233. ALDIZKARIA - 2021eko urriaren 5a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

BERA

Berako Udal Planeko Eraikuntzako Ordenantzaren
40. eta 98. artikuluen aldaketa. Behin betiko onespena

Berako Udalak, 2021eko uztailaren 28ko bilkuran, behin betiko onetsi zuen Berako Udal Planeko Eraikuntzako Ordenantzaren 40. eta 98. artikuluen aldaketa.

Ordenantzaren testu osoa argitaratzen da, dagozkion ondorioetarako.

Beran, 2021eko irailaren 28an.–Alkatea, Aitor Elexpuru Egaña.

ERANSKINA

BERAKO UDAL PLANEKO ERAIKUNTZAKO ORDENANTZA.
40. ETA 98. ARTIKULUAK ALDATZEA

40. artikulua. Itxiturak eta euste-hormak.

–Finken itxiturak.

1. Itxituraren gehieneko altuera partzelaren kanpoko aldetik neurtuko da; hala ere, partzelaren barrualdea kanpoko espazioa baino garaiago dagoenean, itxitura igo ahal izango da, eraikingintzaren Kode Teknikoaren (EKTren DB-SUA) Segurtasun eta Irisgarritasuneko Oinarrizko Dokumentuan desnibeletarako ezarritako babes-hesien altuerari buruzko eskakizunak bete arte.

Lurraren sestra zehazteko, lerro horizontal bat hartuko da kontuan, hormaren muturrak eta lurra elkartzen dituen segmentuaren erdiko puntutik igarotzen dena.

Muturretako bi puntu horien kota-aldea ixteko baimendutako gehieneko altueraren erdia baino handiagoa denean, aurreko lerrokadan aipatutako lerro horizontalaren ordez lerro mailakatu bat jarriko da, muturretan tarte horizontalak jarrita, segmentu baten eta aldamenekoen arteko distantzia bertikala itxiturarako baimendutako gehieneko altueraren erdia baino handiagoa izan ez dadin.

2. Finken itxiturak itsuak izan daitezke, harrizko harlangaitzez, harrizko harlanduz edo margotutako zementuzko morterozko zarpiatuz eginak, gehienez ere 0,8 m-ko altuerarekin. Horien gainetik itxitura garden bat jarri ahal izango da 1,50 m-ko altueraraino, metalezko hesi moduko elementuekin, %70etik gorako erlazio hutsarekin/mendigunearekin. Burdin hesia itxi ahal izango da, beheko elementu itsurik gabe. Nolanahi ere, ixteko erabilitako elementu guztien multzoaren gehieneko altuera ez da 1,50 m-tik gorakoa izango.

3. Landare-itxituren edo heskaien gehieneko altuera 1,20 m-koa izango da, eta ez da inola ere altuera handiagorik onartuko.

4. Saretak ez dira onartuko. Itxitura sare elektrosoldatu bidezkoa izatea aukeratuz gero, landarepantaila batekin osatu beharko da, 3 urteko epean itxituran baimendutako gehieneko altuerara iritsiko dena.

Debekatuta dago Tuya Gigantea (Libocedrus Decurrens) edo bertako edozein barietate edo espezie erabiltzea.

5. Lurzati pribatuen arteko itxituren gehieneko altuera 2 m-koa izan daiteke, bai burdin hesiduna, bai landarezkoa. Altuera horren eta kalekoaren arteko topaketa pixkanaka egingo da.

6. Salbuespen gisa, hiri-lurzoru zabalerako eta lurzoru urbanizagarrirako, gehienez 1,9 m-ko itxiturak baimenduko dira, bai landare-itxiturak, bai obra-itxiturak. Itxieren gainerako ezaugarriak aurreko paragrafoetan ezarritakoak izango dira.

–Euste-hormak.

1. Lurzoru publikoaren sestraren eta lurzati pribatuen sestraren arteko erlazioa. Topografiak gomendatzen duenean lurzati librea lurzoru publikoaren sestraren gainetik jartzea, ondoriozko lurzati libreak honako baldintza hauek bete beharko ditu:

1.1. Lurzati librea erabilera publikoko espaziotik bereizten duen lerroaren gainean neurtutako lurzati librearen sestrak ezin du gainditu lerro horretan bertan neurtutako espazio publikoaren sestra baino 200 cm gehiago.

1.2. Topografiak kota-diferentzia handiagoa eskatzen duenean, beharrezkoa izango da lurzatia mailakatzea, lerrokadura ofizialarekiko perpendikularra den edozein sekziotan euste-hormen gailurra (bertikalak edo inklinatuak) zuzen baten azpitik gera dadin, alienazio ofizialetik abiatuta horizontalarekin 45º ko angelua osatzen duena.

1.3. Gainera, euste-horma orok 200 cm-tik beherako altuera izan beharko du, eta gutxienez 200 cm-ko distantzia horizontala mantendu beharko du beste edozein euste-hormarekiko eta eraikinaren fatxadarekiko.

2. Bi lursail pribatu jarraien sestren arteko erlazioa.

2.1. Lursailaren barruko aldean edo bertze lursail batekin muga egiten duten euste hormak (bertikalak izan edo inklinatuak) ez dute 200 cm-tik goragoko altuera izan beharko.

2.2. Ezartzen diren hormak eraikineko beste edozein eustormatatik edo fatxada batetik gutxienez 200 cm-ko distantzia horizontalera jarri beharko dira.

3. Euste hormen ezaugarriak eta bertzelako baldintzak.

3.1. Eustormek lursailarekin duten elkargunea horizontala ez denean, aurreko artikuluetan ezartzen den 200 cm-ko gehieneko altuera oinarriaren erdiko puntuan bete beharko da.

3.2. Gainera, kasu horietan, hormaren punturik altuenak ez du oinarritik 300 cm baino gehiagora geratu behar; baldintza hori betetzeko, hormaren gainak lerro inklinatu bati jarraitu behar dio edo profil mailakatu bat hartu behar du.

3.3. Eustormetarako ezartzen diren baldintzak horma bertikalei eta %100etik gorako malda duten horma inklinatuei aplikatuko zaizkie. Kasu horietan, 200 cm-ko neurri bertikala hormaren oinarrian ezarriko da.

3.4. Hormen gainean, artikulu honetan ezarritako ezaugarriak errespetatzen dituen itxitura bat jar daiteke.

3.5. Euste-hormak harlangaitzezkoak edo harlanduzkoak izango dira. Hormak hormigoiz, blokez edo bestelako materialez egiten badira, harriz estali beharko dira.

98. artikulua. Arotzeriak.

Leihoetako aroztegia egurrezkoa (margotua edo bere kolorean) edo egurraren antzeko bertzelako materialezkoa izango da (PVC, aluminio), Intereseko Eraikinen Inbentarioan eta Eraikuntza Babesteko Araudian ezarritakoa eragotzi gabe, hori izango baita eraikin horiei aplikatu beharreko araudia.

Bera herrian normalki erabilitako koloreak erabiliko dira (gorria, berdea eta marroia).

Arotzeriako elementuren batean kolorea erabiltzeak berekin dakar eraikinaren fatxadako gainerako arotzeriako elementuak kolore berean pintatzea.

Egiturako eta estalkiko zurezko elementuak tindatuta edo kolore naturalean egon daitezke, nahiz eta gainerako arotzeria margotuta egon.

Udalak obran erabilitako koloreak ikuskatu ahal izango ditu, eta berriz pintatzeko agindua eman ahal izango du, baldin eta hasierako onespena ez badute.

Ondorioz, proiektu teknikoek zehaztasun nahikoarekin aipatuko dituzte alderdi horiek.

Arotzeriek leihatilak edo leihatilak izango dituzte.

Debekatuta daude pertsiana biribilkagarriak.

Iragarkiaren kodea: L2114259