82. ALDIZKARIA - 2022ko apirilaren 28a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

MENDIGORRIA

Deialdia, administrari-ofizial lanpostu bat oposizio-lehiaketa murriztuaren bidez betetzeko

Mendigorriko Udaleko alkateak, 2022ko apirilaren 1eko erabaki baten bidez, deialdi bat onetsi zuen administrari-ofizial lanpostu bat, C mailakoa, oposizio-lehiaketa murriztuaren bidez betetzeko, plantillan lanposturik gehitu gabe.

Hona hemen deialdiaren oinarriak:

DEIALDIAREN OINARRIAK

1. oinarria.–Arau orokorrak.

1.1. Deialdi honen xedea da administrari-ofizial lanpostu bat oposizio-lehiaketa murriztuaren bidez betetzea, Mendigorriko Udalaren zerbitzuko plantillako langileekin, deialdi honetan eskatutako baldintzak frogatuz gero, Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren 15.6 artikuluan ezarri bezala. Lanpostu hori udal honen 2022ko ekitaldiko plantilla organikoan sortu da, 2022ko urtarrilaren 14ko osoko bilkuran onetsitako aldaketaren bidez, dagoen plantillako lanpostu kopurua gehitu gabe. Prozesu honen bukaeran lanpostua betetzen baldin bada, automatikoki amortizatuko da D mailako administrari laguntzailearen lanpostua.

1.2. Hautaprobak gainditurik, administrari-ofizial lanpostuan jarduteko izendatua gertatzen den pertsona C maila edo taldean egokituko da lanpostuaz jabetzen edo hartan lanean hasten denetik, eta hartuko ditu plantilla organikoan nahiz gainerako xedapen aplikagarrietan ezarrita dauden ordainsariak eta osagarriak.

1.3. Mailaz igotzeko deialdi honetan parte hartzeak ez du ezertan aldatuko hautagaiak izendapenaren aurretik zuen funtzionarioen edo lan-kontratudunen araubide juridikoa. Halaber, gizarte segurantzaren araubide berari ere eutsiko dio.

1.4. Urteko lanaldia izanen da Udalaren bulegoetako gainerako langileek duten bera, eta zerbitzuaren beharretara egokituko da; beraz, Udalak noiznahi aldatzen ahalko du.

1.5. Oposizioaldia gainditzen duen izangaiak lortuko du barne igoera.

1.6. Ordura arte egiten zituen lan eta eginkizunetan jardunen du izendatuak, bai eta haren gain uzten diren beste edozeinetan ere, lanpostuaren maila edo taldearekin bat etorririk.

2. oinarria.–Izangaiek bete beharreko baldintzak.

2.1. Oposizio-lehiaketa murriztu honetan onartua izan dadin, eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunean, honako baldintza hauek bete beharko ditu izangaiak:

a) Mendigorriko Udalaren zerbitzuko funtzionarioa edo lan-kontratudun finkoa izatea.

b) Deialdiko lanpostuaren maila bera edo apalagoa izatea.

c) Borondatezko edo nahitaezko eszedentzian ez egotea barne igoera honetara aurkeztu baino lehenagoko lanpostuan.

d) Nafarroako Administrazio Publikoetan 5 urteko zerbitzuak benetan egin izana frogatzea.

e) Eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunean, Batxilergo titulua, bigarren mailako lanbide heziketako titulua edo baliokidea edukitzea, edo titulu hori eskuratzeko eskubideak ordaindu izanaren gordekina.

Titulazioaren baldintza betetzen ez denean, horren ordain izan daiteke Nafarroako Administrazio Publikoetan 8 urteko zerbitzuak benetan egin izana frogatzea.

f) Ez egotea eginkizun publikoak betetzeko desgaitua edo gabetua, eta ez egotea inongo administrazio publikoren zerbitzutik bereizia.

g) Behar den gaitasun fisiko eta psikikoa izatea bete behar diren eginkizunetan aritzeko.

Baldintza horiek frogatu beharko dira eskabideak aurkeztean, eta bete beharko dira eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunerako; era berean, hautapen prozesu osoan zehar eutsi beharko zaie, izendatzeko unera arte.

3. oinarria.–Eskabideak.

3.1. Deialdian parte hartzeko eskabideak Mendigorriko Udalaren Erregistro Orokorrean aurkeztu beharko dira, 09:00etatik 14:00etara bitarte, edo, bestela, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan ezarritako bideetako bat erabiliz. Horretarako, 30 egun naturaleko epea izanen da, deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita. Eskabideak deialdi honen I. eranskinean argitaratutako ereduari lotu behar zaizkio. Haietan izangaiek adierazi beharko dute eskatutako baldintza guztiak betetzen dituztela eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunean.

3.2. Behar bezala betetako eskabide horrekin batera, behar diren agiriak aurkeztu beharko dira, egiaztatzeko deialdian parte hartzeko eskatzen diren baldintzak (2. oinarria) betetzen direla, bai eta honako hauek ere:

3.2.1. NANaren kopia.

3.2.2. Kasua bada, Batxilergo tituluaren, bigarren mailako lanbide heziketako tituluaren edo baliokidearen kopia.

3.2.3. Izangaiek alegatzen dituzten merezimenduen frogagiriak, 7.2 oinarrian ezarritakoari jarraikiz.

3.3. Eskabideak aurkezteko epea ezin izanen da luzatu.

3.4. Desgaitasun aitortua duten izangaiek aurkeztu beharko dute hura frogatzeko agiria, organo eskudunak emana, parte hartzeko eskabidearekin batera. Halaber, denbora eta baliabide aldetik behar dituzten egokitzapenak eskatzen ahalko dituzte, eskabidean bertan. Aparteko orri batean, zer desgaitasun duten eta zer egokitzapen eskatzen dituzten adierazi beharko dute.

4. oinarria.–Izangaien onarpena eta erreklamazioak.

4.1. Eskabideak aurkezteko epea bukatutakoan, alkateak ebazpena emanen du onartu eta baztertuen behin-behineko zerrenda onesteko, eta aginduko du argitaratzeko Nafarroako Aldizkari Ofizialean, iragarki-taulan eta web-orrian.

Ezarritako epean eskabiderik aurkezten ez bada, Alkatetzak oposizio-lehiaketa bete gabe gelditu dela deklaratzen duen ebazpena emanen du.

4.2. Izangai baztertuek hamar egun balioduneko epea izanen dute, behin-behineko zerrenda Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hasita, erreklamazioak aurkezteko eta, akatsik egin badute deialdian onartuak izateko baldintzen inguruan, horiek zuzentzeko.

4.3. Erreklamazioetarako epea bukatu eta, kasua bada, erreklamazioak edo zuzenketak ebatzitakoan, alkateak ebazpena emanen du onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda onesteko, eta aginduko du zerrenda hori Nafarroako Aldizkari Ofizialean, iragarki-taulan eta web-orrian argitaratzeko. Ebazpen horretan bertan zehaztuko da probak non, zer egunetan eta zer ordutan hasiko diren.

Izangai bazterturik ez bada, onartuen zerrenda zuzenean onetsiko da behin betiko zerrenda gisa.

5. oinarria.–Kalifikazio epaimahaia.

5.1. Kalifikazio epaimahaia honako kide hauek osatuko dute:

–Epaimahaiburua: Eunate López Pinillos, Mendigorriko Udaleko alkatea.

Ordezkoa: Iosu Arbizu Colomo, Mendigorriko Udaleko alkateordea.

–1. epaimahaikidea: Javier Martínez de Azagra Adrián, Añorbeko Udaleko idazkaria.

Ordezkoa: Eva Mainz Petroch, Artaxoako Udaleko idazkaria.

–2. epaimahaikidea: Tomás Urmeneta Fernández, Mendigorriko Udaleko arkitekto aholkularia.

Ordezkoa: Juan Cruz Lasheras Guilzu, Mendigorriko Udaleko arkitekto aholkularia.

–3. epaimahaikidea: Maite Zúñiga Urrutia, Berbintzanako Udaleko idazkaria.

Ordezkoa: Maite Zúñiga Urrutiak eskuordetzen duen pertsona.

–Idazkaria: Juan Antonio Echeverría Echarte, Mendigorriko Udaleko idazkaria.

Ordezkoa: Carlos Manuel Sorli Peña, Larragako Udaleko idazkaria.

5.2. Kalifikazio epaimahaiko kideek parte hartzeari uko egin beharko diote, eta organo deitzaileari horren berri eman, baldin eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23. artikuluan abstentziorako aipatzen diren egoeretako batean badaude.

Izangaiek, halaber, zilegi dute kalifikazio epaimahaikideak errekusatzea, egoera horietako bat gertatzen denean (aipatutako urriaren 1eko 40/2015 Legearen 24. artikulua).

5.3. Epaimahaia hautaprobak hasi baino lehen eratuko da, eta gutxienez kide guztien gehiengo osoa beharko da, haren eraketak eta jardunak balioa izan dezaten.

5.4. Epaimahaiak gehiengoz ebatziko ditu deialdiaren oinarriak interpretatu eta aplikatzeko moduari buruz sor daitezkeen gorabehera guztiak.

Halaber, oposizio-lehiaketaren proba guztiak edo horietako bat zuzen egin daitezen, beharrezkotzat jotzen diren barneko jardun-arauak emateko ahalmena izanen du, betiere deialdiaren oinarriei egokituz.

5.5. Epaimahaiak aholkulari adituen laguntza izan dezake proba batzuetan nahiz guztietan. Aholkulari horiek beren espezialitate teknikoetan baizik ez dira ariko, eta haietan bakarrik emanen diote laguntza epaimahaiari.

6. oinarria.–Oposizio-lehiaketaren nondik norakoa.

6.1. Oposizio-lehiaketa bi alditan eginen da, lehiaketaldia lehenbizi eta oposizioaldia gero, oinarri hauetan zehazten den gisara.

6.2. Oposizioaldia: izangai onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda onesten duen ebazpenean zehaztuko da probak non, zer egunetan eta zer ordutan hasiko diren.

7. oinarria.–Lehiaketaldia.

7.1. Epaimahaiak izangaiek alegatu eta behar bezala egiaztatutako merezimenduak baloratuko ditu, ondotik ematen den baremoari jarraikiz. Merezimenduak agiri bidez frogatu beharko dituzte izangaiek, oposizio-lehiaketan parte hartzeko eskabidea aurkeztean, jatorrizko agirien kopiak erabiliz horretarako. Horrela egin ezean, ez dira aurkeztutzat hartuko. Epaimahaiak noiznahi eska diezazkieke izangaiei alegatutako merezimenduei buruzko argibideak eta datu osagarriak.

7.2. Merezimenduen baremoa.

Lehiaketaldian, 30 puntu lortzen ahalko dira gehienez, eta ez da baztertzailea izanen.

3.2.3 apartatuaren arabera alegatu eta frogaturiko merezimenduak honako baremo honi jarraikiz baloratuko dira:

a) Nafarroako administrazio publikoetako administrazio lanetan benetan egindako zerbitzuengatik: 3 puntu urte bakoitzeko. Esperientziagatik, gehienez: 15 puntu.

Zerbitzu urtea osoa ez bada, zerbitzuak zenbat egunetan egin diren, horren arabera banatuko zaie puntuazioa izangaiei.

b) Prestakuntza eta hobekuntza ikastaroengatik, hala zentro ofizial publikoek, funtzionarioendako prestakuntza zentroek eta titulu ofizial aitortua duten unibertsitateek emandako ikastaroengatik, nola etengabeko prestakuntzarako planetan sartuta dauden eta plan horietako entitate, sindikatu edo prestakuntza zentroek ematen dituzten ikastaroengatik, betiere beteko den lanpostuari dagozkion gaien inguruko ikastaroak izanik: 5-15 ordu bitarteko iraupena badute, 0,5 puntu ikastaroko; eta 15 ordutik gorako iraupena badute, 1 puntu ikastaroko, gehienez ere 15 puntu eskuratu arte. Ez dira kontuan hartuko 5 ordutik beherako ikastaroak.

7.3. Lehiaketaldia bukatutakoan, epaimahaiak ikusgai jarriko du lorturiko puntuazioa Mendigorriko Udalaren iragarki-taulan, bakoitzak lehiaketaldian lortutako puntuak zehazturik.

8. oinarria.–Oposizioaldia.

8.1. Oposizioaldian ariketa hauek izanen dira:

a) Lehen ariketa: teorikoa. 20 galderari (test motakoak edo galdera laburrak) erantzun beharko zaie idatziz, II. eranskineko programako gaiei buruz.

Ariketa honengatik gehienez ere 40 puntu lor daitezke, eta gutxienez ere 20 puntu eskuratu behar dira gainditzeko.

20 puntu lortzen ez dituztenek ezin izanen dute hurrengo proba egin.

b) Bigarren ariketa: praktikoa. Kasu praktiko bat edo batzuk ebatzi beharko dira, lanpostuaren zeregin, eginkizun eta nondik norakoei buruzkoak. II. eranskineko gai-zerrenda hartuko da oinarritzat.

Ariketa honengatik gehienez ere 30 puntu lor daitezke, eta gutxienez ere 15 puntu eskuratu behar dira gainditzeko.

Proba bakoitzaren gehieneko iraupena epaimahaiak zehaztuko du, haiek hasi aurretik.

8.2. Oposizioaldian 70 puntu emanen dira gehienez.

8.3. Oposizioaldiko ariketarako dei bakarra eginen da. Izangaiek nortasun agiri nazionala eraman beharko dute edo, bestela, epaimahaiaren iritziz onargarria den beste nortasun agiriren bat. Oposiziotik kanpo geldituko dira agertzen ez direnak.

9. oinarria.–Izangaien zerrenda eta izendapen proposamena.

9.1. Ariketaren kalifikazioa buruturik, epaimahaiak ikusgai jarriko du, Mendigorriko Udaleko iragarki-taulan, probak gainditu dituztenen zerrenda, puntuazioaren araberako hurrenkeran, izangai bakoitzak lehiaketaldian eta oposizioaldian atera dituen kalifikazioak baturik horretarako.

9.2. Betiere gutxieneko puntuazioa gainditurik, puntuazio handiena lortu duen izangaia izendatzeko proposamena igorriko dio epaimahaiak Mendigorriko alkateari. Proposamen hori Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.

9.3. Izendapen proposamena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu ondoko hogeita hamar eguneko epean, proposatutako izangaiak zinpeko deklarazioa aurkeztu beharko du Udaleko erregistro orokorrean, non adieraziko baitu ez dagoela funtzio publikoetan aritzeko ezgaitua edo gabetua eta ez dela zerbitzutik bereizia izan inongo administrazio publikotan.

9.4. Izangaiak ez badu aipatutako deklarazioa ezarritako epean aurkezten, behar bezala arrazoituriko ezinbesteko kasuetan izan ezik, ez da izendatuko eta egintza guztiak baliorik gabe geldituko dira, eskabidean egindako faltsukeriagatik dagokion erantzukizuna ukatu gabe.

9.5. Aurreko 9.4 apartatuan azaldutakoa gertatuz gero, probak gainditu dituztenen zerrendan (9.1 apartatukoa) hurrengoa den izangaiak beteko du hutsunea, eta harekin ere aurreko apartatuetako prozedura bera erabiliko da.

10. oinarria.–Izendapena eta jabetza hartzea.

10.1. Aurreko oinarrian aipatu hautapen prozesua buruturik, Mendigorriko alkateak, ebazpen baten bidez, Mendigorriko Udaleko administrari-ofizial izendatuko du hautapen prozesua gainditu eta puntu gehien lortu duen izangaia.

10.2. Izendapena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.

10.3. Izendapena jakinarazi eta hilabeteko epean jabetuko da lanpostuaz izangaia. Ezinbesteko kasuetan izan ezik, aipatu epean lanpostuaren jabetza hartzen ez badu, Mendigorriko Udaleko C mailako administrari-ofizial bilakatzeko eskubide guztiak galduko ditu, eta aurreko oinarrian ezarri bezala jokatuko da.

11. oinarria.–Datuen babesa.

Bat etorriz 2016/679 (EB) Erregelamenduaren 13. artikuluarekin (Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra), izangaiei honako hau jakinarazten zaie:

Mendigorriko Udala da izangaiek emandako datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna.

Datuen tratamenduaren xedea da langileak hautatzea eta deialdiko lanpostua betetzea.

Oinarri juridikoa honako hau da: Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 6.1.b) artikulua: kontratu bat gauzatzeko behar den tratamendua, interesduna kontratu horren parte bat denean, edo berak eskatuta, beharrezkoa baita kontratu aurreko neurriak aplikatzeko, eta Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 6.1.c) artikulua: behar den tratamendua, tratamenduaren arduradunak bete dezan aplikatzekoa zaion legezko betebehar bat.

Datuak zein xedetarako bildu diren, halako xedea lortzeko beharrezkoa den denbora guztian gordeko dira, bai eta deialdiaren edo datuen tratamenduaren ondoriozko erantzukizun guztiak zehaztu ahal izateko ere. Artxiboen eta dokumentazioaren gaineko araudian ezarritakoa aplikatuko da (Nafarroako Toki Erakundeen agiriak ebaluatu eta ezabatzeko jarraibideak).

Datuen komunikazioa eginen da legeak ezarritako kasuetan (5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa), argitaratzea barne, 5/2018 Foru Legearen 19.2.f artikuluarekin bat.

Titularrek eskubidea izanen dute datuak eskuratzeko, zuzentzeko, deuseztatzeko, haien tratamendua mugatzeko, tratamendu horren aurka egiteko eta datuok eramateko. Horretarako, udal bulegoetara jo dezakete, han informazio gehiago eskuratzen ahalko dute-eta, edo, bestela, www.mendigorria.eus webguneko gardentasun atarian.

Halaber, uste badute datuen tratamendua ez datorrela bat indarrean den araudiarekin, eskubidea dute erreklamazioa aurkezteko Datuak Babesteko Espainiako Bulegoari (aepd.es), edo, bestela, aldez aurretik datuak babesteko ordezkariari. Ordezkariak gehienez ere bi hilabeteko epean helaraziko die bere erabakia.

12. oinarria.–Errekurtsoak.

Deialdiaren, oinarrien eta aplikazio egintzen aurka, honako errekurtso hauetako bat jartzen ahalko da, hautara:

a) Berraztertzeko errekurtsoa, egintza gauzatu duen organo berari zuzendua, hilabeteko epean, jakinarazi edo argitaratu eta biharamunetik hasita.

b) Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Nafarroako administrazioarekiko auzien jurisdikzioko organo eskudunari zuzendua, bi hilabeteko epean, errekurtsoaren xedeko egintza edo erabakia argitaratu edo jakinarazi eta biharamunetik hasita.

c) Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, hilabeteko epean, errekurtsoaren xedeko egintza edo erabakia argitaratu edo jakinarazten denetik hasita.

Gainera, kalifikazio epaimahaiaren egintza eta ebazpenen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkezten ahalko da, Mendigorriko Udaleko alkateari zuzendua, hilabeteko epean, errekurtsoaren xedeko egintza edo erabakia jakinarazten denetik hasita.

Mendigorrian, 2022ko apirilaren 4an.–Alkatea, Eunate López Pinillos.

I. ERANSKINA

Eskabide eredua (PDFa).

II. ERANSKINA

Gai-zerrenda

1. gaia.–Nafarroako Toki Administrazioa. 6/1990 Foru Legea, uztailaren 2koa, Nafarroako Toki Administrazioari buruzkoa. I. tituluaren II. kapitulua: Udalerriak. III. titulua. Nafarroako toki-erakundeen funtzionamenduaren araubidea. Herritarrendako informazioa eta haien parte-hartzea.

2. gaia.–Nafarroako Toki Administrazioa. 6/1990 Foru Legea, uztailaren 2koa, Nafarroako Toki Administrazioari buruzkoa. V. titulua. Jarduerak, zerbitzuak eta obrak. I. kapitulua. Administrazioaren esku-hartzea jarduera pribatuan. IX. titulua. I. kapitulua. Prozedura eta araubide juridikoa.

3. gaia.–2/1995 Foru Legea, martxoaren 10ekoa, Nafarroako Toki Ogasunei buruzkoa. Nafarroako Toki Ogasunen baliabideak. II. tituluaren I., II., III., IV. eta V. kapituluak (Udal zergak): xedapen orokorrak, lurraren kontribuzioa eta ekonomia-jardueren gaineko zerga.

4. gaia.–2/1995 Foru Legea, martxoaren 10ekoa, Nafarroako Toki Ogasunei buruzkoa. Nafarroako Toki Ogasunen baliabideak. II. tituluaren IV. eta V. kapituluak (Udal zergak): trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga eta eraikuntzen, instalazioen eta obren gaineko zerga.

5. gaia.–39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa. II. titulua. II. kapitulua. Epe-mugak eta epeak. III. titulua. II. kapitulua. Egintzen eraginkortasuna.

6. gaia.–40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzkoa. Atariko titulua. III. kapitulua. Zehatzeko ahalaren printzipioak eta V. kapitulua. Funtzionamendu elektronikoa sektore publikoan.

7. gaia–1690/1986 Errege Dekretua, uztailaren 11koa, zeinaren bidez onesten baita Toki Erakundeetako Biztanleriaren eta Lurralde Mugaketaren Erregelamendua. II. titulua. Biztanleria eta errolda.

8. gaia.–1/2017 Legegintzako Foru Dekretua, uztailaren 26koa, Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bategina onesten duena. Atariko titulua: Foru legearen xedea eta helburua. V. titulua. I. kapitulua. Esku-hartzea lurzoruaren eraikuntzan eta erabileran.

9. gaia.–17/2020 Foru Legea, abenduaren 16koa, Ingurumenean Eragina duten Jarduerak arautzen dituena. I. titulua. V. kapitulua. Jarduera sailkaturako lizentzia behar duten instalazioak eta jarduerak.

10. gaia.–6/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, zeinaren bidez onesten baita Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen testu bategina. V. titulua. IV. kapitulua. Zehapen prozedura.

11. gaia.–12/2006 Foru Legea, azaroaren 21ekoa, Nafarroako Lur-ondasunen Erregistroari eta katastroei buruzkoa. I. titulua, IV. kapitulua. Lur-ondasunen Erregistroko oinarrizko datuak aldatzeko prozedurak.

Oharra: gai guztiak eskatuko dira deialdi hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunean indarrean dagoen legediaren arabera.

Iragarkiaren kodea: L2205295