkidan eskumenak (Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legea), ebazten dut:

Lehena.–Lan publikoaren eskaintza onestea, honako lanpostu hauek barne harturik:

A.–Behin-behinekotasuna egonkortzeko legearen 2. artikuluaren esparruan bete behar diren lanpostuak. Artikulu horren arabera, hain zuzen, eskaintzan sartu behar dira 2020ko abenduaren 31 aurreko hiru urteetan, gutxienez, aldi baterako langileek etenik gabe bete izan dituzten egiturazko lanpostuak, aurrekontu-zuzkidura baldin badute, egon nahiz ez egon lanpostu zerrendetan, plantilletan edo administrazio publikoek giza baliabideak antolatzeko erabiltzen dituzten bestelako sistemen barnean. Lanpostu horiek 1. eranskinean ageri dira.

B.–Lan publikoaren eskaintzan sartzen dira, orobat, 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrietan jasotakoan sartzen diren lanpostuak, 2016ko urtarrilaren 1a baino lehenagotik etengabe bete direlako aldi baterako kontratuekin. Lanpostu horiek 2. eranskinean ageri dira.

Bigarrena.–Ebazpen honen aurka, hautara, errekurtso hauetako bat aurkez daiteke:

a) Berraztertzeko errekurtsoa, egintzaren organo egileari zuzendua, hilabeteko epean, erabaki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

b) Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Iruñeko Administrazioarekiko Auzien Epaitegiari zuzendua, bi hilabeteko epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

c) Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, hilabeteko epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

Noainen, 2022ko maiatzaren 6an.–Mankomunitateko burua, Manuel Jesús Mozota Núñez.

1. ERANSKINA

Aldi baterako enplegua egonkortzeko tasa gehigarriari dagozkion lanpostuak, abenduaren 28ko 20/2021 Legearen 2. artikuluaren arabera (Enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko Legea)

LANPOSTUA

MAILA

LANPOSTU KOPURUA

Familia-langilea

D

1

2. ERANSKINA

Aparteko lan publikoaren eskaintzako lanpostuak, abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrien arabera (Enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko Legea)

LANPOSTUA

MAILA

LANPOSTU KOPURUA

XEDAPEN GEHIGARRIA

Gizarte-langilea

B

2

6.a

Hezitzailea

C

1

6.a

Lantegiko monitorea

C

1

6.a

Iragarkiaren kodea: L2206608