259. ALDIZKARIA - 2022ko abenduaren 27a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

EGONKORTZE-PROZESUA, Gizarte Zerbitzu Publikoak Kudeatzeko Nafarroako Fundazioak (Gizain Fundazioa) kudeatzen duen Adingabeentzako Behaketa eta Harrera Zentroko (Belosoko ABHZ) gizarte-hezitzaile lanpostu baterako.

1.–Xedea.

Argitalpen honen xedea da aditzera ematea Adingabeentzako Behaketa eta Harrera Zentroko (Belosoko ABHZ) gizarte-hezitzaile lanpostu bat egonkortzeko prozesuaren ezaugarriak eta, orobat, 2023ko lehenengo seihilekoan gauzatuko den hautaketa-prozesuaren fase bakoitza tramitatzeko epeak, honako legedian xedatutakoa betetzeko: 20/2021 Legea, abenduaren 28koa, Enplegu publikoan dagoen behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriena; eta 19/2022 Foru Legea, uztailaren 1ekoa, zeinaren bidez neurriak hartzen baitira Nafarroako Administrazio Publikoetan egonkortze-prozesuak gauzatzeko, Enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legearen ondorioz.

2.–Egonkortze-prozesu honen xede den lanpostuaren deskribapena.

Gizarte-hezitzaile lanpostu bat da, Adingabeentzako Behaketa eta Harrera Zentroan (Belosoko ABHZ) aritzeko, %100eko lanaldiarekin, asteburuko/gaueko txandan. Eginkizun hauek izanen ditu:

–Identifikazio eredua aplikatzea, egungo gizartean integratzeko behar diren rolak betetzeari eta portaera arauei dagokienez.

–Aldi baterako zaintza egoeran bizi diren adingabeen balorazioa, orientazioa eta diagnostikoa egitea, legez esleitzen zaizkion eta gizarte-zerbitzuen zorroan ezartzen zaizkion eskumenen arabera.

–Adingabeen premia fisikoak, psikologikoak, hezkuntzakoak, familiakoak eta emozionalak hautematea eta horiei erantzutea.

–Banakako hezkuntza programak egiten parte hartzea.

–Esku-hartzeari buruzko informazioa biltzea (jarraipen egunkaria).

–Banakako hezkuntza programak praktikan jartzea.

–Ezarritako helburuei heltzeko jarduerak, baliabideak eta hezkuntza tresnak proposatzea.

–Erantzunen, baliabideen eta konponbideen bilaketa aktibatzea, behar diren egoeretan.

–Eguneroko bizitzako jarduerak ezarritako hezkuntza helburuen arabera antolatzea.

–Taldearekin batera, esku-hartze koherente partekatu bat ezartzea, eta hezkuntza taldearen esku hartzeko eredua zehaztea.

–Adingabeen eta haien familien historia ezagutzea.

–Talde teknikoari familien jarraipenean eta esku-hartzean laguntzea.

–Adingabe bakoitzaren bilakaera akademikoaren jarraipena egitea eta laguntzea, ikastetxeekin koordinatuta.

–Adingabe bakoitzaren osasun alderdien jarraipena eta laguntza egitea, osasun baliabideekin koordinatuta.

–Bere gaitasun profesionalarekin bat datorren beste edozein funtzio.

Lanpostu hori betetzen duen pertsonari aplikatuko zaizkion baldintzak Gizain Fundazioaren hitzarmen kolektiboan jasotakoak dira (2. taldea).

3.–Prozesuaren ezaugarriak.

19/2022 Foru Legearen 5.3 artikuluan ezarritakoaren arabera, lanpostuak 20/2021 Legearen 2.1 artikuluko baldintzak betetzen dituenez gero, oposizio-lehiaketa bidez bete beharra dago.

Oposizioak bi fase izanen ditu: 60 puntuko oposizioaldi bat eta 40 puntuko lehiaketaldi bat.

-Oposizioaldian ariketa teoriko-praktiko bat ebatzi beharko da, eta haren barnean sartuko dira test erako 10 galdera eta garatu beharreko kasu teoriko-praktiko bat; osotara, 2 orduko iraupena izanen du:

  • Testa (galdera bakoitzeko 3 erantzun alternatibo izanen dituena) eduki hauekin lotua izanen da:
    • Haurrak eta nerabeak babesteko Nafarroako Gobernuaren II. eskuliburua (1. liburukiko 10. puntua eta 2. liburukiko 1. puntutik 7.era bitarte, biak barne).
    • 12/2022 Foru Legea, maiatzaren 11koa, Haur eta nerabeei arreta eta babesa eman eta haien familiak, eskubideak eta berdintasuna sustatzekoa (I. titulua eta II. titulua).
  • Kasu teoriko-praktikoan alegiazko egoera praktiko bat garatu beharko da. Eskatuko da idatziz garatzeko haren alderdi bat edo gehiago, eta baloratuko da testerako ikasitako eduki teorikoak aplikatzea.

Lehenbiziko fase horrek 60 puntuko kalifikazioa izanen du gehienez, eta bazterturik geldituko dira gehieneko puntuazio horretatik 30 puntu gutxienez lortzen ez duten izangaiak. Honako hau da probaren zati bakoitzean lortzen ahal den gehieneko puntuazioa:

  • Testa: 20 puntu.
  • Kasu praktikoa: 40 puntu.

–Lehiaketaldian merezimendu hauek baloratuko dira:

a) Merezimendu profesionalak: Gizain Fundazioan edo beste administrazio publiko batzuetan deialdia argitaratzen den egunera arte egindako zerbitzuak baloratuko dira, gehienez 28 punturekin, puntuazio honen arabera:

a.1) Gizain Fundazioan, deialdiaren xedeko lanpostu berean, egindako zerbitzuak: 3 puntu egindako zerbitzu urte oso bakoitzeko.

a.2) Gizain Fundazioan, beste lanpostu batzuetan, egindako zerbitzuak: 1 puntu egindako zerbitzu urte oso bakoitzeko.

a.3) Nafarroako Foru Komunitateko administrazio publikoetan, antzeko beste lanpostu batzuetan, egindako zerbitzuak: 0,5 puntu egindako zerbitzu urte oso bakoitzeko.

a.4) Beste administrazio publiko batzuetan, antzeko lanpostuetan, egindako zerbitzuak: 0,25 puntu egindako zerbitzu urte oso bakoitzeko.

b) Beste merezimendu batzuk, gehienez ere 12 puntu:

b.1) Adingabeen edo Familiako Esku-hartzearen arloko aditu prestakuntza edo masterra izateagatik: 6 puntu gehienez.

b.2) Lanpostuaren profilarekin zerikusia duten beste titulu batzuk eta prestakuntza espezializatua izateagatik, epaimahaiaren iritziaren arabera: 6 puntu gehienez.

  • 0,25 puntu, lanpostuarekin loturiko 120 ordu edo gehiagoko prestakuntza jarduera bakoitzeko.
  • 1 puntu, unibertsitateko aditu titulu bakoitzeko; 1,5 puntu unibertsitateko gradu bakoitzeko; 2 puntu master titulu bakoitzeko; eta 3 puntu doktorego bakoitzeko. Lanposturako baldintza diren edo baldintzatzat jo diren tituluak ez dira merezimendu gisa zenbatuko.

4.–Hautaketa-prozeduraren fase bakoitza tramitatzeko epeak.

a) Deialdian parte hartzeko eskabideak aurkezteko epea: hamabost egun natural, egonkortze-prozesuaren deialdia argitaratu eta biharamunetik hasita; deialdia 2023ko lehen seihilekoan eginen da. Lanpostu hau Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuan eta Gizain Fundazioaren webgunean argitaratuko da.

b) Deialdian onartutako eta baztertutako izangaien behin-behineko zerrendei buruzko alegazioak aurkezteko epea: hamar egun baliodun, zerrendak Gizain Fundazioaren webgunean argitaratu eta biharamunetik hasita.

c) Merezimenduen behin-behineko balorazioei buruzko eta hautaproben behin-behineko emaitzen argitaratzeari buruzko alegazioak aurkezteko epea, hala dagokionean: hamar egun baliodun, horiek Gizain Fundazioaren webgunean argitaratu eta biharamunetik hasita.

d) Prozeduran parte hartzeko eskatzen diren baldintzak frogatzeko epea: hamar egun baliodun, deialdian onartutako eta baztertutako izangaien behin-behineko zerrendak Gizain Fundazioaren webgunean argitaratu eta biharamunetik hasita.

e) Oposizioaldia egiteko eguna jakinaraziko da prozeduran onartutako eta baztertutako izangaien behin betiko zerrenda onesten duen ebazpenan.

Epe guztiak luzaezinak izanen dira.

Egonkortze-prozedura honetako kalifikazio epaimahaia izendatuko da deialdia onetsi ondoren eta onartutako eta baztertutako izangaien behin betiko zerrenda onetsi aurretik. Deialdian argitaratuko da osaera.

5.–Egonkortze-prozesu honetan onartua izateko baldintzak.

Izangaiek, egonkortze-prozesu honen deialdian onartuak izateko, ondoko baldintza hauek bete beharko dituzte eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunean:

1.–Espainiarra izatea, edo Europar Batasuneko beste estatu batekoa, edo, Europar Batasunak izenpetu eta Espainiak berretsitako nazioarteko tratatuak direla medio, langileen zirkulazio librea aplikatzen den eremuko estatu batekoa.

2.–Adinez nagusia izatea eta nahitaezko erretiroko adina ez gainditzea.

3.–Gizarte-hezkuntzako edo Gizarte-laneko unibertsitateko titulua izatea (lehentasunez). Halaber, Irakasle Ikasketetako, Pedagogiako, Psikopedagogiako, Psikologiako eta Soziologiako diploma/lizentzia/gradu unibertsitarioa dutenek parte hartzen ahalko dute.

4.–Adingabeekin esku hartzen 2 urteko esperientzia izatea azken 10 urteetan (frogatu beharko da lan-bizitza eta betetako eginkizunak zehazten dituzten enpresa ziurtagiriak aurkeztuta).

5.–B motako ibilgailuen gidabaimena izatea.

Iruñean, 2022ko abenduaren 12an.–Gizarte Zerbitzu Publikoak Kudeatzeko Nafarroako Fundazioko (Gizain Fundazioa) zuzendari kudeatzailea, Yolanda Fillat Delgado.

Iragarkiaren kodea: F2216693