242. ALDIZKARIA - 2021eko urriaren 19a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

135E/EBAZPENA, irailaren 24koa, Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren zuzendari nagusiak emana, deialdi hau ebazten duena: “Despopulazio arriskuan dauden udal eta kontzejuendako dirulaguntzak 2021ean, despopulazioaren kontrako borrokarako inbertsioak egin ditzaten”.

2021eko ekitaldirako Nafarroako Aurrekontu Orokorretan (abenduaren 29ko 20/2020 Foru Legearen bidez onetsiak eta 2020ko 304. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, abenduaren 31koan, argitaratuak) partida hau ageri da gastu-aurrekontuan: 210001 21300 7609 261610 partida, “Suspertu plana. Despopulazioari aurre egiteko azpiegiturak hobetzea” izenekoa, 1.200.000,00 euroko gehieneko zenbatekoa duena.

Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren zuzendari nagusiaren ekainaren 29ko104E/2021 Ebazpenaren bidez, deialdia onetsi zen despopulazio arriskuan dauden udal eta kontzejuei dirulaguntzak emateko, 2021ean despopulazioaren kontrako borrokarako inbertsioak egin ditzaten. 2021eko 173. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, uztailaren 26koan.

Deialdiaren bigarren oinarriaren arabera, deialdian parte hartzen ahalko dute identifikatu diren bost arrisku taldeen barnean sartzen diren udalerriek eta kontzejuek, Pirinioetako planean sartuta dauden udal eta kontzejuek izan ezik.

Eskaerak aurkezteko epea 2021eko abuztuaren 16an bukatu zen, eta 165 eskaera erregistratu dira guztira.

Zazpigarren oinarriak dio dirulaguntzak emateko prozeduraren instrukzioa Toki Azpiegituren Zerbitzuari dagokiola, eta xedatzen du balorazio batzorde bat sortuko dela eskaerak baloratzeko. Batzordearen proposamena loteslea da.

Instrukzio-organoak aurkeztutako eskaerak egiaztatu eta ebaluatzeko jarduketak egin ditu, batzordearen jarraibideen arabera.

Eskaerak aztertzerakoan akatsak zuzentzeko errekerimenduak egin ziren dokumentazioa eskatzeko edo alderdi batzuk argitzeko, eta ezarritako epean eta moduan aurkeztutakoak onartu ziren.

Balorazio batzordeak, bere eskudantzien barruan, 129 eskaera ontzat eman ditu, eta 36 eskaera baztertu ditu, ez dituztelako betetzen Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren zuzendari nagusiaren ekainaren 29ko 104E/2021 Ebazpenaren oinarrietan ezarritako baldintzak.

Deialdiaren 10. oinarrian xedatutakoari eta balorazio batzordeak 2021eko irailaren 14an eginiko proposamenari jarraikiz, instrukzio organoak ebazpen proposamena egin du.

Horrenbestez, dagozkidan eskumenak erabiliz, arau hauek esleitzen baitizkidate eskumenok: Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 32. artikuluak eta Lurralde Kohesiorako Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 30eko 263/2019 Foru Dekretuaren 8.n) artikuluak.

EBAZTEN DUT:

1. Ez onartzea I. eranskinean jasotako toki-erakundeak. Eranskin horretan adierazten da deialdian ez onartzeko arrazoia.

2. Onartutako eskaeren zerrenda onestea; III. eranskinean jasotzen dira, deialdiaren 8. oinarrian ezarritako irizpideen arabera lortutako puntuazioaren araberako hurrenkeran.

3. Guztira 1.200.000 euroko dirulaguntza ematea II. eranskinean ageri diren toki-erakundeei. Eranskinean eskatutako zenbatekoa, dirulaguntzaren ehunekoa, emandako zenbatekoa eta lortutako puntuazioa jasotzen dira. Dirulaguntza emanen da Nafarroako Gobernuaren 2021eko ekitaldirako Gastuen Aurrekontuko ‘’Suspertu Plana. Despopulazioari aurre egiteko azpiegiturak hobetzea’’ izeneko 210001 21300 7609 261610 partidaren kargura.

4. Dirulaguntza jaso duten toki-erakundeei eskatzea (ebazpen honen II. eranskinean ageri dira) inbertsioak egin izana frogatzeko agiriak aurkezteko, 2021eko azaroaren 30era bitarte. Eginiko inbertsio guztiak behar bezala gauzatu direla egiaztatutakoan eginen da ordainketa. Justifikazioa ezarritako epean aurkeztu ezean, emandako dirulaguntza kobratzeko eskubidea galduko da.

5. Ebazpen hau argitaratzea Nafarroako Aldizkari Ofizialean, nafarroa.eus atariko fitxan eta Nafarroako Gobernuko Dirulaguntzen Datu-basean.

6. Dirulaguntza deialdian parte hartu duten toki-erakundeei ebazpen hau eta haren eranskinak jakinaraztea, eta Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren Zuzendaritza Nagusiaren Kudeaketa eta Lankidetza Ekonomikorako Zerbitzura igortzea, behar diren ondorioak izan ditzan.

7. Ebazpen honen aurka, toki-erakundeek, interesdunak diren heinean, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkezten ahalko dute, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, bi hilabeteko epean, jakinarazi eta biharamunetik hasita. Horrek ez du galaraziko Nafarroako Gobernuari aurretiazko errekerimendua egiteko aukera, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 44. artikuluan ezarritako moduan eta epeetan.

Iruñean, 2021eko irailaren 24an.–Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren zuzendari nagusia, Jesús María Rodríguez Gómez.

I. ERANSKINA

ESPEDIENTE ZK.

ESKATZAILEA

ARRAZOIA

0011-3905-2021-000011

Unanuko Kontzejua

4. oinarria. Epea.

Aurkeztutako dokumentazioaren arabera inbertsioa ez dute epe barruan bukatuko.

0011-3905-2021-000017

Lizarragako Kontzejua

4. oinarria. Epea.

Aurkeztutako dokumentazioaren arabera inbertsioa ez dute epe barruan bukatuko.

0011-3905-2021-000021

Aranaratxeko Udala

3.2 oinarria. Inbertsio finantzagarriak.

Erabilera ez da onartuta daudenetakoa.

0011-3905-2021-000023

Larragoako Udala

3.2 oinarria. Inbertsio finantzagarriak.

Erabilera ez da onartuta daudenetakoa.

0011-3905-2021-000026

Dorraoko Kontzejua

3.2 oinarria. Inbertsio finantzagarriak.

Ez dute inbertsioa egikarituko, proiektuaren idazketa besterik ez.

0011-3905-2021-000030

Sartagudako Udala

3.2 oinarria. Inbertsio finantzagarriak.

Erabilera ez da onartuta daudenetakoa.

0011-3905-2021-000034

Arantzako Udala

3.2 oinarria. Inbertsio finantzagarriak.

Aurkeztutako dokumentazioaren arabera inbertsioa ez dute epe barruan bukatuko.

0011-3905-2021-000035

Arroizko Udala

4. oinarria. Epea.

Aurkeztutako dokumentazioaren arabera inbertsioa ez dute epe barruan bukatuko.

0011-3905-2021-000048

Murillo el Frutoko Udala

3.2 oinarria. Inbertsio finantzagarriak.

Erabilera ez da onartuta daudenetakoa

0011-3905-2021-000051

Kasedako Udala

3.2 oinarria. Inbertsio finantzagarriak.

Erabilera ez da onartuta daudenetakoa

0011-3905-2021-000053

San Martin Unxeko Udala

4. oinarria. Epea.

Aurkeztutako dokumentazioaren arabera inbertsioa ez dute epe barruan bukatuko.

0011-3905-2021-000070

Arripodasko Kontzejua

4. oinarria. Epea.

Aurkeztutako dokumentazioaren arabera inbertsioa ez dute epe barruan bukatuko.

0011-3905-2021-000073

Mendabiako Udala

3.2 oinarria. Inbertsio finantzagarriak.

Erabilera ez da onartuta daudenetakoa

0011-3905-2021-000086

Etxalarko Udala

3.2 oinarria. Inbertsio finantzagarriak.

Erabilera ez da onartuta daudenetakoa

0011-3905-2021-000108

Monteagudoko Udala

3.2 oinarria. Inbertsio finantzagarriak.

Zuzkiduraz kanpoko eremu publikorako jarduketa.

0011-3905-2021-000112

Ziordiko Udala

3.2 oinarria. Inbertsio finantzagarriak.

Zuzkiduraz kanpoko eremu publikorako jarduketa.

0011-3905-2021-000118

Allo-Arellano aldeko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatea

2. oinarria. Entitate onuradunak.

Mankomunitateak ez daude deialdi honetako onuradunen artean.

0011-3905-2021-000120

Orisoaingo Udala

3.2 oinarria. Inbertsio finantzagarriak.

Zuzkiduraz kanpoko eremu publikorako jarduketa.

0011-3905-2021-000121

Arruazuko Udala

4. oinarria. Epea.

Aurkeztutako dokumentazioaren arabera inbertsioa ez dute epe barruan bukatuko.

0011-3905-2021-000129

Saldiasko Udala

3.2 oinarria. Inbertsio finantzagarriak.

Erabilera ez da onartuta daudenetakoa

0011-3905-2021-000133

Aranoko Udala

5.2 d) oinarria. Ez da zuzkiduraren edo lurraren jabea.

0011-3905-2021-000135

Eraulgo Kontzejua

3.2 oinarria. Inbertsio finantzagarriak.

Erabilera ez da onartuta daudenetakoa

0011-3905-2021-000139

Olagueko Kontzejua

3.2 oinarria. Inbertsio finantzagarriak.

Zuzkiduraz kanpoko eremu publikorako jarduketa.

0011-3905-2021-000141

Bakedaoko Kontzejua

3.2 oinarria. Inbertsio finantzagarriak.

Erabilera ez da onartuta daudenetakoa

0011-3905-2021-000150

Metautengo Udala

3.2 oinarria. Inbertsio finantzagarriak.

Zuzkiduraz kanpoko eremu publikorako jarduketa.

0011-3905-2021-000153

Uitziko Kontzejua

3.2 oinarria. Inbertsio finantzagarriak.

Zuzkiduraz kanpoko eremu publikorako jarduketa.

Jarduketa bakarra ekipamenduan.

0011-3905-2021-000158

Longidako Udala

3.2 oinarria. Inbertsio finantzagarriak.

Zuzkiduraz kanpoko eremu publikorako jarduketa.

0011-3905-2021-000160

Oieregiko Kontzejua

5.2 d) oinarria. Ez da zuzkiduraren edo lurraren jabea.

0011-3905-2021-000161

Muniain Gesalazko Kontzejua

3.2 oinarria. Inbertsio finantzagarriak.

Zuzkiduraz kanpoko eremu publikorako jarduketa.

0011-3905-2021-000167

Ameskoabarrengo Udala

3.2 oinarria. Inbertsio finantzagarriak.

Ez dute inbertsioa egikarituko, proiektuaren idazketa besterik ez.

0011-3905-2021-000168

San Martin Ameskoako Kontzejua

3.2 oinarria. Inbertsio finantzagarriak.

Ez dute inbertsioa egikarituko, proiektuaren idazketa besterik ez.

0011-3905-2021-000177

Intzako Kontzejua

3.2 oinarria. Inbertsio finantzagarriak.

Erabilera ez da onartuta daudenetakoa

0011-3905-2021-000183

Alliko Kontzejua

3.2 oinarria. Inbertsio finantzagarriak.

Zuzkiduraz kanpoko eremu publikorako jarduketa.

4. oinarria. Epea.

Aurkeztutako dokumentazioaren arabera inbertsioa ez dute epe barruan bukatuko.

0011-3905-2021-000130

Ezkurrako Udala

6.3. oinarria. Zuzenketa. Zuzenketa epez kanpo.

0011-3905-2021-000166

Albiasuko Kontzejua

6.3. oinarria. Zuzenketa. Zuzenketa epez kanpo.

0011-3905-2021-000020

Leozko Udala

Eskatzailearen ukoa.

II. ERANSKINA

ESPEDIENTEA

TOKI-ERAKUNDEA

IFZ

XEDEA

ESKAERA

%

EMAKIDA

PUNTUAK

0011-3905-2021-000044

Piedramillerako Udaletxea

P3120400A

Piedramillerako udaletxearen estalkia aldatu, erabilera anitzeko gela egokitu eta alde bateko fatxada konpontzea

55.948,69

%80

44.758,96

92,15

0011-3905-2021-000171

Azueloko Udala

P3104300C

Erabilera anitzeko gela eta etxebizitza soziala eraikitzea Azuelon.

58.001,12

%80

46.400,90

90,96

0011-3905-2021-000004

Ulibarriko Kontzejua

P3168600I

Berritze-lanak Ulibarriko kontzejuaren etxean (erabilera anitzeko gela)

17.074,50

%80

13.659,60

88,87

0011-3905-2021-000001

Biloriako Kontzejua

P3171500F

Kontzeju-etxean erabilera aretoa egokitzea

43.028,07

%80

34.422,46

88,66

0011-3905-2021-000008

Galbarrako Kontzejua

P3146000I

Kontzejuaren etxebizitzako sarrera egokitzea

19.878,76

%80

15.903,01

87,43

0011-3905-2021-000098

Eslabako Udala

P3109300H

Eslabako kluba eta herriko taberna berritzea

61.602,44

%80

49.281,95

87,25

0011-3905-2021-000096

Leatxeko Udala

P3114500F

Leatxeko belaunaldiarteko parkea

42.194,85

%80

33.755,88

86,26

0011-3905-2021-000054

Lapoblaciongo Udala

P3114000G

Pilotaleku irekia eraikitzea

188.592,05

(1)

60.000,00

85,92

0011-3905-2021-000140

Leazkueko Kontzejua

P3155200C

Eraikina berritzea kontzeju-etxe bat izateko

52.183,14

%80

41.746,51

85,69

0011-3905-2021-000125

Aietxuko Kontzejua

P3137300D

Aietxuko Kontzejuko pilotalekuaren zolaketa berritzea

22.618,20

%80

18.094,56

84,99

0011-3905-2021-000055

Marañongo Udala

P3116100C

Erabilera anitzeko eraikina egokitzea

55.265,56

%80

44.212,45

84,80

0011-3905-2021-000007

Muesko Udala

P3117500C

Udalaren igerilekuak berritzea

91.613,38

(1)

60.000,00

83,66

0011-3905-2021-000072

Goizuetako Udala

P3111600G

Iriartenea eraikinerako berogailua eta ekipamendua

82.999,84

(1)

60.000,00

83,56

0011-3905-2021-000068

Eratsungo Udala

P3108900F

Haurrendako jolas eremua prestatzea

20.771,80

%80

16.617,44

83,54

0011-3905-2021-000122

Barbaringo Udala

P3104600F

Lokala egokitzea toki bat izateko

46.790,28

%80

37.432,22

82,62

0011-3905-2021-000062

Xabierko Udala

P3113400J

Xabierko udal igerilekuetako irisgarritasuna hobetzeko lanak

89.015,40

(1)

60.000,00

82,44

0011-3905-2021-000084

Petilla Aragoiko Udala

P3120300C

Udal eraikina kultur erabilerarako egokitu eta hobetzea

51.643,38

%80

41.314,70

81,97

0011-3905-2021-000065

Agezako Kontzejua

P3137400B

Agezako kontzeju-etxeko estalkia eta zurajea berritzea

44.008,12

%80

35.206,50

81,85

0011-3905-2021-000173

Otiñanoko Kontzejua

P3164200B

Kontzeju-etxea egokitzea eta erabilera anitzeko gela prestatzea.

37.298,31

%80

29.838,65

81,41

0011-3905-2021-000149

Urraulbeitiko Udala

P3124200A

Alokatzeko etxebizitza publikoa birgaitzea

132.209,16

(1)

60.000,00

81,21

0011-3905-2021-000123

Urraulgoitiko Udala

P3124100C

Udaletxeko estalkipea egokitzea

25.410,80

%80

20.328,64

80,85

0011-3905-2021-000005

Sorladako Udala

P3122500F

Erabilera anitzeko aretoa egokitzea Sorladan

27.526,05

%75

20.644,54

80,72

0011-3905-2021-000143

Torres del Ríoko Udala

P3123100D

Udaletxeko beheko solairua berritzea komun irisgarria eta erabilera anitzeko gela egiteko

46.549,70

%75

34.912,28

80,68

0011-3905-2021-000047

Etxarriko Kontzejua

P3129800C

Erabilera anitzeko gela egitea

94.233,97

(2)

60.000,00

80,06

0011-3905-2021-000175

Biotzariko Kontzejua

P3140200A

Kontzejuaren bi etxebizitza birgaitzea.

53.335,07

%80

42.668,06

79,79

0011-3905-2021-000063

Gesalazko Udala

P3111900A

Etxebizitza erostea

120.470,00

(1)

60.000,00

79,35

0011-3905-2021-000046

Gorritiko Kontzejua

P3147600E

Berritze lanak eta egokitzapenak egitea kontzeju-etxean erabilera anitzetarako

44.843,02

%75

33.632,27

79,34

0011-3905-2021-000178

Torralba del Rioko Udala

P3123000F

Udalaren lokala berritzea

60.509,85

%80

48.407,88

79,11

0011-3905-2021-000006

Acedoko Kontzejua

P3130200C

Maisu-maistren etxea izandakoa berritzea Acedon

75.668,43

%75

56.751,32

78,81

0011-3905-2021-000029

Arasko Udala

P3102600H

Oztopo arkitektonikoak kentzea udaletxean

52.221,82

(3)

20.009,22

78,07

GUZTIRA

1.200.000

(1) %80, 60.000 euroko mugarekin, 9.2 oinarriaren arabera (Dirulaguntzaren zenbatekoa).

(2) %75, 60.000 euroko mugarekin, 9.2 oinarriaren arabera (Dirulaguntzaren zenbatekoa).

(3) %75, 20.009,22 euroko mugarekin, laguntzak aurrekontuaren 1.200.000 euroko gehieneko zenbatekora doitzeko.

III. ERANSKINA

TOKI-ERAKUNDEA

IFZ

XEDEA

AURREKONTUA

A.1.

A.2

A.3

B.1

B.2

B.3

GUZTIRA

Piedramillerako Udala

P3120400A

Piedramillerako udaletxearen estalkia aldatu, erabilera anitzeko gela egokitu eta alde bateko fatxada konpontzea

55.948,69

40

3,88

3,27

20

25

0

92,15

Azueloko Udala

P3104300C

Erabilera anitzeko gela eta etxebizitza soziala eraikitzea Azuelon

58.001,12

40

4,52

1,44

20

25

0

90,96

Ulibarriko Kontzejua

P3168600I

Berritze-lanak Ulibarriko kontzejuaren etxean (erabilera anitzeko gela)

17.074,50

40

2,73

2,14

20

24

0

88,87

Biloriako Kontzejua

P3171500F

Kontzeju-etxean erabilera-aretoa egokitzea

43.028,07

40

2,04

2,62

20

24

0

88,66

Galbarrako Kontzejua

P3146000I

Kontzejuaren etxebizitzako sarrera egokitzea

19.878,76

40

2,35

2,08

20

23

0

87,43

Eslabako Udala

P3109300H

Eslabako kluba eta herriko taberna berritzea

61.602,44

40

3,48

1,77

20

17

5

87,25

Leatxeko Udala

P3114500F

Leatxeko belaunaldiarteko parkea

42.194,85

40

3,80

2,46

20

20

0

86,26

Lapoblaciongo Udala

P3114000G

Pilotaleku irekia eraikitzea

188.592,05

40

2,46

2,46

20

21

0

85,92

Leazkueko Kontzejua

P3155200C

Eraikina berritzea kontzeju-etxe bat izateko

52.183,14

40

1,44

4,25

20

20

0

85,69

Aietxuko Kontzejua

P3137300D

Aietxuko Kontzejuko pilotalekuaren zolaketa berritzea

22.618,20

40

2,99

5,00

20

17

0

84,99

Marañongo Udala

P3116100C

Erabilera anitzeko eraikina egokitzea

55.265,56

40

2,81

1,99

20

20

0

84,80

Muesko Udala

P3117500C

Udalaren igerilekuak berritzea

91.613,38

40

3,16

2,50

20

18

0

83,66

Goizuetako Udala

P3111600G

Iriartenea eraikinerako berogailua eta ekipamendua

82.999,84

40

2,31

2,25

20

19

0

83,56

Eratsungo Udala

P3108900F

Haurrendako jolas eremua prestatzea

20.771,80

40

2,71

2,83

20

18

0

83,54

Barbaringo Udala

P3104600F

Lokala egokitzea toki bat izateko

46.790,28

40

2,69

1,93

12

24

2

82,62

Xabierko Udala

P3113400J

Xabierko udal igerilekuetako irisgarritasuna hobetzeko lanak

89.015,40

40

4,44

1,00

20

15

2

82,44

Petilla Aragoiko Udala

P3120300C

Udal eraikina kultur erabilerarako egokitu eta hobetzea

51.643,38

40

2,66

2,31

20

17

0

81,97

Agezako Kontzejua

P3137400B

Agezako kontzeju-etxeko estalkia eta zurajea berritzea

44.008,12

40

3,02

1,83

20

17

0

81,85

Otiñanoko Kontzejua

P3164200B

Kontzeju-etxea egokitzea eta erabilera anitzeko gela prestatzea

37.298,31

40

2,42

1,99

20

17

0

81,41

Urraulbeitiko Udala

P3124200A

Alokatzeko etxebizitza publikoa birgaitzea

132.209,16

40

2,56

1,65

12

25

0

81,21

Urraulgoitiko Udala

P3124100C

Udaletxeko estalkipea egokitzea

25.410,80

40

2,52

3,33

20

15

0

80,85

Sorladako Udala

P3122500F

Erabilera anitzeko aretoa egokitzea Sorladan

27.526,05

30

2,84

2,88

20

25

0

80,72

Torres del Ríoko Udala

P3123100D

Udaletxeko beheko solairua berritzea komun irisgarria eta erabilera anitzeko gela egiteko

46.549,70

30

2,73

1,95

20

21

5

80,68

Etxarriko Kontzejua

P3129800C

Erabilera anitzeko gela egitea

94.233,97

30

2,60

2,46

20

25

0

80,06

Biotzariko Kontzejua

P3140200A

Kontzejuaren bi etxebizitza birgaitzea

53.335,07

40

2,68

3,11

12

22

0

79,79

Gesalazko Udala

P3111900A

Etxebizitza erostea

120.470,00

40

2,71

2,64

12

22

0

79,35

Gorritiko Kontzejua

P3147600E

Berritze lanak eta egokitzapenak egitea kontzeju-etxean erabilera anitzetarako

44.843,02

30

2,32

2,02

20

25

0

79,34

Torralba del Rioko Udala

P3123000F

Udalaren lokala berritzea

60.509,85

40

2,89

2,22

12

17

5

79,11

Acedoko Kontzejua

P3130200C

Maisu-maistren etxea izandakoa berritzea Acedon

75.668,43

30

2,43

2,38

20

24

0

78,81

Arasko Udala

P3102600H

Oztopo arkitektonikoak kentzea udaletxean

52.221,82

30

2,90

2,17

20

18

5

78,07

Jaizko Udala

P3121400J

Erabilera anitzeko aretoa egokitzea Jaitzen

45.538,75

40

2,06

2,47

12

21

0

77,53

Erromantzatuko Udala

P3120900J

Gizarte Etxea Usunen (Erromantzatua)

78.724,64

40

2,17

2,16

12

19

2

77,33

Tirapuko Udala

P3122900H

Beiraz itxitako portxea egitea

52.214,48

40

2,51

3,00

12

17

0

74,51

Berueteko Kontzejua

P3139500G

“Berueteko Ostatua” udal eraikinaren estalkia berritzea, San Joan bataiatzailearen kaleko 66. zenbakian. Beruete. Basaburua (Nafarroa)

50.683,27

30

2,83

2,59

20

19

0

74,42

Etxarren Girgillaoko Kontzejua

P3142000C

Erabilera anitzeko eraikina egokitzea

50.731,21

40

2,19

1,99

12

15

2

73,18

Aguilar Kodesko Udala

P3100800F

Berritze lanak Aguilar Kodesko (Nafarroa) udal pilotalekuan

76.629,81

40

3,27

2,58

12

15

0

72,85

Lizoainibar-Arriasgoitiko Udala

P3115500E

Elizar Kultur Etxea konpontzea

34.782,89

40

2,02

2,59

12

16

0

72,61

Cabredoko Udala

P3106200C

Haurrentzako parkea estaltzea

41.506,62

40

3,83

2,25

12

14

0

72,08

Larraungo Udala

P3114300A

Allin (Larraunen) etxe bat erostea etxebizitza publikoa alokatzeko

129.200,00

30

2,36

2,32

12

25

0

71,68

Uxueko Udala

P3123500E

Uxueko gazteek erabiltzen duten aisialdiko lokala berritzeko lanak

17.204,01

40

2,84

2,49

12

14

0

71,33

Leringo Udala

P3115100D

Igogailua jartzea Amado Alonso kultur etxean

90.283,58

20

2,50

2,08

20

21

5

70,58

Baraibarko Kontzejua

P3129700E

Baraibarko (Larraun) ostatuko sukaldea berritzeko lanak

95.130,16

30

2,35

2,47

20

15

0

69,82

Astizko Kontzejua

P3136900B

Aterpeko eraikina berritzeko lanak.(Irisgarritasuna)

19.236,83

30

2,29

3,50

12

17

5

69,79

Imozko Udala

P3112500H

Etxebizitza erostea alokairura bideratzeko

100.000,00

30

2,30

2,17

12

23

0

69,47

Uharte Arakilgo Udala

P3112200E

Indarrean dagoen segurtasunari eta irisgarritasunari buruzko araudira egokitzea Uharte Arakilgo udaletxeko goiko solairuak

49.846,16

20

2,08

2,20

20

23

2

69,28

Muezko Kontzejua

P3158000D

Lurzatia egokitzea gizarte erabileretarako

90.692,46

40

4,12

3,06

5

17

0

69,18

Anueko Udala

P3101700G

Pilotalekuan eguzki-instalazio fotovoltaikoa jartzea

18.092,51

40

1,95

2,20

12

13

0

69,15

Beireko Udala

P3105100F

Beireko kultur eta aisialdiko elkartean obrak egitea

160.588,07

20

2,61

2,17

20

19

5

68,78

Ledeako Udala

P3115400H

Ledeako udal igerilekuen instalazioak handitu eta egokitzea

107.840,68

20

2,59

1,95

20

19

5

68,54

Arribe-Atalluko Kontzejua

P3135100J

Oztopo arkitektonikoak kentzeko arrapala egitea Atalluko pilotalekuan

26.589,02

20

2,32

2,19

20

19

5

68,51

Lanzko Udala

P3113900I

Gasolio-galdara bat eta erradiadoreak jartzea udaletxean, gizarte aretoan eta alokatuta dagoen Udalaren jabetzako etxebizitzan

19.200,00

30

2,41

2,70

20

13

0

68,11

Getze Ibargoitiko Kontzejua

P3165600B

Jolasgunerako lurra prestatzea “jolas proiektuak, kalisteniako zirkuitua eta zirkuitu bio osasungarria” jartzeko

48.275,75

40

1,78

2,32

5

19

0

68,10

Anozko Kontzejua

P3132400G

Kontzeju etxea berritu eta egokitzea

42.665,23

30

1,56

2,08

20

14

0

67,64

Gaintzako Kontzejua

P3145800C

Kontzeju etxea berritzea

22.653,55

20

1,83

2,80

20

23

0

67,63

Araizko Udala

P3102000A

Berritze lanak erabilera anitzeko aretoa egiteko

13.048,00

20

2,17

2,38

20

22

0

66,55

Bidaurreko Kontzejua

P3171300A

Bidaurretarren jauregia berreraikitzea

41.300,20

40

2,23

1,92

5

17

0

66,15

Esako Udala

P3126100A

Esako kirol instalazioak egokitzea

116.174,54

20

2,39

2,64

20

19

2

66,03

Lanako Udala

P3113800A

Berritze lanak eta irisgarritasun digitala Lanako udaletxean

28.695,71

40

2,37

2,56

5

16

0

65,93

Gazteluberriko Udala

P3107000F

Udaletxearen goiko solairua egokitu eta ekipatzea

19.685,26

40

5,00

3,80

5

11

0

64,80

Artiedako Kontzejua

P3136300E

Lurzatia prestatzea parke eta aparkalekutarako

16.532,23

40

2,96

1,30

5

15

0

64,26

Lukingo Udala

P3115900G

Lukingo udal igerilekuak berritzeko proiektua

90.674,77

20

2,48

2,19

20

19

0

63,67

Desoioko Udala

P3107800I

Pilotalekuaren eranskinak hobetu eta egokitzea

13.187,27

40

3,19

2,38

5

13

0

63,57

Ekalako Kontzejua

P3141600A

Udal eraikinaren estalkia aldatzea Ekalan - (Ameskoabarrena)

54.830,69

20

3,04

3,50

20

17

0

63,54

Elizagorriko Udala

P3114400I

Elizagorriko udaletxeko leihoak eta komunak berritzea

27.104,00

30

2,46

2,07

12

17

0

63,53

Lezaetako Kontzejua

P3138100G

Estalki azpiko lokala egokitu eta zerbitzu anitzez hornitzea

85.493,32

30

2,01

1,95

12

17

0

62,96

Ubagoko Kontzejua

P3168100J

Portxea egitea Ubagoko kontzeju etxean

22.206,65

30

3,25

1,99

12

15

0

62,24

Etxeberriko Kontzejua

P3142200I

Jolasgunea berritzea

12.933,09

20

2,06

2,10

20

18

0

62,16

Urritzako Kontzejua

P3170000H

Kontzejuaren eraikina hobetzea

21.516,38

30

4,11

2,31

12

13

0

61,42

Arakilgo Udala

P3102500J

Udaletxeko aldagelak berritzeko lanak

46.204,37

20

2,03

2,13

12

20

5

61,16

Zuñigako Udala

P3126500B

Erabilera anitzeko aretoa handitzea

29.499,80

30

2,00

3,08

5

21

0

61,08

Murillo el Cuendeko Udala

P3117800G

Padeleko pista estalia Erriberriko Merindadea etorbidea z/g-n

78.902,81

30

1,81

2,10

12

15

0

60,91

Iguzkitzako Kontzejua

P3149900G

Etxebizitzak birgaitzea alokairura bideratzeko

53.204,04

20

1,76

2,02

20

17

0

60,78

Untzueko Udala

P3123800I

Bisitarientzako aparkalekua eta jolas eremua Untzuen

32.120,61

40

2,15

2,26

5

11

0

60,41

Bargotako Udala

P3104700D

Udal igerilekuetako arazketa sistemak berritzea

79.929,21

30

3,41

1,87

12

13

0

60,28

Genevillako Udala

P3111500I

Gizarte erabilerako udal eraikina egokitzea Genevillan

42.985,32

30

3,34

2,88

12

12

0

60,22

Urrozko Udala

P3124400G

Urrozko pilotalekuaren estalkia berritzea

37.245,46

20

2,34

2,43

20

15

0

59,77

Pitillasko Udala

P3120500H

Igerilekuetan eraikin estalia egitea kirol eta gizarte erabilerarako.

109.043,98

30

2,71

1,99

12

13

0

59,70

Arradako Kontzejua

P3177900B

Haur parkea Arradako igerilekuetan.

56.655,90

30

1,66

2,16

12

13

0

58,82

Uztegiko Kontzejua

P3171200C

Alokatzeko etxea prestatzea kontzeju etxean

125.165,43

20

2,89

2,53

12

21

0

58,42

Narbarteko Kontzejua

P3177800D

Estalkia biltegi, elkartzeko gune eta abarretarako

15.168,78

20

1,69

2,01

20

13

0

56,70

Ollarango Udala

P3119400D

Ollarango udaletxea egokitzea

13.505,69

30

1,70

2,35

5

17

0

56,05

Errazkingo Kontzejua

P3128800D

Errazkingo kultur eta gastronomia elkartean terraza bat egitea.

13.764,11

30

2,50

3,50

5

15

0

56,00

Lezaungo Udala

P3115300J

Kirol instalazioak zaharberritu eta hobetzea

66.708,40

30

2,23

2,77

5

16

0

56,00

Esprontzedako Udala

P3109500C

Karabanak aparkatzeko gune bat prestatzea Esprontzedan

57.869,52

30

3,37

2,38

5

15

0

55,75

Okoko Udala

P3118400E

Okoko udal pilotalekua estaltzea

176.765,81

20

2,34

2,04

12

19

0

55,38

Olloko Kontzejua

P3161900J

Olloko ikuztegia egokitzea

27.445,37

30

2,13

2,44

5

15

0

54,57

Basaburuko Udala

P3104900J

Portxea egin eta ixtea Apeztegiberria eraikinean

31.630,62

30

1,98

2,52

5

15

0

54,50

Gartzarongo Kontzejua

P3146800B

Pilotalekua berritzeko lanak

56.350,79

30

2,11

2,37

5

15

0

54,48

Etxalekuko Kontzejua

P3141800G

Etxalekuko pilotalekua konpontzea

26.423,73

30

2,40

1,87

5

15

0

54,27

Atezko Udala

P3104000I

Eritzegoitiko “Eskola” deritzon eraikineko beheko solairua birgaitzea gizarte, kultur eta aisialdiko erabilerarako

41.750,32

30

2,23

2,35

5

14

0

53,58

Oibarko Udala

P3100900D

Kirol instalazioetako taberna berritu eta handitzea

297.078,32

20

2,40

2,17

12

17

0

53,57

Artatzako Kontzejua

P3135800E

Haurrentzako eremua-parkea prestatzea

35.471,82

20

2,23

2,29

12

17

0

53,52

Zudairiko Kontzejua

P3174000D

Zudairiko (Nafarroa) San Andrés pilotalekuaren estalkia hobetzeko jarduketak

45.510,71

20

2,14

2,13

12

17

0

53,27

Ultzurrungo Kontzejua

P3168700G

Erabilera anitzeko gela egokitu eta estalkia jartzea

148.259,63

30

1,00

2,23

5

15

0

53,23

Sunbillako Udala

P3122600D

Igogailua jartzea udal pilotalekuan

69.402,67

3

2,13

2,08

20

21

5

53,21

Aberingo Udala

P3100500B

Padeleko pista egitea

117.675,21

20

1,89

2,23

12

17

0

53,12

Beuntzako Kontzejua

P3140000E

Beuntzako pilotalekua eta ekipamendu publikoa berritzea

45.406,46

30

2,28

1,80

5

14

0

53,08

Beasain-Egillorko Kontzejua

P3142700H

Kontzejuaren kirolerako lokala berritu eta ekipatzea

40.518,18

30

1,07

2,38

5

14

0

52,45

Aldazko kontzejua

P3131100D

Aldazko Ostatua

112.851,39

30

2,35

1,65

5

13

0

52,00

Egiarretako Kontzejua

P3142600J

Egiarretako frontoiaren alde bat ixtea

56.349,75

20

2,32

2,16

12

15

0

51,48

Ihabarko Kontzejua

P3172000F

Kontzeju etxeko erabilera anitzeko aretoko komuna berritzea

7.271,50

20

1,93

1,89

12

15

0

50,82

Abaigarko Udala

P3100100A

Padel pista eta harmailak Abaigarren.

53.169,09

20

2,68

2,55

12

13

0

50,23

Zugarramurdiko Udala

P3126400E

Zugarramurdiko pilotalekuaren estalkia berritzea

83.267,26

10

2,23

1,95

20

16

0

50,18

Urdiaingo Udala

P3124000E

Komunak berritu eta Urdiaingo pilotalekuaren irisgarritasuna hobetzea

32.500,20

3

2,21

2,07

20

17

5

49,28

Deikazteluko Udala

P3107900G

Pilotaleku-kiroldegi estalia berritzeko lanak

35.876,43

20

2,37

2,02

12

12

0

48,39

Irunberriko Udala

P3115800I

Irunberriko udaletxean artxiborako gela egokitzea eta komunak berritzea

107.450,29

20

2,39

2,28

5

16

2

47,67

Oteitzako Udala

P3120000I

Kultur etxea berritzea gela berriak egiteko eta mugikortasun urriko pertsonentzako egokitzeko.

117.883,97

20

2,20

2,20

5

16

2

47,40

Zubietako Udala

P3126300G

Herriko ostatuaren (udalaren zuzkidura) sukaldea berritzea

26.494,50

20

1,88

2,11

5

17

0

45,99

Legasako Kontzejua

P3128600H

Ikuztegia eta ingurua jolas eremutarako egokitzea

58.178,02

20

2,32

1,89

5

16

0

45,21

Zurukuaingo Kontzejua

P3174500C

Portxe bat egitea Zurukuaingo gizarte etxeari itsatsita

22.666,63

20

1,42

1,68

5

17

0

45,10

Buñuelgo Udala

P3105700C

Buñuelgo zuhaiztiko parkeko ekipamendua eta irisgarritasuna hobetzea

99.922,25

3

2,12

1,92

12

21

5

45,04

Etxarrengo Kontzejua

P3141900E

Udal pilotalekua konpontzea.

96.733,43

20

1,71

2,65

5

15

0

44,36

Hiriberri Arakilgo Kontzejua

P3171600D

Kontzeju etxean biltegia egokitzea

28.951,26

20

1,76

2,38

5

15

0

44,14

Legariako Udala

P3114700B

Legariako udal pilotalekua estaltzea

133.663,70

20

2,32

1,72

5

15

0

44,04

Barindaoko kontzejua

P3138700D

Barindaoko kontzeju etxean portxea eta konponketak egitea

22.616,47

20

2,24

2,43

5

14

0

43,67

Los Arcosko Udala

P3102900B

Futbol zelaiaren ureztaketa

34.034,15

20

2,52

1,95

5

14

0

43,47

Arrarasko Kontzejua

P3134900D

Ikuztegiaren eremua berreskuratzea

42.931,28

30

2,13

2,34

5

3

0

42,47

Faltzesko Udala

P3110300E

Padel pistarako estalkia egitea

47.594,14

20

2,31

2,07

5

13

0

42,38

Melidako Udala

P3116300I

Kirol eraikinaren eta tabernaren zati bat berritzea

157.015,71

10

2,52

2,05

12

13

2

41,57

Berbintzanako Udala

P3105300B

Padeleko pista egitea

81.568,12

10

2,37

2,04

12

15

0

41,41

Deierriko Udala

P3126000C

Upategi zaharra zuzkidurako erabilera anitzeko udal eraikin gisa egokitzea

101.008,62

20

2,34

2,14

5

8

0

37,48

Alloko Udala

P3101200H

7 hiri-baratze egitea erabilera anitzeko zentrorako

13.113,94

10

2,56

1,98

5

17

0

36,54

Carcarko Udala

P3106500F

Carcarko padel pista berritu eta hobetzea

93.370,86

10

2,19

2,02

5

17

0

36,21

Eulateko Udala

P3109900E

Udaletxearen fatxadak eta euri-uren kanalizazioa egokitzea

20.242,26

10

2,67

2,37

5

16

0

36,04

Lesakako Udala

P3115200B

Herriko Etxea berritzeko obrak.

59.418,65

3

2,05

2,07

12

16

0

35,12

Valtierrako Udala

P3124900F

Hiri parkea-Gazteen gunea Valtierran.

93.265,12

3

2,25

2,02

12

15

0

34,27

Urdazubiko Udala

P3123900G

Udal pilotalekuko biltegia handitzea.

44.161,61

10

2,15

1,92

5

15

0

34,07

Cabanillasko Udala

P3106100E

Askaldegiak berritzea

36.232,03

3

2,16

2,17

5

13

5

30,33

Artaxoako Udala

P3103800C

Kiroldegiko-udalaren kirol instalazioetako aldagelak berritzeko proiektua

126.715,51

3

2,12

2,05

5

15

2

29,17

Iragarkiaren kodea: F2114227