24. ALDIZKARIA - 2022ko otsailaren 2a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

3/2022 EBAZPENA, urtarrilaren 18koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, prozedura onesten duena haurrak onartzeko, 2022-2023 ikasturtean, funts publikoak jasotzen dituzten Nafarroako Foru Komunitateko Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeetan.

Martxoaren 26ko 28/2007 Foru Dekretuak, Nafarroako Foru Komunitatean Haur Hezkuntzako lehen zikloa arautzen duenak, 12. artikuluko 1. apartatuan ezartzen du Hezkuntza Departamentuak arautuko duela ikasleak nola onartu funts publikoak jasotzen dituzten ikastetxeetan, baldintza beretan sartzeko aukera izan dezaten.

Araudi indarduna aplikatzeko, eta Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak eskolatzearen arloan ezarritako esparruaren barnean, bidezko da prozedura onestea funts publikoak jasotzen dituzten Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxe guztietan ikasleak onartzeko.

Haur Eskolen Zerbitzuko zuzendariak aldeko txostena aurkeztu du funts publikoak jasotzen dituzten Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeetan, 2022-2023 ikasturtean, haurrak onartzeko prozedura onesteko.

Horrenbestez, Hezkuntza Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 30eko 267/2019 Foru Dekretuak ematen dizkidan ahalmenak erabiliz,

EBAZTEN DUT:

1. Prozedura onestea haurrak onartzeko, 2022-2023 ikasturtean, funts publikoak jasotzen dituzten Nafarroako Foru Komunitateko Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeetan, oinarri hauekin bat:

1. Ikaspostuen hartzaileak.

2020an edo 2021ean jaiotako haurren aitek, amek edo legezko ordezkariek eska dezakete ikaspostua, baita 2022an jaiotako haurrenek ere, baldin eta 2022-2023 ikasturtea hasi baino 16 aste lehenago jaio badira. Urtebetetik beherakoendako instalaziorik ez duten haur eskoletan, ikasturte hasieran urtea egina duten haurrendako bakarrik eskatzen ahalko da tokia.

Ebazpen honetan aurreikusitako prozedura aplikatuko zaie 2021-2022 ikasturtean ikastetxean matrikulatuta ez dauden haurrei.

2. Hezkuntza Departamentuak hizkuntza modalitateak eta unitateak baimentzea.

Toki erakundeek Hezkuntza Departamentuari jakinaraziko diote zenbat unitate eta zein hizkuntza modalitate aurreikusten duten eskainiko direla haur-eskola bakoitzean 2022-2023 ikasturtean, eta zertan oinarritzen den aurreikuspen hori. Aurreikuspen hori 2022ko otsailaren 4a baino lehenago igorriko da helbide honetara: seccion.escuelasinfantiles.escuelasrurales@navarra.es.

Bidezkotzat joz gero, Hezkuntza Departamentuak justifikazio zehatzagoa eska diezaieke toki erakundeei igorritako proposamenari buruz.

Hezkuntza Departamentuak aurreikusitako eskaintza baimendu beharko du, ikaspostuak erreserbatzeko aldia ireki baino lehen.

3. Onarpen-prozedurako hautapen batzordeak.

Erakunde titular bakoitzak hautapen batzorde bat izendatuko du, gutxienez ere erakunde titularraren ordezkari batek eta ikastetxearen ordezkari batek osatua. Erakunde titularraren ordezkaria izanen da batzordeburua.

Batzordeak eginkizun hauek izanen ditu:

a) Ikaspostuak erreserbatzeko prozedura aurrera eramatea.

b) Baremoa eta tramitaziorako epeak argitaratzea.

c) Eskatzaile bakoitzari dagokion puntuazioa esleitzea, ebazpen honen eranskinean haurrak onartzeko ezarritako baremoarekin bat.

d) Haurrak onartzeko prozesua ebaztea, eta onartu eta baztertuen behin-behineko eta behin betiko zerrendak argitaratzea, lortutako puntuazioa adierazita.

e) Erreklamazioak ebaztea.

f) Plangintza egitea, haurrak unitateka banatuta, ikasturteko lehen egunean duten adina erreferentzia gisa hartuta.

g) Behin-behineko plangintzaren lehenbiziko plantilla Hezkuntza Departamentura igortzea 2022ko apirilaren 13a baino lehen, aurreinskripzioari buruzko datuekin; behin-behineko plangintzaren bigarren plantilla, matrikulako datuekin, 2022ko ekainaren 10a baino lehen; eta behin betiko plantilla, ikasturteko lehen astean beteta dauden ikaspostuen kopuruari buruzko datuekin, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak eskola horretarako onetsitako egutegiaren arabera.

Ebazpen honen 7. oinarrian ezarritakoaren arabera haurrak onartzeko epeak egokitu dituzten erakundeen kasuan, onartuen behin-behineko zerrendak argitaratu baino lehen igorri beharko dute behin-behineko plangintza, aurreinskripzioari buruzko datuekin.

4. Haurrak onartzeko prozeduraren barruko jarduketak.

Funts publikoak jasotzen dituzten Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeetan haurrak onartzeko prozeduraren barruan jarduketa hauek eginen dira:

a) Ikaspostuak erreserbatzea, ikastetxe horietan 2021-2022 ikasturtean matrikulatu diren haurrendako.

b) Eskaerak aurkeztu eta jasotzea, baremazioa egitea eta behin-behineko zerrendak argitaratzea.

c) Erreklamazioak ebaztea eta behin betiko zerrendak argitaratzea.

d) Matrikula egitea.

Iruñearen kasuan, batera eginen dira Nafarroako Gobernuaren ikastetxeetako aurreinskripzioa eta Iruñeko Udalaren ikastetxeetakoa.

5. Onarpenerako prozedura.

5.1. Ikaspostuen erreserba.

Hautapen batzordeak jarraibide batzuk ezarriko ditu 2021-2022 ikasturtean ikastetxean ibili diren haurrei ikaspostua erreserbatzeko. Erreserba 2022ko otsailaren 14tik 18ra bitarte eginen da.

Ikastetxe bakoitzean proposatzen den taldekatze modalitatea desberdina izan daiteke, Hezkuntza Departamentuak berrikusitako plangintzaren arabera.

Familiek ezin izanen dute ikaspostuak erreserbatzeko eskatu une horretan ordaindu gabeko kuotaren bat badute.

Haur batek ikaspostua uzten badu hurrengo ikasturterako ikaspostua erreserbatu ondoan, hari loturiko eskubideak galduko ditu; hau da, ikaspostuaren erreserbak ez du ondoriorik izanen.

5.2. Eskabideak.

Erakunde titularrek onarpen eskaerak bildu eta aurkezteko modua antolatuko dute. Eskaerak aurkezteko epea 2022ko martxoaren 1etik 15era artekoa izanen da, biak barne. Erakunde titularraren ikastetxe bat baino gehiago egonez gero, edo ordutegi edo hizkuntza modalitate bat baino gehiago izanez gero, eskatzaileek lehentasun ordena adierazi beharko dute.

5.3. Dokumentazioa.

5.3.1. Haur eskolan sartzeko eskabideak eredu ofizialaren araberakoak izanen dira, eta dokumentazio hau izanen dute erantsita:

a) Haurraren jaioteguna eta eskatzailearen bizilekua egiaztatzeko dokumentuak. Oraindik ere jaio ez den haur baten eskaera egiteko, noiz jaioko den aurreikusten duen txosten medikoa erantsiko da, eta, adoptatutako edo harreran hartutako haurren kasuan, kasuan kasuko frogagiria.

b) Amaren, aitaren edo legezko ordezkarien NAN, pasaporte, atzerritarrendako bizileku-txartel, nortasun-agiri edo agiri baliokidearen fotokopia.

c) Familia nork osatzen duen frogatzen duen dokumentazioa:

–Familia liburuaren fotokopia edo, horrelakorik ezean, antzeko agiri ofizial osoarena. Baldin familia liburuan ageri ez den seme-alabarik bada familia nukleoan, bestelako dokumentuen bidez frogatu beharko da; adibidez, jaiotza agirien, banantze edo dibortzio epaien eta abarren bidez.

–Haurra familia-harreran dagoela edo adoptatua dela frogatzen duen agiria.

–Banantzearen edo dibortzioaren kasuan, hura ezartzen duen epai judiziala edo legez frogatzen duen dokumentua.

–Hala badagokio, familia unitateko kideren batek %33ko edo gehiagoko desgaitasun fisiko, psikiko edo sentsoriala duela egiaztatzen duen ziurtagiria.

–Familia ugariaren titulua.

–Familia gurasobakarraren titulua.

d) Amaren eta aitaren edo legezko ordezkarien lan egoera edo egoera akademikoa frogatzen duen dokumentazioa:

–Besteren konturako langileen kasuan, aurreinskripzioaren epea bukatzeko egunaren aurreko 30 egunetan Gizarte Segurantzan edo dagokion mutualitatean alta emanda zegoela frogatzen duen agiria.

–Norberaren konturako langileen lan egoera frogatzeko, aurreinskripzio-epearen muga egunaren aurreko 30 egunean mutualitate orokorrean edo Gizarte Segurantzaren dagokion araubidean eta ekonomia-jardueren gaineko zergan alta emanda zegoela frogatzen duten agiriak beharko dira.

–Langabeen kasuan, enplegu eskariaren txartela.

–Eszedentzian egonez gero hiru urtetik beherako seme-alabak zaintzeko, eszedentziaren jakinarazpena aurkeztu behar da. Lan egoera aktibotzat hartzeko, idatziz zehaztu beharko da lanera itzuliko dela ikasturtea hasi ondoko hilabete eta erdi baino lehen.

–Eskaera aurkezteko unean ikasten arituz gero, matrikularen, ikasturteko egutegiaren eta ordutegiaren frogagiriak aurkeztuko dira.

–Kasua bada, gurasoetako bati edo familia unitatearen legezko tutoreei ezintasun iraunkor absolutuagatik edo baliaezintasun handiagatik pentsio bat dagokiela frogatzen duen agiria.

e) Errenta mailak frogatzeko agiriak:

–Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren azken aitorpenen fotokopiak, familia unitatearen kide konputagarri guztienak. Aitorpena egitera behartuta ez badaude, dagokion dokumentazio ofiziala aurkeztu beharko da, bestelako errentak edo diru-sarrerak jasotzen direla frogatzen duena, edo, azken buruan, horien gaineko zinpeko aitorpena eta/edo ikastetxearen titularra den toki erakundeak familiaren 2020ko diru-sarrerak zehazteko beharrezkotzat jotzen dituen agiriak, edo 2021eko diru-sarrerei dagozkienak, onarpen prozesua 2022ko ekainaren 30aren ondoren egiten bada.

f) Amaren, aitaren edo legezko ordezkarien bizilekua edo lantokia eraginpeko eremu geografikoan dagoela frogatzen duen dokumentazioa:

–Erroldaren ziurtagiria, kasuan kasuko udalak emana, jasotzen duena bai haurra bai haren gurasoetako bat gutxienez edo haurraren legezko tutoreak udalerrian erroldatuta daudela 2022ko urtarrilaren 1a baino lehenagotik, edo, udalerri horretara bizitzera joan badira lanagatik edo haurrarekin bizi den gurasoari dagozkion beste arrazoi justifikatu batzuk daudelako, udalerri horretara bizitzera aldatu diren eguneko ziurtagiria.

–Jaio gabeko haurren kasuan, haurraren aitaren eta/edo amaren edo legezko ordezkarien erroldaren ziurtagiria.

–Haurraren zaintza eta jagoletza duen guraso edo legezko ordezkariaren lantokia frogatzen duen dokumentazioa.

–Bizilekuz aldatzea aurreikusi bada, etxebizitza berria ikasturtea hasi baino lehen emanen dietela frogatzen duen agiria aurkeztea baloratuko da. Kasu horretan, gaur egungo bizilekua zein den adieraziko da jakinarazpenetarako, eta bizileku berria, berriz, baremazioa egiteko.

g) Sarbide zuzenerako baldintza bereziak betetzen direla frogatzen duen dokumentazioa:

–Haurraren desgaitasuna kalifikatzeko ziurtagiria edo haurraren mendekotasun handia (III. gradua) aitortzen duen egiaztagiria, eta/edo profesional batek egindako txostena, berariazko hezkuntza premiak ekar ditzaketen ezaugarriak deskribatzen dituena.

h) Beste edozein egoera berezi baloratzeko frogagiriak:

–Egoera frogatzeko txosten bat, mediku edo psikologo batek, gizarte zerbitzuek edo zerbitzu espezializatu ofizialek egina.

5.3.2 Interesdunek beraiek aurkezten ahal dute dokumentazioa, edo kasuan kasuko erakunde titularrari baimena eman administrazio publikoen esku dauden beharrezko datuak bildu ditzan. Baimen hori eskabide bitartez eman beharko da, dokumentazioa aurkezteko ezartzen den epearen barrenean, eta adierazi agiria noiz eta zein organotan aurkeztu zen.

5.3.3. Alegatzen den egoerari buruzko dokumentazioa aurkezten ez bada, zero puntuazioa emanen da onarpen baremoan dagokion atalean.

5.3.4. Egiaztatzen bada eskabidean edo erantsitako agirietan adierazitako datuak okerrak edo faltsuak direla, dagokion puntuazioa aldatuko da, eta, kasua bada, emandako ikaspostua kenduko zaio.

5.3.5. Hautapen batzordeak edozein unetan eska dezake zuzen daitezela interesdunek aurkeztutako dokumentazioak dituen akats formalak.

5.4. Ebazpenaren faseak.

5.4.1. Eskabideak baloratzeko, hautapen batzordeak ebazpen honen eranskinean ageri den baremoa aplikatuko du, haurren amak, aitak edo legezko ordezkariek aurkeztutako dokumentazioaren arabera.

5.4.2. Hezkuntza Departamentuak baloratuko du premia pertsonal, familiar edo sozial larriak dituzten haurrak zuzenean sar daitezkeen Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeetan, baldin haur horiek eskaturiko haur eskolan ikasposturik lortzen ez badute, ebazpen honen eranskineko 2.5 atalean aipatzen diren 10 puntuak esleitu ondoan. Premia larri horiek behar bezala justifikatu eta frogatu beharko dituzte toki erakundeek. Onartuen behin-behineko zerrenda argitaratu baino lehen eginen da balorazio hori, hautapen batzordeak hala eskatzen badu.

5.4.3. Onartuen behin-behineko zerrenda eta itxarote-zerrenda hautapen batzordeak zehaztutako moduan argitaratuko dira, 2022ko maiatzaren 9an, ebazpen honetan ezarritako baremoa aplikatu ondoren lortutako puntuazioaren arabera ordenaturik.

5.4.4. Behin-behineko zerrendaren kontra, interesdunek erreklamazioak aurkezten ahal dituzte ikastetxearen titular den erakundean, 2022ko maiatzaren 9tik 13ra, biak barne, hautapen batzordeari zuzenduta, eta erreklamazioan azalduko dute zergatik eskatzen den behin-behineko zerrendan agertutako puntuazioa berrikusteko. Ez da inola ere onartuko eskaerak aurkezteko epean aurkeztu ez zen dokumentazio berririk, non ez den aurkezten dagoeneko aurkeztutako dokumentazioak dituen forma akatsak zuzentzeko.

5.4.5. Onartuen behin betiko zerrenda eta itxarote zerrenda 2022ko maiatzaren 23an argitaratuko dira.

5.5. Matrikula egitea.

5.5.1. Matrikulak erakunde titularrak finkatzen duen tokian eta moduan eginen dira 2022ko maiatzaren 23tik 27ra bitarte, biak barne.

5.5.2. Matrikula egiteko, beharrezkoa da haurrak 16 aste beteak izatea ikasturtea hasten den egunean, edo 12 hilabete, urte batetik beherako haurrendako instalaziorik ez duten ikastetxeen kasuan.

5.5.3. Ezarritako epean matrikularik egiten ez bada, ikaspostuari uko egin zaiola ulertuko da, eta beste bati esleituko zaio itxaron zerrendako hurrenkerari jarraikiz.

5.5.4. Eskatutako aukeretako batean matrikula egiteak ikastetxe bereko beste aukera guztiei uko egitea ekarriko du, edo herri bereko beste edozein ikastetxetakoei, ikastetxearen titular den erakundeak hala ezartzen duen udalerrietan.

5.5.5. Matrikula egiteko honako dokumentazio hau aurkeztu beharko da:

a) Haurra inskribatuta dagoen Gizarte Segurantzako kartillaren edo txartelaren fotokopia.

b) Matrikulari dagokion kuota ordaindu izanaren egiaztagiria.

c) Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren 2021eko aitorpenaren fotokopia, amarena eta aitarena edo legezko ordezkariena. Aitorpen hori egin beharrik ez bada, egoki den dokumentazio ofiziala aurkeztu beharko da, edo, azken buruan, 2021. urteari dagozkion errenten edo diru-sarreren gaineko zinpeko aitorpena eta/edo ikastetxearen titular den toki erakundeak beharrezkotzat jotzen dituen agiriak, kalkulatzeko familiak zer diru-sarrera izan dituen urte horretan

Agiri hori, beranduenez, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren 2021eko aitorpenaren kanpaina amaitzen den egunean aurkeztu beharko da.

d) Ordainagiriak helbideratzeko banku entitateko kontu zenbakiaren fotokopia, titularra eta zenbakia agertzen dituena.

e) Kasua bada, beharrezkoa den osasun informazioa, haurrari behar duen arreta eman dakion.

5.5.6. Familiek ezin izanen dute matrikula formalizatu baldin eta haur eskolako bi kuota ordaindu gabe baldin badituzte.

5.5.7. Itxarote zerrendan dauden haurrak ikaspostu hutsak sortzen direnean matrikulatzen ahalko dira ikastetxean, puntuazio ordenari zorrotz jarraituz, harik eta 2023-2024 ikasturteko ikaspostuen erreserba egiteko epea ireki arte.

5.5.8. Matrikula epe arrunta bukaturik, haurrak onartzeko eskaera gehiago aurkezten ahalko dira, harik eta 2023-2024 ikasturteko ikaspostuen erreserba egiteko epea ireki arte; betiere, aurkezteko unean, ikasturte hasieran haurrak 16 aste beteak izan beharko ditu, edo urtebete, adin horretatik beherako haurrendako instalaziorik ez duten ikastetxeen kasuan.

Eskaera horiek kontuan hartuko dira baldin eta ikaspostu hutsik badago onarpen prozesu arruntean sortutako itxarote zerrenda agortu ondoren. Ikaspostuak matrikula egiteko ordenari jarraikiz esleituko dira.

5.5.9. Oro har, ez da haurrik onartuko ikaspostuen erreserbaren ondoren. Salbuespenez, epe hori bukatutakoan ere matrikulatzen ahalko dira haurrak, erakunde titularrak kasuan kasuko haur eskolarekin koordinaturik hala erabakitzen duenean, betiere Hezkuntza Departamentuak oniritzia ematen badu. Matrikulazio horiek ez dute eskubiderik emanen hurrengo ikasturtean ikaspostua erreserbatzeko.

6. Zuzeneko sarbidea. Hezkuntza laguntzako premia bereziak dituzten ikasleak.

Hezkuntza laguntzako premia bereziak dituzten haurrek sarbide zuzena izanen dute Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeetan. Hezkuntza Departamentuak (NHBBZ) antolatuko du nola banatu eta non kokatu haur horiek.

Sarbide zuzena emateko beharrezkoa izanen da Hezkuntza Departamentuak (Nafarroako Hezkuntza Bereziko Baliabideen Zentroa) aldeko txostena ematea, baina horrek ez die deusetan eragiten eskaerarekin batera aurkeztutako beste txostenei.

7. Epeak egokitzea.

Aldez aurretik Hezkuntza Departamentuari jakinarazita, erakunde titularrek egokitzen ahalko dituzte ebazpen honen 5.2, 5.4.3, 5.4.4 eta 5.4.5 apartatuetan aipatutako epeak, baina 2022-2023 ikasturterako ikaspostuen erreserba egiteko azkeneko eguna 2022ko martxoaren 31 izanen da.

8. Ikasleak onartzeko prozedura berezia.

2022-2023 ikasturtean, haurrak onartzeko prozedura berezi bat hasten ahalko da ikastetxe berrietarako edo diren ikastetxeetan unitate gehiago izateko, betiere abuztuaren 27ko 79/2012 Foru Aginduaren 4.6 artikuluan ezarritakoa errespetatuz.

Ikastetxe berrien kasuan, horretarako eratutako hautapen batzordeak ebazpen honen 5.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, 5.5.1 eta 5.5.7 apartatuetan adierazitako epeak zehaztuko ditu, aldez aurretik Hezkuntza Departamentuari jakinarazita.

9. Tarifak.

Hezkuntza Departamentuak familien 2022-2023 ikasturteko tarifei buruz onetsi duen foru aginduan ezarritakoarekin bat aplikatuko dira tarifak.

10. Bajak.

Inguruabar hauek baja ekarriko dute:

a) Amak, aitak edo legezko ordezkariak baja eskatzea.

Banantze eta dibortzio kasuetan, edo adostasunik ez dagoenean, Hezkuntzako kontseilariaren abenduaren 13ko 112/2013 Foru Aginduan ezarritako irizpideak erabiltzen ahalko dira, orientabide gisa.

b) Haurra ikastetxean ez hastea ikasturtea hasi eta 15 egun natural iraganik, non ez dagoen horretarako arrazoi justifikaturik.

c) Behin ikastetxean hasita, ondoz ondoko 15 egun naturalean ikastetxera ez joatea, non ez dagoen horretarako arrazoi justifikaturik.

d) Hileko bi kuota ez ordaintzea, jarraian edo ez.

2. Ebazpen hau eta eranskina Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

3. Ebazpen honen eta dagokion eranskinaren kontra gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahal da, Hezkuntzako kontseilariari zuzendua, argitaratu eta biharamunetik hilabeteko epean.

4. Ebazpen hau eta dagokion eranskina igortzea, behar diren ondorioak izan ditzaten, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzura, Inklusio, Berdintasun eta Bizikidetza Zerbitzura, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako Familiaren eta Adingabeen Zuzendariordetzako Familien Atalera, Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federaziora eta Haur Eskolen eta Landa Eskolen Atalera.

Iruñean, 2022ko urtarrilaren 18an.–Hezkuntzako zuzendari nagusia, Gil Sevillano González.

ERANSKINA

Ikasleak onartzeko baremoa

1.–Baremazioaren ondorioetarako kontuan izan beharreko alderdiak.

1.1. Familiako egoerari dagokionez.

–Familia ugaria edo familia gurasobakarra izateagatik baremoa aplikatzeko, kasuan kasuko txartela aurkeztu beharko da.

–Honako hauek familia unitateko kide konputagarriak dira:

 • Haurraren bi gurasoak edo ordezkariak, legez banandurik ez daudenak, edo dibortziatu edo banandu ondoan zaintza eta jagoletza partekatua dutenak, edo, bestela, adingabea zaintzeko eta babesteko ardura duten tutoreak edo pertsonak.
 • 26 urtetik beherako seme-alabak, familiaren egoitzan bizi direnak eta lan errentarik jasotzen ez dutenak, baldin eta egoera hori frogatzen bada lan bizitzaren ziurtagiri negatiboaren bidez edo hori frogatzen duen agiri ofizial baten bidez. Orobat, epai baten ondorioz ezinduriko seme-alabak, guraso ahal luzatu edo birgaituaren mende daudenak.
 • Banandutako bikotekideek zaintza partekatua badute eta berriz ezkondu badira edo bikote egonkorra eratu badute, ezkontide edo bikotekide berria ez da familia unitateko kidetzat hartuko ondorio hauetarako.
 • Alargunak berriz ezkondu badira edo bikote egonkorra eratu badute, ezkontide edo bikotekide berria familia unitateko kidetzat hartuko da ondorio hauetarako.
 • –Banantze edo dibortzio kasuetan, gurasoetako batek edo legezko tutoreetako batek baldin badu zaintza eta jagoletza, ez da kide konputagarritzat joko adingabekoaren zaintza eta jagoletza ez duen gurasoa.
 • Gurasoetako batek beste seme-alaba batzuen zaintza eta jagoletza partekatua badu, horien erdiak ere familia unitateko kidetzat hartuko dira.

–Harreran dauden adingabeen kasuan, harrerako familiari aplikatuko zaio aurreko puntuetan xedatu dena.

 • 6 urtetik beherako seme-alabak kontuan hartzeko, seme-alabek ez dituzte 6 urteak beteak izan beharko aurreinskripzioa egiteko epea bukatzen den egunean. Jaio gabeko alaba edo semea ere kontuan hartuko da baldin eta eskaturiko ikaspostua harendako bada.
 • “Bi anai-arrebarendako edo gehiagorendako ikaspostua eskatzea deialdi berean” kontzeptuagatik emandako puntuazioa galdu eginen da, eskatzaileari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik anai-arreba horiek guztiak matrikulatzen ez badira.
 • Familia harreran dauden haurrek, egoera hori behar bezala frogatzen bada, ikastetxean anai-arrebak izateagatik ematen den puntuazioa lortzen ahalko dute, harrerako familiak beste haur bat badu eskolatuta eskatutako ikastetxean.

1.2. Aitaren, amaren edo legezko ordezkarien lan eta gizarte egoerari edo egoera akademikoari dagokionez.

–Gizarte Segurantzan edo, zein den kasua, ekonomia-jardueren gaineko zergan alta eman gabe egindako lana ez da kontuan hartuko.

–Ulertuko da lan eszedentzian dagoen pertsona bat lanean ari dela, lanaldi osoan edo partzialean, baldin eta ikasturtea hasi ondoko hilabete eta erdian hasiko bada berriz lanean. Lan kontraturik ez izateagatik, haur bat jaio ondoan pertsona bat ez bada lanera itzultzen (ordezkapen zerrendak...), egoera hori ez da eszedentziatzat hartuko.

–Ikasketa araututzat hartzen dira titulu akademiko ofizialak eskuratzeari begira egiten direnak: DBH, Batxilergoa, Lanbide Heziketa, unibertsitate tituluak, etab.

–Ikasketetarako dedikazioa lehentasunezkoa dela joko da baldin eta interesduna ikasturtean matrikulatuta badago ikasturte oso bateko kreditu edo orduen %80an, gutxienez ere, ikasketa planaren arabera.

–Pertsona bat lan bila dabilela joko da Nafarroako Enplegu Zerbitzuan enplegu eskatzaile gisa inskribatuta dagoenean.

1.3. Egoera ekonomikoari dagokionez.

–Honako hau da PFEZaren aitorpena aurkeztu behar duen familia unitateko kide bakoitzaren errenta indibiduala:

 • Zerga-oinarriaren zati orokorra (507 laukia),
 • gehi kapital higigarriaren etekinen saldo positiboa (8810 laukia).
 • Gehi ondare-eskualdaketen saldo positiboa (8808 laukia), salbu etxebizitza erosteko edo birgaitzeko jasotako dirulaguntzak (708 laukia),
 • Gehi PFEZaren ondorioetarako salbuetsitzat jotzen diren gainerako errentak, hala nola baliaezintasun iraunkor absolutuko pentsioak edo baliaezintasun handikoak, kalte-ordainak, loteria sariak, edo aitak edo amak seme-alaben mantenurako ematen dituen urteko sariak (529 laukia).
 • Ken ezkontidearen alde konpentsazio pentsioagatik ordaindutako kantitateak eta elikagai-mantenurako urteko sariak, biak ere epailearen erabakiz ezarriak, eta bikotekide egonkorraren alde ordaindutako kantitate legez galdagarriak (511 eta 822 laukiak).

–Familia unitatearen urteko errentatzat hartzen da familia unitatearen kide konputagarri guztiek 2020. urtean izan dituzten errenta edo diru-sarrera indibidual justifikatuen batura. Batura horri aurretiazko kuota diferentziala kenduko zaio, familia unitateko kide konputagarrien PFEZaren aitorpenetakoa (578 laukia).

–Ondorio praktikoetarako, familia unitatearen urteko errenta kalkulatzeko, eragiketa hauek eginen dira 2020ko ekitaldiko PFEZeko laukiekin:

507 laukia + 8810 laukia + 8808 laukia - 708 laukia + 529 laukia
- 511 laukia - 822 laukia - 578 laukia

Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpenerako aurkeztutako inprimakian 578 laukia agertzen ez bada, lauki horren balioa kalkulatuko da, kasua bada, 576 eta 577 laukien balioak batuz, betiere balio horiek positiboak badira.

–Per capita errenta lortzeko, eragiketa hau eginen da: familia unitatearen urteko errenta zati familiako kide guztien kopurua. Familiako kide kopurua zehazteko, kontuan hartuko dira bakarrik aurreinskripziorako epea bukatu arte jaiotako seme-alabak. Jaio gabeko alaba edo semea ere kontuan hartuko da baldin eta eskaturiko ikaspostua harendako bada.

2.–Puntuazio baremoa.

2.1. Familia unitatea: gehienez ere 15 puntu.

–Deialdi eta ikastetxe beretan bi seme-alabarendako edo gehiagorendako ikaspostua eskatzen duten familiak (ikaspostuaren erreserba sartzen da, baita jaio gabeko haurrarendako eskaera ere): 15 puntu.

–Familia gurasobakarrak edo gurasobakartasun egoeran daudenak, 5 puntu.

–Familia ugariak: 5 puntu.

–Familia unitateko kideren batek %33ko edo gehiagoko desgaitasun fisiko, psikiko edo sentsoriala badu, behar bezala aitortua: 4 puntu.

–6 urtetik beherako bi haur edo gehiago dituzten familien kasuan: puntu bat haur bakoitzeko.

2.2. Aitaren, amaren edo legezko ordezkarien lan eta gizarte egoera edo egoera akademikoa: gehienez ere 20 puntu.

a) Familia orokorrak.

Guraso berak bi egoera posible baditu, horietako bat bakarrik hartuko da kontuan, puntuaziorik handiena duena:

–Gizarte Segurantzan alta emanda lanaldi osoan edo partzialean lan egiten duen guraso edo legezko ordezkari bakoitzeko, edo behar bezala justifikatutako dedikazio handia eskatzen duten ikasketa arautuak egiten ari den guraso edo legezko ordezkari bakoitzeko, edo ezintasun iraunkor absolutuko edo baliaezintasun handiko egoera aitortuan dagoen guraso edo ordezkari bakoitzeko: 10 puntu.

–Lana bilatzen ari den guraso edo legezko ordezkari bakoitzeko: 5 puntu.

b) Familia gurasobakarrak edo gurasobakartasun egoeran daudenak.

–Gizarte Segurantzan alta emanda lanaldi osoan edo partzialean lan egiten duen gurasoa edo legezko ordezkaria, edo behar bezala justifikatutako dedikazio handia eskatzen duten ikasketa arautuak egiten ari dena, edo ezintasun iraunkor absolutuko edo baliaezintasun handiko egoera aitortuan dagoena: 20 puntu.

–Lana bilatzen ari den gurasoa edo legezko ordezkaria, 15 puntu.

c) Zaintza eta jagoletza esklusiboa duen gurasoa edo legezko ordezkaria, guraso bakarreko familia edo gurasobakartasun egoeran dagoena izan gabe.

–Gizarte Segurantzan alta emanda lanaldi osoan edo partzialean lan egiten duen gurasoa edo legezko ordezkaria, edo behar bezala justifikatutako dedikazio handia eskatzen duten ikasketa arautuak egiten ari dena, edo ezintasun iraunkor absolutuko edo baliaezintasun handiko egoera aitortuan dagoena: 20 puntu.

–Lana bilatzen ari den gurasoa edo legezko ordezkaria, 15 puntu.

2.3. Per capita errenta: gehienez ere15 puntu.

PER CAPITA ERRENTA, EUROTAN

PUNTUAK

> 15.000

1,5

12.400,01-15.000

3,0

10.700,01-12.400

4,5

9.300,01-10.700

6,0

7.980,01-9.300

7,5

6.650,01-7.980

9,0

5.500,01-6.650

10,5

4.500,01-5.500

12,0

3.350,01-4.500

13,5

< 3.350,01

15,0

2.4. Eraginpeko eremu geografikoa: 20 puntu, gehienez.

–Haurra eta aita eta/edo ama eta/edo legezko ordezkaria erroldatua egoteagatik, 2022ko urtarrilaren 1a baino lehenagotik, eskaeraren xedeko ikastetxea dagoen udalerrian edo eraginpeko eremu geografikoaren barneko udalerri batean (horretarako akordioa ezarria duten udalerrietan): 20 puntu.

–Aita eta/edo ama edo legezko ordezkaria eskaeraren xedeko ikastetxea dagoen udalerrian edo eraginpeko eremu geografikoan lanean aritzeagatik: 8 puntu.

–Aita eta/edo ama edo legezko ordezkaria erakunde titularraren Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxe batean lanean aritzeagatik: 5 puntu.

2.5. Beste irizpide batzuk.

Hautapen batzordeak premiazko beste egoera larri batzuk –pertsonalak, familiakoak edo sozialak– hartzen ahal ditu kontuan, behar bezala frogatuak eta aurreko ataletan bildu ez direnak: 10 puntu gehienez.

3.–Puntuazioko berdinketa kasuak ebaztea.

Baremoa aplikatuta, adin talde bakoitzeko azken ikaspostua eskaintzean berdinketa gertatuz gero, irizpide hauek aplikatuko dira, bata bestearen ondoren:

–Ikastetxean anai-arrebak dituzten haurrak.

–Familia unitatearen per capita errenta baxuena.

–Berdinketak jarraituz gero, hautapen batzordeak ebatziko du jendaurreko zozketa baten bitartez.

Iragarkiaren kodea: F2200682