7. ALDIZKARIA - 2021eko urtarrilaren 13a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

55/2020 FORU AGINDUA, abenduaren 30ekoa, Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko kontseilariak emana, zeinaren bidez onesten baitira Nafarroako Foru Komunitatean ibilgailuen azterketa teknikoa egiteko zerbitzuaren emakida duten entitateek 2021eko urtarrilaren 15etik aurrera aplikatu ahal izanen dituzten tarifak.

Ibilgailuen azterketa teknikoa arautzen duen urriaren 23ko 920/2017 Errege Dekretuak hemeretzigarren artikuluan xedatzen duenez, autonomia erkidegoak ezarriko du ibilgailuen azterketa teknikoen tarifa araubidea.

Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko kontseilariak eguneratu ditzake, foru agindu bidez, ibilgailuen ikuskapen teknikoa egiteagatik aplikatzen diren tarifak, horretarako ahalmena ematen baitiote, batetik, azaroaren 9ko 262/1989 Foru Dekretuak, zeinaren bidez arautzen baita Nafarroako Foru Komunitatean ibilgailuen azterketa teknikorako zerbitzu publikoa, eta, bestetik, abenduaren 13ko 272/1989 Foru Dekretuak, Nafarroako Foru Komunitatean ibilgailuen ikuskapen teknikorako zerbitzuaren administrazio emakiden antolamenduaren eta araubide juridikoaren Erregelamendua onesten duenak.

Egungo tarifak Berrikuntza, Enpresa eta Enpleguko kontseilariaren martxoaren 24ko 125DEP/2011 Foru Aginduan ezarri ziren.

Ibilgailuen azterketa teknikoaren tarifak ez dira eguneratu 2011. urtetik (ia hamar urte direla); ordutik, nolanahi ere, enpresa emakidadunek, TÜV Rheinland Navarra SA eta Revisiones de Navarra SA enpresek, hainbat inbertsio egin izan dituzte.

Gainera, urriaren 23ko 920/2017 Errege Dekretua indarrean sartzeak Administrazioa eta enpresa emakidadunak behartu zituen sakon berrikustera ematen den zerbitzuaren ezaugarriak. Horren ondorioz, besteak beste, enpresa emakidadunek langile gehiago kontratatu behar izan dituzte, langile horiek prestatzeko baldintza berriak ezarri dira, ekipo berriak erosi dira, lehendik zeuden IATko guneetan azterketa lerro berriak gaitu dira, eta IATko bi gune berri jarri dira martxan: bata, Cordovillako industrialdean, eta bestea, Aretako industrialdean.

Horregatik guztiagatik, TÜV Rheinland Navarra SA eta Revisiones de Navarra SA enpresek –zeinek erakutsi baitute, bidenabar, badituztela zorroztasun administratiboa eta gaitasun tekniko egokia– adierazi dute beharrezkoa dela emandako zerbitzuagatiko tarifak eguneratzea.

Industria, Energia eta Berrikuntzako zuzendari nagusiaren maiatzaren 23ko 34/2018 Ebazpenaren bidez, luzatu egin ziren Nafarroako Foru Komunitatean IAT zerbitzua ustiatzeko emakidak. Ebazpen horretan adierazi zen bazela aukera zerbitzuaren erabiltzaileek ordaindu beharreko tarifak berrikusteko. Industria Antolamenduaren, Azpiegitura Energetikoen eta Meatzeen Zerbitzuak uste du tarifak eguneratzea bidezkoa dela.

Azaldutakoarekin bat, eta Nafarroako Gobernuari eta Lehendakariari buruzko abenduaren 3ko 14/2004 Foru Legearen 41.1 artikuluak ematen dizkidan eskudantziak erabiliz,

AGINTZEN DUT:

1. Onestea Nafarroako Foru Komunitatean ibilgailuen azterketa teknikoa egiteko zerbitzuaren emakida duten enpresek aplikatu ahal izanen dituzten tarifak. Foru agindu honen eranskinean ezarri dira sailkapena eta zenbatekoak.

Tarifa horiei kontzeptu hauek soilik gehitu ahal izanen zaizkie: balio erantsiaren gaineko zerga, eta Trafikoko Buruzagitza Nagusiaren Ibilgailuen Erregistroan azterketaren emaitzari buruzko oharra idazteagatiko tasak.

2. Tarifak aplikatzean, kasu berezi hauek ezartzea:

a) Aurreko tarifek bigarren azterketak barnean hartzen dituzte, alegia, lehen azterketan zuzendu beharreko akatsik hautemanez gero egin behar diren azterketak, lehena egin den IATko gune berean gauzatu behar direnak, hura egin eta bi hilabeteko epean. Tarifa horien barnean ez daude norberak hala eskatuta edo salaketa bat tarteko delarik egiten diren azterketa partzialetako bigarren azterketak.

b) Eskatzen denean aipatu zerbitzuetako bi edo bi baino gehiago tramitatzea edo aztertzea, tarifa bakarra kobratuko da: eskaturiko zerbitzuetarako ezarririkoen artetik garestiena, hain zuzen.

c) Ibilgailua osorik ikuskatu behar ez denean, foru agindu honen eranskinean adierazitako tarifen %50 kobratuko da.

d) Ibilgailu baten titularrak eskatzen duenean azterketa egiteko IATko guneetatik kanpo, eta hori posible denean, tarifak %100 igoko dira. Tarifa hori ez zaie aplikatuko, hala ere, nekazaritzako ibilgailuei eta ziklomotorrei, gune mugikorrak erabiltzen direnean.

3. Tarifak erabiltzaileen eskura jarri beharko dira, eta IATko gune bakoitzeko iragarki-taulan kontsultatzeko aukera izanen da.

4. Industria Antolamenduaren, Azpiegitura Energetikoen eta Meatzeen Zerbitzuko buruari ahalmena ematea ebatz ditzan foru agindu hau eta aplikatu beharreko gainerako arauak interpretatzean sor daitezkeen gorabeherak, eta eman ditzan hura garatzeko beharrezkoak diren xedapenak.

5. Tarifa hauek 2021eko urtarrilaren 15etik aurrera aplikatuko dira. Tarifa hauek urtero eguneratuko dira, KPIren aldaketa aplikatuta (urte arteko azken indizearen, urrikoaren, arabera). Tarifa eguneratuak aplikatuko dira hurrengo urteko urtarrilaren 15etik aurrera.

6. Indarrik gabe uztea, 2020ko urtarrilaren 15ean, martxoaren 24ko 125DEP/2011 Foru Agindua, Berrikuntza, Enpresa eta Enpleguko kontseilariarena, zeinaren bidez eguneratzen baitira Nafarroako IATko guneetan ibilgailuen azterketagatik aplikatu beharreko tarifak.

7. Foru agindu hau igortzea Industria Antolamenduaren, Azpiegitura Energetikoen eta Meatzeen Zerbitzura, behar diren ondorioak izan ditzan.

8. Foru agindu hau jakinaraztea TÜV Rheinland Navarra SA eta Revisiones de Navarra SA enpresei, eta adieraztea ez duela administrazio bidea amaitzen eta, horrenbestez, gora jotzeko errekurtsoa jar daitekeela haren aurka, Nafarroako Gobernuari zuzendua, jakinarazi eta biharamunetik hilabeteko epean.

9. Foru agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea, orok jakin dezan, ondorio juridikoak izanen dituelarik 2021eko urtarrilaren 15etik aurrera.

Iruñean, 2020ko abenduaren 30ean.–Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko kontseilaria, Manuel Ayerdi Olaizola.

ERANSKINA

Nafarroako Foru Komunitatean ibilgailuen azterketa teknikoa egiteko zerbitzuaren entitate emakidadunek aplika ditzaketen tarifak (eurotan)

A

B

C

D

E

F

Turismoak, Lau gurpilekoak

Motozikletak, Ziklomotorrak,
Hiru gurpilekoak

GMB ≤ 3.500

GMB > 3.500

Nekazaritzakoak, bestelako autoprop.

Nekazaritzakoak, bestelako atoi.

Gasolina, hibridoak, bestelakoak

Elektrikoak

Ez elektrikoak

Elektrikoak

1.–Aldizkakoa / Boluntarioa

34

30,50

29,50

18,50

17

38

48

25

20

2.–Matrikulatu aurreko azterketa

64

60,50

59,50

43

41,50

68

78

55

50

3.–Eskola garraiorako egokitasuna

-

-

-

80

-

-

4.–Matrikulatu aurrekoa, inportatuetan (*)

60

5.–Erreforma, proiektuarekin (*)

60

6.–Erreforma, proiekturik gabe (*)

40

7.–IAT txartelaren kopia (*)

15

8.–Istripua izan duen ibilgailua

34

30,50

29,50

18,50

17

38

48

25

20

9.–Erabilera aldatzea (*)

12

10.–IAT txartelean eginbideak idazteko eta azterketa teknikoarekin zerikusia duten ziurtagiriak eta txostenak egiteko, 10 euroko tarifa aplikatuko da.

(*) Aldizkako azterketa behar denean, dagokion tarifa gehituko da.

AZALPEN OHARRA:

Zutabeak:

A.–Turismoak (M1 kategoria), lau gurpileko ibilgailu kabinadunak eta antzekoak (L5e-B, L6e-B, L7e-A2, L7e-B2, L7e-C).

B.–Motozikletak, ziklomotorrak eta hiru gurpileko ibilgailuak (L kategoria, aurreko apartatukoak izan ezik).

C.–Gehieneko masa baimendua 3.500 kg-koa edo txikiagoa duten ibilgailuak (N1 kategoria). Horien barnean dira anbulantziak, hileta autoak, autokarabanak eta etxebizitza ibilgailuak. Gehieneko masa baimendua 3.500 kg-koa edo txikiagoa duten atoiak eta erdiatoiak (O1, O2).

D.–Gehieneko masa baimendua 3.500 kg baino handiagoa duten ibilgailuak (N2 eta N3 kategoriak). Horien barnean dira anbulantziak, hileta autoak, autokarabanak eta etxebizitza ibilgailuak. Autobusak (M² eta M³ kategoriak). Gehieneko masa baimendua 3.500 kg baino handiagoa duten atoiak eta erdiatoiak (O3, O4).

E.–Nekazaritzako, obretako eta zerbitzuetako ibilgailuak: autopropultsatuak.

F.–Nekazaritzako, obretako eta zerbitzuetako ibilgailuak: atoian eramandakoak.

–Lerroak:

1. Aldizkako azterketa / Azterketa boluntarioa.

2. Matrikulatu aurreko azterketa.

3. Eskola garraiorako egokitasunaren azterketa.

4. Ibilgailu inportatuak edo Europar Batasunaren barneko trafikokoak matrikulatu aurreko azterketa.

5. Garrantzi handiko erreforma, proiektuduna.

6. Garrantzi handiko erreforma, proiekturik gabekoa.

7. IATko txartelaren kopia egitea.

8. Istripua izan duen ibilgailuaren azterketa.

9. Erabilera aldaketa.

F2016395

Iragarkiaren kodea: F2016395