230. ALDIZKARIA - 2022ko azaroaren 21a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

2637E/2022 EBAZPENA, azaroaren 9koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez deialdi bat onesten baita Erizaintza Obstetriko-ginekologikoko erizain espezialisten (emaginen) 2 lanpostutan, gehienez ere, oposizio-lehiaketa bidez sartzeko, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan aritzeko.

Maiatzaren 25eko 58/2022 Foru Dekretuaren bidez, 2022. urterako lan publikoaren eskaintza partzial bat onetsi zen osasun langileentzat, bai Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen Osasun Departamentuko Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzurako, bai Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Instituturako, maiatzaren 23ko 2/2022 Foru Lege-dekretuan aurreikusitako egonkortze-tasari dagokiona. Foru lege-dekretu horren bidez, neurriak hartzen dira Nafarroako Administrazio Publikoetan egonkortze prozesuak gauzatzeko, Enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legearen ondorioz.

Irailaren 14ko 81/2022 Foru Dekretuaren bidez aldatu zen maiatzaren 25eko 58/2022 Foru Dekretua, zeinaren bidez aldatu baitzen Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako plantilla organikoa.

Uztailaren 1eko 19/2022 Foru Legeak, non neurriak hartzen baitira Enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legearen ondoriozko egonkortze-prozesuak Nafarroako Administrazio Publikoetan egiteko, bere 5.3 artikuluan ezartzen du egonkortze-prozesuetan sartzen diren lanpostuetako batzuk oposizio-lehiaketa bidez beteko direla, alegia, Enplegu publikoan dagoen behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurrien abenduaren 28ko 20/2021 Legearen 2.1 artikuluan adierazitako baldintzak betetzen dituztenak, eta enplegua egonkortzeko lan publikoaren eskaintzetan sartzen diren gainerako lanpostuak, berriz, merezimendu-lehiaketa bidez beteko direla, salbuespenez.

Bestalde, aipatutako foru legearen 7.1 artikuluan ezarritakoarekin bat, oposizio-lehiaketa bidezko hautapen prozeduretarako onesten diren deialdietan, bete beharreko gehieneko lanpostu kopurua zehaztuko da, eta aurrerago, foru lege horren 10. artikuluan xedatutakoari jarraikiz tramitatzen den lekualdatze-lehiaketaren prozedura ebatzi ondoren, zehaztu eta identifikatuko dira eskaintzen diren lanpostu hutsak, lanpostu zenbaki zehatzak jakinarazita. Gainera, sarrerarako hautapen-prozeduran gehituko dira lekualdatze-lehiaketen ondorioz hutsik gelditzen diren lanpostuak.

Aurrekoa kontuan hartuta eta Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Profesionalen Zuzendaritzak egindako proposamena ikusita, bidezkoa da deialdi bat onestea Erizaintza Obstetriko-ginekologikoko erizain espezialisten (emaginen) 2 lanpostutan, gehienez ere, oposizio-lehiaketa bidez sartzeko, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan aritzeko. Lanpostu horiek zehaztu eta identifikatuko dira lekualdatze-lehiaketaren prozedura ebatzi ondoren, uztailaren 1eko 19/2022 Foru Legearen 10. artikuluarekin bat etorriz.

Irailaren 3ko 171/2015 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren Estatutuek ematen dizkidaten ahalmenak erabiliz,

EBAZTEN DUT:

1. Deialdi bat eta haren oinarriak onestea Erizaintza Obstetriko-ginekologikoko erizain espezialisten (emaginen) 2 lanpostutan, gehienez ere, oposizio-lehiaketa bidez sartzeko, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan aritzeko.

2. Agintzea ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara dadila.

3. Ebazpen honen aurka, ez baitu administrazio bidea amaitzen, gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahal da, Osasuneko kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, errekurtsoaren xede den egintza argitaratu edo jakinarazi eta biharamunetik hasita, bat etorriz Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 126.1.c) eta 126.3 artikuluetan xedatutakoarekin eta erabiliz Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariaren abuztuaren 23ko 118/2019 Foru Aginduaren bidez eskuordetzan emandako eskumenak.

Iruñean, 2022ko azaroaren 9an.–Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzailea, Gregorio Achutegui Basagoiti.

DEIALDIA, ERIZAINTZA OBSTETRIKO-GINEKOLOGIKOKO ERIZAIN ESPEZIALISTEN (EMAGINEN) 2 LANPOSTUTAN, GEHIENEZ ERE,
OPOSIZIO-LEHIAKETA BIDEZ SARTZEKO, OSASUNBIDEA-NAFARROAKO
OSASUN ZERBITZUAN ARITZEKO

OINARRIAK

1.–Deialdiaren xedea eta arau orokorrak.

1.1. Deialdietako lanpostuak.

Deialdi honen xedea da Erizaintza Obstetriko-ginekologikoko erizain espezialisten (emaginen) 2 lanpostu, gehienez ere, betetzea sarrera-prozeduraren bidez eta oposizio-lehiaketaren bidez, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan aritzeko. Lanpostu horiek egonkortzeko lan publikoaren eskaintzan sartuko dira, kontuan izanik zenbat geldituko diren hutsik uztailaren 1eko 19/2022 Foru Legearen 10. artikuluaren arabera deitutako lekualdatzearen ondoren.

Destinoak eta plantilla-zenbakiak aipatutako lekualdatze-lehiaketaren prozedura ebatzi ondoren zehaztu eta identifikatuko dira.

Era berean, deialdi honen xedea da Erizaintza Obstetriko-ginekologikoko erizain espezialisten lanpostuak aldi baterako kontratazio bidez betetzeko izangaien zerrenda subsidiarioak eratzea.

1.2. Deialdi honek jarraituko dio 19/2022 Foru Legean eta aplikatzekoa den gainerako araudian xedatutakoari (19/2022 Foru Legea, uztailaren 1ekoa, zeinaren bidez neurriak hartzen baitira Nafarroako administrazio publikoetan egonkortze-prozesuak gauzatzeko, Enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legearen ondorioz).

1.3. Deialdiaren ondoriozko egintzak bitarteko hauek erabiliz argitaratuko dira:

–Lanpostuetan sartzeko deialdia eta izendapen ebazpena, Nafarroako Aldizkari Ofizialean.

–Gainerako egintzak, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren enplegu publikoaren web-orrian (www.empleosalud.navarra.es/eu), "Oposizioak" izeneko erlaitzean, dagokion kategoriaren barnean.

1.4. Deialdietako lanpostu huts guztiak txanda irekiaren bidez beteko dira.

1.5. Deitutako lanpostua B mailakoa edo taldekoa da.

1.6. Hala agintzen baitu Nafarroako Osasunari buruzko azaroaren 23ko 10/1990 Foru Legeak, osasun arloko profesionalek graduatu aurreko, graduatu ondoko eta etengabeko irakaskuntzan parte hartuko dute, eta hein berean lagunduko dute herritarren osasunaren aldeko heziketa ekintzetan.

2.–Izangaiek bete beharreko baldintzak.

2.1. Oposizio-lehiaketa honetan onartuak izateko, izangaiek honako baldintza hauek bete beharko dituzte:

a) Espainiako herritarra izatea, edo Europar Batasuneko beste estatu batekoa. Orobat, espainiarren eta Europar Batasuneko beste estatuetako herritarren ezkontideek hartzen ahal dute parte, zuzenbidez bereizita ez badaude; halaber, haien ondorengoek eta ezkontidearenek, baldin eta zuzenbidez bereizita ez badaude, 21 urtetik beherakoak badira, edo, adin horretatik gorakoak izanik, haien kontura biziz gero. Era berean, Europar Batasunak sinatu eta Espainiak berretsitako nazioarteko itunen arabera, langileen joan-etorri askea aplikatzen duen eremuaren barreneko pertsonei zabalduko zaie parte hartzeko eskubidea.

b) Hamasei urte beteak izatea eta erretiroa nahitaez hartzeko gehieneko adina gainditua ez izatea.

c) Erizaintzako graduko/diplomako titulua eta Erizaintza Obstetriko-ginekologikoko espezialitatea izatea, edo baliokidetzat aitortutako titulua, edo eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunean lortzeko moduan egotea.

Tituluak atzerrian lortu badira, baliozkotuak edo homologatuak daudela frogatzen duten frogagiriak eduki beharko dira.

d) Bete behar dituen eginkizunetan aritzeko behar den gaitasun fisikoa eta psikikoa izatea.

e) Desgaitua edo gabetua ez egotea eginkizun publikoetan jarduteko, eta ez egotea administrazio publikoren baten zerbitzutik bereizia.

f) Bat etorriz Haurrak eta nerabeak indarkeriaren aurrean babesteari buruzko ekainaren 4ko 8/2021 Lege Organikoarekin, adingabeekin ohiko harremana duten lanpostuetan aritzeko baldintza da epai irmo baten bidez kondenatua ez izatea sexu askatasunaren eta sexu ukigabetasunaren aurkako delitu batengatik, ezta gizakien salerosketarengatik ere.

2.2. Lehiatuz gero euskaraz jakitea nahitaezko baldintza duen lanpostu elebidun bat lortzeko, eskatutako euskara maila frogatu beharko da, eta, horretarako, aurkeztu beharko da Hizkuntzetarako Europako Erreferentzia Esparru Bateratuaren arabera behar den mailari dagokion titulua edo ziurtagiria, zehazki, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko zuzendari kudeatzailearen irailaren 13ko 210/2010 Ebazpenean aipatutako zerrendan agertzen diren ziurtagirietako bat.

Nafarroako administrazio publikoetatik edozeinetan euskara edo Europar Batasuneko hizkuntzaren bat jakin beharra duten lanpostuetan sartzen direnek bakar-bakarrik parte hartzen ahalko dute beren administrazio publikoko beste lanpostu huts batzuk betetzeko prozesuetan, baldin eta horietan aritzeko hizkuntza hori nahitaez jakin behar bada.

Aurreikuspen hori ez da aplikatuko baldin eta, jakin behar den hizkuntza kontuan hartu gabe, hautapen prozesuko emaitzak aukera ematen bazion interesdunari baldintza hori ezarrita ez zeukan lanpostu bat eskuratzeko.

2.3. Aldi baterako enplegua egonkortzeko asmoz deitzen den sarrerako hautapen-prozeduran ezin izanen dute parte hartu Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan eta haren erakunde autonomoetan deialdiaren xedeko lanpostu berean langile finko gisa ari diren langileek.

Baldintza hori betetzen ez duten pertsonak ezin izanen dira izendatu, eta baliorik gabe geratuko dira haien jarduketa guztiak, beren eskaeraren faltsukeria dela-eta legokiekeen erantzukizuna galarazi gabe.

2.4. Baldintzak bete beharko dira eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunean eta lanpostuaz jabetu arte, eta izangaiek frogatu beharko dituzte deialdi honen oinarrietan zehazten den unean.

3.–Eskaera, tasak eta dokumentazioa.

3.1. Eskaerak aurkezteko epea.

Eskaerak 15 egun naturaleko epean aurkeztu beharko dira, deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita. Epe hori luzaezina izanen da.

3.2. Inskripzio-orria eta tasak.

Hautapen-prozesu honetan parte hartu nahi dutenek telematika bidez aurkeztu beharko dute eskaera, Internet bitartez, https://www.empleosalud.navarra.es/eu helbideko "Oposizioak" atalean, deialdi honen aipamenean sartuta.

Azterketa eskubideengatik eta espedientea formalizatzeko, 41,60 euroko tasa ordaindu behar da.

Telematika bidez ordainduko da tasa, eskaera formalizatzean, ordainketa telematikoa egiteko sistema seguru baten bidez.

Honako hauek tasa ordaintzetik salbuetsita daude:

a) %33ko edo hortik gorako desgaitasun aitortua duten pertsonak. Salbuespen hori 3.3.1 oinarrian ezarritakoaren arabera frogatu beharko da.

b) Langabe gisa inskribatuta daudenak deialdi hau argitaratu baino hilabete lehenagotik, gutxienez.

Salbuespen hori frogatzeko, baimena eman dakioke Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuari kontsulta egin diezaion dagokion erakundeari. Kontsulta hori egiteko baimenik ematen ez badute, kasuan kasuko enplegu bulegoak emandako ziurtagiri bat aurkeztu beharko dute, non agertuko baita zer egunetan inskribatu zen langabe gisa.

Tasa ordaintzen ez bada, izangaia bazterturik geldituko da.

Tasa ordaintzeak ez du inola ere ordeztuko eskaera behar den epean eta moduan aurkeztu beharra.

3.3. Eskaerarekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Eskaera telematikoki aurkezteko unean agiri hauek aurkeztu beharko dira, eskaneatuta:

3.3.1. %33ko edo hortik gorako desgaitasuna duten izangaiek, hura frogatzeko, agiri hauetako bat aurkeztu behar dute:

–IMSERSOk edo autonomia erkidegoan eskumena duen organoak emandako ziurtagiria.

–Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalaren ebazpena, prestazio bat jasotzeko eskubidea onartzen diona hauetakoren bat edukitzeagatik: ezintasun iraunkor osoa, ezintasun iraunkor absolutua edo baliaezintasun handia.

3.3.2. Tasarik ez ordaintzeko aukera baliatu nahi badute eta langabezia egoera kontsultatzeko baimenik ematen ez badute, kasu horretan bakarrik, kasuan kasuko enplegu bulegoak emandako ziurtagiri bat aurkeztu beharko da, non agertuko baita zer egunetan inskribatu zen langabe gisa.

3.4. Euskaraz jakitearen betebeharra, hala badagokio, egoki den titulu ofizialaren bidez frogatu beharko da, lehiaketaldiaren balorazioa egiteko merezimenduak aurkezten direnean.

3.5. Gainerako betebeharrei dagokienez, lanpostua eskuratzen duten izangaiek frogatu beharko dituzte, agiri bidez, deialdi honen 9. oinarrian ezarri den epean eta moduan.

3.6. Aski izanen da dokumentazioaren kopia arruntak aurkeztea, baina aurkeztutako datuak edo agiriak ez-zuzenak edo faltsuak badira, behar diren erantzukizun penal, zibil edo administratiboak eskatuko dira.

3.7. Desgaitasuna izateagatik ariketak egiteko egokitzapenen bat eskatzen duten izangaiek eskabide telematikoan adierazi beharko dute inguruabar hori, eta horretarako tokian zehaztu zer egokitzapen behar duten edo denbora eta baliabideak nola doitu behar diren.

4.–Izangai onartuen eta baztertuen zerrendak.

4.1. Eskaerak aurkezteko epea bukatutakoan, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Profesionalen zuzendariak ebazpen bat emanen du onartutako eta baztertutako izangaien behin-behineko zerrenda onesteko, eta zerrenda deialdiaren web-orrian argitaratzeko aginduko du.

4.2. Behin-behineko zerrenda argitaratu ondoko 10 egun balioduneko epean, izangaiek erreklamazioak aurkezten ahalko dituzte eta, akatsik egin badute, zuzendu. Erreklamazio horiek telematika bidez aurkeztuko dira, deialdiaren web-orriaren bitartez.

4.3. Erreklamazioak aurkezteko epea bukatu eta haiek ebatzita, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Profesionalen zuzendariak ebazpen bat emanen du onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda onesteko, eta zerrenda deialdiaren web-orrian argitaratzeko aginduko du.

Bazterturik ez bada, zuzenean onetsiko da onartuen behin betiko zerrenda.

4.4. Izangaiari berari egotzitako arrazoiengatik baztertutakoei ez zaizkie azterketa egiteko eskubideak itzuliko.

4.5. Onartuen zerrendan agertzeak ez du berez ekartzen interesdunei onartzea deialdi honen bidez iragartzen den prozeduran eskatutako baldintzak betetzen dituztela. Hautapen prozedura gainditu ondoren izangaiek aurkeztu beharreko dokumentazioa aztertzen denean egiaztatzen baldin bada ez dutela baldintzaren bat betetzen, interesdunek prozedura honetan parte hartzeagatik izan ditzaketen eskubide guztiak galduko dituzte, deusetan galarazi gabe faltsukeria dela-eta legozkiekeen erantzukizun penal, zibil edo administratiboak.

4.6. Ezarritako epean inskripzio eskaerarik aurkezten ez bada, organo eskudunak ebazpen bat emanen du, adierazteko oposizio-lehiaketa hutsik gelditu dela. Ebazpen hori Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.

5.–Kalifikazio epaimahaia.

5.1. Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak izendatuko du kalifikazio epaimahaia, onartutako eta baztertutako izangaien behin betiko zerrendak onetsi aurretik, eta kide kopuru bakoiti batez osatua egonen da –hiru gutxienez–, eta beste horrenbeste ordezko kide izendatuko dira, uztailaren 1eko 19/2022 Foru Legearen 6.2 artikuluan xedatutakoari jarraikiz.

5.2. Epaimahaia ezin izanen da eratu, ez eta jardun ere, gutxienez kideen gehiengo osoa ez badago bertan.

Kide anitzeko organoaren eraketak eta jardunak balio izateko, bertan egon beharko dute epaimahaiburuak eta idazkariak edo haien ordezkoek.

Behin kalifikazio epaimahaia eratua denean, epaimahaiburua edo idazkaria gaixotzen bada edo haien aldi baterako absentzia justifikatuetan, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 21.2 eta 22.2 artikuluetan ezarritakoa aplikatuko da.

5.3. Kalifikazio epaimahaiko kideek parte hartzeari uko egin beharko diote, eta organo dei egileari horren berri eman, baldin eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23. artikuluan abstentziorako aipatzen diren egoeretako batean badaude.

Izangaiek, halaber, zilegi dute epaimahaikideak errekusatzea, egoera horietako bat gertatzen denean.

5.4. Epaimahaiak gehiengoz ebatziko ditu deialdiko oinarrien interpretazioari eta aplikazioari buruz sortzen diren gorabehera guztiak.

5.5. Epaimahaiak aholkulari adituen laguntza eskatzen ahalko du probarako. Aholkulari horiek beren espezialitate teknikoetan baizik ez dira ariko, eta haietan bakarrik emanen diote laguntza epaimahaiari.

5.6. Epaimahaiak Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Zerbitzu Zentraletan izanen du egoitza: Tutera kalea 20, 31003 Iruña.

6.–Oposizio-lehiaketaren nondik norakoak.

6.1. Deialdi honetako aldiak hurrenkera honetan eginen dira: lehendabizi, oposizioaldia, eta hura bukatuta, lehiaketaldia.

6.2. Oposizioaldia 2023ko azarotik aurrera hasiko da. Izangai onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda onesten duen ebazpenean, azterketa egiteko tokia, eguna eta hasteko ordua zehaztuko dira.

6.3. Oposizioaldia eta balorazioa.

6.3.1. Oposizioaldian proba bat eginen da: test motako 100 galdera eta erreserbako 10 galdera erantzun beharko dira idatziz. Galdera bakoitzak 4 erantzun izanen ditu aukeran, eta 1 bakarra izanen da baliozkoa. Erantzun oker bakoitzak penalizazioa ekarriko du, hain zuzen ere erantzun zuzenaren balioaren herena.

Proba hau egiteko 2 ordu izanen dira gehienez.

Galdera guztiak II. eranskineko gai-zerrendan jasotako gaiei buruzkoak izanen dira.

6.3.2. Oposizioaldian, gehienez 60 puntu lortzen ahalko dira, eta baztertuta geldituko dira 30 puntu eskuratzen ez dutenak.

6.3.3. Ariketarako dei bakarra eginen da. Izangaiek bertara agertu beharko dute aldean dutela nortasun agiri nazionala, pasaportea edo gidabaimena. Agertzen ez dena oposizioalditik eta, beraz, lehiaketatik baztertua geldituko da.

6.3.4. Hautapen prozesuan, probak egiteko egokitzapenak ezarriko dira desgaitasunen bat izanik hala eskatu duten izangaientzat, prozesuan parte hartzeko eskaeran azaltzen dutenaren arabera, eta Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziak zehazten duenari jarraikiz.

6.3.5. Ariketaren kalifikazioa amaitu ondoren, epaimahaiak deialdiaren web-orrian argitaratuko ditu lortutako puntuazioak, eta 5 egun balioduneko epea irekiko du alegazioak bide telematikoz aurkezteko.

Alegazioak ebatzi ondoren, epaimahaiak deialdiaren web-orrian argitaratuko ditu oposizioaldiko behin betiko puntuazioak.

6.4. Lehiaketaldia eta balorazioa.

6.4.1. Epaimahaiak lehiaketaldiari ekinen dio oposizioaldia gainditzen duten izangaiekin.

Oposizioaldia gainditu duten izangaiek modu telematikoan aurkeztu beharko dituzte, deialdiaren aipamenean ezarritako estekaren bidez, alegatzen dituzten merezimendu guztiak egiaztatzen dituzten agiriak, deialdiaren I. eranskinean ezarritako baremoarekin bat etorriz. Horretarako, 10 egun balioduneko epea egonen da, oposizioaldiko behin betiko emaitza argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Horri dagokionez, honako hauek aurkeztu beharko dira:

–Egindako zerbitzuen ziurtagiria, kasuan kasuko administrazio publikoko organo eskudunak emana, non zehatz-mehatz jasoko baitira Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaz eta haren erakunde autonomoez besteko administrazio publikoetan egindako zerbitzuak, I. eranskineko baremoan aurreikusitako baldintzetan, berariaz adierazita lanpostuaren izena plantilla organikoaren arabera, sailkapen maila, zerbitzua zer zentro edo unitatetan eman zen, zerbitzu bakoitzaren hasiera eta bukaera datak, eta bidezko den beste edozein datu gehigarri.

–Euskararen, ingelesaren, frantsesaren edo alemanaren jakite-maila egiaztatzen duten tituluak edo ziurtagiriak, Hizkuntzetarako Europako Erreferentzia Esparru Bateratuaren arabera (titulu edo ziurtagiri horiek Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak irailaren 13an emandako 210/2010 Ebazpenean zehaztu dira), edo ofizialki horien baliokidetzat hartzen den titulazioa.

Honako hauek ez dira aurkeztu behar, deialdia egin duen organoak zuzenean emanen baitizkio epaimahaiari:

–Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan eta haren erakunde autonomoetan egindako eta aitortutako zerbitzuen ziurtagiria.

–Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan eta haren erakunde autonomoetan deialdi honen xede den lanpostu berean sartzeko prozesu bat gainditu izanaren ziurtagiria, gainditu arren lanposturik eskuratu gabe gelditu bazen, eta, betiere, deialdia 2009ko urtarrilaren 1etik aurrera argitaratu bazen.

–Deialdiaren web-orriaren bidez erakusten direnak, aurreko deialdiren batean baloratuak izateagatik, osorik baldin badaude.

Aski izanen da dokumentazioaren kopia arruntak aurkeztea, baina aurkeztutako datuak edo agiriak ez-zuzenak edo faltsuak badira, behar diren erantzukizun penal, zibil edo administratiboak eskatuko dira.

6.4.2. Lehiaketaldian kalifikatu eginen dira izangaiek azaldu eta frogatutako merezimenduak, deialdi honen I. eranskineko baremoen arabera.

Lehiaketaldian ez da izangairik baztertuko. Fase honetan gehienez 40 puntu eskuratzen ahalko dira.

6.4.3. Epaimahaiak baloratuko ditu izangaiek alegatu eta frogatutako merezimenduak, deialdi honen I. eranskinean ezarritako baremoaren arabera.

Merezimenduak baloratzean, deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunera arte egindakoak baizik ez dira kontuan hartuko. Geroagoko merezimenduak ez dira aintzat hartuko.

Epaimahaiak ez du inolaz ere kontuan hartuko alegatu ez den edo agiri bidez frogatu ez den merezimendurik, eta ez du adierazitako puntuazioa baino altuagorik emanen merezimenduen atal bakoitzean.

Epaimahaiak azalpenak eta datu osagarriak eskatzen ahalko ditu izangaiek alegatu eta frogatutako merezimenduen gainean.

6.4.4. Aurkeztutako merezimenduak justifikatzeko dokumentazioaren azterketatik ondorioztatzen bada hautagairen batek merezimendu horiek ez dituela, merezimendu horiei emandako puntuazioa deskontatuko da.

6.4.5. Merezimenduak berrikusi ondoren, epaimahaiak deialdiaren web-orrian argitaratuko du balorazioaren emaitza, izangai bakoitzak lortutako puntuazioa adierazita, eta 5 egun balioduneko epea irekiko da alegazioak bide telematikoz aurkezteko.

6.4.6. Alegazioak ebatzi ondoren, epaimahaiak lehiaketaldiko behin betiko puntuazioak argitaratuko ditu deialdiaren web-orrian, bai eta oposizio-lehiaketaren azken emaitza ere. Erreklamazioak ebatzitzat joko dira emaitza hori argitaratzearekin.

Izangaiak lehiaketaren emaitza eta merezimenduen banakako balorazioa ikusten ahalko ditu deialdiaren webgunearen bidez.

7.–Azken puntuazioa.

Azken puntuazioa izanen da oposizioaldiko eta lehiaketaldiko puntuazioen batura.

Prozeduran parte hartzen dutenen puntuazioan berdinketarik gertatuz gero, oposizioaldian puntuaziorik handiena dutenen alde ebatziko da.

Berdinketak bere horretan badirau, I. eranskineko baremoaren b.1) atalean puntuaziorik handiena lortzen duen pertsonaren alde ebatziko da; eta hor ere berdinketa egonez gero, I. eranskineko a) atalean puntuaziorik handiena duenaren alde. Horrela ere berdinketa hausten ez bada, atal horren barrenean azpiatal bakoitzean puntuazio handiena lortzen duenaren alde ebatziko da, azpiatal horiek agertzen diren hurrenkera berari jarraikiz.

Arestian ezarritako irizpideak aplikatuta ere berdinketak jarraitzen badu, kalifikazio epaimahaiak berariaz eginen duen zozketa bakar baten bidez ebatziko da. Berdinduta dauden izangai guztiei zenbaki bana emanen zaie, ordena alfabetikoaren arabera, eta zenbaki horietako bat aukeratuko da ausaz. Horrela, berdinketa guztiak ordena alfabetikoaren arabera ebatziko dira, zozketan ateratzen den zenbakia duen pertsonaren abizenetatik eta izenetik abiaturik.

Oposizio-lehiaketa amaitu ondoren, epaimahaiak deialdiaren web-orrian argitaratuko du izangaien zerrenda, lortutako puntuazioaren arabera, eta administrazio-organo eskudunari izendapen proposamena edo kontratazio baimena igorriko dio puntuazio handiena lortu duten izangaiekin, deitutako lanpostu kopuruan zenbat sartzen diren, horrenbesterekin.

8.–Zentroa hautatzea eta esleitzea.

8.1. Destinoko zentroaren hautaketa eta esleipena eginen da izendapen proposamena edo lan-kontratudun langile finko gisa kontratatzeko baimena argitaratu baino lehen, deitutako lanpostu kopuruan sartzen diren izangaiek egindako eskaeren arabera, lortutako hurrenkera kontuan hartuta, eta lanpostu horietan sartzeko oinarri hauetan eskatzen diren baldintzak betetzen badituzte.

8.2. %33ko edo hortik gorako desgaitasuna izan eta deialdi honetan lanpostu bat lortzen dutenek lehentasuna izanen dute lanpostu hutsak aukeratzeko orduan, gainerako izangaien aurretik.

Desgaitasunak eragina badu lanpostu batean edo bestean jarduteko, egokienak esleituko zaizkie hautaketa egin aurretik, balorazio eta orientazio talde eskudunak horren gainean egiten duen txostena aztertu eta gero.

8.3. Euskara maila jakin bat frogatzea ezinbestekoa duten lanpostuen kasuan, ezin izanen da horietara sartu ez bada jakite hori frogatzen. Lanpostuak hutsik geldituko dira bai baldintza hori betetzen duen izangairik ez badago, bai, egon arren, lanpostu horiek hautatzen ez badituzte 8.1 atalean onartutako eskubidea erabiltzen dutenean.

8.4. Honako hau izanen da hautaketa egiteko prozedura:

–Hautaketa egin baino lehen, hautatu behar duten izangaien zerrenda eta aukeratzen ahal dituzten zentroen eta lanpostu zenbakien zerrenda argitaratuko dira. Informazio hori deialdiaren web-orrian argitaratuko da.

–Parte-hartzaileek telematikoki, deialdiaren web-orriaren bidez, eginen dituzte eskaerak, 10 egun balioduneko epean, oposizio-lehiaketa bidezko prozeduraren behin betiko emaitza argitaratu eta biharamunetik hasita, eta eskaera horietan adieraziko dute zer lanpostu hautatu nahi dituzten, lehentasun ordenan.

8.5. Deialdia egiten duen organoak deialdiaren web-orriaren bidez emanen du emaitzaren berri.

9.–Izendatzeko edo kontratazioa baimentzeko proposamena eta agirien aurkezpena.

9.1. Administrazio organo eskudunak proposamena eginen du, hautaketa egin ondoren lanpostu bat egokitu zaien izangaien alde, haiek funtzionario izendatzeko edo lan-kontratudun langile finko gisa kontrata ditzaten baimentzeko. Proposamen hori deialdiaren web-orrian argiratuko da.

9.2. Hura argitaratu ondoko 10 egun balioduneko epean, proposatutako izangaiek dokumentazioa aurkeztu beharko dute O-NOZeko Sarrerarako, Lanpostuak Betetzeko eta Barne Igoerarako Atalean. Hauek dira aurkeztu beharreko agiriak, kasuaren arabera:

9.2.1. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko edo haren erakunde autonomoetako langile finko ez diren izangaien kasuan:

a) Nortasun agiri nazionalaren kopia, edo izangaiaren nazionalitatea eta nortasuna frogatzen dituen beste agiri baliokideren batena.

b) Deialdiko 2. oinarrian eskatzen diren tituluetako baten kopia, edo titulua lortzeko eskubideak ordaindu dituela frogatzen duen gordekinarena, edo, bidezkoa denean, eskaerak aurkezteko epea bukatu aurretik titulua eskuratzeko moduan zegoela frogatzen duen ziurtagiria.

c) Zinpeko deklarazioa, adierazten duena ez dagoela eginkizun publikoetan aritzeko desgaitua edo gabetua eta ez dela baztertua izan inongo administrazio publikoren zerbitzutik.

d) Zinpeko aitorpena edo promesa, adierazten duena Nafarroako foru araubidea errespetatuko duela, Konstituzioari eta legeei men eginen diela eta karguari dagozkion eginkizunak zuzen beteko dituela.

e) Europar Batasunetik kanpokoa bada, bertan bizi eta lan egiteko baimena, legeek ezarritako kasuetan.

f) Abenduaren 11ko 1110/2015 Errege Dekretuan arautzen den Sexu Delitugileen Erregistro Zentralak emandako ziurtagiri negatiboa, edo Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuari baimena ematea ziurtagiri hori eska diezaion Sexu Delitugileen Erregistro Zentralari.

9.2.2. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko edo haren erakunde autonomoetako langile finkoak diren izangaiek 9.2.1. b) eta f) ataletan adierazitako agiriak aurkeztu beharko dituzte.

9.2.3. Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuak emandako txostena, frogatzen duena interesdunak ez duela lanpostuan aritzea eragotziko liokeen gaixotasun edo akats fisiko edo psikikorik. Txosten hori ofizioz emanen da, horretarako berariaz egindako osasun-azterketa egin eta gero.

9.2.4. Desgaitasuna dutenek, gainera, balorazio eta orientazio talde eskudunek emaniko frogagiri bat aurkeztu beharko dute, zehazten duena desgaitasun gradua zenbatekoa den eta desgaitasuna deialdiko lanpostuaren eginkizun eta zereginekin bateragarria dela.

10.–Izendapena, lanpostuaz jabetzea eta kontratatzeko baimena.

10.1. Administrazio organo eskudunak, ebazpen bidez, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko edo haren erakunde autonomoetako funtzionario izendatuko ditu aurreko oinarrietan ezarritakoa betetzen duten izangaiak, edo lan-kontratudun langile finko gisa kontratatzeko baimena emanen du.

Izendapena edo, kasua bada, kontratatzeko baimena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira. Argitalpen horrek interesdunei egin beharreko jakinarazpena ordeztuko du urriaren 1eko 39/2015 Legearen 45. artikuluan aipatzen diren ondorioetarako.

10.2. Izendapenaren eta lanpostuaren jabetza hartzearen bidez, izendatuak nominako eta plantillako funtzionario bihurtuko dira, indarreko xedapenek Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomietako funtzionarioen arloan ezartzen dituzten eskubide eta betebehar guztiekin. Horrekin batera, Gizarte Segurantzako araubide orokorrean afiliatu eta alta emanen zaie, araubide horretan ezarritakoaren babesean.

Nafarroako administrazio publikoetan sartzen diren funtzionarioek, baldin lehendik haren montepioetakoren baten eskubide pasiboen araubidean afiliaturik badaude, bi aukera izanen dituzte: sartzen diren administrazioaren montepioan jarraitzea ala Gizarte Segurantzan afiliatzea.

Lan-kontratudun langile finko gisa kontratatutako izangaiek dagokien araubide juridikoaren ondoriozko eskubide eta eginbehar guztiak izanen dituzte. Era berean, Gizarte Segurantzako araubide orokorrean afiliatu eta bertan alta emanen zaie.

10.3. Izendatzen diren izangaiek izendapenaren ebazpenean horretarako ezartzen den egunean jabetu beharko dute lanpostuaz.

Era berean, lan-kontratudun langile finko gisa kontratatzen diren izangaiek aurreko paragrafoan adierazitako egun berean sinatu beharko dute kontratua.

10.4. Izangaia jaiotzagatik edo adingabea zaintzeagatik ezarritako lizentziaren aldiaren barnean badago, geroago jabetuko da lanpostuaz funtzionario gisa edo sinatuko du dagokion kontratua.

Halakoetan, jaiotzagatik edo adingabea zaintzeagatik ezarritako lizentziaren denbora igarotakoan jabetuko da lanpostuz edo dagokion kontratua sinatuko du, edo lehenago, interesdunak hala eskatuz gero, betiere nahitaezko atsedenaldia errespetatuta.

Dagokion administrazioan emandako zerbitzu gisa aitortuko da lanpostuaz jabetzeko edo kontratua sinatzeko gerorapen epe hori. Aitortze horrek balioa izateko, beharrezkoa izanen da lanpostuaz jabetzea funtzionario gisa edo dagokion kontratua sinatzea, eta jabetzaren edo sinatzearen egunetik aurrera izanen ditu ondorioak.

10.5. Adierazitako epearen barnean, ezinbesteko kasuetan izan ezik, kasuan kasuko lanpostuaz jabetzen ez direnek edo kontratua sinatzen ez dutenek galdu eginen dituzte Foru Komunitateko Administrazioko funtzionario edo lan-kontratudun finko izateko eskubide guztiak.

10.6. Deitutako lanpostuak beteko direla ziurtatzeko, honako kasu hauetan, administrazio organo eskudunak baja beteko du gainditu dutenen zerrendan agertzen den hurrengo izangaiarekin: hautaketa-prozesutik eratorritako eskubideei uko egiten bazaie; lanpostua betetzeko deialdian ezarritako baldintzak betetzen ez badira; lanpostua ez bada hautatu behar den epean eta moduan, ezarritako prozeduraren arabera; izendapen proposamenaren ondoren eskatutako dokumentazioa aurkeztu ez bada, behar bezala justifikatutako ezinbesteko kasuetan izan ezik; esleitutako lanpostuaren jabetza hartu ez bada edo dagokion kontratua sinatu ez bada, ezinbesteko kasuetan izan ezik; edo izangaia borondatezko eszedentzia egoeran deklaratu bada, hark eskatuta, lanpostuaz jabetzen den egunetik aurrerako ondorioekin.

Aurreko atalean aipatutako kasuetan, ez da aldatuko izendapenaren aurretik egindako lanpostuen hautua. Beraz, izangai berriei egoera horien ondoriozko lanpostuak esleituko zaizkie.

10.7. Izangaietatik inork ez badu gainditzen oposizio-lehiaketa, organo eskudunak ebazpen bat emanen du adierazteko oposizio-lehiaketa hutsik gelditu dela. Ebazpen hori Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.

11.–Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan aldi baterako kontratazioak egiteko zerrendak prestatzea.

11.1. Oposizio-lehiaketa bidez tramitatzen diren egonkortze-prozeduren ondorioz, aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrendak eratuko dira. Zerrenda horiek subsidiarioak izanen dira, Osasun Departamentuko erakunde autonomoetan sartzeko hautaketa-prozeduretatik datozen kontrataziorako izangaien indarreko zerrenden aldean.

11.2. Aldi baterako kontratazioetarako zerrendak prestatzeko eta gero horiek kudeatzeko orduan, Osasuneko kontseilariaren martxoaren 23ko 347E/2017 Foru Aginduan xedatutakoari jarraikiko zaio, edo zerrendek indarra hartzeko unean indarrean den foru aginduan xedatutakoari; izan ere, foru agindu horren bidez, arauak onetsi ziren Osasun Departamentuari atxikitako erakunde autonomoetako zentro eta establezimenduetan aldi baterako kontratatzeko izangaien zerrendak kudeatzeko (2017ko 72. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, apirilaren 12koa).

11.3. Kontrataziorako zerrenda motak.

Esparru bakoitzean bi zerrenda eginen dira aldi baterako kontratazioetarako: bata, iraupen laburreko kontratuetarako, eta bestea, iraupen luzeko kontratuetarako.

11.4. Aldi baterako kontrataziorako zerrendetan sartu nahi dutenek deialdian eskatutako baldintzak bete beharko dituzte eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunean, eta baldintza horiek bete prozedura osoan zehar.

11.5. Titulazioa eta egindako zerbitzuak aurkeztea eta aukerak hautatzea.

Dokumentazioa aurkezteko eta aukerak hautatzeko, 10 egun balioduneko epea izanen da, oposizio-lehiaketaren azken emaitza argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Dokumentazioa telematika bidez aurkeztuko da, esteka honetan behar den kategorian sartuta:

https://empleosalud.navarra.es/eu/contratacion

11.5.1. Titulazioa.

Zerrendan onartua izateko, deialdian eskatutako titulazioa aurkeztu beharko da. Zure titulazioa gure datu-baseetan badago, adierazitako web-orrian erakutsiko zaizu, eta kasu horretan ez da beharrezkoa izanen berriz eranstea.

11.5.2. Egindako zerbitzuak.

Oposizio fasea gainditzen ez dutenek bakarrik aurkezten ahalko dituzte egindako zerbitzuak. Ikusten baduzu egindako zerbitzuak web-orrian agertzen direla, ez dira berriz erantsi beharko.

–Zerbitzuak Nafarroako Gobernuan edo haren erakunde autonomoetan egin badira, ez da inolako dokumentaziorik aurkeztu behar horiek egiaztatzeko, O-NOZeko Profesionalen Zuzendaritzak ofizioz erantsiko baitu.

–Aldiz, zerbitzuak Nafarroako Gobernutik eta/edo haren erakunde autonomoetatik kanpo egin badira, zentro bakoitzeko langileen arloko burutza duen organoak luzatutako ziurtagirien bidez frogatu beharko dira. Ziurtagirietan honako datu hauek azaldu beharko dira nahitaez: lantokia, estamentua eta/edo espezialitatea eta zerbitzualdiaren iraupena, egunetik egunera adierazita, baita guztirako egun kopurua ere.

11.5.3. Kontratazio zerrenden esparruak eta motak aldatzea.

Interesdunek aukera izanen dute deialdian inskribatzeko eskaeran hautatutako zerrenda mota (kontratu luzeak edo laburrak) eta esparruak aldatzeko, murrizteko edo zabaltzeko.

11.5.4. Lanaldi murriztuak egiteko deiak hautatzea edo baztertzea.

Interesdunek zilegi izanen dute eskatzea ez diezaietela lanerako deitu baldin eta eskaini behar zaien kontratazioa lanaldiaren heren batekoa edo hortik beherakoa bada, eta hori telematika bidez eginen da.

Gainera, beste aukera batzuk ere hautatzen ahalko dira, indarrean dagoen araudiaren arabera gaituta badaude.

11.6. Euskara.

Aldi baterako kontratazio zerrendetarako euskararen ezagutzaren betekizuna edozein unetan egiaztatzen ahalko da zerrenda horiek indarrean dauden bitartean.

11.7. Desgaitasuna duten pertsonak.

Aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrendak kudeatzeko orduan, errespetatuko da Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako langileei aplikatu beharreko araudian desgaitasunaren arloan ezarritakoa.

Desgaitasun egoera edozein unetan egiaztatzen ahalko da, zerrendak indarrean dauden bitartean, eta, halakoetan, araudian ezarritako lehentasuna sortuko da desgaitasuna egiaztatzen den unean.

Aldi baterako kontrataziorako deituz gero, egiaztatu beharko da izangaiaren desgaitasuna bateragarria dela kontratazioaren xede den lanpostuarekin. Egiaztagiri hori ofizioz eginen dute balorazio eta orientazio talde eskudunek.

11.8. Indarra hartzea.

Hautapen prozesu honen ondorioz sortuko diren aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrendek indarra hartuko dute lanpostua eskuratu dutenen izendapen proposamena argitaratu eta biharamunean.

12.–Errekurtsoak.

Deialdi honek ez du administrazio bidea amaitzen, eta deialdien, oinarrien eta egintzen kontra gora jotzeko errekurtsoa aurkezten ahalko da, Osasuneko kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, errekurtsoaren xedeko egintza argitaratu edo jakinarazi eta biharamunetik hasita, hori guztia bat etorriz Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 126.1.c) eta 126.3 artikuluetan xedatutakoarekin, eta erabiliz Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariaren abuztuaren 23ko 118/2019 Foru Aginduaren bidez eskuordetutako eskumenak.

Kalifikazio epaimahaiaren behin betiko egintzen kontra (zeinek ez baitute administrazio bidea amaitzen) gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahalko da, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileari zuzendua, hilabeteko epean, jakinarazi edo argitaratu eta biharamunetik hasita, bat etorriz Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 126.2 artikuluarekin.

I. ERANSKINA

Merezimenduen baremoa

a) Merezimendu profesionalak:

Administrazio publikoetan kasuan kasuko deialdia argitaratzen den egunera arte egindako zerbitzuak baloratuko dira, gehienez 28 punturekin, puntuazio honen arabera:

a.1) Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan eta haren erakunde autonomoetan, deialdiaren xedeko lanpostu berean, egindako zerbitzuak: 2,5 puntu egindako zerbitzu urte oso bakoitzeko.

a.2) Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan eta haren erakunde autonomoetan, beste lanpostu batzuetan, egindako zerbitzuak: 1,75 puntu egindako zerbitzu urte oso bakoitzeko.

a.3) Beste administrazio publiko batzuetan, lanpostu berean edo beste lanpostu batzuetan, egindako zerbitzuak: 0,86 puntu egindako zerbitzu urte oso bakoitzeko.

Oharrak:

1. Urteen kopurua osoa ez bada, zerbitzuan egindako aldiari proportzioan dagokion puntuazioa emanen da.

2. Gehienez ere 28 puntu emanen dira a) atal honetan.

3. Egindako zerbitzuak baloratuko dira zerbitzu bakoitzaren hasiera egunetik amaierara arte, egindako lanaldiaren ehunekoa edozein dela ere.

4. Deialdia argitaratu ondoren egindako zerbitzuak ez dira baloratuko.

5. Izangaia prestakuntzarako zerbitzu berezietan edo jarduneko zerbitzu bereziko egoeran egon den aldiak benetan bete duen lanpostuan egindako zerbitzuak balira bezala kontatuko dira.

Izangaia zerbitzu berezietan egon bada beste arrazoi batzuengatik, edo eszedentzia berezian egon bada, edo unitate organiko bateko buru edo zuzendari lanetan, aldi horietako zerbitzuak kontatzeko, egoera horietan sartzean zuen lanpostuan egin izan balitu bezala kontatuko dira.

6. Aurreko azpiataletan emandako puntuazioak bateraezinak izanen dira epe berari dagozkionean. Halakoetan, kasu bakoitzean handiena den puntuazioa emanen da.

b) Beste merezimendu batzuk, gehienez ere 12 puntu:

b.1) Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan eta haren erakunde autonomoetan deialdiaren xede den lanpostu berean sartzeko prozesu bat gainditu izana, lanposturik eskuratu gabe, 2009ko urtarrilaren 1etik aurrera argitaratutako deialdietan: 3,2 puntu lanposturik eskuratu gabe gainditutako deialdi bakoitzeko.

b.2) Ingelesa, frantsesa eta alemana:

Frantsesa, ingelesa edo alemana jakiteagatik, Europar Batasuneko laneko hizkuntzak diren aldetik, betiere, plantilla organikoaren arabera lanpostuan aritzeko hizkuntza horiek jakitea nahitaezkoa ez denean, urriaren 20ko 11/1992 Foru Legearen A eranskinean (Osasun estamentuak) jasotako osasun arloko lanpostuetan (11/1992 Foru Legearen bidez, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuari atxikitako langileen berariazko erregimena arautzen da): 2 puntu gehienez hizkuntza bakoitzagatik.

b.3) Euskara:

Euskara jakitea puntuazio honekin baloratuko da:

1. Eremu euskaldunean: euskara jakiteagatik, plantilla organikoaren arabera lanpostuan aritzeko euskara jakitea nahitaezkoa ez denean: 4,4 puntu gehienez.

2. Eremu mistoan: euskara jakiteagatik, betiere, plantilla organikoaren arabera lanpostuan aritzeko euskara jakitea nahitaezkoa ez denean, urriaren 20ko 11/1992 Foru Legearen A eranskinean (Osasun estamentuak) jasotako osasun arloko lanpostuetan (11/1992 Foru Legearen bidez, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuari atxikitako langileen berariazko erregimena arautzen da): 2,8 puntu gehienez.

b.2) eta b.3) ataletarako oharrak:

Hizkuntzetarako Europako Erreferentzia Esparru Bateratuaren C1 mailaren pareko jakite-maila egiaztatzen duen titulu edo ziurtagiria duenari aurreko ataletan hizkuntza bakoitzarentzat ezarritako baloraziorik handiena emanen zaio.

Titulu edo ziurtagiri hori izan ezean, Hizkuntzetarako Europako Erreferentzia Esparru Bateratuaren A1 mailaren pareko titulu edo ziurtagiri bat izanez gero, gehienez eman daitekeen puntuazioaren 1/5 jasoko da; A2 mailaren parekoa izanez gero, 2/5; B1 mailaren parekoa izanez gero, 3/5; eta, B2 mailaren parekoa izanez gero, 4/5.

Euskara merezimendu gisa baloratzean, Nafarroako Gobernuak antolatutako ikastaroetan gainditutako urrats bakoitzagatik, gehienez eman daitekeen puntuazioaren 1/12 emanen da.

II. ERANSKINA

Gai-zerrenda

Gai orokorrak.

1. gaia.–1978ko Espainiako Konstituzioa: atariko titulua. 13/1982 Lege Organikoa, abuztuaren 10ekoa, Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzkoa: atariko titulua.

2. gaia.–Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren apirilaren 27ko 2016/679 Erregelamendua (EB), pertsona fisikoen babesari buruzkoa, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazioari dagokienez: I. kapitulutik III. kapitulura.

3. gaia.–Abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretua, zeinaren bidez onesten baita Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren testu bategina: I. titulua eta II. tituluko VIII. kapitulua. 11/1992 Foru Legea, urriaren 20koa, zeinaren bidez arautzen baita Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuari atxikitako langileen berariazko erregimena.

4. gaia.–10/1990 Foru Legea, azaroaren 23koa, Osasunari buruzkoa.

5. gaia.–41/2002 Oinarrizko Legea, azaroaren 14koa, Pazientearen autonomia eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloan dituen eskubide eta betebeharrei buruzkoa, eta 17/2010 Foru Legea, azaroaren 8koa, Nafarroako Foru Komunitateko Osasun Arloko Eskubide eta Betebeharrei buruzkoa.

6. gaia.–3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eragingarriari buruzkoa: atariko titulua eta I. titulua. 17/2019 Foru Legea, apirilaren 4koa, Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunari buruzkoa.

7. gaia.–44/2003 Legea, azaroaren 21ekoa, Osasun Arloko Lanbideen Antolamenduari buruzkoa: atariko titulua eta I. titulua.

8. gaia.–16/2003 Legea, maiatzaren 28koa, Osasun Sistema Nazionalaren Kohesioari eta Kalitateari buruzkoa: atariko kapitulua eta I. kapitulutik VIII.era bitartekoak.

Berariazko gaiak.

1. gaia.–Bioetikaren oinarrizko printzipioak: dilema etikoak. Espainiako Erizaintzaren Kode Deontologikoa, eta Emaginen Nazioarteko Konfederazioaren Kode Etikoa. Sekretu profesionala: kontzeptua eta arautze juridikoa.

2. gaia.–Ikerketaren metodologia. Ikerketa lan baten diseinua: helburua eta hipotesia, plangintza, kostuak, etika eta legezkotasuna. Laginaren tamaina eta baliozkotasuna. Laginketa-teknikak. Errore motak. Emaitzen komunikazioa. Artikulu zientifikoa eta komunikazio zientifikoa: prestaketa, aurkezpena eta argitalpena. Ebidentzian oinarritutako praktika klinikoa.

3. gaia.–Osasun demografia. Informazio iturriak eta adierazle demografikoak. Datuen azterketa. Osasun adierazleak: sailkapena eta erabilgarritasuna. Osasun beharren azterketa. Adierazle demografikoak: hilkortasuna, morbilitatea, prebalentzia, intzidentzia. Osasunarekin zerikusia duen bizi-kalitatearen (OZBK) definizioa.

4. gaia.–Estatistika osasun zientziei aplikatua. Kontzeptu orokorrak. Estatistika deskriptiboa. Estatistika inferentziala. Estatistika ez-parametrikoa. Ikerketa kuantitatiboa: definizioa. Biztanleria, lagina eta aldagaia kontzeptuak. Epidemiologia. Kontzeptua. Ikerketa motak. Ikerketa kualitatiboa. Ikerketa kualitatiboko diseinu eta metodo nagusiak. Ikerketa kualitatiboko teknikak, datuen analisia eta interpretazioa.

5. gaia.–Diagnosi metodoen baliozkotasuna: neurtzeko tresnen baliozkotasuna eta fidagarritasuna. Sentsibilitatea, espezifikotasuna. ROC kurbak. Aurresate-balio positiboa eta negatiboa.

6. gaia.–Osasun arazoen nazioarteko sailkapenak: CIE 10. Zaintzak sailkatzeko sistemak (NANDA, NIC, NOC).

7. gaia.–Osasungintzako kostuak. Kontzeptua. Kostu motak. Kostuen kalkulua: osasun produktua. Osasun zerbitzuen finantzaketa, kudeaketa eta hornidura. Ekitatea, efikazia, efizientzia eta efektibitatea kontzeptuak. Prozesuen araberako kudeaketa.

8. gaia.–Segurtasun klinikoa: pazientearen segurtasunaren oinarrizko kontzeptuak. Jakinarazpen eta Ikaskuntza Sistema Pazientearen Segurtasunerako (SINAPs). Segurtasun gorabeherak jakinaraztea. Gertaera kaltegarrien saihesgarritasuna eta inpaktua.

9. gaia.–Irakaskuntza, lanbide garapenerako ezinbesteko jarduera. Emaginak gradu aurreko, gradu ondoko eta BAEE prestakuntzan parte hartzea. Etengabeko prestakuntza.

10. gaia.–Komunikazio eta aholkularitza teknikak.

11. gaia.–Generoa eta osasuna. Genero indarkeria. Tratu txarrak. Emakumeen genitalen mutilazioa. Hautematea, prebenitzea, jardutea.

12. gaia.–Giza genetika: herentzia, geneak eta kromosomak. Mapa genetikoa eta kariotipoa. Herentzia patroiak: gainartzailea, azpirakorra eta poligenikoa. Alterazio kromosomatikoak eta herentziazkoak. Malformazio genetikoak: motak, sailkapena, kausak eta prebentzioa. Jaio aurreko diagnostikoa. Proba inbasiboak eta ez-inbasiboak. Aholkularitza eta jarduketa. Aholku genetikoa.

13. gaia.–Giza ugalketa. Gametogenesia: obogenesia eta espermatogenesia. Kontzeptu orokorrak. Gizonezkoen eta emakumezkoen ugalketa-sistemaren egitura eta eginkizuna. Kanpoko organo genitalak. Hezur-pelbisa. Pelbis biguna. Barneko organo genitalak. Histologia. Baskularizazioa. Lotailuak. Inerbazioa. Emakumeen ugalketa zikloa: obulutegien zikloa eta ziklo endometriala.

14. gaia.–Enbriologia. Enbrioi-egoeraren aurreko aldia: ernalketa, garraioa eta ezarpena. Enbrioiaren aldia: geruza germinatiboak bereiztea. Plazentaren ezaugarri morfologiko eta funtzionalak. Fetuaren aldia: garapena. Fetu zirkulazioa.

15. gaia.–Ernalezintasun arazoak dituen bikotea: kausak, balorazio klinikoa, alternatibak; tratamenduak. Antzutasuna/Ernalezintasuna. Jaio aurreko/Jaio ondoko diagnostikoa.

16. gaia.–Laguntza bidezko ugalketa teknikak.

17. gaia.–Haurdunaldia. Anatomia eta fisiologia. Emakumeak izaten dituen aldaketa estrukturalak, funtzionalak, emozionalak eta psikologikoak. Diagnostikoa. Autozainketak: elikadura, kanporaketa, ariketa/deskantsua, sexualitatea, garbiketa eta jantziak.

18. gaia.–Emakume haurduna eta bikotekidea jaiotzarako, amatasunerako/aitatasunerako eta hazkuntzarako prestatzea. Metodologia. Legedia: lana eta amatasuna. Laneko eskubideak.

19. gaia.–Haurdun gelditu aurreko kontsulta: osasunerako hezkuntza. Jaio aurreko kontsulta: emakume haurdunari arreta ematea. Haurdunaldiaren kontrola. Historia klinikoa eta obstetrikoa. Azterketa orokorra eta obstetrikoa. Ohiko analitika eta proba diagnostikoak: adierazleak, prestaketa eta arriskuak. Haurdunaldiko arrisku faktoreak identifikatzea.

20. gaia.–Zoru pelbikoa: erditu aurreko balorazioa. Masaje perineala eta Kegel-en ariketak. Osasunerako hezkuntza.

21. gaia.–Infekzioen prebentzioa eta arreta haurdunaldian zehar. Immunizazio aktiboa edo pasiboa. Toxoplasmosia, listeriosia, errubeola, zitomegalobirusa, herpesa, hiesa, sifilisa, hepatitis B eta C, estreptokokoa. Zika, Chagas-en gaixotasuna, COVID-19a. Gernubideetako infekzioak. Substantziak hartzea eta haurdunaldia. Zainketak haurdunaldian, erditzean, erdiberriaroan eta edoskitze aldian. Osasun hezkuntza.

22. gaia.–Arriskuko haurdunaldia: kontzeptua. Arrisku egoerak. Sailkapena, deskripzioa, zainketen planifikazioa. Ondorioak amarengan eta fetuarengan. Esku-hartzeak eta egoeraren balorazioa kasu hauetan: nahasmendu kardiobaskularrak, arnas aparatuarenak eta digestio aparatuarenak, tuberkulosia, listeriosia, toxemiak (hiperemesia, preeklanpsia, eklanpsia), nahasmendu hematologikoak, anemia, muskuloeskeletikoak, neurologikoak, diabetesa, obesitatea, hipertentsio prozesuak, isoimmunizazioa. Fetuaren heriotza. Arreta haurdunaldiko eta jaiotza inguruko doluari. Jarduteko jarraibideak. Osasunerako hezkuntza. Arreta eta zainketak.

23. gaia.–Odoljarioak haurdunaldian. Abortu mehatxua, abortua, haurdunaldi ektopikoa, mola, plazenta prebioa, plazenta-askatzea. Alarma seinaleak. Ondorioak amarengan eta fetuarengan. Berariazko esku-hartzeak.

24. gaia.–Fetuaren konplikazioak haurdunaldian. Fetuaren hazkundearen, garapenaren eta heldutasunaren balorazioa. Fetu anexuetatik eratorritako arazoak: plazenta, zilbor-hestea, mintzak eta likido amniotikoa. Haurdunaldiaren iraupenarekin lotutako arazoak. Erditze goiztiarra izateko mehatxua. Haurdunaldi luzea.

25. gaia.–Haurdunaldi anizkoitza eta erditze anizkoitza. Balorazioa eta zainketak. Berariazko esku-hartzeak.

26. gaia.–Balorazioa, arreta eta zainketak erditzean: zantzuak eta sintomak. Azterketak ospitalera iristean. Barneko eta kanpoko monitorizazioa. Amniorrexia. Erditze laneko etapak: erditzearen fisiologia, amaren organismoa erditze lanetara egokitzea, fetua erditze kanalera egokitzea. Fetuaren kokapena eta aurkezpena: nomenklatura. Amaren eta fetuaren balorazioa. Monitorizazioa. Erditzegrama.

27. gaia.–Zilbor-hesteko odol emateak. Definizioa. Prozedura. Lege alderdiak.

28. gaia.–Larrialdi obstetrikoko egoerak erditzean. Zilbor-hestearen prolapsoa; umetokiaren haustura; sorbalden distozia; umetokiaren atonia; likido amniotikoaren enbolia. Erditzearen odol-jarioak. Alarma-sintomak eta jarduketa-ildoak. Definizioa, sailkapena, etiopatogenia, arrisku faktoreak, adierazpen klinikoak eta esku-hartzea. Amaren BBB oinarrizkoa eta aurreratua.

29. gaia.–Erditze distozikoa. Tresneria bidezko erditzeak. Zesarea.

30. gaia.–Fetuaren ongizatearen balorazioa. Amaren eta fetuaren monitorizazio bioelektronikoa eta biokimikoa.

31. gaia.–Arreta-estrategia erditze normaletan. Emakumearentzako zainketak eta arreta erditzean. Erditze eta jaiotze plana. Ospitalez kanpoko erditzea. Episiotomia, indikazioa eta prozedurak. Perineoko urraduren sailkapena eta horiek konpontzeko prozedura. Konplikazioak eta sekuelak.

32. gaia.–Farmakoterapia haurdunaldian, erditzean eta erdiberriaroan. Farmakoterapia erditzean: induktoreak, analgesia eta anestesia obstetrikoa.

33. gaia.–Mina arintzeko metodo ez-farmakologikoak.

34. gaia.–Jaioberriarenganako arreta eta balorazioa. Apgar-en testa. Arrisku faktoreak eta arrisku egoerak identifikatzea. Jaioberria umetokiz kanpoko bizitzara egokitzea. Zainketak: oxigenoa ematea, termoerregulazioa, ongizatea eta segurtasuna. Balorazioa eta zainketak ospitaleratze aldian zehar: elikadura, kanporaketa, jarduera, loa. Jaioberrien baheketa metabolikoa eta hipoakusiakoa. Osasun hezkuntza. Haurrarekin lo egitea. Gurasoentzako orientazioa zainketei buruz. Jaioberriaren identifikazioa.

35. gaia.–Kontzeptua, esku-hartzea eta arreta honako honetan: garapenean eta familian zentratutako zainketak. Larruazala larruazalarekin, lotura afektiboa eta atxikimendua. Kanguru metodoa.

36. gaia.–Emakumeari arreta erdiberriaroan. Erdiberriaro normala. Aldaketa fisiko eta psikologikoak. Balorazioa, zainketak, prebentzioa, hezkuntza, norberaren zainketak. Kontrola eta jarraipena: etxeko bisita; kontrol programak ama berriari eta jaioberriari. Erditu ondoko azterketa(k).

37. gaia-–Zoru pelbikoa: erditu ondoko balorazioa. Prebentzioa, aholkularitza eta bideratzea. Osasunerako hezkuntza.

38. gaia.–Erdiberriaroko arrisku egoerak. Kontzeptua, faktore etiologikoak eta batera gertaturiko faktoreak. Konplikazio orokorrak: odoljarioak, eritasun tronboenbolikoa, erdiberriaroko infekzioa: profilaxia, arreta eta zainketak. Perineoko urradura. Konplikazioak eta sekuelak.

39.gaia.–Ama berriaren egokitzapen psikosoziala. Osasun mentala erdiberriaroan. Erditu ondoko depresioa.

40. gaia.–Haurraren elikadura: amagandiko edoskitzea. Osasun hezkuntza eta amagandiko edoskitzea sustatzea. Jaiotzan eta edoskitzean ematen den asistentzia humanizatzeko ekimena (IHAN). Esnearen suzedaneoak merkaturatzeko nazioarteko kodea. Edoskitzea: hastea eta jarraitzea. Edoskialdi bat behatzea. Erregistroa. Arazorik ohikoenak. Edoskitzea egoera berezietan. Amaren esnea eskuz ateratzea eta kontserbatzea. Lanera itzulera. Formula-esnearekin elikatzea.

41. gaia.–Arriskua duten jaioberriak: erditze goiztiarreko jaioberriak, pisu gutxiegikoak eta erditze berantiarrekoak. Arazoen sailkapena. Jaioberrien anoxia. Erditzean gerta litezkeen traumatismoak. Hiperbilirrubinemia, jaioberriaren eritasun hemolitikoa, jaioberrien sepsia: zergatiak eta konplikazioak prebenitzea. Zainketa espezifikoak.

42. gaia.–Jaioberrien bihotz-biriken erreanimazio oinarrizkoa eta aurreratua.

43. gaia.–Osasun hezkuntza familia planifikazioan. Antisorgailuak. Indikazioak eta kontraindikazioak. Segurtasun mailak. Pearl-en indizea. Hezkuntza eta aholkularitza afektibo-sexuala. Arreta antisorkuntzaren gaineko gaietan, eta arrisku-jokaeren prebentzioa.

44. gaia.–Haurdunaldia borondatez etetea. Legean aurreikusitako kasuak. 103/2016 Foru Dekretua, azaroaren 16koa, sexu- eta ugalketa-osasunaren arloko prestazio sanitarioen antolamendua ezartzen duena Nafarroan.

45. gaia.–Sexu-transmisiozko infekzioak. Sifilisa, gonorrea, herpes genitala, trikomoniasia, kondilomak, kandidiasia. Beste eritasun batzuk: hiesa eta hepatitisa. Diagnostikoa eta tratamendua. Prebentzioa. Kontrola. Osasunerako hezkuntza.

46. gaia.–Emakumeari laguntzeko Plan Integrala. Arreta eta zainketak: nerabezaroan, menarkian, pubertaroan. Arazo ginekologikoak. Ziklo menstrualaren alterazioak. Egiturazko arazoak. Prozesu inflamatorio eta infekziosoak. Sexualitatea. Ohitura osasungarriak sustatzea. Arriskuen kontrola eta prebentzioa.

47. gaia.–Genitaletako eta bularreko minbiziaren diagnostiko goiztiarra. Prebentzio programak. Epidemiologia. Laguntza ildoak. Minbizi ginekologikoa duten emakumeentzako arreta eta zainketak.

48. gaia.–Klimaterioa eta menopausia. Kontzeptu orokorrak. Emakumearentzako zainketak eta arreta ematea klimaterioan. Ohitura osasungarriak sustatzea. Arriskuen kontrola eta prebentzioa. Osasunerako hezkuntza, indibiduala eta taldekakoa.

Zer egunetan argitaratzen den deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean, egun horretan indarra duen araudiaren arabera eskatuko dira gai guztiak.

Iragarkiaren kodea: F2214994