260. ALDIZKARIA - 2021eko azaroaren 15a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

68/2021 FORU AGINDUA, azaroaren 3koa, Lurralde Kohesiorako kontseilariak emana, zeinaren bidez behin betiko onesten baita “Oronoz-Mugairiko (Nafarroa) hiri arteko autobusez aldatzeko geltokia urbanizatzeko obren eraikuntza” izeneko proiektua.

Lurralde Kohesiorako kontseilariaren uztailaren 16ko 49/2021 Foru Aginduaren bidez behin-behineko onespena eman zitzaion proiektu honi: “Oronoz-Mugairiko (Nafarroa) hiri arteko autobusez aldatzeko geltokia urbanizatzeko obren eraikuntza”.

Jendaurreko aldia bukaturik, alegazio bat jaso da. Hona hemen alegazioa eta erantzuna:

1.–2021/928044 alegazioa, Pedro Catalán Urquiolak aurkeztua.

Eskatu du jarraipena eman dakiola proiektatu den espaloiari eta luzatu dadila errentan daukan etxearen aurreraino (etxearen jabea Ekonomia eta Ogasun Departamentua da).

Erantzuna:

Ezesten da eskatutakoa, eskatzen baita oinezkoentzako espaloi bat egitea garraio publikoaren zerbitzuaren geltokiarena ez den lurzati batean (Baztango 6. poligonoko 53. lurzatia), proiektuaren eremutik kanpo.

Nafarroako Gobernuak 2021eko urriaren 27an hartutako Erabakiaren bidez, presako deklaratu zen “Oronoz-Mugairiko (Nafarroa) hiri arteko autobusez aldatzeko geltokia urbanizatzeko obren eraikuntza” izeneko proiektuko obrek ukitutako ondasun eta eskubideen okupazioa, nahitaezko desjabetzearen ondorioetarako.

Hori horrela, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 52.2 artikuluari jarraikiz, eta Lurralde Kohesiorako Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 30eko 263/2019 Foru Dekretuaren bidez eskuratu ditudan ahalmenak erabiliz,

AGINTZEN DUT:

1. “Oronoz-Mugairiko (Nafarroa) hiri arteko autobusez aldatzeko geltokia urbanizatzeko obren eraikuntza” proiektuaren jendaurreko epea ebaztea, ukitutako ondasun eta eskubideen ondorioetarako, azalpen zatian azaldu bezala.

2. Behin betiko onestea “Oronoz-Mugairiko (Nafarroa) hiri arteko autobusez aldatzeko geltokia urbanizatzeko obren eraikuntza” izeneko proiektua. 601.189,57 euroko aurrekontua du, BEZa kanpo.

3. Behin betiko onestea ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda. Eranskinean ageri da.

4. Dei egitea “Oronoz-Mugairiko (Nafarroa) hiri arteko autobusez aldatzeko geltokia urbanizatzeko obren eraikuntza” izeneko proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideen titularrei, 2021eko abenduaren 13an Baztango udaletxean ager daitezen, okupatu aurreko aktak egiteko, eta hala badagokio, okupazio aktak egiteko.

5. Ebazpen hau ukitutako titularrei jakinaraztea, banakako zitazio zedularen bidez.

6. Ekitaldi horretara titularrek beraiek joan beharko dute, edo haien izenean aritzeko behar bezala baimendutako pertsona bat bidali, titulartasuna frogatzen duten agiriak aldean dituztela (eskritura publikoa, jabetza erregistroko ziurtagiria, etab.); egoki baderitzote, perituak eta/edo notarioa eraman ditzakete, baina, betiere, norberak ordainduta.

7. Foru agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta departamentuaren web orrian argitaratzea, eta dagokion iragarkia bidaltzea Foru Komunitatean hedapen handiena duten egunkarietako bitara.

8. Foru agindu hau jakinaraztea alegatzaileari, Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuari, Azpiegitura Berrien Zerbitzuari eta Baztango Udalari, eta azken hori premiatzea iragarki-taulan argitara dezan.

9. Adieraztea foru agindu honek ez duela administrazio bidea amaitzen, eta partikularrek gora jotzeko errekurtsoa aurkezten ahal dutela haren aurka, Nafarroako Gobernuari zuzenduta, hilabeteko epean, foru agindua jakinarazi edo Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aitzina.

Aurreko paragrafoan xedatutakoa ezertan galarazi gabe, foru agindu honek amaitzen du administrazio publikoentzako administrazio bidea. Dena dela, administrazio publikoek administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar dezakete, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, bi hilabeteko epean, hau jakinarazi edo Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aitzina. Horrek ez du galarazten Nafarroako Gobernuan aldez aurreko errekerimendua egin ahal izatea, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 44. artikuluan ezarritako moduan eta epean.

Iruñean, 2021eko azaroaren 3an.–Lurralde Kohesiorako kontseilaria, Bernardo Ciriza Pérez.

ERANSKINA

“ORONOZ-MUGAIRIKO (NAFARROA) HIRI ARTEKO AUTOBUSEZ ALDATZEKO GELTOKIA URBANIZATZEA”

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

FINKA ZENBAKIA

JABEA ETA HELBIDEA

DESJ. AZALERA

(m²)

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Laborea

BAZTANGO UDAL MUGARTEA

BAZ-01

Nafarroako Foru Komunitatea (Ekonomia eta Ogasuna)

272

6

67A

Lurzorua

Artzapezpikutza (Bertizko Apaiz Patronatua)

BAZ-01.1

Nafarroako Foru Komunitatea (Ekonomia eta Ogasuna)

37

6

67A

Lurzorua

BAZ-02

Nafarroako Foru Komunitatea (Lurralde Kohesioa)

1.351

6

116A

Lurzorua

Artzapezpikutza (Bertizko Apaiz Patronatua)

BAZ-02.1

Nafarroako Foru Komunitatea (Lurralde Kohesioa)

784

6

116A

Lurzorua

BAZ-03

Nafarroako Foru Komunitatea (Ekonomia eta Ogasuna)

825

6

117A

Lurzorua

Artzapezpikutza (Bertizko Apaiz Patronatua)

BAZ-03.1

Nafarroako Foru Komunitatea (Ekonomia eta Ogasuna)

3

6

117A

Lurzorua

Obrako sarbideetarako eta instalazioetarako ukitutako lurzatiak

FINKA ZENBAKIA

JABEA ETA HELBIDEA

ALDI BAT. OKUPAZIOA

(m²)

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Laborea

BAZTANGO UDAL MUGARTEA

BAZ-01

Nafarroako Foru Komunitatea (Ekonomia eta Ogasuna)

195

6

67A

Lurzorua

Artzapezpikutza (Bertizko Apaiz Patronatua)

BAZ-01.1

Nafarroako Foru Komunitatea (Ekonomia eta Ogasuna)

3

6

67A

Lurzorua

BAZ-02

Nafarroako Foru Komunitatea (Lurralde Kohesioa)

149

6

116A

Lurzorua

Artzapezpikutza (Bertizko Apaiz Patronatua)

BAZ-02.1

Nafarroako Foru Komunitatea (Lurralde Kohesioa)

313

6

116A

Lurzorua

Iragarkiaren kodea: F2115737