187. ALDIZKARIA - 2022ko irailaren 20a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

398/2022 EBAZPENA, irailaren 6koa, Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita 2022-2023 ikasturterako beken deialdi orokorra, derrigorrezko ikasketen ondoko unibertsitateaz kanpoko ikasketak egiten dituzten ikasleentzako. DDBN identifikazioa: 644225.

Ikusirik departamentu honetako Ikastetxeen Finantzaketaren, Ikasketetarako Laguntzen eta Zerbitzu Osagarrien Zerbitzuko zuzendariak aurkeztu duen txostena, derrigorrezkoaren ondoko unibertsitateaz kanpoko ikasketak egiten dituzten ikasleentzako 2022-2023 ikasturterako beken deialdi orokorraren gainean.

Hezkuntza Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 30eko 267/2019 Foru Dekretuak ematen dizkidan ahalmenak erabiliz,

EBAZTEN DUT:

1. Onestea derrigorrezkoaren ondoko unibertsitateaz kanpoko ikasketak egiten dituzten ikasleentzako beken deialdi orokorra, 2022-2023 ikasturterako. Ebazpen honen I. eranskinean ageri da testua.

2. 1.034.104,00 euroko gastua baimentzea, zeina ordainduko baita, baldin eta kreditu egokia eta nahikoa badago, 2023ko gastuen aurrekontuan 2022ko gastuen aurrekontuko honako partida honen baliokide sortuko den partidaren kargura: 410002 41600 4800 323100 partida, “Erdi eta Goi Mailako Ikasketetarako Bekak eta Laguntzak” izenekoa.

3. Ebazpen hau eta eranskinak igortzea Ekonomia eta Ogasun Departamentuak Hezkuntza Departamentuan duen kontu-hartzailetza delegatura, Lanbide Heziketaren Zuzendaritza Nagusira, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzura, Antolamendu, Prestakuntza eta Kalitate Zerbitzura, Inklusio, Berdintasun eta Bizikidetza Zerbitzura, Ikastetxeen Finantzaketaren, Ikasketetarako Laguntzen eta Zerbitzu Osagarrien Zerbitzura, Ikastetxeen Finantzaketaren eta Ikasketetarako Laguntzen Atalera eta Kudeaketa Ekonomikoaren Bulegora, behar diren ondorioak izan ditzaten.

4. Deialdi hau eta eranskina Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara daitezela agintzea.

5. Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa jar daiteke, Hezkuntzako kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

Iruñean, 2022ko irailaren 6an.–Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusia, Begoña Unzué Vela.

I. ERANSKINA

Beken eta laguntzen deialdi orokorra 2022-2023 ikasturterako, derrigorrezkoaren ondoko unibertsitateaz kanpoko ikasketak egiten dituzten ikasleentzako. Deialdia ondorengo oinarriek arautuko dute, eta horiek nahitaez bete beharko dira.

Hizkera ez sexistaren adierazpena.

Agiri honetan pertsona, gizatalde edo kargu akademikoak gaztelaniaz genero maskulinoarekin aipatzen direnean, markatu gabeko genero gramatikala dela ulertzen da, eta, beraz, emakumeak nahiz gizonak aipatzen ahal dira horrela.

Deialdiaren izaera.

Nafarroako Gobernuak ikasketetarako eskaintzen dituen bekak eta laguntzak Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako Ministerioak eta/edo Eusko Jaurlaritzak dei egindakoen osagarri dira.

Nafarroako Parlamentuak 2023. urterako aurrekontuan ezartzen duen kreditua izanen da deialdi honen muga, deialdi honen bidez araututako beka eta laguntzak onartu eta ordaintzeko. Hori horrela, onartzen diren beka guztiak ordaintzeko aurrekontu kreditu aski ez badago, familiaren per capita errenta erabilgarriaren arabera ordainduko dira, txikienetik handienerako ordenan, kreditua bukatu arte. Kreditu ezagatik ordaindu ezin diren eskaerak ukatutzat joko dira.

DEIALDIAREN OINARRIAK

1. oinarria.–Deialdian sartzen diren ikasketak eta zentroak.

1.1. Ikasketak.

Deialdi honen xedea da laguntzak ematea derrigorrezkoaren ondoko unibertsitateaz kanpoko goi mailako ikasketak egiteko, Espainiako hezkuntza sistemakoak eta Estatuko lurralde osoan balio dutenak.

Deialdi honetako bekak edo laguntzak honako ikasketa hauetarako eman daitezke:

–Oinarrizko, erdi mailako eta goi mailako Lanbide Heziketa.

–Batxilergoa.

–Kirol irakaskuntzak.

–Arte ikasketa profesionalak.

–Goi mailako arte irakaskuntzak.

–Goi mailako erlijio ikasketak.

–Hizkuntza eskola ofizialetan egindako hizkuntza ikasketak.

1.1.1. Honelakoetan ez da laguntzarik emanen:

a) Ez da bekarik edo laguntzarik emanen maila bereko bigarren titulu bat lortzeko, ezta ikasketak aldatzeko ere, horrek ez badu mailaz edo ikasmailaz igotzea ekartzen, 4.1.1 oinarrian goi mailako heziketa zikloko lehen ikasmailarako aurreikusitako salbuespenak izan ezik.

b) Ez da bekarik edo laguntzarik emanen Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako edo Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasketetarako.

c) Ikasleei ez zaie matrikularako bekarik emanen baldin eta Lanbide Heziketako, Batxilergoko edo erdi mailako beste ikasketa batzuk egiten ari badira titulartasun publikoa duten ikastetxeetan, ikastetxe pribatu itunduetan edo erabat diruz lagundukoetan eta Nafarroako Gobernuaren dirulaguntza berariazkoa duten ikastetxeetan.

d) Ez zaie bekarik emanen 4.1 oinarrian jasotako ikasketetan ikasturtea errepikatzen ari diren ikasleei.

1.2. Ikastetxeak.

1.2.1. Beka edo laguntza eskatzen duten ikasleek beren ikasketak Espainiako ikastetxe publikoetan, itunduetan, diruz lagundutakoetan nahiz pribatuetan egin beharko dituzte, Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako Ministerioak edo behar den autonomia erkidegoak aitortu eta baimenduetan.

1.2.2. 2022-2023ko ikasturterako matrikula egiten duten ikasleek ez dituzte jasoko bekak edo laguntzak, baldin eta ikastetxe publiko, itundu edo diruz lagundutako batean edota familiaren etxetik hurbil egoteagatik aipatu beka edo laguntzen beharrik ez duen ikastetxe batean ikasketak egiteko aukera izanik besteren batean matrikulatzen badira, salbu eta oso inguruabar bereziak gertatu eta interesdunak agiri bidez frogatzen eta Beka Batzordeak balioesten dituen kasuetan.

1.2.3. Edonola ere, unibertsitateaz kanpoko ikasketetarako bekek eta laguntzek uztailaren 3ko 80/2019 Foru Dekretuan ezarritakoa bete beharko dute. Dekretu horrek Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publikoen sarea berrantolatzen du.

1.2.4. Zehazki, Nafarroako Foru Komunitatetik kanpoko ikastetxe batean matrikulatzen den ikasleari kasu hauetan bakarrik ematen ahal zaio beka edo laguntza:

a) Ikaslea matrikulatu den ikastetxea hurbilago baldin badago bere etxetik Nafarroako Foru Komunitatean kokatuta daudenak baino.

b) Euskaraz ematen diren ikasketak badira eta Nafarroako Foru Komunitatean eskaintzen ez badira.

c) Ikasketa horiek Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publikoetan eskaintzen ez badira edo ikasposturik lortu ez bada.

d) Lanbide Heziketako heziketa zikloak badira eta Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publikoetan modalitate elebidunean baino ez badira ematen.

1.2.5. Kasu guztietan, Nafarroako Foru Komunitatetik kanpoko ikastetxeetan egiten diren ikasketetarako, kontzeptu bakoitzean ez da zenbateko handiagoko beka edo laguntzarik emanen baldin eta garestiago ateratzen bada Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe batean eginez gero baino.

2. oinarria–Baldintza orokorrak.

2.1. Eskatzaileak.

Derrigorrezkoaren ondoko unibertsitateaz kanpoko ikasketak egiten ari diren ikasleek eskatzen ahal dituzte deialdi honek arautzen dituen laguntzak, baldin eta oinarrietan ezartzen diren baldintzak betetzen badituzte. Ikasleak egin beharko du eskaera.

2.2. Betebeharrak.

Eskatzaileak eta familia-unitateko gainerako kide konputagarriek baldintza hauek bete beharko dituzte:

a) Nafarroan erroldatuta egotea eta Nafarroan bizitzea 2021eko urtarrilaren 1etik, gutxienez, baita beka eskatzeko unean ere.

b) 2021. urtean Nafarroako PFEZaren zergadun izatea, errenta aitortzera behartua badago.

c) Laguntza eskatzen duen ikasleak bere zerga betebeharrak egunean izan behar ditu Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioarekin.

d) Familia-unitateko kide konputagarri bakar batek ere ez izatea itzultzeke aurreko ikasturteetako beken edo laguntzen zenbatekoak.

e) Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako Ministerioari edo Eusko Jaurlaritzari deialdi orokorrean beka eskatu izana ikasketa berberetarako, 2022-2023 ikasturterako, horretarako baldintzak betetzen direnean, deialdia arautzen duten oinarrien arabera, eta beka ukatua ez izatea ondoren aipatzen diren arrazoi hauengatik:

1.–Deialdi horietan agiriak aurkezteko ezarritako epeak ez betetzeagatik.

2.–Eskabidean oinarrizko datuak ez betetzeagatik edo lehiaketa ebazteko behar den dokumentazioa ez aurkezteagatik, hori egiteko eskatuta ere.

3.–Deialditik baztertua izateagatik.

Ez baldin bada bekarik eskatu ez direlako eskatutako betebehar akademikoak betetzen, horren egiaztagiriak aurkeztu beharko dira. Hori egin ezean, beka automatikoki ukatuko da.

Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako Ministerioaren eta Eusko Jaurlaritzaren deialdiak ebazteko, haietan zehaztutako oinarri arautzaileak aplikatzen dira eta, bereziki, errenta zehazteko haien zerga araubidea erabiltzen da.

f) Eskatzaileak, edozein egoera zibil duela ere, familiatik aparte eta bere kontu bizi dela alegatzen badu, eta 2021eko abenduaren 31n 30 urte baino gutxiago baldin bazituen, modu sinesgarrian frogatu beharko du bere kasa bizitzeko baliabide ekonomiko aski dituela, bai eta bizileku duen etxebizitzaren titulartasuna edo alokairua ere. Etxebizitza horrek izan beharko du ikaslearen bizileku ikasturte osoan zehar, deialdi honen ondorio guztietarako. Udalak emandako erroldatze eta bizikidetza ziurtagiria aurkeztu beharko du, 2021. urteari dagokiona.

g) Ezin da ikasturte berean beste ikasketa batzuetarako beste bekarik eskatu.

3. oinarria.–Ematen diren beka edo laguntza motak.

Bekak edo laguntzak honako kontzeptu hauetarako eskatzen ahalko dira:

–Matrikula.

–Hiriarteko garraioa.

–Jantokia

–Bizilekua.

–Laguntza berezia (salbuespenezko kasuetan baino ez; ikus 6.2.6 oinarria).

–Ikasketa-espedientea (6.2.7 oinarrian jasotako kasuetan soilik).

4. oinarria.–Baldintza akademikoak.

4.1. Derrigorrezkoaren ondoko unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzak (salbu eta goi mailako arte irakaskuntzak eta goi mailako erlijio ikasketak).

4.1.1. Derrigorrezkoaren ondoko unibertsitateaz kanpoko ikasketetarako beka edo laguntza lortzeko ezinbestekoa da eskatzaileak 2022-2023 ikasturterako ikasmailaz edo mailaz igotzea, indarra duten ikasketa planen arabera; salbuespena izanen dira goi mailako heziketa ziklo bateko lehen ikasmaila egin behar duten ikasleak, baldin eta unibertsitate ikasketen lehen ikasmailatik badatoz eta ez badira hartan bekadun izan.

Beka Batxilergoko 1. mailarako eskatzen bada, beharrezkoa izanen da 5 puntuko batez besteko nota erdietsi izana DBHko 4. mailan, sarbide proban edo oinarrizko edo erdi mailako heziketa zikloaren azken kalifikazioan. Halakoetan beharrezko izanen da, orobat, DBHko titulua edukitzea.

Beka goi mailako heziketa zikloko 1. mailarako eskatzen bada, beharrezkoa izanen da 5 puntuko batez besteko nota erdietsi izana Batxilergoko 2. mailan, sarbide proban edo ikastaroan, zein dagokion, edo goi mailako heziketa ziklora sartzeko bidea ematen dion erdi mailako heziketa zikloaren azken kalifikazioan.

Irakasgairen bat edo lanbide moduluren bat gainditu ez arren, ikasmailaz igotzea onartzen duten ikasmailetan arituz gero, kasuan kasuko ikasketa-planek horretarako aukera ematen dutelako, beka emanen da, baldin eta irakasgai bakarra utzi bada gainditu gabe, edo lanbide moduluen kasuan, orduen %85 gainditu bada.

Irakasgairen bat edo lanbide moduluren bat gainditu gabe edukiz gero eta aurreko arauek ikasleari beka edo laguntza lortzeko bide ematen badiote, %70 baino ez zaie emanen eskubidea sortzen duten kontzeptu guztietan, eskatzailearen per capita errenta tartearen arabera, salbu eta matrikularako beka, hori osorik emanen baitzaie.

4.1.2. Hizkuntza eskola ofizialetako ikasketetan, horiek osagarriak direnez, laguntzak bakar-bakarrik matrikulagatik emanen dira.

4.1.3. Ikasleen matrikulak ikasmaila oso bati dagokion eskola orduen kopurukoa izan beharko du, kasu bakoitzean indarra duen ikasketa planaren arabera.

Matrikula partzialaren eskaintza baliatzen dutenek ere beka eskuratzen ahalko dute, baldin eta gutxienez 4 irakasgaietan edo 500 orduetarako egiten badute matrikula, ikasketa-modalitatearen arabera, eta horiek osorik gainditzen badituzte. Matrikularako eta garraiorako bakarrik eskatzen ahalko dute laguntza.

4.1.4. Ikasturteren bat ikasketarik egin gabe iragan baldin bada, 2021-2022 ikasturterako adierazten diren baldintzak ikasleak egindako azken ikasturtean betetzea eskatuko da.

4.2. Goi mailako arte irakaskuntzak eta goi mailako erlijio ikasketak.

4.2.1. Beka zein ikasketatarako eskatzen duten, horien aurreko ikasketen titulu baten jabe direla frogatu behar dute lehen ikasmailarako beken eskatzaileek, sarbidea izan ahal izateko.

4.2.2. Bigarren ikasmailarako eta hurrengoetarako beka eskatzen dutenek frogatu beharko dute gainditu dutela, deialdi arrunta eta berezia batuta, 2021-2022 ikasturtean matrikulatutako kredituen %80 gutxienez ere.

Kasu guztietan, deialdiren batean ikasleak azterketa egiteari uko egin badio, irakasgai horiek gainditu gabeko irakasgaitzat hartuko dira.

4.2.3. Beka lortu ahal izateko, eskatzaileek 2022-2023 ikasturtean 60 kreditutan matrikulatuta egon beharko dute, hau da, denbora osoko ikasketetan aritu beharko dute.

Ikasketa planak modu homogeneoan egituratzen ez direnean 60 kredituko ikasmailetan, 2022-2023 ikasturtean ikasleak matrikulatuta egon beharko du, gutxienik, ikasketa plana osatzen duten kredituen kopuruan, alde batera utzita hautapen libreko irakasgaien kredituak.

Matrikulan aldaketarik egin edo hura zabalduz gero, dokumentu bidez frogatu beharko da Hezkuntza Departamentuko Ikastetxeen Finantzaketaren, Ikasketetarako Laguntzen eta Zerbitzu Osagarrien Zerbitzuan (Bekak, beheko solairua).

4.2.4. Hala ere, ikasturte batean 30etik gorako eta 60tik beherako kreditutan matrikulatuta dauden ikasleek ere jaso dezakete beka. Deialdi honen ondorioetarako, egoera honi matrikula partziala esanen zaio, eta arau hauek aplikatuko dira:

–Matrikula partziala aukeratzen dutenek, aukera duten kreditu guztietan matrikulatu ez badira, matrikularako eta garraiorako laguntza jaso dezakete bakarrik.

–Gainera, kreditu horiek lauhileko/seihileko bakar batean egiten badira, bekaren zenbatekoa ondokoa izanen da: garraio kontzeptua badagokio, haren %50, gehi matrikula kontzeptua (kasu honetan ez da aplikatuko %50eko murrizketa).

–Hurrengo ikasturtean beka mantentzeko, matrikulatutako kreditu guztiak gainditu beharko dituzte.

–Matrikulan aldaketarik egin edo hura zabalduz gero, dokumentu bidez frogatu beharko da Hezkuntza Departamentuko Ikastetxeen Finantzaketaren, Ikasketetarako Laguntzen eta Zerbitzu Osagarrien Zerbitzuan (Bekak, beheko solairua).

4.2.5. Gutxieneko kreditu kopuruan baino gehiagotan matrikulaturik badago, denak hartuko dira kontuan ebazpen honetan ezarritako baldintza akademikoak baloratzeko.

4.2.6. Ikasketa planek mugatzen badute ikaslea matrikula daitekeen kredituen kopurua, ikasleak beka lor dezake baldin eta ahal duen irakasgai edo kreditu guztietan matrikulatzen bada, aurreko puntuetan aipatutako gutxieneko kopurura iristen ez bada ere. Egoera hori agiri bidez frogatu beharko da.

4.2.7. Ikasleak 2022-2023 ikasturtean matrikulaturik egon behar duen irakasgai edo kredituen gutxieneko kopurua, aurreko ataletan finkatutakoa, ez zaie azken ikasmaila egiten ari direnei eskatuko ikasketak amaitzeko falta zaizkien kredituengatik, horren zergatikoa aurreko ikasmailako edo ikasmailetako aprobetxamendu akademiko hobea baldin bada.

4.2.8. Aurreko ataletan aipatutako gutxieneko horietan ez dira inola ere sartuko espezialitate desberdinetako irakasgaiak, ez kasuan kasuko titulua eskuratzeko behar den kreditu kopurua gainditzen duten irakasgaien kredituak, ez eta irakasgai edo kreditu aitortuak, baliozkotuak, egokituak, transferituak edo antzekoak ere.

4.2.9. Ikasketa planaren ikasmailak adina deialditan lortzen ahal da beka, ez gehiagotan.

4.2.10. Presentziala ez den beste modalitate bateko ikasketak egiten dituztenek matrikularako laguntza eskuratzen ahalko dute soilik.

4.2.11. Beka edo ikasketarako laguntza lortzen duten goi mailako irakaskuntzetako ikasleei, 2021-2022 ikasturtetik irakasgai edo kredituren bat gainditu gabe gelditu bazaie matrikulatuta zeudenetarik, eta baldin denbora osoko ikasleak badira (ikus 4.2.3 oinarria), bakarrik %70 ordainduko zaie eskubidea duten kontzeptu guztietan, eskatzailearen errentaren tartearen arabera. Salbuespen bakarra matrikularako beka izanen da, hori osorik emanen baita.

4.2.12. %65eko edo hortik gorako desgaitasun legez aitortua duten ikasleek beren eskola-karga %50era arte murrizten ahalko dute, eta artikulu honetako aurreko apartatuetan ezarritako gutxienekoak hein berean murriztuko dira. Beka berritzen ahalko dute matrikulatuta dituzten kredituen %50 gainditzen badute.

%65eko edo hortik gorako desgaitasun legez aitortua izan eta eskola-karga murriztea erabaki duten bekadunek kasuan kasuko ikasketa planak ezarritako iraupena baino bi urte gehiagotan lortzen ahalko dute beka.

Ikasleak ez badu matrikula murrizteko eskubidea erabiltzen eta oro har ezarritako kreditu kopuru osoan matrikulatzen bada, dagozkion beken zenbatekoak %50 handituko dira, matrikula kontzeptuagatik ematen denarena izan ezik.

Ikasle horiek matrikula murriztua aukeratzen baldin badute, ez zaie aplikatuko matrikula partzialaren kasuetan ezartzen den zenbatekoen muga.

5. oinarria.–Betebehar ekonomikoak.

5.1. Familiaren errenta erabilgarria.

Beka edo laguntza ematea lotuta dago familiaren errenta erabilgarriarekin. Errenta kalkulatzeko, deialdi honen II. eranskinean ezartzen den prozedurari jarraikiko zaio. Kalkulua egiteko, kontuan hartzen dira familiaren kide bakoitzaren banakako errenta, kenkariak kontuan hartuta. Horrez gain, kontuan hartuko dira eranskin horretan aipatzen diren familiaren ondarearen adierazleak.

Baldin eta 2021. urteari buruz aitortutako inguruabar ekonomikoak –familia-unitate osoarenak– modu egiaztagarrian eta larrian urritu badira beka edo laguntza aurkezteko datan, familia-unitateko kide errenta-hartzaileren bat hil delako edo lanerako desgaitasunaren edo langabeziaren egoerara iragan delako, eskatzaileak espresuki adieraziko du eskaeran eta egoera hori frogatzen duten agiriak erantsi beharko dizkio nahitaez, baita 2022. urteko PFEZaren aitorpenaren kopia osoa ere, hura egiten den unean.

5,2 Familia-unitatea zer den.

Bekarako, familia-unitateko kide hauek hartuko dira kontuan: ikaslea, haren aita eta haren ama edo, kasua bada, tutorea edo ikasle adingabea zaindu eta babesten duen pertsona, eta haren anai-arreba ezkongabeak, 2021eko abenduaren 31n 30 urtetik beherakoak badira eta egun horretan familiaren etxean bizi baziren, edo zaharragoak, legez aitortua badute %33ko edo hortik gorako desgaitasunen bat.

Familia-unitatean ahaiderik badu bere kargura (2. gradutik aitzina), horiek elementu zatitzaile izanen dira, baldin egoera hori agiri bidez frogatzen badu, eta bere karguko ahaideen diru-sarrerak batu eginen dira errenta kalkulatzeko.

Gurasoak dibortziaturik edo legez banandurik egonez gero, bereizi behar da zaintza partekatua den edo ez:

–Zaintza partekatua denean, kide konputagarritzat hartuko dira beka eskatzen duen ikaslearen aita eta ama, eta elkarrekin izan dituzten seme-alabak, baldin eta aurrekoen bizitoki berean bizi direla frogatzen badute dagokion udal erroldaren ziurtagiriaren bidez.

–Eskatzailearen gurasoek zaintza partekatua ez badute, ez da konputagarritzat hartuko ikaslearekin bizi ez den gurasoa. Hala ere, kasu horretan, senar-emazte berria, bikotea (erregistraturik egon edo ez) edo gisako harremanez loturiko pertsona bai hartuko da kide konputagarritzat edota sostengatzaile nagusitzat, baita bikote berriaren seme-alaba komunak eta ez-komunak ere, baldin eta 30 urtetik beherakoak badira edo desgaitasuna duten 30 urtetik gorakoak, eta beka eskatzen duen ikaslearen etxebizitza berean bizi badira.

Alargunen kasuan, berriz ezkondu badira edo bikote egonkorra badute, eta elkarrekin bizi badira, hura ere familia-unitateko kidetzat hartuko da ondorio guztietarako.

Ikaslea harreran dagoen adingabea bada, aurreko paragrafoetan xedatu dena aplikatuko zaio harrerako familiari.

Harrerako familien kasuan, adinez nagusia bada, familia-unitatean integratutzat hartuko da ondorio horietarako.

Ikaslea ezkondua bada edo bikote egonkorra eratu badu, familia-unitatea beraiek osatuko dute, bai eta seme-alaba ezkongabeek ere, halakorik badute, baldin eta adinari, bizikidetzari eta desgaitasunari buruz aipatu diren baldintzak betetzen badituzte. Kasu horretan eskatzailea independentea dela joko da.

2.2.e oinarrian aipatzen diren familia-unitateko kide konputagarriak deialdi honetako eskaeran sartu beharko dira.

5.3. Errenta tarteak.

Bekaren edo laguntzaren zenbatekoa zehazteko, eskaerak familiaren errenta erabilgarriaren arabera ordenatuko dira, tarte hauek eginez:

KIDE KOPURUA

1. TARTEA

2. TARTEA

3. TARTEA

4. TARTEA

1

8.843

9.264

11.035

13.777

2

14.144

18.528

22.069

27.554

3

21.216

27.792

33.104

41.331

4

28.288

37.056

44.138

55.108

5

35.360

46.320

55.173

68.885

6

42.432

55.584

66.207

82.662

7

49.504

64.848

77.245

96.437

8

56.576

74.112

88.283

110.213

Hortik gorako kide bakoitzeko

5.840

7.649

9.110

11.375

6. oinarria.–Bekak eta laguntzak hartzea eta haien zenbatekoa.

6.1. Ordaindu beharreko zenbatekoaren zehaztapena.

1. Hezkuntza Departamentuak ordainduko duen bekaren zenbatekoa kalkulatuko da, kasu bakoitzean, prozedura honen arabera:

a) Ikasleak Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako Ministerioaren edo Eusko Jaurlaritzaren beka bat baldin badauka:

1.–Hezkuntza Departamentuaren deialdiaren irizpideei jarraikiz legokiokeen bekaren zenbatekoa zehaztuko da.

2.–Zenbateko horretan ez dira sartzen laguntza berezia eta ikasketa-espedientearena, Hezkuntza Departamentuak eman eta osorik ordaintzen dena, deialdiaren irizpideekin bat.

3.–Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako Ministerioak edo Eusko Jaurlaritzak emandako guztizko zenbatekoaren eta lehenago kalkulatutakoaren arteko diferentzia kalkulatzen da (Hezkuntza Departamentuak emandako guztizko zenbatekoa, kanpoan utzita laguntza berezia eta ikasketa-espedienteagatik ematen den laguntza).

4.–Diferentzia hau izanen da onuradunari ordainduko zaion laguntza osagarria.

Bien arteko aldea zero bada edo Hezkuntza Departamentuaren beka txikiagoa bada Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako Ministerioak edo Eusko Jaurlaritzak emandakoa baino, nahitaez hautatuko da beste entitateak emandako beka edo laguntza.

b) Ikasleak ez badauka Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako Ministerioaren edo Eusko Jaurlaritzaren beka bat, ordaindu beharreko zenbatekoa izanen da deialdi honen irizpideekin bat etorriz kalkulatzen dena.

6.2. Beken zenbatekoa.

6.2.1. Matrikularako beka edo laguntzak.

Edozein kontzeptu dela-eta, matrikulak merkeago edo doan ateratzen badira, onura horiek deskontatuko dira matrikula kontzeptuagatik emandako laguntzaren zenbatekotik, salbu eta familia ugari edo gurasobakar bateko kidea izateagatik edo ohorezko matrikula ateratzeagatik egiten diren murrizketak.

Nolanahi ere, matrikularako emandako zenbatekoa ezin izanen da matrikularen benetako kostua baino handiagoa izan.

Matrikula kontzeptuari dagokionez, irizpide hau aplikatuko da zenbatekoa kalkulatzeko:

6.2.1.1. Goi mailako arte irakaskuntzak eta goi mailako erlijio ikasketak.

Ikasketa horiek egiten baldin badira goi mailako ikasketetarako ikastetxe publikoetan, itunduetan, diruz lagundutakoetan edo pribatuetan, bekak Hezkuntza Departamentuak ezarritako prezio akademikoaren araberakoak izanen dira.

1. TARTEA

2. TARTEA

3. TARTEA

4. TARTEA

%100

%80

%60

%50

Zenbatekoa kalkulatzeko, ez dira kontuan hartuko bigarren aldiko edo hurrengo aldietako kreditu edo irakasgaien matrikulak, ezta administrazio zerbitzuetako tasa hauek ere: espedientea irekitzea ikasketak hasteagatik, lekualdaketak, nortasun txartelak ematea, baliozkotzeak, egokitzapenak, etab.

6.2.1.2. Derrigorrezkoaren ondoko gainerako ikasketak.

2022-2023 ikasturtean Nafarroako ikastetxe itunduetan goi mailako heziketa zikloak egiten dituzten ikasleek matrikularako laguntzak jasoko dituzte, hain zuzen ere, Nafarroako Aurrekontu Orokorretan 2022ko ekitaldirako ezarri diren eta 2023ko ekitaldirako ezarriko diren hileroko kuotei dagozkion zenbatekoak. Laguntza hori emanen da ikasketa horiek ezin izan direnean egin Foru Komunitateko ikastetxe publiko batean, non matrikularik ordaindu beharrik ez dagoen.

1. TARTEA

2. TARTEA

3. TARTEA

4. TARTEA

360,00 euro

288,00 euro

216,00 euro

180,00 euro

Derrigorrezkoaren ondoko unibertsitateaz kanpoko gainerako ikasketetako ikasleetatik edo goi mailako heziketa zikloetako ikasleetatik aurreko kasuan sartuak ez daudenentzat, dirulaguntzarik jasotzen ez duten edo itundu gabe dauden ikastetxe pribatuetan arituz gero, bekak honenbestekoak izanen dira:

1. TARTEA

2. TARTEA

3. TARTEA

4. TARTEA

581,00 euro

464,80 euro

348,60 euro

290,50 euro

Hezkuntza Departamentuaren mendeko ikastetxeetan derrigorrezkoak ez diren ikasketak egiten dituzten ikasleentzako matrikula laguntzak izanen dira Hezkuntzako kontseilariaren apirilaren 20ko 28/2022 Foru Aginduan ezarritakoak, non finkatzen baitira Hezkuntza Departamentuaren irakaskuntza ez-derrigorrezkoen tarifak 2022-2023 ikasturterako, baldin eta ikasketa horiek deialdi honetako 1. oinarrian sarturik badaude. Zenbatekoak matrikularen %100, %80, %60 eta %50 izanen dira, hurrenez hurren, 1., 2., 3. eta 4. errenta tarteetan.

Doakoa ez bada, derrigorrezkoak ez diren ikasketak Nafarroako Foru Komunitatetik kanpoko ikastetxe publikoetan egiten dituzten ikasleentzako matrikula laguntzak izanen dira matrikularen zenbatekoaren %100, %80, %60 eta %50, hurrenez hurren, 1., 2., 3. eta 4. errenta tarteetan.

Zenbateko horiek doitzen ahalko dira eskola-orduen arabera.

6.2.2. Garraiorako beka edo laguntzak.

Garraiorako laguntzak eman daitezke familiaren bizilekutik ikastetxearen herrira 5 km edo gehiago badira eta astean gutxienez 4 bidaia (bi joateko eta bi etortzeko) egiten badira.

Diruz lagundutako garraioa, doakoa edo Nafarroako Gobernuak antolatutakoa erabiltzen dutenek ez dute laguntzarik jasoko zerbitzu horretan bidaia egiteko.

Garraioaren kostua kalkulatzeko, herrien arteko distantzia (km) bider astean egin beharreko bidaia kopurua (joan-etorriak) eginen da. Hortik ateratzen dena bider 2,8 eginen da.

Pirinio aldeko ikasleen kasuan (Erronkaribar, Zaraitzu, Erroibar eta Aezkoa ibarretakoak, eta Luzaide, Auritz eta Orreagako udalerrietakoak), bider 3,1 eginen da.

Aurreko formulan kalkulatutako kostuaren ehuneko jakin bat ordainduko da, familiaren errenta erabilgarriaren tartearen arabera.

1. TARTEA

2. TARTEA

3. TARTEA

4. TARTEA

%100

%80

%60

%50

2022-2023 ikasturtean erdi edo goi mailako heziketa ziklo baten azken ikasmailan ari diren ikasleek laguntza horri dagokion %35 soilik lortzen ahalko dute, ikasmaila horretan lantokietako prestakuntzako praktikak besterik egiten ez badira.

Zenbateko horiek doitzen ahalko dira eskola-orduen arabera.

6.2.3. Jantokirako beka edo laguntzak.

Jantokirako bekak edo laguntzak emanen dira, ikasleak astean bi egunetan edo gehiagotan, eskola ordutegia dela kausa, etxetik kanpo bazkaldu behar badu eta jantokiak dirulaguntzarik hartzen ez badu, eta ikastetxea dagoen herritik familiaren bizilekua dagoen herrira gutxienez 5 km-ko tartea badago.

1. TARTEA

2. TARTEA

3. TARTEA

4. TARTEA

Urteko zenbatekoa x Asteko bazkari kopurua

180,00 euro

144,00 euro

108,00 euro

90,00 euro

Zenbateko horiek doitzen ahalko dira eskola-orduen arabera. Etxetik kanpo jan beharra agiri bidez frogatu beharko da (eskola ordutegiak, praktiketakoak, etab.).

6.2.4. Bizilekurako bekak edo laguntzak.

Bizilekurako laguntza emateko, eskatzaileak ikasketa presentzialak egin behar ditu, eta frogatu familiaren etxetik kanpo bizi behar duela ikasturte osoan zehar, familiaren etxearen eta ikastetxearen arteko distantziagatik, garraiobideen eskasiarengatik eta eskolen orduak aldatzeko aukera ezagatik.

1. TARTEA

2. TARTEA

3. TARTEA

4. TARTEA

2.342,00 euro

1.874,00 euro

1.405,00 euro

1.171,00 euro

2022-2023 ikasturtean erdi edo goi mailako heziketa ziklo baten azken ikasmailan ari diren ikasleek bizilekurako laguntzari dagokion %35 soilik eskuratzen ahalko dute, baldin eta ikasmaila horretan lantokietako prestakuntzako praktikak besterik ez badira.

Zenbateko horiek doitzen ahalko dira eskola-orduen arabera.

Laguntza hau jasotzeko, eskatzaileak alokairu edo bizilekuaren kontratua aurkeztu beharko du.

Ikasleren batek Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako Ministerioari edo Eusko Jaurlaritzari beka eskatu eta ez badu bizilekurako laguntza eskuratzen, baldintzak beteta ere, kasuan kasuko administrazio-errekurtsoa zuzendu beharko die administrazio horiei, eta errekurtso hori ebatzitakoan, administrazio publiko honi jakinarazi beharko dio, ordaindu beharreko azken zenbatekoa kalkulatu dezan, errekurtsoa noren alde ebatzi den eta horren arabera.

6.2.5. Garraiorako, jantokirako eta bizilekurako laguntzak emateko baldintzak:

Garraiorako, jantokirako eta bizilekurako beken edo laguntzen ondorioetarako, familiaren etxetzat hartuko da ikastetxetik hurbilen dagoena, legezko helbidea ez bada ere.

Zehazki, deialdiko beken eta laguntzen ondorioetarako, familiaren etxetzat hartuko da familia-unitateko edozein kidek ikastetxetik hurbilen duena, haren titularra bada.

Bizilekurako laguntza bateraezina da garraioari eta jantokiari dagozkienekin, baita Nafarroako Gobernuak antolatutako garraioari dagokionarekin ere. Garraiorako eta jantokirako laguntzak bateraezinak dira bizilekurako zeinahi laguntza eskaerarekin.

Garraiorako eta jantokirako laguntzen zenbatekoen batura ezin da bizilekurako laguntzaren zenbatekoa baino handiagoa izan; salbuespenez, 6.2.2 oinarriaren laugarren paragrafoan sartzen diren ikasleei ematen zaien zenbatekoa muga horren %10eraino handitzen ahalko da.

Beren kontu bizi diren ikasleek ez dute bizilekurako laguntzarako eskubiderik.

6.2.6. Laguntza berezia.

Behar ekonomiko larria aitortu eta frogatzen duten familia-unitateek bakarrik izanen dute horretarako aukera.

Laguntza berezia jasotzeko eskubidea izateko beharrezkoa izanen da, deialdi honetako baldintza orokorrez gain, 1. eta 2. zenbakietan aipatzen diren baldintzak betetzea, baita 3. zenbakiko batzuk ere, jarraian aipatzen direnak:

1.–Familiaren per capita errenta erabilgarria 4.260 eurotik beheiti izatea.

2.–Laguntza eskatzen duen ikaslea 2006ko urtarrilaren 1a baino lehen jaio izana.

3.–Familia multzo hauetako batean egotea:

a) Errenta hartzaile nagusia 2020an gutxienez 10 hilabetez langabezian izan duten familiak.

b) Erabateko umezurtzak.

c) Aita edo ama ezkongabeen edo dibortziatu edo legez bereizitako ezkontidearen seme-alabak, diru-sarrera bakarra kasu bakoitzean mantenu-sariengatik sortutako pentsioak direnean.

d) Familian, ikaslearen gurasoek edo seme-alabaren batek, edo ikasleak berak %33ko edo hortik gorako desgaitasun legez aitortua dutenean.

e) Errenta hartzaile nagusia pentsioduna duten familiak.

f) 2021ean Errenta Bermatua jaso duten familiak.

Aurreko baldintzak frogatzen dituzten agiriekin batera, txosten sozial bat aurkeztu beharko da, gizarte-langile batek prestatua (txosten hori ez da beharrezkoa izanen errenta bermatuaren hartzaile direnentzat).

Laguntza berezi gisara, zenbateko hauek emanen dira:

–Goi mailako arte irakaskuntzetako eta goi mailako erlijio ikasketetako ikasleentzako: 1.800 euro bitarte.

–Goi mailako heziketa zikloetako ikasleentzako: 1.325 euro bitarte.

–Deialdi honetan sartzen diren gainerako ikasleentzako: gehienez ere 950 euro.

6.2.7. Laguntza ikasketa-espedientearengatik.

Laguntza emanen da ikasketa-espedientearengatik, goi mailako arte irakaskuntzetako eta goi mailako erlijio ikasketetako ikasleen ahalegina saritzeko.

Ikasleek frogatu beharko dute gutxienez 8,5eko nota lortu dutela honako hauetan:

–Ikasketa horietarako sarbidea eman dien nota.

–Ikasketa horietan bigarren, hirugarren eta laugarren ikasmailetara pasatu ahal izateko aurreko ikasmailan atera duten batez besteko nota.

1. TARTEA

2. TARTEA

3. TARTEA

4. TARTEA

400,00 euro

300,00 euro

200,00 euro

200,00 euro

Batez besteko nota kalkulatzeko, III. eranskinean ezartzen den prozedura erabiliko da.

6.2.8. Beken araubidea genero-indarkeriaren eta terrorismoaren biktimentzat.

Ikasketetarako laguntzak emanen dira kasu hauetakoren bat gertatzen bada:

–Ekintza terrorista baten ondorioz ikaslearentzat berarentzat edo bere gurasoentzat, tutoreentzat edo zaintzaileentzat kalte pertsonalak eratorri badira, Terrorismoaren Biktimei Laguntzeari buruzko apirilaren 28ko 9/2010 Foru Legean ezarritakoarekin bat.

Familia-unitateko kideren bati genero indarkeriaren biktima izan dela aitortu bazaio, Emakumeen kontrako indarkeriari aurre egiteko 14/2015 Foru Legeari jarraikiz.

Kasu horietan laguntza jasotzen ahalko da, baldin indarreko araudian ezartzen diren gainerako betekizunak betetzen badituzte, eta ez zaizkie aplikatuko beste betekizun hauek: gainditutako eskola-orduak, lorturiko batez besteko nota edo ikasturtean matrikulatutako kreditu edo irakasgaien gutxieneko kopurua.

Beste betekizun akademiko hauek ere ez zaizkie aplikatuko: ikasketa aldaketarena, bekadun izandako urteen muga, kredituen edo irakasgaien ehuneko jakin bat gainditu beharra.

6.3. Emandako gehieneko zenbatekoa.

6.3.1. Bekaren edo laguntzaren kontzeptu guztiak baturik, guztira ordainduko den kopurua ezin izanen da lanbide arteko gutxieneko soldata baino handiagoa izan, ikasleari eman zaizkion laguntza guztien baturak kopuru hori gainditzen badu ere.

6.3.2. Edozein kontzepturengatik emandako zenbatekoa ez da izanen haren kostua baino handiagoa.

7. oinarria.–Aurkeztu beharreko agiriak eta epeak. Datuak bildu eta lagatzea.

2022-2023 ikasturterako bekak edo laguntzak eskatzeko, www.nafarroa.eus web-orrian dagoen eskaera eredua bete beharko da; hura eskuratzeko identifikatu beharra dago, hauen bidez: Educako erabiltzailea, Cl@ve edo ziurtagiri digitala edo NAN elektronikoa.

Beka eskaera bete eta ezarritako prozedura telematikoaren bidez igorri ondoren, aurkeztuta eta sinatuta geldituko da, ondorio guztietarako, eta ez da beharrezkoa izanen eskaera eredu hori (pdf fitxategia) paperean inprimatzea, ezta fisikoki inon aurkeztea ere. Interesdunak parte hartzeko eskaera bat baino gehiago aurkeztuz gero, edo horietakoren bat aldatuz gero, epearen barrenean aurkezten den edo aldatzen den azkeneko eskaera baizik ez da tramitatuko, eta horrek bakarrik balioko du.

Ez dira kontuan hartuko ezarritako aurkezpen prozesua betetzen ez duten eskaerak, telematika bidez beteta badaude ere.

Beka eskaera aurkez daiteke, halaber, Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan ezarritako bideetako edozein baliatuz, paperean. Eskaera posta bulego batean aurkezten bada, gutun azal ireki batean aurkeztuko da, postako langileek eskabideari data eta zigilua jar diezazkioten, ziurtatu eta Hezkuntza Departamentuko Erregistrora igorri baino lehen.

Eskaera hilabeteko epean aurkeztu beharko da, deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik zenbatzen hasita.

7.1. Aurkeztu beharreko agiriak:

Eskaerari erantsiko zaizkio, eskaneaturik eta behar bezalako kalitatearekin, ondoko dokumentu hauen jatorrizkoak:

a) Familia-unitateak ez badu PFEZaren aitorpena egin, legez horretara beharturik ez dagoelako, honako hauek erantsi beharko dizkio eskaerari:

–Erroldatze eta bizikidetza ziurtagiria, 2021. urteari dagokiona, udalak emanda.

–Besteren konturako langileen edo pentsiodunen kasuan, 2021. urtean izandako diru-sarreren frogagiria.

–Enpresaburu edo profesional liberalen kasuan, 2021. urtean izandako diru-sarrera gordinen aitorpena.

b) Kenkarien egiaztagiri eguneratuak (familia ugaria edo guraso bakarrekoa, desgaitasuna, etab.). I. eranskineko 1.c puntuan jasotako kenkarien kasuan (ikasketak direla eta etxetik kanpo bizi diren bi anai-arreba edo gehiago), anai-arreba bakoitzaren matrikulak eta alokairu edo bizileku kontratuak.

c) Ziurtagiri akademikoak, bekaren onuradun izan behar duen ikasleak Nafarroatik kanpoko ikastetxe batean ikasten duenean.

d) Etxetik kanpoko jantoki zerbitzuaren beharraren egiaztagiria (eskola ordutegiak, praktiketakoak eta abar).

e) Alokairuaren edo bizilekuaren kontratua.

f) Bidezkotzat hartzen diren dokumentu eta ziurtagiri guztiak.

Eskaera aurkeztuko da bertan adierazitako datu, ziurtagiri eta gainerako dokumentuak goitik behera eta behar bezala bete ondoren.

Eskatzaileen ardura ez diren inguruabarrengatik inprimakietan ezin direnean eskatutako ziurtagiriak agerrarazi, agiri eta ziurtagirien eskaerak erantsi beharko dituzte.

Deialdiaren barnean sartzen ez diren ikasketa edo ikastetxeetarako eskaerak ez dira onartuko, ez eta 1. oinarrian espresuki baztertzen diren kasuei buruzkoak ere.

7.2. Datuak bildu eta lagatzea:

Eskatzaileak eskaerak aurkezteak esan nahi du bere erantzukizunpean honako hau adierazten duela:

a) Zer beka deialditarako eskaera egiten duen, deialdi horren oinarriak onartzen dituela.

b) Badituela eskaerarekin batera aurkeztutako datu guztien jatorrizko frogagiri guztiak, eta horiek ere aurkeztuko dituela horretarako errekerimendua egiten bazaio.

c) Jakinaren gainean dagoela, deklaratutako inguruabarretan zerbait zuzena ez bada, egia ez bada, edo ezkutatu bada, beka ukatuko zaiola edo itzuli beharko duela.

d) Jakin badakiela deialdi hau osagarria dela Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako Ministerioaren deialdiarekin eta Eusko Jaurlaritzarenarekin, eta edozein administrazio edo entitate publiko nahiz pribatutatik beste beka bat eskuratuz gero, horren berri eman beharko diola Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuko Ikastetxeen Finantzaketaren, Ikasketetarako Laguntzen eta Zerbitzu Osagarrien Zerbitzuari (Bekak, beheko solairua), aldez aurretik dokumentazioa aurkeztuz, hura eduki bezain laster, eta edozein kasutan 2023ko urriaren 31 baino lehen. Kontuan hartu behar da dokumentaziorik ez aurkezteak ekarriko duela ordainketa ez egitea, edo, hala badagokio, Nafarroako Gobernuak eman duen bekaren kopurua itzuli behar izatea.

e) Onespena ematen diola komunikazioak modu telematikoan eskuratzeari, eskaeran horretarako adierazi duen posta elektronikoaren bidez.

f) Eskatzailea dela bekaren ordainketa eskuratzeko adierazitako kontu korrontearen titularra edo titularkidea.

g) Hezkuntza Departamentuari baimena ematen diola:

–Jendaurrean jartzeko bekadunen zerrendak, haien identifikazio datuak eta emandako laguntzen zenbatekoak zehaztuta, dirulaguntzei buruzko arauetan eta datu pertsonalen babesari buruzko arauetan ezarritakoarekin bat.

–Beste administrazio publiko batzuei edo edozein erakunderi (INE, IMSERSO, GSIN, eta abar) informazioa eskatzeko, ezarri, ezagutu eta egiazta ditzan beka eskaera ebazteko beharrezkoak diren identifikazio datuak, inguruabar pertsonal, akademiko eta familia inguruko guztiak eta, orobat, errenta eta ondareari buruzko datuak.

–Ekonomia eta Ogasun Departamentuari eskatzeko, paperean eta euskarri informatikoan hartzeko moduko igorpen elektronikoaren bidez, familia-unitatean kontuan hartzen ahal diren kideen datu ekonomiko-finantzarioak; datu horien bidez informazio osagarria eskuratuko du beken eta laguntzen deialdi orokorreko 2. eta 5. oinarrietan aipatzen diren baldintza ekonomikoen gainean, hots: diru-sarrerak, errentak, inbertsioak, ondareko ondasunak, sorospenak, onurak, pentsio planak, zerga betebeharrak eta beste.

–Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako Ministerioari, Eusko Jaurlaritzari, udalei eta beste toki-erakunde batzuei lagatzeko onartu eta ukatu diren beken eta laguntzen zenbateko eta kontzeptuei buruzko datuak eta eskatzaileen identifikazio eta ikasketei buruzkoak; eta, orobat, beka edo laguntza kobratzeko eskatzaileak hautatutako finantza-erakundeei lagatzeko bankuko datuak.

h) Adierazten duela onuraduna ez dagoela Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 13. artikuluan ezarritako onuradun izateko debeku egoera batean, 2.c apartatuan ezarritakoaz bestelakoetan. Horretarako, nahikoa izanen da beken eskaera programan adieraztea.

Eskaeran eta bekak edo laguntzak emateko eskatzen diren gainerako agirietan jarritako datu pertsonalak jasoko dira Hezkuntza Departamentuko Ikastetxeen Finantzaketaren, Ikasketetarako Laguntzen eta Zerbitzu Osagarrien Zerbitzuaren ardurapeko fitxategi automatizatu batean. Aipatu unitate organikoak edozein unetan erabil ditzake fitxategi horretako datuak, egiazkoak diren baieztatzeko.

8. oinarria.–Onartzea eta ukatzea.

Bekaren edo laguntzaren kontzesioa eskatzailearen alde eginen da legezko ondorio guztietarako (2.1 oinarria).

Espedientearen instrukzioa egiteko organo arduraduna Ikastetxeen Finantzaketaren, Ikasketetarako Laguntzen eta Zerbitzu Osagarrien Zerbitzua da.

Onartzen eta ukatzen diren beken eta laguntzen behin-behineko zerrenda Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiaren ebazpenaren bidez onetsiko da, Ikastetxeen Finantzaketaren, Ikasketetarako Laguntzen eta Zerbitzu Osagarrien Zerbitzuak proposatuta, eta www.nafarroa.eus atarian argitaratuko da. Norberak ere banakako kontsulta egiten ahalko du bekak kudeatzeko aplikazioan, 7. oinarrian ezarritako gakoak erabiliz.

Behin-behineko zerrenda horrekin ados ez dauden eskatzaileek Hezkuntza Departamentuko Ikastetxeen Finantzaketaren, Ikasketetarako Laguntzen eta Zerbitzu Osagarrien Zerbitzuari (Bekak, beheko solairua) eskatzen ahalko diote espedienteak berrikus ditzala. Horretarako hilabeteko epea izanen dute, ebazpena www.nafarroa.eus atarian argitaratu eta biharamunetik aurrera.

Zerbitzu horrek, hala berean, ofizioz berrikusten ahalko ditu espedienteak, deialdian aurreikusitakoaren aurkako arau-hausterik edo akatsik atzematen badu.

Ikastetxeen Finantzaketaren, Ikasketetarako Laguntzen eta Zerbitzu Osagarrien Zerbitzuak proposatuko du aldaketei buruzko behin betiko ebazpena, Beken Batzordearekin kontsultatu ondoren.

Batzorde horrek proposatzen ahalko du, deialdiko baldintza guztiak ez bete arren, haren ustez beka edo laguntza jasotzeko merezimendu aski dituzten ikasleei ere bekak ematea, merezimendu horiek behar bezala justifikatuz gero, 1.2.2 oinarrian zehaztu den bezala.

Ofizio bidez egindako edo interesdunek eskatutako berrikuspenen ondorioz aldaketarik egin behar bada onartzen edo ukatzen diren beken eta laguntzen behin-behineko zerrendan, beka eta laguntza horien zerrenda zuzendua Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiaren ebazpen baten bidez emanen da, Ikastetxeen Finantzaketaren, Ikasketetarako Laguntzen eta Zerbitzu Osagarrien Zerbitzuak proposatuta. Behin betiko ebazpen horrekin ados ez dauden eskatzaileek gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahalko dute, Hezkuntzako kontseilariari zuzendua, ebazpena www.nafarroa.eus atarian argitaratu eta biharamunetik hilabeteko epean.

Onartutako eta ukatutako beken eta laguntzen zerrenda zuzendua behin betikoa bilakatuko da, lehen aipatutako ebazpena www.nafarroa.eus atarian argitaratzen den egunean berean. Halaber, epe berean behin betikoak bilakatuko dira behin behineko zerrendan onartu edo ukatu ziren bekak eta laguntzak, baldin eta ez badira agertu lehen aipatutako zerrenda zuzenduan.

Onartzen eta ukatzen diren beken zerrendak, behin-behinekoak eta behin betikoak, www.nafarraoa.eus atarian jarriko dira, beken eta laguntzen atalean. Norberak ere banakako kontsulta egiten ahalko du bekak kudeatzeko aplikazioan, 7. oinarrian ezarritako gakoak erabiliz.

8.1. Beken Batzordea.

Beken Batzordeak kide hauek izanen ditu:

–Batzordeburua: Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusia.

–Buruordea: Finantzaketaren, Ikasketetarako Laguntzen eta Zerbitzu Osagarrien Zerbitzuko zuzendaria.

–Batzordekideak:

–Nafarroako Foru Komunitateko Hezkuntzako Goi Mailako Ikuskaritzaren Arloko zuzendaria.

–Ikastetxeen Finantzaketaren eta Ikasketetarako Laguntzen Ataleko burua.

–Beka Bulegoko burua.

–Hezkuntzako ikuskatzaile bat.

–Ogasun ikuskatzaile, kudeatzaile edo teknikari bat, Ekonomia eta Ogasun Departamentukoa.

–Unibertsitateaz kanpoko mailetako ikasleen bi guraso.

–Idazkaria: Hezkuntza Departamentuko APT bat (arlo juridikokoa).

9. oinarria–Ikuskapena eta kontrola.

9.1. Hezkuntza Departamentuko organo eskudunek beka ukatu edo baliogabetu dezakete, baldin eta ikuskapen eta kontrol bidez aurkitzen badute familia-unitate batek justifikatzen dituen diru-sarrerak objektiboki beren gastu mailaren oso azpitik daudela, ez badituzte bizitzeko dituzten baliabideak frogatzen.

9.2. Eskaera xehetasunez aztertuko da, eta eskatzailearen eta familia-unitateko gainerako kide konputagarrien errenta eta benetako egoera egiaztatuko dira, baita behar diren baliabide ekonomikoak ordainetan ezer jasotzeko asmorik gabe ematen dituenaren dohaintzak ere. Inguruabar horiek ez badira behar bezala frogatzen 2022ko abenduaren 31rako, eskaera ukatuko da.

9.3. Bekarako eskaera aurkezteak berarekin dakar Hezkuntza Departamentuari baimena ematea ondareari eta errentei buruz behar dituen datuak Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren bidez lortzeko, betiere bekaren ondorioetarako. Edozein errenta-iturri ezkutatzen bada, eskatutako laguntza ukatuko da.

9.4. Hezkuntza Departamentuak noiznahi agintzen ahalko du eskaera espedienteak berrikusteko, ziurtatu nahi badu horietan ezarritako datuak, laguntza emateko oinarri izan zirenak, egiazkoak direla.

9.5. Ikuskapen prozesuan laguntzeari uko egiten dioten edo eskatutako informazioa eta dokumentazioa aurkezten ez duten onuradunek besterik gabe galduko dute izaera hori eta berehala itzuli egin beharko dute jasotako bekaren edo laguntzaren zenbatekoa.

9.6. Ikasketa, ekonomia edo inguruabarrei buruzko datuak ezkutatu edo faltsutuz gero, emandako laguntzak bertan behera utzi eta atzera itzuli beharra agintzen ahalko da.

10. oinarria.–Beken edo laguntzen ordainketa.

10.1. Hezkuntza Departamentuari beka edo laguntza eskatu ahal izateko aurretik Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako Ministerioari edo Eusko Jaurlaritzari eskatu behar diotenek erakunde horren bekaren onarpenaren edo ukapenaren behin betiko jakinarazpena aurkeztu beharko dute, 2023ko urriaren 31 baino lehen aurkeztu ere, Ikastetxeen Finantzaketaren, Ikasketetarako Laguntzen eta Zerbitzu Osagarrien Zerbitzuan (Bekak, beheko solairua, San Domingo kalea z.g., 31001 Iruña). Jakinarazpen hori aurkezten ez bada, beka ukatu eginen da. Nafarroako ikastetxeetan ikasten duten ikasleek ez dute aurkeztu behar izanen.

10.2. Eskatzailearen aldeko beka edo laguntzen ordainketa eginen da eskaeran adierazi den banku-entitatearen bidez.

10.3. Ebazpen honen bidez deitutako ikasketetarako beka edo laguntzen onuradunak beharturik daude beka edo laguntza eman den xederako erabiltzera, hots, matrikula egitera, klasera joatera, azterketetara aurkeztera eta, gastuak, zeinetarako ematen baita laguntza, ordaintzera.

Horren ondorioetarako, beka edo laguntza eman zaion helburuetarako ez duela erabili ondorioztatuko da ondoko kasuren bat gertatzen bada:

1.–Ikastetxean baja hartzea 2022-2023 ikasturtea bukatu baino lehen.

2.–Eskola ordu guztietatik gutxienez %80ra ez joatea, salbu eta eskolatzetik salbuetsita badago edo hezkuntza-administrazio eskudunaren baimen arrazoitua badu.

3.–Ikastetxeak emandako zerbitzuak ez ordaintzea, beka zerbitzu horiek finantzatzeko eman bazen.

4.–Ez gainditzea, ez deialdi arruntean ez berezian, matrikulaturiko irakasgaien edo kredituen %50, edo orduen %50, lanbide moduluen kasuan.

Beka zer kontzeptutarako eman zaion, horiek guztiak itzuli beharko ditu 1., 2. eta 4. puntuetan azaldutako egoerak betetzen dituenak. Ordaindu gabeko zerbitzuei dagozkien kontzeptuak itzuli beharko ditu 3. puntuan azaldutako egoeran bakarrik dagoenak.

Ikaslea ikasturtean zehar hilko balitz, beka edo laguntza oso-osorik kobratzeko eskubidea izanen luke.

11. oinarria.–Laguntzak baliogabetzea.

Bekadunek edozein momentutan galtzen ahal dute emandako laguntza, Administrazioaren egintza arrazoitu baten bitartez. Nolanahi ere, ekintzak gauzatzen ahalko dituzte bidezko instantzietan, deialdi honetako arauek aipatzen dituzten inguruabarrak frogatzeko espedientea ireki ondoren. Espediente hori Hezkuntza Departamentuak ireki eta ebatziko du.

Espediente baten ondorioz laguntza baliogabetzen bada, jasotako dirua itzuli beharko da, eta horrek ez ditu ezertan galaraziko eskatzaileak edota laguntza jaso duen ikasleak izan ditzakeen erantzukizun administratibo, zibil eta penalak.

12. oinarria.–Errekurtsoak.

Deialdi honen eta oinarrien aurka gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahal da, Hezkuntzako kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean hasita.

II. ERANSKINA

Datu ekonomikoak

1.–Familiaren errenta erabilgarriaren kalkulua.

a) Familia-unitateko kide bakoitzaren banakako errenta nola kalkulatu.

Familia-unitateko kide konputagarrien kasuan, 2021eko PFEZaren aitorpena aurkezteko betebeharra badute, hau hartuko da banakako errentatzat:

–Zerga-oinarriaren zati orokorra.

–Ken ezkontidearen aldeko konpentsazio pentsioak eta mantenuko urteko sariak, bi-biak epailearen erabakiz ezarriak, eta bikotekide egonkorraren alde ordaindutako zenbateko legez galdagarriak.

–Gehi zerga-oinarriaren aurrezkiaren zati berezia, kenduta 2017tik 2020ra bitarteko ondareko irabazi eta galeren saldo garbi negatibo guztiak eta aurrezkiaren zerga-oinarrian sartu beharreko 2017tik 2020ra bitarteko kapital higigarriaren etekinen saldo garbi negatiboa.

–Gehi PFEZaren ondorioetarako salbuetsitzat (*) jotzen diren gainerako errenta eskuratuak, hala nola baliaezintasun iraunkor absolutuko pentsioak edo baliaezintasun handikoak, kalte-ordainak, loteria sariak, aitak edo amak seme-alaben mantenurako ematen dituen urteko sariak, kontuan hartu gabe jasotako ikasketa beka edo laguntzak.

Ondorio praktikoetarako, banakako errenta kalkulatuko da 2021eko ekitaldiko pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari dagozkion laukitxoekin eragiketa hauek eginez:

507 laukia - 511 laukia - 822 laukia + 8808 laukia – 8020 laukia - 8100 laukia + 8810 laukia - 8880 laukia - 8830 laukia + 529 laukia (*)

Arestian aipatutako errenta salbuetsiak ez dira kontuan hartuko haien batura, familia-unitateko kide guztiak kontuan izanda, ez bada 10.000 eurora iristen.

PFEZaren aitorpena egitera beharturik ez dauden familia-unitateko kideen kasuan, bakoitzaren errenta honela kalkulatuko da: 2021. urtean eskuratutako diru-sarrera gordinen batura, edozein dela ere beren iturria, barnean sarturik ondasun higiezinak alokatzeagatik jasotako errentak eta enpresa, lanbide eta nekazaritza jardueren ondoriozko etekin garbiak. Ateratzen den zenbatekotik kendu beharko dira besteren konturako langileen Gizarte Segurantzako kotizazioak.

b) Familiaren errenta erabilgarriaren kalkulua.

Familiaren errenta erabilgarritzat hartuko da sostengatzaile nagusien errenten batura, gehi familia-unitateko gainerako kideen banakako errenten %50, aurreko a) letran adierazi bezala kalkulaturik. Guztira ateratzen den zenbatekoari kenduko zaio aurretiazko kuota diferentziala, familia-unitateko kide konputagarrien 2021eko ekitaldiko pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpenetakoa (578 laukia).

c) Familiaren errenta erabilgarriaren kenkariak.

Bekaren ondorioetarako familiaren errenta erabilgarria arestian ezarri denaren arabera kalkulaturik, errenta horretatik kontzeptu hauei dagozkien zenbatekoak kentzen ahalko dira:

1.-Familia ugaria:

–Orokorra. Familia-unitateko seme edo alaba konputagarri bakoitzeko, 654 euro.

–Berezia. Familia-unitateko seme edo alaba konputagarri bakoitzeko, 874 euro.

Familia ugariak dira halakoak direnak eta titulu ofizialaren bidez frogatzen dutenak, bat etorriz Familia Ugariak Babesteko azaroaren 18ko 40/2003 Legean ezarritakoarekin.

2.–Guraso bakarreko familiak:

Kenkaria, guraso bakarreko familia dela (edo gurasobakartasun egoeran dagoela) aitortua duen familia bateko kidea izateagatik: 600 euro.

Familia gurasobakartzat hartuko dira halako izaera dutenak eta hura titulu ofizialaren bidez frogatzen dutenak, bat etorriz Nafarroako Foru Komunitatean familia gurasobakarrak egiaztatzeari buruzko otsailaren 7ko 5/2019 Foru Legean ezarritakoarekin.

3.–Familia unitateko kideren baten desgaitasun aitortua:

a) 2.078 euro, %33ko edo hortik gorako desgaitasun aitortua duen kide bakoitzarengatik.

b) 3.325 euro, %66ko edo hortik gorako desgaitasun aitortua duen kide bakoitzarengatik.

4.–Ikasketa ofizialak direla eta etxetik kanpo bizi diren bi anai-arreba edo gehiago daudenean, eta horrek gastu ekonomikoa dakarrenean:

1.296 euro, egoera horretan dagoen seme edo alaba bakoitzarengatik.

Nafarroako Foru Komunitatean zerga arloan aplikatzekoa den araudiak agintzen duenari men eginen zaio honako kontzeptu hauei dagokienez: oinarri orokorra, berezia, zerga-oinarria, likidazio-oinarria, konpentsazioak, murriztapenak, errenta salbuetsiak, pentsio planak, gizarte aurreikuspeneko sistema alternatiboak, gizarte aurreikuspeneko mutualitateak, atxikipenak, PFEZaren konturako ordainketak, aurretiazko kuota diferentziala eta PFEZaren aitorpena egin beharra.

Ekonomia eta Ogasun Departamentuak egindako PFEZaren likidazio behin-behineko edo behin betikoa badago, hori erabiliko da familiaren per capita errenta zehazteko.

2.–Familiaren ondarearen tarteak.

Alde batera utzita aurreko zenbakietan xedatutakoaren arabera kalkulatutako familiaren errenta, 2022-2023 ikasturterako beka ukatu eginen da, baldin eta gainditzen badira familiaren ondarea adierazten duten muga hauek:

a) Familia-unitateko kide konputagarrien hiri finken katastroko balioen baturak, Nafarroako Foru Komunitateko etxebizitza baten katastroko balioa kenduta, halakorik bada, ezin izanen du gainditu 108.966 euroko zenbatekoa.

b) Familia-unitateko kide konputagarrien landa finken katastroko balioen baturak ezin izanen du gainditu 16.675 euroko zenbatekoa kide konputagarri bakoitzeko.

c) Familia-unitatearen kide konputagarrien ondasun higigarrien kapitalaren etekin garbiak gehi ondarearen irabazi eta galeren saldo garbi positiboaren arteko baturak, salbu etxebizitza erosteko edo zaharberritzeko jasotako dirulaguntzak, ezin izanen du gainditu 2.159 euroko zenbatekoa (2020ko ekitaldiko pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari dagozkion laukiak: 8810 laukia + 8808 laukia - 708 laukia).

Ondarearen adierazgarri diren elementu horiek kontatuko dira 2021eko abenduaren 31n duten balioaren arabera, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko araudian xedatutakoarekin bat.

Era berean, beka ukatuko da egiaztatzen bada familia-unitateko kide konputagarrien diru-sarrera hauen baturak 449.746 euroko zenbatekoa gainditzen duela, balio erantsiaren gaineko zerga alde batera utzita:

a) Jarduera ekonomikoen ondoriozko diru-sarrerak, zuzeneko zenbatespenaren bidez edo zenbatespen objektiboaren bidez zehaztuak.

b) Nortasun juridikorik gabeko entitateen edo bestelako entitate juridikoen bidez garatutako jarduera ekonomikoetan familiako kide konputagarri guztiek ehuneko berrogeita hamarreko edo hortik gorako partaidetza izateagatik dituzten diru-sarrerak, behin jardueren guztizko diru-sarrerei jarduera horietako partaidetzaren ehunekoa aplikatu ondoren.

Aurreko paragrafoetan ageri diren elementuen balioaren konputuaren ondorioetarako, familiako edozein kide konputagarrirenak diren elementuen balioaren %50 kenduko da, sostengatzaile nagusienak izan ezik.

III. ERANSKINA

Ikasketa-espedienteagatik laguntza eskuratzeko batez besteko notaren kalkulua

Gainditu ez diren irakasgaien edo kredituen kalifikazioak ere sartzen dira, halakorik bada.

1. Batez besteko nota kalkulatzeko, ikasleen ikasturteko zenbakizko kalifikazioak erabiliko dira, 0tik 10erako eskalan. Aurkeztu gabeko irakasgaietan 2,50 puntuko nota jarriko da.

2. Zenbakizko kalifikaziorik ez dagoenean, eskuraturiko kalifikazioak honako baremo honi jarraikiz zenbatuko dira:

a) Ohorezko matrikula = 10 puntu.

b) Bikain = 9 puntu.

c) Oso ongi = 7,5 puntu.

d) Nahikoa edo gai = 5,5 puntu.

e) Ez gainditua, ez aurkeztua edo ez gai = 2,50 puntu.

3. Irakasgaien arabera antolaturiko ikasketa planak izanez gero, batez besteko nota kalkulatzeko, guztira lorturiko puntuak irakasgai guztien artean zatituko dira.

4. Kredituen arabera antolatutako ikasketa planen kasuan, irakasgai bakoitzean lortzen den puntuazioa haztatuko da irakasgaiaren kreditu kopurua kontuan hartuta, formula honi jarraikiz:

B = (P x IKK) / EKK

B = Irakasgai bakoitzean lortutako notaren haztapenaren balioa.

P = Irakasgai bakoitzaren puntuazioa.

IKK = Irakasgaiaren kreditu kopurua.

EKK = Eginiko kredituen kopurua; ebazpen honen arabera konputagarriak direnak hartuko dira kontuan.

Iragarkiaren kodea: F2212102