70. ALDIZKARIA - 2022ko apirilaren 7a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

BORTZIRIETAKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Deialdia, oposizio-lehiaketa bidez betetzeko familia-langilearen lanpostu bat, eta eratzeko zerrenda bat, familia-langilearen lanpostua betetzeko aldi baterako kontratazioaren bidez

Bortzirietako Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko buruak, 2022ko martxoaren 30eko 5/2022 Ebazpenaren bidez, deialdia onetsi zuen familia-langilearen lanpostu bat betetzeko oposizio-lehiaketa bidez. Hona hemen deialdiaren.

OINARRIAK

1. oinarria. Arau orokorrak.

1.1. Deialdi honen xedea da oposizio-lehiaketa bidez betetzea familia-langilearen lanpostu bat, D mailakoa, funtzionario-erregimenean eta lanaldi osoan, plantilla organikoan 6 kodearekin identifikatua, Bortzirietako Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatearen zerbitzura arituko dena, Etxeko Arreta Zerbitzurako (ELZ).

Orobat, azkeneko puntuazio-ordenan lehenak ez izan arren hautaprobak gainditu dituzten izangaiekin, izangaien zerrenda bat eginen da, aldi baterako kontratazioak egiteko, familia-langilearen lanpostua betetzeko. Erabiltzen ahalko da bitarteko kontratuen bidez lanpostu hutsak betetzeko, bai eta behin-behineko ordezkapenak egiteko ere, laneko bajengatik, oporrengatik, edo zerbitzuak indartu beharra dakarten unean uneko zeinahi premia dagoenean. Lan poltsak bost urteko indarraldia izanen du, Mankomunitateko buruaren ebazpenaren bidez eratzen denetik, salbu epe laburragoan agortzen bada edo beste deialdi bat egiten bada.

Lanpostua etxez etxeko arreta zerbitzua ematean datza, eta zerbitzu hori emanen da Bortzirietako Gizarte Zerbitzuen Oinarrizko Eskualdearen (Arantza, Bera, Etxalar, Igantzi eta Lesaka) jarduketa-eremuan dauden toki-erakundeetan dauden etxe partikularretan. Horretarako, joan-etorriak egin beharko dira eskualdeko gizarte zerbitzuen egoitzatik (Mendabia) lan egiteko leku zehatzetaraino; langile bakoitzak bere kabuz egin beharreko joan-etorriak izanen dira, Mankomunitateak ez baititu haiek bere gain hartuko. Laneko herria aldatzen ahalko da zerbitzuaren beharren arabera, Mankomunitatea osatzen duten erakundeen artean betiere.

1.2. Bortzirietako toki-erakundeetako plantilla organikoetan ezarri beharreko hizkuntza-eskakizunari buruzko txostenaren arabera, B2 ahoz eta B1 idatziz eskatuko da. Bortzirietako Euskara Mankomunitateak egin zuen txosten hori, 2019ko irailaren 23an, eta Mankomunitateak onartu zuen 2019ko abenduaren 10ean.

1.3. Beharrezkoa izanen da kontratatzen dena bere kabuz mugitu ahal izatea; hartara, Nafarroako Gobernuak ezarritako kilometro-ordaina jasoko du.

1.4. Bete beharreko eginkizunen artean honako hauek sartzen dira:

–Arreta pertsonaleko lanak egitea, hala nola: norberaren garbitasuna (ohean garbitzea, dutxan edo bainuontzian bainatzea, eta abar); janzteko/eranzteko laguntza; inguruan mugitzeko laguntza (etxetik kanpo eta barruan); familiaren higienearen plangintza, eta antzekoak.

–Elikadurarekin lotutako gaietan laguntzea: otorduak prestatzea; beren kabuz jan ezin duten erabiltzaileentzako laguntza pertsonala; elikadura-ohiturekin lotutako jokabide-jarraibideetara bideratzea, eta antzekoak.

–Etxeko laguntza-lanak egitea, hala nola: erosketak egitea, etxea garbitzea; arropa zaintzen laguntzea (garbitu, lisatu, ordenatu, josi, etab.); etxetresna elektrikoak behar bezala erabiltzen laguntzea; etxeko konponketa txikiak egitea (pintura txikia, bonbillak aldatzea, errezelak konpontzea, etab.); antolamendu ekonomikoko trebetasunei buruzko trebakuntza ematea, eta antzekoak.

–Laguntza psikosozialeko zereginak egitea: autoestimua eta autonomia sustatzea; egunez laguntzea isolamendua saihesteko; aisialdiko jardueretan laguntzea; galera-prozesuetan laguntzea (osasuna, gaitasunak, pertsona maiteak, etab.); pertsona egoera pertsonalean eta ingurune hurbilean gertatzen diren aldaketetara egokitzeko prozesuetan laguntzea; ohitura eta bizimodu osasungarriei buruzko orientazioa ematea; bisita medikoetarako eta antzeko tratamenduetarako laguntza ematea; eta laguntza ematea;

–Familia zaintzaileari laguntzea (entzutea, laguntzea, orientatzea, estimulatzea, etab.); familia-harremanak erraztuko dituzten jokabide-jarraibideak ematea; bizikidetza-ohituretan (familia, ingurunea) eta antzekoetan prestakuntza ematea.

–Familia zaintzaileei orientazioa eta laguntza ematea mendetasun-maila handia duten pertsonei arreta egokia ematen lagunduko duten trebetasunak, teknikak eta trebetasunak eskuratzeko (ohean bainatzeko teknikak, mobilizazioak, baliabide teknikoen erabilera (garabiak, pertsonen mugikortasuna galtzeari buruzko prebentzio-neurriak, etab.).

–Zerbitzuaren erabiltzaileei eta haien senideei informazioa eta orientazioa ematea etxean istripuak prebenitzeko neurriei eta/edo artikuluei buruz (alfonbrak edo bestelako objektuak kentzea, etxebizitza erabiltzailearen gaitasun fisiko eta mentaletara egokitzea, heldulekuak instalatzea, sistema elektrikoen, butanoaren, berokuntzaren eta abarren funtzionamendu egokiari buruzko oinarrizko ikuskapena).

–Lanpostuaren eginkizunarekin bat datorren beste edozein, kokatze-mailaren eta lanpostuari dagozkion eskumenen arabera.

1.5. Deialdi honen xede den lanpostuaren titularra Bortzirietako Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko funtzionarioa izango da, D maila edo taldean sartuko da eta plantilla organikoan eta aplikatzekoak diren gainerako xedapenetan aurreikusitako ordainsariak eta osagarriak jasoko ditu; Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean afiliatu eta alta emango zaio, araubide horretan aurreikusitako babes-ekintzaren pean.

1.6. Lana lanaldi osoan egingo da. Lanaldi- eta ordutegi-erregimena zerbitzuaren beharretara egokituko da uneoro, eta organo eskudunek edozein unetan aldatu ahal izango dute, zerbitzuaren beharrek hala eskatzen dutenean.

1.7. Epaimahaiaren iritziz izangaietako batek ere ez baditu betetzen lanpostua betetzeko gutxieneko ezagutzak, gaitasunak eta prestakuntza.

1.8. Kontratuak hamabost eguneko probaldia izango du.

2. oinarria. Izangaiek bete beharreko baldintzak.

Oposizio-lehiaketa honetan onartua izateko, izangaiek beharkizun hauek bete beharko dituzte eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunean:

a) Espainiako herritarra izatea edo Europar Batasuneko estaturen batekoa edo, Europar Batasunak izenpetu eta Espainiako estatuak berretsitako nazioarteko itunen arabera, langileen joan-etorri askea aplikatzekoa zaion estaturen batekoa.

Parte har dezakete, orobat, espainiarren eta Europar Batasuneko beste estatuetako herritarren ezkontideek, edo aipatutako nazioarteko tratatuen aplikazio-eremuan sartutako estatuetako herritarren ezkontideek, zuzenbidez bereizita ez badaude; halaber, haien ondorengoek eta ezkontidearenek, zuzenbidez bereizita ez badaude, hogeitabat urtetik beherakoak badira edo, hortik gorakoak izanez gero, haien kontura bizi badira.

b) Hamasei urte beteta izatea, eta nahitaezko erretiroa hartzeko gehieneko adina gainditua ez izatea, betiere eskatzen diren gainerako baldintzak betez gero.

c) Eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunean edukitzea Eskola-Graduatuaren titulua, lehen mailako Lanbide Heziketaren titulua edo balio bereko beste bat, edo titulu hori eskuratzeko egoeran egotea (titulu hori eskuratzeko eskubideak ordaindu izanaren gordekina).

d) Honako titulu hauetariko bat edukitzea:

d.1) Mendekotasuna duten pertsonei gizarte-erakundeetan arreta soziosanitarioa emateko profesionaltasun-ziurtagiria (SSCS0208 kodea).

d.2) Pertsonei etxean arreta soziosanitarioa emateko profesionaltasun-ziurtagiria (SSCS0108 kodea).

d.3) Etxez etxeko laguntza-laguntzailearen profesionaltasun-ziurtagiria (SSCS30 kodea).

d.4) Ezohiko gaikuntzaren ziurtagiria.

d.5) Aurrekoen baliokideak diren beste titulazio ofizial edo profesionaltasun-ziurtagiri batzuk; honako titulu edo ziurtagiri hauetako batekin egiaztatu beharko da:

Erizaintzako zainketa osagarrietako teknikariaren titulua (LOGSE).

Klinikako teknikari laguntzailearen titulua (LH I).

Psikiatriako teknikari laguntzailearen titulua (LH I).

Erizaintzako teknikari laguntzailearen titulua (LH I).

Mendekotasun-egoeran dauden pertsonei arreta emateko teknikariaren titulua (LOE).

Arreta soziosanitarioko teknikariaren titulua (LOGSE).

Mendekotasuna duten pertsonei gizarte-erakundeetan arreta soziosanitarioa emateko profesionaltasun-ziurtagiria.

Pertsonei etxeko arreta soziosanitarioa emateko profesionaltasun-ziurtagiria.

Etxez etxeko laguntza-laguntzailearen lanbidearen profesionaltasun-ziurtagiria.

Gizarteratzeko goi-mailako teknikariaren titulua, akordio hau argitaratzen den egunean laguntzaile pertsonal edo etxez etxeko laguntzaile kategorian lanean ari dena.

Ezohiko gaikuntza emana dutenek goian aipatutako titulu edo ziurtagiriren bat balute bezala egiaztatuta egonen dira, lan-ondorioetarako.

Atzerrian lortutako tituluak badira, eduki beharko da homologazioa frogatzen duen agiria.

e) Nafarroako bi hizkuntza ofizialak (gaztelania eta euskara) ezagutzea. Deialdi honetan parte hartzeko, beharrezkoa da izangaiek ahozko B2 eta idatzizko B1 maila edo baliokidea duten euskararen ezagutza egiaztatzea. Horretarako, hizkuntza-eskola ofizial batek edo erakunde eskudun batek emandako gaitasun-ziurtagiria izan beharko dute, edo, bestela, izangaiek deialdi honetako eginkizunak betetzeko behar besteko hizkuntza-maila duten zehaztuko duen proba bat gainditu beharko dute.

f) Behar den gaitasun fisiko eta psikikoa izatea bete behar dituen eginkizunetan aritzeko.

g) Desgaitua edo gabetua ez egotea eginkizun publikoetan jarduteko, eta ez egotea administrazio publikoren baten zerbitzutik bereizia.

h) B1 motako gidabaimena eta norberaren ibilgailua izatea.

Eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunean bete beharko dira aipatutako baldintza horiek, eta eutsi egin behar zaie prozedurak iraun bitartean, izendapena egin arte.

3. oinarria. Eskabideak.

3.1. Deialdi honetan parte hartzeko eskabideak aurkeztu beharko dira Bortzirietako Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko idazkaritzan (Andutzeta kalea, 15, 3. solairua, Etxalar), edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 39/15 Legean ezarritako edozein baliabideren bidez, hogeita hamar egun naturaleko epean, deialdi hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

Baldin eskabidea aurkezten bada posta bulego batean, aurkeztu beharko da gutun-azal ireki batean, postako langileek eskabideari jar diezazkioten data eta zigilua, ziurtatu aurretik.

Proposamenak postaz bidaltzen direnean, interesdunak bidalketaren data eta ordua justifikatu beharko ditu, eta kontratazio-organoari jakinarazi beharko dio posta elektronikoz (info@bortziriakgz.eus), aurkezteko ezarritako egun eta orduan.

Baldintza horiek betetzen ez badira, ez da proposamena onartuko, iragarki honetan adierazitako epearen ondoren jasotzen bada.

Eskabideak aurkeztu beharko dira jarraikiz deialdi honetako I. eranskinean argitaratutako ereduari, eta haietan izangaiek adierazi beharko dute eskatutako baldintza guztiak betetzen dituztela, eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunerako.

3.2. Desgaitasuna izateagatik eta hala behar izateagatik probak egiteko denboretan eta bitartekoetan egokitzapenen bat eskatzen duten izangaiek hala adierazi beharko dute eskaeran, eta, horretarako prestatutako tokian, adierazi beharko dute zer egokitzapen behar duten edo denbora eta/edo bitartekoak nola doitu behar diren. Horretarako, izangaiak egoki deritzon dokumentazioa aurkez dezake, eskaera aurkeztean, 3.4 apartatuan ezarritakoari jarraikiz.

3.3. Izangaiek alegatu egin beharko dituzte deialdi honen bederatzigarren oinarriaren arabera kalifikazio epaimahaiak baloratzekoak diren merezimenduak.

Dokumentazio hori aurkezten ez bada eskabideetarako ezartzen diren epean eta moduan, merezimenduak ez dira baloratuko.

3.4. Eskabideari agiri hauek erantsi beharko zaizkio:

a) Nortasun Agiri Nazionalaren (NAN) edo atzerritarraren identifikazio zenbakiaren (AIZ) fotokopia.

b) Deialdi honetako bigarren oinarrian eskatzen diren titulazioen fotokopia.

c) Hautagaiek alegatutako merezimenduen egiaztagiriak, aurreko puntuan eta deialdi honen bederatzigarren oinarrian adierazitakoaren arabera.

d) B1 motako gidabaimenaren fotokopia.

e) Euskara maila badakiela egiaztatzen duen dokumentazioa (ahozko B2 eta idatzizko B1).

f) Ezgaitasun aitorturen bat duten izangaiek, parte hartzeko eskabidearekin batera, egoera horren frogagiria aurkeztu beharko dute, organo eskudunak emana. Halaber, beharrezkotzat jotzen dituzten denbora eta baliabide egokitzapenak eskatu ahal izango dituzte; kasu horretan, eskabidean adierazi beharko dute, eta, gainera, aparteko orri batean adierazi beharko dute zer desgaitasun duten eta zer egokitzapen eskatzen duten.

Puntu honetan adierazitako agiriak aurkezten ez dituztenak ez dira deialdian onartuko. Aski izanen da da dokumentazioaren kopia sinpleak egitea, baina aurkeztutako datuak edo agiriak zuzenak ez-zuzenak edo faltsuak badira, behar diren erantzukizun penal, zibil edo administratiboak eskatuko dira.

3.5. Eskaerak aurkezteko epea luzaezina da.

3.6. Eskabideetan atzematen diren akats materialak edo egitezkoak zuzendu daitezke ofizioz edo interesdunak eskaturik, noiznahi ere.

4. oinarria. Izangaien onarpena eta erreklamazioak.

4.1. Eskabideak aurkezteko epea amaitu ondoren, Mankomunitateko lehendakariak ebazpena emango du onartutako eta baztertutako izangaien behin-behineko zerrenda onartzeko, eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean, Mankomunitateko iragarki-oholean eta bere webgunean argitaratzeko aginduko du. Inor baztertzen ez bada, lehendakariak zuzenean onartu ahal izango du onartuen behin betiko zerrenda, eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.

4.2. Behin-behineko zerrenda Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo hamar egun baliodunen barruan, baztertutako pertsonek, halakorik balego, erreklamazioak aurkeztu ahal izango dituzte eta, hala badagokio, akatsak zuzendu, Bortzirietako Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko Erregistro Orokorrean aurkeztutako idazki baten bidez.

4.3. Erreklamazioak aurkezteko epea igarotakoan, eta erreklamazioak egin ondoren, halakorik balego, Bortzirietako Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko lehendakariak ebazpena emango du onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda onesteko, eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzeko aginduko du. Onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda onartzen duen ebazpenean bertan zehaztuko dira probak hasteko lekua, eguna eta ordua.

4.4. Onartuen zerrendan agertzeak ez du erran nahi bertan ageri direnei aitortzen zaienik betetzen dituztela ebazpen honen bitartez iragartzen den prozeduran eskatutako baldintzak. Hautapen prozedura gainditu ondoren izangaiek aurkeztu beharreko dokumentazioa aztertzen denean egiaztatzen baldin bada ez dutela baldintzaren bat betetzen, interesdunek galduko dituzte prozedura honetan parte hartzeagatik izan ditzaketen eskubide guztiak, deusetan galarazi gabe faltsukeria dela-eta legozkiekeen erantzukizun penal, zibil edo administratiboak.

5. oinarria. Kalifikazio epaimahaia.

5.1. Kalifikazio epaimahaia honako kide hauek osatuko dute:

Lehendakaria: Miguel María Irigoien Sanzberro, Mankomunitateko lehendakaria.

Ordezkoa: Aitor Elexpuru Egaña, Mankomunitateko lehendakariordea.

Epaimahaikidea: Jokin Apezetxea Azkarate, Mankomunitateko gizarte-langilea.

Ordezkoa: Alizia Sagaseta Irigoien, Mankomunitateko gizarte-langilea.

Epaimahaikidea: Edurne Anzizar Ibarra, Malerrekako Gizarte Zerbitzuetako gizarte-langilea.

Ordezkoa: Junkal Otxotorena Sagastibeltza, Leitzako Gizarte Zerbitzuetako gizarte-langilea.

Epaimahaikidea: María Pilar Fagoaga Yanci, Bortzirietako Gizarte Zerbitzuetako familia-langilea.

Ordezkoa: Ana Indaburu Irazoqui, Bortzirietako Gizarte Zerbitzuetako familia-langilea.

Epaimahaikide-idazkaria: Izaskun Gortari Sein, Bortzirietako Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko idazkaria.

Ordezkoa: Jon Etxague Goia, Malerrekako Zerbitzu Orokorren Mankomunitateko idazkaria.

5.2. Epaimahaia hautaprobak egin baino lehen eratu beharko da, eta epaimahaiko kideen gehiengo osoa gutxienez bertaratu beharko da epaimahaia balio osoz eratzeko eta jarduteko.

5.3. Epaimahaiak gehiengoz ebatziko ditu deialdiaren oinarriak interpretatu eta aplikatzearen inguruan sor daitezkeen gai guztiak.

5.4. Epaimahaiak aholkulari adituen laguntza jaso dezake proba guztietan edo haietako batzuetan. Aholkulari horiek beren espezialitate teknikoetan baizik ez dira ariko, eta haietan bakarrik emanen diote laguntza epaimahaiari.

6. oinarria. Oposizio-lehiaketaren nondik norakoak.

6.1. Oposizio-lehiaketa hiru fasetan eginen da. Lehenengo euskara proba eginen da; bigarrenik, oposizio fasea, eta, ondoren, lehiaketa fasea, oinarri hauetan adieraztitako moduan.

6.2. Oposizio-lehiaketa hasiko da onartutako eta baztertutako izangaien behin betiko zerrenda onesten duen lehendakariaren ebazpenarekin, bertan iragartzen den egunean, tokian eta orduan.

Ariketa bakoitza amaitu ondoren, epaimahaiak Mankomunitateko web orrian eta iragarki-taulan argitaratuko ditu lortutako behin-behineko kalifikazioak, eta bi egun balioduneko epea emanen du alegazioak aurkezteko; horiek ebatzi ondoren, egonez gero, web-orrian eta iragarki-taulan argitaratuko dira behin betiko kalifikazioak, hurrengo ariketa egiteko tokia, eguna eta ordua adierazita.

Epaimahaiak aukeran erabaki dezake ariketa bat baino gehiago edo guztiak egun berean egitea.

Agertzen ez diren izangaiak baztertuta geldituko dira.

Hautaprobak egiten diren bitartean, desgaitasun aitortua duten eta eskabidean hala eskatu duten izangaientzat, horiek egiteko behar diren denbora eta baliabideen egokitzapen posible eta beharrezkoak ezarriko dira.

Probak egitean, ezinen da testurik kontsultatu, ezta kalkulagailurik, telefono mugikorrik eta bestelako material teknologikorik erabili ere, tinta urdineko edo beltzeko boligrafoa izan ezik.

7. oinarria. Euskara-proba.

Deialdi honetan eskatzen den mailan (ahozko B2 eta idatzizko B1) euskararen ezagutza egiaztatzen duen titulaziorik ez duten pertsonek eskatutako hizkuntza-maila zehazten duen proba baten bidez egiaztatu ahal izanen dute, Nafarroako administrazio publikoetan euskararen erabilera arautzen duen azaroaren 15eko 103/2017 Foru Dekretuan ezarritakoaren arabera.

Maila-proba hori egin nahi duten izangaiek eskabide-orrian adierazi beharko dute.

Euskarabideak eginen du proba, ahozkoa eta idatzizkoa; kalifikazioa, oro har, gai edo ez-gai izanen da. Kanpoan geratuko dira gai kalifikazioa lortzen ez duten pertsonak.

8. oinarria. Oposizio-aldia.

8.1. Oposizioak hiru proba izango ditu: teorikoa, praktikoa eta gaitasun psikoteknikoko proba. Lehenengo bi probetarako (teorikoa eta praktikoa) plika-sistema erabiliko da.

Oposizio-faseari 70 puntu emango zaizkio gehienez, honela banatuta:

Lehenengo ariketa: proba teorikoa. II. eranskinean agertzen diren gaiei buruzko test motako hainbat galderari erantzun beharko zaie idatziz. Proba horrek ordubeteko iraupena izango du gehienez.

Oker erantzundako galderei 0,25 puntu kenduko zaizkie probaren puntuazio osotik.

Gehieneko puntuazioa 20 puntukoa izanen da. Gutxienez 10 puntu lortzen ez dituzten pertsonak kanpoan geratuko dira.

Bigarren ariketa: proba praktikoa. Kasu praktiko bat edo batzuk garatu beharko dira. Proba horrek gehienez bi orduko iraupena izango du.

Gehienezko puntuazioa 40 puntukoa izango da, eta gutxienez 20 puntu lortzen ez dituzten pertsonak kanpoan geratuko dira.

Hirugarren ariketa: gaitasun psikoteknikoko probak. Proba psikoteknikoan, izangaiak lanpostuaren profil profesiografikoaren eskakizunetara zenbateraino egokitzen diren eta lanpostuaren berezko zereginetara nola egokitzen diren neurtuko da. Proba horiek Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuak edo erakunde horrek izendatzen dituen pertsonek egingo dituzte, eta haien balorazioek epaimahaia lotuko dute. Deialdiko epaimahaiak onartu beharko du hizkuntza-eskakizuna.

Proba honek 10 puntu izango ditu gehienez. 5 puntu lortzen ez dituzten pertsonak kanpoan geratuko dira.

8.2. Ariketa bakoitzerako deialdia deialdi bakar baten bidez eginen da, eta izangaiek nortasun-agiri nazionala (NAN) edo epaimahaiak nahikotzat jotzen duen beste identifikazio-agiriren bat eraman beharko dute. Agertzen ez diren pertsonak kanpoan geratuko dira.

9. oinarria. Lehiaketaldia.

9.1. Izangaiek merezimenduak agiri bidez alegatu eta frogatu beharko dituzte eskabidea aurkezten duten unean, deialdian parte hartzeko eskatuz, 3.3 oinarrian ezarritako baldintzetan, eta, bertzela, ez aurkeztutzat joko dira.

Lehiaketa faseak gehienez ere 30 puntu izanen ditu. Puntuazio hori ez da baztertzekoa izanen, eta honela banatuko da:

A) Prestakuntza akademikoa: lanpostuaren eginkizunekin zerikusia duten eta erakunde ofizialek ematen dituzten prestakuntza-ikastaroak.

–8 eta 19 ordu bitarteko iraupena: 0,50 puntu/ikastaro.

–20 eta 39 ordu bitarteko iraupena: puntu 1/ikastaroa.

–40 ordu baino gehiagoko iraupena: 1,5 puntu/ikastaroa.

8 ordu baino gutxiago irauten duten ikastaroek ez dute puntuaziorik lortuko.

Atal horren baturak ezin izanen du 5 puntu baino gehiago lortu.

B) Egindako zerbitzuak:

a) Etxez etxeko arreta-zerbitzuko familia-langile gisa erakunde publiko batean lanaldi osoan egindako urte bakoitzeko: 3 puntu.

b) Etxez etxeko arreta-zerbitzuko familia-langile gisa erakunde pribatu batean lanaldi osoan egindako urte bakoitzeko: 1,5 puntu.

c) Etxeko enplegatuaren erregimenean etxebizitza batean kontratatutako lanaldi osoko urte bakoitzeko: puntu 1.

d) Mendeko pertsonen edo desgaitasuna duten pertsonen laguntzaile edo zaintzaile gisa zentro soziosanitario publiko edo pribatu batean kontratatutako lanaldi osoko urte bakoitzeko: puntu 1.

Atal horren baturak ezin izanen du 25 puntu baino gehiago lortu.

Alegatutako merezimenduak zerbitzuak eman diren administrazio publikoaren edo erakunde pribatuaren ziurtagiriaren bidez egiaztatu beharko dira, eta ziurtagiri horretan berariaz adierazi beharko dira betetako lanpostuaren izena, lan egindako denbora eta lanaldiaren iraupena. Benetan emandako zerbitzuak onartuko dira, edozein dela ere kontratazio-araubidea, behin-behinekoa edo finkoa.

Erakunde pribatuetan emandako zerbitzuen kasuan, arestian aipatutako dokumentazioaz gain, erakunde horietan egindako eginkizunen ziurtagiria ere aurkeztu beharko da.

Merezimendu gisa baloratzeko aurkeztu diren eta goian aipatutako baldintzak berariaz jasota ez dituzten dokumentu guztiak ez dira kontuan hartuko balorazio hori egiteko.

Egiaztatutako esperientzia-denborak urte osoak betetzen ez dituenean edo lanaldi osoko lana egiten ez duenean, dagokion proportzionaltasuna lortuko da.

Proba guztiak gainditu dituzten izangaiei bakarrik baloratuko zaizkie merezimenduak.

9.2. Epaimahaiak edozein unetan eskatu ahal izanen ditu lehiakideek alegatutako merezimenduei buruzko argibideak eta datu osagarriak.

9.3. Lehiaketa-fasea amaitzean, Mankomunitateko iragarki-taulan argitaratuko da izangai bakoitzak lortutako puntuazioa.

Lehiaketa-fasean lortutako puntuazioa oposizio-fasean lortutako guztizkoari gehituko zaio, eta, horrela, oposizio-lehiaketaren guztizko puntuazioa lortuko da.

9.4. Merezimenduen balorazioaren kalifikazioen aurka alegazioak aurkeztu ahal izanen dituzte izangaiek, bi egun balioduneko epean.

10. oinarria. Probak gainditu dituztenen zerrenda eta agiriak aurkeztea.

10.1. Izangaien kalifikazioa amaitu ondoren, epaimahaiak gainditu dutenen zerrenda argitaratuko du iragarki-taulan, lortutako puntuazio osoaren arabera, eta gainditu duen izangaiaren aldeko izendapen-proposamena eginen du.

Berdinketarik gertatuz gero, oposizio-faseko bigarren ariketan puntuaziorik handiena lortzen dutenen alde ebatziko da. Berdinketak bere horretan jarraitzen badu, deialdi honetako 8. oinarriko lehenengo eta hirugarren ariketetan lortutako puntuazioa hartuko da kontuan, hurrenkera honetan, eta, azkenik, berdinketa-egoerak jarraitzen badu, zozketa publikoa eginen da.

10.2. Kalifikazio epaimahaiak erreklamazioak ebatzi ondoren, Bortzirietako Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko iragarki-oholean argitaratuko ditu parte hartzaile guztien behin betiko puntuazioak, eta hautagai-zerrenda lehendakariari bidaliko dio, lortutako puntuazioaren arabera ordenatuta eta espediente osoarekin batera, ebatzi eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzeko.

Gainditu duten gainerako pertsonak zerrenda batean sartuko dira, lortutako puntuazioaren arabera, Mankomunitateak egin ditzakeen kontratazioetarako, Mankomunitateak ematen dituen zerbitzuen esparruan sortzen diren premien arabera, deialdi honen 12. oinarrian xedatutakoarekin bat etorriz.

10.3. Izendatzeko proposamena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo 30 egun naturalen barruan, izangaiak honako agiri hauek aurkeztu beharko dizkio Mankomunitateari:

a) Nortasun Agiri Nazionalaren (NAN) fotokopia konpultsatua edo izangaiaren nazionalitatea eta nortasuna egiaztatzen duen agiri baliokidea.

b) Deialdi honen bidez bete beharreko lanpostua betetzeko behar diren titulazioen fotokopia konpultsatua.

c) Medikuaren ziurtagiri ofiziala, interesdunak karguari dagozkion eginkizunak betetzea eragozten dion gaixotasunik edo akats fisiko edo psikikorik ez duela egiaztatzen duena.

Desgaitasuna alegatu duten izangaiek, gainera, desgaitasuna deialdiaren xede den lanpostuarekin bateragarria dela egiaztatzen duen agiria aurkeztu beharko dute, balioespen- eta orientazio-talde eskudunek luzatua.

d) Zinpeko edo hotsandiko aitorpena, funtzio publikoak betetzeko ezgaituta edo etenda ez dagoela eta herri-administrazio baten zerbitzutik bananduta ez dagoela adierazten duena.

e) Sexu Delitugileen Erregistro Zentralaren ziurtagiri negatiboa, abenduaren 11ko 1110/2015 Errege Dekretuan arautua.

f) Nafarroako Foru Erregimena errespetatzeko, Konstituzioari eta legeei men egiteko eta karguari dagozkion betebeharrak zintzo betetzeko zina edo promesa.

Izangaia deialdia egin duena ez den Nafarroako Administrazio Publikoko langile finkoa bada, bere aurreko Administrazioaren espediente pertsonalean jasotako inguruabar eta aurrekari guztiak egiaztatzen dituen ziurtagiria aurkeztu beharko du, besteak beste, sartzeari, antzinatasunari, mailari, administrazio-egoerei eta abarri buruzkoak.

10.4. Ezarritako epearen barruan, eta behar bezala justifikatutako ezinbertzeko kasuetan izan ezik, interesdunak ez baditu agiri horiek aurkezten, ezin izanen da lan-kontratua formalizatu, eta jarduera guztiak baliogabetuta geratuko dira, hasierako eskabidean egon zitekeen erantzukizunari kalterik egin gabe.

10.5. Aurreko paragrafoan aurreikusitako kasuan, Mankomunitateak deialdi honetako 10.2. oinarrian aipatutako zerrendan dauden izangaiekin beteko du baja, hala badagokio.

11. oinarria. Izendatzea eta lanpostuaz jabetzea.

11.1. Hautaketa-prozesua amaituta, eta gainditu duen izangaiak aurrekoan aipatutako agiriak aurkeztuta, Bortzirietako Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko lehendakariak Mankomunitate horretako funtzionario izendatzea erabakiko du, familiako langile lanpostua betetzeko.

11.2. Izendapen hori Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.

11.3. Izendatutako izangaiak hilabeteko epea izanen du bere lanpostuaz jabetzeko, izendapena jakinarazten zaionetik zenbatzen hasita. Adierazitako epean, eta behar bezala justifikatutako ezinbertzeko kasuetan izan ezik, lanpostuaz jabetzen ez bada, Bortzirietako Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko funtzionario izateko eskubide guztiak galduko ditu. Kasu horretan, deialdi honen 10.5 oinarrian ezarritakoari jarraituko zaio.

Izendapen hori Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.

12. oinarria. Aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrendak kudeatzea.

12.1. Nafarroako Administrazio Publikoetan sartzeko Erregelamenduaren 42. artikuluan xedatuarekin bat, eta deialdi honen 1.1 oinarrian ezarriarekin bat, aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrenda prestatuko da, hautapen prozesua gainditu eta lanposturik lortzen ez duten izangaiekin. Era berean, oposizioko lehen ariketa gainditu duten pertsonekin (20 puntu edo gehiago), deialdi honen xede den lanpostua aldi baterako kontratatzeko hautagaien bertze zerrenda bat eratuko da, sor daitezkeen balizko beharretarako.

Lortutako azken puntuazioak erabakiko du zein den ordena aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrendan.

Esan beharra dago, Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutua onesten duen abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuaren zazpigarren xedapen gehigarriak ezartzen duenaren arabera, familia-langileen aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrendetatik deitzeko, hiru lanpostutatik bat, lehenbizikoa, zerrenda horretan dauden eta ehuneko 33ko desgaitasuna edo handiagoa duten izangaientzat erreserbatuko dela, hautaprobak gainditu badituzte eta frogatzen badute desgaitasun hori bateragarria dela bete beharreko lanarekin eta eginkizunekin.

12.2. Kontratazio zerrendek bost urte iraunen dute, salbu eta epe laburragoan agortzen badira edo beste deialdi bat egiten bada.

12.3. Deia.

Gainditu duten izangaien kontratazioa, oro har, eginen da zerbitzuaren beharren arabera banakako deiak egin ondotik.

Zerrendetan dauden pertsonen aldi baterako kontratazioa eginen da kontratazio hori premiazkoa den ala ez kontuan hartuta. Horretarako, bi deialdi-mota bereizten dira:

–Deia, premiazkoa ez den kasuetan.

–Deia, urgentziazko kasuetan.

Deialdi bakoitza idatziz jasoko da, eta zein egoeratan, zein egunetan eta ordutan egin den adieraziko da.

A) Deia, premiazkoa ez den kasuetan

A.1. Kontratazioa 48 ordutik gorako epean egin badaiteke eta/edo ordezkapena eginen duen pertsonak prestakuntza jasotzeko aukera badu. Prestakuntza hori ordeztuko den pertsonari etxez etxeko zerbitzua ematen laguntzea izango da, artatu beharreko kasuei dagokien ikaskuntza egiteko.

Dei egiten den unean zerrendetan lan egiteko prest daudenei eginen zaie dei, izangaiari eskaintzaren berri emanez, honako bitarteko hauek erabiliz, hurrenkera honetan eta eskuragarritasunaren arabera:

–Telefono mugikorra.

–Telefono bidezko mezularitza (whatsapp edo SMS).

–Helbide elektronikoa.

–Telefono finkoa.

Horretarako, izangaiek adierazitako zenbaki eta helbideak erabiliko dira, eta haiek arduratu beharko dira etengabe eguneraturik edukitzeaz.

A.2. Izangai bati kontratua telefonoz eskaintzen zaionean, gutxienez bi dei eginen zaizkio, ordubeteko aldearekin, gutxienez, eta emandako komunikabideen bitartez.

A.3. Izangaiari gehienez ere bi egun balioduneko erantzun-denbora emango zaio, azken komunikaziotik edo, hala badagokio, komunikatzeko azken saiakeratik zenbatzen hasita; epe hori igaro eta erantzunik jaso ez bada, eskaintza baztertu dela ulertuko da, justifikatutako arrazoirik gabe.

Izangaia ezin bada aurkitu, zerrendako hurrengoarekin edo hurrengoekin jarriko da harremanetan, eskainitako lanpostua edo lanpostuak bete arte, eta egindako eskaintzaren gaineko eskubide guztiak galduko dira.

A.4. Aldi baterako kontratatuko den pertsonak zaindu beharreko kasuak ikasteko saio bat egingo du ordeztuko den pertsonarekin batera; horretarako, ordezkapena egin aurretik, elkarrekin joango dira zerbitzua emango den etxeetara.

B) Deia, urgentziazko kasuetan.

Kontratazioa egun berean eta/edo 24-48 ordu baino gutxiagoko epean egin behar bada, eta ordezkapena eginen duen pertsonak prestakuntza jasotzeko aukerarik ez badu.

Egoera horietan, larrialdia dela-eta ordeztu behar den langilearen azken ordezkapena egin duen pertsonari deituko zaio.

Kasu horretan, ordezkapenerako gehieneko epea hamabost egunekoa izango da; ordezkapen hori denbora gehiagoz luzatuko dela aurreikusten bada, premiazkoak ez diren kasuetarako aurreikusitako ohiko deia eginen da, izangaien lehentasun-hurrenkeraren arabera.

C) Deiak, erditzearen, adopzioaren edo harreraren lizentzia kasuetan.

1. Erditzearen, adopzioaren edo harreraren lizentzia hartzeko ezarrita dagoen epearen barruan aldi baterako kontratu bat sinatzeko deia jaso eta kontratua onartzen duten izangaiei lanpostu hori erreserbatuko zaie lanean benetan hasten diren arte, orduan sinatuko baitute kontratua.

2. Kontratua onartzen ahalko dute, bakar-bakarrik, baldin eta, kontratuak ustez izanen duen iraupena ikusita, aukera badute lanpostuan benetan hasteko.

3. Lanpostuan sartuko dira erditzearen, adopzioaren edo harreraren lizentziarako ezarritako epea bukatzen den egunean, edo lehenago, interesdunak eskatzen badu, baina betiere erditu ondoren amarentzat edo beste gurasokidearentzat ezarritako nahitaezko atsedenaldia bukatuta.

4. Horrelakoetan, erditzea, adopzioa edo harrera gertatu izan ez balitz lanpostuan hasiko zatekeen egunetik lanpostuan benetan hasten den egunera bitarteko epea Administrazioan egindako zerbitzu gisa onartuko zaio. Aldi hori onartuko zaio kontratua sinatzen baldin badu, eta ondorioak izanen ditu lanpostuan hasten den unetik aurrera.

D) Deia egitean sor daitezkeen bestelako egoera bereziak.

1. Langile bat haurdunaldiko bajagatik eta/edo erditzearen lizentziagatik ordezteko kontratatzen diren izangaiek kontratu bat baino gehiago pilatzen ahalko dituzte bata bestearen atzetik etenik gabe, langilea berriz ordeztu beharra baldin badago edoskitzearen ondoriozko arriskuagatik edo edoskitzealdiak metatzeagatik, edo oporrengatik, bai eta, aipatutako egoera horiek bukatu eta 15 egun balioduneko epearen barrenean, ordezturiko langilea seme-alabak zaintzeko eszedentzia bereziaren egoerara igarotzen bada.

2. Laneko baja dela-eta langile bat ordezteko aldi baterako kontratazioren bat egin bada, eta horri alta ematen bazaio eta altaren ondoren oporrak hartzea eskatzen badu, laneko baja betetzeko kontratatutako pertsona berak ordezkatu ahal izanen du.

12.4. Kontrataziorako prestasuna.

12.4.1. Kontratazio zerrendetan dauden izangaiek edozein unetan kontratatzeko prest egon beharko dute, salbu eta kontratu harremana hasteko egunean eskuragarri ez egoteko arrazoi hauetakoren bat gertatzen bada:

a) Lanean aritzea.

b) Gaixotasun baten ondoriozko baja-egoeran egotea.

c) Kargu politiko baterako edo ordezkaritza kargu baterako izendatua edo hautatua izatea, eta, horren ondorioz, bere eginkizunetan aritzeko bateraezintasuna izatea, administrazio publiko batean izendapen libreko postu batean aritzeko aukeratua izatea, edo Gorte Nagusiek edo parlamentu autonomiko batek aukeratua izatea konstituzio organoetan parte hartzeko edo ganbera batek hautatu beharreko beste postu batean aritzeko.

d) Ezkontzearen edo bikote egonkor izatearen ondorioz dagokion lizentzia gozatzen ari direnean, arau honekin bat: otsailaren 9ko 11/2009 Foru Dekretua, Nafarroako Administrazio Publikoetako funtzionarioen opor, lizentzia eta baimenen erregelamendua onesten duena.

e) Otsailaren 9ko 11/2009 Foru Dekretuan ezarritako epean bigarren gradura arteko odol edo ezkontza bidezko ahaideren bat hiltzen denean edo gaixotasun larriren bat duenean.

f) Amatasun, aitatasun edo adopzio zein harrera kasuetan, otsailaren 9ko 11/2009 Foru Dekretuan ezarritako epean.

g) Hiru urtetik beherako haur bat zaintzen egotea, edo seme-alabak zaintzeko eszedentzian.

h) Legezko zaintza dela eta, zuzenean zaintzea desgaitasun fisikoa, psikikoa edo sentsoriala duen pertsona bat, %33ko edo hortik gorako minusbalioa duena, eta lan ordaindurik ez duena. Hori frogatzeko, egoki diren frogagiriak aurkeztu beharko ditu.

i) Bere kargura izatea bigarren gradura arteko odol edo ezkontza bidezko ahaideren bat, bere kasa bizitzeko gauza ez dena adinagatik (65 urtetik gorakoa), istripuagatik edo gaixotasunagatik, eta lan ordaindurik egiten ez duena. Hori frogatzeko, egoki diren frogagiriak aurkeztu beharko ditu.

j) Izangaiak hala erabakitzen duenean, urtebetez genero indarkeriaren biktima izatearen ondorioz.

k) Erakunde ofizial baten beka bat jasotzen hasi denean.

l) Kontratazio-egunean bertaratzeko aukerarik ez izatea justifikatzen duen arrazoiren batengatik (bidaia programatua, mediku-hitzordua eta antzekoak).

12.4.2. Aipatutako prestasun ezaren egoeraren batean dauden izangaiek frogatu egin beharko dute egoera hori, kontratua eskaintzeko deia jaso eta biharamunetik hasita hiru egun balioduneko epean.

Alegatutako egoera frogatzen ez badu horretarako ematen zaion epean, eskainitako kontratuari bidezko arrazoirik izan gabe uko egiten diola ulertuko da deiaren egunetik hasita.

Era berean, hautagaiak edozein unetan jakinarazi ahalko dio Bortzirietako Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateari prestasunik ez izateko edozein kausatan dagoela, eta jakinarazpena egiten den unean egiaztatu beharko du.

12.4.3. Gorago deskribatutako edozein egoeratan dagoela alegatzen duen pertsona lanerako prest ez dagoela adieraziko du lan-eskaintza egin zitzaion egunetik edo kontratazio-eskaintzarik izan gabe prest ez egotearen arrazoietako batean zegoela jakinarazi eta egiaztatu zuenetik, eta une horretatik aurrera zerrendan ordena mantenduko du egoera horretan dagoen bitartean. Hala ere, kontuan hartu beharko da 12.8 oinarrian ezarritako irizpidea, aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrendak eguneratzeari buruzkoa, lan-aukerak sustatzeko eta hobetzeko neurri gisa.

12.4.4. Izangaiak eska dezake prestasun ezaren egoerari bukaera ematea, eta, horretarako, organo eskudunari komunikatu eta frogatuko dio alegatutako egoera bukatu dela. Organo eskudunari eskatzen dion unetik izanen da eraginkorra prestasuna. Jakinarazpen hori egiten ez den bitartean, ez zaie lanposturik eskainiko.

12.4.5. Artikulu honetan aurreikusitako komunikazioak Bortzirietako Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatearekin info@bortziriakgz.eus posta-kontuaren bidez edo Mankomunitatearen erregistroan eskabide orokorraren bidez eginen dira.

12.5. Zerrendatik kanporatzea.

12.5.1. Deia eragin duen zerrendatik kanpo geratuko dira honako egoera hauetakoren batean dauden izangaiak:

a) Betebehar orokorrak eta titulazioari lotutakoak ez betetzea, ezta lanpostuan aritzeko beharrezkotzat jotzen diren gainerako baldintzak ere.

b) Lanbidean jarduteko edo eginkizun publikoetan aritzeko desgaitua izatea, edo Berriozarko Udaletik edo edozein administrazio publikotatik diziplinako espediente baten bidez baztertua izatea, egoera horrek irauten duen bitartean.

c) Probaldia ez gainditzea, zerbitzuaren arduradunaren txosten arrazoitua eta langileen ordezkariekiko adostasuna badaude.

12.5.2. Honako hau izanen da zerrendatik kanporatzeko prozedura:

Kanporatzeko kausaren bat dagoela jakinez gero, kasuan-kasuan eskumena duen organoak aginduzko txostena eginen du, eta 10 eguneko epean entzutea eman ondoren, bidezkoa denean, kanporatzeko proposamena igorriko dio Bortzirietako Gizarte Zerbitzuen Mankomuniateko lehendakariari.

Lehendakariak emanen du izangaiak kanporatzeko ebazpena, aurreko apartatuetan ezarritako arrazoiekin bat.

Kanporatzeko ebazpena interesdunari jakinaraziko zaio gehienez ere 10 eguneko epean, eta espresuki adieraziko zaio kanporatzearen arrazoia.

Kanporatzeko prozedura tramitatu bitartean, ulertuko da pertsona ez dagoela eskuragarri kontratatzeko.

12.6. Lehentasun ordena.

1. Kasuan kasuko kontratuak amaitzean, pertsona bakoitzak azkeneko kontratua sinatu aurretik zerrendan zeukan tokiari eutsiko dio.

2. Egoera hauetakoren batean dauden izangaiek zerrendan duten tokia galdu eta azken postura pasako dira:

a) Eskainitako lanpostuari arrazoirik gabe uko egitea / uko egitea eskainitako bi lan eskaintzari.

b) Dei egin eta lanpostua onartu ondotik, kontratua sinatzen ez badute.

c) Sinatutako kontratuari uko egitea.

d) Kontratatzeko deitzea eta ezinezkoa izatea izangaiarekin harremanetan jartzea hark emandako bitartekoen bidez, gutxienez 6 aldiz saiatuta 2 hilabeteko epean.

Lehentasun hurrenkera galdu bada aurreko paragrafoan ezarritako arrazoiarengatik, eta berriz ere ezinezkoa bada deskribatutako moduan harremana izatea, izangaia prestasun ezaren egoerara igaroko da kontrataziorako, 6 hilabeterako.

Aldi hori iraganda, eskatuko du berriz ere lan egiteko prest egoerara igarotzea. Jakinarazpen hori egiten ez den bitartean, ez zaio lanposturik eskainiko.

12.7. Kontratudunak Gizarte Segurantzaren araubide orokorrean sartuko dira eta hartan kidetuko; beraz, haien kargura izanen dira dagokien kuota eta Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren atxikipena, behar diren kopuruetan.

12.8. Aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrendak urtean behin eguneratuko dira, Bortzirietako Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko lehendakariaren ebazpen bidez. Eguneratze hori irizpide honen arabera egingo da: kontrataziorako izangaien zerrendan agertzen den pertsona batek hiru aldiz egiten badu ordezkapen bat, pertsona horrek postu bat igoko du zerrendan, baldin eta aurreko postuan dagoen pertsonak ez badu Mankomunitatean zerbitzurik eman aurreko urtean.

13. oinarria. Bertze erakunde batzuetan zerbitzuak emateko aukera.

Idatziz eskatzen den kasuetan eta Bortzirietako Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko lehendakariak horretarako baimena ematen badu, aldi baterako kontrataziorako zerrendetan dauden pertsonei dei egin ahal izango zaie Mankomunitatea osatzen duten udaletako baten titularrak diren zentru publikoetan zerbitzuak emateko.

14. oinarria. Datuen babesa.

2016/679 (EB) Erregelamenduaren (DBEO) 13. artikuluan ezarritakoari jarraituz, izangaiei ondokoa jakinarazten zaie:

–Bortzirietako Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatea da izangaiek emandako datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna.

–Datuen tratamenduaren xedea da langileak hautatzea eta deialdiko lanpostua betetzea.

–Oinarri juridikoa honako hau da: DBEOren 6.1.b) artikulua, kontratu bat gauzatzeko behar den tratamendua, interesduna kontratu horren parte bat denean, edo berak eskatuta kontratu aurreko neurriak aplikatzeko beharrezkoa dena, eta DBEOren 6.1.c) artikulua, tratamenduaren arduradunari aplikagarri zaion legezko betebehar bat betetzeko behar den tratamendua.

–Datuak zein xedetarako bildu diren, xede hori lortzeko beharrezkoa den denbora guztian gordeko dira, bai eta deialdiaren edo datuen tratamenduaren ondorioz izan daitezkeen erantzukizun guztiak zehaztu ahal izateko ere. Artxiboen eta dokumentazioaren gaineko araudian ezarritakoa aplikatuko da (Nafarroako Toki Entitateen agiriak ebaluatu eta ezabatzeko jarraibideak).

–Datuen komunikazioa eginen da legeak aurreikusitako kasuetan (5/2015 LED, urriaren 30ekoa), Bortzirietako Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko iragarki-taulan eta webgunean argitaratzea barne.

–Titularrek eskubidea izanen dute datuak eskuratzeko, zuzentzeko, deuseztatzeko, tratamendua mugatu, kontra egiteko eta datuak eramateko, udal bulegoetara joaz edo egoitza elektronikoaren bitartez.

–Mankomunitateko bulegoetan edo Bortzirietako Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatearen webgunearen bidez erabil ditzakete sartzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, mugatzeko, aurka egiteko eta eramateko eskubideak. Era berean, Datuak Babesteko Espainiako Agentzian (aepd.es) erreklamazioa aurkezteko eskubidea dute, tratamendua indarrean dagoen araudiarekin bat ez datorrela uste badute.

15. oinarria. Errekurtsoak.

15.1. Deialdi honen, bere oinarrien eta bere egintzen aurka, honako errekurtso hauetakoren bat aurkez daiteke zuzenean:

1. Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, zuzenean, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko agindu bereko organo eskudunaren aurrean, bi hilabeteko epean, jakinarazpena edo argitalpena egin eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.

2. Aukerakoa da gora jotzeko errekurtsoa jartzea Nafarroako Administrazio Auzitegian, jakinarazpena edo argitalpena egin eta hurrengo hilabeteko epean.

3. Aukerakoa da berraztertzeko errekurtsoa jartzea Mankomunitate honetan, hilabeteko epean, jakinarazpena edo argitalpena egin eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.

15.2. Kalifikazio epaimahaiaren egintzen aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Bortzirietako Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko lehendakariari, errekurritutako egintza edo erabakia jakinarazi eta hurrengo hilabetearen barruan.

Etxalarren, 2022ko martxoaren 30ean.–Lehendakaria, Miguel María Irigoien Sanzberro.

I. ERANSKINA

Familia-langilearen deialdian parte hartzeko eskaera (PDFa).

II. ERANSKINA

Oposizioa egiteko gai-zerrenda

1.–15/2006 Foru Legea, abenduaren 14koa, Nafarroako Gizarte Zerbitzuei buruzkoa. Atariko titulua xedapen orokorrak. II. titulua. Gizarte-zerbitzuen sistema. I. kapitulutik V. kapitulura.

2.–39/2006 Legea, abenduaren 14koa, Autonomia Pertsonala Sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzkoa. Atariko titulua. Xedapen orokorrak. I. Titulua. Autonomiarako eta mendekotasuna artatzeko sistema. Ii. kapitulua: Autonomiaren aldeko eta mendetasunari arreta eskaintzeko sistemaren prestazioak eta zerbitzuen katalogoa. III. kapitulua. Mendekotasuna eta haren balorazioa. IV. kapitulua. Eskubidea aitortzea.

3.–Bortzirietako Gizarte Zerbitzuak. Etxez etxeko arreta zerbitzua arautzen duen ordenantza.

4.–Autonomia Sustatzeko eta Mendetasun-Egoeran dauden Pertsonak Zaintzeko Programa, oinarrizko gizarte zerbitzuen esparruan. Etxez etxeko arreta zerbitzua. Definizioa. Hartzaileak. Arreta behar duten egoerak.

5.–Etxez Etxeko Arreta Zerbitzuko familia-langilea: eginkizunak eta lanaren ezaugarriak. Etika profesionala oinarrizko gizarte zerbitzuen esparruan, informazio konfidentzialaren erabilera.

6.–Familiako langilearen komunikazioa eta gizarte-trebetasunak lanbide-jardunean. Gatazka-egoerak maneiatzea. Talde-lana gizarte-zerbitzuen esparruan.

7.–Adinekoak. Ezaugarri eta aldaketa garrantzitsuenak maila fisiko, psikiko eta sozialean. Gaixotasun ohikoenak. Etxeko arreta zerbitzuak artatu ditzakeen egoerak.

8.–Ezintasun Fisiko, psikiko eta sentsorialak. Ezaugarri eta premia garrantzitsuenak. Etxeko arreta zerbitzuak artatu ditzakeen egoerak.

9.–Ohitura osasungarriak, elikadura eta elikadura, ariketa fisikoa eta loa. Istripuen prebentzioa. Lehen sorospenak. Norberaren zaintzarako, mugikortasunerako, elikadurarako eta etxea egokitzeko laguntza teknikoak aplikatzea (etxebizitzaren egokigarritasuna).

10.–Paziente terminalaren arreta. Etxez etxeko arreta zerbitzuaren arreta eta laguntza heriotza prozesuan. Familia-langilearen zeregina, erabiltzailearekiko eta senideekiko harremana. Doluaren arreta.

Iragarkiaren kodea: L2204743