202. ALDIZKARIA - 2022ko urriaren 11

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

69/2022 EBAZPENA, irailaren 13koa, Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko zuzendari nagusiak emana, Irisgarritasun Unibertsala Ku­deatzeko Politika onesten duena Nafarroako Gobernuak Iruñean eta Tuteran dituen herritarren arretarako bulegoetarako (Iruñekoa Erregistro Orokorra da).

Irisgarritasun Unibertsalari buruzko ekainaren 14ko 12/2018 Foru Legearen xedea da irisgarritasun unibertsalerako baldintzak ezartzea, beharrezkoak baitira pertsona guztien eta, bereziki, desgaitasuna duten pertsonen aukera berdintasuna, autonomia pertsonalaren sustapena, komunitateko inklusioa eta bizimodu independentea bermatzeko.

Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko De­par­tamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 30eko 259/2019 Foru Dekretuak, 8. artikuluan, Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko Zuzen­daritza Nagusiari esleitzen dizkio, besteak beste, Erregistro Orokorrari eta herritarrentzako arretaren koordinazioari dagozkien eginkizunak.

Bestetik, Nafarroako Gobernuaren Erregistro Orokorraren antolamen­dua eta jardunbidea arautzen dituen ekainaren 24ko 137/2002 Foru De­kretuaren arabera, Nafarroako Gobernuaren Erregistro Orokorraren bulegoa Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko Zuzendaritza Nagusiari dago organikoki atxikia. Nafarroako Gobernuak Tuteran duen herritarren arretarako bulegoa ere Lehendakaritza eta Gobernu Irekiko Zuzendaritza Nagusiaren mende dago.

Uztailaren 16ko 58/2014 Foru Dekretuaren bidez, Nafarroako Foru Komu­nitateko Administrazioak eta haren erakunde autonomoek herritarrei ematen dieten arretan erabilerraztasun unibertsalera jotzen duten neurriak onetsi ziren.

Foru dekretu horren xedea da irisgarritasunaren eta bereizkeriarik ezaren baldintzak arautzea, horiek nagusitu behar baitute Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak eta haren menpeko erakunde autonomoek beren eskumenen eremuan herritarrekiko harremanean berariaz eskaintzen dizkieten baliabide eta jarduketetan; izan ere, horrela bermatuko baita irisgarritasun osoa ahalik eta berdintasun baldintza onenetan, bereziki muga funtzionalak dituzten pertsonentzat, adinekoak edo desgaitasunak dituztenak barne.

Nafarroako Gobernuak 2021eko ekainaren 23an onetsi zuen Gobernu Irekiaren I. Plana (2021-2023), eta hor, 4.1 konpromisoa ezarri zen, alegia, "Herritarrekiko arretarako eta harremanetarako eredu berri bat definitzea"; horri begira, hurbiltasuna, irisgarritasuna, arintasuna, lankidetza, berrikuntza eta proaktibitatea funtsezkotzat aipatzen dira.

2022ko apirilaren 27an, Nafarroako Gobernuak Irisgarritasun Unibertsa­leko 2022ko Plan Operatiboa onetsi zuen. Lehendakaritza, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuaren 2. aldaketaren 2. neu­rriak berekin dakar behar diren neurriak hartzea Tuterako eta Iruñeko bulegoek, zeinak Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko Zuzendaritza Nagusiari atxikiak baitaude, "kudeatzeko sistemak" UNE 170001-2 arauaren egiaztapena lor dezaten. Izan ere, Irisgarritasun Unibertsalari buruzko ekainaren 14ko 12/2018 Foru Legearen 7. artikuluan ere ezartzen da hauetan aurreikusten dena bete behar dela: Irisgarritasun Unibertsalari buruzko UNE 170001-1 Arauaren 1. zatia: DALCO irizpideak ingurunerako irisgarritasuna errazteko, eta Irisgarritasun Unibertsalari buruzko UNE 170001-2 Arauaren 2. zatia: irisgarritasuna kudeatzeko sistemak. Irisga­rritasun globala kudeatzeko sistema bat ezartzea beharrezkoa izanen da pertsona guztiei aukera berberak bermatzeko eraikitako ingurunearen edozein tokitara iris daitezen edo edozein ondasun eta zerbitzu eskura ditzaten, eta haiek ahalik eta autonomia handienaz erabil ditzaten, zein den ere haien adina edo desgaitasun mota.

UNE 170001-2 arauaren 5.2 puntuan, zuzendaritzaren konpromisoak biltzen dira, eta irisgarritasun politika bat definituta izatea aipatzen da konpromisoaren frogagarri gisa.

Konpromiso hori zuzendaritza nagusi honen herritarrei arreta emateko lantaldeak hartzen du, irisgarritasun unibertsalaren arloan eredugarri izan nahian, eta, horregatik, beste enpresa eta zerbitzu publiko batzuek jakin dezaten zer nolako arreta eskaini herritarrei, aukera-berdintasunaren mesedetan, hizpide dugun politika Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara dadila xedatzen da, hura ezagutarazteko.

Horrenbestez, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari bu­ruz­ko abenduaren 3ko 15/2004 Foru Legearen 22. artikuluaren bidez eta Lehen­dakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Depar­tamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 30eko 259/2019 Foru Dekretuari jarraikiz emandako ahalmenak baliatuz,

EBAZTEN DUT:

1. Onestea Irisgarritasun Unibertsala Kudeatzeko Politika, Nafarroako Gobernuak Iruñean eta Tuteran dituen herritarren arretarako bulegoetarako (Iruñekoa Erregistro Orokorra da). Ebazpen honen eranskinean jaso da.

2. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea, orok jakin dezan.

Iruñean, 2022ko irailaren 13an.–Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko zuzendari nagusia, Joseba Asiain Albisu.

IRISGARRITASUN UNIBERTSALA KUDEATZEKO POLITIKA NAFARROAKO GOBERNUAK IRUÑEAN ETA TUTERAN DITUEN HERRITARREN ARRETARAKO BULEGOETARAKO (IRUÑEKOA ERREGISTRO OROKORRA DA)

Nafarroako Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko Zuzendaritza Nagu­siak kudeatzen dituen herritarren arretarako bulegoetan argibideak ematen dira Nafarroako Gobernuaren zerbitzuei buruz eta harekin egin daitezkeen tramiteei buruz. Zehazki:

–Erregistro-erakunde gisa jarduten dugu.

–Dokumentu pribatu zein publikoen kopiak konpultsatzen ditugu, Nafa­rroako Gobernuarekiko tramiteetarako behar badira soilik.

–Zure nortasun digitalaren kudeaketa-lanak egiten ditugu, posible izan dezazun administrazio publikoekiko tramiteak Interneten bidez egitea.

–Nafarroako Gobernuaren tramite eta zerbitzuei buruzko informazioa ematen dugu.

–Laguntza ematen dugu online egin beharreko tramiteetan.

–Kexak eta iradokizunak jaso eta bideratzen ditugu.

–Departamentuei ematen diegu hobetu beharreko arloen berri.

Herritarren arretarako bulegoetan geure egiten dugu irisgarritasun uni­ber­tsalaren eta inklusioaren alde lan egiteko konpromisoa, hori baita era guz­tietako herritarrak kontuan hartzeko modua; horretarako, gure inguruak egokitzen ditugu, eta beste departamentuak animatzen ditugu zerbitzu eta tramiteak egokitu ditzaten, kalitate handiagoko zerbitzua eskaintzeko. Horrez gain, baditugu berariazko beste eginkizun batzuk:

–Honako hauek betetzeko konpromisoa dugu: Desgaitasuna duten per­tsonen eskubideen Konbentzioa, irisgarritasun unibertsalaren eta gizarte inklu­sioaren arloko indarreko legeak eta DALCO irizpideak.

–Irisgarritasun unibertsala hobetzeko helburuak ezartzen ditugu Agen­da 2030eko Garapen Jasangarrirako Helburuetako zenbaitekin bat eginez, zehazki, 8.arekin (Kalitateko lana pertsona guztientzat), 10.arekin (Desber­dinkerien murrizketa), 11.arekin (Hiri eta egonleku inklusiboak) eta 16.arekin (Bakea, justizia eta erakunde sendoak).

–Zerbitzu- eta lan-eremuetako irisgarritasun unibertsalaren kudeake­tarako plangintza egiten dugu.

–Eredugarri izan nahi dugu irisgarritasun unibertsalaren arloan, enpre­sek eta beste zerbitzu publiko batzuek jakin dezaten nola agertu herritarren aurrean aukera berdintasunari mesede eginez.

Inklusioaren eta irisgarritasunaren ikuspegia, guk darabilguna, honako printzipio eta balio hauetan oinarrituta dago:

–Pertsonari datxekion duintasunaren, banakako autonomiaren eta era­bakiak hartzeko askatasunaren errespetua.

–Bizimodu independentea.

–Diskriminaziorik eza.

–Desgaitasuna duten pertsonen desberdintasuna errespetatzea eta onartzea, giza dibertsitatearen eta gizatasunaren zati den aldetik.

–Entzute aktiboa.

–Aukera berdintasuna.

–Emakumeen eta gizonen berdintasuna.

–Normalizazioa.

–Irisgarritasun unibertsala.

–Diseinu unibertsala edo pertsona ororentzako diseinua.

–Parte-hartzea eta inklusioa gizartean, osotara eta egiaz.

–Elkarrizketa zibila.

–Desgaitasuna duten pertsonen nortasuna garatzeko errespetua, batez ere desgaitasuna duten haurrena, eta haien identitatea babesteko eskubidea.

–Irisgarritasun unibertsalaren zeharkakotasuna Foru Komunitateko Administrazioaren politika guztietan.

Balio horietan oinarriturik, eta gure helburua lortzeko, etengabe zaintzen eta hobetzen ditugu, batetik, irisgarritasuna kudeatzeko darabilgun sistema, zeina oinarrituta baitago Espainiako UNE 170001-2 erreferentziazko arauan, eta, bestetik, borondatez betetzen ditugun beste zenbait betekizun; hori, herritarren arretarako ditugun bulego guztietan.

Iragarkiaren kodea: F2212310