70. ALDIZKARIA - 2022ko apirilaren 7a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

31E/2022 EBAZPENA, martxoaren 23koa, Unibertsitateko zuzendari nagusiak emana, Doktoratu aurreko laguntzen WIT programaren 2022ko deialdia onesten duena. DDBN identifikazioa: 616956.

Unibertsitateko Zerbitzuko zuzendariak aurkeztutako txostenean aditzera eman duenez, 2021eko martxoaren 17an sinatutako 101034285 zenbakiko dirulaguntza-akordioari esker, Europar Batasunak finantzaketa eman du WIT programarako (Welcoming International Talent), zeinean Nafarroako Gobernua buru baita, Unibertsitateko Zuzendaritza Nagusiaren bidez. Nazioarteko ikertzaile talentudunak atzeman eta Nafarroara ekartzea, horra WIT programaren helburu nagusia. Horretarako, programaren barruan, doktoratu aurreko laguntzetarako bi deialdi egitea aurreikusi da, mundu osoko 16 ikertzaile (8 deialdi bakoitzean) Nafarroako unibertsitate batera etor daitezen, hiru urterako, doktoretzako programa bat gauzatu eta doktore tesia prestatzera Nafarroak estrategikotzat dituen eta programak barne hartzen dituen arlo hauetakoren batean: a) Automozioa-Mekatronika eta Fabrikazio aurreratua; b) Osasuna; c) Energia, eta d) Adimen artifiziala, azken hau aurreko hirurak zeharkatzen dituen arlo gisa. Doktore prestakuntzaz gain, hura osatzeko, WITek garapen profesionaleko plan bat jarriko du hautatutako ikertzaileen eskura; plan hori asmo handikoa izanen da, nazioartekoa, eta hainbat sektore eta diziplina ukituko ditu, hogeita hamar bat entitateren parte-hartzeari esker, enpresak, unibertsitateak, zentro teknologikoak eta abar tartean.

Txostenean adierazi denez, emanen diren laguntzen barruan 36.000 euroko urteko lansari gordina hartu da kontuan, eta, horrez gain, beste diru kopuru bat, Nafarroara etorri eta hemen kokatzeko, prestakuntzako eta mugikortasuneko egonaldietarako, bai eta egin beharreko ikerketari loturiko beste gastu batzuk finantzatzeko ere. Hori horrela, emanen diren laguntza bakoitzaren kostua 132.000 eurokoa da, eta deialdiaren urte anitzeko gastua, Gobernuaren martxoaren 16ko erabaki bidez onetsia, 1.056.000 eurokoa.

Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legean ezarritakoa kontuan harturik, eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 32.1.d) artikuluak emandako ahalmenak erabiliz,

EBAZTEN DUT:

1. Doktoratu aurreko laguntzen WIT programaren deialdia onestea. Ebazpen honen eranskinean daude haren oinarriak.

2. 1.056.000 euroko gehieneko gastua baimentzea zenbait urtetarako, 2023., 2024. eta 2025. urteetako “Prestakuntzarako eta Ikerketa eta Garapenerako (I+G) Planerako laguntzak” izeneko G10001-G1100-4800-322302 (PEP: E-21-000327-01) gastu partidaren kargura, betiere kreditu egokia eta nahikoa badago.

Deialdirako hasieran aurreikusten den gehieneko gastuaren banaketa honako hau da:

AURREKONTUA 2023

(eurotan)

AURREKONTUA 2024

(eurotan)

AURREKONTUA 2025

(eurotan)

GUZTIRA

(eurotan)

WIT Doktoratu aurreko laguntzak

364.800

345.600

345.600

1.056.000

3. Ebazpen hau eta haren eranskina, onetsitako deialdiaren oinarriak dituena, Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta WIT programaren webgunean (https://wit.navarra.es/eu/) argitara daitezela agintzea.

4. Ebazpen hau eta haren eranskina Nafarroako Unibertsitate Publikoari eta Nafarroako Unibertsitateari jakinaraztea.

5. Ebazpen honek ez du administrazio bidea amaitzen, eta haren aurka gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahal da, Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, argitaratu eta biharamunetik aurrera. Administrazio publikoek administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jartzen ahal dute eskumena duen ordena jurisdikzionalari zuzendua, argitaratu eta biharamunetik hasita bi hilabeteko epean, alde batera utzi gabe Nafarroako Gobernuan aurretiazko errekerimendua egin ahal izatea, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 44. artikuluan aurreikusitako moduan eta epeetan.

Iruñean, 2022ko martxoaren 23an.–Unibertsitateko zuzendari nagusia, Ana Burusco Juandeaburre.

ERANSKINA

Doktoratu aurreko laguntzen WIT programarako 2022ko deialdia

1. Oinarria.–Deialdiaren xedea eta laguntza kopurua.

Deialdi honen xedea da WIT programaren barneko laguntzak emateko prozesuaren nondik norakoak eta baldintzak arautzea. Programa horri esker, doktoratu aurreko 8 ikertzaile etorriko dira Nafarroara, programak estrategikotzat dituen arloetako batean doktore programa eta tesia egitera, eta, horrez gain, ikertzaile gisa duten hasierako prestakuntza osatzera, garapen profesionaleko plan pertsonalizatu baten bidez.

2. oinarria.–Atxikipen zentroak.

Deialdi honen ondorioetarako, Nafarroako Unibertsitate Publikoa eta Nafarroako Unibertsitatea izanen dira WIT programaren laguntzen onuradunen atxikipen zentroak.

Atxikipen zentro horiek laguntzak kudeatzeko entitate laguntzaile izanen dira, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legean xedatutakoaren ondorioetarako. Foru lege horrek Nafarroako Aurrekontu Orokorren kargura ematen diren dirulaguntzen araubide juridiko orokorra ezartzen du.

3. oinarria.–Laguntzaren ezaugarriak.

3.1. Izaera eta iraupena.

Atxikipen zentroek ikertzaileak 36 hilabetetarako kontratatu ditzaten emanen dira laguntzak. Lan baldintzek bat etorri beharko dute Ikertzailearen Europako Gutunean eta Ikertzaileak Kontratatzeko Jokabideen Kodean ezarritako printzipioekin, bai eta unibertsitate kontratugileen berezko arauekin ere, Espainian aplikatzekoak diren lege eta arauek ezarritako baldintzetan, betiere. Doktoratu aurreko kontratua Zientziari, Teknologiari eta Berrikuntzari buruzko ekainaren 1eko 14/2011 Legearen 21. artikuluan ezarritakoari eta hura garatzeko araudiari jarraikiz izenpetuko da.

Laguntzaren barruan sartzen da, doktoratu aurreko kontratuaren eta ikerketa proiektuari (doktore tesiari) lotutako gastuen finantzaketaz gain, garapen profesionaleko plan pertsonalizatu baten diseinua eta gauzatzea, prestakuntzak ukitu ditzan beste zeharkako gaitasun batzuk ere, hala nola ezagutza trukea, ekintzailetza, ikerketa emaitzen ustiaketa eta balorizazioa, jabetza intelektuala, ikerketen genero analisia, lidergoa, sormena, komunikazio gaitasunak, talde lana, etika eta abar.

3.2. Zenbatekoa.

Laguntzaren zenbatekoan kontzeptu hauek izanen dira:

1.–Soldata.

Doktoratu aurreko ikertzaile bakoitza kontratatzeko diru kopurua, urtean, 36.000 eurokoa (familia esleipena badu) edo 32.400 eurokoa (familia esleipenik gabe) izanen da; horrek esan nahi du urteko lansari gordina 28.680 eta 25.812 eurokoa izanen dela, hurrenez hurren (unibertsitate kontratugileek dagokien enpresa-kuota ordainduta Gizarte Segurantzari).

Laguntzaren urte bakoitzean 12 hileroko eta aparteko bi ordainsari emanen dira, beraz, hileko lansari gordina 2.048,62 eurokoa izanen da familia esleipena duten ikertzaileen kasuan, eta 1.843 eurokoa familia esleipenik ez duten ikertzaileentzat.

Halaber, Gizarte Segurantzako enpresa-kuotaren kostuak finantzatuko dira laguntzak ematen diren bitartean, Gizarte Segurantzari, langabeziari, jarduera uztearen ondoriozko babesari, soldatak bermatzeko funtsari eta lanbide heziketari dagozkien legezko kotizazio arauekin bat; kotizazio horien kuotetan izan daitezkeen bariazioek eragindako kostuak ere finantzatuko dira.

2.–Beste kontzeptu batzuk.

Horrez gain, kontzeptu hauek sartuko dira laguntzan:

a) Lekualdatzeko eta kokatzeko gastuak.

Laguntzak 2.400 euro arteko kopurua hartuko du barne, onuraduna Nafarroara etortzeak eta hemen kokatzeak eragindako gastuetarako.

b) Ikerketa gastuak.

4.800 euroko zenbatekoa izanen da urtean, ikerketa jardunaren ondorioz izan daitekeen edozein kosturi aurre egiteko (ekipamendua, material suntsikorra, jardunaldi edo biltzarretara joan-etorriak, sarbide irekiko argitalpenetarako tarifak, ikastaroetako izen-emateak, matrikulak, hedapen-gastuak eta abar).

Garraio, ostatu eta mantenu gastuei dagokienez, jardunaldi edo biltzarretan parte hartzeari lotutakoak badira, hurrengo puntuan bidaia gastuetarako ezarritako mugak aplikatuko dira.

c) Bidaia gastuak.

2.400 euroko zenbatekoa izanen da urtean, beste zentro batzuetan egin beharreko ikerketa egonaldietako bidaia-gastuetarako.

Gastu kapitulu honek beste atal hauek hartuko ditu barne:

–Mantenu eta ostatu gastuen kontzepturako laguntza. Kontzeptu honengatiko laguntzaren zenbatekoa honela kalkulatuko da: egonaldiaren egun kopurua bider 40 euro/egun modulua bider koefiziente zuzentzailea (V. eranskinean ezarritako taularen araberakoa).

–Garraiorako laguntza bat, destinoko herrialdea zein den, taula honen arabera:

DISTANTZIA

1.000 km BITARTE

1.001 km - 2.500 km

2.500 km BAINO GEHIAGO

Garraio-gastuak

300 euro

600 euro

1.000 euro

–Bidaiarako eta atzerrian laguntza jasotzeko aseguru bat kontratatzeko finantzaketa. Kontzeptu horretarako, 300 euro aurreikusi dira gehienez.

4. oinarria.–Aurrekontuko diru kopurua.

Laguntza honen ondoriozko gastuak “Prestakuntzarako eta Ikerketa eta Garapenerako (I+G) Planerako laguntzak” izeneko G10001-G1100-4800-322302 (PEP: E-21-000327-01) aurrekontu partidari egotziko zaizkio, erabilgarri dagoen kredituaren arabera, betiere. Deialdi honetarako 1.056.000 euroko gastua eginen da gehienez.

Hasiera batean aurreikusten den urtez urteko banaketa honakoa da:

2023. urtea: 364.800 euro (lekualdatzeko eta kokatzeko gastuak barne).

2024. urtea: 345.600 euro.

2025. urtea: 345.600 euro.

5. oinarria.–Eskatzaileen betebeharrak.

Deialdia ixten den egunean, eskatzaileek honako irizpide hauek bete beharko dituzte hautatuak izan ahal izateko, edozein delarik ere haien nazionalitatea eta adina:

–Ikertzaile lanetan duten eskarmentua - Early-Stage Researcher (ESR): ikertzaile ibilbidearen lehenbiziko lau urteetan egon behar dute (ikertzaile esperientziak lanaldi osoaren baliokidea izan behar du), eta ezin dira doktore tituluaren jabe izan.

–MSCA mugikortasun araua: deialdia itxi aurreko 3 urteetan, ezin dira Espainian 12 hilabete baino denbora luzeagoan (jarraian edo ez) bizitakoak izan edo bertan gauzatu izana haien jarduera nagusia.

–Ikasketa-maila: Europako Goi Mailako Hezkuntzaren Esparruko (EGMHE) edozein herrialdetan amaituta eduki behar dituzte unibertsitate titulu ofiziala eskuratzeko bidea eman dioten ikasketak, 300 ECTSkoak, zeinetatik 60k gutxienez master mailakoak izan beharko baitute. Bestela, EGMHEkoa ez den unibertsitate batean lortu izana doktoretza ikasketetarako bidea ematen dien titulua.

–Hizkuntza: ingelesa menperatzen dutela frogatu beharko dute (B2 maila edo handiagoa), honako egiaztagiri hauetako baten bidez:

  • Internet bidez egindako TOEFL azterketan gutxienez 83 puntu lortu izana egiaztatzen duena.
  • University of Cambridge: First Certificate in English delakoan gutxienez 176 puntu (grade A edo B), Certificate in Advanced English, Certificate of Proficiency in English edo Linguaskill online testa.
  • IELTS: gutxieneko puntuazioa 6,5, Academic Training modalitatean edo General Training delakoan.
  • Duolingo English Test: gutxieneko puntuazioa 105.
  • Espainiako hizkuntza-eskola ofizialak: B2 mailako edo goragoko egiaztagiria.

Ez da bestelako egiaztagiririk onartuko, erakunde horiexek edo beste batzuek emandakoak izan arren eta goian adierazitako mailen parekotzat hartu badaitezke ere. Ez dituzte egiaztagiri horiek aurkeztu beharko jarraian aipatzen diren herrialderen batean jaio diren izangaiek, ezta gradu ikasketak (3 urte gutxienez) edo graduondokoak (2 urte gutxienez) herrialde horietan egin dituztenek ere:

–Antigua and Barbuda

–Australia

–Bahamak

–Barbados

–Belize

–Kanada*

–Dominika

–Estatu Batuak

–Grenada

–Guyana

–Irlanda

–Jamaika

–Malta

–Zeelanda Berria

–Erresuma Batua

–Saint Vincent eta the Grenadines

–Saint Kitts eta Nevis

–Saint Lucia

–Hegoafrika

–Trinidad eta Tobago

(*) Aurkeztutako egiaztagiri akademikoak Kanadakoak badira eta bertan aditzera ematen bada ikasketak ingelesez egin direla, ez da ingeleseko ezagutzari buruzko egiaztagiririk aurkeztu beharko.

6. oinarria.–Prozeduraren antolamendua, instrukzioa eta ebazpena.

1. Prozedura hasiko da WIT programa webgunean argitaratzen denean eta laguntzen deialdi hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denean, Unibertsitateko zuzendari nagusiaren ebazpen baten bidez.

2. Unibertsitateko Zerbitzua izanen da prozeduraren instrukzio organoa, eta ofizioz ezarriko ditu eskaeren datuak zehaztu, ezagutu eta egiaztatzeko eta haien ebaluaziorako beharrezkoak diren jarduketa guztiak, gero ebazpena eman ahal izateko. Hala, instrukzioaren barrenean jarduketa hauek sartzen dira: beharrezkotzat jotzen dituen ebaluazio txostenak eskatzea adituei edo entitate ebaluatzaileei, beharrezkoak baitira 10.2 oinarrian azaldutako hautapen prozesuko bigarren faserako, sor litezkeen auzi guztiak ebaztea eta ebazpena garatzeko eta betetzeko jarraibideak prestatzea.

3. Eskaeren hautapen prozesurako batzorde bat eratuko da, honako hauek osatua:

–WIT programaren koordinatzailea edo hark eskuordetutako pertsona, batzordeburua izanen dena.

–WIT programaren zuzendaritza batzordean Nafarroako Unibertsitate Publikoaren ordezkari dena, edo hark eskuordetutako pertsona.

–WIT programaren zuzendaritza batzordean Nafarroako Unibertsitatearen ordezkari dena, edo hark eskuordetutako pertsona.

–WIT programaren kudeatzailea, idazkaria izanen dena.

Batzorde horrek hautapen prozesuko fase bakoitza gainditzen duten izangaien zerrendak onetsiko ditu, dirulaguntzak emateko behin betiko proposamena eginen du eta ebaluazio prozesuan gardentasuna eta koordinazioa bermatzen direla begiratuko du; ez du, ordea, eskaeren ebaluazio zientifiko-teknikoan parte hartuko. Izan ere, eskaeren ebaluazio zientifiko-teknikoa ebaluazio-talde batek eginen du, 10. oinarrian ezarritako baldintzetan; kideek ezin izanen dute inolako loturarik eduki unibertsitate kontratugileekin.

Batzordea eraturik, laguntzak emateko behin-behineko proposamena onetsi beharko du, eskaerak aurkezteko epea amaitzen denetik gehienez ere zazpi hilabeteko epean, 10.4 oinarrian ezarritako arauekin bat.

4. Deialdia Unibertsitateko zuzendari nagusiak instrukzio organoaren proposamena ikusi eta gero emanen duen ebazpenaren bidez ebatziko da. Eskaerak aurkezteko epea amaitzen denetik zortzi hilabeteko epea izanen da gehienez ebazpena eman eta laguntzen fitxan argitaratzeko. Epe horretan ebazpenik ez bada, eskaera ezetsitzat jotzen ahalko da.

7. oinarria.–Eskaerak aurkeztea.

1. Deialdiari buruzko informazio guztia WIT programaren webgunean argitaratuko da; izan ere, laguntzak nafarroa.eus atarian duen fitxara joateko esteka egonen da bertan. Eskaerak egiteko behar diren argibide, txantiloi eta agirien eredu guztiak WIT programaren webgunean eskuratzen ahalko dira. Hautagaitzak eta beste edozein agiri elektronikoki baino ezin izanen dira aurkeztu, webgune hori erabilita.

2. Eskaerak aurkezteko epea bi hilabetekoa izanen da, deialdia programaren webgunean argitaratu eta biharamunetik aitzina. Deialdiaren eta eskaeraren gaineko kontsultak posta elektronikoaren bidez egin beharko dira, wit@navarra.es helbidean, ez beste inola.

3. Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 39/2015 Legearen 14.3 artikuluarekin bat, prozesu honetan parte hartzen dutenek bitarteko elektronikoak erabili beharko dituzte nahitaez deialdi honen ondoriozko administrazio prozeduraren tramite guztietarako. Jakinarazpenetarako helbide elektroniko bat eman beharko dute derrigorrean, eskaera formularioan.

4. Eskaerak telematikoki aurkeztuko dira nahitaez, WIT programaren webgunean eskuragarri dagoen formularioa beteta.

Formulario telematiko horretan bi gauza ageri dira: batetik, eskatzaileak Nafarroako Foru Komunitateko Dirulaguntzei buruzko Foru Legearen 13. artikuluan ezarritakoa betetzen duela dioen adierazpena, eta, bestetik, Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko Departamentuari ematen dion baimena, tributu betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela egiazta dezan. Eskatzaileak berariaz adierazten badu horri uko egiten diola, berak aurkeztu beharko ditu betebehar horietan egunean dagoela frogatzen duten ziurtagiriak.

Formularioa betetzean adieraziko du eskaera zein arlo zientifikori, ikerketa ildori eta azpi-ildo edo ikerketa talderi atxikitzen zaion, I. eranskineko sailkapenean jasotzen direnen artean. Egindako hautaketa hori ezin izanen da aldatu onartutako eskaeren behin betiko zerrenda argitaratu ostean. Eskatzaileek eskaera bakarra aurkez dezakete deialdi honetan, eta eskaera bat baino gehiago aurkezteak horiek guztiak atzera botatzea ekarriko du.

8. oinarria.–Eskaerarekin batera aurkeztu beharreko agiriak.

Eskaera formalizatzeko, programaren webgunearen bitartez aurkeztu beharko dira ingelesez bete edo idatzitako honako agiri hauek, PDF formatuko fitxategi bereizietan, akronimoaz eta eskatzailearen abizenaz behar bezala identifikaturik:

A. Eskaera egiteko formularioa (online).

Eskatzailea identifikatzeko informazio orokorra jasoko da bertan, bai eta baldintzak betetzen dituela egiaztatzeko informazio espezifikoa eta eginen duen doktoretza programari buruzko beste datu batzuk ere, hala nola WIT arloa, hautatutako ikerketa ildoa eta taldea eta abar.

B. Baldintzak betetzen dituela frogatzeko beste agiri batzuk:

–Ikertzaile hasiberria (ESR-Early-Stage Researcher) dela frogatzeko agiria: Eskatzaileak ez du bestelako agiririk aurkeztu beharko eskaera formularioan adierazi badu doktoretzarako bidea eman dioten ikasketak azken 4 urteetan amaitu dituela, eskaerak aurkezteko mugaegunetik atzera kontatuta. Bestela, ikerketa ibilbidean egindako etenei buruzko agiriak aurkeztu beharko ditu (“career breaks” delakoena), egiaztatzen dutenak eskatzailea bere ikerketa ibilbidearen lehenbiziko 4 urteetan dagoela.

–Mugikortasun araua betetzen duela frogatzeko agiriak (MR): Agiri bakarrean bilduta aurkeztu beharko ditu mugikortasun araua betetzen duela egiaztatzekoak, besteak beste, pasaportearen orrialde guztiak, udal-erregistroak, lan-kontratuak, unibertsitateko ordainsariak, etab.

–Tituluen kopiak (TiT 1 etaTIT2): Doktoretzarako bidea ematen dioten tituluenak, eta horien ikasketa-espedienteak. Europako Goi Mailako Hezkuntzaren Esparruan (EGMHE) egindako ikasketak badira, “tituluaren Europako gehigarria” aurkeztu beharko du. EGMHEtik kanpo egin baditu ikasketak, agiri bakarrean aurkeztu beharko ditu, tituluaz eta ikasketa-espedienteaz gain, unibertsitateak edo antzekoak emandako egiaztagiriak, frogatzen dutenak aurkeztutako titulazioak bidea ematen diola doktoretza ikasketak egiteko ikasketak egin zituen herrialde horretan bertan.

–Ingeles maila frogatzeko agiria (EL): 5. oinarrian adierazitako egiaztagiriak baino ez dira onartuko. Nahi izanez gero, gradu edo masterreko ikasketak ingelesez hitz egiten den herrialde batean egin dituztenek edo ingelesa ama-hizkuntza dutenek inguruabar hori frogatzen duten agiriak (pasaportea, titulua, etab.) aurkez ditzakete egiaztagiri horien ordez.

C. Eskaerak behar bezala puntuatzeko behar diren agiriak:

–Curriculum Vitae (CV): Informazio pertsonala, akademikoa eta profesionala, eta ekoizpen zientifikoa. Honetarako, II. eranskineko txantiloia erabili beharko da, webgunean eskuragarri dagoena.

–Gomendiozko gutunak (RL1 eta RL2): (2 gutun gehienez ere).

–Interesaren gaineko adierazpena (EOI): (2 orrialde gehienez ere, DIN A4 tamainakoak). Ikerketarako proposamena aurkeztu behar da, eta arrazoiak eman ikerketa hori WIT programaren barruan garatzeko interesari buruz. Honetarako badago txantiloi bat, webgunean eskuragarri dagoen III. eranskinean.

D. Beste agiri batzuk:

–Inguruabar partikularrak frogatzeko agiriak (OPD): Eskatzaileak inguruabar bereziak alegatu baditu eskaera formularioan, hala nola familia-betebeharrak, ibilbide profesionalean egindako etenak, errefuxiatu izaera eta abar, inguruabar hori frogatzeko behar besteko informazioa aurkeztuko du (seme-alaben jaiotza-ziurtagiriak, ezkontza-ziurtagiria edo horren legezko baliokidea, desgaitasunaren ziurtagiria, asilo-eskaera, etab,), agiri bakarrean.

–CVan adierazitako merezimenduak frogatzeko agiriak (MJ): Agiri bakarrean bildu beharko dira CVan adierazi eta DOI edo URL bidez egiazta ezin daitezkeen merezimenduak frogatzeko agiriak.

9. oinarria.–Eskaerak onartzea.

Egiaztapen administratiboak egin ostean, Unibertsitateko Zerbitzuak webgunean argitaratuko du onartutako, baztertutako eta zuzendu beharreko eskaeren behin-behineko zerrenda, baztertzeko arrazoiak edo zuzendu beharrekoa zer den adierazita. Ezin izanen da zuzendu CVan alegatutako merezimenduak egiaztatu ez izana.

Eskatzaileek 7 egun naturaleko epea izanen dute zuzendutako eskaerak webgunearen bitartez entregatzeko; ondoren, webgunean argitaratuko da onartutako eta baztertutako eskaeren behin betiko zerrenda.

Onartuen eta baztertuen behin-behineko nahiz behin betiko zerrenden argitalpenen berri posta elektronikoaren bidez emanen zaie.

10. oinarria.–Hautapen prozesua.

Onartuen behin betiko zerrenda argitaratu ostean, baldintzak egiaztatuta dituzten eta hortaz dirulaguntza jaso dezaketenen eskaerak sailkatuko dira, deialdiaren I. eranskinean jasotako WIT programaren 4 arlo tematikoetako zeini atxiki eta horren arabera.

Hautapen prozesuak fase hauek izanen ditu:

Lehenbiziko fasea edo aurrehautaketakoa.

Bigarren fasea edo hautaketa bukaerakoa.

Hirugarren fasea edo elkarrizketakoa.

10.1. Aurrehautaketako fasea.

Fase honetan, 10 eskaera aurrehautatuko dira I. eranskinean jaso diren WIT arloetako bakoitzeko (4 arlo dira); eskaeren ebaluazioa 12 adituk osatutako ebaluazio taldeak eginen du, programaren 4 arloen arabera antolaturik, eta txosten bat prestatuko du eskaera bakoitzerako. Hiru adituk ebaluatuko dute eskaera bakoitza, eta adituetako batek profil industriala edo ez-akademikoa eduki beharko du. Fase honetan eskuratutako puntuazioak hurrengo fasera igarotzeko baino ez du balioko, eta ez zaio ondorengo bigarren fasean lortzen denari gehituko.

10.1.1. Puntuak emateko irizpideak.

Eskaera bakoitzak 100 puntu jasoko ditu gehienez, irizpide hauei jarraikiz:

1.–CV: 50 puntu gehienez. Balorazioan lehentasuna izanen dute egindako ikasketek eta horien ikasketa-espedienteek; baloratuko da hautatuko azpi-ildoarekin bat datozen, nazioarteko mugikortasunerako ekintza esparruan egin diren, sariak edo bekak eskuratu diren eta abar.

2.–Gomendiozko gutunak: 25 puntu gehienez. Gomendioa baloratuko da, eta gomendioa egiten dutenen garrantzia.

3.–Interesaren gaineko adierazpenaren motibazioa eta garrantzia: 25 puntu gehienez. Ebaluatuko da proposamena zein neurritan den berritzailea eta interesgarria, bideragarria den WIT programaren esparruan, izangaiak duen motibazioa eta osagarritasuna hautatutako ikerketa taldean doktoratu aurreko ikertzaile gisa jarduteko, eta laguntza emateak eskatzailearen ikerketa ibilbidean eduki dezakeen eragina.

10.1.2. Aurrehautatuen behin-behineko zerrenda eta behin betikoa.

Eskaera bakoitzari puntuazioak esleitutakoan, puntuazioaren arabera ordenatuko dira, bakoitza dagokion WIT arloan. Arloetako bakoitzean puntuaziorik altuena duten hamar eskaerak izanen dira bigarren fasera igarotzeko aurrehautatutakoak, 60 puntuko atalasea gainditzen badute, betiere.

WIT programaren webgunean argitaratuko da aurrehautatutakoen eta aurrehautatu ez direnen behin-behineko zerrenda, eta bost eguneko epea emanen da alegazioak egiteko. Zerrenden argitalpenen berri emanen zaie eskatzaileei, posta elektronikoaren bidez. Baztertuei eskaeraren ebaluazio txostena igorriko zaie, bereziki.

Jarraitutako prozeduran atzemandako desegokitasunak, akats materialak edo egitatezko okerrak eta halakoak izanen dira alegazioen oinarri, eta ezin izanen dira apelatu ebaluazio taldeak arlo zientifiko-teknikoan egindako oharrak.

Alegazioei erantzundakoan, aurrehautatutako eskaeren behin betiko zerrenda argitaratuko da webgunean, eta izangaiei jakinaraziko zaie, posta elektronikoz.

10.2. Hautapen bukaerako fasea.

10.2.1. Aurkeztu beharreko agiriak.

Aurrehautatutako eskaeren behin betiko zerrenda argitaratu ondoren, hautapen bukaerako fasean sartzen diren eskatzaileek jarraian adierazten den dokumentazioa prestatu beharko dute, eta telematikoki aurkeztu, WIT programaren webgunearen bidez, 30 eguneko epe luzaezinean:

1.–Ikerketa proposamena: gehienez ere 5 orrialdetan, IV. eranskinean ezarritako ereduaren arabera.

2.–Auzi etikoei buruzko adierazpena: WIT programaren webgunean eskuragarri dagoen formularioa beteta.

10.2.2. Puntuak emateko irizpideak.

Hautapen-proposamena egiteko, batzordeak ebaluazio taldearen laguntza izanen du, bai eta kanpoko ebaluazio entitate baten nazioarteko adituena ere; I. eranskinean aipatutako arlo zientifikoen arabera antolatuko du lana, eta txosten bat eginen du eskaera bakoitzerako, non 100 puntu bitarte emanen baititu ondoren azaltzen diren irizpideen arabera. Ebaluazio taldeko 2 kidek eta nazioarteko 2 adituk ebaluatuko dute eskaera bakoitza.

1.–Ikertzailearen bikaintasuna: 50 puntu gehienez. CVa eta aurkeztutako gomendiozko gutunak baloratuko dira, irizpide hauek kontuan harturik:

–Merezimendu akademikoak: Egindako ikasketak eta horien ikasketa-espedienteak; baloratuko da hautatuko azpi-ildoarekin bat datozen, nazioarteko mugikortasunerako ekintza esparruan egin diren, sariak edo bekak eskuratu diren eta abar.

–Ikerketa arloko eskarmentua: proiektuetan eta argitalpenetan parte hartu duten, irakaskuntzan aritu diren, biltzarretan parte hartu duten.

–Gaitasun osagarriak: talde lana, industrian lanean jardun izana, ikerketa-kudeaketa, dibulgazio eta transferentzia ekintzak eta abar.

–Beste batzuk: gomendiozko gutunak.

2.–Ikerketa proposamena: 30 puntu gehienez. Alderdi hauek hartuko dira kontuan:

–Kalitatea: Proiektuaren originaltasuna eta izaera berritzailea, kalitate zientifiko teknikoa (diziplina-aniztasuna eta horien arteko trukea), materiaren arte egoera eta aurreikusitako metodologia.

–Proposamenaren bideragarritasuna: koherentzia lan plangintzaren eta aurreikusitako metodologiaren artean, aurreikusitako lan plangintza eta hura gauzatzeko gaitasuna.

–Ikerketaren eragina eta garrantzia.

–Proposamena bat etortzea WIT programaren ikerketa ildoekin.

–Izangaia eta izangaia sartuko den taldea elkarren osagarri izatea.

–Erakunde eta talde hartzailearen gaitasuna: taldeak zer gaitasun zientifiko-tekniko dituen proposamenaren ikerketa ildoan, proiekturako eskuragarri dagoen azpiegitura.

3.–Ikerketa ibilbidea garatzeko ahalmena: 20 puntu gehienez. Laguntzaren eragina eta onura baloratuko da, WITen testuingurua ikusita (enplegu aukerak, hazteko ahalmena, industrian izan dezakeen aplikazioa, Nafarroako S4 delakoarekiko lotura eta abar), honako irizpide hauek kontuan harturik:

–Laguntzaren garrantzia eskatzailearendako: izangaia egokia den WIT programarako, talde hartzailearekin bat, eta Nafarroako S4 delakoaren ildo berari jarraitzen dion.

–Sinergiak eta sareko lana: ikertzailearen ahalmena atxikipen zentroan ildo eta sinergia berriak sortu eta proposatzeko.

–Laguntzak industrian izanen duen eragina: emaitzen aplikagarritasun-maila, harreman akademiko-industrialak hobetzeko gaitasuna, etab.

–Proposamenak Nafarroako S4 delakoarekin eta eskualdeko industriarekin duen lotura, kolaborazioak ezartzeko gaitasuna eta ezagutza-trukea eskualdean.

10.2.3. Hautatutako izangaien zerrenda.

Hautapen batzordeak zerrenda bat osatuko du 2. fasea gainditzen duten 16 pertsonarekin, honako arau hauei jarraikiz:

1.–WIT programaren 4 arloetako bakoitzean, eskaerak ordenan jarriko dira, hautapen prozesuaren bigarren fasean soilik eskuratutako puntuazioaren arabera.

2.–WIT arlo bakoitzean puntuazio-ordena ezarritakoan, lehenik eta behin, horietako bakoitzean puntuaziorik altuenak lortu dituzten izangaiak hautatuko dira.

3.–Ondoren, puntuaziorik altuenak dituzten 4 izangaiak hautatuko dira (2. puntuan hautatu ez direnak), edozein dela ere atxikitako arloa, eskuratutako puntuazioaren arabera. 4 izangai horiek hautatzean, WIT arlo bakoitzeko bi izangai hautatzen ahalko dira gehienez.

4.–Gainerako 8 izangaiak hautatzeko, WIT arlo bakoitzean posturik onenak dituzten 2 izangaiak hautatuko dira (2. eta 3. puntuen arabera hautatuak izan ez direnak), eskuratutako puntuazioaren arabera.

5.–Prozesuan gerta daitezkeen berdinketak hausteko honako irizpide hauei jarraituko zaie, hurrenez hurren: (1) lehentasuna izanen du proposamenean genero-parekidetasun hobea bermatzen duen pertsonak; (2) “ikertzailearen bikaintasuna” atalean puntuazioa altuena duenak; (3) ikertzaile gazteenak (4) herrialde behartsuetatik datozen pertsonek; (5) errefuxiatu estatusa duten eskatzaileek.

Hautatutako eta hautatu ez diren eskaeren behin-behineko zerrenda WIT programaren webgunean jarriko da ikusgai. Eskatzaileei zerrenden argitalpenaren berri emanen zaie, posta elektronikoz, eta nork bere eskaeraren ebaluazio txostena jasoko du; bost eguneko epea emanen da interesdunek alegazioak aurkez ditzaten. Jarraitutako prozeduran atzemandako desegokitasunak, akats materialak edo egitatezko okerrak eta halakoak izanen dira alegazioen oinarri, eta ezin izanen dira apelatu ebaluazio taldeak arlo zientifiko-teknikoan egindako oharrak.

Alegazioei erantzundakoan, elkarrizketa fasera igaroko diren 16 eskaeren behin betiko zerrenda argitaratuko da webgunean, eta izangaiei jakinaraziko zaie, posta elektronikoz.

10.3. Elkarrizketa fasea.

Hautatutako 16 pertsonek elkarrizketa pertsonala egin beharko dute hautatu duten ikerketa taldeko ikertzaile nagusiarekin eta ebaluazio taldeko bi kideekin. Elkarrizketa aurrez aurre edo bideokonferentzia bidez egiten ahalko da. Elkarrizketa egin baino lehen, izangaiak hautatutako doktoretza programan onartua izan dadin eskatu beharko du, egiaztatze aldera ez dagoela doktoretza programan matrikula egitea galarazten duen inguruabarrik.

Elkarrizketaren bidez izangaia laguntza jasotzeko egokia den egiaztatzen da; elkarrizketak ez dakar puntuazio gehigarririk, baina izangaiaren motibazioa, heldutasuna eta komunikazio gaitasunak baieztatzeko balio du, eta egiaztatzeko ez dagoela hautatutako doktoretza programan matrikula egitea galaraziko duen inguruabarrik. Elkarrizketa egin bitartean argi eta garbi ikusten bada izangaia ez dela egokia laguntza jasotzeko, edo atzematen bada eskuratutako puntuazioa eta elkarrizketan aditzera emandako errealitatea ez datozela bat, ebaluazio taldeari eskatuko zaio eskaera berriro ebalua dezan.

Ebaluazio taldeak emandako puntuazioa aldatzeko erabakia aho batez edo botoen gehiengoaz hartu beharko da.

10.4. Laguntza ematea eta ukatzea.

Elkarrizketak amaituta eta kontuan harturik ebaluazio taldeak arestian azaldutako prozeduraren bitartez erabaki ditzakeen puntuazio berrikuspenak, halakorik egiten bada, 8 laguntzak emateko proposamen behin betikoa eta erreserbako zerrenda osatuko duten izangaien zerrenda onetsiko dira.

Erreserbako zerrendako izangaiei deitzen ahalko zaie eskatzaileren batek atzera egiten badu edo onuradunek uko egiten badiote laguntzari; nolanahi ere, dei hori egiteko baldintza izanen da beste laguntza hori emateko behar besteko aurrekontua izatea erabilgarri. Dei hori egiteko WIT arloetarako proportzionaltasun arauak aplikatuko dira (10.2.3 oinarrian aipatutakoak), hau da, bermatuko da WIT arlo bakoitzean gutxienez laguntza bat eta gehienez hiru ematen direla; gerta daiteke hori lortzeko erreserbako zerrenda zabaldu beharra.

Emandako eta ukatutako laguntzen behin behineko proposamena WIT programaren webgunean argitaratuko da, eta eskatzaileei posta elektronikoz jakinaraziko zaie. Argitalpena/jakinarazpena egin ostean 14 eguneko epea egonen da eskatzaileek berrets dezaten laguntza onartzen dutela; horretarako, dagokien agiria aurkeztu beharko dute webgunearen bitartez. Dokumentazioa ez bada aipatu epean aurkezten, eskaeran atzera egin dutela ulertuko da.

Deialdia Unibertsitateko zuzendari nagusiak instrukzio organoaren proposamena ikusi eta gero emanen duen ebazpenaren bidez ebatziko da. Ebazpen hori WIT programaren webgunean argitaratuko da.

11. oinarria.–Onuradunen konpromisoak eta betebeharrak.

11.1. Prestakuntzaldian ari diren ikertzaileen eskubideak.

1.–Oro har, hauek izanen dira onuradunen eskubideak:

a) Lanean hasten diren atxikipen zentroetan, behar duten laguntza eta babesa izatea doktoretza ikasketak normaltasunez garatzeko, bai eta ikerketa gaitasunetan eta bestelakoetan trebatzeko ere. Horretarako, eta ikertzaileari laguntza eman asmoz garapen profesionaleko plan pertsonalizatu baten diseinuan, mentore akademiko bat esleituko zaio, ahal dela haren atxikipen zentroko ikerketa taldeko ikertzaile bat izanen dena, eta mentore “industrial” bat, ahal dela entitate kolaboratzaile ez-akademikoetako batena.

b) Zientziari, Teknologiari eta Berrikuntzari buruzko ekainaren 1eko 14/2011 Legea garatzeko ezarritako gainerako eskubideak, doktoratu aurreko kontratuez bezainbatean.

c) Laguntzari dagokion zenbateko ekonomikoa jasotzea, deialdi honetan ezarritako moduan.

2.–Halaber, atxikipen zentroak kolektibo honetarako ezarritako abantailak izanen dituzte harekin izenpetutako doktoratu aurreko kontratua indarrean dagoen bitartean.

3.–Jarraipen txostenetan aldeko balorazioa lortzeari buruzko betebeharra betetzen badute, ikertzaileek eskubidea izanen dute kontratuari beste urtebetez eusteko.

Aldeko balorazio hori lortzea ez da berez helburu bat izanen deialdi honen ondorioetarako. Hala ere, kontuan hartuko da, erabateko betetzera hurbiltze garrantzitsua den aldetik, eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 35.3 artikuluan ezarritako konpromisoak betetzeko dudarik gabeko jardunaren froga gisa.

Aurrekoaren arabera, jarraipen txostenetan aldeko balorazioa behar den denboran eta moduan eskuratzeak ekarriko du oinarri honetako 11.6 puntuan ezartzen den laguntzaren zatia behin betiko finkatzea. Finkatze hori ez da gertatuko ebazpena eman arte. Bertan betetzeari edo ez-betetzeari buruzko adierazpena eta bidezkoa den likidazio ekonomikoa sartuko dira.

11.2. Prestakuntzaldian ari diren ikertzaileen betebeharrak.

Prestakuntzaldian ari diren Doktoratu Aurreko Ikertzaileen Estatutua onesten duen martxoaren 1eko 103/2019 Errege Dekretuak 13. artikuluan ikertzaileei ezartzen dizkien betebeharrez gain, laguntza hauen onuradunek arau hauek ere bete beharko dituzte:

1.–Oro har, Unibertsitateko Zerbitzuak laguntzen jarraipen egokirako ematen dituen jarraibideei kasu egitea.

2.–Laguntzak irauten duen ondorengo ikasturteetan matrikula egitea doktoretza programan, kasuan kasuko unibertsitatean ezarritako prozedurari jarraituz.

3.–Atxikipen zentroan deialdi honetako 14.2 oinarrian ezarritako epean hastea.

4.–Atxikipen zentroaren funtzionamendu arauen arabera jardutea, dedikazio, ordutegi, opor eta aldi baterako absentziei dagokienez, eta entitate horiek ezarritako prozedurak jarraitzea baimenak eskatzeko, laguntzen kudeaketa ekonomikorako eta abarretarako.

5.–Aldeko balorazioa lortzea, urtero aurkeztutako jarraipen txostenei buruz. Betebehar hori betetzea ezinbestekoa izanen da laguntzen aplikazio kontratuak urtero berritzeko.

6.–Aldeko balorazioa lortzea aurkeztutako azken txostenari buruz.

7.–Unibertsitateko Zerbitzuari baimena eskatzea doktoretza programa, doktore tesiaren gaia edo tesiaren zuzendaria nahiz zuzendarikidea aldatzeko. Eskaera horretan, proposatutako aldaketak arrazoitu beharko ditu; atxikipen zentroaren aldeko txostena erantsi beharko dio, eta aldaketa horrek ukitutako tesi zuzendariena, halakorik bada.

Horrelako aldaketek ez dute inoiz ekarriko betebeharrak bete direla frogatzeko aurreko ataletan ezarri diren gehieneko epeak luzatzea.

8.–Unibertsitateko Zerbitzuari idatziz jakinaraztea edozein lan jarduera egiten ari dela edo beste beka edo laguntzaren bat jaso duela.

9.–Ikerketaren emaitzak hedatzean, guztiz edo partez, honako hau aditzera ematea: “proiektuak Europar Batasuneko Horizonte 2020 programaren finantzaketa jaso du, 101034285 zenbakiko Marie Skłodowska-Curie finantzaketa erabakiaren bidez”.

10.–Deialdiarekin zerikusia duten ekitaldi instituzionaletara joatea eta WIT programa sustatu eta hedatzeko jarduketetan parte hartzea, hala eskatzen bazaio.

11.–Organo eskudunek egin ditzaketen egiaztapenak eta finantza-kontrolak onartzea eta jarduera horietarako eskatzen dizkioten agiri guztiak ematea.

12.–Laguntzak emateko ebazpen proposamena egiten den unean, tributu betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea.

11.3. Atxikipen zentroen betebeharrak.

A. Honako hauek dira atxikipen zentroen betebeharrak:

1.–Laguntzen onuradunei behar duten sostengua ematea eta jardunerako behar dituzten baliabideak erabiltzen uztea.

2.–Tesi zuzendari bat izendatzea, eta, behar izanez gero, mentore akademiko edo ikerketa tutore bat eta mentore “industrial” bat; horiena izanen da, oro har, koordinazio eta orientazio lanen ardura, bai arlo akademikoan bai ikerketa arloan, eta bereziki, laguntzen onuradunen betebeharren gaineko jarraipena egiteaz eta laguntzaren xedea betetzean dela begiratzeaz arduratuko dira.

3.–Jarraipen txostenak eta jardunaren gaineko azken txostenak prestatzea (deialdiaren 14.3 oinarrian ezarritakoak) eta Unibertsitateko Zerbitzuari igortzea.

4.–Prestakuntza programaren garapen egokiaz arduratzea. Onuradunei ezin izanen zaie eskatu bere ikerketarekin edo horretarako behar den prestakuntza berariazkoarekin zerikusirik ez duen inolako jarduerarik egiteko.

5.–Unibertsitateko Zerbitzuari jakinaraztea zentroan prestakuntzan aritutako ikertzaileak doktore titulua eskuratu duela, eskuratu eta hogei egun balioduneko epean gehienez ere.

6.–Atxikitzen zaizkien ikertzaileei emandako laguntzak kudeatzeko entitate laguntzaile izaera onartzea, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legean xedatutakoarekin bat.

Nafarroako Gobernuaren eta onuradunen atxikipen zentroen arteko lankidetza hitzarmena sinatzeak ez du eskumenaren aldaketarik ekarriko. Bertan aurrez ikusten diren eskumeneko elementuei soilik eraginen die, baldin eta eginkizunen aplikazio praktikoaren ondorioz beharrezkoa bada deialdiko prozedurak aplikatzea.

7.–Kontratuak formalizatzea, Zientziari, Teknologiari eta Berrikuntzari buruzko ekainaren 1eko 14/2011 Legearekin eta aplikatzekoak diren gainerako arauekin bat, deialdian ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatu ondoren.

8.–Emandako laguntzaren inguruan gertatzen den edozein gorabehera Unibertsitateko Zerbitzuari komunikatzea, gertatzen denetik hogei egun balioduneko epean.

9.–Ikertzaileekin formalizatutako kontratuen kopia bidaltzea, sinatzen direnetik hogei egun balioduneko epean.

10.–Laguntzaren exekuzioari lotuta izandako gastuen egiaztagiriak igortzea, lehendik ordaindutako aldia amaitzen denetik hogeita hamar eguneko epean.

11.–Zentroen eta prestakuntzaldian ari diren ikertzaileen arteko kontratuetan, eta laguntzen deialdi honen babesean egindako ikerketen emaitzak osorik edo partez aditzera ematen direnean, Nafarroako WIT programak kontratua finantzatu duela aipatu beharko da.

12.–Azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 13. artikuluan entitate laguntzaile izateko eskatzen diren baldintzak eta entitate laguntzaileei lege horrek ezartzen dizkien betebeharrak betetzea.

13.–Egiaztapen eta kontrolak egiteko eskumenak behar bezala erabili ahal izan daitezen, eskatzen zaien informazioa ematea eta kontabilitate liburuak, erregistro eginbidetuak eta gainerako agiriak edukitzea, behar bezala ikuskaturik, aplikatu behar den legeria sektorialean agindutako moduan, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 9.e) artikuluan ezarritakoarekin bat.

11.4. Hasiera data geroratzea.

Unibertsitateko Zerbitzuak baimena ematen ahalko dio ikertzaileari entitate hartzailean geroago hasteko eta, horrenbestez, laguntzaren onuradun geroago bihurtzeko, bidezko arrazoiengatik hala eskatzen badu, zentro hartzailearekin ados jarrita, hasi behar zuen eguna baino lehen. Hasiera-eguna hiru hilabete geroratzen ahalko da gehienez. Emandako epe hori igaro eta ikertzailea ez bada zentroan hasi, laguntzari uko egiten diola ulertuko da, eta ordezkoen zerrendako lehentasun-ordenaren arabera dagokionari eskainiko zaio laguntza.

11.5. Laguntzak etetea.

1.–Langileen Estatutuaren 45. eta 46. artikuluetan azaltzen diren arrazoiengatik kontratua eteteak ez du ekarriko laguntzaren iraunaldia luzatzea, salbu eta kontratuak iraun bitartean aldi baterako ezintasuna, amatasuna edo haur-harrera gertatzen denean, gertaera horiek laguntzaren iraunaldia eten egiten baitute, Unibertsitateei buruzko abenduaren 21eko 6/2002 Lege Organikoa aldatzen duen apirilaren 12ko 4/2007 Lege Organikoaren azken xedapenetan hirugarrenean ezarritakoarekin bat. Halakoetan etenaldiko denbora berreskuratzen ahalko da, gutxienez 30 eguneko aldietan, eta aurrekontuetan dirurik baldin badago.

2.–Kontratua eteten bada, aldeen adostasunez, hiru hilabetetik gorako aldirako, laguntza galdu eginen da.

3.–Etenaldia amaitutakoan ikertzailea atxikipen zentrora itzultzen ez bada, laguntzari uko egin diola ulertuko da.

11.6. Betebeharrak ez betetzearen ondorioak.

Onuradunek deialdi honetan azaltzen diren betebehar eta baldintzetakoren bat betetzen ez badute, galdu eginen dute eman zaien laguntza. Aldez aurretik horretarako ebazpena emanen da.

Horrek ekarriko du jasotako kopuruak Nafarroako Gobernuari itzuli beharra, ezertan galarazi gabe legezko egintzak eta bidezkoak izan daitezkeen zehapenak. Itzuli beharreko diru kopuruari legezko interesak gehituko zaizkio, laguntza kobratu zen egunetik itzultzen den egunera arte sortutakoak alegia, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 35.2 artikuluan xedatutakoarekin bat. Aipatu diru kopuruak diru-sarrera publikotzat joko dira legezko ondorioetarako.

Ikertzaileek ez badute betetzen jardunaren gaineko azken txostenari buruzko aldeko balorazioa lortzearen betebeharra, Dirulaguntzei buruzko Legearen 14.1.p) artikuluan aurreikusitakoaren ondorioetarako, betebeharra zein neurritan urratu den ezartzeko irizpidea izanen da aldeko balorazioa lortu izana aurkeztu dituen urteko jarraipen txostenetan. Kasu horretan, ikertzaile onuradunak aldeko ebaluazioa izan duen aldian jasotako laguntzaren %85 gordetzen ahalko du, eta gainerakoa itzuli beharko du.

Aurrekoa gorabehera, ez-betetzea ezinbesteko arrazoiengatik gertatzen denean, organo kudeatzaileak proposatzen ahalko du laguntza amaitzeko ebazpenean adieraz dadila ez-betetzea halakoa izan dela, eta interesdunak ordura arte jasotako diru kopuruak gordetzen ahalko ditu osorik edo zati batean.

12. oinarria.–Laguntzen ordainketa.

1. Dirulaguntzen zenbatekoa 2023., 2024. eta 2025. urteetako aurrekontuen kargura ordainduko da.

Dirua entitate kolaboratzaileei igorriko zaie, aurrerakin izaera izanen duen urteko ordainketa baten bidez, hiru urtetan.

–Lehenbiziko ordainketa laguntza hasten den hilabetean eginen da, eta zentro bakoitzari atxikitako ikertzaileen laguntzen kontzeptu hauei dagokien zenbatekoa ordainduko da: urteko lansaria eta dagozkien enpresa-kotizazioak, kokatzeko gastuak, bidaia gastuak eta ikerketa gastuak.

–Ondorengo bi ordainketak aurrerakin gisa eginen dira, 2024. eta 2025. urteetako lehen hiruhilekoan, aurreko urtean izandako gastuen egiaztagiriak eta jarraipen txostenak aurkeztu ondoren, betiere; lehenengo ordainketako kontzeptu berberei dagozkien zenbatekoak ordainduko dira, kokatzeko gastuak kenduta.

2. Ordainketa guztiak aurrerakintzat hartuko dira Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legean aurreikusiriko ondorioetarako, eta Unibertsitateko Zerbitzuak aldeko txostena eman ondoren eginen dira.

3. Atxikipen zentroek dirua jasotakoan, onuradunei honela emanen diete, laguntzaren kontzeptua zein den:

a) Soldata: Hilabetea bukatutakoan, kontratuaren hasiera datatik aurrera eta atxikipen zentroan benetan hasi ondoren.

b) Lekualdatzeko eta kokatzeko gastuak: Ordainketa bakarrean, ikertzaileak gastu hori frogatzeko agiriak aurkeztu ondoren.

c) Ikerketa gastuak: atxikipen zentroek gastu mota honetarako ezarria duten prozeduraren arabera.

d) Bidaia gastuak: Egonaldi bakoitzari dagozkion gastuak hura egin aurretik ordainduko dira, Unibertsitateko Zerbitzuak aurrez emanen duen aldeko txostenari jarraikiz, bertan zehaztuko baita ordaindu beharreko zenbatekoa, 3.2.c) oinarrian ezarritakoarekin bat.

13. oinarria.–Bateraezintasuna.

Laguntza hartzea bateraezina da honako hauekin:

1. Espainiako edo atzerriko diru publiko zein pribatuen bidez finantzatutako beste edozein laguntza edo beka jasotzea. Deialdiko 13.3 oinarrian aipatzen diren laguntzak bakarrik baimenduko dira.

2. Onuradunak edozein lan jarduera, lanbide jarduera edo enpresa jarduera egitea.

3. Honako inguruabar hauek baimentzen ahalko dira, interesdunak eskaera egiten badu:

a) Irakaskuntza eta ikerketa lanak egiteagatik dirua eskuratzea, betiere egindako ikerketa lanarekin zuzenean lotuak, noizbehinkakoak eta ezohikoak badira. Diru-sarrera horiek ez dira laguntzaren urteko zenbateko gordinaren %30etik gorakoak izanen. Irakaskuntza-lana egiten bada, urtean 60 ordukoa izanen da gehienez ere. Atxikipen zentroek beren funtsekin handitzen ahalko dute kontratatuen soldata, baina igoera hori kontratuan jaso beharko da, eta zerga eta lan arloko indarreko legeei jarraikiz egin.

b) Biltzar, bilera eta jardunaldi zientifikoetan parte hartzeko laguntzak.

c) Egonaldi laburretarako laguntzak, egonaldiaren xedea ikertzaileak bere prestakuntza osatu eta ikerketa lanak hobeki egitea baldin bada. Egonaldia bitartean egiten diren jarduerak (ikerketa laborategietan jardun, askotariko liburu edo agiri funtsak kontsultatu, teknika instrumental berriak ikasi eta beste lan arlo batzuk landu) laguntza hauen xedeak betetzeko garrantzitsu eta lagungarriak izan behar dira.

Unibertsitateko Zerbitzuari laguntza horien berri eman behar zaio, eta haren baimena jaso behar da.

14. oinarria.–Laguntzaren exekuzioa.

14.1. Ohar orokorrak.

1.–Unibertsitateko Zerbitzuari dagokio deialdi honen bitartez ikertzaileei emandako laguntzen aplikazioaren jarraipena eta kontrola egitea. Horretarako, prozedura egokiak ezarriko ditu, ikertzaileen atxikipen zentroekin elkarlanean.

2.–Laguntza hauen onuradunak loturik egonen dira haien atxikipen zentroek eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legeak ahaldundutako erakundeek egiten dituzten kontrol ekintzei.

3.–Atxikipen zentroak, entitate laguntzaileak diren aldetik, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legeak ahaldundutako erakundeen kontrol ekintzei loturik egonen dira.

4.–Aurreko 1. puntuan adierazitakoaren ondorioetarako, honako hauek dira jarraipen ekintza arruntak:

–Deialdi honetako 11. oinarrian ezarritako betebeharrak betetzen direla egiaztatzeko behar diren agiriak eskatu eta aztertzea.

Honako hauek dira jarraipen ekintza bereziak:

–Espedientean dauden agiriak ikusirik organo kudeatzaileak ofizioz hasten dituen jarduketak, zuzendariek nahiz atxikipen zentroek emandako txostenen ondorioz egiten diren jarduketak, eta deialdiaren baldintzak betetzeari begira egokitzat jotzen diren jarduketa guztiak.

5.–Aurreko atalean jasotako faseetarako ezarritako epeak iraganik kasu bakoitzean aipatutako agiriak ez badira jaso, onuradunari edo hura atxikia duen zentroari errekerimendua eginen zaio bost eguneko epe luzaezinean ekar ditzan. Epe berri horretan aurkezten ez badu, 11.6 oinarrian ez-betetzeetarako adierazitako ondorioak sortuko dira.

14.2. Laguntzaren hasiera.

Laguntzaren alta edo hasiera eguna ikertzaileak eta atxikipen zentroak formalizatzen duten doktoratu aurreko kontratuan ezarritakoa izanen da.

Laguntza emateko ebazpena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu ondoko 3 hilabetetan altarik ez bada, onuradunak laguntzari uko egin diola ulertuko da.

Laguntzaren hasiera data Unibertsitateko zuzendari nagusiaren ebazpenaren bidez ezarriko da, interesdunek atxikipen zentroen bitartez honako agiri hauek aurkeztu ondoren:

–Hautatutako doktoretza programan matrikula egin izanaren egiaztagiria.

–Formalizatutako doktoratu aurreko kontratuaren kopia.

14.3. Jarraipena.

1.–Hamargarren hilabetean, laguntzaren lehenbiziko zein bigarren urtean, onuradunek atxikipen zentroetan aurkeztuko dituzte urteko jarraipen txostenak, eta horiek, entitate laguntzaile diren aldetik, Unibertsitateko Zerbitzuari igorriko dizkiote hurrengo hilabeteko lehenbiziko hamabostaldian; txosten horiekin batera unibertsitateko gerentziak edo kontabilitate zerbitzuak emandako egiaztagiri bat bidaliko diote, non zehaztuko baitira, kontzeptuz kontzeptu, laguntzaren kargura egindako gastuak. Txosten horiek interesdunak sinatuak eta atxikipen zentroaren legezko ordezkariak ikus-onetsiak aurkeztu behar dira.

2.–Txostenarekin batera agiri hauek aurkeztu beharko dira:

–Ordura arte egindako ikerketa lanari buruzko txostena, tesi zuzendariak ikus-onetsia, bertan adierazita doktore tesia noraino garatu den eta hurrengo urtean egin beharrekoaren denbora-plangintza.

–Garapen profesionaleko plan pertsonala abiatu izanaren txostena, mentore akademikoak eta, kasua bada, mentore industrialak ikus-onetsia; plan hori gauzatzeko egindako jarduera guztiak islatu beharko dira bertan, eta planaren eguneraketa, hurrengo urteari begira.

–Txosten ekonomikoa: Txostenak barne hartzen duen aldian egindako ikerketa, lekualdatze eta bidaia gastuen laburpena izanen du, gastuak kontzeptuka xehakaturik. VI. eranskineko taula-ereduak erabili beharko dira, eta fakturen zein ordainagiri fede-emaileen fotokopiak erantsiko.

–Eskuratutako beste laguntza batzuei buruzko adierazpena.

–Gizarte Segurantzaren lan-bizitzari buruzko egiaztagiria.

Agiri horiek ikusirik, Unibertsitateko Zerbitzuak aldeko edo kontrako txostena eginen du, betebeharren betetzeari edo ez-betetzeari eta laguntzaren jarraipenari buruzko ebazpena proposatuko du eta, hala badagokio, behar den likidazio ekonomikoa eginen du.

14.4. Espedientearen bukaera.

1.–Kontratua amaitu eta hilabeteko epean, onuradunek atxikipen zentroetan aurkeztuko dituzte azken txostenak, eta horiek, entitate laguntzaile diren aldetik, Unibertsitateko Zerbitzuari igorriko dizkiote hurrengo hilabeteko lehenbiziko hamabostaldian; txosten horiekin batera unibertsitateko gerentziak edo kontabilitate zerbitzuak emandako egiaztagiri bat bidaliko diote, non zehaztuko baitira, kontzeptuz kontzeptu, laguntzaren kargura egindako gastuak. Txosten horiek interesdunak sinatuak eta atxikipen zentroaren legezko ordezkariak ikus-onetsiak aurkeztu behar dira.

2.–Txostenarekin batera agiri hauek aurkeztu beharko dira:

–Egindako ikerketa lanaren gaineko azken txostena, aditzera ematen duena doktore tesia noraino garatu den, tesi zuzendariak ikus-onetsia. Tesia gordailuan utzi bada, defentsa egiteko, tesia ere erantsiko da, formatu digitalean.

–Garapen profesionaleko plan pertsonala abiatu izanaren txostena, mentore akademikoak eta, kasua bada, mentore industrialak ikus-onetsia; plan hori gauzatzeko egindako jarduera guztiak islatu beharko dira bertan,

–Txosten ekonomikoa: Txostenak barne hartzen duen aldian egindako ikerketa, lekualdatze eta bidaia gastuen laburpena izanen du. Fakturen zein ordainagiri fede-emaileen fotokopiak erantsi beharko dira.

–Eskuratutako beste laguntza batzuei buruzko adierazpena.

–Gizarte Segurantzaren lan-bizitzari buruzko egiaztagiria.

Agiri horiek ikusirik, Unibertsitateko Zerbitzuak bidezkoa den ebazpena proposatuko du deialdi honetako betebeharren eta gainerako baldintzen betetzeari edo ez-betetzeari, likidazio ekonomikoari eta prozeduraren amaierari buruz.

15. oinarria.–Atzera jotzea eta uko egitea.

1. Eskatzaileak, deialdia ebatzi baino lehen, noiznahi uzten ahalko du bertan behera bere eskaera, baita laguntzak emateko behin-behineko proposamenari alegazioak egiteko aldian ere, Unibertsitateko Zerbitzuari jakinarazpen idatzia igorriz.

2. Eskaeran dauden akatsak zuzentzeko errekerimenduari erantzuten ez dionaren eskaera bertan behera utzitzat joko da, 9. eta 10.2.1 oinarrietan ezarritakoari jarraikiz.

3. Laguntzaren iraunaldia bitartean, onuradunak noiznahi uko egiten ahalko dio jasotako laguntzari, eta horretarako nahikoa izanen da idatzizko jakinarazpena egitea Unibertsitateko Zerbitzuari.

4. Uko egitean, onuradunak izaera hori galduko du ondorio guztietarako, eta jasotako aurrerakinak gehi legezko interesak itzuli beharko ditu, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legean ezarritakoari jarraikiz, 11.6 oinarriak agintzen duen moduan.

16. oinarria.–Laguntzen araubide juridikoa.

Deialdia gobernatuko duten beste arau batzuk:

1. 101034285 zenbakiko Grant Agreement delakoa, Research European Agency-k (REA) eta Nafarroako Gobernuak izenpetua.

2. 11/2005 Foru Legea, azaroaren 9koa, Dirulaguntzei buruzkoa, zeinaren bidez ezartzen baita Nafarroako Aurrekontu Orokorren kargura ematen diren dirulaguntzen araubide juridiko orokorra.

3. 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa.

4. 6/2001 Lege Organikoa, abenduaren 21ekoa, Unibertsitateei buruzkoa, apirilaren 12ko 4/2007 Lege Organikoaren bidez aldatua.

5. 14/2011 Legea, ekainaren 1ekoa, Zientziari, Teknologiari eta Berrikuntzari buruzkoa.

6. 1497/1987 Errege Dekretua, unibertsitate tituluen lorpenari eta homologazioari buruzkoa, abuztuaren 1eko 1044/2003 Errege Dekretuaren bidez aldatua I. eranskineko 5. ataleko bigarren paragrafoan.

7. 99/2011 Errege Dekretua, urtarrilaren 28koa, doktore ikasketa ofizialak arautzen dituena.

8. 103/2019 Errege Dekretua, martxoaren 1ekoa, Prestakuntzaldian ari diren doktoratu aurreko Ikertzaileen Estatutua onesten duena.

9. Zehapen prozedura Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legean ezarritakoa izanen da.

17. oinarria.–Errekurtsoak.

Oinarri hauen kontra gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahalko da, Nafarroako Gobernuko Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko kontseilariari zuzendua, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita hilabeteko epean.

Iragarkiaren kodea: F2204386