182. ALDIZKARIA - 2022ko irailaren 13a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

123E/2022 EBAZPENA, abuztuaren 25ekoa, Unibertsitateko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita 2022-2023 ikasturtean unibertsitateko ikasketak egiten dituzten ikasleentzako beken deialdi orokorra. DDBN identifikazioa: 645574.

Ikusirik departamentu honetako Unibertsitateko Zerbitzuaren buruak 2022-2023 ikasturterako beken deialdi orokorrari buruz aurkeztutako txostena.

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 32.1.d) artikuluak ematen dizkidan ahalmenak erabiliz.

EBAZTEN DUT:

1. Unibertsitateko ikasketak egiten dituzten ikasleentzako beken deialdi orokorra onestea, 2022-2023 ikasturterako. Testua ebazpen honen eranskin bakarrean ageri da.

2. 3.300.000 euroko gastua baimentzea, Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko Departamentuaren 2022ko aurrekontuko G10001 G1100-4800-323100 partidaren (“Unibertsitateko ikasketetarako bekak eta laguntzak”) baliokide izateko asmoz 2023ko gastuen aurrekontuan horretarako sortuko den partidaren kargura finantzatuko dena, horretarako kreditu egoki aski baldin badago.

Salbuespenez, aurkezten diren eskaera kopurua kontuan izanik, 100.000 euroraino handitzen ahalko da deialdi honetara zuzendutako diru kopurua, deialdi berririk egin beharrik gabe, baldin eta Dirulaguntzei buruzko Foru Legearen 31. artikuluan ezarritakoa betetzen bada.

3. Ebazpen hau eta eranskina Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara daitezela agintzea.

4. Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa jar daiteke, Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko kontseilariari zuzendua, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hilabeteko epean.

Sarrigurenen, 2022ko abuztuaren 25ean.–Unibertsitateko zuzendari nagusia, Ana Burusco Juandeaburre.

ERANSKINA

BEKEN DEIALDI OROKORRA, 2022-2023 IKASTURTEAN UNIBERTSITATEKO IKASKETAK EGITEN DITUZTEN IKASLEENTZAT

Hizkera ez sexistaren adierazpena

Agiri honetan pertsona, gizatalde edo kargu akademikoak gaztelaniaz genero maskulinoarekin aipatzen direnean, markatu gabeko genero gramatikala dela ulertzen da, eta, beraz, emakumeak nahiz gizonak aipatzen ahal dira horrela.

1. oinarria.–Deialdiaren xedea eta izaera.

1.1. Deialdi honen xedea da laguntzak ematea Espainiako unibertsitateetan matrikulatutako ikasleei, Estatuko lurralde osoan balioa duten ikasketa ofizialak egiteko.

1.2. Laguntzak emateko prozedura norgehiagoka araubidean tramitatuko da, eta haiek eman eta ordaintzeko, aurrekontu-kreditua egon behar da; hala, beka guztiak ordaintzeko behar adinako aurrekontu-krediturik ez badago, familiaren per capita errenta erabilgarriaren arabera ordainduko dira, txikienetik handienera, hura agortu arte. Kreditu ezagatik ordaindu ezin diren eskaerak ukatutzat joko dira.

1.3. Nafarroako Gobernuak ikasketetarako eskaintzen dituen beka eta laguntzak Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako Ministerioak dei egindakoen osagarri dira. Beken eta laguntzen zenbatekoa zehazteko, kontuan hartuko da Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako Ministerioari aurkeztutako eskaerak eman edo ukatu diren.

2. oinarria.–Deialdian sartzen diren ikasketak eta zentroak.

Deialdi honek arautzen dituen laguntzak eskatzen ahalko dituzte 2022-2023 ikasturtean oinarri honetan ezarritako ikasketetan eta zentroetan matrikulatuta dauden ikasle guztiek.

2.1. Ikasketak.

Deialdi honetan sartzen diren bekak edo laguntzak ondoko ikasketa hauetarako eman daitezke:

–Unibertsitate ikasketak, graduko eta masterreko titulu ofizialak lortzera bideratutakoak.

–Unibertsitatean sartzeko 25 urtetik gorakoendako eta 45 urtetik gorakoendako prestakuntza ikastaroak, UHUNek emanak.

Ez da laguntzarik ematen honetarako:

–Ikasketak aldatzeko, horrek ikasmailetan gora egitea ez badakar.

–Maila bereko bigarren titulazio batean matrikulatzen denean.

–Eskatzaileak bekaren xede diren ikasketen maila bereko edo goragoko titulu bat duenean, edo hori lortzeko legezko baldintzak betetzen dituenean.

2.2. Unibertsitateak.

Ikasketak egin beharko dira Espainiako lurraldean dauden eta Unibertsitateen, Zentroen eta Tituluen Erregistroan inskribatuta dauden unibertsitate publiko edo pribatuetan, baldintza hauetan:

–Nafarroako Unibertsitate Publikoa, titulazio ofizialetan.

–Nafarroako Unibertsitatea, titulazio ofizialetan.

–Nafarroako Foru Komunitatetik kanpoko unibertsitateetan, kasu hauetan:

  • Nafarroako Unibertsitate Publikoak ematen ez dituen titulazio ofizialetan.
  • Nafarroako Unibertsitate Publikoan emandako titulazio ofizialetan, ikaslearen egoitza hurbilago badago titulua ematen den campusetik.
  • Euskaraz ematen diren titulazio ofizialak badira eta Foru Komunitatean eskaintzen ez badira.
  • Nafarroako Unibertsitate Publikoak ematen dituen titulazio ofizialetan, bertan ikaspostua lortu ez denean ez delako lortu onartua izateko eskatzen den nota. Salbuespen hori aplikatzeko, egiaztatu beharko da Nafarroako Unibertsitate Publikoan onartua izateko eskaera egin dela.

–Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionala, titulazio ofizial guztietan.

3. oinarria.–Ematen diren beka edo laguntza motak.

Bekak edo laguntzak honako kontzeptu hauetarako eskatzen ahalko dira:

–Matrikula.

–Egoitza.

–Garraioa.

–Jantokia.

–Ikasketa espedientea.

–Berezia.

–Digitalizaziorako laguntza.

4. oinarria.–Betebeharrak.

4.1. Betebehar orokorrak.

Laguntzak eskatzen dituen ikasleak eta familia-unitateko gainerako kide konputagarriek baldintza hauek bete beharko dituzte:

–Nafarroan erroldatuta egotea eta Nafarroan bizitzea 2021eko urtarrilaren 1etik, gutxienez, baita beka eskatzen denean ere.

–2021. urtean Nafarroako PFEZaren zergadun izatea, errenta aitortzera behartua badago.

–2021eko urriaren 31n itzuli gabe ez edukitzea aurreko ikasturteetako beken edo laguntzen zenbatekoak.

–Beka eskatzen duen ikaslea:

–Bere zerga betebeharrak eguneraturik izan behar ditu Foru Komunitateko Administrazioarekin.

–Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako Ministerioari beka eskatu izana, 2022-2023 ikasturterako, horretarako baldintzak edukiz gero, deialdia arautzen duten oinarrien arabera, eta hauetakoak gertatu ez izana:

  • Deialditik baztertua gelditzea.
  • Ukatua izatea deialdian agiriak aurkezteko epeak ez betetzeagatik.
  • Ukatua izatea eskaerako oinarrizko datuak ez betetzeagatik edo eskaera ebazteko beharrezkoa den dokumentazioa ez aurkezteagatik, eskatu bazaio ere.

–Eskatzaileak, edozein egoera zibil duela ere, independentzia familiarra eta ekonomikoa duela alegatzen badu, modu sinesgarrian frogatu beharko ditu ondoko hauek:

  • Independentea izateko baliabide propio aski duela.
  • Ikasleak bizileku duen etxebizitzaren titulartasuna edo errentamendua; deialdi honen ondorio guztietarako, bizilekua izanen da ikasleak ikasturtean zehar bizitzeko erabiltzen duena.
  • Bizilekuari dagokion udalaren erroldatze eta bizikidetza ziurtagiria, 2021. urteari dagokiona.

–Onuraduna izaten ahalko da, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 13.2 e) artikuluan ezartzen diren baldintzak bete gabe ere.

4.2. Betebehar akademikoak.

4.2.1. Matrikulatu beharreko gutxieneko kredituak.

Matrikula osoa:

Ikaslea 2022-2023 ikasturtean gutxienez 60 kreditutan matrikulatuta dagoenean.

Aurreko puntuetan aipatzen den gutxienekora ez iritsita ere, deialdi honen ondorioetarako, honako hauek ere matrikula osotzat jotzen dira:

–Matrikularen kreditu kopurua 60tik beherako denean, unibertsitatearen beraren araudiaren arabera.

–Ikasleak matrikula bakarra egiten badu titulazioa amaitzeko falta zaizkion kreditu guztietan.

–Ikasleak bere irakastorduak murriztu baditu, %50eraino gehienez, legez aitortutako %65eko edo gehiagoko desgaitasuna izateagatik.

Matrikula partziala:

Matrikularen kreditu kopurua 30etik gorakoa eta 60tik beherakoa denean.

Inoiz ere ez dira izanen aurreko apartatuetan aipatzen diren minimoen parte ikasketa planetan sartuta ez dauden irakasgaien kredituak, edo tituluak ezarrita duen iraupena gainditzen dutenak. Ez dira kontuan hartuko, ezta ere, irakasgai edo kreditu baliokidetuak, egokituak, transferituak edo antzekoak.

Matrikulan aldaketak egin edo hura zabalduz gero, dokumentu bidez frogatu beharko da Unibertsitateko Zerbitzuan.

4.2.2. Aurreko ikasturtean matrikula osoa izan zuten bigarren mailako eta ondorengo mailetako ikasleen errendimendu akademikoa.

–Zientzien eta Ingeniaritzaren eta Arkitekturaren adarretako graduko ikasketetan matrikulatutako ikasleek frogatu beharko dute, 2021-2022ko ikasturtean matrikulatutako kreditu guztien %65 gutxienik gainditu dutela, eta gainerakorako %80 gutxienik gainditu dutela.

–Titulazio bikoitzak ikasten ari direnendako, bi titulazioak jakintza arlo berekoak ez badira, beka lortzeko behar den errendimendu akademikoa izanen da eskakizun akademiko txikiena duen arlorako ezarritakoa.

–Masterreko ikasketetan matrikulatutako ikasleek frogatu beharko dute lehenbiziko mailan matrikulatutako kreditu guztiak gainditu dituztela.

4.2.3. Aurreko ikasturtean matrikula partziala izan zuten bigarren mailako eta ondorengo mailetako ikasleen errendimendu akademikoa.

–Hurrengo ikasturtean beka mantentzeko, matrikula partziala duten ikasleek matrikulatutako kreditu guztiak gainditu beharko dituzte.

4.2.4. Desgaitasuna duten ikasleen errendimendu akademikoa.

–Legez aitortutako %65eko desgaitasuna edo handiagoa duten ikasleek, beka berritzeko, aurreko ikasturtean matrikulatutako kredituen %50 gaindituak izan behar dituzte.

Kasu guztietan, deialdiren batean ikasleak azterketa egiteari uko egiten badio, irakasgai horiek gainditu gabeko irakasgaitzat hartuko dira.

4.3. Bekadun izaeraren iraupena.

–Unibertsitateko graduko ikasleek, Zientzietako, Ingeniaritzako eta Arkitekturako adarretakoek, ikasketa planean ezarritako urteetan baino bi urte gehiagotan lortzen ahalko dute beka.

–Unibertsitateko graduko ikasleek, gainerako adarretakoek, ikasketa planean ezarritako urteetan baino urtebete gehiagoan lortzen ahalko dute beka.

–Masterreko ikasketen kasuan, beka lortzen ahalko da ikasketa planak dituen ikasturteak adina deialditan.

–Titulazio bikoitzetarako (gradukoak zein masterrekoak), ikasketa planaren ikasmailak zenbat, horrenbeste urtetan eskuratzen ahalko da beka. Hala ere, titulazio bat (edo biak) Ingeniaritzako eta Arkitekturako edo Zientzietako adarretakoa bada, urte bat gehiagoz izaten ahalko da beka.

–%65eko edo hortik gorako desgaitasun legez aitortua izan eta eskola-karga murriztea erabaki duten bekadunek kasuan kasuko ikasketa planak ezarritako iraupena baino bi urte gehiagotan lortzen ahalko dute beka, Ingeniaritza eta Arkitekturako adarraren kasuan izan ezik, horietan epe hori lau urtekoa izaten ahalko baita.

–UHUNek hogeita bost urtetik edo berrogeita bost urtetik goitikoak unibertsitatera sartzeko antolatzen duen prestakuntza ikastaroa egiten duten ikasleek urte bakarrean izaten ahalko dute ikastaro horretarako beka.

Beka ezin izanen da eman baldin eta beka eman den deialdietan matrikulatutako kreditu kopuruaren baturak gainditzen badu ikasketa planean jasotako kreditu kopurua.

5. oinarria.–Betebehar ekonomikoak.

5.1. Familiaren errenta erabilgarria.

Beka edo laguntza ematea lotuta dago familiaren errenta erabilgarriarekin. Errenta kalkulatzen da deialdi honen II. eranskinean ezartzen den prozedurarekin. Kalkulua egiteko, kontuan hartzen dira familiaren kide bakoitzaren banakako errenta, kenkariak kontuan hartuta. Horrez gain, beka emateko kontuan hartuko dira eranskin horretan aipatzen diren familiaren ondarearen adierazleak.

Eskatzaileak bere kargura ahaiderik badu (guraso eta/edo senideak), horiek elementu zatitzaile izanen dira, baldin egoera hori agiri bidez frogatzen baldin badu, eta bere karguko ahaideen diru-sarrerak batu eginen dira errenta kalkulatzeko.

Aitortutako 2021eko inguruabar ekonomikoek murrizketa larriren bat jasan badute familia-unitate osoa kontuan hartuta, eta murrizketa hori beka- edo laguntza-eskaera aurkezten den egunean egiazta badaiteke, errentak jasotzen dituen familia-unitateko kideren bat hil delako edo lanerako ezintasunera edo langabeziara igaro delako, eskatzaileak berariaz adieraziko du eskaeran, eta egoera hori egiaztatzen duten dokumentuak erantsiko ditu nahitaez.

Inguruabar ekonomikoen aldaketa gertatzen baldin bada beka eskaera aurkezteko epea bukatu ondoren eta 2022ko abenduaren 31 baino lehen, berdin jokatuko da, eta interesdunak eskabide bat aurkeztu beharko du, Unibertsitateko Zerbitzuari zuzendua. Egun horren ondoren ez da onartuko 2021. urtean diru-sarrerak larri urritu direla frogatzeko beste dokumentaziorik.

Eskatutako laguntzak ukatuko dira, baldin eta familia-unitateak aitortutako diru-sarrerak objektiboki behar adinakoak ez badira bizitzaren eta ikasketen kosturako.

5.2. Familia-unitatea zer den.

Deialdi honen ondorioetarako konputagarri diren familia-unitateko kide guztiek eskaeran sarturik egon behar dute, bertan eskatzen diren baldintzak betez gero.

1. Deialdi honetako laguntzak ematean edo ukatzean, familiaren errenta eta ondarea kalkulatzeko, eskatzailearen gurasoak eta eskatzailea hartuko dira kide konputagarritzat, bai eta eskatzailearen anai-arrebak ere, baldin 2021eko abenduaren 31n ezkongabeak eta 30 urtetik beherakoak badira, edo adin horretatik gorakoak, baldin eta %33ko desgaitasuna edo handiagoa aitortuta badute. Kide konputagarritzat hartua izateko, adierazi beharko da 2021eko abenduaren 31n familiaren egoitzan bizi dela.

Eskatzaileek familia-unitate independenteak osatzen badituzte, kide konputagarri eta sostengatzaile nagusitzat hartuko dira eskatzailea eta haren ezkontidea, erregistratuta egon ala ez, antzeko harremanen bidez lotuta badaude. 30 urtetik beherako seme-alabak ere hartuko dira kide konputagarritzat, halakorik badago eta etxebizitza berean bizi badira.

2. Gurasoak legez edo egitez dibortziatuta edo bananduta badaude, bekaren eskatzailearekin bizi ez dena ez da kide konputagarritzat joko.

Hala ere, ezkontide berria hartuko da kide konputagarri eta sostengatzaile nagusitzat, erregistratuta egon zein ez, edo antzeko harremanez lotutako pertsona. Haren errentak eta ondarea familiaren errenta eta ondarearen zenbaketan sartuko dira. Era berean, egun horretan eskatzailearekin bizi izanik diru-sarrera propioak dituen pertsona hartuko da kide konputagarritzat, ahaidetasun-harremanik ez dagoenean eta etxebizitza partekatu baten alokairua justifikatu ezin denean.

Seme-alabak zaintzeko araubidea zaintza partekatua delarik, kontatzen ahal diren kideak izanen dira bekaren eskatzailearen aita eta ama, eta elkarrekin izan dituzten seme-alabak, aurrekoen bizitoki berean bizi direla frogatzen bada.

3. Bekaren eskatzailea harrera egoeran badago, aurreko paragrafoetan xedatu dena aplikatuko zaio harrerako familiari.

4. Eskatzaileak alegatzen badu emantzipatuta dagoela edo independentea dela familiaren eta ekonomiaren aldetik, bere egoera zibila edozein dela ere, behar bezala frogatu beharko du independentzia hori ahalbidetzeko baliabide ekonomiko nahikoak dituela, bai eta bere ohiko bizilekuaren titulartasuna edo alokairua ere. Hala ez bada, eta egiaztatutako diru-sarrerak txikiagoak badira etxebizitzaren gastuak eta ezinbestekotzat jotzen diren beste batzuk baino, ulertuko da independentzia frogatu gabe dagoela, eta, beraz, bekaren ondorioetarako familiaren errenta eta ondarea kalkulatzeko, kontuan hartuko dira artikulu honen 1. eta 2. paragrafoetan aipatzen diren familiako kide konputagarriei dagozkien diru-sarrerak.

Ikasleak independenteak badira edo ikasleak familia-unitate independenteetako kideak badira, ikasleak ikasturtean duen bizitokia hartuko da familiaren egoitzatzat; beraz, ez da bidezkoa izanen egoitzari lotutako zenbatekoa ematea, kasu horietan bat direlako ikasleak ikasturtean zehar duen bizitokia eta familiaren egoitza.

5.3. Errenta tarteak.

5.3.1. Errenta tarteak familia-unitateko.

Beka edo laguntzaren zenbatekoa zehazteko, eskaerak familiaren errenta erabilgarriaren arabera ordenatuko dira, tarte hauek eginez:

KIDE KOPURUA

1. TARTEA

2. TARTEA

3. TARTEA

4. TARTEA

1

8.843

9.264

11.035

13.777

2

14.144

18.528

22.069

27.554

3

21.216

27.792

33.104

41.331

4

28.288

37.056

44.138

55.108

5

35.360

46.320

55.173

68.885

6

42.432

55.584

66.207

82.662

7

49.504

64.848

77.245

96.437

8

56.576

74.112

88.283

110.213

Hortik gorako kide bakoitzeko

5.840

7.649

9.110

11.375

5.3.2. Independenteak direla adierazten duten izangaiek egiaztatu beharko dute urtean 3.538 eurotik gorako gutxieneko diru-sarrerak dituztela.

6. oinarria.–Ordaindu beharreko zenbatekoaren zehaztapena.

Nafarroako Gobernuaren bekaren zenbatekoa prozedura hauen arabera kalkulatuko da kasu bakoitzean:

6.1. Eskatzaileak Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako Ministerioaren beka bat baldin badauka:

–Ulertuko da Ministerioak emandako zenbatekoa dela kontzeptu guztiengatik emandako zenbatekoen batura, matrikulagatiko laguntza barne, eta alde batera utzita bikaintasun akademikoari lotutako zenbateko finkoa (IMIN).

–Nafarroako Gobernuaren irizpideei jarraikiz legokiokeen bekaren zenbatekoa zehaztuko da (IGN).

–Nafarroako Gobernuaren deialdian kalkulatutako zenbatekoaren eta Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako Ministerioak emandakoaren arteko diferentzia kalkulatuko da (kontuan hartzen da Ministerioak unibertsitateei ematen dien matrikulagatiko laguntza). Hau da zenbateko osagarria: ICOMPL= IGN- IMIN.

Aldea zero denean, edo Nafarroako Gobernuaren beka Ministerioarena baino txikiagoa denean (ICOMPL ≤ 0), onuradunari ordainduko zaio aparteko laguntzaren zenbatekoa gehi espediente akademikoarena.

–Nafarroako Gobernuaren beka Ministerioarena baino handiagoa denean (ICOMPL > 0), onuradunari ordainduko zaio hauetatik balio handiena duen zenbatekoa:

–ICOMPL.

–Aparteko laguntzaren eta espediente akademikoaren zenbatekoen batura.

Diferentzia hori kalkulatzeko beste xederik gabe, berdintzat joko dira Nafarroako Gobernuak matrikularengatik ematen duen bekaren zenbatekoa eta Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako Ministerioarena, Nafarroako Unibertsitatean matrikulaturiko ikasleen kasuan izan ezik. Haien kasuan, 7.1.2 oinarrian ezarritakoa aplikatuko da.

6.2. Eskatzaileak Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako Ministerioaren bekarik ez badu:

Deialdi honen irizpideen arabera dagokion zenbatekoa ordainduko zaio.

6.3. Ikasketarako laguntza edo beka lortzen duten ikasleei, 2020-2021 ikasturtean matrikulako kreditu guztiak gainditu ez badituzte, bakarrik %70 ordainduko zaie eskubidea duten kontzeptu guztietan. Salbuespen bakarra matrikularako beka izanen da, hori osorik emanen baita.

7. oinarria.–Beken eta laguntzen zenbatekoak.

7.1. Matrikularako beka edo laguntzak.

Matrikularako bekaren zenbatekoak estaliko du ikasleak 2022-2023 ikasturtean lehen aldiz matrikulatutako kredituen zenbatekoa, bazter utzita bigarren eta ondorengo matrikuletan formalizatzen direnak.

Nafarroako Gobernuak Nafarroako Unibertsitate Publikoaren kredituetarako 2022-2023 ikasturterako onesten duen prezio ofiziala izanen da matrikularako laguntzaren zenbatekoa kalkulatzeko aplikatuko den kredituaren prezioa.

Edozein kontzeptu dela-eta, matrikulak merkeago ateratzen badira, edo doan, onura horiek matrikularengatik emandako laguntzaren zenbatekotik deskontatuko dira, salbuespen hauekin: Nafarroako Unibertsitatearen prezioak sustatzeko planarengatik egindako deskontua, familia ugarikoa edo guraso bakarreko familiakoa izateagatik egindako murrizketak eta ohorezko matrikulak ateratzeagatik egindako murrizketak.

Matrikula bakoitzeko laguntzaren zenbatekoa kalkulatzeko, ez dira kontuan hartuko administrazio zerbitzu hauen prezioak: espedientea irekitzea ikasketak hasteagatik, lekualdaketak, identitate txartelak egitea, baliokidetzeak, egokitzapenak eta abar.

Nolanahi ere, matrikularako emandako zenbatekoa ezin izanen da matrikularen benetako kostua baino handiagoa izan.

7.1.1. Ikasketak Nafarroako Unibertsitate Publikoan edo Nafarroako Foru Komunitatetik kanpoko unibertsitateetan egiten direnean, 2.2 oinarrian biltzen diren kasuetan, hauek izanen dira bekak edo laguntzak, errenta tarteen arabera:

–1. tartea: Nafarroako Gobernuak onetsitako prezio akademikoaren %100.

–2. tartea: Nafarroako Gobernuak onetsitako prezio akademikoaren %80.

–3. tartea: Nafarroako Gobernuak onetsitako prezio akademikoaren %60.

–4. tartea: Nafarroako Gobernuak onetsitako prezio akademikoaren %50.

7.1.2. Ikasketak Nafarroako Unibertsitatean egiten badira, Iruñeko egoitzan, eta Nafarroako Unibertsitate Publikoak ez baditu ikasketa horiek ematen edo, bestela, nahiz eta Nafarroako Unibertsitate Publikoak ere eman, ikasleek bertan ikasteko posturik lortu ez dutela egiaztatzen badute, hauek izanen dira bekak edo laguntzak, errenta tarteen arabera:

–1. tartea: Nafarroako Gobernuak esperimentaltasun berarekin onetsitako ikasketen prezio akademikoa halako 4.

–2. tartea: Nafarroako Gobernuak esperimentaltasun berarekin onetsitako ikasketen prezio akademikoa halako 2,7.

–3. tartea: Nafarroako Gobernuak esperimentaltasun berarekin onetsitako ikasketen prezio akademikoa halako 1,5.

–4. tartea: Nafarroako Gobernuak esperimentaltasun berarekin onetsitako ikasketen prezio akademikoa halako 1,3.

7.1.3. Ikasketak Nafarroako Unibertsitatean egiten badira, 2020-21 ikasturtean, eta aurreko kasuaren baldintzak betetzen ez badira, edo eskatzaileek beren ikasketak beste unibertsitate batean hasi badituzte, hauek izanen dira bekak edo laguntzak, errenta tarteen arabera:

–1. tartea: Nafarroako Gobernuak onetsitako prezio akademikoaren %100.

–2. tartea: Nafarroako Gobernuak onetsitako prezio akademikoaren %80.

–3. tartea: Nafarroako Gobernuak onetsitako prezio akademikoaren %60.

–4. tartea: Nafarroako Gobernuak onetsitako prezio akademikoaren %50.

7.1.4. Erregimen iragankorra, aplikatzen ahal zaiena beren ikasketak 2016ko urriaren 31 baino lehenago Nafarroako Unibertsitatean hasi eta ikasketa horietan beretan segitzen dutenei. Halakoetan, errenta tarteen arabera hauek izanen dira beka edo laguntzak:

–1. tartea: Nafarroako Gobernuak esperimentaltasun berarekin onetsitako ikasketen prezio akademikoa halako 4,8.

–2. tartea: Nafarroako Gobernuak esperimentaltasun berarekin onetsitako ikasketen prezio akademikoa halako 3,5.

–3. tartea: Nafarroako Gobernuak esperimentaltasun berarekin onetsitako ikasketen prezio akademikoa halako 2,5.

–4. tartea: Nafarroako Gobernuak esperimentaltasun berarekin onetsitako ikasketen prezio akademikoa halako 1,5.

7.2. Bizitegirako bekak edo laguntzak.

Osagai hau jasotzen ahalko dute baldintza orokorrak betetzen dituzten eskatzaileek, baldin eta egiaztatzen badute ikasturtean zehar familiaren etxetik kanpo bizi behar dutela, familiaren etxearen eta ikastetxearen arteko distantziagatik, garraiobideen eskasiarengatik eta eskolen orduak aldatzeko aukera ezagatik. Ikasturtean izanen duen helbidea egiaztatzeko, eskatzaileak alokairu edo bizitegi kontratua aurkeztu beharko du.

Ezin izanen dute osagai hau jaso:

–Deialdi honetako jantokirako edo garraiorako laguntzaren onuradun direnek.

–Matrikula partziala duten ikasleek.

–Independenteak direla adierazten duten ikasleek.

–Erabat presentzialak ez diren irakaskuntzetan matrikulatutako ikasleek.

–Ministerioaren laguntzen onuradunak, bizitegitarako laguntza jaso ez badute eta horretarako baldintza ekonomikoak betetzen badituzte.

Bizitegitarako osagaiaren zenbatekoa, errenta tarteen arabera ezartzen da.

1. tartea: 2.342 euro.

2. tartea: 1.874 euro.

3. tartea: 1.405 euro.

4. tartea: 1.171 euro.

Graduko ikasketetan eta titulazio bikoitzetan, ikasketa planaren iraupen ofizialetik kanpoko epe gehigarrian, laguntzaren zenbatekoa egokitu zaionaren %50 izanen da.

Bi ikasturtetako masterreko ikasketetan, 120 kreditu baino eskola-karga txikiagoa dutenetan, bigarren urtearen bekaren zenbatekoa egokitu zaionaren %50 izanen da.

%65eko edo hortik gorako desgaitasun legez aitortua duen ikasleak ez badu erabiltzen matrikula murriztua, bekaren zenbatekoa %50 handiagoa izanen da.

Bizitegiari dagokionez, egiaztatutako egonaldia ikasturte osoa ez bada, emandako laguntza aldi horren proportzionala izanen da.

7.3. Garraiorako bekak.

Garraiorako laguntzak aurreikusten dira familiaren bizilekuaren eta ikastetxearen artean hiriko garraio-zerbitzurik ez dagoenean eta astean gutxienez 4 bidaia egiten direnean (joateko bi eta etortzeko bi).

Garraioaren kostua kalkulatzeko, herrien arteko distantzia (km) bider astean egin beharreko bidaia kopurua (joan-etorriak) eginen da. Eta gero, hortik ateratzen dena bider 2,8 eginen da.

Pirinio aldeko ikasleen kasuan (Erronkaribar, Zaraitzu, Erroibar eta Aezkoa ibarretakoak, eta Luzaide, Auritz eta Orreagako udalerrietakoak), bider 3,1 eginen da.

Ordaindu beharreko zenbatekoa ateratzeko, kalkulatutako kostuari familiaren errenta erabilgarriaren tarteari dagokion koefizientea aplikatuko zaio:

–1. tartea: %100.

–2. tartea: %80.

–3. tartea: %60.

–4. tartea: %50.

Osagai hau eskatzen dutenek agiri bidez frogatu beharko dute eskatutako bidaien kopurua (eskola-ordutegiak, praktiketakoak, etab.).

Graduko ikasketetan eta titulazio bikoitzetan, ikasketa planaren iraupen ofizialetik kanpoko epe gehigarrian, laguntzaren zenbatekoa egokitu zaionaren %50 izanen da.

Bi ikasturtetako masterreko ikasketetan, 120 kreditu baino eskola-karga txikiagoa dutenetan, bigarren urtearen bekaren zenbatekoa egokitu zaionaren %50 izanen da.

%65eko edo hortik gorako desgaitasun legez aitortua duen ikasleak ez badu erabiltzen matrikula murriztua, bekaren zenbatekoa %50 handiagoa izanen da.

Matrikula partziala daukaten ikasleek ere jasotzen ahalko dute osagai hau.

Ezin izanen dute osagai hau lortu deialdi honetako bizitegirako laguntzen onuradunek, ez eta bere burua independentetzat jotzen duten eskatzaileek ere.

7.4. Jantokirako bekak.

Jantokirako bekak edo laguntzak emanen dira, baldin eta ikasleak, eskola-ordutegia dela-eta, astean bi egunetan edo gehiagotan bazkaldu behar badu etxetik kanpo, eta ez badago hiriko garraio-zerbitzurik familiaren etxebizitzaren herriaren eta ikastetxearen herriaren artean.

Osagai honen eskatzaileek agiri bidez frogatu beharko dute etxetik kanpo bazkaldu beharra dutela (eskola ordutegiak, praktiketakoak, etab.).

Emanen den zenbatekoa izanen da asteko bazkari kopurua bider errenta tarte bakoitzari dagokion zenbatekoa:

1. tartea: 180 euro.

2. tartea: 144 euro.

3. tartea: 108 euro.

4. tartea: 90 euro.

Ezin izanen dute osagai hau jaso:

–Deialdi honetako bizitegirako laguntzen onuradun direnek.

–Matrikula partziala duten ikasleek.

–Independenteak direla adierazten duten ikasleek.

–Erabat presentzialak ez diren irakaskuntzetan matrikulatutako ikasleek.

–Nafarroatik kanpoko unibertsitateetan matrikulatutako ikasleak.

Graduko ikasketetan eta titulazio bikoitzetan, ikasketa planaren iraupen ofizialetik kanpoko epe gehigarrian, laguntzaren zenbatekoa egokitu zaionaren %50 izanen da.

Bi ikasturtetako masterreko ikasketetan, 120 kreditu baino eskola-karga txikiagoa dutenetan, bigarren urtearen bekaren zenbatekoa egokitu zaionaren %50 izanen da.

%65eko edo hortik gorako desgaitasun legez aitortua duen ikasleak ez badu erabiltzen matrikula murriztua, bekaren zenbatekoa %50 handiagoa izanen da.

7.5. Beka, ikasketa-espedientearengatik.

Laguntza hau jasotzen ahalko dute graduko ikasleek, egiaztatzen badute 8,5 puntu edo hortik gorako nota lortu dutela honako hauetan:

–Gradura sartzeko proba.

Batxilergotik datozen ikasleendako, formula honekin kalkulatuko da: Sarrera nota = 0,6 BBN + 0,4 USBE. (BBN= Batxilergoko batez besteko nota, eta USBE= Unibertsitatean sartzeko Batxilergoaren ebaluazioa).

–Gainerako sarbideetarako, graduan sartzeko behar izan duten nota.

–Graduko bigarren eta hurrengo ikasmailetara pasatu ahal izateko aurreko ikasmailan atera duten batez besteko nota.

Batez besteko nota kalkulatzeko, I. eranskinean ezartzen den prozedura erabiliko da.

Osagai honen zenbatekoa errenta tarteen arabera ezartzen da.

1. tartea: 400 euro.

2. tartea: 300 euro.

3. tartea: 200 euro.

4. tartea: 200 euro.

Matrikula partziala daukaten ikasleek ezin izanen dute osagai hau lortu.

7.6. Laguntza berezia.

Laguntza hau jasotzen ahalko dute behar ekonomiko larria aitortu eta frogatzen duten familia-unitateek, deialdiaren baldintza orokorrak betetzen badituzte.

Laguntza bereziak 1.800 eurokoak izanen dira.

Laguntza berezia jasotzeko eskubidea izateko beharrezkoa izanen da familiaren per capita errenta erabilgarria 4.260 eurotik beheiti izatea. Gainera, beharrezkoa izanen da ondoko baldintzetariko bat gutxienez betetzea:

–Errenta hartzaile nagusia 2021. urte osoko 10 hilabetetan langabezian eduki duten familiak.

–Erabateko umezurtzak.

–Aita edo ama ezkongabeen edo dibortziatu edo legez bereizitako ezkontidearen seme-alabak, diru-sarrera bakarra kasu bakoitzean mantenu-sariengatik sortutako pentsioak direnean.

–Familian, ikaslearen gurasoek edo seme-alabaren batek, edo ikasleak berak %33ko edo hortik gorako desgaitasun legez aitortua dutenean.

–Errenta-hartzaile nagusia pentsioduna duten familiak.

–2021ean errenta bermatua jaso duten familiak.

7.7. Digitalizaziorako laguntza.

Laguntza honen helburua da ikasleak irakaskuntza eta ikaskuntza digitaleko metodologietara egokitzeko bere gain hartzen dituen gastuetan laguntzea.

200 euroko laguntza emanen zaie unibertsitateko graduko lehen ikasturtean lehen aldiz matrikulatutako eskatzaileei, betiere baldintza orokorrak betetzen badituzte eta errentaren 1. tartean badaude (5.3.1 oinarria).

7.8. Emandako gehieneko zenbatekoa.

Beka edo laguntzaren kontzeptu guztiak baturik, guztira ordainduko den kopurua ez da izanen lanbide arteko gutxieneko soldatak deialdia argitaratzen den egunean egiten duen kopurua baino handiagoa.

Garraiorako eta jantokirako laguntzen zenbatekoen batura ezin da bizitegirako laguntzaren zenbatekoa baino handiagoa izan; salbuespenez, garraiorako beketan Pirinio aldeko ikasleei ematen zaien zenbatekoa muga horren %10eraino handitzen ahalko da.

Edozein kontzepturengatik emandako zenbatekoa ez da izanen haren kostua baino handiagoa.

7.9. Beken araubidea genero indarkeriaren eta terrorismoaren biktimentzat.

Familia-unitatearen kideren batek genero indarkeriaren biktima izan dela aitortua duenean, Emakumeen kontrako indarkeriari aurre egiteko 14/2015 Foru Legean xedatutari jarraituz, edo ekintza terrorista baten ondorioz ikaslearentzat berarentzat edo bere gurasoentzat, tutoreentzat edo zaintzaileentzat kalte pertsonalak eratorri badira, Terrorismoaren Biktimei Laguntzeari buruzko apirilaren 28ko 9/2010 Foru Legean ezarritakoarekin bat, deialdi honetan agertzen diren bekak jasotzen ahalko ditu irizpide hauei jarraituz:

–Ez zaizkie aplikatuko betekizun hauek: gainditutako eskola-kargaren betekizuna, lorturiko batez besteko nota edo ikasturtean matrikulatutako kreditu edo irakasgaien gutxieneko kopurua.

–Beste betekizun akademiko hauek ere ez zaizkie aplikatuko: ikasketa aldaketarena, bekadun izandako urteen muga, kredituen edo irakasgaien ehuneko jakin bat gainditu beharra.

8. oinarria.–Eskaerak aurkeztea: epea eta eskatutako dokumentazioa.

Hilabeteko epea dago eskaerak aurkezteko, deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hasita.

2022-2023 ikasturteko beketarako edo laguntzetarako eskaerak “nafarroa.eus” web atariko datu-orria betez egiten ahalko dira soilik. Beharrezkoa da aldez aurretik identifikatzea cl@ve sistemaren kredentzialekin edo erabiltzailearen ziurtagiriarekin (ziurtagiri digitala edo NAN elektronikoa).

Beka jasoko duen ikasleak berak eginen du eskaera. Legezko ordezkariak egin behar badu eskaera, aldez aurretik bete beharko da ordezkaritzaren egiaztagiria, izapidetze-prozeduran aurreikusi bezala.

Beka eskaera bete eta ezarritako prozedura telematikoaren bidez igorri ondoren, aurkeztuta eta sinatuta geldituko da, ondorio guztietarako. Ez da beharrezkoa eskaera hori fisikoki inon aurkeztea.

Ez dira kontuan hartuko telematikoki ez beste modu batez betetako eskaerak.

Eskatutako dokumentazioa erantsiko da eskaera orriaren bitartez, adierazitako formatuetan.

8.1. Datuak egiaztatzeko baimena.

Eskatzaileak eta deialdi honen ondorioetarako konputagarriak diren gainerako kideek baimena ematen ahalko dute Estatuko Administrazio Orokorrean eta beste administrazio publiko batzuetan eskuragarri dauden datuen kontsulta telematikoa egiteko. Horren xedea da zehaztu, ezagutu eta egiaztatu ahal izatea bekaren eskaera ebazteko beharrezkoak diren identifikazio datu guztiak, inguruabar pertsonalak, akademikoak eta familiakoak, eta errenta eta ondarea. Horretarako, berariaz adierazi beharko dute eskaeran.

8.2. Datuen kontsulta egiteko baimenik eman ez duten eskatzaileek aurkeztu beharreko agiriak.

–IFZa egiaztatzea ahalbidetzen duen ziurtagiria.

–Familia-unitatearen 2021eko diru-sarrerak eta ondarea frogatzen dituzten agiriak.

–Zerga betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen agiria.

–Desgaitasunaren ziurtagiria, eskatzailearena edo familia-unitateko edozein kiderena.

–Erroldatze-ziurtagiria.

–Familia ugariaren ziurtagiria.

–Nafarroatik kanpoko unibertsitateetan matrikulatutako ikasleentzat, C2 dokumentua (graduko ikasketak) edo C3 dokumentua (masterreko ikasketak), unibertsitateek ziurtatua, ikasturteko informazio akademikoarekin (matrikulatutako eta gainditutako kredituak, matrikularen truke ordaindutako zenbatekoak, tituluaren hizkuntza, etab.).

–30 urtetik beherako anai-arreba unibertsitarioen matrikula egiaztatzen duen agiria, Nafarroatik kanpo ikasten ari badira eta Ministerioaren laguntza eskatu ez bada.

–Bidezkotzat jotzen diren dokumentu eta ziurtagiri guztiak.

8.3. Eskatzaile guztiek aurkeztu beharreko dokumentazioa, bakoitzaren egoeraren arabera.

–Guraso bakarreko familia izatearen egiaztagiria.

–Erabateko zurztasuna justifikatzen duen agiria.

–Zaintza partekatua justifikatzen duen agiria.

–Kaudimen ekonomikoaren agiria, independenteak direla adierazten duten eskatzaileen kasuan.

–Ohiko bizitokia den etxebizitzaren titulartasuna edo errentamendua egiaztatzen duen agiria, independenteak direla adierazten duten eskatzaileen kasuan.

–Laguntza berezia ematea justifikatzeko behar den dokumentazioa (ikus 7.6 oinarria).

–Diru-sarreren murrizketa larria justifikatzen duen dokumentazioa: 2021eko eta 2022ko errenta-aitorpenak, eskaeran hala adierazi bada.

–Alokairu/bizitegi kontratua, bizitegirako laguntza eskatu bada.

–Garraiorako laguntzaren beharra frogatzen duten agiriak.

–Jantokirako laguntzaren beharra frogatzen duten agiriak.

–Genero indarkeriaren edo terrorismoaren biktima dela frogatzen duen agiria.

–Titulazioaren hizkuntza egiaztatzen duen agiria, Nafarroatik kanpoko unibertsitateetan matrikulatuz gero, Nafarroako Unibertsitate Publikoan euskaraz ematen ez diren titulazioetan.

–Bidezkotzat jotzen diren dokumentu eta ziurtagiri guztiak.

8.4. Kontsulta egitea baimentzen den kasuan aurkeztu beharreko agiriak, baldin eta Ministerioaren beka eskatu ez bada, edo hura ukatu bada.

–Nafarroatik kanpoko unibertsitateetan matrikulatutako ikasleentzat, C2 dokumentua (graduko ikasketak) edo C3 dokumentua (masterreko ikasketak), unibertsitateek ziurtatua, ikasturteko informazio akademikoarekin (matrikulatutako eta gainditutako kredituak, matrikularen truke ordaindutako zenbatekoak, tituluaren hizkuntza, etab.).

–Nafarroatik kanpo ikasten ari diren 30 urtetik beheitiko anai-arreba unibertsitarioen matrikula frogatzen duen agiria.

8.5. Aurkeztu beharreko informazio ekonomikoa, baldin eta familia-unitatea legez ez badago behartuta PFEZari buruzko aitorpena egitera.

Datuak kontsultatzeko baimena ematen duten eskatzaileek nahiz ematen ez dutenek aurkeztu behar dute dokumentazioa.

–Erroldatze eta bizikidetza ziurtagiria, 2021. urteari dagokiona, udalak emanda.

–Besteren konturako langileen edo pentsiodunen kasuan, 2021. urtean izandako diru-sarreren frogagiria.

–Enpresaburu edo profesional liberalen kasuan, 2021. urtean izandako diru-sarrera gordinen aitorpena.

–Kenkarien frogagiri eguneratuak (desgaitasuna...). II. eranskineko 1.c.3 apartatuan sartutako kenkarien kasuan, hartan aipatzen diren matrikulak.

9. oinarria.–Datuak bildu eta lagatzea.

Eskatzaileek eskaerak aurkezteak honako hau esan nahi du:

–Onartzen dituela deialdiaren oinarriak.

–Badituela eskaerarekin batera aurkeztutako datu guztiak egiaztatzen dituzten jatorrizko frogagiriak, eta horiek ere aurkeztuko dituela horretarako errekerimendua egiten bazaio.

–Jakinaren gainean dagoela, deklaratutako inguruabarretan zerbait zuzena ez bada, egia ez bada, edo ezkutatu bada, beka ukatuko zaiola edo itzuli beharko duela.

–Badakiela deialdi hau Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako Ministerioaren deialdiaren osagarria dela, eta deialdi horretan laguntza jasotzen badu Unibertsitateko Zerbitzuari jakinarazi beharko diola.

–Onespena ematen diola komunikazioak modu telematikoan eskuratzeari, eskaeran horretarako adierazi duen posta elektronikoaren bidez.

–Eskatzailea dela bekaren ordainketa eskuratzeko adierazitako kontu korrontearen titularra edo titularkidea.

–Baimena ematen diola Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko Departamentuari jendaurrean jartzeko bekadunen zerrendak, haien datu identifikagarriak eta emandako laguntzen zenbatekoak zehaztuta, dirulaguntzei buruzko oinarrietan eta datu pertsonalen babesari buruzko arauetan ezarritakoarekin bat.

Eskaeran jarritako datu pertsonalak, eta bekak edo laguntzak emateko eskatzen diren gainerako agiriak, Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko Departamentuko Unibertsitateko Zerbitzuaren ardurapeko fitxategi automatizatu batean jasoko dira.

Aipatu unitate organikoak edozein unetan erabil ditzake fitxategi horretako datuak, egiazkoak diren baieztatzeko.

10. oinarria.–Ematea eta ukatzea.

Beka edo laguntzaren kontzesioa ikaslearen alde eginen da legezko ondorio guztietarako.

Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko Departamentuko Unibertsitateko Zerbitzuari dagokio espedientearen instrukzioa.

Onartu eta ukatzen diren beka eta laguntzen behin-behineko zerrenda Unibertsitateko zuzendari nagusiaren ebazpenaren bidez onetsiko da, Unibertsitateko Zerbitzuak proposatuta, eta “nafarroa.eus” atarian argitaratuko da. Banaka ere kontsultatzen ahalko da, bekak kudeatzeko aplikazioaren bidez.

Behin-behineko zerrenda horrekin bat heldu ez diren eskatzaileek espedienteak berrikus ditzala eskatzen ahalko diote Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko Departamentuko Unibertsitateko Zerbitzuari. Horretarako hilabeteko epea izanen da, ebazpena “nafarroa.eus” atarian argitaratzen denetik hasita. Zerbitzu horrek, hala berean, ofizioz berrikusten ahalko ditu espedienteak, deialdian aurreikusitakoaren aurkako arau-hausterik edo akatsik baldin bada.

Unibertsitateko Zerbitzuak proposatuko du deialdiaren behin betiko ebazpena, Beken Batzordearekin kontsultatu ondoren. Batzorde horrek proposatzen ahalko du, deialdiko baldintza guztiak bete ez arren, batzordearen ustez beka edo laguntza jasotzeko merezimendu aski dituzten ikasleei ere bekak ematea, merezimendu horiek behar bezala justifikatuz gero.

Unibertsitateko zuzendari nagusiaren ebazpen baten bidez eta Unibertsitateko Zerbitzuak proposatuta, onetsiko da eman eta ukatzen diren beka eta laguntzen zerrenda, baldin eta ofizio bidezko berrikuspenak, edo interesdunak hala eskatutakoak, behin-behineko ebazpenean aldaketak ekarri baditu. Emandako eta ukatutako beka eta laguntzen zerrenda zuzendua behin betikoa bilakatuko da, lehen aipatutako ebazpena “nafarroa.eus” atarian argitaratzen den egunean berean. Halaber, epe berean behin betikoak bilakatuko dira behin-behinean emanak ziren gainerako laguntza eta bekak, aipatutako zuzenketen zerrendan agertzen ez direnak. Emandako eta ukatutako beken behin betiko zerrenda “nafarroa.eus” atariko beken fitxan argitaratuko da. Banaka ere kontsultatzen ahalko da, bekak kudeatzeko aplikazioaren bidez.

11. oinarria.–Beken edo laguntzen ordainketa.

Ikaslearen aldeko beka edo laguntzen ordainketa eginen da eskaeran adierazi den banketxearen bidez. Banketxeko kontua aktibo egon beharko da, laguntza emateko prozesua bukatu arte.

12. oinarria.–Laguntzak itzultzea eta baliogabetzea.

Ebazpen honen bidez deitutako ikasketetarako beka edo laguntzen onuradunak beharturik daude beka edo laguntza eman den xederako erabiltzera, hots, matrikula egitera, klasera joatera, azterketetara aurkeztera eta, gastuak, zeinetarako ematen baita laguntza, ordaintzera. Horren ondorioetarako, beka edo laguntza eman zaion helburuetarako ez duela erabili ondorioztatuko da ondoko kasuren bat gertatzen bada:

1.–Matrikula baliogabetu izana.

2.–Beka zer ikasmailatarako eman zaion eta hartan zer kreditutan matrikulatu den, orokorrean gutxienez ere horien %50 ez gainditzea. Zientzietako, Osasun Zientzietako, Ingeniaritza eta Arkitekturako adarretan, %40 izanen da. Ehuneko hori kalkulatzeko aparte utziko dira kreditu baliozkotuak, aitortuak, egokituak, transferituak edo gisakoak.

3.–Ikastetxeak emandako zerbitzuak ez ordaintzea, beka zerbitzu horiek finantzatzeko eman bazen.

1. kasuan, beka zer kontzeptutarako eman zaion, horiek guztiak itzuli beharko ditu.

2. kasuan, beka zer kontzeptutarako eman zaion, horiek guztiak itzuli beharko ditu, matrikularako beka izan ezik.

3. kasuan, ordaindu gabeko zerbitzuei dagozkien kontzeptuak itzuli beharko ditu.

Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko Departamentuak noiznahi agintzen ahal du beka edo laguntza ematean oinarri izan ziren eskaera espedienteak berrikusteko, horietan ezarritako datuak egiazkoak ote diren ziurtatzeko.

Bekadunei noiznahi baliogabetzen ahalko zaie emandako laguntza, Administrazioaren egintza arrazoitu baten bitartez, galarazi gabe bidezko instantzien aitzineko ekintzak, aldez aurretik espedientea irekita deialdi honetako arauek aipatzen dituzten inguruabarrak frogatzeko. Espediente hori Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko Departamentuak ireki eta ebatziko du.

Era berean, laguntzak baliogabetuko dira onuradunek uko egiten badiote ikerketa-prozesuan laguntzeari, ez badute aurkezten eskatutako informazioa eta dokumentazioa, edo ezkutatzen badituzte datu akademikoak, ekonomikoak eta/edo zirkunstantzialak.

Espediente baten ondorioz laguntza baliogabetzen bada, jasotako dirua itzuli beharko da, baztertu gabe eskatzaileak edota laguntza jaso duen ikasleak izan ditzakeen erantzukizun administratibo, zibil eta penalak.

Ikaslea ikasturtean zehar hiltzen bada, ez da baliogabetuko emandako beka edo laguntza.

13. oinarria.–Errekurtsoak.

Deialdi honen eta oinarrien aurka gora jotzeko errekurtsoa paratzen ahal da, Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean hasita.

Bekak eta laguntzak emateko edo ukatzeko behin betiko ebazpenaren aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkezten ahal da, Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, ebazpena eta haren eranskinak “nafarroa.eus” atarian argitaratu eta biharamunetik hasita.

14. oinarria.–Beken Batzordea.

Beken Batzordeak kide hauek izanen ditu:

Burua: Unibertsitateko zuzendari nagusia.

Buruordea: Unibertsitateko Zerbitzuko zuzendaria.

Kideak:

–Unibertsitateko Atalaren ordezkaria.

–Nafarroako Foru Komunitateko Hezkuntzako Goi Mailako Ikuskatzailetzaren Arlo Funtzionaleko zuzendaria.

–APT bat (arlo ekonomikoa), Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko Departamentukoa.

–Ogasun ikuskatzaile, kudeatzaile edo teknikari bat, Ekonomia eta Ogasun Departamentukoa.

–Unibertsitate mailako bi ikasle, bata Nafarroako Unibertsitate Publikokoa eta bestea Nafarroako Unibertsitatekoa.

–Unibertsitateetako bi ordezkari, bata Nafarroako Unibertsitate Publikokoa eta bestea Nafarroako Unibertsitatekoa.

–Idazkaria: APT bat (arlo juridikoa), Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko Departamentukoa.

I. ERANSKINA

Ikasketa-espedienteagatik laguntza eskuratzeko batez besteko notaren kalkulua

Gainditu ez diren irakasgaien edo kredituen kalifikazioak ere sartzen dira, halakorik bada.

1. Batez besteko nota kalkulatzeko, ikasleen ikasturteko zenbakizko kalifikazioak erabiliko dira, 0tik 10erako eskalan. Aurkeztu gabeko irakasgaietan 2,50 puntuko nota jarriko da.

2. Zenbakizko kalifikaziorik ez dagoenean, eskuraturiko kalifikazioak honako baremo honi jarraikiz zenbatuko dira:

a) Ohorezko matrikula = 10 puntu.

b) Bikain = 9 puntu.

c) Oso ongi = 7,5 puntu.

d) Nahikoa edo gai = 5,5 puntu.

e) Ez gainditua, ez aurkeztua edo ez gai = 2,50 puntu.

3. Irakasgaien arabera antolaturiko ikasketa planak izanez gero, batez besteko nota kalkulatzeko, guztira lorturiko puntuak irakasgai guztien artean zatituko dira.

4. Kredituen arabera antolatutako ikasketa planen kasuan, irakasgai bakoitzean lortzen den puntuazioa haztatuko da irakasgaiaren kreditu kopurua kontuan hartuta, formula honi jarraikiz:

B = (P x IKK) / EKK

B = Irakasgai bakoitzean lortutako notaren haztapenaren balioa.

P = Irakasgai bakoitzaren puntuazioa.

IKK = Irakasgaiaren kreditu kopurua.

EKK = Eginiko kredituen kopurua; ebazpen honen arabera konputagarriak direnak hartuko dira kontuan.

Zenbateko hau adjudikatzeko, unibertsitateko graduetako bigarren, hirugarren edo laugarren ikasmailetan matrikulatutako ikasleen kalifikazioaren kasuan, 1,17ko koefiziente zuzentzailea aplikatuko da arkitektura edo ingeniaritzaren arloko ikasketetatik datozen kalifikazioen kasuan, 1,11koa zientziaren arlotik datozenentzat, eta 1,05ekoa osasun zientzien arlotik datozenentzat.

II. ERANSKINA

Datu ekonomikoak

1.–Familiaren errenta erabilgarriaren kalkulua.

1.1. Familia-unitateko kide bakoitzaren banakako errenta nola kalkulatu.

Kontuan hartzen ahal diren familia-unitateko kideen kasuan, 2021eko PFEZaren aitorpena aurkezteko betebeharra badute, hau hartuko da banakako errentatzat:

–Zerga oinarriaren zati orokorra.

–Ken ezkontidearen aldeko konpentsazio pentsioak eta mantenuko urteko sariak, bi-biak epailearen erabakiz ezarriak, eta bikotekide egonkorraren alde ordaindutako zenbateko legez galdagarriak.

–Gehi zerga-oinarriaren aurrezkiaren zati berezia, kenduta 2017tik 2020ra bitarteko ondareko irabazi eta galeren saldo garbi negatibo guztiak eta aurrezkiaren zerga-oinarrian sartu beharreko 2017tik 2020ra bitarteko kapital higigarriaren etekinen saldo garbi negatiboa.

–Gehi PFEZaren ondorioetarako salbuetsitzat jotzen diren gainerako errenta eskuratuak, hala nola baliaezintasun iraunkor absolutuko pentsioak edo baliaezintasun handikoak, kalte-ordainak, loteria sariak, aitak edo amak seme-alaben mantenurako ematen dituen urteko sariak, kontuan hartu gabe jasotako ikasketa beka edo laguntzak. Errenta salbuetsi horiek ez dira kontuan hartuko haien batura, familia-unitateko kide guztiak kontuan izanda, ez bada 10.000 eurora iristen.

PFEZaren aitorpena egitera beharturik ez dauden familia-unitateko kideen kasuan, bakoitzaren errenta honela kalkulatuko da: 2021. urtean eskuratutako diru-sarrera gordinen batura, edozein dela ere beren iturria, barnean sarturik ondasun higiezinak alokatzeagatik jasotako errentak eta enpresa, lanbide eta nekazaritza jardueren ondoriozko etekin garbiak. Ateratzen den zenbatekotik besteren konturako langileen Gizarte Segurantzako kotizazioak kendu beharko dira.

1.2. Familiaren errenta erabilgarriaren kalkulua.

Familiaren errenta erabilgarritzat hartuko da sostengatzaile nagusien banakako errenten batura, gehi familia-unitateko gainerako kideen banakako errenten %50, aurreko atalean adierazi bezala kalkulaturik. Guztira ateratzen den zenbatekoari kenduko zaio aurretiazko kuota diferentziala, familia-unitateko kide konputagarrien 2021eko ekitaldiko pertsona fisikoen errentaren gaineko zergako aitorpenetakoa.

Kalkulu hori egiteko, independenteak direla adierazten duten eskatzaileak sostengatzaile nagusitzat hartuko dira.

1.3. Familiaren errenta erabilgarriaren kenkariak.

Bekaren ondorioetarako familiaren errenta erabilgarria arestian ezarri denaren arabera kalkulaturik, errenta horretatik kontzeptu hauei dagozkien zenbatekoak kentzen ahalko dira:

1.-Familia ugaria:

–Orokorra. Familia-unitateko seme edo alaba konputagarri bakoitzeko, 654 euro.

–Berezia. Familia-unitateko seme edo alaba konputagarri bakoitzeko, 874 euro.

Familia ugariak dira halakoak direnak eta titulu ofizialaren bidez frogatzen dutenak, bat etorriz Familia Ugariak Babesteko azaroaren 18ko 40/2003 Legean ezarritakoarekin.

2.–Familia-unitateko kideren baten desgaitasun aitortua:

–2.078 euro, %33ko edo hortik goitiko desgaitasun aitortua duen kide bakoitzarengatik.

–3.325 euro, %66ko edo hortik goitiko desgaitasun aitortua duen kide bakoitzarengatik.

3.–Unibertsitateko ikasketak direla eta etxetik kanpo bizi diren bi anai-arreba edo gehiago daudenean:

–1.296 euro, egoera horretan dagoen seme edo alaba bakoitzarengatik.

4.–Kenkaria, guraso bakarreko familia dela (edo gurasobakartasun egoeran dagoela) aitortua duen familia bateko kidea izateagatik:

–600 euro familia bakoitzak.

Nafarroako Foru Komunitatean zerga arloan aplikagarria den araudiak agintzen duenari men eginen zaio honako kontzeptu hauei dagokienez: oinarri orokorra, berezia, zerga-oinarria, likidazio-oinarria, konpentsazioak, murriztapenak, errenta salbuetsiak, pentsio planak, gizarte aurreikuspeneko sistema alternatiboak, gizarte aurreikuspeneko mutualitateak, atxikipenak, PFEZaren konturako ordainketak, aurretiazko kuota diferentziala eta PFEZaren aitorpena egin beharra.

Ekonomia eta Ogasun Departamentuak egindako PFEZaren likidazio behin-behineko edo behin betikoa badago, hori erabiliko da familiaren per capita errenta zehazteko.

2.–Familiaren ondarearen tarteak.

Alde batera utzita aitzineko zenbakietan xedatutakoaren arabera kalkulatutako familiaren errenta, 2022-2023 ikasturterako beka ukatu eginen da, baldin eta gainditzen badira familiaren ondarea adierazten duten atalase hauek:

–Familia-unitateko kide konputagarrien hiri finken katastroko balioen baturak, kenduta, halakorik bada, Nafarroako Foru Komunitateko etxebizitza baten katastroko balioa, ezin izanen du gainditu 108.966 euroko kantitatea.

–Familia-unitateko kide konputagarrien landa finken katastroko balioen baturak ezin izanen du gainditu 16.675 euroko kantitatea kide konputagarri bakoitzeko.

–Kapital higigarriaren etekinen saldo positiboa eta familia-unitateko kide konputagarrien ondare-irabazi eta -galeren saldo positiboa, batuta, etxebizitza erosteko edo birgaitzeko jasotako dirulaguntzak kendu ondoren, ezin izanen dira 2.159 eurotik gorakoa izan.

Ondarearen adierazgarri diren elementu horiek kontatuko dira 2021eko abenduaren 31n duten balioaren arabera, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko araudian xedatutakoarekin bat.

Era berean, beka ukatuko da egiaztatzen bada familia-unitateko kide konputagarrien diru-sarrera hauen baturak 449.746 euroko zenbatekoa gainditzen duela, balio erantsiaren gaineko zerga alde batera utzita:

–Jarduera ekonomikoen ondoriozko diru-sarrerak, zuzeneko zenbatespenaren bidez edo zenbatespen objektiboaren bidez zehaztuak.

–Nortasun juridikorik gabeko entitateen edo bestelako entitate juridikoen bidez garatutako jarduera ekonomikoetan familiako kide konputagarri guztiek ehuneko berrogeita hamarreko edo hortik gorako partaidetza izateagatik dituzten diru-sarrerak, behin jardueren guztizko diru-sarrerei jarduera horietako partaidetzaren ehunekoa aplikatu ondoren.

Aurreko paragrafoetan ageri diren elementuen balioaren konputuaren ondorioetarako, familiako edozein kide konputagarrirenak diren elementuen balioaren %50 kenduko da, sostengatzaile nagusienak izan ezik.

Iragarkiaren kodea: F2211618