43. ALDIZKARIA - 2022ko martxoaren 1a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

30/2022 FORU AGINDUA, otsailaren 11koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, aldizka ordaintzen diren zuzeneko laguntza ekonomikoen deialdia onesten eta behar den gastua egitea baimentzen duena, 2022rako, langileen lana eta familia bateratzeko neurri osagarri gisa, langile horiek eszedentzian daudenean lehen graduko ahaideak, adingabeak eta helduak zuzenean, jarraian eta etengabe zaintzeko, eritasunagatik eta/edo istripuagatik. DDBN identifikazioa: 610365.

Eskubide Sozialetako kontseilariaren maiatzaren 12ko 159/2020 Foru Aginduaren bidez oinarri arautzaileak onetsi ziren, besteak beste, aldizka ordainduko diren laguntza ekonomikoak zuzenean emateko 2020tik 2023ra bitarteko urteetarako, langileen laneko eta familiako bizitza bateratzeko neurri osagarri gisa, langile horiek eszedentzian daudenean lehen graduko ahaideak, adingabeak eta helduak zuzenean, jarraituan eta etengabe zaintzeko, eritasunagatik edo istripuagatik.

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziak, besteak beste, honako eginkizun eta helburu hauek ditu: Familiari, Haurrei eta Nerabeei Laguntzeko II. Planean aipatzen diren jarduketak koordinatu, bultzatu eta ebaluatzea, bai eta familiarentzako programak sustatu, koordinatu eta kudeatzea eta horien jarraipena egitea ere.

Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legeak Nafarroako Aurrekontu Orokorren kargura ematen diren dirulaguntzei aplikatzen ahal zaien araubide juridiko orokorra ezartzen du, onura publikoko edo gizarte intereseko jarduerak sustatzeko helburua duten kasuetarako.

Gobernuaren 2020ko apirilaren 1eko erabaki baten bidez baimendu zen laguntza hauek banakako ebaluazioaren bidez ematea; hau da, eskaerak aurkezten diren ordenari jarraituz tramitatu eta ebatziko dira espedienteak, aurrekontuetan horretarako kreditua dagoen bitartean. Deialdi bakoitzerako erabilgarri dagoen aurrekontu-dirua agortzen denean, eskaerak ezetsi eginen dira.

Espedienteko txosten teknikoek eta juridikoek adierazten dute, hurrenez hurren, dirulaguntza hauek egokiak eta gizarte interesekoak direla eta oinarri arautzaileak legezkoak direla.

Horrenbestez, Nafarroako Gobernuari eta Lehendakariari buruzko abenduaren 3ko 14/2004 Foru Legearen bidez eta Eskubide Sozialetako Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 30eko 268/2019 Foru Dekretuaren bidez esleitu dizkidaten eskudantziak erabiliz,

AGINTZEN DUT:

1. Aldizka ordaintzen diren laguntza ekonomikoak zuzenean emateko deialdia onestea, 2021. urterako, langileen laneko eta familiako bizitza batera eramateko neurri osagarri gisa, langile horiek eszedentzian daudenean lehen graduko ahaideak, adingabeak eta helduak zuzenean, jarraian eta etengabe zaintzeko, eritasunagatik eta/edo istripuagatik, Eskubide Sozialetako kontseilariaren maiatzaren 12ko 159/2020 Foru Aginduaren bidez onetsitako oinarri arautzaileei jarraituz.

2. 700.000 euroko gastua baimentzea 2022ko gastu-aurrekontuko “Kontziliaziorako laguntzak” izeneko 920006 93300 4809 231507 partidaren kargura.

3. Dirulaguntza bakoitzari dagozkion zenbatekoak ezartzea. Honako hauek izanen dira 2022. urterako:

a) 645,50 euro hilean, Eskubide Sozialetako kontseilariaren maiatzaren 12ko 159/2020 Foru Aginduaren 1. eranskineko 2.1 oinarriko a) eta b) letretan jasotako kasuetan. Foru agindu horren bidez familiaren esparrurako zenbait laguntza emateko oinarri arautzaileak onetsi dira 2020tik 2023ra bitarteko urteetarako.

b) 450 euro hilean, Eskubide Sozialetako kontseilariaren maiatzaren 12ko 159/2020 Foru Aginduaren 1. eranskineko 2.1 oinarriko c), d), e) eta f) letretan jasotako kasuetan. Foru agindu horren bidez familiaren esparrurako zenbait laguntza emateko oinarri arautzaileak onetsi dira 2020tik 2023ra bitarteko urteetarako.

4. Eskaera guztiei erantzuteko aurrekontu nahikorik ez badago, baimendutako gastua handitzen ahalko da, 350.000 euro gehituz, dagokion aurrekontu gehikuntzaren bidez. Zenbateko hori erabili ahal izateko, kreditu gehigarria baimendu beharko da Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 31. artikuluan adierazten diren egoeraren bat gertatzen delako. Gastu gehigarriaren igoera baimendu eta argitaratzeak ez dakar eskaerak aurkezteko beste epe bat irekitzea, ezta ebazpena eman eta jakinarazteko gehieneko epearen kontaketa berriz hastea ere.

5. Foru agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean argitara dadila agintzea.

6. Foru agindu honen kontra, gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahalko da, Nafarroako Gobernuari zuzendua, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hilabeteko epean.

7. Foru agindu hau igortzea Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako Familiaren eta Adingabeen Zuzendariordetzara eta Eskubide Sozialetako Departamentuko Kontabilitate Zentrora eta Idazkaritza Tekniko Nagusira, baita Dirulaguntzen Datu Base Nazionalera ere, behar diren ondorioak izan ditzan.

Iruñean, 2022ko otsailaren 11n.–Eskubide Sozialetako kontseilaria, M.ª Carmen Maeztu Villafranca.

Iragarkiaren kodea: F2202278