15. ALDIZKARIA - 2022ko urtarrilaren 21a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

VALTIERRA

2022ko lan-egutegia eta egun baliogabeen deklarazioa

Udalaren 2021eko abenduaren 27ko ohiko osoko bilkuran, besteak beste, xedapen zatian honako hauxe dioen erabakia hartu zen aho batez:

Bederatzigarrena.–Valtierrako Udalaren zerbitzuko langileen 2022ko lan-egutegia onestea.

Kontuan harturik abenduaren 27ko 138/2017 Foru Dekretuan jasotako aurreikuspenak; izan ere, abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuaren aplikazio eremuaren mendeko Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko langileen urteko lanaldia zehazten du, eta Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko langileen Estatutuaren testu bategina onesten duen Legegintzako Foru Dekretu horren 59. artikuluaren babesean eman da.

Ikusita 140/2021 Ebazpena, apirilaren 9koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez ezartzen baita Nafarroako Foru Komunitatearen esparruan ordaindu bai baina errekuperatu behar ez diren 2022ko jaiegunen egutegi ofiziala.

Kontuan hartuta espedienteko dokumentazioa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21.1.g) artikuluak ematen dizkidan eskumenak erabiliz, eta proposamenaren gaineko txostena egin eta Ogasuneko Informazio Batzordeak (Kontuen eta Langileriaren Batzorde Bereziak) azaroaren 2an aztertu ondoren, aho batez erabaki da:

Lehendabizikoa.–Valtierrako Udalaren zerbitzuko langileen 2022ko lan-egutegia onestea, abenduaren 27ko 624/1999 Foru Dekretuan urte osorako ezarritako 1592 orduko zenbatekoan oinarriturik, eta jaiegunak zein diren zehaztea, horietan itxirik egonen baitira udal bulegoak:

–Urtarrilaren 1a: Urteberri.

–Urtarrilaren 6a: Errege eguna.

–Apirilaren 14a: Ostegun Santua.

–Apirilaren 15a: Ostiral Santua.

–Apirilaren 18a: Pazko astelehena.

–Uztailaren 25a: Santiago eguna.

–Abuztuaren 15a: Andre Mariaren Jasokundea.

–Abuztuaren 17a, 18a, 20a, 21a, 22a, 23a eta 24a: herriko festak.

–Urriaren 12a: Espainiako jai nazionala.

–Azaroaren 1a: Santu Guztien Eguna.

–Abenduaren 3a: San Frantzisko Xabierkoa.

–Abenduaren 6a: Konstituzioaren eguna.

–Abenduaren 8a: Andre Maria Sortzez Garbia.

–Abenduaren 26a: Eguberri bigarrena.

Bigarrena.–Valtierrako Udaleko administrazioko lanaldiaren urteko egiazko lanordu kopurua, bulegoetako eta lantaldeko langileendako, 1.592 izanen da, abenduaren 20ko 138/2017 Foru Dekretuaren arabera, eta honela banatuko da:

Eguneko lanaldia 7 ordu eta 30 minutukoa izanen da, astelehenetik ostiralera, egun baliogabeen kopurua egokitzeko herriko jaietan (lanaldi orokorra 7 ordu eta 20 minutukoa da). Valtierrako Udaleko Erregistro Orokorra 10:00etatik 13:30era arte egonen da irekita, jendea hartzeko, astelehenetik ostiralera.

Valtierrako Udaleko administrazioko lanaldiaren urteko egiazko lanordu kopurua, udal agenteendako, 1.554 izanen da, goizeko eta arratsaldeko txandetan eta igande eta jaiegunetan lan egiteagatik, azaroaren 19ko 23/2018 Foru Dekretuaren arabera, eta eguneko lanaldia 8 ordukoa izanen da.

Ordutegi malgua ezartzen da, martxoaren 10eko 257/2011 Foru Aginduan ezarritakoarekin bat; ordutegiaren zati finkoa 9:30etik 14:30era izanen da, eta gainerako ordutegia langileek aukeratuko dute, malgutasunez, 7:30etik 9:00etara eta 14:30etik 17:00etara, eguneko lanaldia osatu arte.

Ordutegi malgutasuna eskaintzeko neurri gisa, ezarri da eguneroko sarreraren malgutasuna 9:30era atzeratzea eska dezaketela honako hauek dauzkatenak beren kargura: pertsona nagusiak, hamabi urtez beherako seme-alabak edo Lehen Hezkuntzako ikasketak bukatu bitartean daudenak, desgaitasunen bat duten pertsonak edo eritasun larriren bat duten familiakideak, bigarren gradura arteko odol edo ezkontza bidezkoak.

Brigadako kidegoak ere Valtierrako Udalaren eguneroko lanaldi bera dauka, lanaldi jarraituan.

Hirugarrena.–Baliogabe izendatzea, 2022an epeak zenbatzeari begira, larunbat eta igande guztiak eta xedapen hauetan ezarritakoak: 140/2021 Ebazpena, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitatearen esparruan, ordaindu bai baina errekuperatu behar ez diren 2022ko asteguneko jaien egutegi ofiziala ezartzen duena eta Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak ematen duen antzeko ebazpena 2022rako tokiko jaiegunak zehazteko.

Udal bulegoak itxita egonen dira urteko larunbat eta igande guztietan, eta lehen adierazitako jaiegunetan eta 2022ko lan-egutegian azaldutako jaiegunetan.

Laugarrena.–Erabaki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea, baita, ediktuen bidez, Valtierrako Udalaren iragarki-taulan ere.

Bosgarrena.–Erabaki hau, lan-egutegiarekin batera, Udaleko langile guztiei jakinaraztea.

Valtierran, 2021eko abenduaren 29an.–Alkatea, Manuel Resa Conde.

Iragarkiaren kodea: L2118449