97. ALDIZKARIA - 2021eko apirilaren 29a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

782/2021 EBAZPENA, apirilaren 13koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Irakasleen Gaietarako errektoreordeak emana, unibertsitateko irakaskidegoetako lanpostuak betetzeko lehiaketarako deia egiten duena.

Unibertsitateei buruzko abenduaren 21eko 6/2001 Lege Organikoak, urriaren 5eko 1312/2007 Errege Dekretuak eta urriaren 5eko 1313/2007 Errege Dekretuak ezarritakoarekin bat etorriz –haietako lehenbizikoak unibertsitateko irakaskidegoetan sartzeko egiaztapen nazionala ezarri zuen, eta bigarrenak unibertsitateko irakaskidegoetan sartzeko lehiaketak arautu–, eta maiatzaren 12ko 110/2003 Foru Dekretuak onetsitako Nafarroako Unibertsitate Publikoaren Estatutuetan eta Gobernu Kontseiluak otsailaren 25ean egindako bileran onetsitako Nafarroako Unibertsitate Publikoko unibertsitateko funtzionarioen irakaskidegoetan sartzeko lehiaketei buruzko arautegian xedatutakoari jarraikiz.

Ikusirik Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakasle eta ikertzaileen 2020. urteko Lan Publikoaren Eskaintza (Nafarroako Aldizkari Ofiziala, 2020ko martxoaren 6koa).

Kontuan harturik 2020. urteko Lan Publikoaren Eskaintzari dagozkion Nafarroako Unibertsitate Publikoko unibertsitateko irakaskidegoetako irakasle lanpostuetarako deialdia egiteko erabakia, Gobernu Kontseiluak 2021eko martxoaren 30ean egindako bileran onetsia.

Unibertsitateko Nominen eta Gizarte Segurantzaren Atalak eta Kontuhartzailetzak txostena eginik.

Ikusirik Langileria Kudeatzeko Ataleko buruak egin duen proposamen-txostena, Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariak ontzat eman duena.

Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak errektoretza-taldearen egitura orokorra onetsi eta bere funtzioak zehazteko uztailaren 3an eman zuen 1420/2019 Ebazpenaren bidez eskuordetu dizkidan eskumenak erabiliz,

EBAZTEN DUT:

Lehena.–Unibertsitateko irakasle titularren kidegoko 35 lanpostu betetzeko sarbide lehiaketarako deialdia onestea, baita haren oinarriak ere.

Bigarrena.–Ebazpen hau Nafarroako Unibertsitate Publikoaren webgunean, Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta “Estatuko Aldizkari Ofizialean” argitaratzeko agintzea.

Hirugarrena.–Ebazpen hau Giza Baliabideen Zerbitzuari eta Sarbide Batzordeetako kideei aditzera ematea, behar dituen ondorioak izan ditzan.

Iruñean, 2021eko apirilaren 13an.–Irakasleen Gaietarako errektoreordea, Inés Olaizola Nogales.

UNIBERTSITATEKO IRAKASLE TITULARREN KIDEGOKO LANPOSTUAK BETETZEKO SARBIDE LEHIAKETARAKO DEIALDIA

Hauek dira deialdia arautuko duten

OINARRIAK

1.–Arau orokorrak.

1. Oinarri hauen xedea da unibertsitateko irakasle titularren kidegoko lanpostuak betetzeko sarbide lehiaketa arautzea.

2. Lehiaketa hau arautzeko, honako hauek ezarritakoa hartuko da kontuan: Unibertsitateei buruzko abenduaren 21eko 6/2001 Lege Organikoa; urriaren 5eko 1312/2007 Errege Dekretua, unibertsitateko irakaskidegoetan sartzeko egiaztapen nazionala ezartzen duena; urriaren 5eko 1313/2007 Errege Dekretua, unibertsitateko irakaskidegoetan sartzeko lehiaketak arautzen dituena; maiatzaren 12ko 110/2003 Foru Dekretuak onetsitako Nafarroako Unibertsitate Publikoaren Estatutuak; Gobernu Kontseiluak 2009ko otsailaren 25ean egindako bileran onetsitako Nafarroako Unibertsitate Publikoko unibertsitateko funtzionarioen irakaskidegoetan sartzeko lehiaketei buruzko Arautegia; urriaren 30eko 5/2015 Errege Dekretua, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onesten duena; urriaren 1eko 39/2015 Legea, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa; Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legea; deialdiaren oinarri hauek, bai eta aplikatu beharreko gainerako arau orokorrak ere.

3. Nafarroako Unibertsitate Publikoaren Estatutuen 80.3 artikuluarekin bat, gehienez ere lau hilabete igaroko dira onartutakoen behin betiko zerrenda argitaratzen denetik lehiaketaren ebazpena argitaratzen den arte, epe hori ez bada luzatzen arrazoi larriren batengatik, luzapenezko inpugnazioengatik edo bidezko beste arrazoiren batengatik.

Epe hori zenbatzeko, abuztua baliogabea izango da ondorio guztietarako.

4. Urriaren 1eko 39/2015 Legearen 45.1.b) artikuluan ezarritakoaren arabera –Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa–, hautaketa-prozesu honek eragiten dituen argitalpenak, Estatuko Aldizkari Ofizialari dagokiona izan ezik (3. oinarrian aipatutakoa), Nafarroako Unibertsitate Publikoaren webguneko esteka honetan azalduko dira, deialdi honi dagokion aipamenean, eta ez dira baliozkoak izango bestelako tokietan agertzen direnak:

https://sedeelectronica.unavarra.es/sede/iragarki-ohol-elektronikoa/enplegu-publikoa/irakasle-eta-ikertzaileen-deialdiak

2.–Izangaiek bete beharrekoak.

Lehiaketan onartua izateko, honako baldintza hauek bete beharko dira eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunean, eta lanpostuaz jabetu arte beteko dira:

a) Espainiako nazionalitatea izatea edo Europar Batasuneko estaturen batekoa edo, Europar Batasunak izenpetu eta Espainiako Estatuak berretsitako nazioarteko tratatuen arabera, langileen joan-etorri askea aplikatzen den estaturen batekoa.

Halaber, Espainiako, Europar Batasuneko estatuetako eta aipatu nazioarteko tratatuak aplikatzen diren eremuko estatuetako nazionalitatea dutenen ezkontideek har dezakete parte, betiere zuzenbidearen arabera bananduak ez badaude; herritartasuna duenaren ondorengoek eta haren ezkontidearen ondorengoek ere parte hartzeko aukera dute, zuzenbidearen arabera bananduak ez badaude, baldin eta 21 urtetik beherakoak badira edo, adin horretatik gorakoak izanda ere, gurasoen kontura bizi badira.

Zilegi da Europar Batasuneko nazionalitaterik izan ez eta gaikuntza duten atzerritarrek ere parte hartzea, baldin eta beren nazionalitateari dagokion Estatuak unibertsitateko irakaskidegoetako funtzionario espainiarrei unibertsitate-irakaskuntzako antzeko lanpostuak betetzeko lege-gaitasuna aitortzen badie, eta izangaiak kondizio hori egiaztatu beharko du.

b) 18 urte baino gehiago izatea, eta erretiro adina betea ez izatea.

c) Deialdiko xede diren lanpostuak betetzea galarazten duen gaixotasunik edo muga fisikorik edo psikikorik ez edukitzea.

d) Ez egotea bazterturik edozein administrazio publikotako zerbitzutik diziplinako espediente bat dela kausa, eta ez egotea ezgaitua funtzio publikoak betetzeko. Espainiako nazionalitatea ez duten izangaien kasuan, baldintza hau betetzeko beharrezkoa izanen da norberaren Estatuan funtzio publikora sartzea galarazten duen diziplina-zehapen edo kondena penalik ez edukitzea.

e) Unibertsitateko irakasle titularren kidegora aurkezteko gaitasuna edukitzea, dagokion arloan edo arloetan, urriaren 5eko 1312/2007 Errege Dekretuak, unibertsitateko irakaskidegoetan sartzeko gaikuntza nazionala ezartzen duenak, xedatutakoarekin bat etorriz.

Halaber, aurkezteko moduan egongo dira dagozkien unibertsitateko irakaskidegoetan sartzeko gaikuntza dutenak, uztailaren 26ko 774/2002 Errege Dekretuak, gaikuntza nazionalaren sistema arautzen duenak, ezarritakoarekin bat etorriz, zein arlotan lortu zuten gaikuntza baldintza izan gabe deitutako lanpostuetako batean lehiatzeko. Era berean, zilegi da maila bereko edo handiagoko unibertsitateko irakaskidegoetako funtzionario direnak deitutako lanpostuetara aurkeztea.

Era berean, Europar Batasuneko Estatuetako unibertsitateetako irakasleek zilegi dute dagozkien kidegoetara aurkeztea, baldin eta unibertsitateko katedradun edo irakasle titular lanpostuaren baliokidea lortu badute, interesdunak eskatuta Kalitatea Ebaluatu eta Egiaztatzeko Agentzia Nazionalak emandako ziurtagiriarekin bat. Kasu horietan, lehiaketa ebatziko duen Batzordeak erabakiko du irakaslana betetzeko gaztelaniazko zer ezagutza-maila behar den.

3.–Eskaerak.

3.1. Eskaerak aurkezteko epea.

Eskabideak aurkezteko epea hamabost egun baliodun igaro ondoren bukatuko da, deialdi hau “Estatuko Aldizkari Ofizialean” argitaratu eta biharamunetik kontatzen hasita. Deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta Nafarroako Unibertsitate Publikoaren webgunean ere argitaratuko da. Eskaerak aurkezteko epea ezin izanen da luzatu.

3.2. Eskaeraren aurkezpena.

3.2.1. Hautaketa-prozesuan parte hartzeko, helbide honetan dagoen eskabidea erabili beharko da:

https://sedeelectronica.unavarra.es/sede/zerbitzu-katalogoa/guztiak/irakasle-ikertzaile-+oposizioa-lehiaketa

3.2.2. Hautaketa-prozesu honetan parte hartu nahi dutenek Nafarroako Unibertsitate Publikoaren egoitza elektronikoaren bidez aurkeztu beharko dute eskaera, helbide honetako “Hasi tramitea” botoian:

https://sedeelectronica.unavarra.es/sede/zerbitzu-katalogoa/guztiak/irakasle-ikertzaile-+oposizioa-lehiaketa

Horretaz gainera, zilegi da eskaerak Nafarroako Unibertsitate Publikoaren Erregistro Orokorrean aurkeztea (Arrosadiko campusa, z.g., 31006 Iruñea / Tuterako campusa, Tarazonako etorbidea, z.g., 31500 Tutera), edo Estatuaren Administrazio Orokorreko erregistroetan, autonomi-erkidegoetako administrazioetako eta administrazio lokala osatzen duten erakundeetako erregistroetan, posta-bulegoetan edo Espainiak atzerrian dituen kontsuletxeetan edo ordezkaritza diplomatikoetan.

Eskaera posta-bulego batean aurkeztekotan, gutun-azal irekian eginen da, posta-zerbitzuko langileak data eta zigilua jar ditzan ziurtatu eta Nafarroako Unibertsitate Publikoaren Erregistrora bidali baino lehen.

3.3. Eskaerarekin batera aurkeztu beharreko dokumentuak.

Behar bezala betetako eskaerarekin batera, izangaiak dokumentazio hau aurkeztu beharko du:

a) Izangaiaren Nortasun Agiri Nazionalaren edo izangaiaren nazionalitatea eta nortasuna ziurtatzeko agiriaren fotokopia.

b) Bigarren oinarrian lehiaketa honetan parte hartzeko ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzen duten egiaztagirien fotokopia.

c) Laugarren oinarriak aipatzen duen tasa ordaindu delako egiaztagiria.

3.4. Aurkeztutako dokumentazioa edo Unibertsitatearen eskura dagoena aztertuta, Nafarroako Unibertsitate Publikoak ikusten badu izangairen batek ez daukala eskatzen diren betekizunetakoren bat edo agiriak faltsutu dituela, deialdian parte hartzeak dakartzan eskubide guztiak bertan behera geldituko dira.

3.5. Eskaeran atzematen diren akats materialak edo egitatezko akatsak edonoiz konpontzen ahalko dira, ofizioz edo interesdunak hala eskatuta.

4.–Tasa.

4.1. Hautaketa-prozesua egiteko behar diren zerbitzuak emateagatik ordaindu beharreko tasa 41,60 eurokoa izanen da.

Diru-kopuru hori Nafarroako Rural Kutxako ES16 3008 0001 18 0700190523 zenbakidun kontu-korrontean sartuko da, eta frogagirian izangaiaren izena eta “Unibertsitateko irakaskidegoetan sartzeko lehiaketa” identifikazioa agertuko dira.

4.2. Tasak ordaintzetik salbuetsita egonen dira:

a) % 33ko edo hortik gorako desgaitasun aitortua dutenak.

b) Hautaproben deialdiaren iragarkia argitaratu baino lehenago gutxienez hilabete batez lan-eskatzaile moduan inskribaturik egon direnak, betiere izena emateko epean inolako lan-eskaintza egokiri uko egin ez badiote, eta sustapen, prestakuntza edo birmoldaketa profesionaleko ekintzetan parte hartzeari uko egin ez badiote salbu eta justifikaturiko arrazoiengatik. Halaber, beharrezkoa da lanbide arteko gutxieneko lansaritik goragoko errentarik ez izatea hilabetean.

Honela egiaztatuko da zirkunstantzia hori:

–Enplegu-eskatzaile gisa izena emateari dagokionez, behar den Enplegu Bulegoak emandako ziurtagiriaren bidez egiaztatuko da. Ziurtagiri horretan, eskatzailea zein egunetan inskribatu den adieraziko da, eta berariaz adieraziko da inskripzio-aldian ez duela enplegu-eskaintza egokirik baztertu, eta ez diola uko egin sustapen, prestakuntza edo birmoldaketa profesionaleko ekintzetan parte hartzeari, arrazoi justifikatuak zeudenean izan ezik.

–Hilero lanbide arteko gutxieneko soldata baino errenta handiagorik jasotzen ez bada, interesdunak erantzukizunpeko aitorpena aurkeztu beharko du.

4.3. Salbuespenaren arrazoia egiaztatzen ez bada, eskaerak aurkezteko ezarritako epearen barnean tasa ez ordaintzeak izangaia baztertzea ekarriko du, eta hau konpondu ezin daitekeen baldintza da.

4.4. Tasa ordaintzeak ez du inola ere ordeztuko hautaketa-prozesuan parte hartzeko eskaera garaiz eta forman aurkeztu beharra.

5.–Izangaien onarpena.

5.1.–Eskaerak aurkezteko epea bukatuta, gehienez ere 10 egun balioduneko epean, irakasleen gaietan eskumena duen organoak jendaurrean jarriko du, Unibertsitateko iragarki-ohol elektronikoan (deialdi honi dagokion atalean), deitutako lanpostu bakoitzeko lehiaketan onartu eta baztertu diren izangaien behin-behineko zerrenda, baita baztertzeko arrazoiak ere, halakorik izan bada.

5.2. 3.3 oinarrian aipatzen diren dokumentuak ez aurkezteagatik behin-behinean baztertzea galarazi gabe, ezin zuzendu daitezkeen baztertzeko arrazoiak hauek izanen dira: eskaera epez kanpo aurkeztea, deialdian eskatutako baldintzak ezarritako epean ez betetzea eta tasa epe barruan ez ordaintzea.

5.3. Izangai baztertuek edo zerrendan azaldu ez direnek zilegi dute erreklamazioa egitea eta, akatsen bat badago, haiek zuzentzea, behin-behineko zerrenda argitaratu eta hurrengo 10 egun balioduneko epean.

5.4. Eskaerak osatzeko eta zuzentzeko epea bukaturik, Nafarroako Unibertsitate Publikoko iragarki ohol elektronikoan argitaratuko da (deialdi honi dagokion atalean) lehiaketan onarturiko eta bazterturiko izangaien behin betiko zerrenda.

5.5. Lehiaketako onartuen zerrendan egoteak ez du esan nahi, inolaz ere, Unibertsitateak aitortzen duenik izangaiek deialdiko oinarrietan eskatzen diren baldintza orokorrak edo partikularrak betetzen dituztela. Izendapenerako proposatutako izangaiek ziurtatu eta egiaztatu beharko dituzte horiek, dokumentazio egiaztagarria aurkeztu beharko baitute 11. oinarrian adierazitakoarekin bat.

5.6. Epea bukaturik ez bada eskaerarik aurkeztu, izangai onarturik ez bada edo izangaiek lehiatzeari uko egiten badiote, irakasleen gaietan eskudun den organoak arrazoi horregatik lanpostua hutsik geratzen dela aldarrikatuko du, eta dagokion Sailari jakinaraziko dio.

6.–Sarbide Batzordeak.

6.1. Sarbide Batzordeen osaera oinarri hauen II. eranskinean dator.

6.2. Nafarroako Unibertsitate Publikoko unibertsitateko irakaskidegoetarako sarbide lehiaketetarako arautegiko 12. artikuluarekin bat etorriz, batzordekideen curriculuma Nafarroako Unibertsitate Publikoaren webgunean argitaratuko da, interesdunek ikus dezaten.

6.3. Batzordea jardunean hasi baino lehen eratuko da formalki. Horretarako, batzordeburuak, Batzordeko gainerako kideei aurretik kontsultatu eta gero, ebazpen bat emango du onartuen behin betiko zerrenda argitaratzen denetik gehienez ere hilabete batera, bileraren tokia, eguna eta ordua ezartzeko, eta interesdun guztiei jakinaraziko zaie beranduenez hamabost egun natural lehenago; deitutakoak honako hauek izango dira:

a) Batzordeko kide titular guztiak eta, bidezkoa bada, beharrezkoak diren ordezkoak, Batzordearen eraketa-egintza burutu ahal izateko. Eraketa-egintzaren eguna, ordua eta tokia jakinarazpenean jasoko dira.

b) Lehiaketan parte hartzeko onartuak izan diren izangai guztiak, lehiatzaileen aurkezpen-ekitaldia egiteko. Adierazi egingo zaie zer egun, ordu eta tokitan egingo den. Horri begira, Batzordearen eraketa-egintza egunetik aurkezpen-ekitaldia egiteko ezartzen den egunera arteko epea ez da izango bi egun baliodun baino luzeagoa.

6.4. Eraketa-egintzan finkatu eta jendaurrean jarriko dira lehiatzaileak balioesteko probetako bakoitzean erabiliko diren irizpideak eta zenbakizko balioespen globala, bai eta proba bakoitzaren ataletako bakoitzarenak ere, kontuan hartuta deialdian ezarritako lanpostuen xehetasunak, balioetsi beharreko jardueren barrenean baitaude. Irizpide hauetan ezingo da sartu egiaztagiria dutenei lehiaketan parte hartzea eragozten dien irizpiderik.

6.5. Lehiaketa egin bitartean, Sarbide Batzordeak erabakiko ditu arauak aplikatzean sortzen diren zalantzak, bai eta arau horietan aurreikusi ez diren kasuetan jarraitu beharreko bidea ere. Batzordearen jarduera Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren 2015eko urriaren 1eko 40/2015 Legera egokituko da beti.

6.6. Batzordeak jardun ahal izateko, haren kide guztiek bertan egon behar dute.

7.–Aurkezpen-ekitaldia.

7.1. Aurkezpen-ekitaldian, jendaurrekoa izango baita, batzordeak zehazki finkatuko du lehen probaren edukia, eta proba horren gainean lehiatzaileei eman beharreko jarraibide guztien berri emango du; halaber, zozketaren bidez zehaztuko du lehiatzaileen jarduera-ordena, eta proba noiz, non eta zer ordutan egingo den ezarriko du, kontuan hartuz ezingo dela egin aurkezpen-ekitaldi hau egiten denetik 24 ordu igaro baino lehen. Alabaina, lehiatzaileek idatziz uko egin ahalko diote epe horri. Nolanahi ere, proba hamabost egun naturaleko epean hasiko da, aurkezpen-ekitaldia egiten denetik kontatzen hasita.

Batzordeburuak epe bat eta tokia emango ditu ezagutzera, lehiatzaileek proba hasi baino lehen modua izan dezaten gainerako lehiatzaileek aurkeztutako dokumentazioa aztertzeko.

7.2. Lehiatzaileek ondoko dokumentazioa aurkeztuko diote batzordeburuari:

a) Lanbide, ikasketa, irakaskuntza- eta ikerketa-historia, hiru aletan, eta horri erantsiko zaizkio beren merezimenduen egiaztagiriak eta argitalpenen, garatutako patenteen eta parte hartu duten ikerketa-proiektuen zerrenda.

b) Irakaskuntza proiektua, zein lanpostutarako lehiatzen den izangaia, lanpostu horri dagokion irakasgai edo espezialitate baten programaren berri emango duena, eta ikerketa-proiektua, lanpostu hori esleitzen bazaio garatuko lukeena. Dokumentazio guztia hiru aletan aurkeztuko da.

7.3. Batzordeak, aho batez, adituei txostenak eskatzen ahalko dizkie lehiatzaileek alegatutako merezimenduei buruz. Txosten horiek ez dira lotesleak izango, eta lehiaketaren aktari erantsiko zaizkio.

8.–Probaren garapena.

Sarbide lehiaketak ahozko bi proba izango ditu.

8.1. Lehen proba jendaurrekoa izango da. Batzordeak ezarritako moduari jarraikiz, gehienez ere bi ordu iraungo duen adierazpena egingo du izangaiak batzordearen aurrean, eta, gero, gehienez ere bi ordu iraungo duen eztabaida batzordekideekin, izangaiak alegatutako merezimendu hauei buruz:

a) Irakasle gisa duen ibilbide akademikoa, non unibertsitateko irakaslanak agertuko diren, behar bezala frogatuak, eta irakaslan horiek balioesteko txostena, beharrezkoa bada.

b) Ikerketan duen ibilbide akademikoa, non ikerketa-jarduerak eta argitalpen zientifikoak agertuko diren, dokumentu bidez egiaztatuak.

c) Beste merezimendu batzuk, horien artean unibertsitateko kudeaketa.

d) Irakaskuntza-proiektua.

e) Ikerketa-proiektua.

Atal bakoitza Batzordeak aldez aurretik onetsi eta argitaratu dituen irizpideekin bat zehaztu eta balioetsiko da.

Lehen proba amaitu ondoren, Batzordeko kide bakoitzak batzordeburuari txosten bat emango dio izangai bakoitzaren bana-banako balioespenarekin eta puntuazioarekin, arrazoiak emanez eta ezarritako a, b, c, d eta e irizpideei egokituta.

Proba hori gainditzeko, lehiatzaileen batez besteko puntuazioak probaren balioespen globalaren erdia baino altuagoa izan behar du, eta Batzordeko bi kideren txosten positiboa izan behar dute gutxienez.

Batzordeak berehala jakinaraziko dizkie izangaiei lehen probaren emaitzak. Emaitza horietan probako ataletako bakoitzaren bana-banako balioespena agertuko da, bai eta haren balioespen globala ere.

Halaber, jakinaraziko da bigarren proba non, noiz eta zer ordutan egingo den. Hori guztia gero Nafarroako Unibertsitate Publikoaren iragarki-ohol elektronikoan argitaratzea galarazi gabe (deialdi honi dagokion atalean).

8.2. Bigarren proba jendaurrekoa izango da, eta Batzordeak izangaiaren adierazpen gaitasuna, azaldu dituen gaien edukiaren kalitatea eta garrantzia, eta eztabaidatzeko duen gaitasuna balioetsi beharko ditu.

Gehienez ere ordubete iraungo duen azalpena egingo du izangaiak batzordearen aurrean, eta gehienez ere ordubete iraungo duen eztabaida izango du batzordekideekin gero, izangaiak irakaskuntza proiektuan aurkeztutako programako gai bati buruz (izangaiak berak aukeratua).

Bigarren proba amaitu ondoren, Batzordeko kide bakoitzak batzordeburuari txosten bat emango dio izangai bakoitzaren bana-banako balioespenarekin eta puntuazioarekin, arrazoiak emanez eta ezarritako irizpideei egokituta.

Batzordeak bigarren probaren emaitzak Nafarroako Unibertsitate Publikoaren iragarki-ohol elektronikoan argitaratuko ditu (deialdi honi dagokion atalean).

Proba hori gainditzeko, lehiatzaileen batez besteko puntuazioak probaren balioespen globalaren erdia baino altuagoa izan behar du, eta Batzordeko bi kideren txosten positiboa izan behar dute gutxienez.

8.3. Behin sarbide lehiaketa eginda, izangaien behin betiko emaitzak argitaratuko dira.

9.–Lanpostua betetzeko proposamena.

9.1. Sarbide Batzordeak, zazpi egun balioduneko gehieneko epean proba amaitzen den egunetik kontatzen hasita, izangai guztien zerrenda proposatuko dio errektoreari, arrazoiak emanez eta izaera loteslearekin, izendatzeko lehentasun ordenaren arabera sailkatua. Izangaiak ez dira lehiaketara deitu diren lanpostuak baino gehiago izango. Zilegi izango da, halaber, deitutako lanpostua ez betetzeko Batzordearen proposamenarekin amaitzea prozesua.

9.2. Batzordeak izendapenerako proposatutako izangaien zerrenda ordenatua jendaurrean jarriko da Unibertsitatearen iragarki-ohol elektronikoan (deialdi honi dagokion atalean).

9.3. Izangaientzat zilegi izango da Unibertsitateko Idazkaritza Nagusiari eskatzea Batzordeak beren merezimenduei buruz emandako balioespen arrazoituaren ziurtagiria.

10.–Lanpostua betetzeko proposamenaren aurkako erreklamazioak.

10.1. Izangaiek Sarbide Batzordearen proposamenaren aurka erreklamazioa aurkezten ahalko dute, errektorearen aurrean, gehienez ere hamar egun balioduneko epean.

10.2. Nafarroako Unibertsitate Publikoko unibertsitateko funtzionarioen irakaskidegoetan sartzeko lehiaketei buruzko Arautegiaren 18. artikuluan ezarritako Erreklamazio Batzordeak balioetsiko du erreklamazioa.

10.3. Erreklamazio Batzordeak lehiaketaren prozedurari lotutako alderdiak baino ez ditu balioetsiko, eta izangaien aukera-berdintasuna eta merezimendu eta gaitasun printzipioekiko errespetua une oro bermatzen direla zainduko du. Erreklamazio Batzordeak ezingo du inola ere ordezkatu Sarbide Batzordeak izangaien egokitasunari buruz egindako balorazio sakona.

10.4. Sarbide Batzordearen proposamenaren aurkako erreklamaziorik jasoz gero, eta betiere Erreklamazio Batzordeak nahikoa eskumen duela irizten bazaio, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak ebazpen bat emango du erreklamazioa tramitera onartzeko eta izendapenaren prozesua erreklamazioa behin betiko ebazten den arte eteteko.

Aitzitik, Erreklamazio Batzordeak nahikoa eskumen ez badu, erreklamazioa ez da onartuko.

10.5. Erreklamazioren bat tramitera onartuz gero, Giza Baliabideen Zerbitzuak tramitera onartu diren erreklamazioak helaraziko dizkie izangai guztiei, eta hamar egun balioduneko epea emanen die izangaiek nahi dutena alega dezaten erreklamazioak jaso eta biharamunetik kontatzen hasita. Sarbide Batzordeari ere bidaliko dizkio tramitera onartu diren erreklamazioak, haiei buruzko txostena egin dezan.

10.6. Erreklamazio Batzordeko kideek dokumentazioa aztertu eta erabaki hauetako bat har lezakete, gehienez ere hiru hilabeteko epean erreklamazioa aurkeztu den egunetik kontatzen hasita.

a) Baldin eta uste badu baremoko puntuazioen baturan kalkulu-akats ageriko eta nabarmenen bat egin dela, atzemandako akatsa zuzentzea Sarbide Batzordearen proposamenean. Horrek ondorioak izango ditu Sarbide Batzordearen proposamenean, aldatu egingo baitu izangaien hurrenkera.

b) Baldin eta uste badu prozedura-akatsen bat izan dela eta horrek babesik gabe utzi duela erreklamazioa jarri duen alderdia, hautaketa-prozedura formazko akatsa egin den unera eramatea atzera.

c) Baldin eta uste badu berdintasun, merezimendu edo gaitasun printzipioren bat urratu dela, Erreklamazio Batzordeak ez du berretsiko Sarbide Batzordearen proposamena.

d) Baldin eta uste badu aurreko kasu bat ere ez dela betetzen, Erreklamazio Batzordeak Sarbide Batzordearen proposamena berretsiko du.

10.7. Erreklamazio Batzordeak bere kideen botoen gehiengoz hartuko ditu erabakiak, eta, bozketan berdinketarik badago, erabakigarria izanen da batzordeburuaren botoa. Erabakiak hartzeko, Erreklamazio Batzordeak aukera izanen du Unibertsitatearen Zerbitzu Juridikoaren txosten juridikoa eskatzeko.

10.8. Erreklamazio Batzordeak erreklamazioari buruz hartzen duen erabakia loteslea izanen da errektorearentzat. Errektoreak ebazpen bat emanen du Erreklamazio Batzordearen proposamenarekin bat etorriz, eta zilegi du lanpostua hutsik utzi dela deklaratzea.

Ebazpen horrek administrazio bidea agortuko du, eta haren aurka zilegi da administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztea bi hilabeteko epean Nafarroako Administrazioarekiko Auzien Epaitegian.

Hiru hilabeteko epean ez bada ebazpenik ematen, erreklamazioari ezezkoa eman zaiola ulertuko da.

11.–Dokumentazioaren aurkezpena.

11.1. Proposatutako izangaiek, lanpostua betetzeko proposamena argitaratu eta hogei egun balioduneko epean, 5.5 oinarrian ageri direnez gain, dokumentu hauek aurkeztu beharko dituzte:

a) Izangaiaren Nortasun Agiri Nazionalaren edo haren nazionalitatea eta nortasuna ziurtatzeko agiriaren fotokopia konpultsatua.

b) Mediku-ziurtagiri ofiziala, unibertsitateko irakaslearen lanpostuko eginkizunetan aritzea galarazten dion eritasun nahiz akats fisiko edo psikikorik ez duela adierazten duena.

c) Eginkizun publikoetarako desgaitua edo gabetua ez dagoela eta administrazio publiko baten zerbitzutik ez dela bereizia izan egiaztatzen duen erantzukizunpeko aitorpena. Atzerriko izangaiek egiaztatu beharko dute ez dutela beren Estatuan funtzio publikora sartzea galarazten dien diziplina-zigorrik edo kondena penalik.

d) Bateraezintasunik ez daukala adierazten duen aitorpena, jarduera publikoren bat betetzen edo pentsioren bat jasotzen ari bada.

11.2. Funtzionario publikoak direnek ez dituzte aurreko dokumentuak justifikatu behar, eta funtzionarioak direla eta beren zerbitzu-orrian agertzen diren inguruabarrak egiaztatzen dituen administrazioaren egiaztagiria aurkeztu behar dute.

12.–Izendapena eta kargu-hartzea.

12.1. Nafarroako Unibertsitate Publikoaren errektoreak izendatuko du izangaia irakasle funtzionario, proposaturiko izangaiak aurreko oinarrian ezarritakoa bete eta gero.

12.2. Proposaturiko izangaiak eskatutako dokumentazioa aurkezten ez badu, Unibertsitatearen errektoreak Sarbide Batzordearen proposamenean ezarritako lehentasun-hurrenkeran hurrengo postuan agertzen den lehiatzailea izendatuko du funtzionario, hark aipatutako dokumentazioa aurkeztu ondoren.

12.3. Izendapenak lanpostuaren izena, kidegoa, jakintza-arloa eta saila zehaztuko ditu, bai eta Langileen Lanpostu Zerrendan lanpostuak duen kodea ere. Langileen Erregistro Nagusian izendapenaren berri emango da, Langileen Erregistro zenbakia emateko eta dagokien kidegoan inskripzioa egiteko, eta Unibertsitateen Kontseiluaren Idazkaritza Nagusian ere bai. Izendapena “Estatuko Aldizkari Ofizialean” eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.

12.4. Izendapena “Estatuko Aldizkari Ofizialean” argitaratu eta biharamunetik gehienez ere hogei egun balioduneko epean hartu beharko du lanpostuaren jabetza proposaturiko izangaiak, eta, orduan, dagokion unibertsitateko irakaskidegoko funtzionario bihurtuko da, horrek dakartzan eskubide eta betebeharrekin.

13.–Datu pertsonalen tratamendua.

Nafarroako Unibertsitate Publikoak langileen kudeaketaren arloan antolatutako prozesuetan parte hartzeak interesdunen datuak tratatzea ekarriko du berekin. Datu horien tratamenduaren arduraduna Nafarroako Unibertsitate Publikoa da.

Datuen tratamendua aplikatzekoa zaion araudiari jarraikiz eginen da, hots, Datuak Babesteko 2016/679 EB Erregelamendu Orokorrari eta Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoari jarraikiz. http://www.unavarra.es webgunean argitaratutako Tratamendu Jardueren Erregistroan kontsulta daiteke nola eginen den tratamendu hori, “Giza Baliabideak” atalean.

Tratatuko diren datuak batez ere hautaketa-prozesuetako izangaienak eta NUPeko langileenak izanen dira; hauek hain zuzen ere: izena, deiturak, NANa, datu akademikoak eta profesionalak eta, beharrezkoa denean, bankuko datuak eta Gizarte Segurantzakoak, edo ondoren deskribatzen den xedea betetzeko beharrezkoak direnak.

Datuen tratamendua justifikatzen duen xedea hau da: hautaketa-prozedurak, mugikortasunekoak, egoera administratiboak, ziurtagiriak, edo Giza Baliabideen arloan NUPen eskumenekoak diren beste batzuk tramitatzea.

Xede horrek interes publikoa edo botere publikoa legitimatzen du, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 6.1.e) artikuluak ezartzen duen bezala. Hauek dira oinarri juridikoak, langileei buruzko beste arau batzuen artean: Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onesten duen 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, eta Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzura dauden Langileen Estatutuaren testu bategina onesten duen 251/1993 Legegintzako Foru Dekretua, abuztuaren 30ekoa.

Datuak tratatzeko jarduerei dagokienez, interesdunek eskubidea dute datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, mugatzeko, haiei kontra egiteko eta transferitzeko. Horretarako, mezu bat bidali behar dute delegado.protecciondatos@unavarra.es helbidera, Datu Pertsonalak Babesteko Lege Organikoaren 11. artikulutik 18. artikulura bitartekoei jarraikiz. Desadostasunen bat izanez gero, Datuak Babesteko Espainiar Agentziara jo dezakete, https://www.aepd.es/ domeinuaren bidez.

14.–Errekurtsoen araubidea.

Deialdi honen eta Sarbide Batzordearen jardunen ondoriozko egintza administratibo ororen aurka zilegi da errekurtsoak jartzea, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legean ezarritako kasuetan eta forman, 10. oinarrian ezarritako lanpostua betetzeko proposamenaren aurkako erreklamazioaren aurka izan ezik.

Deialdi honen oinarrien aurka, zilegi da berraztertzeko errekurtsoa jartzea, errektoreari zuzendua, edo, bestela, zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa Nafarroako Administrazioarekiko Auzietako Epaitegietan, hilabeteko epean lehenengo kasuan, eta bi hilabeteko epean bigarrenean, biak ere ebazpena argitaratu eta biharamunetik kontatzen hasita.

Oharra: Genero maskulinoko pertsona edo kargu akademikoei buruzko aipamenak genero gramatikal neutroan egindakotzat hartzen dira, eta, beraz, bai emakumeak bai gizonak aipatzeko aukera hartzen dute barnean.

I. ERANSKINA

Deialdiko xede diren lanpostuak

–Lanpostu zk.: 2016.

• Kidegoa: Unibertsitateko titularra.

• Saila: Ingeniaritza Elektriko eta Elektronikoa eta Komunikazio Ingeniaritza.

• Jakintza-arloa: Ingeniaritza Elektrikoa.

• Irakaskuntza-eskakizuna: Jakintza-arloarena.

• Ikerketa-eskakizuna: Energia elektrikoa eta energia berriztagarriak metatzeko sistemak.

–Lanpostu zk.: 2028.

• Kidegoa: Unibertsitateko titularra.

• Saila: Agronomia, Bioteknologia eta Elikadura.

• Jakintza-arloa: Landare Ekoizpena.

• Irakaskuntza-eskakizuna: Jakintza-arloarena.

• Ikerketa-eskakizuna: Materia organikoen kudeaketa. Konposta.

• Hizkuntza-gaitasuna: Euskara.

–Lanpostu zk.: 2049.

• Kidegoa: Unibertsitateko titularra.

• Saila: Ekonomia.

• Jakintza-arloa: Analisi Ekonomikoaren Hastapenak.

• Irakaskuntza-eskakizuna: Jakintza-arloarena.

• Ikerketa-eskakizuna: Jakintza-arloarena.

–Lanpostu zk.: 2094.

• Kidegoa: Unibertsitateko titularra.

• Saila: Enpresen Kudeaketa.

• Jakintza-arloa: Nekazaritzako Politika, Soziologia eta Ekonomia.

• Irakaskuntza-eskakizuna: Jakintza-arloarena.

• Ikerketa-eskakizuna: Ingurumen-ekonomia.

–Lanpostu zk.: 2095.

• Kidegoa: Unibertsitateko titularra.

• Saila: Ingeniaritza Elektriko eta Elektronikoa eta Komunikazio Ingeniaritza.

• Jakintza-arloa: Teknologia Elektronikoa.

• Irakaskuntza-eskakizuna: Jakintza-arloarena.

• Ikerketa-eskakizuna: Zuntz optikozko sentsoreak eta laserrak.

–Lanpostu zk.: 2109.

• Kidegoa: Unibertsitateko titularra.

• Saila: Zientziak.

• Jakintza-arloa: Kimika Organikoa.

• Irakaskuntza-eskakizuna: Jakintza-arloarena.

• Ikerketa-eskakizuna: Organokatalisia.

• Hizkuntza-gaitasuna: Euskara.

• Beharrezkoa da aldez aurretik I3 ziurtagiria eskuratzeko bikaintasun-programetan parte hartzea.

–Lanpostu zk.: 2133.

• Kidegoa: Unibertsitateko titularra.

• Saila: Zuzenbidea.

• Jakintza-arloa: Zuzenbide Penala.

• Irakaskuntza-eskakizuna: Jakintza-arloarena.

• Ikerketa-eskakizuna: Jakintza-arloarena.

–Lanpostu zk.: 2186.

• Kidegoa: Unibertsitateko titularra.

• Saila: Agronomia, Bioteknologia eta Elikadura.

• Jakintza-arloa: Animalia Ekoizpena.

• Irakaskuntza-eskakizuna: Jakintza-arloarena.

• Ikerketa-eskakizuna: Animalia-ekoizpena. Haragiaren kalitatea.

• Hizkuntza-gaitasuna: Euskara.

–Lanpostu zk.: 2200.

• Kidegoa: Unibertsitateko titularra.

• Saila: Agronomia, Bioteknologia eta Elikadura.

• Jakintza-arloa: Landare Ekoizpena.

• Irakaskuntza-eskakizuna: Jakintza-arloarena.

• Ikerketa-eskakizuna: Laboreen babesa: izurriteen kontrol biologikoa.

–Lanpostu zk.: 2246.

• Kidegoa: Unibertsitateko titularra.

• Saila: Ingeniaritza.

• Jakintza-arloa: Nekazaritza eta Baso Ingeniaritza.

• Irakaskuntza-eskakizuna: Jakintza-arloarena.

• Ikerketa-eskakizuna: Nekazaritzako hidrologia, lurraren higadura.

–Lanpostu zk.: 2249.

• Kidegoa: Unibertsitateko titularra.

• Saila: Ingeniaritza.

• Jakintza-arloa: Ingeniaritza Proiektuak.

• Irakaskuntza-eskakizuna: Jakintza-arloarena.

• Ikerketa-eskakizuna: Proiektuen kudeaketa: hiriko azpiegiturak eta ondarea.

–Lanpostu zk.: 2325.

• Kidegoa: Unibertsitateko titularra.

• Saila: Ingeniaritza Elektriko eta Elektronikoa eta Komunikazio Ingeniaritza.

• Jakintza-arloa: Teknologia Elektronikoa.

• Irakaskuntza-eskakizuna: Jakintza-arloarena.

• Ikerketa-eskakizuna: Zuntz optikozko sentsore eta biosentsoreak.

–Lanpostu zk.: 2327.

• Kidegoa: Unibertsitateko titularra.

• Saila: Ingeniaritza Elektriko eta Elektronikoa eta Komunikazio Ingeniaritza.

• Jakintza-arloa: Seinalearen Teoria eta Komunikazioak.

• Irakaskuntza-eskakizuna: Jakintza-arloarena.

• Ikerketa-eskakizuna: Elektromiografia intramuskularreko prozesatua.

–Lanpostu zk.: 2328.

• Kidegoa: Unibertsitateko titularra.

• Saila: Ingeniaritza Elektriko eta Elektronikoa eta Komunikazio Ingeniaritza.

• Jakintza-arloa: Seinalearen Teoria eta Komunikazioak.

• Irakaskuntza-eskakizuna: Jakintza-arloarena.

• Ikerketa-eskakizuna: Gizakiaren eta ordenagailuaren arteko elkarrekintzarako ikusmen artifiziala.

• Hizkuntza-gaitasuna: Euskara.

–Lanpostu zk.: 2329.

• Kidegoa: Unibertsitateko titularra.

• Saila: Ingeniaritza Elektriko eta Elektronikoa eta Komunikazio Ingeniaritza.

• Jakintza-arloa: Seinalearen Teoria eta Komunikazioak.

• Irakaskuntza-eskakizuna: Jakintza-arloarena.

• Ikerketa-eskakizuna: Zirkuitu integratu analogikoen diseinua.

–Lanpostu zk.: 2333.

• Kidegoa: Unibertsitateko titularra.

• Saila: Ingeniaritza Elektriko eta Elektronikoa eta Komunikazio Ingeniaritza.

• Jakintza-arloa: Seinalearen Teoria eta Komunikazioak.

• Irakaskuntza-eskakizuna: Jakintza-arloarena.

• Ikerketa-eskakizuna: Seinale ez-geldikorren analisia eta modelaketa.

–Lanpostu zk.: 2376.

• Kidegoa: Unibertsitateko titularra.

• Saila: Ingeniaritza Elektriko eta Elektronikoa eta Komunikazio Ingeniaritza.

• Jakintza-arloa: Teknologia Elektronikoa.

• Irakaskuntza-eskakizuna: Jakintza-arloarena.

• Ikerketa-eskakizuna: Potentziaren elektronika eta energia berriztagarriak.

–Lanpostu zk.: 2405.

• Kidegoa: Unibertsitateko titularra.

• Saila: Estatistika, Informatika eta Matematika.

• Jakintza-arloa: Lengoaia eta Sistema Informatikoak.

• Irakaskuntza-eskakizuna: Jakintza-arloarena.

• Ikerketa-eskakizuna: Sistema banatuak eta interaktiboak.

–Lanpostu zk.: 2482.

• Kidegoa: Unibertsitateko titularra.

• Saila: Enpresen Kudeaketa.

• Jakintza-arloa: Merkaturatzea eta Merkatuen Ikerketa.

• Irakaskuntza-eskakizuna: Jakintza-arloarena.

• Ikerketa-eskakizuna: Nazioarteko marketina.

–Lanpostu zk.: 2853.

• Kidegoa: Unibertsitateko titularra.

• Saila: Ingeniaritza Elektriko eta Elektronikoa eta Komunikazio Ingeniaritza.

• Jakintza-arloa: Teknologia Elektronikoa.

• Irakaskuntza-eskakizuna: Jakintza-arloarena.

• Ikerketa-eskakizuna: Sentsoreak eta uhin-gidariak zuntz optikoan.

–Lanpostu zk.: 3015.

• Kidegoa: Unibertsitateko titularra.

• Saila: Ingeniaritza Elektriko eta Elektronikoa eta Komunikazio Ingeniaritza.

• Jakintza-arloa: Teknologia Elektronikoa.

• Irakaskuntza-eskakizuna: Jakintza-arloarena.

• Ikerketa-eskakizuna: Teknika optikoez baliatzen diren mikrouhin-gailuen diseinua.

–Lanpostu zk.: 3017.

• Kidegoa: Unibertsitateko titularra.

• Saila: Estatistika, Informatika eta Matematika.

• Jakintza-arloa: Konputazioren Zientzia eta Adimen Artifiziala.

• Irakaskuntza-eskakizuna: Jakintza-arloarena.

• Ikerketa-eskakizuna: Sailkatzaileen agregazioa ikaskuntza automatikoan.

–Lanpostu zk.: 3711.

• Kidegoa: Unibertsitateko titularra.

• Saila: Estatistika, Informatika eta Matematika.

• Jakintza-arloa: Lengoaia eta Sistema Informatikoak.

• Irakaskuntza-eskakizuna: Jakintza-arloarena.

• Ikerketa-eskakizuna: Sistema banatuak eta interaktiboak.

–Lanpostu zk.: 4088.

• Kidegoa: Unibertsitateko titularra.

• Saila: Ingeniaritza.

• Jakintza-arloa: Makinak eta Motor Termikoak.

• Irakaskuntza-eskakizuna: Jakintza-arloarena.

• Ikerketa-eskakizuna: Hozketa eta sorkuntza termoelektrikoa.

–Lanpostu zk.: 4372.

• Kidegoa: Unibertsitateko titularra.

• Saila: Giza eta Hezkuntza Zientziak.

• Jakintza-arloa: Didaktika eta Eskola Antolamendua.

• Irakaskuntza-eskakizuna: Jakintza-arloarena.

• Ikerketa-eskakizuna: Dibertsitatea eta hezkuntza inklusiboa.

• Hizkuntza-gaitasuna: Euskara.

–Lanpostu zk.: 4864.

• Kidegoa: Unibertsitateko titularra.

• Saila: Ingeniaritza.

• Jakintza-arloa: Ingeniaritza Mekanikotik.

• Irakaskuntza-eskakizuna: Jakintza-arloarena.

• Ikerketa-eskakizuna: Segurtasun-sistema mekanikoak ibilgailuetan.

• Tuterako campusa.

–Lanpostu zk.: 5148.

• Kidegoa: Unibertsitateko titularra.

• Saila: Ekonomia.

• Jakintza-arloa: Analisi Ekonomikoaren Hastapenak.

• Irakaskuntza-eskakizuna: Jakintza-arloarena.

• Ikerketa-eskakizuna: Jakintza-arloarena.

–Lanpostu zk.: 5157.

• Kidegoa: Unibertsitateko titularra.

• Saila: Ingeniaritza Elektriko eta Elektronikoa eta Komunikazio Ingeniaritza.

• Jakintza-arloa: Seinalearen Teoria eta Komunikazioak.

• Irakaskuntza-eskakizuna: Jakintza-arloarena.

• Ikerketa-eskakizuna: Metamaterialak.

• Beharrezkoa da Ramón y Cajal programa amaitua edukitzea eta I3 ziurtagiriaren jabe izatea.

–Lanpostu zk.: 5158.

• Kidegoa: Unibertsitateko titularra.

• Saila: Ingeniaritza Elektriko eta Elektronikoa eta Komunikazio Ingeniaritza.

• Jakintza-arloa: Teknologia Elektronikoa.

• Irakaskuntza-eskakizuna: Jakintza-arloarena.

• Ikerketa-eskakizuna: Zuntz optikozko sentsoreak eta material nanoegituratuak.

–Lanpostu zk.: 5447.

• Kidegoa: Unibertsitateko titularra.

• Saila: Zientziak.

• Jakintza-arloa: Landare Fisiologia.

• Irakaskuntza-eskakizuna: Jakintza-arloarena.

• Ikerketa-eskakizuna: Belar txarren ikaskuntza.

• Hizkuntza-gaitasuna: Euskara.

–Lanpostu zk.: 5448.

• Kidegoa: Unibertsitateko titularra.

• Saila: Zientziak.

• Jakintza-arloa: Ekologia.

• Irakaskuntza-eskakizuna: Jakintza-arloarena.

• Ikerketa-eskakizuna: baso ekologia.

–Lanpostu zk.: 5449.

• Kidegoa: Unibertsitateko titularra.

• Saila: Estatistika, Informatika eta Matematika.

• Jakintza-arloa: Lengoaia eta Sistema Informatikoak.

• Irakaskuntza-eskakizuna: Jakintza-arloarena.

• Ikerketa-eskakizuna: Sistema banatuak eta interaktiboak.

–Lanpostu zk.: 5450.

• Kidegoa: Unibertsitateko titularra.

• Saila: Estatistika, Informatika eta Matematika.

• Jakintza-arloa: Matematika Aplikatua.

• Irakaskuntza-eskakizuna: Jakintza-arloarena.

• Ikerketa-eskakizuna: Problema diferentzialetarako zenbakizko metodoak.

–Lanpostu zk.: 5451.

• Kidegoa: Unibertsitateko titularra.

• Saila: Enpresen Kudeaketa.

• Jakintza-arloa: Nekazaritzako Politika, Soziologia eta Ekonomia.

• Irakaskuntza-eskakizuna: Jakintza-arloarena.

• Ikerketa-eskakizuna: Nekazaritzako elikagaien marketina.

–Lanpostu zk.: 5452.

• Kidegoa: Unibertsitateko titularra.

• Saila: Ingeniaritza Elektriko eta Elektronikoa eta Komunikazio Ingeniaritza.

• Jakintza-arloa: Teknologia Elektronikoa.

• Irakaskuntza-eskakizuna: Jakintza-arloarena.

• Ikerketa-eskakizuna: Zuntz optikozko sentsoreak.

• Hizkuntza-gaitasuna: Euskara.

II. ERANSKINA

Sarbide Batzordeen Osaera

–Lanpostu zk.: 2016:

Batzordeburua

Titularra

Pablo Sanchis Gúrpide

UK

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

1. batzordekidea

Titularra

Belén García de Burgos

UT

Madrilgo Carlos III Unibertsitatea

2. batzordekidea

Titularra

Miguel García Gracia

UT

Zaragozako Unibertsitatea

Batzordeburua

1. ordezkoa

Luis Marroyo Palomo

UK

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

1. batzordekidea

1. ordezkoa

Cristina Fernández Herrero

UT

Madrilgo Carlos III Unibertsitatea

2. batzordekidea

1. ordezkoa

Joan Montaña Puig

UK

Kataluniako Unibertsitate Politeknikoa

Batzordeburua

2. ordezkoa

Ignacio R. Matías Maestro

UK

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

1. batzordekidea

2. ordezkoa

Estefanía Caamaño Martín

UT

Madrilgo Unibertsitate Politeknikoa

2. batzordekidea

2. ordezkoa

Luis Martínez Salamero

UK

Rovira i Virgili Unibertsitatea

–Lanpostu zk.: 2028:

Batzordeburua

Titularra

Miguel Urrestarazu Gavilán

UK

Almeríako Unibertsitatea

1. batzordekidea

Titularra

Carmen Lucía Ramírez Nasto

UK

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

Titularra

Ramón Juan Reiñe Viñales

UT

Zaragozako Unibertsitatea

Batzordeburua

1. ordezkoa

Francisco Camacho Ferré

UK

Almeríako Unibertsitatea

1. batzordekidea

1. ordezkoa

Rosa María Canals Tresserras doktorea

UT

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

1. ordezkoa

M. Elvira López Mosquera

UT

Santiago de Compostelako Unibertsitatea

Batzordeburua

2. ordezkoa

Juan Antonio Fernández Hernández

UK

Cartagenako Unibertsitate Politeknikoa

1. batzordekidea

2. ordezkoa

Delia Muñoz Labiano

UT

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

2. ordezkoa

Francisca Hernández García

UK

Miguel Hernández Unibertsitatea

–Lanpostu zk.: 2049:

Batzordeburua

Titularra

María Llop Llop

UK

Rovira i Virgili Unibertsitatea

1. batzordekidea

Titularra

Jesús David Pérez Castrillo

UK

Bartzelonako Unibertsitate Autonomoa

2. batzordekidea

Titularra

M. Ángeles Cadarso Vecina

UT

Gaztela-Mantxako Unibertsitatea

Batzordeburua

1. ordezkoa

M. Socorro Puy Segura

UK

Málagako Unibertsitatea

1. batzordekidea

1. ordezkoa

Álvaro Hidalgo Vega

UT

Gaztela-Mantxako Unibertsitatea

2. batzordekidea

1. ordezkoa

Juan Francisco Canal Domínguez

UT

Oviedoko Unibertsitatea

Batzordeburua

2. ordezkoa

M. Amparo Urbano Salvador

UK

Valentziako Unibertsitatea

1. batzordekidea

2. ordezkoa

Gerardo Sabater Grande

UT

Jaume I Unibertsitatea

2. batzordekidea

2. ordezkoa

Miguel Ángel Durán Muñoz

UT

Málagako Unibertsitatea

–Lanpostu zk.: 2094:

Batzordeburua

Titularra

Dionisio Ortiz Miranda

UK

Valentziako Unibertsitate Politeknikoa

1. batzordekidea

Titularra

Ana Aldanondo Ochoa

UT

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

Titularra

Federico Martínez-Carrasco Pleite

UT

Murtziako Unibertsitatea

Batzordeburua

1. ordezkoa

Narciso Arcas Lario

UK

Cartagenako Unibertsitate Politeknikoa

1. batzordekidea

1. ordezkoa

Katrin Simón Elorz andrea

UT

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

1. ordezkoa

Miren Ikerne del Valle Erkiaga

UT

Euskal Herriko Unibertsitatea

Batzordeburua

2. ordezkoa

Salvador del Saz Salazar

UK

Valentziako Unibertsitatea

1. batzordekidea

2. ordezkoa

Belén Iráizoz Apezteguía

UT

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

2. ordezkoa

M. del Mar Delgado Serrano

UK

Kordobako Unibertsitatea

–Lanpostu zk.: 2095:

Batzordeburua

Titularra

José Luis Sánchez de Rojas Aldave

UK

Gaztela-Mantxako Unibertsitatea

1. batzordekidea

Titularra

Ignacio R. Matías Maestro

UK

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

Titularra

M. José Madero Ayora

UT

Sevillako Unibertsitatea

Batzordeburua

1. ordezkoa

Eduard Llobet Valero

UK

Rovira i Virgili Unibertsitatea

1. batzordekidea

1. ordezkoa

Joaquín Sevilla Moroder.

UK

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

1. ordezkoa

M. Ángeles Quintera Incela

UT

Kantabriako Unibertsitatea

Batzordeburua

2. ordezkoa

José Manuel Sánchez Pena

UK

Madrilgo Carlos III Unibertsitatea

1. batzordekidea

2. ordezkoa

David Benito Pertusa

UK

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

2. ordezkoa

Belén T. Calvo López

UT

Zaragozako Unibertsitatea

–Lanpostu zk.: 2109:

Batzordeburua

Titularra

Juan Miguel Oyarbide Garmendia

UK

Euskal Herriko Unibertsitatea

1. batzordekidea

Titularra

Jesús M. García Castillo

UK

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

Titularra

Ana Jesús Arrieta Ayestarán

UT

Euskal Herriko Unibertsitatea

Batzordeburua

1. ordezkoa

Jesús M. Aizpurua Iparraguirre

UK

Euskal Herriko Unibertsitatea

1. batzordekidea

1. ordezkoa

José Manuel Odriozola Ibarguren

UT

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

1. ordezkoa

Ana M. Ochoa de Retana Mendibil

UT

Euskal Herriko Unibertsitatea

Batzordeburua

2. ordezkoa

Claudio Palomo Nicolau

UK

Euskal Herriko Unibertsitatea

1. batzordekidea

2. ordezkoa

Víctor Martínez Merino doktorea

UT

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

2. ordezkoa

M. Luisa Carrillo Fernández

UK

Euskal Herriko Unibertsitatea

–Lanpostu zk.: 2133:

Batzordeburua

Titularra

Miguel Díaz y García Conlledo

UK

Leongo Unibertsitatea

1. batzordekidea

Titularra

M. Anunciación Trapero Barreales

UK

Leongo Unibertsitatea

2. batzordekidea

Titularra

M. Ángeles Rueda Martín

UK

Zaragozako Unibertsitatea

Batzordeburua

1. ordezkoa

José Luis González Cussac

UK

Valentziako Unibertsitatea

1. batzordekidea

1. ordezkoa

Mirentxu Corcoy Bidasolo

UK

Bartzelonako Unibertsitatea

2. batzordekidea

1. ordezkoa

M. Luisa Cuerda Arnau

UK

Jaume I Unibertsitatea

Batzordeburua

2. ordezkoa

Rafael Rebollo Vargas

UK

Bartzelonako Unibertsitate Autonomoa

1. batzordekidea

2. ordezkoa

Carmen Alastuey Dobón

UT

Zaragozako Unibertsitatea

2. batzordekidea

2. ordezkoa

Antonia Monge Fernández

UT

Sevillako Unibertsitatea

–Lanpostu zk.: 2186:

Batzordeburua

Titularra

M. Pilar Molina Pons

UK

Valentziako Unibertsitate Politeknikoa

1. batzordekidea

Titularra

José Antonio Mendizábal Aizpuru

UK

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

Titularra

Elena Albanell Trullas

UK

Bartzelonako Unibertsitate Autonomoa

Batzordeburua

1. ordezkoa

M. Mercedes Valera Córdoba

UK

Sevillako Unibertsitatea

1. batzordekidea

1. ordezkoa

Leopoldo Alfonso Ruiz

UT

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

1. ordezkoa

M. Ángeles Latorre Górriz

UT

Zaragozako Unibertsitatea

Batzordeburua

2. ordezkoa

Pilar Santolaria Blasco

UK

Zaragozako Unibertsitatea

1. batzordekidea

2. ordezkoa

Daniel Villalba Mata

UT

Lleidako Unibertsitatea

2. batzordekidea

2. ordezkoa

Evangelina Rodero Serrano

UT

Kordobako Unibertsitatea

–Lanpostu zk.: 2200:

Batzordeburua

Titularra

Pablo Bielza Lino

UK

Cartagenako Unibertsitate Politeknikoa

1. batzordekidea

Titularra

Elisa Viñuela Sandoval

UK

Madrilgo Unibertsitate Politeknikoa

2. batzordekidea

Titularra

Pilar Medina Vélez

UT

Madrilgo Unibertsitate Politeknikoa

Batzordeburua

1. ordezkoa

Jesús Villar Hernández

UK

Lleidako Unibertsitatea

1. batzordekidea

1. ordezkoa

Rosa María Canals Tresserras doktorea

UT

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

1. ordezkoa

Enrique Vargas Osuna

UT

Kordobako Unibertsitatea

Batzordeburua

2. ordezkoa

Xavier Pons Doménech

UK

Lleidako Unibertsitatea

1. batzordekidea

2. ordezkoa

Antonia Soto Sánchez

UT

Valentziako Unibertsitate Politeknikoa

2. batzordekidea

2. ordezkoa

Ángeles Adán del Río

UT

Madrilgo Unibertsitate Politeknikoa

–Lanpostu zk.: 2246:

Batzordeburua

Titularra

Pilar Barreiro Elorza

UK

Madrilgo Unibertsitate Politeknikoa

1. batzordekidea

Titularra

María Glez. de Audicana Amenábar

UT

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

Titularra

Tomás S. Cuesta García

UT

Santiago de Compostelako Unibertsitatea

Batzordeburua

1. ordezkoa

Antonio Torregrosa Mira

UK

Valentziako Unibertsitatea

1. batzordekidea

1. ordezkoa

M. Ángeles de Blas Corral

UT

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

1. ordezkoa

M. Coral Ortiz Sánchez

UT

Valentziako Unibertsitate Politeknikoa

Batzordeburua

2. ordezkoa

Bernardo Martín Górriz

UK

Cartagenako Unibertsitate Politeknikoa

1. batzordekidea

2. ordezkoa

M. Carmen Jarén Ceballos

UK

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

2. ordezkoa

Manuel Pérez Ruiz

UT

Sevillako Unibertsitatea

–Lanpostu zk.: 2249:

Batzordeburua

Titularra

Adolfo Cazorla Montero

UK

Madrilgo Unibertsitate Politeknikoa

1. batzordekidea

Titularra

Amanda P. García Marín

UT

Kordobako Unibertsitatea

2. batzordekidea

Titularra

Carlos Labarta Aizpún

UT

Zaragozako Unibertsitatea

Batzordeburua

1. ordezkoa

Ignacio de los Ríos Carmenado

UK

Madrilgo Unibertsitate Politeknikoa

1. batzordekidea

1. ordezkoa

M. Dolores Redel Macías

UT

Kordobako Unibertsitatea

2. batzordekidea

1. ordezkoa

M. Jesús Casati Calzada

UT

Madrilgo Unibertsitate Politeknikoa

Batzordeburua

2. ordezkoa

Joaquín B. Ordieres Mere

UK

Madrilgo Unibertsitate Politeknikoa

1. batzordekidea

2. ordezkoa

Encarnación Victoria Taguas Ruiz

UT

Kordobako Unibertsitatea

2. batzordekidea

2. ordezkoa

Rubén Rebollar Rubio

UT

Zaragozako Unibertsitatea

–Lanpostu zk.: 2325:

Batzordeburua

Titularra

Rafael Pérez Jiménez

UK

Kanaria Handiko Las Palmaseko Unibertsitatea

1. batzordekidea

Titularra

Ignacio R. Matías Maestro

UK

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

Titularra

Carmen Peláez Moreno

UT

Madrilgo Carlos III Unibertsitatea

Batzordeburua

1. ordezkoa

Eduard Llobet Valero

UK

Rovira i Virgili Unibertsitatea

1. batzordekidea

1. ordezkoa

Francisco J. Arregui San Martín

UK

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

1. ordezkoa

Ángela M. Coves Soler

UT

Miguel Hernández Unibertsitatea

Batzordeburua

2. ordezkoa

Adolfo Cobo García

UK

Kantabriako Unibertsitatea

1. batzordekidea

2. ordezkoa

Manuel López-Amo Sainz jauna.

UK

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

2. ordezkoa

Sira Elena Palazuelos Cagigas

UT

Alcalá de Henareseko Unibertsitatea

–Lanpostu zk.: 2327:

Batzordeburua

Titularra

Jesús Cid Sueiro

UK

Madrilgo Carlos III Unibertsitatea

1. batzordekidea

Titularra

Sonia Porta Cuéllar

UT

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

Titularra

Valeriana Naranjo Ornedo

UK

Valentziako Unibertsitate Politeknikoa

Batzordeburua

1. ordezkoa

Miguel Ángel Rodríguez Hernández

UK

Valentziako Unibertsitate Politeknikoa

1. batzordekidea

1. ordezkoa

María José Erro Betrán

UT

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

1. ordezkoa

Silvia Jiménez Fernández

UT

Alcalá de Henareseko Unibertsitatea

Batzordeburua

2. ordezkoa

Fernando Díaz de María

UK

Madrilgo Carlos III Unibertsitatea

1. batzordekidea

2. ordezkoa

Carmen Peláez Moreno

UT

Madrilgo Carlos III Unibertsitatea

2. batzordekidea

2. ordezkoa

Don José Antonio Pérez Carrasco

UT

Sevillako Unibertsitatea

–Lanpostu zk.: 2328:

Batzordeburua

Titularra

Doña Begoña Acha Piñeiro

UK

Sevillako Unibertsitatea

1. batzordekidea

Titularra

Sonia Porta Cuéllar

UT

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

Titularra

Alberto Albiol Colomer

UT

Valentziako Unibertsitate Politeknikoa

Batzordeburua

1. ordezkoa

Carmen Serrano Gotarredona

UK

Sevillako Unibertsitatea

1. batzordekidea

1. ordezkoa

Antonio Jesús López Martín

UK

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

1. ordezkoa

Jorge Igual García

UT

Valentziako Unibertsitate Politeknikoa

Batzordeburua

2. ordezkoa

Montserrat Pardas Feliú

UK

Kataluniako Unibertsitate Politeknikoa

1. batzordekidea

2. ordezkoa

José María Lopetegui Beregaña

UT

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

2. ordezkoa

José Manuel Mossi García

UT

Valentziako Unibertsitate Politeknikoa

–Lanpostu zk.: 2329:

Batzordeburua

Titularra

Marisa López Vallejo

UK

Madrilgo Unibertsitate Politeknikoa

1. batzordekidea

Titularra

Antonio Jesús López Martín

UK

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

Titularra

Abilio Cándido Reig Escrivá

UT

Valentziako Unibertsitatea

Batzordeburua

1. ordezkoa

Inmaculada Plaza García

UK

Zaragozako Unibertsitatea

1. batzordekidea

1. ordezkoa

Alfonso Carlosena García

UK

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

1. ordezkoa

Eduard Alarcon Cot

UK

Kataluniako Unibertsitate Politeknikoa

Batzordeburua

2. ordezkoa

Raquel Pérez-Aloe Valverde

UK

Extremadurako Unibertsitatea

1. batzordekidea

2. ordezkoa

Ignacio R. Matías Maestro

UK

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

2. ordezkoa

Antonio J. Torralba Silgado

UK

Sevillako Unibertsitatea

–Lanpostu zk.: 2333:

Batzordeburua

Titularra

M. Ángeles Losada Vinue

UK

Zaragozako Unibertsitatea

1. batzordekidea

Titularra

Alfonso Carlosena García

UK

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

Titularra

Antonio Artés Rodríguez

UK

Madrilgo Carlos III Unibertsitatea

Batzordeburua

1. ordezkoa

Inmaculada Hernáez Rioja

UK

Euskal Herriko Unibertsitatea

1. batzordekidea

1. ordezkoa

Antonio Jesús López Martín

UK

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

1. ordezkoa

Ignacio Garcés Gregorio

UK

Zaragozako Unibertsitatea

Batzordeburua

2. ordezkoa

Inmaculada Plaza García

UK

Zaragozako Unibertsitatea

1. batzordekidea

2. ordezkoa

Rafael Cabeza Laguna

UK

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

2. ordezkoa

Alejandro Díaz Morcillo

UK

Cartagenako Unibertsitate Politeknikoa

–Lanpostu zk.: 2376:

Batzordeburua

Titularra

Concepción Aldea Chagoyen

UK

Zaragozako Unibertsitatea

1. batzordekidea

Titularra

Ignacio R. Matías Maestro

UK

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

Titularra

Miguel García Gracia

UT

Zaragozako Unibertsitatea

Batzordeburua

1. ordezkoa

Beatriz Romero Herrero

UK

Rey Juan Carlos I Unibertsitatea

1. batzordekidea

1. ordezkoa

Luis Marroyo Palomo

UK

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

1. ordezkoa

Francisco Javier Sebastián Zúñiga

UK

Oviedoko Unibertsitatea

Batzordeburua

2. ordezkoa

Marisa López Vallejo

UK

Madrilgo Unibertsitate Politeknikoa

1. batzordekidea

2. ordezkoa

Jesús M. Corres Sanz

UT

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

2. ordezkoa

Luis Martínez Salamero

UK

Rovira i Virgili Unibertsitatea

–Lanpostu zk.: 2405:

Batzordeburua

Titularra

M. del Mar Gallardo Melgarejo

UK

Málagako Unibertsitatea

1. batzordekidea

Titularra

José Ramón Glez. de Mendívil Moreno

UK

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

Titularra

Sandra Silvia Baldassarri

UT

Zaragozako Unibertsitatea

Batzordeburua

1. ordezkoa

Ana M. Moreno Sánchez Capuchino

UK

Madrilgo Unibertsitate Politeknikoa

1. batzordekidea

1. ordezkoa

Jesús Villadangos Alonso

UT

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

1. ordezkoa

Eva Cerezo Bagdassarian

UT

Zaragozako Unibertsitatea

Batzordeburua

2. ordezkoa

Marta Patiño Martínez

UK

Madrilgo Unibertsitate Politeknikoa

1. batzordekidea

2. ordezkoa

Eduardo Magaña Lizarrondo

UT

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

2. ordezkoa

Vicente Cholvi Juan

UK

Jaume I Unibertsitatea

–Lanpostu zk.: 2482:

Batzordeburua

Titularra

Ana Isabel Rodríguez Escudero

UK

Valladolideko Unibertsitatea

1. batzordekidea

Titularra

José Javier Cebollada Calvo

UK

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

Titularra

Andreu Blesa Pérez

UT

Jaume I Unibertsitatea

Batzordeburua

1. ordezkoa

M. Carmen Camarero Izquierdo

UK

Valladolideko Unibertsitatea

1. batzordekidea

1. ordezkoa

Alberto Bayo Moriones

UK

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

1. ordezkoa

José Carlos Casillas Bueno

UK

Sevillako Unibertsitatea

Batzordeburua

2. ordezkoa

M. Jesús Nieto Sánchez

UK

Madrilgo Carlos III Unibertsitatea

1. batzordekidea

2. ordezkoa

Martin Larraza Quintana

UK

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

2. ordezkoa

Rubén Fernández Ortiz

UT

Errioxako Unibertsitatea

–Lanpostu zk.: 2853:

Batzordeburua

Titularra

Jaume A. Segura Fuster

UK

Balear Uharteetako Unibertsitatea

1. batzordekidea

Titularra

Ignacio R. Matías Maestro

UK

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

Titularra

Carmen Peláez Moreno

UT

Madrilgo Carlos III Unibertsitatea

Batzordeburua

1. ordezkoa

Adolfo Cobo García

UK

Kantabriako Unibertsitatea

1. batzordekidea

1. ordezkoa

Jesús M. Corres Sanz

UT

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

1. ordezkoa

M. Jesús Martín Martínez

UK

Salamancako Unibertsitatea

Batzordeburua

2. ordezkoa

Íñigo Molina Fernández

UK

Málagako Unibertsitatea

1. batzordekidea

2. ordezkoa

Manuel López-Amo Sainz jauna.

UK

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

2. ordezkoa

Sira Elena Palazuelos Cagigas

UT

Alcalá de Henareseko Unibertsitatea

–Lanpostu zk.: 3015:

Batzordeburua

Titularra

Almudena Suárez Rodríguez

UK

Kantabriako Unibertsitatea

1. batzordekidea

Titularra

David Benito Pertusa

UK

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

Titularra

Juan M. Collantes Metola

UK

Euskal Herriko Unibertsitatea

Batzordeburua

1. ordezkoa

Eva Rajo Iglesias

UK

Madrilgo Carlos III Unibertsitatea

1. batzordekidea

1. ordezkoa

María José Erro Betrán

UT

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

1. ordezkoa

Miguel Ángel Sánchez Soriano

UT

Alacanteko Unibertsitatea

Batzordeburua

2. ordezkoa

Teresa M. Martín Guerrero

UK

Málagako Unibertsitatea

1. batzordekidea

2. ordezkoa

Manuel López-Amo Sainz jauna.

UK

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

2. ordezkoa

Jorge Daniel Martínez Pérez

UT

Valentziako Unibertsitate Politeknikoa

–Lanpostu zk.: 3017:

Batzordeburua

Titularra

Susana Irene Díaz Rodríguez

UK

Oviedoko Unibertsitatea

1. batzordekidea

Titularra

Humberto N. Bustince Sola

UK

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

Titularra

Luis Magdalena Mayos

UK

Madrilgo Unibertsitate Politeknikoa

Batzordeburua

1. ordezkoa

M. Amparo Alonso Betanzos

UK

Coruñako Unibertsitatea

1. batzordekidea

1. ordezkoa

Fco. Javier Fernández Fernández

UT

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

1. ordezkoa

Enrique Herrera Viedma

UK

Granadako Unibertsitatea

Batzordeburua

2. ordezkoa

M. José del Jesús Díaz

UK

Jaéngo Unibertsitatea

1. batzordekidea

2. ordezkoa

Miguel Pagola Barrio

UT

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

2. ordezkoa

Sebastián Emilio Ventura Soto

UK

Kordobako Unibertsitatea

–Lanpostu zk.: 3711:

Batzordeburua

Titularra

M. del Mar Gallardo Melgarejo

UK

Málagako Unibertsitatea

1. batzordekidea

Titularra

José Ramón Glez. de Mendívil Moreno

UK

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

Titularra

Sandra Silvia Baldassarri

UT

Zaragozako Unibertsitatea

Batzordeburua

1. ordezkoa

Ana M. Moreno Sánchez Capuchino

UK

Madrilgo Unibertsitate Politeknikoa

1. batzordekidea

1. ordezkoa

Jesús Villadangos Alonso

UT

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

1. ordezkoa

Eva Cerezo Bagdassarian

UT

Zaragozako Unibertsitatea

Batzordeburua

2. ordezkoa

Marta Patiño Martínez

UK

Madrilgo Unibertsitate Politeknikoa

1. batzordekidea

2. ordezkoa

Eduardo Magaña Lizarrondo

UT

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

2. ordezkoa

Vicente Cholvi Juan

UK

Jaume I Unibertsitatea

–Lanpostu zk.: 4088:

Batzordeburua

Titularra

M. Carmen Martín González

UK

Valladolideko Unibertsitatea

1. batzordekidea

Titularra

David Astrain Ulibarrena jauna

UK

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

Titularra

César Rubén Chamorro Camazón

UK

Valladolideko Unibertsitatea

Batzordeburua

1. ordezkoa

Cristina Alonso Tristán

UK

Burgoseko Unibertsitatea

1. batzordekidea

1. ordezkoa

Ramón Cabello López

UK

Jaume I Unibertsitatea

2. batzordekidea

1. ordezkoa

Francisco Javier Rey Martínez jauna.

UK

Valladolideko Unibertsitatea

Batzordeburua

2. ordezkoa

M. Carmen Venegas Bernal

UK

Madrilgo Carlos III Unibertsitatea

1. batzordekidea

2. ordezkoa

Luis Miguel Romeo Giménez

UK

Zaragozako Unibertsitatea

2. batzordekidea

2. ordezkoa

Eloy Velasco Gómez

UK

Valladolideko Unibertsitatea

–Lanpostu zk.: 4372:

Batzordeburua

Titularra

M. Ángeles P. Parrilla Latas

UK

Vigoko Unibertsitatea

1. batzordekidea

Titularra

Fernando Marhuenda Fluixá

UK

Valentziako Unibertsitatea

2. batzordekidea

Titularra

Anabel Moriña Díez

UK

Sevillako Unibertsitatea

Batzordeburua

1. ordezkoa

M. José León Guerrero

UK

Granadako Unibertsitatea

1. batzordekidea

1. ordezkoa

Fernando Barragán Medero

UK

La Lagunako Unibertsitatea

2. batzordekidea

1. ordezkoa

M. Auxiliadora Sales Ciges

UT

Jaume I Unibertsitatea

Batzordeburua

2. ordezkoa

Pilar Arnaiz Sánchez

UK

Murtziako Unibertsitatea

1. batzordekidea

2. ordezkoa

Miquel Francesc Oliver Trobat

UK

Balear Uharteetako Unibertsitatea

2. batzordekidea

2. ordezkoa

Mayka García García

UT

Cádizko Unibertsitatea

–Lanpostu zk.: 4864:

Batzordeburua

Titularra

M. Rosario Domingo Navas

UK

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionala

1. batzordekidea

Titularra

Javier Ros Ganuza

UT

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

Titularra

Julio Fernández Blanco

UK

Errioxako Unibertsitatea

Batzordeburua

1. ordezkoa

Juana M. Mayo Núñez

UK

Sevillako Unibertsitatea

1. batzordekidea

1. ordezkoa

Pablo Jesús Rodríguez Cervantes

UT

Jaume I Unibertsitatea

2. batzordekidea

1. ordezkoa

Isabel Clavería Ambroj

UT

Zaragozako Unibertsitatea

Batzordeburua

2. ordezkoa

Beatriz López Boada

UK

Madrilgo Carlos III Unibertsitatea

1. batzordekidea

2. ordezkoa

Gregorio Romero Rey

UT

Madrilgo Unibertsitate Politeknikoa

2. batzordekidea

2. ordezkoa

Mario D. Monzón Verona

UT

Kanaria Handiko Las Palmaseko Unibertsitatea

–Lanpostu zk.: 5148:

Batzordeburua

Titularra

Emilio Jaime Cerdá Tena

UK

Madrilgo Unibertsitate Konplutentsea

1. batzordekidea

Titularra

María Llop Llop

UK

Rovira i Virgili Unibertsitatea

2. batzordekidea

Titularra

Ramón Faulí Oller

UT

Alacanteko Unibertsitatea

Batzordeburua

1. ordezkoa

José Carlos Rodríguez Alcantud

UK

Salamancako Unibertsitatea

1. batzordekidea

1. ordezkoa

M. Elena Iñarra García

UK

Euskal Herriko Unibertsitatea

2. batzordekidea

1. ordezkoa

Luis Miguel Granero Peñarrubia

UT

Valentziako Unibertsitatea

Batzordeburua

2. ordezkoa

Ferrán Sancho Pifarré

UK

Bartzelonako Unibertsitate Autonomoa

1. batzordekidea

2. ordezkoa

M. Paz Rico Belda

UK

Valentziako Unibertsitatea

2. batzordekidea

2. ordezkoa

Virginia Hernanz Martín

UT

Alcalá de Henareseko Unibertsitatea

–Lanpostu zk.: 5157:

Batzordeburua

Titularra

Eva Rajo Iglesias

UK

Madrilgo Carlos III Unibertsitatea

1. batzordekidea

Titularra

Francisco Falcone Lanas

UT

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

Titularra

Fernando L. Las Heras Andrés

UK

Oviedoko Unibertsitatea

Batzordeburua

1. ordezkoa

Almudena Suárez Rodríguez

UK

Kantabriako Unibertsitatea

1. batzordekidea

1. ordezkoa

Íñigo Ederra Urzainqui

UT

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

1. ordezkoa

Ferrán Martín Antolín

UK

Bartzelonako Unibertsitate Autonomoa

Batzordeburua

2. ordezkoa

Ana García Armada

UK

Madrilgo Carlos III Unibertsitatea

1. batzordekidea

2. ordezkoa

Jorge Teniente Vallinas

UT

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

2. ordezkoa

José Antonio Encinar Garcinuño

UK

Madrilgo Unibertsitate Politeknikoa

–Lanpostu zk.: 5158:

Batzordeburua

Titularra

José Manuel Sánchez Pena

UK

Madrilgo Carlos III Unibertsitatea

1. batzordekidea

Titularra

Francisco J. Arregui San Martín

UK

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

Titularra

M. Jesús Martín Martínez

UK

Salamancako Unibertsitatea

Batzordeburua

1. ordezkoa

Adolfo Cobo García

UK

Kantabriako Unibertsitatea

1. batzordekidea

1. ordezkoa

Ignacio R. Matías Maestro

UK

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

1. ordezkoa

Concepción Aldea Chacoyen

UK

Zaragozako Unibertsitatea

Batzordeburua

2. ordezkoa

José Luis Sánchez de Rojas Aldave

UK

Gaztela-Mantxako Unibertsitatea

1. batzordekidea

2. ordezkoa

Manuel López-Amo Sainz jauna.

UK

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

2. ordezkoa

Sonia Martín López

UT

Alcalá de Henareseko Unibertsitatea

–Lanpostu zk.: 5447:

Batzordeburua

Titularra

Carmen González Murua

UK

Euskal Herriko Unibertsitatea

1. batzordekidea

Titularra

César Arrese-Igor Sánchez

UK

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

Titularra

Berta M. Dopico Rivela

UK

Salamancako Unibertsitatea

Batzordeburua

1. ordezkoa

M. Ángeles Pedreño García

UK

Murtziako Unibertsitatea

1. batzordekidea

1. ordezkoa

Pedro M. Aparicio Tejo

UK

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

1. ordezkoa

Carolina Escobar Lucas

UK

Gaztela-Mantxako Unibertsitatea

Batzordeburua

2. ordezkoa

M. Ángeles Bernal Pita da Veiga

UK

Coruñako Unibertsitatea

1. batzordekidea

2. ordezkoa

José Fernando Morán Juez

UT

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

2. ordezkoa

M. Carmen Fenoll Comes

UK

Gaztela-Mantxako Unibertsitatea

–Lanpostu zk.: 5448:

Batzordeburua

Titularra

Francisco Lloret Maya

UK

Bartzelonako Unibertsitate Autonomoa

1. batzordekidea

Titularra

Alberto Enrique Martín

UT

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

Titularra

Esther Pérez Corona

UT

Madrilgo Unibertsitate Konplutentsea

Batzordeburua

1. ordezkoa

Adrián Escudero Alcántara

UK

Rey Juan Carlos I Unibertsitatea

1. batzordekidea

1. ordezkoa

Íñigo Virto Quecedo

UT

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

1. ordezkoa

Susana Suárez Seoane

UT

Oviedoko Unibertsitatea

Batzordeburua

2. ordezkoa

Miguel Ángel de Zavala Gironés

UK

Alcalá de Henareseko Unibertsitatea

1. batzordekidea

2. ordezkoa

Esther González García

UT

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

2. ordezkoa

Carolina Martínez Ruiz

UT

Valladolideko Unibertsitatea

–Lanpostu zk.: 5449:

Batzordeburua

Titularra

M. del Mar Gallardo Melgarejo

UK

Málagako Unibertsitatea

1. batzordekidea

Titularra

José Ramón Glez. de Mendívil Moreno

UK

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

Titularra

Sandra Silvia Baldassarri

UT

Zaragozako Unibertsitatea

Batzordeburua

1. ordezkoa

Ana M. Moreno Sánchez Capuchino

UK

Madrilgo Unibertsitate Politeknikoa

1. batzordekidea

1. ordezkoa

Jesús Villadangos Alonso

UT

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

1. ordezkoa

Eva Cerezo Bagdassarian

UT

Zaragozako Unibertsitatea

Batzordeburua

2. ordezkoa

Marta Patiño Martínez

UK

Madrilgo Unibertsitate Politeknikoa

1. batzordekidea

2. ordezkoa

Eduardo Magaña Lizarrondo

UT

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

2. ordezkoa

Vicente Cholvi Juan

UK

Jaume I Unibertsitatea

–Lanpostu zk.: 5450:

Batzordeburua

Titularra

Severiano González Pinto

UK

La Lagunako Unibertsitatea

1. batzordekidea

Titularra

Begoña Cano Urdiales

UK

Valladolideko Unibertsitatea

2. batzordekidea

Titularra

Antonio Elipe Sánchez

UK

Zaragozako Unibertsitatea

Batzordeburua

1. ordezkoa

Luis Rández García

UK

Zaragozako Unibertsitatea

1. batzordekidea

1. ordezkoa

M. Paz Calvo Cabrero

UK

Valladolideko Unibertsitatea

2. batzordekidea

1. ordezkoa

José Luis Gracia Lozano

UT

Zaragozako Unibertsitatea

Batzordeburua

2. ordezkoa

Salim Meddahi Bouras

UK

Oviedoko Unibertsitatea

1. batzordekidea

2. ordezkoa

Rosa M. Donat Benito

UK

Valentziako Unibertsitatea

2. batzordekidea

2. ordezkoa

Juan Ignacio Montijano Torcal

UK

Zaragozako Unibertsitatea

–Lanpostu zk.: 5451:

Batzordeburua

Titularra

Rodolfo Bernabeu Cañete

UK

Gaztela-Mantxako Unibertsitatea

1. batzordekidea

Titularra

Mercedes Sánchez García

UK

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

Titularra

Margarita Brugarolas Molla-Bauza

UK

Miguel Hernández Unibertsitatea

Batzordeburua

1. ordezkoa

Fernando Vidal Giménez

UK

Valentziako Unibertsitate Politeknikoa

1. batzordekidea

1. ordezkoa

Katrin Simón Elorz andrea

UT

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

1. ordezkoa

Juan Manuel Buitrago Vera

UT

Valentziako Unibertsitate Politeknikoa

Batzordeburua

2. ordezkoa

Francisco José del Campo Gomis

UK

Miguel Hernández Unibertsitatea

1. batzordekidea

2. ordezkoa

Ana María Aldanondo Ochoa

UT

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

2. ordezkoa

Juan Sebastián Castillo Valero

UT

Gaztela-Mantxako Unibertsitatea

–Lanpostu zk.: 5452:

Batzordeburua

Titularra

M. Carmen Vázquez García

UK

Madrilgo Carlos III Unibertsitatea

1. batzordekidea

Titularra

Alayn Loayssa Lara

UT

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

Titularra

Jesús Mirapeix Serrano

UT

Kantabriako Unibertsitatea

Batzordeburua

1. ordezkoa

Beatriz Ortega Tamarit

UK

Valentziako Unibertsitate Politeknikoa

1. batzordekidea

1. ordezkoa

David Benito Pertusa

UK

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

1. ordezkoa

José Miguel López Higuera jauna.

UK

Kantabriako Unibertsitatea

Batzordeburua

2. ordezkoa

Concepción Aldea Chagoyen

UK

Zaragozako Unibertsitatea

1. batzordekidea

2. ordezkoa

Manuel López-Amo Sainz jauna.

UK

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2. batzordekidea

2. ordezkoa

Adolfo Cobo García

UK

Kantabriako Unibertsitatea

Iragarkiaren kodea: F2106555