140. ALDIZKARIA - 2022ko uztailaren 14a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.1. Foru legeak eta legegintzako foru dekretuak

19/2022 FORU LEGEA, uztailaren 1ekoa, zeinaren bidez neurriak hartzen baitira Nafarroako Administrazio Publikoetan egonkortze prozesuak gauzatzeko, Enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legearen ondorioz.

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEKO LEHENDAKARIA NAIZEN HONEK.

Aditzera ematen dut Nafarroako Parlamentuak onetsi duela honako:

FORU LEGEA, ZEINAREN BIDEZ NEURRIAK HARTZEN BAITIRA NAFARROAKO ADMINISTRAZIO PUBLIKOETAN EGONKORTZE PROZESUAK GAUZATZEKO, ENPLEGU PUBLIKOAN BEHIN-BEHINEKOTASUNA MURRIZTEKO PREMIAZKO NEURRIEI BURUZKO ABENDUAREN 28KO 20/2021 LEGEAREN ONDORIOZ.

HITZAURREA

2021eko abenduaren 29an, Enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legea argitaratu zen “Estatuko Aldizkari Ofizialean”. Legearen hitzaurrean adierazten denez, enplegu publikoan dagoen behin-behinekotasun handia murrizteko beharrezkoak diren egiturazko erreformei aurre egiteko beharrari erantzun nahi zaio, Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planarekin bat. Europako Batzordeak Plan horren aldeko ebaluazioa egin du.

Ildo horretan, 20/2021 Legearen xedea da bitarteko langileen aldi baterako izaera indartzea, izaera hori eskuratzeko prozedurak argitzea, haien kargu-uzteen arrazoiak finkatzea, bitarteko langileen izendapena lanpostu hutsak betetzeko denean izendapenaren gehieneko iraupena mugatzea abusu-prebentziorako neurri gisa, eta gehieneko iraunaldiak ez errespetatzearen ondorioak zehaztea.

Bestalde, lege honek, egungo egoera arintzeko berehalako neurri gisa, administrazio publikoetako aldi baterako enplegua egonkortzeko prozesu bat egitea aurreikusten du, ekainaren 27ko 3/2017 Legean eta uztailaren 3ko 6/2018 Legean araututakoez gain (3/2017 Legea 2017rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoa da, eta 6/2018 Legea, berriz, 2018rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoa), helburua baita enplegu publikoan dagoen behin-behinekotasuna murriztea eta gehienez ere % 8ko egiturazko behin-behinekotasuna lortzea administrazio publiko guztietan.

Aipatutako abenduaren 28ko 20/2021 Legeak, hamargarren xedapen gehigarrian, xedatzen du hura Nafarroako Foru Komunitatean aplikatuko dela Konstituzioaren 149.1.18 artikuluan eta lehenengo xedapen gehigarrian eta Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzko abuztuaren 10eko 13/1982 Lege Organikoan ezarritako moduan.

Izan ere, Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzko abuztuaren 10eko 13/1982 Lege Organikoaren 49.1 artikuluaren arabera, Nafarroak, bere foru araubidearengatik, eskumen osoa du Foru Komunitateko funtzionario publikoen estatutu-araubidearen gainean, Estatuko oinarrizko legediak funtzionario publikoei aitortzen dizkien funtsezko eskubideak eta betebeharrak errespetatuz.

Hori horrela, beharrezkoa izan da Nafarroako Foru Komunitateak bere administrazio publikoen zerbitzuko langileei buruz zeukan foru araudi berekia egokitzea, foru ordenamendu juridikoan jasoz aipaturiko oinarrizko estatu-araudiko eskubide eta betebehar funtsezkoak behin-behineko langileei dagokienez –langile horiek administrazio-kontrataziopean daude hemen–, bai eta egonkortze-prozesu honetan izapidetu beharrekoak diren langile-hautaprozeduren antolaera egokirako beharrezkoak diren gainerako aurreikuspenak ere, kontuan harturik behar larria dagoela abenduaren 28ko 20/2021 Legetik eratorritako egonkortze-prozesuak abian jartzeko, eta horietako enplegu publikoko eskaintzek 2022ko ekainaren 1a baino lehenago onetsita eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuta behar dutela egon. Bestalde, enplegu publikoaren eskaintzan sartutako lanpostuak betetzeko hautapen prozesuetarako deialdiak 2022ko abenduaren 31 baino lehen argitaratu beharko dira, eta 2024ko abenduaren 31 baino lehen amaitu beharko da prozesu horien ebazpena.

Aparteko eta presazko beharrizaneko zertzelada horiek eragin zuten maiatzaren 23ko 2/2022 Foru Lege-dekretua onestea, zeinaren bidez neurriak hartzen baitira Nafarroako Administrazio Publikoetan egonkortze prozesuak gauzatzeko, Enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legearen ondorioz. Foru Lege-dekretu hori 2022ko ekainaren 9ko Osoko Bilkuran baliozkotu zuen Nafarroako Parlamentuak, eta foru lege proiektu gisa izapidetzea erabaki zuen. Xede horretara bideratzen da foru lege hau.

Foru lege honen I. tituluan, Nafarroako Administrazio Publikoetan aldi baterako langileak administrazio-araubidean kontratatzeko lege-arauak aldatzen dira. Zehazki, honako hauek aldatzen dira: abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuaren bidez onetsitako Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren testu bateginaren 88. artikulua eta Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuari atxikitako langileen berariazko erregimena arautzen duen urriaren 20ko 11/1992 Foru Legearen 29. artikulua. Izan ere, bi artikulu horiek administrazio-araubidean kontratatutako langileei buruzkoak dira.

II. tituluan, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak eta haren erakunde autonomoek aldi baterako enplegua egonkortzeko deitu beharreko prozesuak arautzen dira. Horri dagokionez, enplegu publikoa egonkortzeko eskaintzan sartu beharreko lanpostuen zenbaketa arautzen da, bai eta aldi baterako enplegua egonkortzeko tramitatu behar diren hautapen prozedurak ere –oposizio-lehiaketa eta salbuespenezko merezimendu-lehiaketa–, eta enplegu publikoa egonkortzeko eskaintzan agertzen diren lanpostuak betetzeko lekualdatze-lehiaketei aplikatu beharreko erregulazioa finkatzen da; tramiteen sinplifikazioa eta hautapen prozeduren fase bakoitzaren epeak arautzen dira, prozedurak adierazitako epeetan ebatzi ahal izateko; azkenik, egonkortze prozesuak ez gainditzeagatik eman beharreko konpentsazio ekonomikoa arautzen da. Halaber, aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrenden funtzionamendua eta kudeaketa arautzen dira, egonkortze prozedurak tramitatu bitartean aplikatzekoak direnak.

Halaber, foru legeak jasotzen ditu zortzi xedapen gehigarri, xedapen iragankor bakarra, non jorratzen baita informatika-lanabesak administrazio-araubideko kontratazioaren nondik norako berrietara egokitzeari dagokiona, eta bi azken xedapen.

I. TITULUA

Nafarroako Administrazio Publikoetan aldi baterako langileak administrazio-araubidean kontratatzeko lege-arauak aldatzea

1. artikulua. Abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuaren bidez onetsitako Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren testu bategina aldatzea.

Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren testu bateginaren 88. artikulua aldatzen da, eta honela idatzita geratuko da:

“88. artikulua.

1. Nafarroako Administrazio Publikoek honako kasu hauetan bakarrik eginen dituzte administrazio-kontratuak:

a) Langileak ordezkatzea.

b) Beren plantilla organikoetan hutsik dauden lanpostuak aldi baterako betetzea, gehienez ere hiru urterako.

c) Aldi baterako programak gauzatzea, azterlan edo proiektu zehatzak edo ohikoak ez diren lan bereziak egiteko. Programa horiek ezin izanen dute hiru urte baino gehiago iraun, baina hamabi hilabetera arte luzatzen ahalko dira, baldin eta programa Europako proiektu bat gauzatzearekin lotuta badago.

d) Gehiegizko zereginak egotea edo zereginak pilatzea; gehienez ere bederatzi hilabeterako. Ezin izanen da inola ere kontratu hau luzatu, ezta beste bat formalizatu ere, premia berari erantzuteko.

e) Ikastetxeetan, irakasleei eta laguntzako langileei dagokienez, behar bezala justifikatutako beharrei erantzutea, baldin eta egiaztatzen bada langile finko nahikorik ez dagoela horiei aurre egiteko. Kontratuaren iraupena kontratuan bertan ezarriko da, eta ez du inola ere gaindituko hurrengo ikasturtearen hasiera eguna. Beharrei aurre egiteko izenpetzen diren irakasleen kontratuetan ikastetxeetako curriculum-orduak nahiz ikasturte bakoitzari dagozkion unean uneko premiak jasotzen ahalko dira.

2. Langileak administrazio-araubidean kontratatzeak ez du inola ere ekarriko karrerako funtzionario-izaera aitortzea.

3. Artikulu honen lehen apartatuaren b) letran aurreikusitako kasuan, administrazio-kontratudun langileek betetako lanpostu hutsak betetzeko, lanpostuak betetzeko edo mugigarritasunerako arauz aurreikusitako mekanismoetako edozein erabili beharko da.

Hala ere, langilea administrazio-araubidean kontratatu zenetik hiru urte igarotakoan, kontratua azkenduko da, eta karrerako funtzionarioek soilik betetzen ahalko dute lanpostu huts hori, kasuan kasuko hautapen prozesua hutsik geratu ezean; kasu horretan, langileak berriro kontratatzen ahalko dira administrazio-araubidean.

Salbuespen gisa, administrazio-kontratudun langileek aldi baterako betetzen duten lanpostuan jarraitzen ahalko dute, baldin eta dagokion deialdia argitaratu bada hiru urteko epean, kontratazioaren egunetik zenbatzen hasita. Kasu horretan, deialdia ebatzi arte betetzen ahalko du lanpostua, eta kargu-uzteak ez du konpentsazio ekonomikorik ekarriko.

4. Arlo honetako jarduketa irregularrek indarreko araudiaren araberako erantzukizunak eskatzea ekarriko dute”.

2. artikulua. Nafarroako Osasun Zerbitzua-Osasunbideari atxikitako langileen berariazko erregimenari buruzko urriaren 20ko 11/1992 Foru Legearen aldaketa.

Urriaren 20ko 11/1992 Foru Legearen 29. artikulua aldatzen da (foru lege horren bidez Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuari atxikitako langileen berariazko erregimena arautzen da), eta honela idatzita geratuko da:

“29. artikulua.

1. Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak honako kasu hauetan bakarrik eginen ditu administrazio-kontratuak:

a) Langileak ordezkatzea.

b) Beren plantilla organikoetan hutsik dauden lanpostuak aldi baterako betetzea, gehienez ere hiru urterako.

c) Aldi baterako programak gauzatzea, azterlan edo proiektu zehatzak edo ohikoak ez diren lan bereziak egiteko. Programa horiek ezin izanen dute hiru urte baino gehiago iraun, baina hamabi hilabetera arte luzatzen ahalko dira, baldin eta programa Europako proiektu bat gauzatzearekin lotuta badago.

d) Gehiegizko zereginak egotea edo zereginak pilatzea; gehienez ere bederatzi hilabeterako. Ezin izanen da inola ere kontratu hau luzatu, ezta beste bat formalizatu ere, premia berari erantzuteko.

e) Behar bezala justifikatutako langile beharrei erantzutea, lanaldi osorako edo lanaldi partzialerako, baldin eta behar horiei erantzuteko langile finko aski ez dagoela frogatzen bada. Kontratuaren iraupena kontratuan bertan ezarriko da, eta ez da urtebetetik gorakoa izanen.

Ezarritako epea bukatutakoan, ezin izanen da kontratua luzatu behar berberei erantzuteko. Langileen behar berberek irauten badute, behar den lanpostu hutsa sortuko da Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren plantilla organikoan eta erakunde autonomo horrentzat onesten den enplegu publikoaren hurrengo eskaintzan sartuko da, edo ezinezkoa bada, hurrengoan.

Lanpostu huts sortu berria aldi baterako betetzeko kontratua azkentzeko arrazoia izanen da hiru urteko epea betetzea. Horretarako, iraupen-denbora hartuko da kontuan: bai beste langile behar batzuei erantzuteko egindako hasierako kontratuarena, bai lanpostu hutsaren ondorengo kontratuarena. Kasu horietan ere, hurrengo apartatuetan xedatutakoa aplikatuko da.

2. Langileak administrazio-araubidean kontratatzeak ez du inola ere ekarriko karrerako funtzionario-izaera aitortzea.

3. Artikulu honen lehen apartatuaren b) letran aurreikusitako kasuan, administrazio-kontratudun langileek betetako lanpostu hutsak betetzeko, lanpostuak betetzeko edo mugigarritasunerako arauz aurreikusitako mekanismoetako edozein erabili beharko da.

Hala ere, langilea administrazio-araubidean kontratatu zenetik hiru urte igarotakoan, kontratua azkenduko da, eta karrerako funtzionarioek soilik betetzen ahalko dute lanpostu huts hori, kasuan kasuko hautapen prozesua hutsik geratu ezean; kasu horretan, langileak berriro kontratatzen ahalko dira administrazio-araubidean.

Salbuespen gisa, administrazio-kontratudun langileek aldi baterako betetzen duten lanpostuan jarraitzen ahalko dute, baldin eta dagokion deialdia argitaratu bada hiru urteko epean, kontratazioaren egunetik zenbatzen hasita. Kasu horretan, deialdia ebatzi arte betetzen ahalko du lanpostua, eta kargu-uzteak ez du konpentsazio ekonomikorik ekarriko.

4. Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak sinatzen dituen administrazio-kontratuak foru lege honek ezartzen duenaren araberakoak izanen dira.

5. Graduatu ondokoentzako prestakuntza-programetan berariaz kontratatuak diren langileen eta barneko fakultatibo egoiliarren ordainsariak (BAME, BAPE, BAFE, BAKE, BABE eta antzekoenak) une oro izanen dira INSALUD-zuzeneko kudeaketako barneko langile egoiliarrenak adinakoak.

6. Arlo honetako jarduketa irregularrek indarreko araudiaren araberako erantzukizunak eskatzea ekarriko dute.”

3. artikulua. Konpentsazio ekonomikoa, administrazio-kontratudunen gehieneko iraunaldia betetzen ez denean.

1. Aurreko artikuluetan ezarritako gehieneko iraunaldiak betetzen ez badira, ukitutako kontratudun langileek konpentsazio ekonomikoa jasoko dute. Konpentsazio hori beren ordainsari finkoen hogei egunen baliokidea izanen da zerbitzu-urte bakoitzeko, eta urtebetetik beherako aldiak hilabeteka hainbanatuko dira, gehienez ere hamabi hilekotan.

2. Konpentsazio hori jasotzeko eskubidea lana benetan eteten den egunetik aurrera sortuko da, eta ez-betetzea sorrarazi duen kontratuari soilik dagokio zenbatekoa.

3. Ez da konpentsazio-eskubiderik izanen zerbitzu-harremana diziplina arrazoiengatik edo borondatez uko egiteagatik amaitzen bada.

II. TITULUA

Aldi baterako enplegua egonkortzeko prozesuak, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak eta haren erakunde autonomoek deitu beharrekoak

4. artikulua. Enplegu publikoa egonkortzeko eskaintzan sartu beharreko lanpostuen zenbaketa.

1. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak eta haren erakunde autonomoek, foru lege hau betetzeko, enplegu publikoa egonkortzeko eskaintza onetsiko dute, eta hartan sartuko dira abenduaren 28ko 20/2021 Legearen 2.1 artikulua eta seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarriak aplikatzearen ondoriozko egiturazko lanpostuak, egon nahiz ez egon plantilletan, aurrekontu-zuzkidura baldin badute (20/2021 Legearen bidez, premiazko neurriak hartu ziren enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko). 2.1 artikuluaren ondorioetarako, 2017ko abenduaren 31 izanen da erreferentziako data, eta seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrietarako, berriz, 2015eko abenduaren 31. Zortzigarren xedapen gehigarriari dagokion erreferentzia-data aplikatzeari dagokionez, ez dira bazter utziko halako postuak zeinak baitagozkie 2015eko abenduaren 31n ez baina data horren aurreko laurogeita hamar egunetan indarrean bazegoen lan-harreman bat zeukaten langileei.

Ondorio horietarako, egiturazko lanpostuak dira premia egonkorrei erantzuten dietenak, luzaroan irauteko asmoz, lanpostua betetzen duen pertsonaren kontratu-harremana edozein dela ere.

Ez da etenalditzat joko lanpostua bete gabe egon den aldia, baldin eta lanpostua berriz ere benetan bete bada eta aldi horietako bakoitzaren iraupena laurogeita hamar egunetik gorakoa ez bada.

2. Adierazitako baldintzak betetzen dituzten lanaldi partzialeko lanpostuak enplegu publikoa egonkortzeko eskaintzan sartuko dira, modalitate horretan, eta horretarako, kontuan hartuko da egonkortze prozesuen ebazpenak ezin izanen duela inola ere ekarri ez gastua ez baliabideak handitzea.

3. Horrez gain, enplegu publikoa egonkortzeko eskaintzan sartuko dira Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan eta haren erakunde autonomoetan onetsitako egonkortze prozesuek ukitutako lanpostuak, honako hauetan jasotako aurreikuspenei jarraikiz: 3/2017 Legea, ekainaren 27koa, 2017rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoa; 6/2018 Legea, uztailaren 3koa, 2018rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoa; eta 11/2020 Legea, abenduaren 30ekoa, 2021erako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoa. Horretarako baldintza izanen da horiek betetzeko deialdirik egin ez izana edo, deialdia egin eta ebatzi bada, bete gabe geratu izana.

4. Era berean, jada onetsitako enplegu publikoaren ordezte-tasei dagokien eskaintza batean sartutako lanpostuak ere sartuko dira, baldin eta baldintzak betetzen badituzte horiek modu finkoan betetzeko egonkortze prozeduretako baten bidez, abenduaren 28ko 20/2021 Legean xedatutakoaren arabera (horren bidez, premiazko neurriak hartu ziren enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko), eta baldin eta sarrerako hautapen prozedura baterako deialdia egin ez bazaie.

5. Enplegu publikoa egonkortzeko eskaintzetan adieraziko da lanpostuak lanaldi osokoak edo lanaldi partzialekoak diren.

Lanaldi partzialeko lanpostuak baino ez dira beteko lan-kontratudunen araubide juridikoan; beraz, foru lege honetan xedatutakoaren arabera tramitatzen diren hautapen prozedurak ebatzi ondoren, lanaldi osoko lanpostu baten esleipendun suertatzen diren pertsonak, betiere, funtzionarioen araubidean izanen dira.

5. artikulua. Hautapen prozedurak.

1. Aldi baterako enplegua egonkortzeko hautapen prozedurak, foru lege honetan jasotako aurreikuspenei jarraikiz onesten direnak, lehia askearen, berdintasunaren, merezimenduen, gaitasunen eta publikotasunaren printzipioen arabera gauzatuko dira.

2. Ezin izanen dute parte hartu aldi baterako enplegua egonkortzeko deitzen diren sarrerako hautapen prozeduretan Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan eta haren erakunde autonomoetan deialdiaren xede den lanpostuan langile finko gisa ari diren langileek.

Baldintza hori betetzen ez duten pertsonak ezin izanen dira izendatu, eta baliorik gabe geratuko dira haien jarduketa guztiak, beren eskaeraren faltsukeria dela-eta legokiekeen erantzukizuna galarazi gabe.

3. Egonkortze prozesuetan sartutako lanpostuek abenduaren 28ko 20/2021 Legearen 2.1 artikuluan adierazitako baldintzak betetzen badituzte, oposizio-lehiaketa bidez beteko dira (20/2021 Legearen bidez, premiazko neurriak hartu ziren enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko); eta, enplegu publikoa egonkortzeko eskaintzan sartutako gainerako lanpostuak, salbuespenez, merezimendu-lehiaketa bidez beteko dira.

4. Oposizio-lehiaketa bidez bete beharreko lanpostuak eta salbuespenezko merezimendu-lehiaketaren sistemaren bidez bete beharreko lanpostuak dauden lanpostuetan, lehenik merezimendu-lehiaketa tramitatu eta ebatziko da, eta, ondoren, oposizio-lehiaketa.

6. artikulua. Epeak laburtzea eta tramiteak sinplifikatzea.

1. Egonkortze prozesuak 2024ko abenduaren 31 baino lehen ebatzi ahal izateko, hautapen prozeduren deialdiak 2022ko abenduaren 31 baino lehen argitaratuko dira Nafarroako Aldizkari Ofizialean, eta haietan jasoko dira prozesuaren ezaugarriak, bai eta hautapen prozeduraren fase bakoitza tramitatzeko epeak ere. Honako hauek izanen dira:

a) Deialdian parte hartzeko eskabideak aurkezteko epea: 15 egun natural.

b) Deialdian onartutako eta baztertutako izangaien behin-behineko zerrendei alegazioak aurkezteko epea: 10 egun baliodun.

c) Merezimenduen behin-behineko balorazioari eta, hala badagokio, hautaproben behin-behineko emaitzen argitalpenari alegazioak aurkezteko epea: 5 egun baliodun.

d) Prozeduran parte hartzeko betebeharrak egiaztatzeko eta eskainitako lanpostu hutsak aukeratzeko epea: 10 egun baliodun.

e) Funtzionario izendatzeko edo, hala badagokio, lan-kontratudun finko gisa kontratatzeko behar den dokumentazioa aurkezteko epea: 10 egun baliodun, izendapen- edo kontratazio-proposamena argitaratzen denetik aurrera.

2. Egonkortze prozeduren epaimahai kalifikatzaileak deialdia onetsi ondoren eta izangai onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda onetsi baino lehen izendatuko dira; epaimahaien kide-kopurua bakoitia izanen da, hiru gutxienez, eta horien ordezkoen kopuru bera izendatu beharko da.

Epaimahaiak osatzerakoan, espezialitatearen printzipioa betetzen dela zainduko da, eta, horretarako, epaimahaikideen gehiengo osoak sartzeko eskatzen den jakintza-arlo bereko titulazioa izan beharko du, maila akademiko berekoa edo goragokoa, eta gizonen eta emakumeen ordezkaritza orekatua izateko joera izanen da.

Merezimendu-lehiaketa bidez deitutako hautapen prozeduretako epaimahaiak osatzean, ez da beharrezkoa izanen aurreko paragrafoan adierazitako titulazioa izatea.

Baldin eta kasu bakoitzean eskumena duen Langileria Batzordeak ez badu epaimahai bakoitzean dagokion kidea izendatzeko proposamenik egiten eskatzen zaionetik 15 egun naturaleko epean, deialdia egiten duen organoak izendatuko du kide hori hautatutako langileen ordezkarien artetik, dagokion eremuan.

3. Prozeduran onartutako eta baztertutako izangaien behin-behineko eta behin betiko zerrendak, bai eta hautatzen diren izangaiak izendatzeko proposamena ere, Nafarroako Gobernuaren atariko deialdiaren web fitxan argitaratuko dira.

Baztertutako izangairik ez badago, zuzenean onetsiko da onartutakoen behin betiko zerrenda, eta Nafarroako Gobernuaren atariko deialdiaren web fitxan argitaratzeko aginduko da.

4. Hautatutako izangaiak izendapen-ebazpenean finkatzen den egunean jabetuko dira lanpostuaz.

7. artikulua. Lanpostuak zehaztea hautapen prozeduretan.

1. Egonkortzeko hautapen prozeduretarako onesten diren deialdietan, bete beharreko gehieneko lanpostu kopurua zehaztuko da, eta foru lege honen 10. artikuluan xedatutakoari jarraikiz tramitatzen den lekualdatze-lehiaketaren prozedura ebatzi ondoren eskaintzen diren lanpostu hutsen kopuru zehatzak zehaztu eta horien zenbakiak identifikatuko dira. Lekualdatze-lehiaketen ondorioz gelditzen diren lanpostuak kasuan kasuko sarrerako hautapen prozeduran sartuko dira.

Horretarako, lekualdatze-lehiaketaren ondorioz lanpostu bat esleitzen bazaio lanpostu erreserbarik ez duen burutza bat uzten duen langile finko bati, lekualdatze-lehiaketa batean parte hartuz borondatezko eszedentziatik zerbitzu aktibora itzultzen direnei, edo antolamendu juridikoan lanpostuak betetzeko aurreikusitako beste edozein modu edo kausagatik lanpostu zehatzik identifikatzen ez bada, sarrerako hautapen prozeduran sartuko da antzinatasun handienarekin aldi baterako eta etenik gabe okupatuta egon den lanpostu hutsa, birkokatze prozesu batean sartuta ez badago, ez eta hautapen prozesuak abian dituzten enplegu publikoaren eskaintzetan ere. Hori egiterik ez dagoenean, prozeduran sar daitekeen lanpostu hutsik ez dagoelako, murriztu eginen da foru lege honekin bat onesten diren enplegu publikoa egonkortzeko eskaintzetan sartutako lanpostu kopurua eta, hala badagokio, horien ondoriozko sarrerako deialdietan sartutakoena.

2. Funtzionarioen eskubideak baliatzearen ondorioz, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan eta haren erakunde autonomoetan dagoen langile-kopuruan bikoiztasunik gerta ez dadin, foru lege honen bidez onesten diren enplegu publikoa egonkortzeko eskaintzak argitaratzen direnetik eta lanpostu hutsak hautatzeko epea irekitzen den arte, kasuan kasuko enplegu publikoaren eskaintzatik edo, horien ondorioz, lanpostuak sarrera-prozedura bidez betetzeko egiten diren deialdietatik kenduko dira lanpostu erreserbarik ez duen burutza bat uzten duten langile finkoei esleitutako lanpostuak, borondatezko eszedentziatik zerbitzu aktibora itzultzen direnei esleitutakoak edo antolamendu juridikoan lanpostuak betetzeko aurreikusitako beste edozein modu edo kausagatik esleitutakoak, baldin eta plantilla organikoan lanpostu hutsik ez badago, egonkortze prozeduretan sartu gabe, eta lanpostu hori esleitzen ahal bazaie funtzionarioei, indarrean dagoen araudiak aitortzen dizkien eskubideak errespetatuz.

Lanpostu hutsak hautatzeko epea irekitzen den egunetik aurrera, eskainitako lanpostuek hutsik egon beharko dute, harik eta aldi baterako enplegua egonkortzeko deitutako sarrerako hautapen prozedura ebazten den arte.

8. artikulua. Oposizio-lehiaketaren prozedura.

1. Oposizio-lehiaketa bidez tramitatzen diren egonkortze prozedurek artikulu honetan xedatutakoa bete beharko dute. Oposizioaldian 60 puntu emanen dira, eta lehiaketaldian, berriz, 40.

2. Oposizioaldia baztertzailea izanen da, baina oposizioaldiko probak ez dira baztertzaileak izanen. Gainditzeko, 30 puntu lortu beharko dira.

3. C eta D mailetako lanpostuetan oposizio-lehiaketa bidez sartzeko deitzen diren hautapen prozeduretan, proba bakarra izanen da, test motakoa.

4. A eta B mailetako lanpostuetan sartzeko, oposizioaldian gehienez bi proba eginen dira. Bi proba egitea aurreikusten bada, biak egun bakarrean egiten ahalko dira.

5. Onesten diren oposizio-lehiaketen deialdietan, deitutako lanpostuaren edukiarekin zerikusia duten proba psikoteknikoak edo fisikoak egitea eskatzen ahalko da, baldin eta lanpostu horietan sartzeko prozedura arruntetan horrelako probak aurreikusten badira.

6. Oposizio-lehiaketa bidez deitutako prozeduretako lehenengo proba egiteko data adieraziko da prozeduran onartutako eta baztertutako izangaien behin betiko zerrenda onesten duen ebazpenean.

7. Hainbat lanpostutan sartzeko probak egun berean egiten ahalko dira.

8. Lehiaketaldia baloratzeko, oposizioaldia gainditu duten izangaiek soilik aurkeztu beharko dituzte merezimenduak.

9. Lehiaketaldian merezimendu hauek baloratuko dira:

a) Merezimendu profesionalak:

Administrazio publikoetan, deialdi bakoitza argitaratzen den egunera arte, egindako zerbitzuak baloratuko dira, gehienez 28 punturekin, puntuazio honen arabera:

a.1) Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan eta haren erakunde autonomoetan, deialdiaren xedeko lanpostu berean, egindako zerbitzuak: 2,5 puntu egindako zerbitzu urte oso bakoitzeko.

a.2) Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan eta haren erakunde autonomoetan, beste lanpostu batzuetan, egindako zerbitzuak: 1,75 puntu egindako zerbitzu urte oso bakoitzeko.

a.3) Beste administrazio publiko batzuetan, lanpostu berean edo beste lanpostu batzuetan, egindako zerbitzuak: 0,86 puntu egindako zerbitzu urte oso bakoitzeko.

Oharrak:

1.–Urteen kopurua osoa ez bada, zerbitzuan egindako aldiari proportzioan dagokion puntuazioa emanen zaio.

2.–Honako a) atal honi dagokion puntuazioa gehienez ere 28 puntukoa izanen da.

3.–Zerbitzu-emate bakoitza hasten denetik amaitzen den arte egindako zerbitzuak baloratuko dira, egindako lanaldiaren ehunekoa edozein dela ere.

4.–Deialdia argitaratu ondoren egindako zerbitzuak ez dira baloratuko.

5.–Izangaia prestakuntzarako zerbitzu berezietan edo jarduneko zerbitzu bereziko egoeran egon den aldiak benetan betetako lanpostuan egindako zerbitzuak balira bezala kontatuko dira.

Izangaia zerbitzu berezietan egon bada beste arrazoi batzuengatik, edo eszedentzia berezian egon bada, edo unitate organiko bateko buru edo zuzendari lanetan, aldi horietako zerbitzuak kontatzeko, egoera horietan sartzean zuen lanpostuan egin izan balitu bezala kontatuko dira.

6.–Aurreko azpiapartatuetan emandako puntuazioak bateraezinak izanen dira epe berari dagozkionean. Halakoetan, kasu bakoitzean handiena den puntuazioa emanen da.

b) Beste merezimendu batzuk, gehienez ere 12 puntu:

b.1) Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan eta haren erakunde autonomoetan deialdi honen xede den lanpostu berean sartzeko prozesu bat gainditu izana, lanposturik gabe, 2009ko urtarrilaren 1etik aurrera argitaratutako deialdietan: 3,2 puntu lanposturik gabe gainditutako deialdi bakoitzeko.

b.2) Ingelesa, frantsesa eta alemana:

Frantsesa, ingelesa edo alemana jakiteagatik, Europar Batasuneko laneko hizkuntzak diren aldetik, plantilla organikoaren arabera honako lanpostu hauetan aritzeko hizkuntza horiek jakitea nahitaezkoa ez denean: kazetaria, prestakuntzako eta enpleguko erdi mailako tituluduna, gizarte-langilea, gizarte-hezitzailea, lan-harremanetako diplomaduna, liburutegiko arduraduna, turismo jardueretako ofiziala, basozaina, administraria, gelako burua, koordinazioko operadore-ofiziala eta koordinazioko operadore laguntzailea, telefonista-ofiziala eta telefonista, errepideetako zaintzailea eta etxezaina, bai eta urriaren 20ko 11/1992 Foru Legearen A eranskinean (Osasun estamentuak) jasotako osasun arloko lanpostuak ere (11/1992 Foru Legearen bidez, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuari atxikitako langileen berariazko erregimena arautzen da): 2 puntu gehienez hizkuntza bakoitzagatik.

b.3) Euskara:

Euskara jakitea puntuazio honekin baloratuko da:

1. Eremu euskaldunean: Euskara jakiteagatik, plantilla organikoaren arabera lanpostuan aritzeko euskara jakitea nahitaezkoa ez denean: 4,4 puntu gehienez.

2. Eremu mistoan: Euskara jakiteagatik, plantilla organikoaren arabera honako lanpostu hauetan aritzeko euskara jakitea nahitaezkoa ez denean: kazetaria, prestakuntzako eta enpleguko erdi mailako tituluduna, gizarte-langilea, gizarte-hezitzailea, lan-harremanetako diplomaduna, liburutegiko arduraduna, turismo jardueretako ofiziala, basozaina, administraria, gelako burua, koordinazioko operadore-ofiziala eta koordinazioko operadore laguntzailea, telefonista-ofiziala eta telefonista, errepideetako zaintzailea eta etxezaina, bai eta urriaren 20ko 11/1992 Foru Legearen A eranskinean (Osasun estamentuak) jasotako osasun arloko lanpostuetan ere (11/1992 Foru Legearen bidez, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuari atxikitako langileen berariazko erregimena arautzen da): 2,8 puntu gehienez.

2. eta 3. apartatuetako oharrak:

Hizkuntzetarako Europako Erreferentzia Esparru Bateratuaren C1 mailaren pareko jakite-maila egiaztatzen duen titulu edo ziurtagiria duenari aurreko apartatuetan hizkuntza bakoitzarentzat ezarritako baloraziorik handiena emanen zaio.

Titulu edo ziurtagiri hori izan ezean, Hizkuntzetarako Europako Erreferentzia Esparru Bateratuaren A1 maila izanez gero, gehienez eman daitekeen puntuazioaren 1/5 jasoko da; A2 maila izanez gero, 2/5; B1 maila izanez gero, 3/5; eta, B2 maila izanez gero, 4/5.

Euskara merezimendu gisa baloratzean, Nafarroako Gobernuak antolatutako ikastaroetan gainditutako urrats bakoitzagatik, gehienez eman daitekeen puntuazioaren 1/12 emanen da.

10. Prozeduran parte hartzen dutenen puntuazioan berdinketarik gertatuz gero, oposizioaldian puntuaziorik handiena dutenen alde ebatziko da.

Berdinketak bere horretan badirau, ebatziko da artikulu honetako 9.b.1) apartatuan puntuaziorik handiena duen pertsonaren alde; eta, hor ere berdinketa egonez gero, 9.a) apartatuan puntuaziorik handiena duenaren alde. Horrela ere berdinketa egonez gero, apartatu horren barrenean azpiapartatu bakoitzean puntuazio handiena lortu duenaren alde ebatziko da, azpiapartatu horiek zerrendatuta agertzen diren hurrenkerari jarraikiz.

Arestian ezarritako irizpideak aplikatuta ere berdinketak jarraitzen badu, kalifikazio epaimahaiak eginen duen berariazko zozketa bakar baten bidez ebatziko da. Berdinduta dauden izangai guztiei zenbaki bana emanen zaie, ordena alfabetikoaren arabera, eta zenbaki horietako bat aukeratuko da ausaz. Horrela, berdinketa guztiak ordena alfabetikoaren arabera ebatziko dira, zozketan atera den zenbakia duen pertsonaren abizenetatik eta izenetik abiaturik.

11. Oposizio-lehiaketa bidez deitutako egonkortzeko hautapen prozeduretan, lanpostu hutsen % 7 gutxienez gorde eginen da % 33ko desgaitasuna edo handiagoa duten pertsonentzat, baldin eta hautaprobak gainditzen badituzte eta, aipatutako desgaitasun gradua eta bete beharreko lanarekin eta eginkizunekin bateragarria dela frogatzen badute.

12. Oposizio-lehiaketa bidez deitutako egonkortzeko hautapen prozeduretan, lanpostu hutsen % 2 gorde eginen da genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzat, baldin eta hautapen prozesuak gainditzen badituzte eta beren egoera egiaztatzen badute.

13. Desgaitasuna dutenentzat eta genero-indarkeriaren biktimentzat gordetako txandetan lehiatzen diren parte-hartzaileek txanda irekiko hautagaien hautaproba berberak eginen dituzte. Txanda horietako edozeinetan lanpostu hutsen bat bete gabe geldituz gero, izangaiek hautaprobak gainditzeko behar den gutxieneko puntuazioa lortu ez dutelako, txanda irekikoei gehituko zaie.

14. Prozedura horietan, ez da funtzionarioen arteko igoera txanda murrizturako erreserbarik egonen.

15. Oposizio-lehiaketen prozeduretan esparru ezberdinei atxikitako lanpostuak badaude, eta horien deialdia egitea, otsailaren 21eko 30/2005 Foru Dekretuan xedatutakoari jarraikiz, organo desberdinei badagokie, deialdi bakar batean metatzen eta onesten ahalko dira, eta deitutako lanpostu kopuru handiena zer kudeaketa esparruri atxikitzen zaion, bertako organoak onartu eta tramitatu beharko ditu. Lanpostu kopuruan berdinketa gertatuz gero, deialdia Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusiak eginen du.

16. Oposizio-lehiaketa bidez tramitatzen diren egonkortze prozeduren ondorioz, aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrendak eratuko dira, aplikatu beharreko araudiarekin bat etorriz.

Zerrenda horiek subsidiarioki aplikatuko dira, funtzio publikoan sartzeko hautapen prozesu baten ondorioz indarrean dauden kontrataziorako izangaien zerrenden atzetik.

9. artikulua. Merezimendu-lehiaketaren salbuespenezko prozedura.

1. Merezimendu-lehiaketaren salbuespenezko prozeduraren bidez tramitatzen diren egonkortze prozedurak artikulu honetan xedatutakoari egokituko zaizkio, eta ondoren zehazten diren merezimenduak baloratuko dira:

a) Merezimendu profesionalak:

Administrazio publikoetan, deialdi bakoitza argitaratzen den egunera arte, egindako zerbitzuak baloratuko dira, gehienez 60 punturekin, puntuazio honen arabera:

a.1) Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan eta haren erakunde autonomoetan, deialdiaren xedeko lanpostu berean, egindako zerbitzuak: 3 puntu egindako zerbitzu urte oso bakoitzeko.

a.2) Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan eta haren erakunde autonomoetan, beste lanpostu batzuetan, egindako zerbitzuak: 1,5 puntu egindako zerbitzu urte oso bakoitzeko.

a.3) Beste administrazio publiko batzuetan, lanpostu berean edo beste lanpostu batzuetan, egindako zerbitzuak: 0,75 puntu egindako zerbitzu urte oso bakoitzeko.

Oharrak:

1.–Urteen kopurua osoa ez bada, zerbitzuan egindako aldiari proportzioan dagokion puntuazioa emanen zaio.

2.–Honako a) atal honi dagokion puntuazioa gehienez ere 60 puntukoa izanen da.

3.–Zerbitzu-emate bakoitza hasten denetik amaitzen den arte egindako zerbitzuak baloratuko dira, egindako lanaldiaren ehunekoa edozein dela ere.

4.–Deialdia argitaratu ondoren egindako zerbitzuak ez dira baloratuko.

5.–Izangaia prestakuntzarako zerbitzu berezietan edo jarduneko zerbitzu bereziko egoeran egon den aldiak benetan betetako lanpostuan egindako zerbitzuak balira bezala kontatuko dira.

Izangaia zerbitzu berezietan egon bada beste arrazoi batzuengatik, edo eszedentzia berezian egon bada, edo unitate organiko bateko buru edo zuzendari lanetan, aldi horietako zerbitzuak kontatzeko, egoera horietan sartzean zuen lanpostuan egin izan balitu bezala kontatuko dira.

6.–Aurreko azpiapartatuetan emandako puntuazioak bateraezinak izanen dira epe berari dagozkionean. Halakoetan, kasu bakoitzean handiena den puntuazioa emanen da.

b) Beste merezimendu batzuk, gehienez ere 40 puntu:

b.1) Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan eta haren erakunde autonomoetan deialdi honen xede den lanpostu berean sartzeko prozesu bat gainditu izana, lanposturik gabe, 2009ko urtarrilaren 1etik aurrera argitaratutako deialdietan: 28 puntu lanposturik gabe gainditutako deialdi bakoitzeko.

b.2) Ingelesa, frantsesa eta alemana:

Frantsesa, ingelesa edo alemana jakiteagatik, Europar Batasuneko laneko hizkuntzak diren aldetik, plantilla organikoaren arabera honako lanpostu hauetan aritzeko hizkuntza horiek jakitea nahitaezkoa ez denean: kazetaria, prestakuntzako eta enpleguko erdi mailako tituluduna, gizarte-langilea, gizarte-hezitzailea, lan-harremanetako diplomaduna, liburutegiko arduraduna, turismo jardueretako ofiziala, basozaina, administraria, gelako burua, koordinazioko operadore-ofiziala eta koordinazioko operadore laguntzailea, telefonista-ofiziala eta telefonista, errepideetako zaintzailea eta etxezaina, bai eta urriaren 20ko 11/1992 Foru Legearen A eranskinean (Osasun estamentuak) jasotako osasun arloko lanpostuak ere (11/1992 Foru Legearen bidez, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuari atxikitako langileen berariazko erregimena arautzen da): 5 puntu gehienez hizkuntza bakoitzagatik.

b.3) Euskara:

Euskara jakitea puntuazio honekin baloratuko da:

1. Eremu euskaldunean: Euskara jakiteagatik, plantilla organikoaren arabera lanpostuan aritzeko euskara jakitea nahitaezkoa ez denean: 11 puntu gehienez.

2. Eremu mistoan: Euskara jakiteagatik, plantilla organikoaren arabera honako lanpostu hauetan aritzeko euskara jakitea nahitaezkoa ez denean: kazetaria, prestakuntzako eta enpleguko erdi mailako tituluduna, gizarte-langilea, gizarte-hezitzailea, lan-harremanetako diplomaduna, liburutegiko arduraduna, turismo jardueretako ofiziala, basozaina, administraria, gelako burua, koordinazioko operadore-ofiziala eta koordinazioko operadore laguntzailea, telefonista-ofiziala eta telefonista, errepideetako zaintzailea eta etxezaina, bai eta urriaren 20ko 11/1992 Foru Legearen A eranskinean (Osasun estamentuak) jasotako osasun arloko lanpostuetan ere (11/1992 Foru Legearen bidez, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuari atxikitako langileen berariazko erregimena arautzen da): 7 puntu gehienez.

2. eta 3. apartatuetako oharrak:

Hizkuntzetarako Europako Erreferentzia Esparru Bateratuaren C1 mailaren pareko jakite-maila egiaztatzen duen titulu edo ziurtagiria duenari aurreko apartatuetan hizkuntza bakoitzarentzat ezarritako baloraziorik handiena emanen zaio.

Titulu edo ziurtagiri hori izan ezean, Hizkuntzetarako Europako Erreferentzia Esparru Bateratuaren A1 maila izanez gero, gehienez eman daitekeen puntuazioaren 1/5 jasoko da; A2 maila izanez gero, 2/5; B1 maila izanez gero, 3/5; eta, B2 maila izanez gero, 4/5.

Euskara merezimendu gisa baloratzean, Nafarroako Gobernuak antolatutako ikastaroetan gainditutako urrats bakoitzagatik, gehienez eman daitekeen puntuazioaren 1/12 emanen da.

c) Behin merezimendu-balorazioa aurreko apartatuek ezarritakoari jarraikiz eginda, ehuneko 33ko edo gehiagoko desgaitasun-gradua frogatzen duten pertsonek lorturiko puntuazioari 1,5 puntu gehituko zaizkio guztira, zuzenketa-faktore-gisa.

2. Berdinketak ebatziko dira artikulu honetako 1.b.1) apartatuan puntuaziorik handiena lortu duen pertsonaren alde; eta, puntuazioa berbera denean, 1.a) apartatuan puntuaziorik handiena lortu duenaren alde. Hala ere bere horretan baldin badirau berdinketak, aipatu horren barrenean helduko zaio azpiapartatu bakoitzean lorturiko puntuazio handienari, azpiapartatu horiek zerrendatuta agertzen diren hurrenkeran.

Arestian ezarritako irizpideak aplikatuta ere berdinketak jarraitzen badu, kalifikazio epaimahaiak eginen duen berariazko zozketa bakar baten bidez ebatziko da. Berdinduta dauden izangai guztiei zenbaki bana emanen zaie, ordena alfabetikoaren arabera, eta zenbaki horietako bat aukeratuko da ausaz. Horrela, berdinketa guztiak ordena alfabetikoaren arabera ebatziko dira, zozketan atera den zenbakia duen pertsonaren abizenetatik eta izenetik abiaturik.

3. Merezimendu-lehiaketa bidez deitutako egonkortzeko hautapen prozeduretan, eskainitako lanpostu guztiak txanda irekiaren bidez beteko dira, eta ez da egonen igoera txandarik, ez eta desgaitasuna dutenentzako edo genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako lanpostuen erreserbarik ere.

4. Merezimendu-lehiaketen prozeduretan esparru ezberdinei atxikitako lanpostuak badaude, eta horien deialdia egitea, otsailaren 21eko 30/2005 Foru Dekretuan xedatutakoari jarraikiz, organo desberdinei badagokie, deialdi bakar batean metatzen eta onesten ahalko dira, eta deitutako lanpostu kopuru handiena zer kudeaketa esparruri atxikitzen zaion, bertako organoak onartu eta tramitatu beharko ditu.

5. Merezimendu-lehiaketaren salbuespenezko prozeduraren bidez tramitatzen diren egonkortze prozeduretatik ez da aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrendarik aterako.

10. artikulua. Enplegu publikoa egonkortzeko eskaintzan agertzen diren lanpostuak betetzeko lekualdatze-lehiaketei aplikatu beharreko araudia.

1. Enplegu publikoa egonkortzeko eskaintzan sartutako lanpostuak barne-mugikortasuneko prozedura batean eskainiko dira, lekualdatze-lehiaketa bidez, eta hartan parte hartzen ahalko dute deialdiaren xedeko lanpostu berean izendapena duten enplegatu finkoek.

Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuari eta Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuari atxikitako lanpostuen kasuan, lekualdaketa egin baino lehen, aldez aurreko barne-egokitzapena tramitatuko da, foru lege honen hirugarren xedapen gehigarrian aurreikusitakoaren arabera.

2. Lanpostuak lekualdatze bidez betetzeko prozeduren deialdiak, egonkortzeko eskaintza publikoak ukitutako lanpostuak barne hartzen dituztenak, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen ahalko dira 2023an, eta horietan jasoko dira prozesuaren ezaugarriak, bai eta lanpostuak betetzeko hautapen prozeduraren fase bakoitza tramitatzeko epeak ere. Honako hauek izanen dira:

a) Prozeduran parte hartzeko eskabideak aurkezteko epea: 10 egun natural.

b) Deialdian onartutako eta baztertutako izangaien behin-behineko zerrendei alegazioak aurkezteko epea: 3 egun natural.

c) Merezimenduen behin-behineko balorazioari alegazioak aurkezteko epea: 5 egun baliodun.

d) Lanpostu hutsak aukeratzeko epea: 5 egun natural.

3. Lehiaketak kalifikatzeko epaimahaiak deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egun beretik aurrera eratzen ahalko dira.

4. Prozeduran onartutako eta baztertutako izangaien behin-behineko eta behin betiko zerrendak deialdiaren web fitxan argitaratuko dira. Baztertutako izangairik ez badago, zuzenean onetsiko da onartutakoen behin betiko zerrenda, eta Nafarroako Gobernuaren atariko deialdiaren web fitxan argitaratzeko aginduko da.

5. Artikulu honen babesean deitzen diren lekualdatze-lehiaketetan, merezimendu bakartzat hartuko dira administrazio publikoetan egindako zerbitzuak, eta puntu bat emanen da urteko, kontuan hartuta, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak eta haren erakunde autonomoek deialdia argitaratzen den egunean aitortutako antzinatasuna.

Oharrak:

1.–Urteen kopurua osoa ez bada, zerbitzuan egindako aldiari proportzioan dagokion puntuazioa emanen zaio.

2.–Deialdia argitaratu ondoren egindako zerbitzuak ez dira baloratuko.

Lehiakideak puntuetan berdindurik baldin badaude, ebatziko da Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan eta haren erakunde autonomoetan zerbitzu ematen denbora gehien daramanaren alde. Berdinketak jarraitzen badu, kalifikazio epaimahaiak horretarako berariaz eginen duen zozketa bakar baten bidez erabakiko da. Berdinduta dauden izangai guztiei zenbaki bana emanen zaie, ordena alfabetikoaren arabera, eta zenbaki horietako bat aukeratuko da ausaz. Horrela, berdinketa guztiak ordena alfabetikoaren arabera ebatziko dira, zozketan atera den zenbakia duen pertsonaren abizenetatik eta izenetik abiaturik.

6. Lehiakideei ebazpen bidez esleituko zaizkie lanpostuak, prozesuaren ondoriozko lehentasun hurrenkeraren arabera lanpostu hutsak aukeratu ondotik. Prozeduran parte hartzen duten pertsona guztiak egun berean laneratuko dira, ebazpenean ezartzen den egunean.

7. Lanpostuak lekualdatze-lehiaketa bidez betetzeko prozeduren ebazpena formalizatuko da egonkortze prozeduretan lanpostuak esleitu aurretik.

11. artikulua. Aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrendak, egonkortze prozedurak tramitatu bitartean aplikatuko direnak.

1. Foru lege honetan xedatutakoa betez, egonkortze prozedura batzuk tramitatuko dira, eta prozedura horien ondorioz kasuan kasuko lanpostuetarako aldi baterako kontratazioetarako izangaien zerrendak eginen dira. Hori horrela, zerrenda horiek prestatu arteko epe horretan indarra galduko duten aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrendarik badago, langileen arloan eskumena duten organoek zerrenda horien indarraldia luzatzen ahalko dute.

2. Nafarroako 2022rako Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 29ko 18/2021 Foru Legearen lehenengo xedapen iragankorrari jarraiturik, kontratazio zerrenda batzuk luzatu ziren. Kontratazio zerrenda horietatik kanpo geratu izangaiak berriz ere sartzen ahalko dira zerrendetan, baldin eta zerrendari ezarritako iraungitze-dataren aurreko urtean baztertuak izan baziren kontratazio eskaintza bati edo izangaiak sinatutako kontratuari uko egiteagatik, eta berriz ere zerrendetan sartzeko eskatzen badute foru lege honek indarra hartu eta hilabeteko epean.

3. Egonkortze prozedurak tramitatzen diren bitartean, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen kontratazio esparruetan dauden aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrendak eratu ziren eremutik kanpo erabiltzen ahalko dira, baldin eta izangairik ez badago deialdia egiten den kontratazio eremuan aplikatu beharreko zerrendetan; inguruabar horrek ez du berekin ekarriko, inola ere ez, izangaien lehentasun hurrenkera aldatzea.

4. Baldin aurreko apartatuetan xedatutakoaren arabera kontratatzea ezinezkoa bada, langileen arloan eskumena duen organoak enplegu eskatzaileen zerrenda bat eskatzen ahalko dio Nafarroako Enplegu Zerbitzuari, kontratazioak egiteko.

12. artikulua. Konpentsazio ekonomikoa enplegua egonkortzeko prozedurak ez gainditzeagatik.

Zerbitzuan emandako urte bakoitzeko ordainsari finkoen hogei egunen besteko konpentsazio ekonomikoa emanen da, eta urtebetetik beherako aldiak hilabeteka hainbanatuko dira (hamabi hileroko, gehienez ere). Konpentsazio ekonomiko hori administrazio-kontratudun langileentzat izanen da, baldin eta, jardunean egonik, Administrazioarekin duten harremana amaitzen bada ez zaielako esleitu egonkortzeko hautapen prozesuetan deitutako lanposturik.

Unibertsitateaz kanpoko irakasleen kasuan, aurreko paragrafoan ezarritakoa egokitu eginen da langile horien sarrerak dituen berezko berezitasunetara, eta erreparatuko zaio egonkortzeko hautapen prozesuetan deitu den lanpostu kopuruari, gehienez ere, espezialitate, hizkuntza eta, hala badagokio, atzerriko hizkuntza-eskakizun bakoitzeko.

Izangaiak ez baldin badu parte hartzen lanpostuak egonkortzeko hautapen prozesuan ez du eskubiderik izanen, inola ere ez, konpentsazio ekonomikoa jasotzeko. Apartatu honetan adierazitako ondorioetarako, izangaiak prozeduran parte hartu ez duela ulertuko da hark prozeduran jarraitzen ez duenean hari berari egotz dakiokeen arrazoi batengatik.

Lehen xedapen gehigarria.–Nafarroako gainerako administrazio publikoen atxikipena.

Nafarroako Foru Komunitateko administrazio publikoak, beren ardurakoak diren aldi baterako enplegua egonkortzeko prozesuak onetsi eta tramitatzeko orduan, foru lege honen II. tituluan jasotako erregulazioari atxikitzen ahalko zaizkio, osorik edo partez, horietako bakoitzean organo eskudunak berariaz erabakitzen duenaren arabera.

Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren Zuzendaritza Nagusiak behar den laguntza eta koordinazioa emanen die Nafarroako toki-erakundeei aldi baterako enplegua egonkortzeko prozedurak tramitatzeko.

Bigarren xedapen gehigarria.–Hezkuntza Departamentuak aldi baterako enplegua egonkortzeko tramitatzen dituen prozedurei aplikatu beharreko arauak.

Unibertsitateaz kanpoko irakasleei, zeinak aipatzen baitira Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren testu bategina onesten duen abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuaren V. tituluan, foru lege honen artikulu hauek baizik ez zaizkie aplikatuko:1.a, 3.a, 4.a, 5.a, 8.a (11. eta 14. apartatuak), 9.a (3. apartatua), 11.a eta 12.a. Gainerakoan, langile horien araudi espezifikoa aplikatuko da.

Hirugarren xedapen gehigarria.–Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak eta Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuak tramitatzen dituzten aldez aurreko barne-egokitzapeneko prozedurei aplikatu beharreko arauak.

1. Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren eta Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuaren eremuetan, arau honen 10. artikuluan ezarritako lekualdatze-lehiaketaren aurretik, aldez aurreko barne-egokitzapeneko prozedurak deituko dira, eta horietan parte hartzen ahalko dute urriaren 20ko 11/1992 Foru Legearen eranskinean jasotzen diren estamentu eta espezialitate bereko enplegatu finkoek.

2. Prozeduren deialdian prozesuaren ezaugarriak jasoko dira, eta aplikatuko da Osasuneko kontseilariaren urriaren 28ko 129/2008 Foru Aginduan xedatutakoa (foru agindu horren bidez ezarri zen Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren aldez aurreko barne-egokitzapen sistema arautzen duen prozedura berezia), honako salbuespen hauekin:

2.1. Hauek izanen dira prozesua egiteko epeak:

a) Parte hartzeko eskabideak aurkezteko epea: 7 egun baliodun.

b) 5 egun balioduneko epea izanen da aldez aurreko barne-egokitzapeneko prozesuaren tramiteen kontra erreklamazioak aurkezteko, zer egintza edo ebazpenen aurka erreklamatu nahi den, hura argitaratu edo jakinarazten denetik zenbatzen hasita. Dagokion lan-eremuko Profesionalen Zerbitzuko buruari edo zuzendariari aurkeztuko zaio, eta hor erregistratu beharko da berariaz.

c) Erreklamazioak ebazteko epea 7 egun baliodunekoa izanen da.

2.2. Deialdia eginen da, bakar-bakarrik, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak eta haren erakunde autonomoek onesten duten enplegu publikoa egonkortzeko eskaintzan sartzen diren lanpostuetarako. Ez dira eskainiko beste lanpostu bat lortzen duten izangaiek hutsik uzten dituztenak.

Aldez aurreko barne-egokitzapenaren ondoren hutsik geratzen diren lanpostuetarako deialdia eginen da foru lege honen 10. artikuluan ezarritako lekualdatze-lehiaketan.

2.3. Parte hartzen duten langile finko interesdunen mugikortasuna gauzatuko da dagokien lan-eremuko estamentu eta espezialitate berean.

2.4. Aldez aurreko barne-egokitzapeneko prozeduran eskaintzen diren lanpostu hutsak betetzeko, lehentasuna izanen dute eskainitako lanpostu hutsaren estamentu eta espezialitate bereko lanpostu bat betetzen ari diren langileek, baldin eta destinoa badute egokitzapena egiten den oinarrizko antolamendu-unitatean. Gerta daiteke egokitzapena eginen den antolamendu-unitatean langile batek baino gehiagok interesa izatea hizpide dugun prozedura honetan parte hartzeko; gerta daiteke, hala berean, prozeduran parte hartzeko interesa dutenek ez izatea destinoa egokitzapena egiten den oinarrizko antolamendu-unitatean. Horrelakoetan, eskaintzen den lanpostu hutsa esleituko zaio antzinatasun aitorturik handiena egiaztatzen duen izangaiari.

Lehiakideak puntuetan berdindurik baldin badaude, ebatziko da Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan eta haren erakunde autonomoetan zerbitzu ematen denbora gehien daramanaren alde. Berdinketak bere horretan badirau, zozketa bakar baten bidez ebatziko da. Berdinduta dauden izangai guztiei zenbaki bana emanen zaie, ordena alfabetikoaren arabera, eta zenbaki horietako bat aukeratuko da ausaz. Horrela, berdinketa guztiak ordena alfabetikoaren arabera ebatziko dira, zozketan atera den zenbakia duen pertsonaren abizenetatik eta izenetik abiaturik.

2.5. Aldez aurreko barne-egokitzapenean lehiakideei egokitu zaizkien lanpostuak esleitzeko ebazpena formalizatu egin beharko da foru lege honen 10. artikuluan aipatzen den lekualdatze-lehiaketa ebatzi aurretik.

2.6. Osasun arlokoak ez diren eta lehiakideei aldez aurreko barne-egokitzapenean egokitu zaizkien lanpostuak esleitzeko ebazpena onetsi egin beharko da 2022ko abenduaren 31 baino lehen.

Laugarren xedapen gehigarria.–Hautaprozesuak gainditzen ez dituzten langile kontratatuentzako enplegu-politika aktiboak.

Datozen lau urteetan zehar, Nafarroako Enplegu Zerbitzuak berariazko orientazio-, prestakuntza- eta enplegu-politika aktiboak ezarriko ditu foru lege honen aplikazio-eremuko postuak gutxienez ere 3 urtez bete izanik foru lege honek jasotzen dituen hautaprozesuak gainditu ez dituzten 50 urte baino gehiagoko adineko pertsonentzat.

Bosgarren xedapen gehigarria.–Enplegu-eskaintza publiko bereziak.

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan eta horren erakunde autonomoetan dagoen behin-behinekotasuna ahal den neurririk handienean murrizten segitzearren, enplegu-publikoaren eskaintza berezi batean edo bat baino gehiagotan jasoko dira halako postuak zeinak, langile finkoek beteak izanik, hutsik geratu baitira egonkortze-prozesuak amaitutakoan, haien titularrek prozesu horietan eskaini diren postuetako bat lortu izanaren ondorioz. Ahalegina eginen da enplegu publikoaren eskaintza berezi horietarako deialdiak 2025. urtean zehar egin daitezen, edo, hori ezinezkoa izanez gero, posible den lehenbiziko ekitaldian; eta kasu horietako sarrera-deialdiak eraenduko dira aipatu administrazioaren alor bakoitzarena den sarrera-prozesu arruntei buruzko araudi indardunean.

Seigarren xedapen gehigarria.–Foru-sektore publiko instituzionala.

Foru-sektore publiko instituzionala osatzen duten entitateek kasuko egonkortze-prozesuak egin beharko dituzte, ezertan galarazi gabe beren araudi berezira egokitzea prozesu horiek kasua bada, halatan betetze aldera behin-behinekotasuna 2024. urtearen bukaeran ehuneko zortzira murriztearen helburu finkatua.

Zazpigarren xedapen gehigarria.–Euskararen jakite-mailak Nafarroako toki-erakundeetan frogatzea.

Nafarroako toki-erakundeek deitzen dituzten egonkortze-prozeduretara aurkeztu nahi duten izangaiek euskararen jakitea frogatze aldera, Euskarabidea-Euskararen Nafar Institutuak maila-probetarako deialdi bat eginen du.

Proba horien emaitza gisa, Euskarabidea-Euskararen Nafar Institutuak euskararen jakiteari buruzko ziurtagiriak jaulkiko ditu, eta horien baliozkotasuna gehigarria izanen da gai horretako titulazio ofizialen aldean, bai elebitasun-eskakizunarekin deituriko lanpostuetara aurkezteko, bai Nafarroako edozein toki-erakundetako egonkortze-prozeduretan merezimendu gisa baloratua izateko.

Zortzigarren xedapen gehigarria.–Enplegu-eskaintza publikoetako akats-zuzenketarako modua.

Baldin eta egonkortzerako enplegu-eskaintza publikoak onetsi ondoren eta horien ondoriozko sarrera-deialdiak argitaratu baino lehen akatsik aurkitzen bada eskaintza horietan jasotako postu-aurkezpenean, Nafarroako Gobernuak horretarako foru dekretua onetsiz zuzenduko ditu aurkituriko akatsak.

Xedapen iragankorra.–Tresna informatikoak administrazio-araubideko kontratazioaren erregulazio berrira egokitzea.

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak eta haren erakunde autonomoek sei hilabeteko epea izanen dute, foru lege honek indarra hartzen duenetik, egokitzeko langileak kudeatzeko tresna informatikoak I. tituluan jasotako xedapenetara.

Azken xedapenetako lehena.–Behar diren baliabideak gaitzea foru lege hau betearazteko.

Behar diren giza baliabideak eta baliabide tekniko eta materialak gaituko dira arau hau betetzearen ondoriozko hautapen prozesuak behar bezala kudeatzeko.

Azken xedapenetako bigarrena.–Indarra hartzea.

Foru lege honek argitara eman eta biharamunean hartuko du indarra.

Nik, Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzko Lege Organikoaren 22. artikuluan xedatutakoa bete dadin, foru lege hau B.M. Erregearen izenean aldarrikatzen dut, Nafarroako Aldizkari Ofizialean berehala argitara eta “Estatuko Aldizkari Ofizialera” igor dadila agintzen dut eta herritar eta agintariei bete eta betearaz dezatela manatzen diet.

Iruñean, 2022ko uztailaren 1ean.–Nafarroako Foru Komunitateko lehendakaria, María Chivite Navascués.

Iragarkiaren kodea: F2209724